De zesde Fiësta-Parade officieel geo ipend - na gezamenlijke inspanning - Kermisklanken slaan over de Broersvest Hoofdklasse voetbal aan de Havendijk gmnEZSmg-raai Amusante Stan-Oliverfilm Fiesta Parade Een wijkcentrum voor het oostelijk stadsdeel AMSTERDAMS POLITIEKAPEL BLAAST FEEST ENTHOUSIAST OP GANG Goede muziek Intern, athletiek op het SVV-terrein Kippen gestolen in Kethel Direct na opening reeds grote toeloop van de bezoekers De Reeperbaan bij nacht Wie heeft iets verloren geknipt voor vacantiegangers AGENDA O.B.K.-concert Vacantie-toertocht i Schippersstaking te Maasbracht Grootste deel van Atlantische kabel thans gelegd Kort conflict in Zaanse haven .Vrijdag 19 Augustus Met een veertiental graag gehoorde muziekstukken hebben de bekwame mannen van De Amsterdamse Poiitickapel gisteravond op het Plantage- j odium de Fiesta-Parade met enthousiasme op gang geblazen. Honderden wnSf?- F?ren °*n Van deze goede muziek te genteten en tevens nes oxiicieie openingswoord van de waarnemend burgemeester van Schie dam^ de heer H. Sabel, te beluisteren, die ook het openingswoord uitsprak btf de eerste Vacantiew-eek, nu vijf jaar geleden, Bü de manifestatie zelf zun veie stadgenoten direct en daadwerkelijk betrokken. Zij hebben een otfer gebracht in hun vueantietijd en zich op vrije avonden gegeven voor oefening en voorbereiding in spel, muziek en zang om het feest tot een succes te maken. „De waarde van een dergelijk gebeuren wordt door dit alles nog verhoogd." aldus de heer Sabel_ die de hoop uitsprak, dat Fiésta- l a ra de naar aller genoegen zal zijn en óp buitengewone wijze zal slagen. „Eendrachtig samenstrevend", noemde de heer F. A. de Wolff, de waar nemend voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de medewerking ran duizenden Schiedammers uit alle lagen van de bevolking, die voor de voorbereiding van het grote feest naast elkaar gewerkt en gezwoegd heb ben terwiJle van de gemeenschap, zonder enig eigen belang na te streven. Welkom *Tr OEN de Amsterdam- se Pohtiekapel zich precies om acht uur op het podium had geïn stalleerd. kwam als eer ste spreker de waarne mend voorzitter van de Schiedamse Gemeen schap, de heer F. A. de Wolff naar voren. Hij wees er op dat de belang stelling voor de vacantieweek in de vijf voorafgaande jaren m brede la gen van de bevolking wel bewezen was. Een speciaal welkomstwoord richtte hij tot de waarnemend burge meester, de heer H. Sabel, de com missaris van politie, de heer K. Rijpma, de gemeente-secretaris, de heer N, J. Post. de hoofden van diensten, de deputaties van de kerk en van de Vlaardingse Gemeenschap en niet te vergeten de heer Pront en mevrouw A vin arms, als vertegen woordigers van het Landelijk Va- cantiecomité. Hn hraeht vervolgens dank int aan de medewerkers, zoals de diverge gemeentelijke instellingen fin het bijzonder de Plantsoenendienst!, de politie, de propaganda-commissie en vele honderden anderen, die aan de voorbereiding hebben deelgenomen. Gehalte ERVOLGENS nam de heer Sabel het woord Prettige ge beurtenissen noemde hij de vijf vacantieweken. die aan deze wa ren voorafgegaan. (Advertentie l _M.J Wij plaatsen geen adverten tie van artikelen die overal kunt kopen, neen, alléén wanneer wij, zoals in dit ge val, U ontbijtserviezen, die overal voor 11.90 worden verkocht, kunnen aanbieden voor nog geen zeven gu|. den, dan moeten al onze klanten het weten, niet één uitgezonderd. Eerste keus crème aardewerk ontbijtserviezen, 10-de hg, bestaande uit: 6 ontbijtbordjes, 1 broodschaal, 2 vleesschaaltjes, 1 botervloot, elk deel voorzien van kar telrand en de botervloot in het moderne rechthoekige model, een smaakvol ontbijt servies voor een ongekende prijs. Zaterdag is het de dag van de ontbijtserviezen, want dan begint om negen uur de verkoop van deze klasse-serviezen en U kunt ze kopen voor precies Géén postorders. 