I SCHIEDAM Schiedam heeft de rijdende school binnen zijn grenzen Hoofd der school rijdt zelf wagenstel Fiesta Parade TIJDENS VA CAN TIE WEEK MET KERMIS WALDO-RiJSCHOOL 69915 AGENDA Wie heeft iets verloren? Brand in keet door kookplaat Jeneverdiefstal Geen bootje? dan zwemmen Gempublicatie Uitbreidingsplan in hoofdzaak „Spaanse polder" Burgerlijke Stand Fiesta Parade gaat draaien SCHIEDAMSE HOND WAS DE BESTE STILLE WERKERS OP DE E 55 -PTT- bestellers rr parade HET WITTE PAARD M spaans 9A hsdbwrn diwLh 2 Woensdag 17 Augustus 195i {Advertentie IA!.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Kembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tumlaan 80, telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal eai Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond {behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ILK. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag {behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling ,3ali" (tot en met 2 October). Geopend van 1—5 en van 7— 10.30 uur. Op Zondagen 1—5 u. Bioscopen: Passage, 3, 7 en 9.15 uur: „Modern Times". Monopol e, 3, 7 en 9.15 uur: „Onzichtbare Tegenstanders". Be rijdende school voor de kinderen van kermisexploitanten, de Prinses Beatrixschool, heeft in vele plaatsen reeds vele journalistenpennen in beweging gebracht gedurende de korte tijd van haar bestaan (nog geen jaar). Ook de pen van Uw verslaggever moet er thans aan geloven, want het hoofd van deze geschiedenis-makende lagere school, de heer Van Lade steijn, heeft de nodige „stof" doen opwaaien door zijn leslokaal eigenhandig onze stad binnen te rijden. Dat 2elf rijden van deze twintig meter lange caravan acht meter voor woning en bestuurderscabine en 12 meter voor de eigenlijke school - is bijzonder typerend voor de man, die van alle markten thuis is en samen met zijn echtgenote het ideaal nastreeft van een zoveel mogelijk continu-onderwijs aan de kinderen van kermis exploitanten ook gedurende de zomermaanden. Het is een zwa re taak, die het echtpaar zich heeft gesteld. Een taak, die eerst dan vollediger zou kunnen worden vervuld, indien de Stichting Rijdende School de beschikking kreeg over nog een vijftal van de2e scholen, aldus de heer Van Ladesteijn. Zaterdagmiddag heeft de school standplaats gekozen, aan het Overschieseplein voor het Proveniershuis. Gisteren zijn de lessen begonnen voor drie kinderen nog maar. Daarop hebben wij gewacht oni u te kunnen vertellen dat het in één woord prachtig is en in vele woorden zoals hieronder staat geschreven. Als men de Broersvest afloopt langs de kermistenten naar bet Overschieseplein ziet men daar twee helften van een langgerekt wagen- stel met een flinke tussenruimte naast elkaar geparkeerd staan, vlak voor het rustieke Proveniershuis. Voorop het leslokaal van de prin ses Beatrixschool, daarachter het woongedeelte van het hoofd van de school. Het is een rustige omgeving, ideaal voor een school. Door de ra men kan men vrij naar binnen kij ken in het schoollokaaltje. dat mo dem en practisch is ingericht. Rechts een rij êén-persoons ban ken, links een rij twee-persoons banken, en daartussen een loopgang. Als de onderwijzer zijn plaats af* staat en dat doet hij maar al te graag, omdat hy er toch geen êe_ bruik van maakt kunnen er pre cies vyf en twintig leerlingen een plaatsje vinden. Vrijwel alti-d ïs