Heeft Nederland voldoende hotelruimte of niet? Nieuwe elementen in VS ontdekt xkenem en ■e Ja!, zegt cle hotellerie Nee!, zegt de ANVV Rederij heeft schuld aan tanker-explosie prenten Ex-minister in arrest: steekpenningen geïndj Achtste Wereld Jamboree groots opgezet Voorts TWEE ANTWOORDEN OP ÉÉN VRAAG [M BOYMANS Indonesië „Stanvac Ogan voer tóch met mobilgasoline Drie geleerden geëerd door naamgeving Gezond sterk tandvlees met PEPKA Russen nodigen elkaar uit ar ifc llffiilffili! ■HUI de iuëht van transpiratie Zaterdag 13 Augustus 1955 5 (Van een onzer verslaggevers i DEN HAAG- Moet er meer hotelruimte komen of is wat men nu heeft nog ruim voldoende? Dat is de vraag waarop van verschillende zjjde verschillend wordt geantwoord. By de hotelondernemers trekt men dade lijk een zorgelyk gezicht als over uitbreiding wordt gesproken- En dan wjjzen zij op het jaarverslag, dat over 1954 voor de grote steden een ge middelde hotel bezetting te zien geeft van 49,9 ADat is dus nog niet de helft van de capaciteit. In het seizoen zon men nog maar lot 64,7 van de capaciteit zijn gekomen. Ruim een derde van de bedden bleef in de grootste smoendrukte volgens de Horeeaf onbezet. In de rest van Nederland is dc situatie nog slechter. Daar was de gemiddelde bezetting in 1954 18,9 <5-, dus nog niet een op elke vijf bedden, werd gemiddeld per, d€ zijde der ANVV doet men ,.x J 'echter zun uiterste best te komen nacht beslapen. het wel zo, dat vooral in de pro vincie herhaaldelijk hotelgasten niet worden ingeschreven in de ho- teiregisters. Dit zou een van de re denen kunnen zijn, waarom vooral de cijfers van de hotelbezetting in de provincie zo'n ongunstig beeld vertonen. Waar men van de zijde van de Horeeaf betoogt, dat zonder steun geen nieuw te bouwen hotel te ex ploiteren is, wijst men er van an dere zijde op, dat het toerisme nog steeds toeneemt en dat er geen re den is aan te nemen, dat dit voor uitgang spoedig tot staan zal komen. Een der argumenten van de hotel lerie tegen uitbreiding van de Tiotcl- capaciteit is, dat men niet alleen oor de topmaanden kan bouwen. Montgomery komt in Nijmegen en Arnhem (Van onze correspondent) NIJMEGEN. De Engelse veld maarschalk Montgomery zal 19, 20 cn 21'Augustus hier vertoeven om in Nijmegen en omgeving de punten te bezichtigen, welke herinneringen op roepen aan de bevrijding der stad. Vermoedelijk gaat men ook naar het Engelse oorlogskerkhof. Montgomery zal op het stadhuis officieel worden ontvangen. In Arnhem zal hij een bezoek bren gen aan het Airborne-kerkhof Oos terbeek. De veldmaarschalk komt met een gezelschap van 35 Britse officieren. Nederlands immigrant wint beurs in Canada HALIFAX Jan Vriend, een 17- jarige .Nederlandse immigrant, is aangewezen als winnaar van een studiebeurs van 2.Ö00 dollar vooi de St. Mary's universiteit alhier. De beurs, die 500 dollar per jaar voor vier jaar studie uittrekt, was uitgeloofd door Union Carbide Com pany- Vriend is drie jaar geleden uit Van de zijde van de ANVV wijst men ons mede, dat de algemene fienstroom, die al resultaten begint men er reeds geruime tijd op, dat; indruk is, dat Amsterdam tot en °P te leveren. het elk jaar duidelijker wordt, dat'met eind Juli 9 r'r meer binnen- cn toeristisch gezien uitbreiding van de1 buitenlandse gakten had dan vorig hotelaccomodatie in bepaalde delen jaar en dat ook Augustus tot dusver van Nederland wenselijk is. met na- reden geeft tot tevredenheid In Rot- me in Amsterdam. Rotterdam en terdam bedroeg in het tudvak Ja- Den Haag. Reeds heeft de voorzitter nuari tot Juni de stijging in de