c W Zeer suggestieve expositie van de Balinese cultuur Belgische Hoge Raad over waterwegen 1 Door wethouder H. Sahel gisteravond geopend Expositie in Overschie De Italiaanse arbeiders vinden hier geen hemel Geruchten jfiéatj parade IN STEDELIJK MUSEUM Bessenfee hield haar intocht IS1®? 1 «gp Besprekingen woriïen in najaar hervat Lelijke val van bromfietser Het valt anders uit dan hun thuis was voorgespiegeld Kerkdiensten AGENDA 'T sparen in juli „De Koning der Zuidzee" „Modern Times" in Passage verlengd Burgerlijke Stand V oorwerpen van Brederode in museum Hermes naar HCC Om het honkbal kampioenschap HET WiTTE PAARD Luxaflex jaloezie Baiastore zongordijn 4' D. DIJKSHOORN 0PTICIËN CDs JDucu d kuntU niet misser) geen dag! Zaterdag 13 - poping om een suggestie van de Balinese cultuur te geven. Verder gaf spreker een vluchtig historisch overzicht van de cultuur van Bali, die altijd een buitenbeen tje is geweest naast de Indonesische cultuur. Immers, wprd in de archi pel de Islam-cultuur overheersend, op Bali heeft de Hindoe-beschaving, door handelaren uit India overge bracht. zich staande kunnen houden. Vele cultuur-invloeden hebben op dit Kil and der Demonen ingewerkt, maar de kunstzinnige, levenslustige bewoners hebben zich een eigen cultuur kunnen opbouwen. Tevoren had de heer F. A. Gisteravond heeft de officiële opening plaats gehad van de Balj" die mede in het kader van de Schie- „aa oc r, a. ae aamse Vacantie-week m het Stedelijk Museum wordt gehou- namens de Schiedamse Ge- schapHomS dwarf'de Schiedarase j5™" SSSS? S Ti j i «wars door de vrolijke roezemoes van. de Fiesta die medegewerkt hebben aan de tot Parade heen ook een evenement op het programma te zetten 1 standkoming van deze tentoonstel- van meer beschouwende en bezonken aard. Dat dit door de jSLW®?*ÏÓorwpfn' Ieestende ocnieciammers Wel wordt gospprecieerd blijkt wel a* te staan; de mannen van de Ge- uit het museumbezoek in die dagen in de vorige jaren Tererht""J"»?®* die ™aa;jB tr i j- j J erkent onder leiding van de heer Keurhc zwaaide wethouder H. Sabel, die de opemngs-toespraak hield,1 dc buitengewoon plezierige tuin. de S.G, hiervoor de nodige lof toe. ■ns, deze belangstelling te maken. Hopenlijk mag deze grote tentoonstelHng (of was het j opkomst dan weer maatgevend ziin Trouwens, voor een tei Q meer in het bijzonder* voor Bali?) is wel gebleken uit het feit dat tie genodigden in zeer grote getale op gekomen zijn om de opening mee Herstel van oud gebruik Het was een oud gebruik in Schiedam en Rotterdam om tegen de tijd dat de bessen-oogsten bin nen zijn (welke tijd ongeveer sa menviel met kermis) op feestelijke wijze een Bessenfee in te halen en deze inkomste dan vrolijk te be sproeien met bessen-jenever, waar in. als de jenever vers is geprodu ceerd en dan „nieuw rood" heet, de aroma va nde rijpe bessen nog is te proeven. Deze oude traditie is in onbruik weer maatgevend zijn voor de belangstelling van het gro tere publiek. Zij, die de interesse kunnen op brengen om het museum te bezoe ken in de komende dagen zullen zeker met in de verwachtingen te leurgesteld worden. Dat durven wij wel te garanderen, want ..Bali' is wemig minder da- voortreffelijk te i noemen. Niet alleen dat het ten- i toongestelde materiaal bestaande J mt kunstvoorwerpen als sieraden, i tekeningen en schilderingen, maar ook uit illustrerende fotografieën. dat welwillend is afgestaan door het Koninklijk Instituut