Apsa I 3 DAGEN [Vissers en fietsers hebben een Fiesta op de eigen wijze Met de „Zotskap" op I Palantage-Podium „TIMC0" In 't Volkspark rennen en demonstreren de honden Y&futidïdnR Het Londénse Iiermes op bezoek bij SVV sws ov Buurt viert de bruiloft Fiesta j Parade i TIJDENS onze fiestaparade WALDO-TAXI BIJ ZONNIG, STRALEND WEER Hengelaars komen in stille actie Honden leveren verwoede strijd Demonstratie AGENDA Duivensport /- Singelkwartier jeugd voor een week naar buiten Orgelbespeling Burgerlijke Stand Jan Oradi „babbelde" een leuk bont programma aan elkaar De gasten winnen overtuigend de athletiek-ivedstrijden Wandelsucces voor 65 jaar getrouwd Brandjes tijdens het weekend programma: gratis kopen deze dagen vallen in het tijdvak van Zaterdag 20 Aug. t/m 10 September het gehele door U bestede bedrag in contanten uitbetaald. Waard met fles geslagen Ongevallen .2 Maandag 22 Augustus 1955 De zon heeft Zaterdag zijn welwillendste en stralendste gezicht getrokken om de Fiesta Parade te helpen. En het was wel no dig ook want die middag is een sterk bezet programma'afge werkt, waarbij de medewerking van de zon beslist niet gemist kon worden. Mogelijk dat de pretmakers op de Kermis wat minder zon best hadden geapprecieerd maar voor de deelne mers aan de andere evenementen was het wel best zo» Zelfs de fietsers in de Toertocht met 70 km voor de boeg zullen dit pret tige weer gewaardeerd hebben, want daardoor is het mooie landschap waar zij door heen kwamen tot volle recht gekomen. De hengelaars aan de Schie hebben een lekker zonnebad kun nen nemen, maar het zweet dat hun langs het gezicht liep kan ook best van het spannende staren op de dohber zijn geweest. En op het Martinit-terrein heerste de echte sfeer van de wed rennen, met zenuwachtig blaffende honden en actieve en char mante „slipsters", de jongedames die de honden naar de start- brengen. Het was onze loco-burgemeester, wethouder II. Sabel, die met een brede zwaai van de vlag de Toer tocht voor fietsers en bromfietsers startte bfi het Beursgebouw, waarop de 186 deelnemers al knetterende, pruttelende en bei-tingelend zich in beweging: zette. Een politie-agent op de motor beeft deze heel lange sliert van alle mogelijke rijwielen veilig bultend estad geloodst. Bij de organisatoren, het Vendei Schiedam van de Oranje Garde, heeft het doel voor ogen gestaan om van deze Toertocht echt geen wedstrijd te maken, zo dat ook de brommers werd aangeraden met een matige vaart van gemiddeld 30 km te rijden, en het feit dat een te snelle tocht het missen van de niet-vermelde controle-posten tot gevolg kan heb ben, zal zelfs de meest strijdlustige brommer tot kalmte hebben ge maand. Het uitgezette parcours was prach tig gekozen en na afloop hebben velen verklaard genoten te hebben van het natuurschoon. De 32 junores (eigenlijk maar 31 Va, want de jongste en moedigste deelnemer was beslist onder de maat) zijn met hun 40 km parcours tot Katwijk (niet aan zee) gekomen. Dc 68 oudere fietsers zijn tot dicht bij Leiden gekomen, terwijl de brommers tvel een bijzonder mooie tocht om de Brasemermeer hebben gemaakt. Er waren wat „moeilijkheden" voor de brommers in petto, zoals het stuk van 300 meter bij Wou- brugge, die met afgezette motor ge nomen moest worden- „Rot stVeek" vond de eigenaar van heel zware bromfiets, die op die 300 meter'har der moest zwoegen dan gewone fiet sers over 10 km. En „gekanker" bij dit punt leverde nog strafpunten op ook! Hoewel de Toertocht geen wed strijd was in