be- van de ANVV, mr dr L. N. Deckers zcllingsgraad zelfs vijftien procent, er in de jaarvergadering te Vlissin- In Den Haag en Scheven in gen heb- gen de aandacht op gevestigd, dat er ben de hotels het tot dusver even buitenlandse reisburcau's zijn, die druk gehad als vorig jaar en noemt gezien dc ervaringen vorig jaar op-1 men vooral het aantal Nederlandse gedaan, ervan uitgaan, dat er in Ne-1 en Duitse hotelgasten opmerkelijk deriancv toch geen behoorlijk onder- In Noordwijk is het in de bollentijd dak voor hun klanten is tc krijgen Mecht geweest maai hebben de cij- cn daarom maar besluiten weg tefers van het seizoen de schadp lang blijven. weer goedgemaakt. Uit Gelderland zun de berichten over de bezetting \JflÜ( gnjpenjfi van hotels en pensions zeer gun- Het is eigenlijk niet goed te begrij- slig. En Limburg meldt tot nu toe pen hoe het mogelijk is, dat de ge-1 een uitnemend vi'eemdelingensei- middelde bezettingsgraad van de ho-zoen. Het is niet te merken, zo be tels en pensions maar 25 c'r hoger richt men. dat de trek van Ned er- is dan voor de oorlog als men be- landsc vacantieaangers naar het bui- denkt. dat tegenover het bedrag van ten!and zo groot is, ƒ6 millioen, dat in 1938 door vrecm- Ofschoon er geen reden is aan de delingen in Nederland werd uitge- betrouwbaarheid van dc door Hore- geven m 1954 een bedrag van f187 qaf verstrekte cijfer? te twijfelen, is en misschien verder mil hoen staat. Ook al houdt men er nog zoveel rekening mee, dat de priiron verveelvoudigd zijn en dat ook aan al Je riet andere dingen veel i meer geid door de toeristen wordt besteed, dan nog blijft het niet goed verklaarbaar, dat de Nederlandse ho tels. zo'n slechte bezettingsgraad hebben. Van de zijde van de ANVV deelt tot een spreiding van de vreemdelin- Nederland gekomen met zijn ouders die een boerderij hebben nabij Di ligent River, m het district Cum berland van Nova Scotia. LONDEN. Brazilië heeft met Nederland, Engeland en West-Duits- land een betalingsovereenkomst ge sloten ter verzachting van de valuta beperkingen. I Radio-actieve muggen gebruikt om malaria te bestrijden GENèVE. .Drie Braziliaanse «deelden vertelden op de atoom- conferentie Vrijo*g over proeven met radio-actieve muggen, die een nieuw groot wapen kunnen zijn in de strijd legen door insecten over gebrachte ziekten. De Brazilianen onthulden een nieuwe techniek voor bepaling van de omzwervingen van insecten zo- ais de mug, die de overbrenger van j de malaria is. De Brazilianen ge bruikten geprepareerde platen die microscopische hoeveelheden radio- activiteit vaststellen. Met behulp daarvan stelden zij vast dat een wel 800 kilometer wegtrekt hun namen werden op de conferen tie voor het eerst bekend gemaakt. Het zijn element nr 100, dat ..Fer- nuum" heet, naar de Italiaans-Ame rikaanse prof. Enrico Fermi en ele ment nr 101. dat Mendelevium is ge noemd, naar de geleerde prof. "4- mitri Mendeleyew, de Russische tl pionier op scheikundig gebied die in j_ 1947 overleed. Prof. Fermi, die even- als Einstem kort geleden in de V.S ts overleden kon nog voor zijn dood in kennis worden gesteld van het plan. om hem op deze wijze te eren. Een andere Amerikaanse geleerde zei, dat de Amerikaanse atoomge leerden op het spoor zijn van twee zeldzame nieuwe chemische ele menten, die reeds de nummers 102 en 103 in het periodiek systeem der elementen hebben gekregen. Amerikaanse deskundigen onthul den eveneens, dat de Amerikaanse plaats Arco in Idaho, die 1200 inwo ners telt, op 17 Juli gedurende een uur verlicht is geweest door elec- irïciteit afkomstig van een