4 1500 Schiedammertjes naar water, zand en zonneschijn Henry Moore hakt relief in baksteen voor Bouwcentrum C 3 Groeiende belangstelling voor dit werk van de SG Af,E!VDA Grote abstracte wand aan zijde van Weena EEN BRIL DE „VACANTIE-SCHOOL" Scliakelhuis op terrein Boshoek Burgerlijke Stand Schiedamse jeugd geniet van rondrit per ponnieivagen Wielrijdster botst tegen vrachtauto Jubileum-serenade van Harpe Davids Lighallen worden verkocht Wachtverbod in Lange Nieuwstr. Dreigende staking bij Italiaanse spoorwegen Onbekende duikboten bij Zweden geen Russische? SCHIEDAM a. VRL EMPLOYÉ b. LEERL.-PGNSSTER c. MNL, EMPLOYÉ EEN FLINKE BEDIENDE VOOR WIJKDIENST TI Donderdag 11 Augustus 1955 Wc het gestoei op het zand en in het water smaken de boterham men en de melk voortreffelijk! leiders bij elkaar te krijgen. Echter aan de organisatie van de Vacantie-School zit nog wel meer vast, dan alleen maar het bezig- Vacantie-School Schiedam. Dit is een begrip dat langzamerhand ingeburgerd zal raken in onze stad. Een vorm van vacantie-beste- ding die door de Schiedamse Gemeenschap is uitgedacht en ook dit jaar weer is georganiseerd. Vorig jaar verkeerde men nog in het „experimentele stadium" toen ongeveer 600 schoolkinderen geduren de enkele dagen naar Wassenaar werden gestuurd om daar de dag in de zon en de frisse lucht door te brengen. Maar het toen genomen initiatief „pakte" direct en zo zijn en worden 1.500 Schiedammertjes in het kader van de „Vacantie-School" naar het prachtige natuurbad „De Warande" bij (josterhout in het wijde Brabantse land gestuurd om daar hun in de school-perioden opgespaarde levensïusten bot te vieren. Elke morgen, zo omstreeks acht uur, kan men een kleine uittocht van schoolkinderen gadeslaan. Bij de Plantage worden zij in grote autobussen geladen en weg gaan ze, naar het zand en het water van „De Warande", om 's middags weer te rug te bomen op dezelfde plaats. - N« is het organisatorisch ondoen lijk om alle vijftienhonderd kinde ren tegelijkertijd naar de speelplaats te brengen, zodat dit grote aantal gesplitst is geworden en wel naar de scholen, die de kinderen bezoe ken. Vorige week zijn da leerlingen van de openbare scholen wegge weest x>aar Oosterhout. deze week zijn de katholieke kinderen aan de beurt, terwijl volgende week de resterende vijfhonderd leerlingen van de christelijke scholen aan. bod zijn. Het zijn de kinderen van 8 tot 11 jaar. dus kinderen die in de tweede, derde en vierde klassen van de la gere scholen hebben gezeten, die uitgekozen zijn om aan de Vacan- tie-sehool mee te mogen doen. De aanvragen overtreffen verre de mo gelijkheden en niet eens alle kin deren van de uitverkoren leeftijd kunnen mee. Maar de financiën la ten een uitzending op grotere schaal nu eenmaal niet toe. Gehoopt wordt dat volgend jaar ruim 2000 kinde ren van diezelfde leeftijd mee kun nen doen. Ideale plaats Voor het houden van Vacantie- School kan men moeilijk een meer ideale plaats vinden dan „De Wa rande". Want hier vindt men bg el kaar water, zand en bossen. Het terrein van deze uitspanning is 27 ha groot en omvat een grote plas waarin de kinderen naar hartelust kunnen pootje baden. Men kan er ook zwemmen en kano-en, maar dit is de nog zo jonge kinderen van. de Vacantie-School niet toegestaan. Daarnaast grote zandvlakten, op ideale wijze met vele en velerlei soorten werktuigen, gemaakt tot een grote speelplaats en sportvel waar balspelen kunnen worden oefend en tenslotte de uitgesi bossen, waar men rustig in dwalen, maar die bij de jeugd nog niet in de smaak vallen. Hier kan de jeugd dus naar har telust stoeien en ravotten. En reken maar dat het xvordt gedaan ook! Van het door de