De Schiedamse huisvrouwen vroegen om m n vaste Markt C D Fiesta-verlichting wat bescheidener dit jaar BIJ HET EERSTE L US TR UM Belangstelling neemt toe uitbreiding niet mogelijk AGENDA Cor Kievit exposeert 'T „Lustrum-programma van de Katholieke Kring Afsluiting van Beursbrug Gestolen fiets is terecht Mr van Kinderen weer in ziekenhuis Voor Middenstands diploma geslaagd De Onzichtbare Tegenstander Knaap viel van afsluitboom Kind aangereden Netty Delvoix krijgt gouden medaille Om vel geworden en overleden Bij spelevaren verdronken Prinses Irenefonds actief in 1955 Inbraakj es in Overschie SCHIEDAM 9 Een aank. kantoorbediende 9 Een jongste bediende 9 jongelui voor opleiding tot Glasslijper en Glassnijder, 9 Jongeman voor expditiewerk 9 enige meisjes Septetnber (DsJVumi kun! U niel missen geen dag! Dinsdag 16 Augustus 1955 Zes dagen in de weel; heerst er rust In de waf dommelige straat, die door het feit dat zij aan een kant voor het grote verkeer is afge sloten, wat achteraf is komen te liggen. Maar op de zevende dag, Vrijdag, dan springt het Broersveld tot leven. Het is haar glorie-dag; Marktdag in Schiedam. Dan dringen duizenden mensen, meest huis vrouwen zich door de nauwe paden waartoe het Broersveld is terug gebracht en dan bruist het daar van leven. Zo is het al enkele jaren het geval. Om precies te zijn vijf jaar - want op 1 September a.s. herdenkt de Schiedamse Markt haar vijf-jarig bestaan. Een vijf-jarig bestaan is voor een Wekelijkse markt eigenlijk mets bij zonders. want er zijn vele markten in Nederland die al eeuwen voort leven. Maar voor Schiedam is het toch wel iets opmerkelijks, vooral wanneer het een zo populaire markt is als die op het Broersveld wordt gehouden. Want om een of andere reden hebben markten het in onze stad nooit lang kunnen volhouden in de laatste halve eeuw. Er was vroeger een levendige vee markt, waaraan de naam Koeroaikt nog doet denken. Deze is verdwenen. Er was een jaarlijkse paardenmarkt bij he* Stadhuis, maar kort na de oorlog is ook deze zachtjes heen ge gaan. Er was geen reden van bestaan meer naast de grote paarden-markt van Rotterdam. Er is vroeger markt gehouden aan 't eind van de Broers- vest en ook in het gebouw aan de Grote Markt waar nu Plate zit. Ook deze zijn verdwenen. Heel oude Schiedammers herinneren zich nog de Varkensmarkt. maar wat de jon gere generaties daar nog van weet, zijn de taai-taai varkenkoppen, die i meentcbestuur een „sanering" kon worden toegepast, zulks m overleg met de Centrale Vereniging van Markt-, Straat- en Rivier handel. Niet te veel kramen van eenzelfde soort dus en een grotere verscheidenheid. Zulks weer tot voordeel èn van de kopers èn van de verkopers. Wat deze sanering betreft, is de Schie damse markt vóór op vele andere markten in Nederland. De grootste afdelingen zijn wel die van de groente- en fruitboeren en vooral die van de textielhandelaren. Maar deze laatste groep is weer vei- deeld in 7 onderafdelingen, zoals van oliegoed, kousen en sokken, confec tie, enz. Geen rommel Op de markt koopt men geen „rom mel", zoals nog teveel mensen dit denken. Dit was voor de oorlog nog wel het geval toen op de markten verkocht werd door trekkende han delaars. Maar deze tyd is voorbij. Het marktwezen is veel statischer gewor den na de oorlog. De zelfde markt- eens per jaar bij de bakkers in de 1 handelaar komt elke week weer te- étalages komen te'liggen. Neen, de meeste markten