Hervormde diaconie wil nieuw bejaardentehuis gaan bouwen T anker Esso N ederland van de helling Nieuwe methode voor reinigen van riolen c J De mijnenvegerRoermond' te water gelaten WALDO-TAXI Heyse haven groter Doop bij Wilton-Fijenoord Tour de France in Schiedam Geen kampioen in Schiedam Duivensport AGENDA Voorrang bij het Industrie terrein Pink afgeklemd bij het spelen Grootste schip (17. BOO brt) door Van der Giessen gebouwd Weer voetballen voor de jeugd Zakkendragers huisje blijft behouden Op 13 Augustus: 13e schip Gouden jubileum bij Martens Co. Burgerlijke Stand HUIDIGE GEBOUW VOOR CHRONISCHE PATIËNTEN Diefstalletjes Tachtig kg draad gestolen PREDIKANT VOOR ZEEVARENDEN VOORTAAN ZONDER STANK: Voor R.D.M. As van Dan Parker in Kanaal gestrooid SCHIEDAM Maandag 15 Augustus 1955 Gem. Publicatie 67570-69915 HONDJE AANGEREDEN Esperanto-agendo De diaconie van de Hervormde Gemeente te Rotterdam Centrum heeft een speciale commissie opdracht gegeven plan nen uit te werken voor een nieuw tehnis voor ouden van da gen. De commissie overlegd reeds met een architect. Er be staat kans dat na de bouw van dit nieuwe tehuis het huidige gebouw, aan de Van der Sluysstraat, bestemd zai worden voor de verpleging van bejaarde chronische patiënten. ROTTERDAM De Heyse haven zal een vrij aanzienlijke uitbreiding onder gaan ten behoeve van de Rot- terdamsche Droogdok Maat schappij. De vergroting gaat ten koste van de aangrenzende werkhavcn. De dam tussen beide havens zal ruim vijftig meter in Westelijke richting worden verplaatst. De fundering van het Zak kendragershuisje in Delfsha ven is zo slecht dat onmiddel lijk ingrijpen noodzakelijk is, wil het gebouwtje behouden blijven. De onderbouw zal daarom op korte termijn wor den hersteld, in afwachting van de definitieve restauratie, die ook niet te lang zal uitblij ven. B. en W. hebben de raad een cre diet van 15.000 gevraagd voor het herstellen van de onderbouw van het zakkendragershuisje. Ongeveer een jaar geleden kwam de zeer slechte toestand van het schilder achtige gebouwtje tijdens een lage waterstand aan het licht. Er zijn toen plannen voor restauratie over wogen. maar de moeilijkheid bleek te zijn een bestemming voor het huisje te vinden. Overwogen is de Spaarbank er in onder te brengen, maar die bleek daarvoor tenslotte niets te voelen. cA cA (A av.iJUJUJll.* Te koop aemgeb. Permanent Wave Lessen Woningruil Verloren Diversen „Ik doop a „Roermond" en Mens u een behouden vaart" Het was me vrouw M. M. R. J, S. A. Geuljans—Van den Clooster, baronesse Sloet tot Everlo, de echtgenote var. de burgemeester van Roermond, die Zaterdag middag omstreeks twaalf uur deze traditionele doopformule uitsprak. Waarop de „Roermond", nadat nog op de boeg de fles champagne was ka- potgekletst, statig van de helling bij de Ook- en Werfmaatschappij Wilton- Fijenoord te Schiedam in het water gleed, onder de tonen van het Wil helmus en de verwelkomende fluitsignalen van de in de buurt liggende schepen w - vet 11 f De „Roermond" is de dertiende van de totaal 32 houten kustmijnen- vegers die voor de Koninklijke Ma. rine op Nederlandse werven ge bouwd worden en behoort tot de zelfde klasse als de eveneens bii Wilton-Feijenoord gebouwde Hr.Ms" „Dokkurn", die kortgeleden in dienst is gesteld. Het toeval wil dat dit dertiende schip in de serie ook op de 13e van de maand Augustus te water is gelaten! Voor deze tewaterlating bestond als gewoonlijk weer grote belang stelling, vooral van de zijde van de Marine. 