snelheid, waren er toch een honderdtal prijsjes voor hen. die het minste aantal ..geheime" con trole-posten gemist hebben. Dit als aanmoediging om zorgvuldig te rij den. De beste prestaties werden ge leverd door Wim Bley uit de Boer- baveniaan bij de juniores, door mej. H. Kieviet uit de Hoogenbanweg bij de oudere fietsers en door de lieer J. Moeren uit de Beverlandsestraat bij de bromfietsrijders. Verder hebben 135 Schiedamse hengelaars Zaterdag krampachtig op hun dobbertje zitten turen om de meeste visjes te verschalken als by- drage aan de Fiesta-vicring. Dit ge- schiedde in de Dclftshavense Schie. 1 „In de schaduw" van de Overschïese Wolkenkrabbers zouden we zeggen, als er maar een stukje schaduw was geweest. Dit stille festijn zou zich volgons plan eigenlijk in de eigen Schiedamse Schie hebben afgespeeld, maar aan gezien het water daar „git-zwart" was, zijn de vissers wat verderop getrokken. Ook hier was het vis water overigens niet ideaal, want vele Overschie-ers zijn door het lek kere zonnetje weer verlokt gewor den -tot een bad in de Schie, zodat er ruim kans was om een schone jonkvrouw aan de haak te slaan, terwijl de vissen daarentegen door de roeringen van de zwemmers en door de vele passerende boten maar heel matig beten. Hengelaars houden niet van lawaai en de meesten hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven om niet achter de roffelende trommen van het Tamboer en Pijpencorps van de Harmonie aan te lopen dat heil van af de Grote markt uitgeleide heeft gedaan, maar om met stille trom zelf het viswater op te zoeken. En zij die zich wel op de Grote Markt kwamen melden, keken wat op hun neus dat zij met de bromfietsen (die tot de uitrusting van elke rechtge aarde visser is gaan behoren) achter de muziek moesten lopen. Leden van de zeven hengelaars- verenigingen, de Amateur, 't Baarsje, 't Voorntje, de Vrije Visser, de Fint, de Alver en Ons Genoegen en een aantal individuelen (waaronder ook 1 invalide en 6 ouden van dagen, hebben aan dit concours deelge nomen. Na afloop werd de vis ge wogen in een café aan de Broersvest, terwijl de prijsuitreiking eerst Woensdag zal plaatshebben. De volgende hengelaars" sleepten de prijzen weg: 1. P. Oosterman met 9 vissen en 505 gram: 2. s. v. d. Hoek 8 stuks en 412 gr; 3. E. de Ouden 7 stuks en 349 gr; 4. A. Degeiing 7 stuks en 347 gr; g. J. van Walsen 5 stuks en 318 gr; 6. W. Verhaeren 8 stuks en 307 gr; 7. 'J. v. d- Gaag 4 stuks en 273 gr; 8. J- Lupke 4 stuks en 272 gr; 9. Chr. Phibps 4 stuks en 268 gram en 10. C. van Raay 5 stuks en 262 gram. De „Corps-prijs" van de S.G. ging naar de vereniging ,,'t Baarsje", waarvan de vijf succesvolste leden 19 vissen van totaal 1008 gram heb ben opgehaald. Prijsuitreiking Woensdag om acht uur in Café Liberty aan het Broers- veld. Voor de windhonden-rennen op het feestterrein Volkspark (Martinlt-ter rein) was een ongekend grote be langstelling- Enkele honderden toe schouwers waren komen opdagen om te genieten .van dit evenement, dat Schiedam al sinds vele jaren niet meer beleefd heeft- Aan de courses, georganiseerd door de Windhonden-Ren vereniging „Rot terdam", namen diverse eigenaars met zeer snelle houden deel, zodat de strijd zowel in klasse van de greyhounds als in die van de whip pets uitermate spannend verliep. Op de korte baan de doelpalen stonden een langere in de weg van 320 meter (meestal zijn de banen bij de 475 meter) voelden de kleine whippets, die krai in de bocht liggen, zich beter thuis dan da veel grotere