1 Dat de Schiedamse Gemeenschap en het Vacantie-comité de organisa tie ook dit jaar weer ter hand ge nomen hebben, is voldoende waar borg voor een goed programma. Door deze organisaties wordt waar de en gehalte van de programma's met toenemend resultaat nagestreefd. Er staan hoogtepunten in het pro gramma en enkele belangrijke cul turele manifestaties. Als bijzondere punten in het programma tipte de heer Sabel; Het Witte Paard, waar in zo vele amateurs hun kunnen to nen. de prachtige verlichting van de Koemarkt en de tentoonstelling .Ba- li", die ook buiten de stad al grote naam heeft gemaakt. In de jaren, die voorbij zijn Is er veel veranderd en ook verbeterd In de viering van de vacantieweek, maar onveranderlijk zal moeten blij ven het streven om het beste te bie den wat er op het ogenblik te vinden is ten behoeve van jong cn oud in onze stad, aldus de waarnemend bur gemeester. Tenslotte constateerde hy het verheugende feit. dat ook de jeugd zün aandeel krijgt in de va cantieweek en sprak hit de hoop uit, dat men evenveel en liefst nog meer zou genieten dan op de vorige fees ten. "NJ A deze toespraken moest De Amsterdamse Pohtiekapel waar maken, wat aan lofwaardigs over dit bekende muziekkorps wordt verteld. Welnu: deze eerste kennismaking van de kapel met het Schiedamse publiek voorzover dat niet reeds was gebeurd via radio en gramo- foonplaten was een hartverheffen de kennismaking. Het publiek ap~ plaudiseerde luid voo* het machts vertoon van de politiemannen op de blaasinstrumenten en toonde zich zeer ingenomen met het zorgvuldig gekozen muzikale menu. dat niet te zwaar was en veel variatie bood. Al dadelijk was het raak met de pittige Marche Gammatique van G. Boedijn, waarin de klan ken als het ware de toonladders afbuitelden. Geboeid luisterde men toe en bij het „Concertino" van KJVÏ. von Weber staken de toehoorders hun bewondering niet ondet stoelen of banken voor het knappe alleenspel van zes klarinettisten. Ook de Chit chat polka van J. Strauss, die een uitstekende instrumenibe- heersing vraagt, oogstte de nodi ge bijval. Voor de pauze werden verder nog gespeeld; de ouverture „Marmarel- la" van J. Fucik, de wals uit „Copc- lta" van L. Delibes en de tweeae Hongaarse Rhapsodie van Fr. Liszt. Na de pauze kwamen de liefhco- bers van wat lichtere muziek aan hun trekken met nummers als Gyp sy Guitars van Bennett, The Prima Donna van M. Gould in een arrange, ment van Bennett; Junga-Junga van Cavez in een arrangement van de bekwame kapelmeester zelf, de heer J. K. Pinkse en de Kakatu van A. van Veluwen. Opvallend was de knappe klarinetsolo van de heer K. Brouwer in Junga-Junga. Het publiek dankte met eer haite- lijk applaus voor het gebodene. Mars \7OOR het spelen op het Plantage- v podium begon, maakte de Politic- kapel een openingsmars door de stad in hun keurige met blauw uitgemon sterde uniformen. Met twee bussen en een transportwagen voor de in strumenten waren ze op het Dr Wi- bautplein aangekomen. Onmiddellijk stelden de Amsterdamse