hebben zich niet In grote populalriieit mo gen verbeugen onder de bevolking. Dit wel in tegenstelling met de hui dige Vrijdagsmarkt, die echt niet over gebrek aan belangstelling hoeit te klagen. Maar deze is dan ook wel voorzichtig in elkaar gezet. Het gemeentebestuur is ïn 1950 zo wijs geweest om voor tot de op richting of her-oprichting van een markt over te gaan, de mening te vragen van de Schiedamse huisvrou wen, gegroepeerd in bet Centraal Vrouwen Comité. Ja, zeiden deze vrouwen, ivy voelen er wel voor. En toen kwam de markt pas. Volgeboekt De belangstelling van de zijde der verkoopsters neemt toe, zo vertelde ons de marktmeester, de heer H. van Hoogdalom, die eigenlijk hoofd-op- zichter bij de Gem. Reinigingsdienst is. Maar het aantal markt-kramen neemt niet toe. Dit klinkt vreemd, maar is hel toch met. Want toen dc markt in 1950 werd geopend is be slist dat er op het Broersveld plaats was voor 107 kramen en niet meer. Er meldden zich echter 502 markt- handclaren als gegadigden voor een plaats, zodat het gemeentebestuur wel een ruime keus had. Nu is het zo. dat de kraamhouders hun plaats voor een jaar huren en na afloop van dat jaar verlengen zij gewoonlijk het contract. Ze denken er eenvoudig met over om hun plaatsje op de Schiedamse markt af te staan. Het zijn er maar drie of vier die er jaarlijks afvallen; omdat zy het economisch niet hebben kun nen bolwerken of omdat zy m loon dienst zijn gegaan. Maar het over grote deel van de kraamhouders die vijf jaar geleden een plaats kregen, zit er nu nog. Een warm plaatsje blijkbaar- En intussen is de „wacht lijst" met nog een 120-tal namen aan gegroeid. Of de Schiedamse markt ook populair is! Dit ruime aantal aanvragen van de zijde der kraamhouders, heeft het mogelijk gemaakt dat door het ge- rug op de zelfde plaats, hetgeen in Schiedam zeker het geval is. Het is nu dus «aak voor de handelaar om zijn klanten te houden cn dat kan hij alleen door goede waar te leveren. Bovendien stellen de huisvrouwen, ook uit de laagste loongroeper., ho gere eisen wat de kwaliteit betreft en zjj laten 2ich geen „rommel" meer in de handen duwen, waarop men „bekocht" is. Zoals het vroeger wel het geval was. Aan de andere kant moet men na tuurlijk op de markt geen kwali- teits-goederen verwachten; daar is een markt nu eenmaal niet voor. Om maar een voorbeeld te noemen: bij de textiel krijgt men de goederen van de z.g „tweede keus" of wat an dere stoffen op een fabrieks-oprui- ining verkregen. Populaire stoffen dus tegen populaire prijzen. Men kan nu gaan twisten of goedkoop geen duurkoop is, maar over het alge- meen kan gezegd worden, dat dcmocht blijken, kwaliteit van de artikelen wel .in overeenstemming is met de prijs. Géén rommel! Grote omzet Hoe komt het nu dat de prijzen op de markt altijd wel iets lager lig gen dan in de winkels? Door de rela tief grotere omzetten, zo verklaarde marktmeester Van Hoogdalem ons. En ook nog omdat men zich beperkt tot bepaalde veel-gevraagde artike len, De verklaring dat de prijzen zo Vrijdag Martkdag in Schiedam! Duizenden huisvrouwen trekken dan naar de Broersveld om daar hun inkopen te doen voor het huisgezin. laag zijn „omdat men geen winkel hoeft te betalen" houdt weinig steek, want de kosten verbonden aan de exploitatie van een marktkraam zijn ook zo laag niet. Precario-rechten, kraamhuur, staangeld, enz. eisen ook heel wat van de marktkoopman, die bovendien zijn bedrijf