er echter vol doende plaats, want zo groot is de toeloop niet. Gemiddeld zijn het dertien leerlingen per kermis. In Schiedam hebben zich tot nog toe slechts twee kinderen gemeld. Het derde kind, dat In de bank zit, is het dochtertje van de on derwijzer, die ook van de lessen profiteert. Onder de kinderen, die men ook in Schiedam rond de woonwagens van de kermissen wet spelen, zijn schijnbaar weinig leergierigen. Misschien dat er nog enkele bij komen, want bet hoofd zit er we! achteraan en gaat de oudeTs langs om te vertellen, dat hü er is met zyn school en om ze op te wekken hun kinderen naar de schooi te sturen. Individueel Op de Prinses Beatrixschool is geen sprake van klassikaal onder wijs. Iedere leerling vraagt zijn ei gen persoonlijk onderwys naar ge lang van de reeds verworven schoolkennis. Deze kennis loopt sterk uitéén bij deze kinderen, die gedurende de zomermaanden als zij met hun ouders van de ene ker mis naar de andere trekken wei nig en onregelmatig, of soms zelfs heiemaai geen onderwijs ontvangen. De schooi poot beginnen. Voor het eerst ts de rijdende schooi i» Schiedam, als toevluchtsoord voor leergierig^ kinderen ven kennis- exploitanten. Bovendien komen er in deze kennis uiteraard nogal eens wat hiaten voor. Daardoor is het een bijzonder moeilijke taak de jongens en meis jes i.by" te houden. De school kan slechts op één plaats tegelijk zyn, terwijl er soms op vijf of zes plaat sen in het land tegelijkertijd ker mis wordt gehouden. Vele kinde ren bezoeken daardoor de Prinses Beatrixschool met al te grote tus senpozen. Onder deze omstandigheden is het bijzonder moeilijk les geven. Het is verrassend om te zien hoe gemak kelijk de heer Van Ladesteijn over al deze moeilijkheden heenstapt, ze als het ware negerend. Zonder schooimeesterij, zonder omhaal, legt hij uit, steeds maar weer aan ie dere leerling afzonderlijk tot het begrepen wordt. Deze rustige man, die in zijn hemdsmouwen onge dwongen door het klasje gaat en nu eens bij deze dan weer bij die leer ling gaat zitten, heeft de juiste tooq te pakken en vindt bij alle leerlin gen een goed gehoor. Met zijn echt genote, die ook les geeft in de school, slaagt hij cr in de kinderen in de tijd van een week heel wat kennis bij te brengen. Het individuele onderwijs wordt uitgebuit, zodat oe vlugste leerlin gen enorm kunnen opschieten, ter wijl toch degenen, die wat trager van geest zijn. hier niet onder hj- den. Studiemateriaal krijgen de leer lingen in mappen mee naar huis. Dat kunnen ze mee nemen Ms ze naar een andere plaats toe gaan en als ze de volgende keer de school weer bezoeken, kan het geruild worden tegen nieuwe lessen. Zo- nod is kunnen dc studie-boeken zelfs schnftelyk worden aangevraagd. Met speciaal daarvoor bestemde testen wordt de kennis van de leer lingen voortdürend gemeten. De heer Van Ladesteijn is er van over tuigd, dat wanneer een leerling de 2"e test goed doorstaat, zyn oplei ding niets onder doet voor die van een „normale" leerling. Contact Met het onderwijs zonder meer neemt dit energieke onderwijzers echtpaar geen genoegen. Vaak wor den aan de lessen nog een soort ex cursies verbonden en bovendien wordt in die luttele zeven dagen dat zo'n kermis meestal duurt,-nog Het hooSd van de rijdende schooi spaart moeite noch tijd om zich met ieder kind persoonlijk bezig ie houden en het de nodige ken nis bij tc