politieman nen zich daar in marsorde op en startten, onder het spelen van pittige marsmuziek. Dit tot groot genoegen van talrijke kinderen, die de stoet jubelend omstuwden en. tree mar- cheerden voorbij de toeschouwers, die langs de route hadden post gevat De Engelse athleten van Hermes A.C. uit Londen zullen Zaterdag avond in Schiedam aankomen. Zij zullen in drie wedstrijden uitkomen. De eerste wedstrijd zal zijn op het SW-tcrrein tussen de atlilctiek- teams van SVV, Parthenen uit Dor drecht en Hermes A.C. uit Londen. Er is een aantrekkelijk program ma samengesteld te «.eten 100 m.. 400 m., 800 m., 1500 en 3000 m. hard lopen en een Olympische estafette, terwijl de technische nummers hoog springen, kogelstoten en speerwer pen omvatten. Het nummer 800 m. belooft spe ciaal zeer spannend te worden, om dat hierop zes lopers zullen uitko men. die beneden de 2 minuten grens kunnen komen, nl. de Engelsen Baker en Porter, de Munnik van Parthenon en Van Kampen en Groen van SVV. De technische nummers zullen aanvangen om 6.30 uur n.m. Bij de veehouder Z. in Kethel zijn de afgelopen nacht 25 jonge hennen en hanen gestolen uit een schuur die met afgesloten was. De Amsterdamse Pohtiekapel op haar openingsmars door de stad en op weg naar het Plantage- Podium, xpaar de muziekliefheb bers hun hart konden ophalen. O.ll GEZpLUG TE GRIEZELEN De kermis, die voor de tyd van de Fiesta Parade op de Broersvest opgeslagen, was gistermiddag nauwelijks geopend, of het liep er al storm. Het «aren wel In hoofdzaak kinderen die hier rondtrokken in de vroege middaguren, maar zij verden al dra gevolgd door de volwassenen, die im mers in bun hart opk dol zijn op een kermis. Trouwens, in de afgelopen jaren is wel duidelijk gebleken dat de kermis een van de belangrijkste, zo niet dè belangrijkste attractie is van de Schiedamse feestweek. Grote drommen Schiedammers trekken dan naar de kermis cn men kykt met op een dubbeltje. Van daar dat de kermis-exploitanten graag naar Schiedam komen velen van hen zijn al ..vaste klant" sew orden van de Vacantie-week. Een gevolg is dan weer dat men weer de zelfde gezichten cn veelal de zelfde attracties ziet van de vorige jaren. Maar dit zal de be zoekers waarschijnlijk niet zo veel kunnen schelen, den kon we. Het Ls er gezellig vol en men kan zich best amuseren op deze kermis En dat is wel dc hoofdzaak. Er zijn draaimolens in diverse vormen, een oud cn alti)d weer nieuw vermaak voor de kinderen. Er is een zweef molen en er zijn tal van tenten waar men zich op de allerplezierigste wijze kan laten martelen cn m bochten kan laten wringen. De JWWfClCrttTR'JM BINNENWEG, Te!. 2B1M In Passage: Hans Albers en Heinz Riihmaan» die in vroeger jaren meermalen sa men optraden in films, als „Bomben auf Monte Carlo", vormen opnieuw een duo, ditmaal in het zeemans- millieu. Hamburg is de havenstad, waar zij hun avonturen beleven, bij voorkeur „Op de Reeperbaan, des nachts om half één". Hans Albers bespeelt het zeemansklavier en Heinz Rühmann zingt sentimenteel var. het „paardcnhoofdstel". de schlager, die de Kilima Hawaiians behalve in ons land ook in Duits land populair wist te maken. De film biedt van alles: zeeman- splezicr, zeemansverdriet een gang- slci geschiedenis cn een Hcfdcsaf- faire. Niettemin is de rolprent wei nig boeiend en behalve Gustav Knuth hebben de acteurs er niet hun beste krachten aan verspild. Film in Passage In verband met de opvoeringen tijdens de Fiesta Parade in de Pas sage zal m dit theater de lopende film „Op de Reeperbaan, 's nachts om half een" slechts vertoond op Vrijdag, Zaterdag en Zondag, Daar na geen voorsteiling. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—5 uur: zakmes; grijs meisjesvest; zwart angora mutsje. Te bevragen bij de vinders: Magneet Scheenhorn, waker Maasboulevard; dop van benzine tank. Rosman. Ridder kerksestra at 26; 1 leefnet, G. Eggermont, Brou wersstraat 41a, Rotterdam; plastic riem. Scheenhorn. waker Maasbou levard; foto-toestel, Nijmeijer, Edi- sonplein 7b; 4 baaltjes cement, .ga rage Unique. B.K.-laan; gele hond met rode halsband. Sprong. Hogen- banweg 49b; langharig zwart hond je, Mosterd, Kerkweg 63, Kethel; zilveren oorbel. Smith, Leliestraat 30; gouden ring, K. Vermeulen. Anth. Muijsstraat 88; damesarmband, C, Struik, Nwe Maasstraat 104; bedrag aan geld, Postkantoor. Tuinlaao; medaille avond-vierdaagse, A. Bit ter. Lange Singelstraat 86; gou den medaillon, mevr. Niemantsver- driet. Nieuwe Haven 75b; armband' je. K. Ram. Hellevoetsestraat 2a Mi lit.-tas, Scheenhorn, waker Maas boulevard; portemonnaie met in houd, W, v. Dyke. Prof. Aalberse- laan 46; kinderportemonnaie, E. Elborso. Noordvcst 14; portemon naie met inhoud. Nieuwenhuizen. Westvest 26a; zeildoeken zak met inhoud. B. Mijnster, Manastraat 99; portemonnaie met inhoud. A. v, Til- borg, W. Brouwersstraat 2b; blauwe autoped. J. H. Kooi. Populierenlaan 43; rode autoped. W. Veerdonk. Pot gieterstraat 9b; bril. J. B. Kroep, Pa rallelweg 112b; damesbril, H. Bui tendijk. Ampèrestraat 39b; ring met sleutels. A. van Holten, Vlaardin- gerdijk 303b; l bos sleutels, B. Marks, Rubensplein 9c; 1 paar gryze sport kousen, Christen, Rotterdamsedijk 7Sa; kindercape, N, v. Schijn del. Spinhuispad 25; blauw regenkapje. J. Roelse, .Stcpbensonstraat 27b; kin dertasje (houtje touwtje), mevr. MONOPOLE haalt uit oude filmdoos Het stof zat er duimendik op, maar dat mocht geen beletsel zijn om de grootste succes film van de komieken Stan Laurel en Oliver Hardy het archief op te dui ken. Want eea goede amusements film, waarbij naar hartelust gela chen kan u-orden, valt er by de bioscoopganger in vacantiestemming goed in. Als de amateur-rovers Stanlio en Ollio komen de beide grapjassen in contact met de meest gevreesde roverhoofdman Fr a Diavolo (Den nis Kmg), wat aanleiding geeft tot ailerlci verwikkelingen en vergis singen, die danig op de lachspieren werken. Ze plegen namelijk by ver gissing een overval op één der ben deleden van Fra Diavolo, wat hun bijna het leven kost. Ze krijgen van dè bendeleider echter nog een kans op voorwaarde, dat ze kamerdienaars bij hem wor den Bij de overval, die beraamd is. gooren de kamerdienaar» echter steeds roet in het eten, waarbij de wonderlijkste situaties ontstaan. On danks deze belemmeringen weet Fra Diavolo toch de kostbare ju welen te bemachtigen, waar hij zijn zinnon op heeft gezet. Daaronder is een prachtig me daillon, waarop de eigenares, een lieftallige jonge vrouw bijzonder veel prijs stelt. Arthur Pier son speelt de dappere ridder, die het medaillon terug brengt, waarop de verheugde jonge vrouw onontkoom baar m zijn armen terecht komt. Behalve het amusante en roman tische verhaal tiacht deze film een kijkje te geven ir het 18e ccuwsc Italië dat vooral de Noordelijke contreien toen derujds gehukt ging onder een niets en niemand ont ziende bandielerterreur. Het was dc grote