greyhounds. Bij de whippets werd winnaar Shirley" van de heer G. Reyerkerk op de hielen gevolgd door „Aristo" van mevr. J. Nocolay. Drie en vier werden respectievelijk Felicitas (G. Reyerkerk) en Algenib (F. J. Moret). Shirley is de Derby-winnaar 1954 in Den Haag en maakt een goede kans om ook de volgende week het kam pioenschap van Nederland te behalen. In drie ritten voor de greyhounds werd „Bletchley Prince" (J. p. Es sen) winnaar door respectievelijk twee, één en één te worden. „Spear" (G. v. d. Graaf) eindigde als tweede en „Brunco" (G. K. den Hartigh) als derde. .Bijzonder spannend was de uitda- gings wed strijd tussen de kampioen van Nederland 1954. Bijsfijnth (A. Hijnen), en Perro. van de heer P. v. d. Kruit uit Schiedam. Perro, die eer der reeds kans zag de kampioen te kloppen, werd eenmaal eerste, maar moest in de. beide andere ritten- in Bijsfijnth zijn meerdere erkennen, Bijsfijnth noteerde tweemaal de uit stekende tijd van 19,8 seconde en Perro liet in zijn winnende rit 19,9 seconde voor zich afdrukken. Th EN heel andere sport was de demonstratie van zes politiehon den tydens de pauze. Het links en rechts van de lijn en los volgen van hun geuniformde bazen was voor de honden maar kinderspel en ook het springen over een schutting of een heg leverde niet de minste moeite voor de waakzame beesten op. Punc tueel wer'd iedere opdracht verricht, zonder aarzelen met een uiterste aan discipline. Het tot staan brengen (of liggen!) van een vluchtende arrestant op de fiets of te voet, goed verpakt tegen de scherpe hondentanden) was omdat het geen gevaar opleverde - een kostelijk schouwspel. Met een verbazingwekkende fel heid en veel tandengeblïkker wier pen de honden één voor één zich op de voortvluchtige, die daarna prae- tich geen stap of trap meer kon ver richten, hoe hij zich ook verdedigde door te schoppen en met een stok te slaan. f NDEEN de vluchteling roerloos L blijft staan, doet de hond niets en blijft hij wachten op het moment, dat er weer beweging in de figuur komt. Zo vertelde de explicateur van deze demonstratie, adjudant E. H. van Dijk. De twee Schiedamse honden toonden zich zeker niet de mindere van hun vier Rotterdamse collega's. Zowel Astor (begeleider Pons) als Preston (begeleider Westland) hebben on langs in Rotterdam het certificaat van de Nederlandse Politiehonden Vereniging gekregen, waarbij Astor zich de beste van de zes aanwezige honden toonde. Met een zwaai met de startvlag zette wethouder H. Sabel de lan de stoet fietsers en bromfietsers in beweging voor de Toertocht die langs Hollands mooie dreven ging. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD. Tuiniaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van n.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot „"30 uur Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. te dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage- liiks- 2 tot 5 uur. Bioscopen; Rassage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Op de Reeperbaan 's nachts om half één", (tot en met Zon dag). Monopole, 3. 5. 7 en 9 uur: „Fra Diavolo". De SCV „de Postduif" organiseer de een wedvlucht vanuit Creil, een afstand van 340 km. Er namen 260 duiven deel aan deze vlucht De uitslag is: 1, 13. 20, 27 p, Hinten: 2, 52 L. Verheugen; 3, 22 Th, v. Wee- lic; 4, 10, 19, 36, 47, 48 J. Doejaaren; 5, 29, 60, 61 J. v. d. Beek; 6, 9, 17, 18, 39, 42 H. Crama; 7, 43 A, Del- motte; 8, 12, 14, 31, 44 H. v. d. Kant; 11, 25. 28, 33 L. v. d. Meij; 14. 