Schiedamse Ge meenschap beschikbaar gestelde spel-materïaal wordt druk gebruik gemaakt en vooral de stevige schop pen zgn zeer in trek. Wat is er ook leuker dan vrijelijk in het mulle zand te graven en zandbergen te maken. Een bepaald rouleringssysteem is Ingesteld om te maken dat de kin deren om beurten in het water plas sen, op het speelterrein zich zoet houden en. op de sportvelden bezig zijn. I Dat daar tussendoor de meege- brachte boterhammen en het ter j beschikking gestelde flesje melk er „als koek" in gaan, hoeft nauwelijks vermelding. Ook het dagelijkse snoepje, ijs of chocolade of wat dan ook heeft dezelfde gretige af trek. Dat bij al dat spelen ook wel eens kleine ongelukjes plaats hebben, dat is wel onvermijdelijk. Maar een verpleegster is aanwezig om de ge schaafde knieën, het splintertje in de vinger of de zandkorrel in. het oog weer te verhelpen. Maar aan de scheur in de blouse of het jurkje, ja, daar is moeder thuis goed voor. Maar dergelijke ongelukjes kunnen thuis immers ook voorkomen. Organisatie Men zal echter wet begrijpen, dat, om tegelijk vijfhonderd losgelaten stadskinderen in toorn te houden, er een straffe organisatie nodig is en een grote staf van volwassenen om alles in de goede banen te leiden. Bij het bezoek dat we gisteren op uitnodiging van. de Schiedamse Ge meenschap brachten aan „De Waran de" zwaaide de heer Sommelsdijk, gymnastiekleraar van de St. Willi- brordusstichtmg de scepter over 25 leiders en leidsters, die elk 'n groepje van 20 kinderen onder het beheer hebben. Daarnaast nog twee alge mene assistenten, de verpleegster, zuster Reurer en de acht chauffeurs van de bussen. Al deze groepleiders en leidsters hebben ervaring in het jeugdwerk, het zijn meest kwekelingen. Deze ervaring in het jeugdwerk garan deert een goed toezicht (dat wel nodig is) naast een handhaving van een prettige sfeer. Maar het is niet altijd makkelijk om zoveel jeugd- houden en leiden van kinderen. Voor dat het zover is, is door de Schiedamse Gemeenschjyj wel het een en ander gedaan moeten wor den, om alles in elkaar te zetten en alles kloppend te krijgen. Een van de moeilijkste en tijdrovendstc werkjes is wel het opstellen en bij houden van de lijsten van kinderen die mee kunnen en om te zorgen dat des geldelijke bijdragen van de ouders of de spaargelden van de kinderen behoorlijk binnenkomen. Het leeuwendeel van dit werk valt op de schouders van de administra teur van de Schiedamse Gemeen schap, de heer P. Groenendaal, die dan ook met ere vermeld mag wor den. Gezien het vele werk dat er ver zet moet worden, kunnen de orga nisatoren het ook niet appreciëren dat er nog zo veel ouders ziin, die op het laatste moment van gedach te veranderen, en deelname van de kinderen aan de Vacantie-School intrekken. Dit brengt allemaal extra werk met zich mee. hetgeen bij wat meer medewerking van bedoelde ouders te voorkomen was geweest. En wat dan te zegger van de klach ten die direct voorgebracht worden, wanneer de organisatie niet op de minuut klopt! aSP Een kijkje op het Natuurbad „De Warande" by Oosterhout waar deze maand 1.500 Schiedammer tjes een allerplezierigste week doorbrengen. Dc kosten Wat ook niet altijd meevalt, dat zijn de kosten, die verbonden zijn aan deze Vacantie-School. Deelname kost ƒ6,per kind (bij meerdere kinderen uit een gezin reductie) en de jongens en meisjes hebben meest maanden lang gespaard om dit be drag bijeen te krijgen, of anders springt pa wel by. Maar deze 6 gul den is bij lange na niet toereikend om de deelnemertjes voor vijf da gen naar „De "Warande" te sturen. Voor het transport alleen, al moet bijna 12.QgQ,— betaald worden. Daarnaast dan nog de kosten voor