fëiSonef I H r m C 3 u v- Hermes-DYS opent het voetbal-seizoen Verbreding van Tuinlaan vordert niet hard Clubhuis St Joris Doele in de Zomerkampen SLIJTERIJ „ORANJE" Fortuna 2 klopt DHS; nu 'n beslissingswedstrijd Ma M.mWSTEN Verjongd team komt in actie Nieuwe Romans DE SCHIEDAMMER vertoont de exclusieve TOUR DE FRANCE-FILM 1955 Wie heeft iets verloren AGENDA Burgerlijke Stand Oefenvlueht van „De Vrijheid'" Vrouw door gas bedwelmd Mislukte diefstal van boek en motor Schiedam-Brazilië Redrijfsbrandje OM DE NIEUWELANT-BEKER Nederlandse bromfietser - doorkruist 8 Europese landen <ü.o Verkeer achter het Stadhuis Gustave Dominici en zijn vrouw 20 uur aaneen verhoord Henk Byvanck solo repetitor Weense Staatsopera? Ds K. Bel 45 jaar predikant Bouwputvoor .Renate is wèl goed SCHIEDAM C'-HijNiHHi» WEEKEND-PAKKETJES 50 fit 69 et z Vrijdag 12 Augustus 1955 TEGEN A.C. BELLINZONA De reorganisatie In de KNVB is deze zomer bUna voltooid, bet betaalde voetbal is nn gereglementeerd en de maand Juli, de termijn, waarin de clubs gelegenheid hebben gehad spelers van elders te contracteren, is voorbij. Nog enkele weken en een merkwaardig seizoen gaat beginnen, een competitie met een degradatiekans van meer dan 50 Het behoeft dus geen betoog, dsf het komende jaar aan spelers en leiders zeer hoge eisen zal stellen. Niemand zal ontkennen, dat de1 men van het eerste klasse voetbal Hermes-ploeg dringend nieuw bloed Het pi>bliek zal deze populaire spe- noöig heeft en vooral jong bloed. Dit Iers node missen. De training is is dan ook de reden, dat Hermes in reeds geruime tijd in volle gang. De de transfermaand aart de markt was spelers zijn flink onder handen ge en het resultaat was 5 spelers, die nomen en tot slot van de oefencam- van buitenaf werden gecontracteerd,pagne worden enkele vriendschap- waarrnede een drastische verjonging pelijke wedstrijden gespeeld, een feit werd. Ten eerste H. Broe-De eerste wedstrijd wordt a.s. Za- ders van ..Holland-Sport", die oor- terdag gespeeld en deze ouverture spronkelijk zijn opleiding heeft ge- belooft interessant te worden. Het had bij Feyenoord, ten tweede F. v. j bestuur van Hermes is er in ge- d. Burg van VFC, die vt ral in het 1 slaagd weer eens een buitenlandse afgelopen jaar een groot aandeel heeft gehad in het '-ampioenschap van de Vlaardingers. Ten derde, W. Zuyiekom. eveneens van „Hol- ploeg naar Schiedam te krijgen en nu eens niet een Belgische ploeg, maar de sterke Zwitserse hoofdklas ser „Bellinzona". Deze ploeg, enkele land-Sport", die destijds bij Sparta jaren geleden kampioen van Zwit- furore maakte, ten vierde J. v. d. seriand, is één der toonaangevende Gevel, oorspronkelijk Feyenoord, 1 ploegen van haar land. Een bewijs doch die het laatste jaar uitkwam hiervan is. dat steeds spelers van voor DCL, en ten slotte G Zaal, de deze club worden gekozen voor het opkomende linksbuiten van Feyen- nationale elftal. In de laatste wed- oord. strijd van Zwitserland tegen Joego- Hïerbïj zijn 4 voorhoedespelers. In i Siavië (00) waren beide backs van de aanvalslinie gaan we dus missen BelTinzona opgesteld. Een betere ge- Manus Stolk en Lex Janse, beiden legenheid voor het Schiedamse pit- - et een prachtige staat van dienst, en steeds amateur gebleven. Besef fende, dat het komende seizoen voor spelers, die de veterane»*'eef tijd reeds hebben bereikt, te zwaar zal worden, hebben zij afscheid geno- bliek om de veelbesproken „Zwitser se grendel" te beoordelen is er dus niet. Het Hermes-team wordt als volgt opgesteld: v. Diest; v. d Sloot en Rijke: Schenk, Burger en Broeders: v. d. Burg, v. d. Tuyn, v. Zuyiekom, v. d. Gevel en Zaal. Aan de Damlaan heeft men van dit elftal grote verwachtingen en daarom zijn wij zeer benieuwd, hoe deze opstelling het zal doen tegen In de Gemeente-bibliotheek kan men 1 deze sterke Zwitsers. De wedstrijd olgende nieuwe lor.ians knjgen: wordt gespeeld Zaterdag aan de de I. Gouzenko ,.De val reus". Een beeld van Sow jet-Rusland de middelen die aangewend worden om I een invloedrijke figuur. d;e niet volgens j partybelangen handelt onschadelijk te j maken. 