53 J. Westerhoit; 15, 16, 32, 34, 50. 57 J. v. de Windt; 21. 51, 55 A. Wagtendonk; 23, 40 F. Koppenhagen; 26, 35 A. Vis; 30, 35 A. Heeren: 37, 54, 58 J. de Waard; 41 C. de Graaf; 56 D. Ram; 45, 50 J. Verboom; 46 C, v. Tricht. .Me Snelvliegers" De P.V. „De Snelvliegers", aan gesloten bij de bond van Zaterdag vliegers hield een wedvlucht van uit St. Quinten (Frankrijk) een af stand van 244 km. Gelost werd om 10.30 uur. De eerste duif kwam bin nen om l4.lo.42 uur, de laatste prijs- duif om 14 33.43. Prijswinnaars zijn: 1, 4, 8 M. Broekhuizen, 2 H, Greneweg, 3, 9 J. Stolk, 5 Chr. Zweistra en 6, 7 J. C. Konings. (Advertentie l M.) «S3; Zoete ttoit van appelen Uw tafel dra ij U Goed, goedkoop» genmd SC Hl [DAM Het was Zaterdagavond een hele drukte op het Van 't Hofplein toen de twee bussen aankwamen, die de 83 jeugdige leden van de Vereni ging Het Singelkwartier terugbrach. ten van de vacantïeweek, die door gebracht was op een kampboerde- hen Dij Doorn. Vele oudera waren aanwezig om de spruiten af te halen en zij wer den overstroom met grote en lange verhalen van de kinderen die genoten hebben van een week buiten. Uit deze verhalen is te distille ren dat de kinderen de heerlijke zonnige dagen tot het uiterste heb ben uitgebuit. Het was elke dag vroeg rijzen om de ruim 500 boter hammen voor het onthijt naar bin nen te stouwen, Daarna de hei op waar vele soorten spelletjes werden gedaan, 's Middags werd er geluierd .of naar Doorn gewandeld en zo vlo gen de uren om tot het tijd was voor de warme maaitijd, die met graagte genuttigd werd. De dag werd besloten met een filmvoorstel ling, tekens weer een feest voor de kinderen. Op Dinsdag en Donderdag trok de troep naar het natuurbad en de speeltuin „Woestduin", ten vijl op de laatste avond. Vrijdag een „bon te avond" werd gegeven die door en kele oudere kinderen zelf in elkaar gezet Of het in de smaak viel, In die week zijn tal van ouders een kijkje wezen nemen by hun spruiten, terwijl van diverse zijden bijdragen zijn aangeboden in de vorm van krentenbollen en 19 paar schoenen. Woensdag a.5. zal organist Jaeq. P. Bekkers wederom eerj concert geven op het'orgel in de Grote Kerk in Schiedam. Het programma luidt als volgt: 1. Praeludrum en Fuga in Es. J, S. Bach; 2. Concerto I in g, G. F. Handel; a. Largo e staccato; b. Al legro; c. Adagio; d. Andante; 3. Trumpet Voluntary, H. purcell; A. Improvisatie over Gezang 146 1 (Komt nu met zang van zoete to nen); 5. Suite Gothique, L, Bcëll- mann; a. Maestoso; b. Menuet go thique; c. Prière a Notre Dame; d. Toccata; 6. Improvisatie over Ge zang 147 1 (Prijs mijn ziel. den Hemelkoning). Overleden; A. M. Koevoet 45 jr; A. Kok 78 jr. Geboren: Erik J, M z.v. F, J. Havermans en J. C. C. Wagenaar; Adolphine M. M, d.v. C. L. Sozef en P A. Bonpfaas; Karin d.v. J. K. J. Augustenborg en B. Broskov; Ronald z.v. H. Bons en T T. Wijs broek; Cornells W. z.v C" J. Feel- ders en G, M. Schets; GerdaJ. d.v. J. A. de Mots en G. G, Willems; Adrians C. M d.v. P. J. Olsthoorn en A. M. v. d. Geest. ROTTERDAM Zo „afgeladen" als Zaterdagavond hebben wij de Plantage nog maar zelden gezien. Er was geen plaats in de lange stoe lenrijen onbezet en langs de zijkanten en achterin hoopten zich nog talrijke toeschouwers op, die met een staanplaats genoegen namen. Om van degenen, die buiten de hekken stonden en daar probeerden nog iets op te vangen nog maar niet te spre ken. Allen waren ze afgekomen op de namen en reputatie van artisten als Jan Oradi, De Spelbrekers, Wim Scholte (Schie