experi- i menteie atoom-krachtcentrale van het nationale laboratorium van Ar- gonne. Dit was de eerste proef van die aard in de Ver. Staten, 1 De conferentie is vanmorgen be- gonr.en met de bespreking van tech nische onderwerpen, waarbij de Sterke figuren aan het roer "}P de Amsterdamse beurs trok- j ken op de dag der publicatie van het kabmet-Boerhanoeddm Ha- rahap de meeste Indonesische fond- sen gemiddeld 10 punten aan. Dit moge wat veel lijken ter waardering van een regering, die immers na ten j hoogste een maand of drie, na de I algemene verkiezingen, weer zal worden vervangen door een andere, 1 RAAD VOOR DE SCHEEPVAART MEENT: AMSTERDAM. Juist als dc In specteur voor de Scheepvaart by de behandeling van de zaak op 15 j Juni j.l. heeft gedaan, oefent de r—. Raad voor Öe Scheepvaart in zijn d? rVc\5-.{» n"rtteny van betók«- I senriftelUke uitspraak. die tnans be llis als blijk van vertrouwen m de kend ls criHek „it „p de sterke figuren, a-elke de nu opgetre- s v standard Vacuum Tankvaart ,on??'"faha,S 1 M» uit Den Haag, die Één van haar Wallstreet .trouwens boekten mStenankschrneS de 1187 ton en,., kners- Ook Indonesische papieren enige koers winst. De formatie, welke de Menangka- bause advocaat Harahap die met zijn 37 jaren de jongste premier is, welke de Republiek tot nu toe heeft gehad tot stand bracht, betekent in haar samenstelling een duidelijke nederlaag voor de fel-nationalistische P.N.I en haar verbeten „supporter" stelde zonder dat aan boord alle veiligheidsmaatregelen, zoals neer gelegd in het schepenbesluit van 1952, waren uitgevoerd. Het gevolg is geweest, dat zich Op 2 November van het vorig jaar, toen men aan de rede van Belawan Deli in Sumatra bezig was met het president Sockarno Dc- 'PNI, die lossen van mobil gasoline, een zwa- In het zoeklicht alles heeft gedaan om de opiosSing van de crisis te vertragen, is ter zijde geschoven en in de nieuwe re gering voeren haar tegenstanders, df Islam-partijen, de socialistische rea listen van het lype-Soetan Sjahrir (die zelf geen zitting nam i en de ge matigde democraten de boventoon. Deze uitslag houdt ook in. dat het leger, dat zich allengs krachtiger paan verzetten tegen politieke baan- tjesjagerij ver kwisting van I staatsgelden en al lerlei vormen van j corruptie, in feite gelijk gekregen heeft in de contro verse met de vori ge regering. Een Indonesische commentator heeft de situatie aardig gekarakte riseerd door te zeggen, dat met het optreden van dit kabinet ..het beleid dichter bij de noodzakelijke K" is gekomen. Hy bedoelde daarmede, dat dc K de eerste letter is zowel van. 't woord ..kanan" (rechts), als van „keamanan", wat zowel „veilig heid" als „ordelijkheid" kan beteke nen. Inderdaad kan men zeggpn. dat Boerhanoeddm aan diegenen, die een bezadigder en realistischer beleid voorstaan en die 't voortduren van allerlei extreme, revolutionnaive ex perimenten met lede ogen aanzagen, hun kans heeft kunnen geven. Sterke figuren in zijn ploeg zijn o.a, aan Buitenlandse Zaken de di plomatiek zeer bedreven Anak Agoeng, de Baliër, die als premier van Oost-Indonesië de bekwame te genspeler is geweest van Soekarno's drijven naar de eenheidsstaat; aan Financiën Soemitro Djojohadikoesoe- mo, die reeds vroeger deze porte feuille beeft beheerd en die tevoren een groot aandeel had in de sane ring van het Indonesische Copra- fonds in de „wilde" tijd rondom de souverciniteits-o verdracht Genoemd mogen verder worden de katholiek Kasimo, die het economische beleid zeker een realistischer inslag zal wil len geven, de bekwame Mtnahasser ir Laoh, die