tijd van de roverhoofd man Fra Diavolo, die onder de naam markies van San Marco met de rijke edeien van net iand om ging om zodoende te ondekken, waar hun schatten bewaard wer den, Of deze historische zijde van de film goed tot zijn recht komt, durven wij te betwijfelen, maar dat u hartelijk zult lachen in uw va cantiestemming is iets wat geen twijfel overlaat. Sontmer, Celsiusstraat 14b; regen jas. Torsy, Massenbroekstraat 9b; 1 paar kinderschoentjes. R. v. d. Most. Singel 132 klein 12; groene want, J. Jonas, Grote Markt 6 b; zwembroekje en. handdoek, J- Krommenhoek, P. J. Troeistralaan 94. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD. Tuin laan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie dere «avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot S.3D uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling ,.Balia (tot en met 2 October) Geopend van 15 en van 7 10 30 uur. Op Zondagen 1—5 u. Bioscopen: Passage. 2, 7 en 9.15 uur: „Op de Reeperbaan 's nachts om half één" (tot en met Zondag), Monopole, 2, 7 cn 9 uur: „Fra Diavolo". Het harmonie-orkest ..Oefening Baart Kunst" zal Zondagavond om 8 uur in de Plantage een concert geven. Het is het laatste concert dat de oud-dirigent J. C. M. Feltzer zal leiden. Hierbij zal hij dan afscheid nemen van het Schiedamse' publiek. De toegang tot de Plantage is vrij, er zullen zitplaatsen zijn. Het programma voor het concert is als volgt: 1 OBK mars van J. G. M. Felt zer; 2 Ouverture v. d. Opera „Nor- ma" van V. Bellini; 3 Fakketdans No 1 van G. Meyerbeer, arr: O: Wittman: 4 Intochtsmars der Bo jaren van Joh. Halvorscn; 5 Ouver ture v. d. Opera „De Koning van Yvetot" van A. Adam. arr: J. C M. Feltzer; 6 a. Wals uit de Maskerade suite van A Khachaturian. arr: J. C. M. Feltzer; b. „Souvenir" Con cert-Polka van J. C. M. Feltzer: 7 Muzikale fopperijen Potpourri. (Zampa, Eleonora, Martha enz. enz van A. Schreiner, arr: J. C.M. Felt zer; 8 Finale. Xn tegenstelling met voorgaande publicaties zal de start van dc Tourtocht voor fietsers en brom fietsers plaats vinden vanaf de Ko renbeurs aan de Lange Haven, dus niet vanuit de Plantage, half drie. Het is mogelijk ook aan de start in te schrijven. Een zeer aantrekkelijk parcours is uitgestippeld over goedbenjdba- re wegen langs de mooiste plekjes van het Zuid-Hollandse landschap De tochten 2ijn 40 en 70 km voor de fietsers cn_ 120 voor do brom fietsers Aiie deelnemers ontvangen na volbrengen van de tocht een fraaie medaille. Tevens zulten en kele extra prijzen beschikbaar zijn. De deelnemers dienen langs een be paalde route controleposten op te sporen en zich stipt aan alle voor schriften te houden. Afwijken van dc routes is toegestaan, doch men Burgerlijke Stand ONDERTROUWD: A. Asselman 23 jaar en W. L. Leenderts 23 jaar; H. v. d. Brink 23 jaar en S. C. L. de Kok 24 jaar; GChristen son 28 jaar en W. A, Venzelaar 24 jaar; B. J. Huiswaard 27 jaar en C. P. Lammers 27 jaar; J. O. Ledeboer 23 jaar en A. Drenth 25 jaar; J. van Leeuwen 25 jaar en G. Schapink 21 jaar; S J. Jansen 39 jaar en C. E. van Beek 31 jaar; G. Robberegt 21 jaar cn H. C, de Vries 18 jaar; F. L. Ruseier 20 jaar en G. Lupker 19 jaar; H. Schafthuizen 25 jaar en E. van Logchem 24 jaar; G. \V. Sol 29 jaar en N. van Veen 24 jaar; C. A. Verbeek 32 jaar en J. M. P. Landsbergen 31 jaar. GEBOREN: Josephine Md. van P. Mulder en T. de Jeu; Franciscus G., z. tan F. G H. Landsbergen en A. M. A. van