0,a. waren aanwezig schout bij-nacht H. L. L. Proper, vlagoffi cier Materieel, de secretaris-generaal van het Ministerie van Marine, de heer J. J. van Houten en de cap tains Wester en Sigel van de Ame rikaanse marine. Want de aanbouw van deze kustmijnenvegers geschiedt voor Amerikaanse rekening in het kader van het „Offeshore Procure ment Programm". Na de plechtigheid op de helling zelf begaf het gezelschap zich naar de cantine .,'t Blaasje" om het shampagneglas te heffen op de goe de vaart van het zo juist gedoopte schip. Eij deze gelegenheid werd nog even het woord gevoerd door ir. J, E. Woltjer, directeur van Wilton- Fijenoord, die memoreerde dat het bouwen van miinenvegers tot de routine op de werf zijn gaan beho ren. De „Dokkurn". de „Hoogezand" en de„Roermor.d" zijn nu in hun element gelaten, het vierde en laat ste 'schip staat nog op de helling. Schout-bij-nacht Própper vond in een geestige toespraak de banden die de stad Roermond aan haar pe tekind bonden en hoopte dat nu de bewoners van die stad ook wat meer belangstelling zouden tonen, door dienst te nemen bij de Marine. Want de personeelsbezetting laat nog wel wat te wensen over. Burgemeester mr dr R, M. A. A. Geuljans liet zich van zijn kant ook niet onbetuigd en bood namens de stad Roermond, ter verfraaiing van het petekind, een opaline aan, met symbolische voorstellingen van de naamgevende stad. Dit stuk was vervaardigd door de Roermondeg Max Weiss, leerling van glazenier Joep Nicola: Zaterdagmiddag heeft mevrouw M. M R. J. S. A. Geulians-Van den Clooster baraonesse Sloet tot Everlo, echtgenote van de burge meester van Roermond, de hou ten mijnenveger „Roermond'' bij Wilton-Fijenoord gedoopt en te water gelaten. Links van haar staat directeur ir J. E. Woltjer, terwijl rechts achter haar schout bij-nacht H, L. h. Própper staat. Binnenkort zal de heer C. M. Goedhart, directeur van Manufactu- renhandel A. P. Martens Co N.V. te Schiedam zijn gouden dienstjubi- leum vieren, voor welke gelegen heid hij op Dinsdag 6 September van 4.30 tot 5.30 uur zal recipieren in het café-restaurant „Wester Pa viljoen", Mathenesserlaan 155 te Rotterdam. Tevens krijgt men dan gelegenheid om afscheid te nemen van de heer Goedhart daar hij zijn functie als directeur zal neerleggen, hoewel hij als commissaris aan de vennootschap verbonden blijft. Sinds 1 Augustus is de heer J. P. A. Rademaker als directeur opgetre den. Dat men ook in Schiedam de ver richtingen van de Nederlandse ploeg in de laatste Tour de France met spanning heeft gevolgd is weer tot uiting gekomen in de aardige op komst bij de vertoning van de Tour de France-film Zaterdagavond in Musis Sacrum onder auspiciën van ons nlad Het is dan ook een pracht-film, waarin de verbeten strijd van de renners tegen de hitte en de regen en niet in de laatste plaats tegen de moordende cols, mooi tot uiting kwam. En bij de overwinningen van Hinsen De Groot, Noltcn en Wagt- mans heeft men toch weer even het hart voelen popelen, omdat onze jongens het toch maar fijn hebben gedaan. De heer A, van Heusden heeft als vertegenwoordiger van onze di rectie een korte inleiding uitgespro ken. De kleine kans voor Schiedam, om het kampioenschap van de 2e klasse Honkbal te behalen, was Zondag al verkeken, voor de wed strijd tussen Schiedam en EDO be gon. Voor de wedstrijd was reeds bericht ontvangen uit Haarlem, dat de Sparta-reserves aldaar met 6—2 gewonnen hadden van H.F.C., waardoor de