nog mobiel moet houden ook. Het is de grote omzet, die het 'm doet. En natuurlijk de handigheidjes bij de inkoop. Nog nèt ccn partijtje kersen op een veiling op de kop tik ken, die de in groter verband lopende winkelier moet laten liggen, het af lopen van fabrieksopruimingen voor wat de textiel betreft, enz. enz. Standwerkers Is er dus, zoals we boven uiteen jezet hebben, weinig verloop in de houders van de kramen, die elke week opnieuw verschijnen, het vlot tende element op de markt wordt ge vormd door de standhouders. Hier ziet men telkens nieuwe gezichten opduiken en worden telkens nieuwe artikelen met veel bravour aan de man gebracht. Zij vormen eigenlijk wel het amu sante deel van de markt-verkopers. Vooral de „zwemmer", de standwer ker die heel veel ruimte nodig heeft voo»* zijn gebaren en de vloed van woorden, trekt altijd een grote kring van belangstellenden op de markt. Maar of hij ook meer verkoopt dan de stille werker, de „demonstrateur" is de vraag. Het aantal standwerkers varieert sterk op de Schiedamse markt, want voor hun werk zijn zij afhankelijk van het weer en dat varieert ook. Hoe beperkt hun aantal vaak ook is, wij zouden ze niet graag missen deze artisten onder de markt-ver kopers. De standwerkers die een eigen tintje geven aan de bloeiende Vrij'dagsmarkt in Schiedam, die bin nenkort vijf jaar bestaat. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare LECSzaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedeie werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4 30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. E.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend daae* liiks* 2 tot 5 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali" (tot en met 2 October) Geopend van 15 en van 7 1030 uur Op Zondagen 15 u. Bioscopen; Passage, 3. 7 en 9.15 uur: „Modern Times". Monopole, 3, 7 cn 9.15 uur: „Onzichtbare Tegenstanders". i ETET Cultureel Contact Centrum aan de Lange Kerkstraat heeft zich de laatste tijd, behalve op het houden van tentoonstellingen en het etaleren van ceramiek, meer en meer toegelegd op voortbrengselen van kunstnijverheid. Er is op deze wijze een gelukkige combinatie tot stand gekomen met de schilderijen en grafiek, die de aantrekkelijkheid van dit centrum in met geringe ma te verhoogt. Aan uitbreiding van de expositieruimte wordt thans aan dacht geschonken. Voor dit doel v ordt de entresol in gereedheid ge bracht, een werk dat waarschijnlijk nog deze maand zijn beslag zal krij gen De eerste exposant zal dan de in Parijs werkende Nederlandse ex perimentele kunstenaar Karei Ap pel zijn. Intussen houdt de Rotterdammer Cor Kievit tot 2 September a.s. een tentoonstelling van schilderijen, mo notypes en tekeningen. Een bijzon der sterke en veelbelovende kant van dit talent is de portretkunst, die hij met veel verve en gevoel voor de psyche beoefent. Een drietal kinder- Schiedam groeit snel naar de vacan tie week toe. Het feestgewaad.*, waarin de stad zich tien dagen lang zal hullen is bijna vol tooid Het heeft enkele veranderingen onder- t gaan cn is iets bescheidener van !