dammer!) en De Kilima Hawaiians, die tezamen een variété programma brachten. En teleurgesteld zijn de talloze liefhebbers bepaald met. Een uiter mate bont programma, kleurrijk en attractief, kwam van het podium en gaf aanleiding tot daverend hand geklap en. zo af en toe tot meezin gen van bekende deuntjes. Nadat de 4 Astra's een vloedgolf van accordeonklanken, begeleid door zang van een lieftallige vrou mooie zomeravond hadden uitgego ten, kwam Jan Oradi, die in het drukke kermisverkeer verward was geraakt en daardoor iets te laat arri veerde, een apimerend babbeltje houden. Hij was bijzonder onder houdend met zijn beste grapjas aan. en gaf een imitatielesje, dat er zijn mocht. Amusement van gehalte brachten ook de Spelbrekers met De Schiedamse Sportvereniging SW heeft dit week-elnde een aantal leden van de Londense athletiek-vereniging „Hermes" op bezoek gekregen om op vriendschappelijke wijze de krachten te ineten op het athletiek- veld. Dit in het kader van de sport-uitwlssellng met Engeland. Gisteravond hebben de gasten deelgenomen aan de wedstrijden, waaraan ook Parthenon uit Dordrecht deelnam. Het programma bestond uit: hoog springen kogelstoten, speerwerpen, hardloopwedstrijden over 100, 400, 800 ert 1500 meter, benevens een Olympische estafette over 800, 400, 200 en 100 nieter. welyke en mannelijke Astra, in de hun zotte, yaak parodiërende jes by dc gitaar. The Handy Fools, oftewel Crazy and Crazy, paarden een weergaloze behendigheid aan een grenzeloze zotheid en brachten al vallend en opstaand in een aan eenschakeling van misverstanden, „ouderwetse" clownerie van de bo- Een schutting van L8Ö meter is niets voor een goed gedresseerde politie-hond. Dit bleek Zaterdag weer bij de demonstraties die in het Volkspark werden gegeven. Wij kunnen wel beginnen met te vermelden, dat de gasten de hoog ste puntenwaardering hebben ge kregen gevolgd door Parthenon terwijl' SVV, de gastheer, derde werd. Er was veel belangstelling voor deze ontmoetingen; jammer dat het nfihhier 30GO meter hardlo pen moest vervallen, omdat het hiervoor te donker was geworden. Bh de estafette was het reeds zó, dat de lopers aan het eind van de baan nauwelijks te onderscheiden waren. Overigens is het een zeer goed geslaagde avond geworden, cn wij laten onderstaand de resultaten van dc diverse nummers volgen. Kogelstoten: 1 O. Felmanis (Her mes) 11.90 m; 2 S. Roberts (Hermes) 10.85 rrr 3 P. Pieters (Parthenon) 10.28 m; 4 F. Ruseier (SW) 10.17 m; 5 w poulus (SVV) 10,- m; 6 L. WiUemsteyn (Parthenon) 9.92 m. Hermes behaalde in dit nummer 11 punten, SVV 5 punten en Parthenon eveneens 5 punten. Hoogspringen: 1 E. Goldberg (Parthenon) 1.72. 2 C. Ruseier (SVV) 1.72 m, 3 M. Rose (Hermes) 1.67 m, 4 L. Willemsteyn (Parthe non) 1.67 m, 5 R. Chapman (Her mes) 1.62 m, 6 J, van Heijningen (SVV) 1.52 m. Puntentelling: Her mes 6, Parthenon 9, SW 6, Hardlopen 100 m: 1 D. Powell (Hermes) 11.1 sec, 2 J. Lammers (Parthenon) 11.2 sec, 3 A, van Dom melen (SVV) 11.4 sec, 4 W. v. d. Meer (SW). 5 T. Connors (Her- mes). 6 .T. Noll (Parthenon). Pun tentelling; Hérmes 8, Parthenon 6, SW 7. 400 m: 1 Wolsing (Hermes) 53.1 sec. 2 C. -Verschoor (SVV) 54 sec, 3 E. Caiger (Hermes) 54.1 sec, 4 A. van Dommelen (SW) 54.9 sec., 5 D. Nicholson (Hermes) 55.3 sec, 6 J. van Dongen (Parthenon) 57.8 sec. Puntcnteliing: Hermes 6. Parthenon 7, SW 8. 800 m; 1 M. van Kampen (SW) 2 min. 3.8 sec, 2 D. Baker (Hermes) 2 min. 4.6 sec, 3 B, Groen (SW) 2 min. 4,8 sec, 5 Schreuder (Parthe non), 6 R. Porter (Hermes). Pun tentelling: Hermes 6, Parthenon 5, SW 10. 