1 F Huël: „Spektakel in Klaarmond". De komst van een circus in een klem, gefantaseerd stadje aan de Maas en de i uiteenlopende reacties hierop van de in- i woners, vormen de inhoud van dit m het begin van deze eeuw spelende verhaal H. Spring: „Dame, deerne, domi nee". Een predikant en zijn hulpprediker werken in een achterbuurt van Man chester onder dronkaards en prostituée's en vinden ook hier ware menselijkheid en naastenliefde. .®*{J Damlaan om half zeven precies. Van het gigantisch wielergcbeuren, de TOUR DE FRANCE 1955, werd een boeiende filmreportage samengesteld. 22 SPECTACULAIRE ETAPPES werden samengevoegd iot een boeiend filmverhaal van ANDERHALF UUR. DE SCHIEDAMMER vertoont dit actuele filmwerk Zaterdag 13 Augustus in Musis Sacrum, L. Haven, Schiedam AANVANG 8 ÜUE ZAAL OPEN HALF ACHT Entreeprijs 1.tinei, bel.) Toegangsbewijzen van heden af verkrijgbaar bij: DB SCHIEDAMMER, Lange Haven 103 SIGARENMAGAZIJN ALLARD. Broersveld 9 en op de avond van de voorstelling vanaf 7 uur a. d. zaai o Het wielerleger van monsieur Goddet, geteisterd door een ver schroeiende hitte. - Vreugde om de uitstekende prestaties van de Nederlandse renners. -> Enorme wilskracht van de reuzen op de weg, de triomfators in de Alpen. a Beleef opnieuw de meest aangrijpende momenten. Ga de nieuwe Tour de France-film zien! Tijdelijke voorzieningen tijdens Fiesta Parade Het vordert niet bard met de ver betering en de verbreding van de twee wegen die langs de Plantage J. G. To Door het clubhuis St. Joris Doele i deze week het weer niet mee zat, is zijn in Augustus de gebruikelijke! de stemming uitstekend, en er wordt Zomerkampen gehouden en wel in tussen de buien door er op uit ge- nder; „Heksenest". In dc j het recreati e-centrum_ „Het _Grotetrokken. vorm van een griezelverhaal wordt poging gedaan een mens uit onze ver warde tijd uit te beelden, dse een ant woord tracht te vinden op "de vraa», of. en hoe, hij door kar, gaan met leven m een wereld, die meer problemen biedt dan zekerheid en die het scherpe ver schil van zwart en wit, goed en kwaad, met meer Kent. R. Graves: „Homer's daughter". Naar de mening van enkele classici is niet Homerus, maar een vrouw de auteur van de Odyssee" en met dGzt levensbeschrijving van Nausica, een St- ciliaanse prinses, welke vrijwel parallel loopt aan de Odyssee, wil schrijfster aantonen hoe zij er m geslaagd is haar eigen epos te doen doorgaan voor het werk van Homerus. G. Hanley. „Drinkers oi darkness' De voorbereidingen voor het Kerstfeest op een plantage in Oost-Afrlka veroor zaken verschillende spanningen onder de blanker., die echter door stakingen onder de negerbevolkmg vergeten wor den en hen doen beseffen, dat het loven onder de inheemsen aan. het veranderen is. Bos" in de buurt van Doorn. De be langstelling voor de kampen is ook dit jaar weer groot, zodat de ver schillende groepen elkaar hebben moeten aflossen. Zaterdagmorgen 30 Juli vertrok de eerste groep op de fiets vanaf het clubhuis naar Doorn. Zonder pech jo is het niet gegaan. Het