-zen hebben. langgerekte vorm van de Broersvest, f en de ideale vorm voor de opzet van de kermis in hoefijzervorm kan uiteraard niet doorgevoerd worden, j Desondanks zal het allemaal toch zeer acceptabel worden onder lei- ding van mr. H, M. Janvier, zoals de voorafgaande jaren reeds be we- Wegens het uitvoeren van herstel werkzaamheden zal de Beursbrug voor alle verkeer dus ook voor voetgangers van Dinsdag 16 Augustus des avonds 22 uur tot Woensdag 17 Augustus des morgens 6 uur en van Vrijdag 19 Augustus des avonds 22 uur tot Zaterdag 20 Augustus des morgens 6 uur zijn af gesloten, alles met deze restrictie dat de afsluiting zoveel korter of langer zal duren als noodzakelijk Hij praat en praat deze „ztoem- mcr* onder de standwerkers op de markt. En hij verkoopt zijn arükalen nog goed ook. 'T VOORNTJE WONT HEN GEL-TWEEKAMP De Schiedamse Hengelaars-Ver eniging ,,'t Voorntje" heeft Zondag met de Vjaardmgse vrienden van „Dc Vriendschap" en „De Scheer- bliek' een hengel-tweekamp gehou den ut de Dcifshaveiise Schie. De vangst was niet slecht gezien de uitslag, ,,'t Voorntje" behaalde met 2ijn .corps vissers de prijs door 3.577 grant vis op te halen. De Vncnd- swiap bracht in totaal 3.075 gram boven en de Schcerblïek 2.058 gr. De persoonlijke prijzen werden behaald dooi" 1. H Lupker Sr: 2. C. Vink; 3. H. Schenk; 4. G. Ver meer; 5. c. de Ligt; 6. J. Lupker; 7. B J. Lupker; 8. L. Poldervaart; 9* W Schippers; 10. H, Lupker jr; brengt. Versteeg: 12. G Klos; 13. D. h Wij schreven gisteren dat de heer A. J. F. uit de Boterstraat Zater dag zijn fiets is kwijtgeraakt, die hij op slot voor zijn woning had neer gezet. Nu blijkt echter dat de fiets niet is gestolen, maar dat goedwil lende buren het rijwiel hebben bin nengehaald. Zij dachten dat de fiets behoorde aan een personeelslid van eigenaar zijn de nabijgelegen fabriek. halen. portretten, geschilderd in een tame lijk moeizame techniek, welke ove rigens de vlotte, spontane voor dracht geenszins afbreuk heeft ge daan, en boeiend door het warme coloriet, nemen ons al dadelijk voor deze kunstenaar in. IJl en teer is het portret van zijn zoontje, smeuïg en kennelijk met vreugde geschilderd bet hierbij af gebeelde jongetje, ingetogener en dichterlijke het meisje. Een enkel stilleven toont al eveneens zijn nei ging tot bespiegeling, wat zich voort zet in een reeks monotypes, waarin met eenvoudige middelen verschil lende onderwerpen als een haventje, een stadshoekje een interieur enz. zijn benaderd. De kleuren zijn di recter, helderder en geven onge compliceerd een gevoelsuiting. Een groot schilderij, twee krakelende kerels voorstellende die m?t elkaar in een worsteling zijn gewikkeld, is van een andere orde die er op wijst dat Kievit zich ook problemen stelt en een uitweg zoekt voor minder voor de hand liggende gewaarwor dingen. I/.W.S. Wethouder mr M. J, M. van Kin deren is thans weder opgenomen in de Dr Noletstichting wegens behan deling van trombose. omvang dan in voorafgaande ja ren Was het vorige jaar de Lange Haven verlicht en baadde het daar aan voorafgaande jaar liet Juliana- park zich in ccn zee van licht, thans is het accent gelegd op illuminatie van de Koemarkt. Het grasperk midden op de Koe markt ziet er veelbelovend uit ter wijl de palen die rondom langs de trottoirband zijn geplaatst en die zich een eind weegs voorzetten op de Broersvest, een aardig effect ge- ven met de groene plastic ballen en figuurtjes er boven op en de lam- ponsüngers er tussen. Twee dui zend lampjes zullen hier *s avonds hun licht werpen. Bovendien zorgen een zestigtal schijnwerpers er voor dat bepaalde punten van de stad, zoals de Plantage en het Museum in een helder licht komen te staan. De opzet is dus niet zo groot, maar wat er komt, kan