vroeger Verkeer fit Wa terstaat beheerde en nu weer een technisch departement kreeg en de Ambonese arts Leimena, aan wie Gezondheidszorg werd toevertrouwd. In 't regeringsprogram zijn voorbe reiding der algemene verkiezingen tegen 29 September, maatregelen "te gen inflatie en corruptie en regeling der verhouding lussen regering en leger wel van het meeste practische belang. Andere punten, zoals verdere ontwikkeling der Aziatisch-Afrikaan- ?e samenwerking en de strijd voor Nieuw-Guinea. zijn uiteraard projec ten „op lange termijn" en men kan niet .verwachten, dat deze regering daarvoor tijdens de haar beschoren bewindspenode veel zal kunnen ver richten. Ook de staatkundige decentralisa tie en uitbreiding van provinciale autonomie zullen niet zo spoedig af gewikkeld kunnen worden, maar het feit dat dit ptrat op de „verlap g- lyst" staat, getuigt van gezond in zicht in de methode, die tot het weg nemen van interne spanningen zal kunnen leiden. re ontplolling voordeed, waarbij de 59-jange Chinese pompman Fong Poh om het leven kwam. De kapitein, die zich in zijn hut vlak boven de evaporatorruimte be vond. waar de ontploffing geschied de, liep geen letsel op, hoewel zijn hut zwaar beschadigd werd en hij deze slechts met moeite kon ver laten. Aan dek zag hij de pompman, geheel verbrand, uit de evaporator ruimte rennen, roepende: „Fire. fire". Met spoed werd de pompman naar het ziekenhuis vervoerd, doch daar overleed hij nog voor hij eep verklaring had kunnen afleggen. De eerste stuurman lag ter kooi, toen de explosie ook zijn hut be schadigde, Hij moest ontsnappen door een poort en kwam in het water terecht, maar kon weer aan boord komen. De „Stanvac Ogan'' was geduren de de oorlog in Amerika gebouwd en in 1948 onder Nederlandse vlag gebracht. De Scheepvaartinspectie maakte destijds bij een controle de opmerking, dat in één der tanks geen mobilgasoline en geen auto motive dieseloil vervoerd mocht worden. Wél mocht zwaardere olie wordeu geladen. Na de ontploffing kwam de Scheepvaartinspectie te Singapore tot de ontdekking, dat ondanks de waarschuwingen m de genoemde tank toch benzine was vervoerd. De inspecteur achtte het bij.de be- Nederlandse dag met „Luctor et Emergo" Op de internationale jamboree te Niagara-on-the-Lake zal op 23 Au gustus een Nederlandse dag worden gehouden. Het hoogtepunt zal de opvoering zijn van het spel „Luc tor et Emergo", waarin 42 Neder landse padvinders een beeld van de strijd tegen het water zullen geven. Voorts zullen cr tentoonstellingen zijn betreffende de Nederlandse pro vincies. Het kamp van de Neder landse padvinders zal die dag open staan voor bezoekers. handeling van deze zaak „teleur stellend, dat, ondanks het onder zoek en toezicht, de rederij de aan wijzingen in de wind heeft gesla gen". De Inspecteur achtte dan ook de 1 ede rij de allereerst schuldige en zeker niet de kapitein, die volgens zijn routine heeft gehandeld op verantwoordelijkheid van anderen. In de uitspraak stelt de Raad vast, dat men bezig was mobil gasoline, een brandbare - vloeistof met een vlampunt beneden 21 gra den Celsius, uit de genoemde tank te lossen. De ontploffing is volgens de Raad waarschijnlijk ontstaan door een vonk, die ontstond bij het in gebruik stellen, van een blower. DJAKARTA. Enkele uren na dat hij zijn portefeuille aan de nieuw ben««mtïe ambtsdrager Lock- man Wiriadinata had overgedragen, is Vrijdag de gewezen minister van Justitie uit het kabinet-Sastro, mr. Djodji Gondokoesoemo, door de mi litaire politie in arrest gesteld als verdacht van omvangrijke corrup ties, Hij