Rotterdammers het kampioenschap hadden veroverd. Onze stadgenoten hebben toch een eervolle tweede plaats bereikt, ter wijl S.V.V. als derde °P de rang lijst komt te staan. De laatste wedstrijd tegen E.D.O. heeft Schiedam met 80 gewon nen, Toch was het werpwerk van de EDO-werper prima, want hot binnenkomen van de Schiedamse lopers geschiedde druppelsgewijs. Bij de eerste inning was er slechts cén man binnen, hetgeen na de twee de 2 werd Bij de drie volgende innings - kregen de Schiedamse lo pers geen kans en pas bij de 5e in ning was het derde punt voor Schie dam op het scoringsbord. In de 7e inning vlotte het iets beter met hét binnenkomen van drie lopers, ter wijl in de laatste en 8ste inning de 8 op het bord werd aangetekend. De werpersresultaten zijn als volgt: Schiedam: 12 x 3 slag, 5x4 wijd. 2 honkslagen, 6 vang en 2 fout. Voor de EDO werper waren de resulta ten: 11 x 3 slag, 2x4 wijd, 11 j honk:Iagen, 4 vang en 1 fout. De P.V.,,„De Snelvliegers". aan gesloten bij de Bond van Zaterdag vliegers hield een wedvlucht vanuit Arras (Frankrijk), een afstand van 214 km. Gelost werd om 14 uur. De eerste duif kwam aan om 17.50.55 uur en de laatste prijsduif om 20. 45.27 uur. De prijswinnaars zijn: 1, 6, 7 J. C. Konings, 2 A. J. Konings, 3 M. Broekhuizen. 4, 9, 11. 12 Chr. Zwei stra, 5 J. Stolk, 8 A. Osterholt en 10 H. Groenweg. HARINGVANGSTBERICHTEN Vanzstberichten uit zee van heden: VL. 75 4 kantjes; CL 172 2- VL. 208 4; VL 97, 26 VL 114, 8; VL 142, 8; VL 190, 1: VL 199 4; VL S3. 8; VL 61. 21: VL 83. 40 VL. 80. 4; VL 84, 1 VL 112, 4: VL 132. 16. Marktnotering: Groen trawl. haring f 40 tot f S2.10. Het voetbalelftal van de Schie damse politie heeft Zaterdag een team, bestaande uit leden van de bemanning van het Braziliaanse corvet, dat in de ha»en van Rot terdam ligtop sportbezoek gehad. Het werd een leuke, zeer sportie ve wedstrijd, die tenslotte door de politiemannen met 21 is gewon nen. Jammer dat de rgen deze wedstrijd deed verwateren, maar vogr de rust, toen alle goals wer den gemaakt, is er goed gevoet bald. De Brazilianen zijn athletische spelers met een goede techniek, maar daor het samerwpei bij hen zwak was, moesten zij de eer aan de Schiedammers laten. Inspecteur H. Willems van Be- veren reikte bij die gelegenheid, zoals men on de foto ziet, als blijk van vriendschap een. aan denken uit aan de Braziliaanse aanvoerder. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tulnlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot S uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali" (tot en met 2 October). Geopend van 15 en van 7 10.30 uur. Op Zondagen 1—5 u. Bioscopen: Passage, 3, 7 en S.15 uur: „Modern Times". Monopole, 3, 7 en 9.15 uur: Koning der Zuidzee". B. en W. maken bekend, dat op 10 Augustus 1955 het onderstaande besluit is genomen. Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift ver zonden aan de desbetreffende hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswa terstaat, aan de Koninklijke Ne derlandse Toeristenbond ANWB, de Koninklijke Nederlandse Automo biel Club, de Koninklijke Neder landse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten van deze provincie. Schiedam, 11 Augustus 1955. B. en W. voornoemd, De Secretaris, N. J. POST. De Burgemeester, H. SABEL, w.B. B. en W. der gemeente Schiedam: Overwegende, dat het bij het drukker wordende verkeer naar en van het Industrieterrein bewesten de Schie steeds meer voorkomt, dat tegenliggers elkaar