begon al in j Schiedam, daarna op de Oostzee dijk in Rotterdam en tenslotte vlak bij Montfoort. Om half vijf uur was het kamp bereikt De kampplaats is schitterend ge legen, midden in een bos en vrij dicht bij „Woestduin" een natuurbad. Er zijn fiets- en wandeltochten ge maakt. een bezoek aan Utrecht ge bracht met beklimming van de Dom. De bedoeling was nog een tocht te maken raet de Watar-Ratax, deze was echter stuk. Zaterdagmorgen 6 Augustus om de „werkende jeugd" weer naar huis om afgelost te worden door de schooljeugdgroep, de 1254-jarigen. Het was een drukte van belang met deze zestig deelnemers(sters). Direct werd een tocht gemaakt naar het bos met de prachtige zandvlakten er tussen, 's Mid' gs 2wemgoed mee en naar X°estdum. Intussen was het kamp gereed gemaakt, zodat ieder zijn tent kon opzoeken. Het is voor onze stadsjongens en meisjes ideaal een week in deze omgeving te mogen doorbrengen. Er wordt veel gewandeld, vooral in kleine groepjes (tentgewijs), er is spel en sport. Ook spoorzoektochten. lampen- en vïaggenroof, kortom te veel om op te noemen. Woensdagavond was er een bonte avond en vanavond een kampvuur. Het programma wordt door de deelnemers geheel zelf in elkaar ge- Alle maaltijden worden door de leiding verzorgd en dat is een be hoorlijk karwei. Wilt U enkele ge gevens? Er worden per dag 35 kg aardappels. 25 kg groente, 20 liter melk en 45 braden verorberd. De keukendienst werkt aan de lopende band; is de broodmaaltijd van half nel üOOiQDureau *"V li van Politie te Schiedam tussen S-~12.Su i broodmaaltijd van 1 UIL v»aagt - - weer aandacht. Daarna het warme eten. Slechts een keer per week is er stamppot, de andere keren ver schillende „gangen". Hoewel vooral Household: Fellow passenger". Fen man gaat na de dood van zijn vader naar diens aaiwyzing, op zoek na3r een vermeende familieschat, waardoor hij in veJe avonturen geraakt en ontdekt, wie en wat zijn vader was en wat deze schat is. P. Lanham: „The road awaits". Een Engelsman, wiens leven verwoest wordt door zijn vroegere Afrikaanse vriend, komt in de gevangenis als hij hem heeft willen doden en schrijft hier zijn levensgeschiedenis. M lee Settle: „The kis of Kin". Op de begrafenis van de grootmoeder van een aantal gedesillusioneerde fami lieleden, die allen m hetzelfde huis wo nen, komt een nieuwe verwant, een on bekende kleinzoon afrekening vragen voor oude onrechten. J. S a i n t—L g e r: „Par-dessus la mannenhuishouden. voortkomende uit vieux raur". Verwikkelingen in een de komst van een neef uit Afrika, die een nicht blijkt te x{jn, c» door haar familie niet ontvangen wordt, tenzij zy zich als man kleedt. het Hoofdbureau uur en 2—5 uur: Etui met rozenkrans, portemonnaie met inhoud, portemonnaie met fiete- sleutel, haarlint met speldje, dames re genjas, kmderjasje. damesvest zwart, blauwe autoped, voetstep van motor rijwiel. Te bevragen by de vinders: Auto band, w. v. d. Hoeven. PK O. Laan 111; rode autostep Balegh, PJC.O. Laan 92 b; speelgoedemmertje, J. Somers. Groene laan 40; rode autoped. C. Mefcvogel, Broersvest 153a; brum kinderschoen tje, F. Host, v_ Marumstraat 10 a; bruin jongensjasje met sleutel. C. Speel. P. Potterstraat 29 a,* kinderschoentje. v. d. Heijden, Parallelweg 214; X paar dames handschoenen, v. Deelman, Vlaardm- gerdnk 173 a1 paar herenhandschoe nen, T. den Hertog, F.K.O. Laan 141 b; zwarte zwembroek. H. v. Byk. B.K.- Laan 191 a; portemonnaie met Inhoud. Slavenburg, Celsiusstraat 18: damestas je, Stouthandel, Hoogstraat 7; porte monnaie met inhoud. T. Louis, Nic. Beetsstraat 49 a: portemonnaie met in houd. W, Pijnacker, v. Ostadelaan 71a: zakmesje, Uittenbogaarc Voornesestr, 18; ring met sleutel, W. v, Deursen. Archlmedesstr. 