1500 meter: 1 K. Calder (Hermes) 4 min. 6.2 scc., 2 S, Theed (Hermes) 4 min. 8,6 sec., 3 B. Veldhoven (SW) 4 min. 15.9 sec., 4 J. Litz (Parthenon) 4 min. 17 sec, 5 A. de Koning (SVV), 6 C. Hardenbol (Parthenon). Puntentelling: Hermes j vensie olank. 11, Parthenon 4, SVV 6. - Olympische estafette; 1 Hermes 3 min. 49.6 sec, 2 Parthenon 3 min. 52.8 sec, 3 SVV 3 min. 57 sec. Pun tentelling: Hermes 6, Parthenon 3, SW 1. Speer-werpen: 1 K. Moir (Hermes) 48 28 m, 2 Pieters (Parthenon) 34,87 mr. 3 Wolsink (Parthenon) 34.52 m, 4 Man van Kampen (SVV) 34.13 m, 5 S- Roberts 33 35 m. Puntentelling: Hermes 6, Parthenon 9, SW 3. Totale puntentelling: Hermes 62, Parthenon 48, SVV 46. Ontvangst De Engelse gasten en hun dames zijn Zaterdag in Schiedam aangeko men en zyn door het bestuur van SVV en een groot aantal leden har telijk ontvangen in de Amsteïbron. Na de kennismaking werden de En gelsen voorgesteld aan de SW- leden die hen gedurende een week onderdak zullen verlenen. Want de gasten zullen een week blijven en krijgen een groot pro gramma af te werken, Vanmiddag hebben zij inmiddels een bezoek gebracht aan de E 55 en de Unifesti, terwijl morgen het BPM sportpark aan de Vijf sluizen bezocht zal worden. Des avonds om 7 uur zullen aldaar atletiek wedstrijden gehouden worden tus sen Hermes en ROV Shell. Voor Woensdag staat een bezoek aan de Caltex Petroleum Maatschappij op het programma, terwijl Donderdag een bezoek» gebracht wordt aan Dordrecht, alwaar des avonds we- derom athletiekwedstrijden gehou den zullen worden tussen Hermes en een DAC combinatie. Vrijdag zal een excursieplaats vinden naar een der distilleerde rijen m Schiedam, terwijl Zaterdag een afscheidsavond wordt aangebo den aan gebouw Tivoli aan de Nieu we Haven. Zondagmorgen om half 9 ver trekken de gasten wederom naar Engeland. Les Tardona's zorgden voor de sensatie door toeren aan de trapeze, waarbij ze overigens meer kracht patserij dan souplesse ten toon spreidden. De Kilima's in hun kleur rijke blousen en met omkranste hal zen die al twintig jaren in deze be zetting spelen en ouder zijn dan de meesten wel denken, lieten, zich gaan in de bekende vloeiende klanken van de Zuidzee, om aan het slot van de avond jong bloedig en rhythmiseh los te breken als Bill Kilima's Singing and Swinging Cowboys. Theo Waas begeleidde onopvallend maar ver dienstelijk op de piano. En Wim Scholte. de Schiedammer wl, die zong in alle toonaarden met een machtig stemgeluid, waar mee hij beslist ook de Schiedam mers helemaal achteraan heeft be reikt en waarmee hij het hart van alle Schiedammers veroverd moet hebben door te zingen van het plekje aan de Maas. tAdvertentie (Af.) ma muil v» «mi We wandelsportvereniging SWS OV heeft Zondag jl. met succes deelgenomen aan de wandeltochten, uitgeschreven door W.S.V, Vetera nen Legioen Nederland Den Haag. SWS OV kwam met 2 grote groepen uit waarbij de groep van 15 km .de eerste prijs behaalde, be staande uit een fraaie beker. -usï ap do uio sjFrjraoui jara sp ge Nieuwe Binnenweg het stukje te vinden waar het echtpaar M, San ders-Hertz woont Wegens de 65-ja- rige bruiloft van dit echtpaar han gen overal op het gedeelte van de Nieuwe Binnenweg tussen Claes de Vrieselaan en 's-Gravendijkwal, vlag gen aan winkels en woningen. Giste ren, de eigenlijke huwelijksdag, werd het feest gevierd door de familie, maar vandaag viert de buurt het feest De posterijen hebben heel wat brieven en telegrammen