bij de brug over de Schie ter voorlopige verbinding van dat Industrieterrein met de stad, ontmoeten; dat derhalve het belang van de vrijheid van het verkeer en de vei ligheid op de binnen de bebouwde kom dezer gemeente gelegen, in be heer bij de Gemeente zijnde, brug, het uitvaardigen van een door gaanverbod, daarvoor vordert: dat aan de zijde van de Jan van Riebeeckweg meer ruimte bestaat voor de wachtende auto's om zich op te stellen dan. aan de andere zijde van de brug; Gelet op het besluit van 26 Oc tober 1951, waarbij de gemeente raad heeft bepaald, dat betreffende de wegen, bedoeld in artikel 5, eer ste lid, sub c van het Wegenver keersreglement, de maatregelen, ge noemd in artikel 4 van dat regle ment worden genomen, gewijzigd en ingetrokken door B. en W.; Gelet op het bepaalde in de We genverkeerswet en het Wegenver keersreglement; BESLUITEN: I. Krachtens artikel 5. eerste lid. sub c van het Wegenverkeersregle ment op de brug, welke de Over- schieseweg met het Industrieter rein bewesten de Schie verbindt, in het belang van de vrijheid van het verkeer cn de veiligheid op de brug. 'n verbod doorgaan (door- gaan-verbod) vast te stellen in dier voege, dat het verkeer komende van de Overschieseweg en gaande in de richting van het Industrie terrein voorrang heeft boven het verkeer uit de tegenovergestelde richting; II. Belanghebbenden voor zoveel nodig te wijzen op artikel 5, 10e lid, van het Wegenverkeersregle ment. (Advertentie IM.) moODOOCOli«l»iNn«i.nii»»„.f„Blr-1 Bij het spelen met het hek voor de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel raakte de 7-jarige Jan W„ die ook aan de Buys Bal lotsingel woont, met zijn pink be. klemd in het hek. Dit lichaams. deel werd ernstig verwond. Jan werd eerst door een daar in de buurt wonende arts verbonden en later door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht. Gistermorgen omstreeks half ne gen is bij een van de perrons van het station Schiedam een hondje aangereden door een passerende trein. Het is een zwartwit gevlek te teef, een soort fox. Het beestje was zwaargewond en moest ter plaatse afgemaakt worden. De eige naar is nog onbekend. GEBOREN: Sjieuwke, d. van A. Stuivenberg en J. v. d. Heide; Al- bertje, z. van A. Stuivenberg en J. v. d. Heide; Marianne, d. van J. J. Oudshoorn en A. H. Musch; Adria- na M„ d. van H. J. v. Dijke en A. v. d. Graaf. Jaudon, la 18an de Augusto. Ni havas ferion do ne havas -konver- sacian vesperon. Cu vi jam havas kursanon? f Advertentie IM.) i^|/ SCHOENEN VOOR KMtCk BW MZm BROERSVEST 54 SCHIEDAM Dit bleek Zaterdagmiddag uit een aan de Van der Sluysstraat die toespraak van de heer B. Hoving, voorzitter van het College van Re genten van het Tehuis voor Ouden van Dagen en het Emmahuis. De heer Hoving hield deze toespraak bij de officiële opening van een tweetal nieuwe serres van het te huis. Sprekend over de speciale com missie voor het nieuwe rusthuis, die onlangs is geïnstalleerd, zei de heer Hoving dat men hoopt op spoedige concrete voorstellen. Na bouw van een nieuw rusthuis zou het mogelijk zijn het hnidige een nieuwe bestemming te geven. Men krijgt er veel aanvragen voor op name van bejaarden, vooral ook van chonisch zieken. Een speciaal tehuis voor deze mensen is hard no dig. De heer Hoving merkte op dat niet slechts de diaconie deze nood heeft, maar ook gemeente en rijk. De heer Hoving sprak nog over de wenselijkheid dat alle Rotter damse Hervormde Diaconieën teza men een nieuw