voor de Tro pen te Amsterdam, heel interessant is. die zeer de aandacht trekt. De Schwagermann, conser vator van het Museum, komt dan ook alle lof toe. Dr J. H. Jager Gerlings van het Kon. Instituut voor de Tropen, die ae tentoonstelling inleidde, wees op de onmogelijkheid om een cultuur, net levende bezit van een volk, te typeren m een tentoonstelling. Not 1 onder leiding van de heer Keur horst do buitengewoon plezierige tuin. "n water-pariijen hebben ingericht; de heer Roovers die de technische lei ding had en niet in de Jaatste plaats conservator Schwagermann. Nadat tenslotte wethouder Sabel in een toespraak, waarin hij wees op de groeiende belangstelling voor Azië. dat „op de deur van Europa klopt" en waarin bij voorts de hoop Uitsprak dat ook de jeugd belang stelling voor deze expositie zou kun nen opbrengen, de tentoonstelling voor geopend verklaarde, maakten de aanwezigen een rondgang langs de op heel aantrekkelijke wijze uit gestalde schatten. In een volgend artikel zullen wij nog een beschou wing hierover geven. Tenslotte werd in de aula een film „Mensen en Goden werken, spel. dansen, dood" vertoond door de filmdienst van de Kon. Rotter- «chpnnar varTc'L, »£,V»ff 1 damse Lloycf. welke rolprent een BRUSSEL. In enkele Belgische dagbladen zijn mededelingen ver schenen omtrent een advies van de Belgische Hoge Raad voor Verkeers- we*sn omtrent de watenvegenkwes- tle tussen Nederland en België. Daar mee zou het laatste advies, dat dë Belgische regering over deze affaire had gevraagd, bekend zijn. De Hoge Raad meent, dat de stop van Ter- naaien kan verdwijnen, teneinde ver vangen te worden door een bredere sluis. Schepen van 2000 ton kunnen dan naar Luik varen. Omtrent het kanaal van Terneuzen leek de raad het verkieselijk het be staande kanaal tussen Zeebrugge en Brugge door te trekken tot Zelzate. Deze werken kosten vier milliard francs. De werken voor het verbre den van de sluis van Terneuzen kos ten drie en een half milliard francs. Nederland eist echter, dat geen. zee water in het kanaal zal komen, zo dat de vaarweg moet worden gespuid met water van de Leie, die thans bij Een dergelijk vreemd uitgedoste, angstaanjagende figuur vindt men op dg zeer aantrekkelijke en fraai ingerichte Boli-tentoonstelling in het Stedelijk Museum. In het kader van de vacantiebe- stedlngs-activiteiten heeft de wijk raad van Overschie in samenwer king met de commissie vacantiebe- steding en Aqua-Terra Vrijdagavond in de Finse school aan de Prinshandelaar de heer Muuïs"zich nögTn Mauritssingel een wyktentoorste de kwestie moet inwerken. Evpnoona Heist in zee wordt geloosd. Vo„or echter storting van het Leie-water in hei kanaal mogelijk zou worden, moet een zuiveringsstation worden gebouwd dat 500 milhoen kost. De raad voelt kennelijk niet veel voor een verbreding van het kanaal van. Terneuzen. De meeste werken wor den op Nederlandse grond uitge voerd terwijl toch de Nederlandse staat slechts vijftien procent van alle kosten zou dragen. Men geeft de voorkeur aan het kanaal Brugge— Zelzate aangezien dit bovendien de industrie van West-Vlaanderen te hulp zou komen. In verband met het Moerdjjkkanaal meent de Hoge Raad dat in Ieder ge val de bepaling uit het verdrag van 1939 wordt opgenomen, waarbij ln België de regering hulp mag bieden, indien het opwaartse Rifnverkeer over Antwerpen beneden 18 procent van het gehele Rjjnverkeer daalt ter wijl aan de hulp een einde