toch zeker de goedkeuring wegdragen. Het blijft echter jammer dat de ver lichting van het JuÜanapark, zoals aanvankelijk de bedoeling was, door bepaalde oorzaken geen doorgang vindt. Werkzaamheden aan het park stonden illuminatie in de weg en bovendien was er groot gebrek aan feestverlichtingsmateriaal, wat zich ook op vorengenoemde punten van de stad doet gelden. Het materiaal bleek moeilijk te huren, doordat Rotterdam (E55) en Vlaardingen reeds zoveel hebben opgeslokt. De feestverlichting op Koemarkt en Broersvest is eigendom van de S.G., zodat die andere jaren weer kari worden gebruikt. Kermis Op de Broersvest verrijzen mo menteel de kermistenten in - snel tempo. De kermis, die in totaal veer tig etablissementen zal tellen, gaat Donderdagmiddag om één uur open. Men ziet er veel bekende gezichten van vorige jaren, en zo ook de be kende vermakelijkheden. Maar bo vendien zijn er enkele nieuwe at tracties. In „The Star" een Ame rikaanse vermakelijkheid kunt u plaatsnemen in een bakje waarin u op zo'n twaalf meter hoogte over de kop geslingerd wordt. Een soort luchtschommel die doorslaat dus. De inzittenden worden met riemen vast gebonden, zodat ze er niet uit kun nen vallen. Een sensationele attrac tie die moed vereist. Op een brombaan kunnen de lief hebbers rondrijden op autopeds, waarop een hulpmotor is gemon teerd. De „Vlindermolen" is een ca- roussel voor kinderen, en diegenen, die zich sterk voelen, kunnen in de worsteltent vechten met een gerou tineerde worstelaar. De verschillende tenten komen niet volledig tot hun recht door de Hond binnengelopen Bij de heer E. Mostert, Kerkweg 63 in Kethel, is Vrijdag een hondje binnen komen stappen. Het is een reu, een langharig zwart dier met witte borst en witte sokjes. De hond krijgt voorlopig nog onderdak by zyn vinder, tot de nu nog onbekende eigendom komt op- Dc Katholieke Kring Schiedam bestaat op 19 September a.s. 10 jaar. Het komende seizoen zal dan ook het lustrum-seizoen zijn, al is het dan eigenlijk ook het He seizoen dat de K.K. goede kunst in velerlei ge stalten in Schiedam 'op de planken li. Vt. de Roode; 14. B. Pol; 15 A. v, d. Have; 16 .Koudstaal en 17. Termijn. 'sA\onds had de prijsuitreiking plaats in het clubgebouw aan de Lange Kerkstraat. MAKING VANG STB ERIC HTEN Vangstberichten. uit zee van heden: VI 70 met 30 Kantjes: VI 79 met 6 kant jes: VI 172 met 26 kantjes; VI 203 met 15 kantjes, nog 30 netten: VI 205 met 6 kantjes, nog 30 netten: V1 20G met 20 kantjes, nog jS nctlcn; VI 207 met 1G0 kantjes, nog 45 netten; VI 208 met 6 kantjes, nog 15 netten: VJ 216 met 1 kantje; VI 2!) met 25 kantjes, nog 15 netten: VI S7 met 28 kantjes; VI U4 met 60 kantjes, nog 22 netten: VI 142 met 30 kantjes; VI 190 met 17 kantjes; Vl 1Ö9 met 60 kantjes; VI 53^ met 68 kantjes; VI 61 niet 25 kantjes. VI 33 met 25 kanücs: VI 80 met 6 kantjes, nog 30 netten: vi 84 met 50 kantjes; VI 112 roet 10 kantjes: V] 132 geen vangst. Marktnotenngen van heden: Vleet ha ring. kleine 28.90 tot 30.10: grote 32 30 tot 34 60; hom- cn kuitzieke haring 3010 tot 30.20: ijle haring J 21 tot 53 trawlharing 32.90 tot f 35.makreel 25—: zoute vis t 100-— tot 106.