tehuis zouden bou wen. Hij wees erop dat ons land in 1957 800 000 mensen ouder dan 65 jaar zal tellen. Dat aantal zal, naar men verwacht, bij het bereiken van het jaar 1961 gegroeid zijn tot 1.500.000. Nader vernemen wij over de plannen voor het nieuwe rusthuis dat de plaats van vestiging nog onbekend is en dat onderhandelin gen gaande zijn over de opdracht aan de architect. Samenwerking met de diaconieën van de andere Hervormde gemeenten in Rotter dam zal moeilijk zijn, aangezien de meeste reeds bezig zijn eigen plan nen uit te voeren of te maken. De diaconie van Delfshaven heeft bij voorbeeld een pand aan de Heem raadssingel aangekocht. De nieuwe serres in het tehuis .Uit het verkleedlokaal bij het sportfondsenbad werden van twee meisjes respectievelijk een porte- monnaie en een doosje met wat geld gestolen. Het zijn geringe be dragen die vermist worden. Zaterdag raakte de heer A. J. F. uit de Boterstraat zijn fiets kwijt die hij op slot voor zijn wo ning had neergezet. De 26-jarige opkoper J. G. G, uit het woonwagenkamp in Rotterdam en de 23-jarige kermisreiziger H. IJ. uit Schiedam werden door de politie aangehouden, verdacht van diefstal van 80 kg koperdraad ten nadele van de Nederlandse Spoor wegen. Het koperdraad werd op verschillende plaatsen in de stad gestolen. Het betreft geen gespan nen koperdraad. KRIMPEN AAN DE IJSSEE. - Het grootste schip tot dusver door C. van der Giessen en Zonen's Scheepswer ven N.V. gebouwd, het grootste ook van alle schepen door de werven bovenstrooms van de Maasbruggen vervaardigd, de 17.500 b.r.t. metende stoomturbinetanker „Esso Neder land", Is Zaterdagmiddag op perfecte wijze van de helling gegleden, na dat mevrouw M. C. Smit-Dotinga, echtgenote van de president-direc teur van Esso Nederland N.V., de doop had verrioht en" de klink had doen vallen. De Esso Nederland zal, wanneer zij begin volgend jaar aan de N.V. Pe troleum Industrie Maatschappij in Den Haag wordt afgeleverd, een waarde vertegenwoordigen van 19 millioen gulden en de grootste en modernste schep behoren van de Nederlandse koopvaardijvloot. De president-directeur van Esso Neder land N.V. vestigde er in een toe spraak tot werfdirectie en de hon derden genodigden, de aandacht op, dat in de prijs van petroleumproduc- ten voor een aanzienlijk deel trans portkosten zijn verdisconteerd en dat de in dienststelling van een modern economisch schip als de Esso Ne derland een .drukken van de trans portkosten zal betekenen, hetgeen uiteindelijk de verbruiker ten goede zal komen. Het nieuwe Esso-schip, ontwor pen door het bouwbureau van de Esso Shipping Co. te New York en geclassificeerd bij het American Bu reau of Shipping, heeft het typisch uiterlijk van de Amerikaanse Esso- tankers. een rechte zeeglijn over de gehele middenromp, alleen bij kop en achterschip sterk oplopend, ter wijl het voorschip is voorzien van een fraai gevormde bulbsteven. Er zijn dr: reeksen van tien lading tanks met een gezamenlijke laad- capaciteit van 27.500 ton. benevens in het voorschip een klein ruim voor droge lading. De machine-installatie is reeds op de werf gearriveerd. Het is een Ba- mefrada stoomturbine-installatie, ge bouwd door Gebr. Stork en Co. te Hengelo, met een maximum-vermo gen van 13.750 APK en een dienst vermogen van 12.500 APK. Bij laatst- genqoemde „output" geven de op een enkele schroef gekoppelde turbines het geladen vaartuig een snelheid van 17 mijl. Aan de inrichting der verblijven Majestueus