Vcggel; Petroncl- la M. L-, d. van H- J- v. d. Water en J. "VV. van Rutten; Hendncus J-. z. van M. Poot en H. L, Krommen hoek; Rozina P.. d. van M. Hogen- doorn en C. Muis. GEHUWD: J. v. d. Pols 32 jaar en M. J. K. Zondag 23 jaar; P. de Bruine 30 jaar en F. van Leersum 27 jaar; A. v. d. Velden 30 jaar en A. C, Lansbergen 28 jaar; J. G. Jongeneel 20 jaar cn Th. M. van Diggelen 17 jaar; A. van Dijk 23 jaar en P. J. v, d. Sluis 22 jaar; D. J. Eijsberg 24 jaar en C. Struijk 23 jaar; A. Rab 22 jaar en J. C. v d. Bout 19 jaar; A. C. v. d. Grijp 24 electrische autootjes trekken weer honderden liefhebbers, die dan kunnen dromen dat zij een paar minuten in een prachtige eigen „slee" rondrijden, tot men met een bons tot de werkelijkheid komt en er is (voor de meer bescheiden dromers) als nieuwe attractie een „brombaan" waar men op fietsen- met-hulpmotor in een cirkeltje kan rondtuiten. I Boksen en griezelen Iets nieuws is ook de tent waar men kan worstelen en boksen tegen een willekeurige tegenstander er schijnen wel kermisbezoekers te zijn die hun plezier in een robbertje knokken moeten uitleven. Maar ja- ieder diertje z'n pleziertje. Er zijn mysterieuse grotten waar men prettig kan griezelen, vooral wanneer dat in gezelschap gebeurt van een geliefd persoontje. In dit verband kunnen we ook de avon turen in de .Fly mg Enterprise" aanbevelen, griezelig maar dol-knus. De traditionele- geheimzinnige waarzegger ontbreekt niet, evenmin als het vlooien-tiie»ter. waar men deze gelukkig zeldzamer wordende huisdieren kan zien by het ver siepen van gouden koetsen, enz. Dat deze diertjes al wat zeldzamer worden blijkt wel hieruit dat de bezoekers een kwartje aangeboden krijgen als ze een toekomstige ac teur inleveren. Tussen al deze attracties staan dan nog de „bumpers" en gokten ten, de inrichtingen waar men om prijzen kan schieten en ba 11 en- we pen. terwijl ook uiteraard de kramen met de gebruikelijke kermis- snoeperijen ntet ontbreken. Alleen de poffertjes-kraam mankeert, maar die zal nauwelijks gemist worden. Kortom, in dit attractie-centrum vindt men alles wat een kermis een kermis maakt. Cverschetterd door de luidruchtigste soort muziek en avonds feestelijk geïllumi neerd. Veertig exploitanten staan er op deze kermis en onder leiding van mr H. M- Janvier doen zij hun best (niet belangeloos overigens!) om de Schiedammers echt kermis vermaak te bieden. Ook de inva lide kinderen en de weeskinderen worden niet vergeten; zij zün res pectievelijk Dinsdag en Donderdag aan de beurt voor een bezoek aan de vermakelijkheden. Nu maar hopen dat het in de komende dagen droog blijft, anders hebben pleziermakers èn exploi tanten een strop. PROGRAMMA' J Vrijdag 19 Aug. 13 uur: Kermis op de Broers- vest. 9, U, 14 en 16 uur: Marionet tentheater van Bert Brug man vertoont „Tafeltje dek je" in Arcade. 14 uur: Torenbekiimmen Gro te Kerk, ingang Nieuw- - straat. 20 uur: Toneelspel „Reynaert de Vos" op Plantage-Po- l dium. Naar een bewerking van Ed. Veterman gespeeld door de Speelgroep Lim burg onder regie van Al- hert van Dalsum. r Zaterdag 20 Aug. S, 11, 14 en 16 uuc: Marionet tentheater van Bert Brug man speelt „Tafeltje dek je' in Arc;»rie. 14 tot 16 uuil Torenklimmen Grote Kerk, ing. Nieuw- straat 14.30 uur: Start Toertocht voor fietsers en bromfiet sers bij de Beurs. Deze tochten, difmaal uitgebreid met een pnzzletocht, bren gen de deelnemers langs de mooiste plekjes in het Zuidhollands polderland. Niet de snelheid is bepa lend, maar wel de stipt heid, waarmee decontrole- posten worden aangedaan. 