brengen. IVouter Guhnen moet even met zijn sommen ge holpen worden. De meisjes. Hei- ma van Ladesietjn en Mary Brwinsina, werken rustig door. tijd gevonden om dc kinderen bij voorbeeld mee tc nemen, naar een zwembad. Door al deze dingen ont staat er een nauw contact met de ouders van de leerlingen, die vaak om raad komen vragen, waar het de groei en de ontwikkeling van hun kroost betreft. En wanneer de ouders wensen, dat hun kinderen godsdienstonderwijs krijgen volgens hun geloofsovertuiging, dan kan ook dat gebeuren. De diverse ker ken stellen godsdienstleraren voor dit doel beschikbaar, hoe gering de aanvraag ook moge zijn. Opvallend bü deze kinderen is hun practische instelling en een grotere mate van zelfstandigheid dan bü andere kinderen van die leeftijd het gevat is. Bovendien kunnen öc raeesten al goed tellen als ze voor de eerste keer op school komen en zyn vaak al enigszins met de waarde van het geld ver trouwd. Bij de oudere leerlingen bestaat weinig belangstelling ~voor de zogenaamde „vaste betrekking", die iu hun ogen ook Iets Inhoudt van vaste armoede. Zij voelen over het algemeen meer voor_ een be trekking, die meer lucratief is. Wensen Is het resultaat van dit onder wijs volgens de heer en mevrouw Van Ladesteijn niet onbevredigend en voorziet het in een dringende behoefte, er blijft nog v?el wat te wensen over. Er zouden zeker vijf of zes van deze scholen moeten komen om de kinderen van ker- nnsmensen goed te kunnen door voeren en effectief te doen zyn. Er zijn te veel kormismensen te gelijkertijd, die met door één rij dende school bewerkt kunnen worden en daardoor blijven nog teveel kinderen gedurende lange re tijd van o ndêrwys vertoken. Ideaal lijkt de heer Ladesteijn een zestal rijdende scholen, die de kinderen tot negen jaar opvan gen en daarboven een soort kostschool voor de oudere leer lingen. Het van te voren bepalen van de plaatsen, die de rijdende school achtereenvolgens moet aandoen, zo als nu gebeurd is, kan niet ge slaagd genoemd worden. Men kan zo ver vooruit nooit bepalen naar welke plaats de meeste kermisex ploitanten met hun kinderen trek ken. Terwijl de school volgens het programma van Tilburg naar Schie dam is gekomen, was het beter ge weest om naar Vught te gaan, om dat daar meer leerlingen zijn heen gegaan. En zo hebben de heer en mevrouw Ladesteijn meer ervarin gen opgedaan, die van belang zijn voor een goede voortzetting van dit onderwys. Ervaringen, die de aan dacht hebben van het bestuur van de Stichting Rijdende School (te vens schoolbestuur), waarin _twee burgemeesters (van Assen en Kloos terburen), drie onderwijzers en vier kermisexploitanten zitting hebben. Ontvangst Over de ontvangst in Schiedam ig het echtpaar Van Ladesteijn bij zonder tevreden. Diverse gemeente diensten verleenden onmiddellijk de hulp, die gevraagd werd bij het in stalleren van woning en school. Er ontstond Zaterdagmiddag kortslui ting. die door de betreffende dienst in een ogenblik tijd werd verhol pen. Het parkeren van het wagenstel scheen nog moeilijkheden te zullen opleveren, omdat staanplaats was aangewezen in de tuin naast het Proviniershuis, De heer Van. La- densteyn- zag echter geen kans de wagen daar te parkeren en toen ook de van de kermis gehaalde ex pert in het besturen van dergelijk lange voertuigen. Rinus Sipkema, had verklaard dat dit onmogelijk was, kwam de rijdende schooi voor het Proveniershuis te staan. Gedurende de vacantieweek blijft de school daar staan en dan gaat het met dit fraaie schooltje en de niet minder mooie en practisch in gerichte woning haar Den Haag en vervolgens naar Nijmegen. .En dan zal het zo langzamerhand tnd gaan worden om een win terstandplaats te gaan zoeken. 