zou steekpenningen tot een totaal van twee ton aan Straitsdol- lars (ongeveer f 2GO.DOO) hebben aangenomen. Deze zaak staat ju Djakarta reocL enige tijd in het middelpunt van veler belangstelling, als ge-volg van de aanklacht, welke minister Djodji had ingediend tegen de hoofdredac teur van het dagblad „Indonesia Raya" In dat blad had nl. een ver haal gestaan, dat de nu afgetreden minister de genoemde som aan steekpenningen „van een buiten landse mogendheid" zou hebben ont vangen en die feitelijk zou hebben geïncasseerd ten behoeve van de vorige premier Sastroamidjojo, voor wie het geld feitelijk bestemd was. Djodjj zou dit echter niet aan hem hebben afgedragen. In het proces wegens smaad, door Djodji aangespannen, hield de hoofdredacteur van „Indonesia Raya" zijn beschuldigingen vol. De zaak werd voor het horen van meer getuigen aangehouden. Deze procesgang is nu doorbroken door het optreden van de militaire politie. De arrestatie naar men weet de tweede, welke binnen, een GENèVE. Toen prof, Albert Einstein enige maanden geleden overleed, wist hy niet, dat er plan nen bestonden, een nieuw element naar hem te noemen. Maar Vrijdag, is de naam „Einsteinium" voor het eerst in wetenschappelijke kring ge bruikt, n.l, op de internationale con ferentie over Atoomenergie in Ge neve, Einsteinium" is nu de officiële naam van element nr 99, waarvan de officiële afkorting ,.E" zal zun. Het element werd door prof. Glenn Sea- bo rg ontdekt, toen zij bezig waren met het bestuderen van afval van een ontploffing boven Eniwetok in 3952. Het behoort dus tot de groep der synthetische, dat wil zeggen door mensenhanden herschapen ele menten. die niet (meer) zelfstandig in de natuur voorkomen. Nog twee andere elementen, die pas door Amerikaanse geleerden uit constructie van kernreactors voor het afval van de ontploffing bij de productie van electrische energie Eniwetok zijn ontdekt, zijn naar het eerste onderwep van bespreking grote natuurkundigen genoemd en vormde. Nadat Franse en Ameri kaanse deskundigen hierover hun licht hadden laten schijnen, was het woord aan twee Nederlanders: dr J. J Went uit Arnhem en prof. H de Bruijn van dc Nederlandse Staatsmijnen Went besprak do constructie an een kleine prototype van een homoaene energiereactor met sus- sie van tiran mm-oxide als brand- Prof. de Bruijn behandelde energie-reactors met droge suspen- iie van urnaium-onde als brand- ;tof, op de basis van een ontwerp hemzelf, dr B, L. A. van der week tijd door de militaire politic Schee en dr Weut. wordt verricht heeft sterk de aandacht getrokken, daai men er oen aanwijzing in ziet, dat de actie k «1 .corruptieve elementen in In- Amerikanen en Anti-corrruptie actie in Djakarta Sic ivordt door- donesie nu met kracht gezet. Daar het juist opgetreden kabinet mag rekenen op de steun van de groep hoge officieren onder aait- \cering van kolonel Loebis, neemt men aan. dat de arrestatie van zijn v ooi gang er de instemming heeft van de nieuwe minister van Justitie Loekman Zegelieden achtten het onwaarschijnlijk, dat het leger m clit geval het beleid van do roge- i ing zou hebben willen doorkruisen. Het officiële communique, door ae militaire autoriteiten over deze affaire uitgegeven, vermeldt de ar restatie van „een zekere mr D. G,". Nederlander krijgt 4^ jaar in Soerabaia DJAKARTA Een districtshof m ooerabaia heeft de Nederlander F. V. Geerlings veroordeeld tot vier en een half jaar gevangenisstraf we gens het illegaal in bezit hebben van vuurwapens, handgranaten, en munitie. Hij was reeds sinds April 1951 in hechtenis en heeft dus