— per ton. Tien jaar geleden kwamen de let ters K.K. voor het eerst onder de ogen van het publick, dat aanvanke lijk wat medelijdend deed. overtuigd als het was dat het wel een poging zou zijn die woer op mots uitloopt. Maar ondanks deze sombere voor spelling werd moedig gestart met 200 leden en geen cent in kas. De K.K. had echter wel de wind in de zei- 1< n, want na vyf lange bezettingsja ren die weinig gemetelijks op kunst gebied hadden opgeleverd, was or een ware honger naar amusement, zodat ook de K.K. voorspoedig op groeide en thans vijfmaal zoveel le den telt als bij de oprichting. Wat ook gegroeid is, is het peil van de geboden uitvoeringen. Deze stonden in hel eerste seizoen op niet al te hoog niveau en het meer ver wende publiek van thans zou niet meer nemen wat toen. met graagte werd aanvaard. Voor dit lustrum-seizoen is weel een programma opgesteld dat klinkt als een klok. Het bestuur heeft ern stig getracht de leden een pi-ogram- ma voor te zetten, waarbij rekening is gehouden met de diverse smaken, maar heeft toch ook niet geaarzeld enkele zwaardere stukken op te ne men die het kunstminnend publiek van de K.K. alleen ten goede kun nen komen. Het seizoen opent met de operette „Hór mein Lied, Vialclta" door de Hoofdstad-Operette en wel op Don derdag 22 September. Het program ma vermeldt verder op 13 October het optreden van „Nationaal Toneel van Belgie", op 27 October een le zing over Pakistan, op 10 November het optreden van de „Toneel-vereni ging", op 24 November een ballet avond van Toscha de Jong, op 8 De cember de toneelgroep „Puck", op 26 December het kinder-circus, op 9 Februari de toneelgroep „Nieuwe Comcdia" cn tenslotte bij voldoende belangstelling op 26 April het Ne derlands Kamerkoor en 17 Mei het Rotterdams Toneel. Er komen ook nog andere manifestaties, maar daar van zyn de opvoerders nog niet vast gesteld. Men zic-t, hot is weer een rijk pro gramma dat de Katholieke Kring de leden voorzet dit seizoen. Het be stuur wijst er op' dat nog een be perkt aantal leden aangenomen kan worden, maar dan moet men vlug zyn. Voor het Middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis" slaagden in Augustus 1955: de dames: J. v. d, Bosch, A, Bczemer E. Bedaux, A. van Dijk, M. Dijkshoorn. G v. d. Heiden, A. Korevaar, G. Keyzer, A. Kuypers. A. Kauffman A, Lans bergen, M Lansen. H. Melchers, J. v. d. Meulen, C. J. v. d. Meer, C. Meyer, M. Paul M. Rombouts, W. van Rossum, W Spruit. T. de Vries, C. Vonk, C, v, d. Water, alsmede de heren: J. Bons. L, Beumer J. Bak kers, J. v. d. Bos, Th. Braams. J. Donker, D Franse, L. v d. Graaf, M. Gerkema N. Hoelaars. J. Im merzeel. B. Jongste, J. Knaapen, R. Korpershoek, G. Koenen, H van Konijnenburg, A. van Loenen. C. Leeuwangh A. Molenaar. P. J. v. d. Meer, D. Mast J. G. v d. Meer, J, Me/er, G Overdelinde, S. Paul, A. v d. Plaat, W. Pullen, L* Rooden- burg, L. Rijntaider. de 'Ruiter, J. Stcvense, W, Schaap. C. Slokkers. J. Schilder W van Splunter. J. Sjoerdsma, J. v. d, Tuyn. A. Thijs- sen, C. van Vendeloo, G. 'van Vliet, J Vredebregt, C. Vonk. J Vlasveld A. Wiegel en W, van Waas. De ge slaagden werden opgeleid door de Middenstandscursus Onverwagt. De Pater, Meyers Maas te Schiedam, Óp de hoek van de Singel is een keet geplaatst, waarin posten van de EHBO, politie en brandweer on derdak zullen vinden. SCHIEDAMS TONEEL BESTAAT 10 JAAR De amateur toneelvereniging ..Schiedams Toneel" herdenkt op 17 Augustus a.s. haar 10-jarig bestaan. De viering van dit heuglykc feit zal men samen doen vallen met de al tijd ietwat feestelijke opening van hel seizoen. De jubileum avond wordt dan ge houden op 22 September; bij die ge legenheid voert de vereniging dan het bekende