zou ko men indien genoemd verkeer 22 pro cent van het totale Rjjnverkeec te boven gaat. De sluizen te Moerdijk aan de Belgisch-Nederlandse grens moeten dubbel worden. Het aandeel van Bel gië in de kosten van werken op Ne derlands gebied namelijk 80 procent wordt te hoog geacht, België heeft niets te maken met de 100 millioen voor werken, uit te voeren te Ber gen op Zoom. De uitweg van het ka naal naar de Schside bij Bath is een. slechte oplossing, aldus het advies. Naar te België verluidt zullen de be sprekingen tussen Nederland en Bel gië niet nog deze maand maar pas in September of October worden begon nen aangezien de Belgische onder geraakt, maar de Distilleerderij 20 min als men op een pas-foto de Simon Rijnbende Zonen te Schie- j P^"soonlijjcheid van de gefotogra feerde kan vastleggen, kan men ook de cultuur in een moment grijpen. Deze tentoonstelling, zo verklaarde hij, moet men dan ook zien als een dam heeft gemeend dit oude bruik weer in ere te moeten stellen tot meerdere glorie van haar product „Nieuw Rood". Gisteren dan heeft de Bessenfee haar intocht gedaan in Schiedam, in een toepasselijk gewaad gezeten in een open auto. vergezeld van twee hofdames en voorafgegaan door twee vurig uitgedoste adju danten op scooters. De intocht zal overigens vier da gen duren en. in die tijd worden, "n groot aantal café's en slijterijen be zocht in Schiedam en Rotterdam, terwijl Zondag de .Bessenfee de gast is van het Casino in Noord- wijk. De café-bezoekers zullen deze Bessenfee wel met vreugde begroe ten want zij is echt niet karig met het uitdelen van proefdrankjes „Nieuw Rood". Rijnbende is niet de enige fabrie- kant van Bessen-jenever, maar wel Hierbij liep hij een hersenschudding J_ J,.» «1 t-A-„ J W—v r-, Gisteravond omstreeks half ne gen heeft er op de BK-laan een on geluk plaats gehad. Ge 44jarige aannemer F. J. V. uit Vlaardmgen wilde op zijn bromfiets een wielrijder aan de rechterzijde inhalen, maar daar deze wielrijder De eerste nloegen arbeiders die door het Rijksbureau voor Arbeidsbe middeling onder auspiciën van de Metaalbond in Italië geworven zijn, zijn In Nederland aangekomen en hebben hun weg gevonden in de diverse jnlustrieen. In Schiedam zjjn het de werven VVilton-Fyenoord en Gusto die belangstelling hebben getoond voor dit experiment met buitenlandse metaal-werkers en twaalf Italianen zyn thans reeds werkzaam op beide genoemde bedrijven. DH aantal zal nog deze maand met vele tientallen aangroeien, terwijl er op de duur plaats is voor honderden Italiaanse werkkrachten. Wat lijn nu de bevindingen vanverder dan tot de helft konden ko- .ze Italianen in Schiedam. We heb- j men. Zij hadden verwacht met over- de Bessenfee rond de enige die stuurt. Gisteren deden in de buurt van de Vlaardingerdyk geruchten de ronde, dat er een meisje verdronken zou zyn in een sloot achter de Katholieke begraafplaats. Hierdoor ontstond nogol wat onrust onder de bewoners ln die buurt. Zelfs is men met haken aan het dreggen gegaan in de ondiepe sloot. Er werd echter niets gevonden. Ook de politie Is nog aan het dreg gen geweest. Het is niet meer na te gaan, hoe deze onrustveroorzakende geruchten zijn ontstaan. Er is verder ook geen aangifte gedaan dat er een kind wordt vermist. Ned. Herv. Kerk, Grote Kerk: 10 uur ds C. S Cazemier, 5 uur ds Alma. Nieuwe Kerk: 10 uur ds Ponsbeek, 5 uur vicaris A. v. d. Ban. Wester kerk: 9 en 10.30 uur dr L. J. Cazemier, 5 uur ds Altcna. Vrcdeskcrk: 9 en 10 45 uur ds Altera 7 uur ds P Spnnjt Kethel. Scd. Herv. Geret. Evang. Gebouw „Irene": 10 cn 4 uur ds J. G. Abbnngh. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande, B.K.-laan 10 vur ds A- Zwiep. 3 uur stud, F. Bakker. Chr. Gerei. Gemeente. VolksRebouw Tuiniaan: 10 en 4 uur ds H. van. Kooien Oud. Gercf. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot. Bond, Westvegt 92: 10.30 uur ds F. Oort Ev&ng. Luth, Kerk. 10 uur: ds W. F. ten Rouwelaar. Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Hroersvest 53 10 en 7 uur ds J. Segaar, Oud-Kath, Kerk, 10.15 uur Hoogmis Leger des Hells, Lange Haven 27; lö uur Heiligingssamrnkomst; 7.30 uur Ver lossingssamenkomst. Gerrit Verboon- K tra at G 30 uur Openluchtsamenkomst o 1 v. majoor en mevr, J. H. Drentïe. Gcref, Kerk. Qosterkcrk: jo uur ds C. Houtman. 5 uur ds A. Bos. Plantage- kerk 9.30 ur ds B. A. Bos. 4 30 uur ds H. van der Veen. Juhanakerk: 10 yur ds w A Krliger 5 uur ds C. Houtman. Kef hel 9.30 uur ds H. van der Veen, 2 30 uur ds V. A. Krijger. zieken dienst Gemeente Ziekenhui! uur ds W. A. Krijger. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GD, Tuiniaan 80, telefoon 69290. Gena. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve "Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30" uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedeljjk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stede!ijk Museum: Tentoonstelling „Bali" (tot en met 2 October), Geopend van 1—5 en van 7 10.30 uur. Op Zondagen 1—5 u. Bioscopen; Passage, 3, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Modern Times". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „De Koning der Zuidzee", Voorstellingen: Musis Sacrmn a uur: Tour de France-film „De Schiedammer", Blauwe Hufg, g uur; Vara Tele- vlsi a-club. ook van de linkerzijde wefd t>eria- ,e^11 eesprelc aangelcnoopt met een. j werk- veel meer te kunnen verdie- derd. raakte V. in de war, verloor «i. immigrant-werkers nen. maar ze merken nu tot hun verioor etl nssar hm n.™ schnk dat overwerk slec££ Yn ge ringe mate mogeliik is. Andere teleurstellingen zijn de korte vacantia en" het feit. dat de jaarlijkse tocht naar moeder-de- vrouw nog niet geregeld is. de macht over het stuur en kwam n®ar mening gevraagd, Deze te vallen- i n i1? ^5^ kort als volgt worden en hoofdwonden op. Door de GG en GD is hij naar de Dr Noletstichting overgebracht. In Juli 1955 was de vacantie-in- vloed merkbaar bij de Spaarbank. Er werd n.I. slechts 29.448,55 meer ingelegd dan terugbetaald (totaal inlagen 618.443,60. totaal terugbe talingen 588.995,05). Het totale te goed van inleggers bedroeg ultimo Juli 1955 15.420.331,55 verdeeld over 40.701 rekeningen. Hierin zijn begrepen 6,153 rekeningen van jeug dige spaarders met een gezamenlijk tegoed van 88.776.44. In de bedrijven werd 8.702,03 gespaard aan hui werd door de Af- haaldienst ontvangen 49.515.