glijdt de enorme romp van de tanker Esso Nederland van een der hellingen van Van der Giessen in de Nieuwe Maas van ds zeelieden van hoog tot laag, zal de grootste zorg worden besteed. Zij worden o.m. voorzien van kunst matige ventilatie, desgewenst met verwarmde lucht. De salons zullen aangesloten zijn op een airconditio ning-systeem. Voor de eerstkomende vijf jaren is de Esso Nederland op charter-overeenkomst aan de Engel se zusterrederij verhuurd. Op de vrijgekomen helling begint Van der Giessen de bouw van het voor de Kon. Paketvaart bestemde 18.000 tons metende turbinetankschip Munttoren. Dit vaartuig zal identiek zijn aan de Westertoren, dat door de R.D.M. werd gebouwd en reeds eni ge tijd in de vaart is. Evenals vorige jaren zal Sparta van de door haar gehuurde sport velden op Vreelust een terrein ter beschikking stellen van de Rotter damse schooljeugd. Te beginnen met Woensdag tot aan. de Kerstvacantie zullen jongens van 10 tot 14 jaar, voor zover zij geen lid zijn van een voetbalvereni ging, elke Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur vrij kunnen voetballen op het Vreelustcomplex. Als men geen bal kan meebren gen, zorgt Sparta er voor en de jongens kunnen zelfs over een kleedlokaal beschikken, een en an der uiteraard zonder aansprakelijk heid van Sparta. Een terreinknecht zai voor toe zicht aanwezig zijn, maar de jon gens zullen geheel vrij zijn hoe zij hun „metsies" willen spelen. In vorige jaren waren op de Vreelust velden 's Woensdags 50 tot 100 jon gens in actie. Wij mogen hopen, dat ook dit jaar weer vele jongens het grasveld boven de straat zullen pre fereren. Zaterdagmiddag werdén geopend, waren vroeger overdekte, maar tochtige terrassen. Zij zijn in onge veer twee en een halve maand tijd verbouwd tot serres door de firma Koornwinder. De gezellige, modern ingerichte serres voorzien in een dringende behoefte; de bejaarde be woners van het tehuis hebben thans meer ruimte om zich te ver pozen. WMIIIMHill'WliW i' ill iJHWiil,! R ilii'IIO De kerkeraad van de Geref, kerk onderhoudende artikel 31 K.O. te Den Ham (O.) heeft zijn predikant, ds J. J. v. d. Hoek, afgestaan aan de kerk van Feyenoord voor de geestelijke verzorging onder de zee varenden welke arbeid door de kerk van Feyenoord wordt behartigd. Ds v. d. Hoek, die reeds aan boord is gegaan, zal half Nov. a.s. zijn werk in de gemeente weer ter hand ne men. Het Rotterdamse publiek zal in de toekomst geen hinder meer onder vinden van het reinigen der riolen. Tot dusver gebeurde dit door mid del van emmers, die door de buizen werden getrokken en op straat in een anto werden geleegd. Een sme rig werkje, dat voorbijgangers en omwonenden nogal eens de neus deed ophalen. De Reinigingsdienst neemt nu een proef met een nieuw systeem, waarbij het vuil van de rioien direct uit putten in een auto wordt opgezogen. Bij de nieuwe werkwijze worden stalen borstels door de rioolbuizen getrokken Op die manier wordt het vuil verzameld in putten, zo genaamde „berries" die om de twintig meter in de straat liggen Een zuigauto zorgt dan voor de rest B. en W. hebben de gemeente raad voorgesteld een crediet van 192.