toneelstuk „Tijger" op naar een "novelle van W. Somerset Maugham in Musis Sacrum. Burgerlijke Stand GEBOREN: Hans C, R., z. v- E Hortensius en J. Smits; Tim L., z. H. F, Meijer en E. L. Lentz; Johan nes H., z. v. P. C. Wyzenbroek en A. Roozen; Catharina J., d. v. J. v. Meer en A. v. d. Mooren; Abra ham, z. v. B. Weij en N. Cornelisse; Teunis. z. v. T. Kroonc en «T. H de man; Thalia H., d. v. J. Bosscher en L C. F. Gerritsen; Petronella. d. v. J. C. Hollestelle en S. de Heij; Johannes J. M.. z. v. A, F. de Vette en C.J. Arkesleijn; Helene M., d. v. K. Flik en M. P. Janssen. OVERLEDEN: H. v. Tussenbroek. jaar; J. Overvoerde, 83 jaar. ROTTERDAM In Monopole: In de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog golden nog vreemde opvattingen ten aanzien van spion- nage en contraspionnage. De hogere legerleiding was van mening, dat het leger zich niet tot spionnei'eir mocht verlagen en een zekere majoor Kear ny moest daardoor met lede ogen aanzien, hoe zijn in die tijd waarde volle paardentransporten overvallen werden door de tegenstander, die zijn inlichtingen omtrent de route van de transporten kreeg van een verrader. Hij besloot zelf maar een soort contra-spionnage-dienstje op te richten. Slechts een paar van zijn manschappen nam hij in vertrouwen doch die knapen mochten dan ook gelden voor tien. want ze kregen een nieuw soort geweer te hunner be schikking, die ze enige malen zo snel konden laden als die ouderwetse schietpypen van de vijand. Ondanks dat kvpamen ze voor hete vuren te staan, zodat er heel .wat harde ge vechten moesten worden geleverd voor ze „De onzichtbare tegenstan der" onschadelijk hadden gemaakt. Het leverde genoeg stof op voor een spannende film, waarin Cary Coo per de hoofdrol speelt, bijgestaan door rauwe kereld ende lief tallige Phyllis Thaxter. De film is in WarnerColor. SLECHT BEGIN VAN TREIN-RE IS Onze stadgenoot de 71-jarige heer D. van IJ. uit de Laurensz Coster- st'raat, die met de trein naar Den Haag wilde bleef gisteravond om 3.45 uur in het station op de trap naar de perrons vermoedelijk met de hak achter een ijzeren strip ha ken. waardoor hy kwam te vallen. Hij bekwam twee wondjes boven het linkeroog De GG en GD ver bond hem ter plaatse en bracht hem ook naar huis. De reis naar Den Haag werd afgelast. De 7-jarige Nico v. d. Oever, uit de Westerbeekstraat, hield zich gis termiddag aan een afsluitboom van de Lage Erfbrug vast, terwijl de boom omhoog ging. Op een gegeven moment viel hy èn brak daarbij vermoedelijk de linkerarm en de linkerpols. Hij werd naar het Cool- singelziekenhuis gebracht. Toen de 9-jarige Arie Vriethoff, uit de Adrianastraat, gistermiddag in de Van Speykstraat plotseling zonder op te letten de rijweg opliep werd hy aangereden door een per sonenauto. Met een breuk aan het rechterbovenbeen werd de jongen naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. Gouden bruiloft Het echtpaar J. P. van Rijn-Van Es, dat aan de Kleiweg 651 m Overschie woont, zal op 6 Septem ber zijn gouden bruiloft vieren. Tijdens liet bezoek, dat de Haagse kunstryclub „De Antilopen" aan Engeland bracht heeft de kunstryd- ster Netty Dcivolx te Londen de gouden medaille veroverd, dit is de hoogste onderscheiding, die de rol- schaatssport kent. Netty Delvoix moest hiervoor een aantal verplich te figuren ryden en ook een vrü pro gramma laten zien. Zij is de eerste Nederlandse, die deze gouden me daille in bezit kreeg. De