entree, het flesje melk, het snoepje en wat er allemaal bij komt. Dit jaar is er dan ook een tekort van 7.500,— dat gedragen wordt door de gemeente en de Schiedamse Ge meenschap. Maar al deze organisatorische en financiële moeilijkheden worden door de organisatoren nogal blij moedig gedragen. Als maar beant woord wordt aan het doel van de Vacantie-School Schiedam: de kin deren een fijne week buiten te be zorgen. De bruin-verbrande stra- lende gezichten zijn een beloning op en J. L. Over de Vest; Christina E. zich zelf en wekken op tot het strc- G., dv. P. Zuidgeest en C. E. G. ven volgend jaar nog meer kinde- Breugelmans: Dingena P. M„ d.v. ren te kunnen laten deelnemen. P. J. v. d Wege en D. A. de Pauw. Op het sportterrein „Boshoek" wordt een schakelhuis geplaatst. Gisteren vermeldden wij abusieve lijk, dat het hier een electrische cen trale betrof. Het schakelhuis, dat twee transformatoren krijgt van 25 K.V., is van de gemeente Botterdam. Ten behoeve van de stroomvoorzie ning in de uitbreidingen van Schie- d am-West en Wilton-Fijenoord wor den er twee transformators van elk 5 K.V, aangebouwd. Geboren: Karei, z.v. K. Kaufmann Op Woensdag, Za terdag en Zondag /EDERE Woensdag-, Zaterdag- en Zondagmiddag vooropgesteld dat het weer een beetje dragelijk is komt de heer Mannus Aarsof zijn assistent, met zijn ponniewagen helemaal uit Hillegersberg gereden om de kinderen in de omgeving van de Snelliussinael op een rondritje j te trakterenNou ja trakteren.... er moet teel een dubbeltje gedokt worden, maar een feit is, dat de roeman de kinderen een buitenge woon groot genoegen doet door te komen. Ook gistermiddag was Mannus Aars weer present en hij had nu maar liefst twee ponnies voor zijn wagentje. „Daar is ie", juichen de kinderen en dansend van plezier snellen ze de ponniewagen tegemoet, die de Halleystraat komt inrijden. „Twee paarden" zegt een kleine jongen vol bemondering als het wa gentje fot stilstand is gekomen en voorzichtig probeert hy één der ponnies te strelen. Het paardje is Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Groenelaan 127. Bellen bU ongevat: G.G. en G.D- Tuinlaan 80. telefoon 692S0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R. lervaai en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten {ij' dHtih Museum* Tentoonstelling eigen fnliet-lies Geopend daae- ttik* mi 5 uur Bioscopen; Passage, 2, 7 en 9.J5 u.: „Mo dem Times" komen de tanks". Monoooie, 2. 7 en 9 u.: „Daar y4 daar helemaal niet tian gediend en hapt vinnig naar het kinderhandje. Even ïyfee het of het ventje het op een huilen wil zetten, maar het vol gende ogenblik zit hjj al met een stralende snuit tussen de andere kinderen op het wagentjeklaar voor de rondrit. p N daar gaan ze dan: de ponnies *-* zetten onmiddellyk link aan en in gestrekte draf gaat het erv. door onder hoerageroep en gewuif van de kinderen. Een paar kleintjes hebben een plaatsje gekregen naast de voerman op de bak en kijken van hun hoge zitplaats rond alsof hun hoogst persoonlijk eigendom voor het karretje draaft. Tien minuten a een kwartier duurt het ritje en dan komen de anderen aan boddie nog zijn achter gebleven. Want cie meeste kinderen houden niet op voordat zij een dub beltje voor de rit van moeder heb ben losgekregen. „Waarom Piet weï en ik niet" klinkt het dan. En de moeders zwichten meestal voor zoveel aandrang van hun kroost, met als gevolg, dat de heer Aars goede zaken doet. Te meer daar er twee wagens van hem rij denéén in Schiedam en één in Bot terdam. Op het Rubensplein is gisteren me vrouw E. K.