4 b; rozenkrans in etui. P. Schoenmakers. D. A. de Jongkstraat 4 d; étui met vulpen en potlood. Plaatskaartenbureau Station Schiedam na 3 dagen Utrecht: dolkmes in schede. D. Otten, Motsestraat 22 a; gouden ring, J. v. Dijk, Florisiaan 38, Vïaardingen; leef net. Th, Meier, Gruttersieeg 10. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G,D. Tuinlaan t8ü. telefoon 69290. Gein. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder dag}. en Zaterdags» van 7 tal 8 30 ju» Zondags gestoten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend daee Mik- i tnr 5 uur Bioscopen; passage, 2. 7 en 9.15 u.: „Mo dern Times" Monopole, 2, 7 en 9 u.'. „De Ko ning der Zuidzee". Morgen rit de pret er echter weer op en tussen 12 uur en half een mo gen de vacantiegangers weer terug verwacht worden in Schiedam. De tocht neemt een einde voor het club huis. Hopelijk zullen vele vaders en moeders daar aanwezig zijn om hun kroost op te vangen, Maar het zal geen overbodige luxe zijn om thuis vast het badwater klaar te zetten, want de deelnemers zijn wel wat zwart geworden. GEBOREN: Joannes G„ z. v. B. A. H„ de Vetten en C. J. de Wit; Jo hanna M. E., d. v. J; C. van Baten burg en C, A, T. V. Loenenj Jan W.r z. v. W. E. Pronk en M W. E. Tim- mers; Francina M. L„ d. v. P. M. De Postduivenvereniging „De Vrij heid" houdt aanstaande Dinsdag 16 Augustus een „vracht-vlucht" vanuit Hoek van Holland voor oude eri jonge duiven. Deze voor-vlucht is bedoeld als africhting voor de na tionale wedvlucht vanuit Arkeston (Engeland), die op 21 Augustus ge houden zal worden. Gelegenheid tot inkorven op Maan. dag 15 Augustus van 8 tot 9 uur in het lokaal van „De Vrijheid". Elke postduivenliefhebber in Schiedam kan deelnemen. Defecte gasslang Woensdagmorgen om kwart voor acht is de 78-jarige weduwe 3. N. C. uit de IJsselmondsestraat t© Schiedam in bewusteloze toestand in de keuken van baar woning aangetroffen. Oorzaak: gasvergifti ging. De vroow is door de GG en GD naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. ZU is nog steeds buiten kennis en baar toestand is zorg wekkend. De vrouw was 's avonds tevoren naar de keuken gegaan en moet toen onmiddellijk door de ontsnap pende gassen bedwelmd zijn. De gasiang. die op zeer primitieve wij ze met touwtjes aan dc gaskraan bevestigd was. was van de gas leiding gegleden en bovendien ge scheurd. Inwonenden ontdekte de bewusteloze vrouw de volgende morgen. Het mag een wonder he ten. dat zij zelf er goed zijn afge komen Gelukkigerwïjzp heeft de penningmeter er voor gezorgd, dat het gas na enige tijd niet verder kon doorstromen. Pijnacker. OVERLEDEN: B. Stougje, 73 j. GEHUWD: W. Feenstra 26 j. en A. C. v. Voorthuijsen 23 j.; W. Pijn acker 24 j. en C. J. Vroon 21 j.J G. L. Bressers 23 j. en M. Kruse 2Z j.; S. J. van Kins 23 j, en J. M. M. Bok horst 25 j.: A. J. van Bekhoven. 30 j. en M, J. Kremers 21 j.; G. M. van Gerven 54 j. en C. Hoppe 50 j.; H. Steenbeek 32 j. en C. J. Lindenburg 25 j.; J. J. Blom 30 'j. en B. O. Westerveld 22 j. ONDERTROUWD: D. L Tuijl 34 j, en C. Bonefaas 33 j.; A. Baas 23 j, en M. C. van Pinxteren 19 j.; C. Hendriks 23 j. en A. E. Govers 25 j.; J. M, Homs "28 j. en G. M. A. de Koning 27 j.: M, Huijzer 24 j. en M. Donkers 27 j.; A. W. de Ligt 27 j. en J. A. Vogelezang 24 j.; G. van Ra vens 25 j. en B. v. d. Plicht 22 j.; J. G. Schaap 26 j. en P. M. L. Lans bergen 22 j.; H, J. Staal 35 j. en M. C. Overzier 