moeten be zorgen bij de heer en mevrouw San ders^ die thans resp. 91 en 94 jaar oud zijn. Er waren zelfs gelukwen sen bij van mensen die 50 of 60 jaar geleden collega's van de heer Meyle Sanders waren. (De heer Sanders werd ruim 25 jaar geleden gepen- sionneerd bij het Zeekantoor). Onder het grote aantal bloemstuk ken in de woning van het echtpaar van Rotterdam, mr G. E. van Wal- sum. Ook hadden allerlei mensen uit de buurtgenoten zonden bloemen. Het feest gaat vandaag nog de he le dag door: buurtgenoten en kennis sen zullen komen feliciteren en van avond om half acht komt-het. mu ziekcorps van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een serenade brengen. Behalve voor enkele onbetekenen de brandjes moest de brandweer in het afgelopen'weekeind nog uitruk ken voor een tweetal autobrandjes resp. aan de Schoonoordstraat en Wytemaweg. De koolzuursn'eeuw apparaten be dwongen het vuur zeer snel. Een brandende motor op de Mhri- niersweg kreeg meer schade doordat met zand geblust moest worden. De „beruchte" vuilnisbelt aan de Hovendaal heeft zowel Zaterdag als Zondag in brand gestaan. Beide ke ren ging d* grote straal,erop. Rijwiel sestoleii "Uit een rijwielstalling aan da Rot- terdamaedïjk is Zaterdag de fiets ga stolen van de heer G, uit Schiedam, 13 tot 24 nor. Kermis op de Broersvest. 13—16 nar en 19—223» tuur: Tentoonstelling „Bali" in het Stedelijk Museum. Maandag 22 Aug. 11,14 en IR tror: Jeügdvoor- stellingen „Dag van da Film" in Passage Theater. 9—12 en 1417 nnr: Puzzl»' tocht voor de jeugd. Met foto's door de stad kruisen. Vertrek van de S.G.-lriosk' Plantage. 14—IR nor: Torertbeklimmen Grote Kerk. Ing. Nieuw- straat, 20 nnr: Operette „Het Witte Paard" in Passage-theater door de Schiedamse ama teurs gebracht. Met toneel» solo- en koor-zang, ballet o.l.v. Toscha de Jongh, het Schiedams Orkest o.Lv. J. F. Falla. Regie Thom Ros. 1430 uur: Excursie naar de Schiedamse Cartcnnage- fabriek. 14.30 uur: .Transportfietsen- race op de Stadhouders laan. Prijzen voor wjnnaars en voor de. aardigste cos- tuums en versierde fietsen. Een populaire race die tra- ditie is geworden. 19.30 uur: Vacantie Bridge drive in Arcade. Om het paren-kampioenschap van Schiedam; met vele prijzen. 20 uur: „Klaank en Zaank" uit Maastricht brengt u naar het ,,lsnd van -de Ope rette" in'de Plantage. Met koor, solisten, ballet verrassingen. Dinsdag 23 Aug. 9—12 en 1417 uur: Puzzle- tocht voor de Jeugd, kiosk Plantage. 10.30 uur: Excursie naar de Schiedamse Cartonnagefa- briek. 14—IS uur: Ballet Jeugdvoor stelling door een ballet klasje van jeugdige Schie- dammertjes, gevormd door Toscha de Jongh in Pas sage-theater. Er is o.a. een. sprookje, waarin optreden een. feeënkoningin, 2 boe renmeisjes, een vlinder, een libel, een kikker, een beer, een uil, 4 kabouters en 5 heksen. Daarna zal Toscha de Jongh zelf ver schillende dansen uitvoe ren. 1416 uur; Torenbeklimmen Grote Kerk, ingang Nieuw- straat, 14 uur: Excursie naar het grootste bedrijf van'Schie dam: de werf van Wilton- Fijenoord, 10.30 uur: Vacantie-bridge- fc- drive, de eindwedstrjjd om I het kampioenschap van Schiedam in Arcade. 