nog slechts enkele maanden jn de gevangenis door te brengen. De eis luidde 9 jaar. (Advertentie X-M.j D«z t tandpasta alleen bij Apothe ker» en Drogisten j GENEVE. Russische cn Ameri- kaame atoomgeleerden hebben mee- - gedeeld, dat zü informele uitnodi- i gingen hadden uitgewisseld om el- kaars landen te komen bezoeken. j Prof. Winogradow. een lid van de I Sowjet-academie van Wetenschappen, verklaarde: „Ik heb persoonlijk een - j aantal uitnodigingen ontvangen om r andere landen te bezoeken, waaron- e i der één van dr Lawrence van Call- t I forme en van een .aantal anderen. 3 I Van onze kant hebben wii soortge- 1 lijke uitnodigingen gedaan." EVC-bond protesteert tegen, strafmaatregelen AMSTERDAM. De bedrijfsgroe- t pen stadsreiniging en publieke wer- >1 kon van de bij de EVC aangesloten e Bond vzn Nederlands O verheids-ie Personeel (BNOP) hebben elk eenj motie aangenomen, waarin wordt geprotesteerd tegen het voornemen van B, en W. straffen op te leggen aan alle deelnemers van de staking bij enkele bedrijven en diensten van de gemeente m April j.I. kenem blijft kwalitatief de mindere van Scbongauer en Dürer, In hei, tekenen is hij zeker niet met hen tel vergelijken, wat vooral blijkt uit deë eerste prenten met de tamelijk on-j beholpen neergezette figuren. Da zeer levendige voorstelling maakt veel goed en zijn liefde voor details heeft bekoring Uit de tweede helft van de jaren 1490 stammen dan de taferelen uit het leven van Maria, welke'overigens, wat de technische en tekankundige vaardigheid be treft, aanmerkelijk aan waarde heb ben gewonnen. Een reeks scène's uit het dagelijkse leven, beminne lijk door bet anecdotische karakter en de soms humoristische inslag besluit deze collectie van Van Mec- kenem. Oostenrijkers krijgen heden olievelden van Russen terug WENEN. Vandaag wordt het kleine Oostenrijk de spil vap de olie producerende landen in West-Euro pa. Vier Oostenrijkse olievelden met 1250 bronnen worden door de Rus- in teruggegeven. De Russen dragen met alleen de olievelden, maar ook 300 fabrieken aan de Oostenrijkers over. Krachtens de bepalingen van het onafhankelijkheidsverdrag, dat 15 Mei ondertekend werd, zal Oosten rijk de Sowjet-Unie een schadever goeding voor de velden betalen met de gratis leverantie van 10 millioen ton ruwe olie in de komende 10 jaar. Voor het terugkrijgen van de fa brieken zal Oostenrijk met goederen ter waarde van ongeveer 570 millioen gulden betalen. De Oostenrijkse olieproductie be draagt ongeveer 3 millioen ton per jaar en geschat wordt, dat de onder grondse reserves veel meer dan 100 mültoen ton bedragen. Vóór-conferentie van vier ministers in New York? PARUS. De minister van Bui tenlandse Zaken van Engeland, Frankrjjk en de Ver. Staten zullen, naar uit diplomatieke bron verno men wordt, in New York bijeenko men om hun plannen voor de con ferentie van October met Rusland te coördineren. De ministers 2ullen zich in New York bevinden in verband met de Assemblee van de Ver. Naties. Ook wordt het mogelijk geacht, dat de Ncord-Atlantische Raad van 15 landen aan de vooravond van de conferentie van October in Parys bij eenkomt, evenals dit gebeurd is aan de vooravond van de conferentie der Grote Vier. Olieproces in Singapore Jamboree moest worden gehouden en door de oor- De gouverneur-generaal en chief scout van Canada, iog niet "kon doorgaan, VincentMassayj""minikër- jtierf de grote jeugdlei- president St. Laurent; La der op 83-jarige" leeftijd in Zuid-Afrika. dy Olove Baden-Powell, generaal Charles Foulkes, i-*-. Na de oorlog in 1947 de directeur van het In- was Moisson aan de Sei- ternationaal Padvindersbu. ne gastheer vati de Jam- reau te Londen; de Cana- boree van de Vrede, die dees, generaal-majoor Dan van cie Eenvoud werd in Spry, de Britse chief scout. 