35 AttEïGY AN CS TBESIC F-TEN Vangst berichten uit zee van heden morgen: VL 19. 60 kantjes (nog 40 net ten): VL 172, 40 (nog 40 netten): VL 203,.» VL 205. 20 (nog JS netten) VL 206, 6 (nog 60 netten) VL 207, 55 (.oor 20 netten): VL 208, 25 (nog 35 netten VL 216, 50; VL 20. 40 (nog 40 net tent. VL 37, 65 VL 114. 60: VL 142, 45: VL 190, 60; VL 53. 3 VL 61. 45: VL 83, 80: 17; VL 14, 70 (nog 30 netten)} VL 84, 5; VL 132, 53. Te bevragen aan het Hoofdbureau Van Rob tie te Schiedam tussen -12 30 uur en 25 uur. Groen kin derbadpak. Te bevragen by de vorder s: Witte kano, Th. VValtrnan. Fultonstraat 3a: speelgoed beer. Rotterdamse Bank, Lange Nieuwstraat 101; etui met vul pen. J- v. Noordwyk Anth. Muysstraat 3a; Ventilatie rub oer ring van een motor, J. Kouwcnhoven, Dam 36; doos je met oorbellen A. v Limburg, Fer- russestraat 5- Halsketting, A. Vogelaar. Mocrkërkseslraat 151 c. Rotterdam; Zakje met portomonnaie met inhoud, B. de Heer, Vondellaan 13b; acteias met overall, P. Neerman. Eet beekstraat 16 Rotterdam; acte tas met inhoud. J Ossewaarde, Kamperfoebelaan 8 kin dertasje. Lelieveld, Troelstrnlaan 26, portomonnaie rr.et medaille O Seholte, Jan Steenstra at 5; btutn grijze shawl. A. D. van Mansum. b, K. Laan 274 a; autoplaid. H. Maan.' Groenelaan 44; bruin kinderschoentje J. den Outer, Alb. Thijmstraat 25: kindersokje, Ris- sema Huysinanstraat 14b; 1 paar kin dersokjes. H Cothgnon, Tollensstraat 30b;- Bedkussen. T. Slmones. Archimc- desstra.it I2fc>; Duitse herdershond, Stokhof. Noordvest 5; zwart hondje met bruine pootjes. Groenhorst Niéuw- straat 26. Doordat een electriscbe kookplaat voor het koken van lym niet uit geschakeld was is er gisteravond omstreeks kwart voor tien brand ontstaan in een timmermanskeet achter de ór. Noletstichting. De kookplaat brandde dwars door een plank heen. Enkele zusters van de stichting ontdekten het vuur en slaagden er in dit te hltissen met enkele emmers water. De brand weer die uitrukte 0.1.v. ir. S. -Moes- ker behoefde slechts controle uit te oefenen. De 15-jarige distillateursknecht M. M, H. uit Schiedam is aangehouden verdacht van diefstal van vier liter jenever uit het bedrijf waar hij werkzaam is. Redder WEE zeelui van 'n Deen- se ta?iker die gister avond omstreeks half acht weer aan boord teitden ra» hun aan boeien liggend schip, stonden op het hoofd te u: acht en op een bootje om hen over te varen. In hun overmoedige stemming (ze hadden wat borreltjes op) be sloot de ene maar te gaan zwemmen. Hij trok zijn kle ren uit en nam een duik in het koele Maaswater, Daar er echter nogal wat stroom stond dreef de 2«>eromer af naar het Ealkengat, waarop zijn kameraad, na de ruit te heb ben stuk geslagen, een red dingsboei uit het kastje aan het hogfd haalde en zijn vriend naztoow. Van redden kwam echter niets terecht, zodat het pu bliek maar ingreep en de ha vendienst waarschuwdeEen bootje va» deze dienst voer Uit en de boeiloze zwemmer aoerd aa» boord gehesen, ter wijl zijn „redder" door een voorbijvarend pinkbootje werd. opgepikt. Óp het kantoor