—. met spaarbusjes werd gespaard 8.356.39, Op de scholen werden spaarzegels verkocht met een waarde van in totaal 3.440,35. De belegging van het spaartegoed was einde Juli 1955 als volgt sa mengesteld: Effecten 9.511.631.60: onderhandese leningen 5.806.439,72; hypotheken 2 344.217,50. De beschikbare middelen van de Spaarbank bedroegen per 31 Juli 1955 1.633.327,96, In Monopole: Kapitein David O'Keefe, door de muitende bemanning van zijn schip overboord gezet, spoelt aan op een paradijselijk eilandje ergens in de Zuidzee. Eik gewoon mens zou zich zelf gelukwensen als hij m zo'n lustoord terecht kwam. maar kapi tein O'Keefe wordt kriebelig als hij er massa's coccsnoten vol met dure olie zomaar, ongeplukt aan de pal men ziet hangen. De bevolking van het eiland vindt dat die noten daar mooi hangen en er dus maar moe ten blijven. Zij heeft alleen belang stelling voor heilige stenen, die van heel ver worden, gehaald. Kapitein O'Keefe (Burt Lancaster) gaat na tuurlijk tóch noten plukken en dan loopt alles verkeerd. De rust van het eilandje verdwijnt en het duurt lang voor de geweren en revolvers uitgesproken zijn, zodat een happy- ending iedereen tevreden en blij kan maken. Hoewel het verhaal van „De .ko ning der Zuidzee" lang niet slecht is, en de aandacht wel boeien kan, is deze film het aanzien in de eerste plaats waard om de prachtige opnamen van natuur en bevolking van het Zuidzee-eiland, De optre dende inboorlingen zijn écht, de fragmenten van enkele van hun dansen interessant. De kleuren zyn niet al te gemeen en leveren een aanzienlijke bijdrage om van het geheel een plezierig kykspel te ma ken. De niet-nieuwe maar wel goede film van Charley Chaplin, „Modern Times", doet het nog goed in deze zomermaanden. De vertoning van deze rolprent in- Passage-theater is dan ook geprolongeerd en zal in de komende week te bewonderen zijn. Ook geen vetpot Aan der andere kant is het echter weer zo, dat de arbeidsmogelijkheden in Italië niet rooskleurig zijn. De vier mannen die we spraken, konden vaak geen werk krijgen op de scheeps-reparatiebedrijven, waar ze vandaan komen. En met de sociale voorzieningen moet het tenminste zoals zij het ons vertellen, ook niet al te best zijn. Daarom hebben ze het aanbod van vast werk in Ne- Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: mevrouw C. Duyster-Jamin, Burg. Knappertlaan 156. tel. 69991; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67760; J. v. d. Veer, Dr "Wibaut- plein 48. tel. 69873, W. H. F. Meijer, Swammerdamsingel 43, tel. 69696. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook geduren de de volgende week nachtdienst waarneemt, ROTTERDAM mengevat „We hadden verwacht in Hol land in een hemel te komen, een hel is het niet geworden, maar verder dan het vagevuur is het toch ook niet gekomen". Van deze vier mannen zijn er twee afkomstig uit Genua, een uit Tarente en een uit Venetië. Van hun vak zijn ze bankwerker, electnsch lasser én ijzerwerker. Drie zijn getrouwd en een is vrijgezel. („Misschien veran dert deze staat wei in Nederland", zo meende hij nog). Over hun werk waren ze allen best te spreken, met hun Nederland se collega's kunnen ze goed opschie ten, zo verklaarden ze en over de j - - - kosthuizen waar ze ondergebracht derland aangegrepen, maar de teleur- zijn hadden ze niets dan lof. De har- i stelling m de verwachtingen heeft op telijke ontvangst die hun te beurt is hun vreugde een. domper gezet. Het gevallen, wordt echt geapprecieerd.!15 nu nauwelijks de moeite waard Toch waren deze Italianen niet te- I om in verre Nederland te gaan vreden. En wel m het bijzonder over i werken, vinden ze. het loon dat ze ontvangen. Niet dat' Nederland is overigens niet het "RFTA AÏ?"nrONrF."RT dit loon van ƒ70.per week zo I enige land, cat werkers zoekt in slecht is. maar de commissie die hen Italië, maar deze vier mannen heb- Ferd Timmermans heeft voor zijn in Italië heeft