32 j.; P. Stok 25 j. en P G. van Brugge 23 Ch, Veenen- daaï 24 j. en J. A. van Veelen 25 j.; I. Verbeek 28 j. en S. J. P, de Kort 23 j.: P A. Verspeek 23 j. en M. E. van Rest 21 j.; Th, G, Westerman 26 j. en A. M. van Meurs 25 j.; M. F. v a. Windt 24 j. en M, Krauwinkel lè j.; F. de Wolf 21 j. en G. de Haan 19 j.; A. Nels 25 j. en M. M. Fiering 21 j. Twee jeugdige Duitse zeelui heb ben de afgelopen nacht op het hoofdbureau van politie doorge bracht. Eén van hen, de 20-jange H. P., heeft een ruitje ingeslagen van het wachthuisje van de tram op de Koemarkt en vervolgens een boekje weggepakt. Zijn land genoot, de assistent-machinist H. J. R. K. pakte een motorrijwiel weg, dat op slot aan de kant van de Rotterdamsedijk stond. Hij slaagde er in nog weg te komen ook, maar een politieagent die de vreemde handelingen had gezien, greep de zeeman in de kraag. Beide arres tanten waren onder invloed van sterke drank. lopen, de Lange Nieuwstraat en de Tuinlaan, Vooral de Tuinlaan biedt momenteel nog een troosteloze aan blik Hier is maandenlang aan ge dokterd, met halfopgebroken en af gesloten straten als gevolg maar nu ligt de straat compleet overhoop. De kwestie is dat de Konmklijke Maatschappij voor Wegenbouw N.V, te Utrecht ernstig te kampen heeft met een gebrek aan personeel, zodat veel werk bkjft liggen. Ook het feit dat naast het leggen van. het nieuwe riool, ook het verleggen van telefoon- en eleetriciteitskabels, heeft het werk omslachtig gemaakt. Dit was weer nodig in verband met de verbredmg van de Tuinlaan, Deze verbreding houdt m dat het trottoir een tegel breder zal worden en de rijweg een meter. Er waren aanvan- keiiik plannen om de gemeen-giad- de blauwe klinkers te vervangen door een asphalt wegdek, maar dit plan schijnt niet doorgegaan te zijn. De Tuinlaan zal nu bestraat worden met klinkers, hetgeen altijd nog wel pen verbetering is. vooral bij regen, achtig weer Da verbredingsplannen gaan bij de Lange Nieuwstraat veel verder dan bij de Tumlaan, want de eerstge noemde straat zal vijf meter breder worden. Voorlopig is het echter nog niet zover want momenteel ligt er langs de Plantage nog een vriende lijk gootje op demping te wachten. Dat het werk aan de Tuinlaan niet sneller opschiet is daarom zo ver drietelijk omdat men met de viering uan de naderende Fiesta Parade, waarvan een belangrijk deel van het programma zich afspeelt in het Plantage-Podium ,zit met een op gebroken Tuinlaan. Opdat men er niet ai te veel hinder van zal on dervinden zat „Wegenbouw" uoorto- pige voorzieningen treffen ter hoog te van het Podium, zodat de wei vanaf de Gerrit Verboonstraat toe) toegankelijk zal zijn Het voetbalelftal van de Schie damse politie, dat Dinsdag reeds een wedstrijd speelde tegen de be manning van de Braziliaanse tanker Alagoa, gaat Zaterdagmiddag op het Marineterrein wederom de strijd aanbinden tegen Brazilianen. Maar ditmaal is het een team, sa mengesteld uit de bemanning van de Braziliaanse Marineschepen, die in Rotterdam liggen. In Je destilleerderij van de firma Wenneker aan de St. Annazuster- straat is gistermorgen een bedrijfs- brandje geweest. Door een kleme afwijking in een afsluiting van een destilleerketel, waarin zich ongeveer 100 liter spiritus bevond, ontstond er een steekvlam die door de ruimte sloeg. Een paar ruiten werden ver nield en wat schilderwerk gebla kerd. De brandweer, die o.I.v. ir C. S. Moesker te hulp kwam, behoefde geen dienst te doen. daar met eigen middelen het brandje reeds bezwo ren was. (Advertentie l.M.) BESSENPARADE BIJ Oranjestr. 