van de ha vendienst konden de zwem mers wat bekomen van de emoties. Het vermelde ruitje van de boeienkast hebben zxj vergoed. Het hoofd van het gemeentebe stuur van Schiedam maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten der pro vincie Zuid-Holland by hun besluit van 2 Augustus 1955 no. 491 heb ben goedgekeurd het door de ge meenteraad op 29 April 1955 vastge stelde aanvullend uitbreidingsplan in hoofdzaak („Spaanse Rolder"). Het goedgekeurde plan ligt ter gemeente-secretarie (Afdeling Alge mene Zaken - Stadhuis) voor een ieder ter inzage. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd. H. SABEL, w.B. Schiedam, 13 Augustus 1955. GEBOREN: Corneiis. z. van C. Huigen, en A. M, A. van Gogh; Jo hannes G. S. M., z. van W. J. Bult en A. Castricum. ZWANEN JACHT Een zwarte bouvier van een \*an de houders van attractiebedrijven op de kermis nam vanmorgen een bad in de vyver bij de Marconi straat. Daar bleef het echter niet bij. Toen hij de zwanen en eenden in de vijver opmerkte, begon hij eer. wildé jacht, vooral op de zwa nen. Deze grote vogels zwommen echter sneller en waren zo wijs de grasberm met op te gaan. Toen werden de ganzen* het mikpunt. Dit spelletje duurde een kwartier en de vogels begonnen al aardig uitgeput te raken toen de eigenaar door de toelcp van mensen gewaarschuwd ingr.. cn de speelse hand aan de ketting legde. De Hengel wedstrijd voor volwas senen en voor de jeugd, die in het kader van de Fiesta Parade worden gehouden beloven een succes te worden. Or- Zaterdag a.s. wanneer de ouderen* aan de beurt zijn zullen liefst 135 hengelaars op de Grote Markt aantreden om onder muzikale begeleiding naar de Schie te lopen. IVoesdag 24 Augustus kan de jeugd dan tonen wat zij waard is. De in schrijving voor dit Fiesta-even ement is overigens reeds gesloten. Voor de rolschaatswedstrijd die Vrijdag 26 Aug. op de Maasboule vard wordt gehouden, staat de in schrijving nog open. Maar de meisjes en de jongens van 8 tot 14 jaar, die hieraan willen deelnemen worden toch wel vriendelijk verzocht niet tot het laatste toe te wachten met in schrijven. Dat geeft allemaal admi nistratieve moeilijkheden. Dit geldt ook voor de Transport fietsen-ra cc, die Maandag 22 Augus tus om half zeven op de Stadhou- derslaatx wordt gehouden. De in schrijving blijft open, maar wacht niet tot het laatst. Op d" lut^i-ezitters wordt overigens door de organisatoren een vriende lijk verzoek gedaan, de auto's op die middag na 6 uur niet op de Stad houderslaan te parkeren. Ook voor de Stempel- en Puzzle- tocht die op 22. 23. 24 en 25 Augustus wordt gehouden is alles al in gereed heid gebracht Elke dag worden 2 tochten gemaakt zodat wel een zeer ruim aantal kin deren kan deelnemen om aan de hand van foto's een tocht door de stad te maken. Voor al deze evenementen zijn aardige prijzen beschikbaar gesteld. Gisteren heeft er een keuring van politiehonden plaats gevonden op 't eiland van Bnenenoord in Rotter dam. Dc beide honden van de Schiedam se politie, die op de keu ring aanwezig waren, werd het cer- tilicaat van de Koninklijke Neder landse Politiehondenvereniging ver leend. De hond „Astor" (begeleider Pons) was met 298 punten dc bes te van dc zes aanwezige honden. De andere Schiedamse hond „Pres ton" (begeleider Westlcnd) behaal de 289 punten. NIEUWE LOODS VOOR VAN GEND EN' LOOS Vanmiddag wordt de eerste paal