15 tot 17 uur: Hengelwed- strijden, een voor volwas senen en een voor de jeugd, in de Schiedamse Schie. Overschieseweg. Vertrek van de deelnemers Om 14 uur van de Grote Markt met muziek vooiop. 15.30 uur: Windhonden-rennen en Demonstratie met Po litiehonden op het feest terrein Volkspark (Marti- mt-terrein). 20 uur Internationaal Variété Festijn op het Plantage- Podium. Medewerkenden zijn: imitator-conferencier Jar. Oradi. de accordeonspelers „De vier Astra's", de zan gers „De spelbrekers", de cascadeurs „The Handy Fools", de Schiedamse zan ger Wim Scholte, De Ki lima Hawaiians en Bill Ki« lima's Singing and Swing ing Cowboys. ROERMOND, Woensdag en Donderdag heeft een veertigtal schippers in de haven van Maas- bracht geweigerd op de schippers- beurs aldaar te nummeren. Ze voel den zich tekort gedaan door de ver laging van de marge op de grondta- rieven voor de vracht op de Neder landse waterwegen, In tegenstelling tot Maasbracht was het in de havens van Stein en Bom, waar dezelfde maatregelen waren genomen de gehele dag rus tig en nummerden de schippers nor maal. Vandaag zouden, zo verwacht te men, de schippers weer vrachten aannemen. jaar en C. H. Hoefman jaar; J. M, Vilijn 29 jaar en L. E. W. Seegers 31 jaar; P. L. Bokhorst 25 jaar en W. M. van Troost 24 jaar: W. Lokker 39 jaar en M. Bakker 23 jaar; J. Zegers 24 jaar en C. Montijn 25 jaar; C. F. Witberg 26 jaar en J. C. Vermeulen 22 jaar; T, van Ravens 23 jaar en P. van Dijk 19 jaar: C. Tettclaar 25 jaar cn H. de Waal 24 jaar; P. v. d. Kuil 25 jaar cn II. J. v. d. Berg I 22 jaar. Als generale repetitie voor het grote stuk dat straks gaat spelen, heeft SVV gemeend het Rotterdam se Excelsior op visite te moeten vragen om op de laatste Zondag vóór dc competitie van de Hoofd klassers nog eens uit te maken wie de sterkste is. De ouverture van de oefencampagne speelde Zondag j.l. op het Sparta-terrein en zij die hiervan getuige zijn geweest, 2ullen zich zeker niet verveeld hebben toen zij Sparta en SVV aan het werk hebben gezien. De Rood-Groenen verlieten als overwinnaars het speelveld en ge zien de oorlogssterkte van het Sparta-elftal mag dit resultaat voor SW zeker met onverdienstelijk v. orden genoemd Ook Excelsior beschikte over een prima elftal met een speeltrant die afgesteld is op een gave techniek en zijn het juist die ploegen waar van men bij voorbaat reeds kon zeggen, dat z'J een goed partytje voetbal op de mat leggen Dat het SVV volledige ernst is om in de komende tyd mee te gaan' doen hebben zij reeds bewe zen en het is Jan van Schijndelcs niets liever dan Zondag as. ten overstaan van het Schiedamse pu bliek dit nog eens tc accentueren. Het SVV-eiftal verschijnt in de- loopt dan de kans niet alle con- tróleposien te ontdekken. Snelheid is niet maatgevend, doch wel de stiptheid waarmede het par cours wordt afgelegd. Het parcours loopt niet over hoofdwegen, zodat een ieder veilig aan deze tochten deel kan nemen. Het startbiireau is geopend van twee uur tot half vier. zelfde opstelling als tegen Sparta en vangt de wedstrijd om half drie aan. Het 2e elftal neemt deel aan een tournoo? dat uitgeschreven is door het Haagse VIOS en moet het daar voor Zondag a.s. om kwart voor twee aantreden in Den Haag tegen het 2e elftal van RBC uit Roosen daal. LONDEN. Het Britse si-hip „Mo narch" beëindigde