20 uur: Operette „Het Witte Paard" in Passage-theater k door de Schiedamse ama- 4 teurs gebracht J 20 uur: Optreden van ama- I teurs uit onze eigen stad V op het Plantage-Podium. Evenals verleden jaar kan iedere stadgenoot, die iets presteert zyn of haar ta lenten in het openbaar to nen. Er was dit jaar zo veel belangstelling voor dc deelname, dat er van te voren streng geselecteerd moest worden. Bovendien staan er nog enkele attrac ties op het programma. yr*jemr sjot (Advertentie LM.) Mocht IJ tot de gelukkigen behoren, dan krijgt U tégen inlevering van uw kassabon HEKENMODEMAGAZUN BROÈRSVEST 56 Dit geldt ook voor onz» afdeling confectie D* woede van drie Engelze zee lui kostte de caféhouder J. F. uit de Broersveld Zondagnacht een gebro ken neusbeentje. Een misverstand was voor de Engelsen aanleiding om een, vechtpartij met F. te beginner* en één van hen sloeg de caféhouder daarbij met een bierflesje op da neus met het genoemde gevolg. Da zeelui zijn door de politie aange houden en ingerekend. Na in de Dr Noletstiehting te zijn behandeld, kon F. huiswaarts keren. Portefeuille verloren De heer K. uit Sliedrecht heeft Zaterdag een groene portefeuille in houdende ƒ95.op het kermister rein verloren. (Advertentie IM 6757D-E9315 Zaterdagnacht is de 74-jarige G. van G, uit Vlaardingen op de BK- laan ter hoogte van de Aieiclastraat aangereden door een auto, bestuurd door de heer C. N. uit Vlaardingen. Met een gebroken-rechterarm moest de GG én GD het slachtoffer naar de Dr Noletstichting brengen. D« oude man was met een groepje an dere mensen overgestoken, maar kon niet zo vlug uit de voeten ko men toen de auto naderde. Ter plaatse was geen oversteekplaats en de chauffeur, die nog claxonneerde treft dan ook geen schuld. Toen de bromfietser K. G. v. d. W. uit Rotterdam Zaterdagmiddag omstreeks half twee ter hoogte van het benzinestation Brandaris de Rot- terdamsedijk wilde oversteken, ver zuimde hij voorrang te verlenen aan de motorrijder J> M. uit Schiedam, Hoewel M. uit alle macht remde, kon hij niet voorkomen, dat by de bromfietser tegen het voorwiel raak te. Zelf kwam M. te vallen en werd zo'n vijf en twintig meter door zyn motorrijwiel meegesleurd waardoor zijn arm uit de kom schoot eri en kele wonden opliep. Nadat hij in het Gemeenteziekenhuis behandeld was, kon hij naar huis terugkeren. V. d. W. kwam er zonder kleerscheuren, af. Beide voertuigen werden, bscha- digd. Bij het wuiven naar kennisseri in de Grensfiat, "reed de 22-jarige me juffrouw C. de P. uit Harderwijy, die hier logeert. Zaterdag met haar fiets tegen de trottoirband op de van Dëventerstraat. Zij kwam daardoor te vallen en verloor het bewustzijn. De G.G. en G-D. vervoerde haar naar het Gemeenteziekenhuis. Na behan deling kon ze naar haar logeeradres terugkeren. Zondagmidag om half zes slipte de heer K. uit Schiedam met zijn bromfiets in het mulle zand aan de Kandelaarweg, te Ketheï, terwijl zijn echtgenote achterop zat. Beiden vie len tegen een hek aan. De GG en GD heeft hen naar de dr Noletstichtmg vervoerd. Op de Rotterdamsedijy ter hoog te van de Nieuwe Mathenesserstraafc kwamen Zondagavond, twee fietsers tengevolge van een aanrijding te val len. Een bromfietser, de heer van G- uit Rotterdam, die achterop kwam. rilden, viel daardoor eveneens. De wielrljdsr J, B. uit Schiedam en de bromfietser van G. zijn door de GG en GD ter plaatse verbonden en kon den vervolgens huiswaarts keren. harincvangstbeeuchten Vangstberiehten uit zee van heden morgen: VL 79 3 kantjes; VL 85 i2Ö; VL 203 50 nog 10 netten; VL 205 3; VL 205 3; VL 206 4 nog 50 netten; VL 208 28 nog 50 netten: VL 86 12 nog 3A net ten; VL 114 40 nog 45 netten; VL JSi* 50 nog 50 netten; VL 196 17; VL 197' 100; VL 71 60 VL 16« 60; VL 200 30 nog 50 netten; VL 50 12: VL 80 22; VL W r VL 56 20; VL 84 40; VL 89 17.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1