19ol in net Oostenrijkse Lord Rowallan en de Ne- Bad Ischl gehoilden. derlandse ambassadeur de Souveniers uit alle landen treft men aan op een Jam boree. Bier worden de echte Nederlandse klompen be- r- ------- - wonderd. Wie weet schept Jean uit Frankrijk én John £e zogenaamde „Queens- uit Engeland over een tijdje op m,et de klompen die ra ze op de Jamboree in Canada hebben gekregen. En nu maakt Canada heer Lovmk, paraderen zich klaar voor het groot- mee Dan zal de achtste se evenement. De Cana- Wereld-Jamboree dese padvinders hebben grote arena, die plaats net laatste half jaar in biedt aan 10.000 personen, koortsachtige bedrijvigheid officieel zijn geopend, aan de voorbereidingen gewerkt. Met regerings- subsidie is het Jamboree terrein herschapen in een wereld-jeugdstad. Door voortrekkers en leiders is vx DEN HAAG. Tien len in Canada met eer dagen lang, van 13 tot en verbluffende eensgezind- Augustus, zal er held kamperen en het in het Canadese plaatsje ideaal Parade" gebouwd, 'n hoofd weg in de Jamboree-stad. Daar verrezen een post kantoor, kampwink'-.j, hei Jamboree-hoofdkwartier, een pershuis voor 300 per- Niagara-on-the-Lake een een tastbare vorm geven. Babylonische spraakver- warring heersen. Daar, op T »De bedoeling van een Baden-Powell fonen met een volledige telefoon- en telex verbin ding naar alle delen van de wereld en tenslotte het gehoorsafstand van de'be- Jamboree is vrienden ma- stationnetje. De Canadese ~\7 k'jT-n Viaa ft rï^. „f I roemde Niagara-waterval- ^cn heeft de stichter van radioluisteraars en televi- len zuilen blanke, bruine de. Padvindersbeweging,op sie-kijkers zullen dagelijks' en gele broeders elkaar W1ens initiatief in 1920 de talloze Fransen, Duitsers, de hand drukken, zullen eerst,6 Jamboree in Londen Scandinaviërs en ook de ruim 10.000 padvinders uit vier en vijftig landen de achtste Wereld-Jamboree vieren: de Jamboree of the New Horizons. Deze jonge mensen zul- werd gehouden, eens kort vijftig Nederlanders kir* en duidelijk gezegd. nen zien horen. li ji'imw i'i n;i:i li"'! Ji; 'i Da UlttI |W_ 10.000 jongeren kamperen in Niagara-on-the-Lake Break the Dollar Barrier DEN HAAG. Het Canadese publiek werkt op alle mogelijke manieren mee, om de Jamboree te doen dagen. Een treffend voorbeeld ts de ac tie Break the Dollar Barrier". Het geld, dat hier bij is verzameld en de opbrengsten van de col lecte, die de Nederlandse emigranten in Canada hebben gehouden, hebben het mogelijk gemaakt', dat het Nederlandse contingent met een pa trouille kon worden uitgebreid. De vijftig Neder landse jongens (zes patrouilles, drie van de Ne derlandse Padvinders Vereniging en drie uit de Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging) zijn 7 Augustus met de „Groote Beer" naar Ca nada vertrokkenHet Nederlandse contingent zal in Canada worden versterkt met „collega's" uit Nederlandse Antillen. Na de Jamboree in Lon den volgde die van Bir kenhead in Schotland in 1924. Daar werd Baden- Powell door koning Geor ge V in de adelstand ver heven (Lord Robert Ba den-Powell of Gil well) meesten van hen zijn al in Canada. Twaalf padvinders uit India hebben de reis van hun leven gemaakt. Zij zijn in Mei vertrokken en hebben 'n omweggetje via De Nederlandse pad fin ders zullen dit iaar in Ca- Kopeken Rome, Parys, Luxemburg Wereld-Jamboree; virtjiar m Jt0114" n6,g ?vcn be" later volgde Godölïo