gisteren het leggen van het 1309 mijl lange diepzeege- deelte van de eerste Atlantische te lefoonkabel, In een regeringsverklaring wordt gezegd, dat dit het langste stuk on derzeese telefoonkabel is, dat ooit In één keer gelegd is, en het eerste stuk, dat ooit in dit diepste stuk van de oceaan is gelegd. Men verwacht, dat in September de laatste 500 mijl kabel in de At lantische Oceaan zal zakken en met het diepzeestuk zal worden verbon den. Volgend jaar zal de tweede kabel worden gelegd en tegen het einde van 1956 zal de telefoonverbinding tussen Engeland en het Noord-Ame rikaanse vasteland in gebruik wor den genomen. ZAANDAM. Circa honderd Zaandamse havenarbeiders hebben Donderdagmiddag ruim anderhalf uur gestaakt. De ontevredenheid was ontstaan door het aanplakken van een biljet, waarin werd medegedeeld, dat arbeiders, die niet acht uur per dag wensten te werken, een boete ïouden krijgen van 1.40 per uur. Het komt nl. voor. dat arbeiders, die 's morgens om zes uur beginnen na vier uui eêrt schip hebben gelost en dan is het vaak nodig, dat de arbeiders de resterende vier uur op een ander schip moeten werken. Dit was niet naar de zin van de arbei ders. Drie leden van het hoofdbestuur van de Centrale Bond van Werkne mers in het Transportbedrijf, alsme de de voorzitter van de bootwerkers spraken de stakers toe. hetgeen tot resultaat had, dat de mannen om tien minuten over half vijf naar de sche pen terüg gingen. Zaterdag komen zij in vergadering bijeen óm de zaak nader te bespreken. DJAKARTA Het blad „Indone sia Raya" verneemt, dat de minister van Financiën, dr dr Soemitro, de In donesische algemene rekenkamer beeft opgedragen een onderzoek in te stellen naar het geldelijk beheer van een aantal ministeries en dien sten en onverwijld maatregelen te nemen, indien onregelmatigheden aan de dag zouden treden. In het oosten van Scniedam gaat iets groots gebeuren. Aan de Van Swindcnsingel zal 'n groot modern gebouw verryzen, ten minste als de plannen doorgaan. H^t wordt een groot zalen complex, met o.a. een zaal die 600 personen kan bevatten en verder diverse kleinere zalen voor vergaderingen, intieme feest jes. enz. Want 4n het Oostelijke stadsdeel, waar circa 10.000 mensen wonen is er geen enkele lokaliteit, die .alg plaats voor bijeenkomsten kan dienen. De tijd dringt zodat er spoedig verandering in moet ko men. Onlangs is een groep enthousias ten uit wijk V van de Ned. Herv. Gemeente bijeen gekomen om de plannen te beramen. Deze plannen hebben nog de zelfde avond vastere vormen aangenomen. Alle bronnen en alle middelen zul len bewerkt en aangepakt worden. zowel in het binnen- als in het buitenland. Deze acties, die nog on dernomen worden gaan alle onder het motto: „Het oosten is ontwaakt" Het voorbereidende comité stelt zich voor spaaracties, bazars, feest- voovstellingen voor groot en kiem aan de „lopende band" te houden. Nimmer is de kans van slagen zo groot als nu. schrijft dit comité en verder: De grond wordt bouwrijp gemaakt en de eerste heipalen zijn in zicht. Het zal in elk geval een grote uitkomst zijn voor alle verenigingen in hel Oosten, die dan in hun eigen wijk kunnen vergaderen, feestavon den organiseren, enz. zonder de ge hele stad te moeten doorkruisen. Heel het oosten zal zich weldra thuis voelen in dit eigen Wijkcen trum zo besluit het werk-comité van wijk V van de Ned. Hervormd-" Gemeente.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1