10-12, tel. 65997 DAALMEYER /5.65p.ltr, RIJNBENDE 6.— p. ltr. DEKUYPER 6.10 p. ltr. COEBERGH 6.10 p. ltr. J. F. van Harmelen. In een op niet,bijzonder hoog pelt staande wedstrijd in de halve com petitie om de Nleuwelantbeker beeft Fortuna 2 gisteravond de strijd aan gebonden tegen het Schiedamse DHS. Het zou de laatste wedstrijd van deze competitie geweest zü», ware het niet. dat Fortuna de strijd won met 71, zodat beide elftallen geiyk geëindigd zijn en ze elkaar op een nader te bepalen datum nog eens zullen ontmoeten om wit te maken wie de beker krijgt Voor de rust leek het er even op, dat DHS de beste kansen had de strijd te winnen. Reeds in de derde minuut na de aanvang scoorden de Schiedammers een doelpunt. For tuna zat er fel op, maar zag toch geen kans de DHS-verdediging te omzeilen. Dit lukte pas even voor het fluitsignaal voor de rust. J. Kok maakte gebruik van de verwarring, bij een doelworsteling onstaan om te doelpunten. Na de rust had de wedstrijd een wel heel ander beeld. Achter elkaar maakte Fortuna 2es doelpunten. Harry Schruyer nam er drie voor zijn rekening; De Korver die was ingevallen voor de geblesseerde Aketman, Jan Kok {uit een straf schop) en A. van der Windt doel puntten elk een maal. De DHS-ers hadden na de eerste doelpunten zo de moed laten zakken, dat ze zelfs geen poging meer deden er iets te genover te stellen. (Advertentie l. M.) Bilonet in „eeuwige sneeuw" 2365 langs de" Adriatische Zee naar Venetië, Om in Oöetenrijk te koroo» moesten de Dolomie ten worden tedwon- Ben. Denkt V een» tn, Meer dan 10.000 km. door vlakten en over bergpassen - op goede en slechte wegen - in hitte en kou N - z'n Batavus Bilonet bleel zonder mankement. de Gross Glockner. 236S m hOOg' Joego- slüvia wachtte met ten en beo sine die uit StililiiJli'S: «en emmer werd verkocht. Eerlijk gezegd heb ik wel eens In Bhg»t ge zeten, dat deze beproevingen te erg zouden ziin voor m*n Bilonet. Maar tk kwam sonder pech weer in <J« „be woonde wereld". InnsbrUck, Cenève. Parijs, Boulogne. Het Kanaal over - Londen bezocht. Terug naar Ostende en vandaar naar huls. Huint ÖCOkm sonder de minste moelliikheden. Ik kan niet andera roggen - De Batavus Bilonet ie een pracht bromtiets- Op Va April begon de grote rei». De eerste dag naar het Elfeigebergte. Toen vla Frankrijk dwara door Zwitserland de SL Gotthordpaa over. Langs het prachtige Lago Maglore naar Milaan. In éèn Aas Genua naar de scheve toren van P1s*. Dat Is Hetat 815 km. Oe Bilonet snorde «ls°t "t 'm niet* deed. Langs da kuat van Italië naar het Zuiden, dame. Mapeis en toen Dit is ïn fcört bat anlhotnlaste verhaal van da Heer H. de Wij* uit Bunnilc bij Utrecht. HIJ "meukt* sl|r» lange reis op een Bilonet G-50. Een willekeurig exemplaar uit da serie-productie van meer dan 10.000 bromlletsen, welka wij Jaarlijks afleveren. BATAVUS De bromfiets die 't 'm levert! Gem. Publicatie Burgemeester en Wethouders ma ken bekend, dat op 27 Juli 1955 het onderstaand besluit is genomen. Van dit besluit staat "oor teder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig da gen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar in gediend by de Commissaris der Ko ningin in de provincie, die een be wijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende, Hoofdmge- nieur-Dir. van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toe ristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobiel Cïuo, de Koninklijke Nederlandse Motorrij ders Vereniging en aan Gedeputeer de Staten van deze provincie. Schiedam, 10 Augustus 1955. Burgemeester en Wethouders voor noemd. De Secretaris, De Burgemeester, N. J. POST. H- SABEL, w. B. Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende, dat het in het be lang van de vrijheid van het ver keer en de veiligheid op het binnen de bebouwde kom der Gemeente ge legen, in beheer bjj de Gemeente zijnde, gedeelte van de Grote Markt, ten Noordwesten van het Stadhuis, moet worden geacht dit gedeelte ge sloten te verklaren voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdie ren en vee in de richting van de Bo- terstraat; d?t immers door het onoverzichte lijke karakter van de verkeersbanen op de Grote Markt enkele gevaars- punten ontstaan (nl. bij de Hoogstraat en bij de Ooievaarssteeg) dat een aanmerkelijke verbetering kan worden verkregen, wanneer al het verkeer uit de Hoogstraat op de Grote Markt rechtsaf moet slaan en daarna, voorzover het bestemd is voor de Boterstraat, linksaf moet slaan en om het Stadhuis heen de Boterstraat bereikt: Gelet op het besluit van 26 Octo ber 1951, waarbij de Gemeenteraad heeft bepaald, dat betreffende de wegen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeers reglement, de maatregelen, genoemd in artikel 4 van dat reglement wor den genomen, gewijzigd en ingetrok ken door Burgemeester en Wethou- ders; Gelet op het bepaalde in de we genverkeerswet on het Wegenver- keersreglement; Besluiten: I. Krachtens artikel 5, eerste lid. sub c, van het Wegenverkeersregle ment het gedeelte van de Grote Markt, gelegen ten Noordwesten van het Stadhuis, in het belang van de vrijheid van het verkeer en de vei ligheid gesloten te verkïa-en voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee in de richting van de Boterstraat: II. Belanghebbenden voor zoveel nodig te wijzen op artikel 5, 10e lid, van het Wegenverkeersreglement. DIGNE. Tijdens het nieuwe on derroek in de moordzaak-Drum mond zjjn de hoer Gustave Domini ci en zUn vrouw twintig uur aaneen verhoord. Na de verhoren verklaar den de vermoeide politiemensen dat hun antwoorden leken op een goed ingestudeerd toneelspel. Het schijnt dat de politie, geleid door de beroemdste detective van de Süreté Nationale Charles Chene- vier, niet veel wijzer is geworden, al verklaarde men dat er zekere afwijkingen zijn geconstateerd tus sen de verklaringen van het echt paar Dominici ch die van andere i getuigen. Welke die afwijkingen waren is niet bekendgemaakt. I LAREN, - Aan de Nederlandse pianist en componist Henk Byvanck is verzocht de functie van solo-repe titor aan de Weense Staatsopera op zich te nemen. BOGOTA (Columbia) Bij een aardverschuiving in een dorpje na- bu Las Bnsas, zijn vijftien personen om het leven gekomen. Zes huizen zijn volkomen vernield. ■s-GEAVENHAGE. Zondag Zl Augustus herdenkt ds K. de Bel, emeritus-predikant der Ned. Herv, Kerk en thans hulppredikant te Hollandse Rading, de dag waarop hij 45 jaar geleden het predikambt aanvaardde. De jubilaris werd 12 Nov. 1883 te Harlingen, waar zijn vader predi kant was. geboren. Hij bezocht het gymnasium te Amersfoort en stu deerde aan de RU. te Utrecht. In 1909 werd hij eandidaat in Utrecht. Na eerst als hulpprediker te Heer- jansdam werkzaam te zijn geweest, werd hij 21 Aug. 1910 door zijn broer, wylen ds G. J. G. de Be! van Vuren en Dalem, te Heerjansdam in' het predikambt bevestigd. In 1919 vertrok ds De Bel nar Vollenhove, in 1922 naar Tjerkgaast, in 1925 naar Steenwijk en in 1928 naar Schiedam, waar hy werkzaam is geweest tot aan zijn emeritaat op 1 Oct. 1950. Hij vestigde- zich daar-» na te Hollandse Rading. Ds De Bel was o.m. voorzitter