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een zuigauto en van lieren, die de stalen borstels door de buizen moeten trekken. Wordt dit voorstel aangenomen, dan kan de nieuwe auto in de loop van het volgend jaar in bedrijf worden gesteld. Op het ogenblik wordt al een proef genomen met de nieuwe me thode in het Oude Noorden. Een Duitse ploeg is hier sinds enige tijd bezig met een apparatuur, die on geveer zo werkt als die. welke Rotterdam zal aanschaffen. De be doeling van de proef is na te gaan of het systeem bruikbaar is voor onze stad waar in het algemeen meer zand in de riolen voorkomt B. en W. stellen voor op de be groting 1955 een crediet van f780.000 te .regelen voor het omleggen van de Quarantaineweg, welke loopt over de dam tussen de Heyse ha ven en de Werkhaven. De R.D.M. krijgt door de voorge nomen verandering de beschikking over ongeveer 20.000 vierkante me ter extra havenoppervlakte. Een welkome uitbreiding voor het be drijf. dat overigens weinig mogelijk heden voor uitbreiding heeft door zijn geïsoleerde ligging. dan elders het geval is. Wanneer de methode voldoet mag worden aangenomen dat de gameentelijke reinigingsdienst tezijnertijd min stens vier zuigauto's zal gaan ge bruiken. Het is niet onmogelijk dat het ge bouwtje huisvesting zal gaan bie den aan een café-tje, het is ook niet uitgesloten dat er een instelling van openbaar nut in komt» Binnenkort zullen B. en W. een beslissing moeten nemen. In af wachting daarvan zal al begonnen worden aan het herstel van de fun dering. Bij verder uitstel zou het ge vaar voor instorting namelijk niet denkbeeldig zijn. SOUTHAMPTON Zaterdag is de as van Dan Parker, de dezer dagen overleden gezagvoerder van de beroemde sleepboot „Turmoil", in tegenwoordigheid van zijn wedu we in het Kanaal uitgestrooid. Mevrouw Edith Parker, die naar de wens van haar overleden man geen rouwkleding droeg zerde uit Japan een condoleantie-telegram te hebben gekregen van Kurt Carlsen, kapitein van de .Flying Enterprise', bij de schipbreuk van welke schip de „Turmoil" zulk een groot aan deel in de redding van opvarenden heeft gehad. Te koop: prima werkende handnaaimachine 35. goed spelende Waldorp-radio 40.00. Stootman, Joost van Geelstraat 31 B. Rotterdam. Verf, Keuze uit 15 soorten lakken. Onze verf en lak stelt niet teleur. Vakkundige voorlicht Jan v. Katwljk's Verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover Passage. Verf... dit seizoen prijsver' laging „Jeveka" glanslakverf van f 2.60 nu f 2.25 per kilo. Alle tinten. Jan v. Katwljk's verfhandel, Broersveld 37 recht tegenover Passage. Paaspiegels 120 x 30 f 12.75, 120x36 14175, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schulfglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39. Schiedam, telefoon 68945. Blanke ronde tafels ƒ59.—, 1 mtr. diam., ook uitschuif- baar. Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek Kantoorboek handel „Modern". Boerhaa- velaan 124. tel. 68415. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192. Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6.—. Broersvest 115. tel 67237. Moderne coiffure», K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per. Singel 195 (nabij Sta tion). tei. 69841. Uw perma nent is bjj ons in goeae han den Permanent 8.- en f 10.- Oliepermanent 11 (stroom, loos) Voor scooterles naar Autorij school H P Take. Jan Son- léstraat 4 R'dam. tel 36777. Woningruil. Aangeboden, be nedenhuis. 3 kamers, keu ken, kelder, huur 9.20, R'dam West, tegen klein be nedenhuis of vrije le etage. Onverschillig waar. Br. no. S 382 bur. van dit blad. Verloren: gouden schakel armband, gedachtenis, gaan de van Rotterdamsedijk via Franselaan naar Spangen. T.b.t.b. Bezemer, Rotterd.- dijk 195 c. Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1