Antilopen hebben in verschei dene Engelse steden demonstraties \cizorgd. In een internationale kunstrywedstrijd won de Engelse kampioene Maui een Jackson de Hol land-cup. Tweede werd Netty Del voix, vierde Elisabeth Fiolet. Vrijdag komt een groep Engelse ryders cn rijdsters naar Den Haag, Op Woensdag 24 Augustus werken 7.i j mee aan een kunstry-avond op de Marathon-rink. In de Kipstraat is gistermorgen de 64-jange S. Blom, uit -de Hugo de Grootstraat plotseling onwel ge worden. Hij werd naar het St. Fran- ciscusgasthuis vervoerd, waar de dood geconstateerd moest worden. Gistermorgen is de 9-jarige Lau rens Schot by het spelevaren met een roeiboot in de Keilehaven over boord gevallen en verdronken. Het ventje woonde afan boord van het ms Henny, waarvan zijn vader schipper is. Na 45 minuten dreggen haalde personeel van de rivierpoli tie het stoffelijk overschot op. Het eerste halfjaar van 3955 is de afdeling Rotterdam van de Stich ting Prinses Irenefonds weer zeer actief geweest, zoals blijkt uit het verslas over deze periode. Er zijn in zeven ziekenhuizen 24 cabaret voorstellingen, m vier ziekenhuizen 7 muziekuitvoeringen en in zes zie kenhuizen 19 filmvoorstellingen ge geven. Helaas moet worden geconstateerd, dat de opbrengst der collectes daalt, door een sluitzegeiactie hoopt men meer bekendheid aan het werk van het Prinses Irenefonds te gaan. ge ven. Bij de sigarenwinkelier K. aan de Abtsweg is getracht in te breken. Een overbuurman van de winke lier rook echter Onraad, en wist de inbraak te verijdelen. By een an dere winkelier in Overschie, de heer v- d. S. aan de Rotterdamse Ryweg, werd een inbraak ontdekt toen het al te laat was: een keu kenraam was geforceerd en de in breker had een klein bedrag aan geld meegenomen. Personeel gevraagd door GLASINDUSTRIE PIETERMAN N.V. Wij kunnen plaatsen: (M. of Vr,) ook kunnen op verschillende afd. worden geplaatst. Wij bieden een goed loon en gunstige sociale voor waarden, Aanmelden: WESTVEST 17 - SCHIEDAM - TEL. 69269 Aanvang nieuwe clubs SECRETARESSE Corrcsp.-Stenoty p sst( e TaIen-Stenotypist(e> TYPEN Blind on RbythmJscïi STENO Ned. en -vreerode Talen BOEKHOUDEN Opl. Practijkexamen MIDDEN STANDS- CURSUS TALEN GramatJea /Beginners Hand.corr. en Conversatie 'Gevorderden Inschrijving da gel. f VQO» BETER ONDERWUS SINGEL 73 TEL. 68847 SCHIEDAM Personeel gevr. Mevr, J. v. BuysenSpruyt, B. K. Laan 106, vraagt een nette zelfst. hulp in de huis houding voor dag of v.d.e.n,, klein gezin (2 pers.) en hoog loon. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bylevering van nieuwe ket- tlngkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman. Rotterdam- sedi'k 240, tel 68948. Staalwaren c1^5 tf&i ,8b A 4* Te koop aangeb. Rooktafels 53.50, met licht, draaibaar en 5-delig rook stel. Alleen bij Plate, t.o. stadhuis, Schiedam. Te huur gevraagd A.s. echtp. vraagt kamer(s). gedeelt. gemeub. met warme maaltijd of kookgelegenheid in Schiedam. Br, no. S 383: bur, van dit blad. 1 Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers vest 57. repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa ren en Gero-cassettes Is So lingen. Broersvest 57. Diversen Alles op het gebfed van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke- landsestraat 16. tel. 66280. Voor Uw kousenreparatie naar Nylon. Hoogstraat 141, teL 68402, 5 cent per ladder, ook nylons

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1