-M. uit de Goeman Bor- gesiusstraat, die met haar beide kin deren op de fiets reed, door een •rachtauto aangereden. Het ongeluk ontstond, doordat me vrouw K. aarzelde bij het overste ken van de rijweg. Zowel de vrouw als de kinderen liepen schaafwon den op by de valpartij, die van de aanrijding het gevolg was. Zij zijn behandeld door de GG en GD. ordt beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers van deze tijd. In 1948 verwierf hij de In ternationale Beeldhouwprijs op de Biënnale te Venetië. Museum Boy mans besteedde m 1953 aandacht aan zijn werk door middel van een grote tentoonstelling. Dit is het gipsontwerp, dat Henry Moore maakte voor de baksteenwand van het Bouw centrum. De abstracte figuren in het midden worden omgeven door siermetselwerk. De metselaars, die thans aan de muur van het Bouwcentrum wer ken. maken gebruik van grote mailen, om de plaatsen uit te sparen, waar tezfyncrtiid dc grote abstracte figuren komen. Moore komt zelf naar Rotterdam om deze figuren te hakken De uitbreiding van het Bouw centrum zal aar de zijde van het Weena verrijkt wol den met een beeldhouwwerk van de Engelse kunstenaar Henry Moore. Het wordt een abstracte voorstelling, gebakt In baksteen. Moore heeft na een proef neming op kleine schaal mogelijk heden gezien In dit materiaal. De bewuste muur wordt op bet ogen blik door Rotterdamse metselaars opgetrokken. Zjj werken Volgens aanwijzingen, die de beeldhouwer in een gipsontwerp heeft neergelegd. Over een aantal weken zal Moore zelf naar Rotterdam komen om zijn schepping t« voltooien. Het denkbeeld om het nieuwe ge bouw van het Bouwcentrum door middel van esn baksteenrelief te verfraaien is voortgekomen uit overleg tussen de vereniging „De Dat leden van een Schiedams mu ziekgezelschap -er op uittrekken om luister te zetten bij een feestelijke gebeurtenis, gebeurt heel vaak. Maar dat een zo'h lid het middel punt wordt van een muzikale hulde, konjt maar* heel zelden voor. Dit toch is gisteravond voorgevallen. Want het muziekgezelschap „Har pe Davids" heeft het lid van het eigen orkest, de heer A. Zuidgeest een serenade gebracht voor diens woning aan de Brielssestraat, Dit in verband met het feit dat de heer Zuidgeest het feit herdacht dat hij 25 3aar geleden tot „Harpe Davids" toetrad Toevalligerwijze viel op de zelfde datum het koperen huwelijks feest. zodat er alle reden was voor de muzikale huldiging. By eon uitvoering die „Harp? Da vids" binnenkort in het Passage theater zal geven, zal dan de offi cial e huldiging plaats hebben. Nederlandse Baksteenindustrie" en het Bouwcentrum. De bekende Engelse beeldhouwer Henry Moore werd gevraagd of hij het ongebruikelijke materiaal kon en wilde bewerken. Mocre ging niet zonder meer op deze vraag m. Pas nadat hy een proef had kunnen ne men met een klein muurtje, aan vaardde hy de opdracht van het Bouwcentrum, De muur, die thans volgens zijn aanwijzingen wordt gemetseld, be vindt zich aan hot Weena, rechts van de nieuwe ingang van het Bouw centrum. De baksteenwand wordt achttien meter breed en acht meter hoog. De grote trekken van het de finitieve relief zijn reeds in het met selwerk te zien. Naar schatting zal het werk over een week of zes zo ver gevorderd zyn. dat de beeldhouwer naar Rot terdam kan komen om het te vol tooien. Hy zal zich speciaal bezig houden met het hakken van de cen trale figuren. De thans 57-jarige Henry Moore Op de gisteravond gehouden alge mene ledenvergadering van de Ver eniging tot bestrijding van de tuber culose in Schiedam in de Amstel- bron, is besloten de vier lighallen van de vereniging, die in het Sterre- 1 bos staan, per advertentie te ver-1 IS kopen. De gebruikte inventaris zal zoveel mogelijk onder de patiënten worden verdeeld. Zoals bekend is, zijn de lighallen verleden jaar voor goed