aangeworven, heeftbcn aan ons !and de voorkeur gege- beiaardbespeling op de stadhuisto- hun aanzienlijk meer voorgespiegeld ven> "mdat Nederland nog het dicht- ren Woensdagavond 17 Augustus 'n dan wat ze nu krijgen. Deze ver- i ste bij ligt. i Fries programma samengesteld met keerde voorlichting in het bijzon- Deze Italianen hebben een arbeids- tal van bekende liederen en volks der stemde hen bitter. contract van twee jaar getekend, wijzen uit het gewest. De kwestie is namelijk dat de ge- i maar met een proeftijd van twee 1 Hij begint met het Praeludium no, trouwden hun gezin en de vrijgezel maanden. Zij zullen er nog duchtig 7 van F. P. Price, speelt een Notre zijn moeder in het geboorteland i ovcr nadenken, of zij na afloop van Dame-parapnrase van Geo Clement Italië moeten onderhouden. Zij had- die proeftijd niet liever naar hun en besluit met een improvisatie van den gedacht, zoals hun ook verteld vaderland terugkeren. hemzelf, was, dat dit onderhouden op royale manier kon geschieden, maar dat valt hun gemeen tegen Hoewel ze nog op verschillende meren geholpen worden (o.a. bij - Kostgeld) zien zij toch geen kan om meer dan ƒ40.per week over te maken en dat schijnt ook volgens Italiaanse maatstaven niet veel te zijn. De wervings-commissie had ver teld dat zij maximaal 40.000 lire per week over mochten maken, maar ze hadden niet gedacht dat zij niet veel GEBOREN'. Ernstus H, J., z. v. J. Th. v. d. Horst en A. Klekamp; Hermina J., d. v. M. F, J. Sparla en H. M. Stóver; Marjolein, d. v. C. Groenewegen en C. Dinkelaar; Jo hannes L. M., z. v. H. G. H. Vrijdag" en M. Th. Jacobs. OVERLEDEN: J. ter Hofstede, 89 jaar. DRIE DIEFSTALLEN Vier personen, de 40-jarige ijzer werker P. J. L„ de 30-jarige los- werkman P. R., de 56-jarige trans portarbeider F. J. M. S. en de 41- jarige loswerkman M. A. S.. allen uit Schiedam, zijn door de politie gearresteerd .en in het Hoofdbureau opgesloten, omdat zijn uit de opslag loods van Van Gend en Loos op het Stationsemplacement 12 literflessen jenever hebben gestolen. Uit de hut van de derde machi nist van een Nederlandse tanker, die bij Wilton Fijenoord ligt, is een bedrag van f 95.-— gestolen. De 50- jarige wachtsman L, V. uit Rotter dam wordt hiervan verdacht en is door de politie aangehouden. Tenslotte is bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een boortol. die in -een afgesloten kist lag bil de in aanbouw zijnde loods van Wilton Fijenoord aan het Kilome terlaantje ling geopend, die een goede indruk maakt. Aqua-Terra heeft twee lokalen voor haar rekening genomen, en ook de leek op aquariumgebied zal veel ge nieten van wat hier geboden wordt. Een twaalftal Overschiese vereni gingen heeft elk een stand verzorgd in twee andere lokalen. De voorzitter van Aqua-Terra de heer J. van Houten, heeft de wijk raad dankgezegd voor zijn mede werking. „We mogen gerust zeggen", aldus de voorzitter, „dat de wijk raad zich een centrale positie heeft veroverd in de Overschiese samen leving". De waarnemend voorzitter van de wijkraad, de heer A. A. Hegge, zag in deze expositie de mo gelijkheid om de bewoners van de nieuwe wijken meer tot elkaar te brengen. Hij vond het prettig, dat tal van verenigingen van allerlei schakering hier elkaar gevonden hebben op hetzelfde vlak. Aqua- Terra kreeg van de heer Hegge een extra pluimpje. Met een vriende lijke wens met betrekking tot het aantal bezoekers verklaarde de heer Hegge dc