irv de terugweg Hongarije. Daaxna. m '37, »aoen Japan, maakte het plaatsje Vage- Donderdag 18 Augustus lenzang m de Noordhoi- is de grote dag Op landse duinen wereldge- Queens-Parade in Jambo- schiedenis- Het was de reestad trekt dan natie na laatste Jamboree, waar de natie achter haar nationale -ij (■«mncmni-im Chief Scout Baden-Powell Vlag voorbij, begeleid door J, kennismaken tussen zijn jongens was. meer dan twintig padvin- colleges im niie andere 55 nteurs In 1941, toen de zesde ders-bands, landen. I gastvrijheid aan de derde digd zijn op de Wereld Jamboree Evenals m 1951 in hef Oostenrijkse Bad f.tch zullen zij het spel van verkennen" moeten begin, nen met het opzetten ran de tenten. Hierna kunnen met de Op 't gebied van helicopters ko men er zo langzamerhand al net zoveel merken en modellen ais op dat van de auto': de Dior's en Given- chy's van de luchtvaart wedijveren al net zo hard als deze modekonin gen om liefst £lk jaar met een nieuw snufje op de markt te ko men,Hier demonstreert de test- pilooi Norman Lloyd model KH-15 van de Kellett VUegtuigbotitumaat- schappij, een helicopter, die cp straalmotor vliegt en die vanwege de zeer grote stabiliteit va» de ma chine door de fabrikanten „Stable ilfablc" gedoopt is. By Fokker of Aero-Diepen zouden ze itiaar- schijnlyk een naam als Cedel Sta biel" of iets dergelijke hebben uit gedacht. a Een voorbijganger langs de mum- van de begraafplaats ut Liverpool dacht een moment, dat hij een spook 2.ig. toen hij over de muur een wazige «ryze pluim langzaam zag opstijgen. Toen haalde hij er een agent bij en «amen constateerden ze dat er brand was in een kleine grafkelder De po litie denkt, dat iemand een brandbare -tof door een kleine kier in de kelder neeft geworpen. Van de dader geen spoor. Dg gewezen koning Faroek van Egypte heeft een aanklacht, annex eis v-or vijftigduizend gulden schatievei- soeding. ingediend tegen de schrijfster Elsa ïJaxwel! en de hei tog van Noaü- ööór mevr'"1 Maxvseil*geschrc^en^boek werkt ••Ik heb de hele wereld ontvangen". hMhlo.-rl i1 geheel ">euw pni 4** door de hertog m het Fians a«em# vertaald, w - - Benelux-gezantschappen worden ambassades DEN HAAG. De nauwe betrek kingen die Luxemburg. België en. Nederland verbinden, hebben de regeringen dezer landen doen beslui- ten de gezantschappen van België en Nederland te Luxemburg en de gezantschappen van Luxemburg te Brussel en 's-Gravenhage tot ambas sades te verheffen. (Advertentie Md.) In enkels minuten verdwenen. M«J. Jp St«»l, Srlnko—vrwa. D,v*f.1,r. «eWijft: „Ik dur!d« gawocfï nl,t rni<,[- IraniptrMr onlt«tt»mf «n dal 1* •'3 hWtrlijlc. Ik hvb loan maar ol Arrld crime *«u h«lp«n M •fikaU mlnularj Vlpld da Vaflapij-aU» i <«ai d« luchl ftok wm," vMcinoura een- I E' Meteen stopt <1 e transpiratie, ireen «,eur 3,^ t<J bekenn€n_ een geheel nieuw pnncipej ---astop, waardoor cremm direct bij het aanbrengen tot diep Jn da ©ndernuirf ^oordnngt. Daarom is het xo uanaanse siaa van j Vu.. het nog zo wam. Uw twintig minuten lang 1 "lijven fris en droog cn bederf van het donker gezet doordat een mvns ff?!1 J?L rnesr ™>r- Amd-crèma de contioleka,Tier van de electrische Elj 1 i,0I.eïl,Sicri.verzachtend en ontsmet- een Italiaanse stad had, waardoor bek. ne ciecinscne .-„j B.j; ,*"vurc"u kabeltje doorgeknaagd ItSS,'. Ta"4aag nog met Arrid. d# kortsluiting ontstond. jl?ten hebben vaj*. .•onden bij de reparatie 'ï<i®teld dat het anderhalf maal langer, met het emdje draad nog 1 "kerder en veiliger werkt. Delicaat 1 parfumeard, pnja t. LS5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2