gesloten. Het pak uren van» dagpatienf' dat hier plaats vond, wordt in vernand met de accommodatie van de sana toria en de gewijzigde therapie over bodig geacht. Gem. Publicatie Burgemeester en "Wethouders ma ken bekend, dat op 27 Juli 1955 het onderstaand besluit is genomen. "Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt san H.M. de Koningin gericht, maar in gediend bij de Commissaris der Ko ningin in de provincie, die een be wijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzon den aan de desbetreffende Hoofd ingenieur-Directeur van de Rijks waterstaat, aan de Koninklijke Ne derlandse Toeristenbond ANWB, de Koninklijke Nederlandse Automibiel Club, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Ge deputeerde Staten van deze provin cie. Schiedam, 10 Augustus 1955. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris De Burgemeester N, J. POST H. SABEL, w.B. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Overwegende, dat het gewenst is een „wachtverbod langer dan een half uur" in te stellen voor het bin nen de bebouwde kom gel°gen Noordelijk gedeelte van de Lange Nieuwstraat bij de Zuid-Westelijke gevel van de Amsterdamse Bank; Gelet op het besluit-van 26 Oc tober 1951, waarbij de Gemeente, raad heeft bepaald, dat betreffende de wegen, bedoeld in artikel 5, eer ste lid, sub c van het Wegenver keersreglement de maatregelen, ge noemd in artikel 4 van dat regle ment worden genomen, gewijzigd en ingetrokken door Burgemeester en Wethouders; Gelet op het bepaalde in de We genverkeerswet en het Wegenver keersreglement BESLUITEN: I Krachtens artikel 5, lid 1, sub c van bet Wegenverkeersreglement voor het binnen de bebouwde kom gelegen Noordelijk gedeelte van de Lange Nieuwstraat bij de Zuid- Westelijke gevel van de Amster damse Bank in het belang van de vrijheid van het verkeer op dat weggedeelte een „wachtverbod lan ger dan een half uur" In te stellen. II. Belanghebbenden voor zoveel nodig te wijzen op artikel 5, 10e lid, van het Wegenverkeersreglement, ROME De Italiaanse spoorweg arbeiders hebben voorlopig een 24 uur staking uitgeschreven voor de volgende week. Zowel de communistische als de ni et-communistische vakbonden be sloten tot de staking, die dient steun te verlenen aan de verzoeken om hoger lonen. Door deze staking zouden duizenden toeristen en hon derdduizenden Italianen getroffen worden De staking zal op 18 of 19 Augus tus gehouden worden. Alle spoor lijnen zullen er door getroffen wor den. STOCKHOLM In een nota aan Zweden heeft de Sowjet-regering verklaard, dat geen Russische duik boten zich op de tijdstippen, dat on bekende duikboten voor de Zweedse kust waargenomen werden, in of nabij Zweden's territoriale wateren bevonden hebben. Geplaatst kunnen worden op een kantoor te Schiedam voor administratieve werkzaamheden en als reserve-telefoniste <0.a. vervan ging tussen de middag); ongeveer 17 a 18 jaar; voor behandeling van kaartsystemen e.d„ bij voorkeur iemand met pensioen rechten. Sollicitatiebrieven s.v.p. inzenden onder no. 3060, bureau van dit blad. COÖPERATIE „D.E.S." SCHIEDAM vraagt voor haar Kruideniersafdeüng: Aanmelden dagelijks. Kethelstraat 10. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel, 66431 dij cA «Bb «Ai <K> Te koop aa&geb. Blanke stoelen 20.50 met leerdoek. groen, blauw of rood met los raam. Mooie keus by Plate, Gr. Markt 21, Schiedam. j Personeel grsrr. Nlitiiiijerbrievexi die o«ar Oti» oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden Hulp in dc huKh, B*vr we gens huwelijk der tegen woordige. 5 x per week. bo ven 20 jr. Hoog loon. Mevr. Dym, Hcmaflat 320, Schie dam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1