geslagen voor een nieuwe loods 'voor Van Gcnd en Loos. Want in verband met de uitvoering van de Spoorwegplannen Schiedam zal bij de verhoging van dc spoordijk, de loods van deze firma aan tie noord zijde van de spoorbaan komen te vervallen en daarvoor in de plaats wordt er aan de zuidzijde, op de vlakte waar de Cciciusstraat on de Reamurstraat op uitkomen, een nieuwe loods gebouwd. Het wordt een grote opslagplaats van 17 by 62 meter, waarbij ook een kantoor wordt gevestigd. Ook dit terrein, is opgehoogd ge worden, zoa lr het gehele stations- j emplacement omhoog gaat. Nu is de firma Guis Rietveld uit Rotter dam begonnen met het heiwerk, waarbij vanmiddag de eerste' paal de grond in ging. Gisteravond zijn er op de hoek van de Nieuwe Haven en de B.K.- laan vier balen cement van een vrachtauto gevallen. De eigenaar, die onbekend gebleven is. kan zijn eigendom terughalen bjj Garage Unique in de B,K.-laan. PROGRAMMA Morgen begint de Fiesta Parade in Schiedam f» draaien en een gi ut programma van feestelijkheden wordt dan af gewerkt. Om onze lezers weg wijs te maken in deze gebeur- telijkheden stellen we ons voor om tijdens de Fiesta Pa rade dagelijks de programma punten te publiceren van de volgende dag, zodat men er tijdig rekening mee kan hou den. Daar komt het dan: Donderdag 18 Aug. 13 uur: De Kermis op do Broersvest gaat open. 19 uur: Amsterdamse Polltie- kapel begint op het Dr Wi- baut-plein zijn mars door de stad. 20 uur: Officiële opening van de Fiesta Parade in de Plantage. De Amsterdamse Politie-kapel blaast het feest op gang. |W|W Het ongeval, waarbij de „Brug der Kennis" op de E 55 werd geramd door een dragline, heeft nog eens het nut bewezen van. de aanwezigheid van een s y aantal stille medewerkers die tot de weinigen beho- te^F' ren welke Pro Deo op de Wr tentoonstelling hun ar beid verrichten. Wij doe len op de E.H.B.O 'ers en leden van het Rode Kruis, die de posten voor het verlenen van de eerste hulp be volken. Vanaf het ogenblik der opening van de tentoonstelling tot 25 Juli werden ten behoeve van en in over leg met de G.G. en G.D. alle diens ten in deze hulpposten, zowel op de dag. als 's avonds waargenomen door gediplomeerd personeel van het Ne- deti."Rode Kruis Korps en door ge diplomeerde leden der verenigingen aangesloten bij de Rotterdamse Bond van E.HB.O. Zij deden dit werk ge heel belangeloos. Gezien de toenemende drukte ge durende dc laatste week van Juli en de Augustusmaand cn om dc zeker- heid te hebben, dat in beide posten steeds personeel aanwezig zou zijn is de G.G. en G.D, er toe overgegaan om met ingang van 25 Juli geduren de de daguren vast bezoldigd per soneel aan tc wijzen Gedurende de avond"ron bVpf de bestaande rege ling van kracht en elke avond ver richten E.H.B O.'ers cn Rode Kruis mensen tot half één 's nachts bun gewaardeerd werk- Om 7 uur begin nen zij en wordt de vaste post van G.G. en G.D, afgelost door een vier tal dames en heren, hetzij leden ener E H.B.O-vereniging, hetzij helpsters of helpers van het Ned. Rode Kruis. Dit wisselt om de week. De dames en heren doen hun werk geheel vrij willig en offeren hun vrije tiid gaar ne op om met toewijding hulp tc verlenen, waar deze nodig is. Heden overleed in de hope des eeuwigen levens mijn lieve man. onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer ADRIAN US HENRI CU 5 RIS Sr Echtgen. van A. v. Waart, eerder weduwnaar van J. Folst op de leeftijd van 78 jr. De genade van Jezus Christus was zijn enige troost. A. Ris-Van Waait Oude Tonge; A. H. Ris N. C. Kis-Dirkse Leiden: J. v. Borssum Waalkes-Ris Dinxperlo: A. H. J. Keuper-Ris F. J. Keuper Voorburg: J. de Lange-Ris W. de Ljnge Groote Lind; J. Ris J. Ris-Neuteboom Vlaardingeru J. A. Leurus-Ris J. Leums Huizen: J. Smits-Ris W. J. Smits en Kleinkinderen Schiedam, 16 Aug. 1955 Tumlaan 58 Geen bezoek. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Vrydag 19 Aug. a.s. te 11.30 uur op de Algemene Begraaf plaats te Schiedam., Ver trek van het sterfhuis om 11 uur v.m. Heden ging van ons heen onze lieve Zuster, Pleeg moeder en Oma, JOHANNA ELISABETH SCHNELLER, Weduwe van E. K, Poeis, m de ouderdom van 59 j. Schiedam: E. M. SCHNELLER Leiderdorp: Ir R. POELS J, P. POELS— HOOGERWERF Antie Eddie Schiedam, 16 Augustus '55 Rotterdamsedijk 277 b. De crematie zal plaats vinden op Vrydag 19 Augustus a.s. te Driehuis -Westerveld na aankomst van trein 14.02 uur, i Hiermede geven wij U kennis van het overly den van da weled, heer A. H. RIS Oprichter van het Woningbureau A. H. Ris Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blyven. Woningbureau A. H. Ris Sr J. VIJFWINKEL Hiermede geven wij U kennis van het overlijden van de weJed. heer A. H. RIS St Oprichter van de Kuiperij en Fustenhandel A. H. Ris Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. Kuiperij en Fustenhandel A. H. Ris P. DEN OUDEN POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM a 2 jaar aanstelling in BALI IN BEELD BALLET VUUR WERK Op 16-8-1955 werd door mij in het fail!. N.V. Machine- en Scbeepssmederij „De Nijver heid" te Hendrik Ido Am- bacht/'Schiedam de enige uitdelingslijst gedeponeerd ter griïfie rechtbank Rot terdam en kantongerecht te Schiedam om gedurende 10 dagen ter inzage van credi teuren te liggen, Schiedam, Tuinlaan 100. De curator, Mr G. M. HOVÏNGH Wonïngruil Wonlngrui! Vlissingen— Schiedam. Aangeb. groot bo venhuis te Vlissingen tegen huis in Schiedam of omg. Br. no. S 386 bur. v. d. blad. Te koop aangeb. Koop hij de vakman. Keu kentafels 9.50—11.50 en 14.50; keukenstoelen, on verwoestbaar 21.75, strijk planken 9.7512.50' en 14.50, trapleren 1.70 per tree. waskuipen m. eiken bodem 23.wringerbok- ken 14.—. Frans van Thie- nen, Broersveld 123. Te huur gevraagd Te huur gevr. vrije ben.-wo ning:, minstens 3 slaapka mers, douchecel, evt. ged, overname meubilair. Br, no. S 384 bur. v. d. blad. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoed reparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602. Personeel gevr. j Werkster gevraag d. Mos, Broersveld 200. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vtiuren, Hoogstraat 106. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wi} de mogeHJlcneid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen eert vergoe ding van t 0.25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. ledereen zal du be' amen De huisvrouw moei wikken en we gen vóór zii qoat mkopen Daqbladadverlenties qeven haor daqelijks een overzicht, wal er „te koop" is. Zo kon zii, thuis reeds overzien wel ke prijzen haai „hei best, üqqen" Dit is èen der redenen, waoram daqbladreclame het oHiid doel! Bedenk wat dagblad reclame vermag! >00'XK><><)<><><><><><^<>0000

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1