van de eendingsvereniging in de Classis Rotterdam, Idem van de afdeling Schiedam van de Ned. Zendingsvereniging, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland der Ned. Middernachtzendingvereniging, op richter en voorzitter van de wijk- vereniging in wijk UI der vHerv. gemeente van Schiedam, oprichten van de vereniging van Jong Her vormden in Schiedam, voorzitter van zeven Herv. scholen te Schie dam, oprichter van het Herv. Rust huis aldaar en reserve-legerpredi- kant. Voorzitter Visser {Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. De heer F. Vis ser uit Wijde Wormer, de op non- actief gestelde voorzitter van de Co öperatieve Bergingsvereniging „Re nate Leonhardt", probeert op de ko mende Ledenvergadering van de ver eniging in de gelegenheid te z{jn een groot aantal stemmen b|j volmacht uit te brengen, H{j heeft zich schrif telijk gericht tot „een groot aantal grotere aandeelhouders" met het ver zoek, hem te machtigen op de ver gadering voor hen te stemmen. Dit zou z(jn op 18 Augustus, 's middags om twee uur in gebouw K. en W- te Utrecht. In de door de heer Visser rondge stuurde circulaire spreekt hij be richten tegen, dat de bouwput, waar mee men de goudschat van de „Re nate Leonhardt" wil trachten te ber gen. afgekeurd en unbruikbaar zou zijn. „Een rapport van twee inge nieurs van Rijkswaterstaat en een werktuigkundig ingenieur wijst Uit, dat deze goed is," aldus de heer Vis ser, die tegenover ons de namen van deze ingenieurs niet wilde noemen, Hij beschuldigt voorts bestuursleden van de vereniging van malversaties. Of reeds aandeelhouders op zijn circulaire hebben gereageerd en zo ja hoeveel stemmen hij daardoor heeft verworven, wilde hij evenmin vertellen. TH. PASCALES HUIDARTS van 1522 Aug. alleen spreekuur Dinsdag en Vrijdagmiddag v, 1-2 uur en Maandag- en Donderdag avond v. 7-8 uur voor fonds en part. VOO' „oderne vrouw, die slank en f». wil blijven Levering direct af fabriek, guldens voordeliger. Tevens de bekends merken B-H/s. JOJA'SSPECIAALZAKEN Schiedam* Hoogstraat 136 Den Haag; Wagenstr. 177 Dordrecht; Voorstraat 235 rfb «Pb Ad Te koop aemgeb. Elastieken kousen. Keuze uit 8 vooraanstaande mer ken, van de zware steun- kous tot de fijnste naadloze dubbelreks. Speciaal ny lons, ijzersterk, maken het dragen van Uw elast. kousen, volkomen onzicht baar. Deskundige vrh hulp aanwezig. Korting voor fondsleden. Ook voor breuk banden. - Van der Sman's Drogisterijen, Hoogstx. 115 en Groenelaan 30. VerfRedflum. Plastlclak- keneen kind kan het ver werken, vraagt eens bij ons vakkundige voorlichting. Enorme dekking, en zeer jroot uitstrijkvermogen en maar 4.75 per kilobus. Jan van Katwyk's Verfhandel, Broersveld 37. recht tegen over r Verf... dit seizoen prijsver laging „Jeveka" glanslakverf van 2.60 nu f 2.25 per kilo. Alle tinten. Jan v. Katwjjk's verfhandel. Broersveld 37, recht tegenover T Blanke wandtoiletten vanaf ƒ21.50. Nieuwsté modellen, komt binnen, komt zien bij Plate, Grote Markt 21, Schiedam. Personeel gevr. Kapster en aank. kapster ge vraagd, goed kunnende wa tergolven. Prettige %verk- kring. Kapsalon Martin v, d. Burg, St. Liduinastr. 9, tel. 6030, Schiedam. Fotografie Filmstroken, grote sortering 1,—. Projectors v.a. 6.40. Foto K. van Vu uren, Hoog straat 106. tel 66720. luchtdicht verpakt, blijft lang vers, voor VACANTIE EN TOCHTJES ideaal om mee te nemen. Inhoud: Inhoud: 6 overheerlijke j-a i I 6 gevulde CAKES 3U Cl ROEKEN S RONDO'S 59 ct BAMXETBAKKER1J -<$P15a ST. LIÖUliïXSTlUAT TÉLB75K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1