tentoonstelling voor ge opend. Op werkdagen is de exposi- •tie open van 1012 en van 2—-5 en van 710 uur. dc kwestie moet inwerken. Eveneens uit Belgische bron wordt vernomen dat namens Nederland de heer Schaepman van het Departement van Buitenlandse Zaken de besprekingen, zal voeren. De Deense duiker Jan Uhre heeft dezer dagers een kort bezoek aan Nederland gebracht. Hij voerde be sprekingen op technisch gebied en overhandigde aan de directeur van het Maritiem Museum „Prins Hen drik" enkele voorwerpen afkomstig v&n het wrak van de „Brederode". Deze voorwerpen zijn aan de ten toonstelling over de „Brederode" toe gevoegd. Deze tropische maanoissen' zijn te zien op de wijktentoonstelling in Overschie. SCHIEDAM Cricket Hoewel de beslissing in de cric ket-competitie is gevallen en HCC 2 dus landskampioen is geworden, staat het eerste cricket-team van Hermes-DVS dit weekeinde nog een aantrekkelijke "wedstrijd te wachten in Den Haag, n.I. tegen HCC 1. Beide teams zijn aan elkaar ge waagd en geven elkaar weinig toe in sterkte. Trouwens, de wedstrij den van Hermes tegen HCC heb ben zich altijd gekenmerkt als goede, spannende wedstrijden. Hermes 2 ontvangt Zondag HCC 4 aan de Damlaan, terwijl het der de team tegen Sparta 2 uitkomt in Rotterdam. Zondag a.s. wordt de beslissende wedstrijd om het honkbal-kam- pioenschap gespeeld. Sparta 2 gaat Zondagmorgen naar Haarlem om HFC 2 te bekampen en Schiedam j komt middags om half drie op I de Boshoek uit tegen EDO 2. i Wanneer Sparta wint dan is dit team kampioen, maar verliest Spar- ta en iveet Schiedam van EDO te 1 winnen, dan zijn onze stadgenoten kampioen. Het worden dus wel spannende wedstrijden. i BAL! IN BEELD VUUR WERK SPAANS BALLET Vraagt prijs cn advies aan J. D. VAN MEURS ORANJEGALERIJ II TEL- 6784' SIEREN UW GELAAT GEVEN U EEN MAXIMUM AAN GEZICHTSCHERPTE Slechthorend is thsns geen bezwaar meer Wij leveren de nieuwste lioo ra ppa ra ten, licht in gewicht en zuinig in stroomverbruik ST. LIDUINASTRAAT 1 SCHIEDAM, TELEF. 67649 dh Te koop aangeb. Wasmachines; Waarom nog huren? AUe merken wasma chines vanaf 2.25 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko" Dr Schaep- "nnnsmgel 80. tei 68977 Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen, Hoogstraat 62 tel. 65783, Reparaties onder garantie. Betaling in over leg. Rotan clubjes, Rotan tafels, gaat naar Plate. Gr. Markt 21. De grootste keuze in Schiedam, Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe ien lenen bij de buren, maai bij ons kunt U ze huren. H J. Stentier, Stoffeerder^ Meubelmakerij annex Repa ration. W Frankelandsestr 79. tel 69974. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m bijJevertng van nieuwe ket- Ungkast. spaken, spatborden en jas beschermer, 37.50 Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. tel 68948. Permanent Wave Hélène-Pennanent met toe stel, het beste wat er ls compieet ƒ5.—, stroomloos ƒ7,50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon .Hélène", Rembrandtlaan 22, tel, 67170, Lessen Voor gcooterles naar Autorij school H. P Take, Jan Son- iéstraat 4, R'dam. tel 36777. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van Loenen, Dam 41-43. tel. 66192. Show room: Vtaardingerstraat 6. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, Tel. 66192. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke* landsestraat 16, tel. 86280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1