Fleurige Weense sfeer over Het Witte Paard gegoten Moet Ueens h Enerverende race op transportfietsen Maar op de muziek hinkt het Paard wel even Fiesta Parade Fiesta Parade i Om 't parenkampioenschap bridge van Schiedam Klaank en Zaank bracht operetteklanken Hoogtepunt in de Fiesta PROGRAMMA j Zestig paren in de strijd Jungletrommen van Afrika Winnaar, begon met pech AGENDA Heeft U iets verloren Jeugd gaat op Puzzle-tocht IN DE PLANTAGE Bedrijfscompetitie Repelsteeltje INBRAAK MÉT EN ZONDER SUCCES Bagagedrager brak: kind viel Huisvrouwenver. komt in actie Bromfietser slipte Generale Synode der Gereform. Kerken 2 Dinsdag 23 Augustus 195.3 Gisteravond is „Het Witte Paard", het parade-paardje van de Schïedamse Fiesta-week binnengehaald in bet Passage theater, waarvan het toneel voor deze gelegenheid met goed geslaagde décors was omgetoverd in een Alpen-landschap naai de Weense operette-trant, waarin ook de fleurige costuums van de spelers tot hun recht zijn gekomen. In het volle Fiesta- programma vormt de opvoering van „In het Witte Paard" een hoogtepunt, al was het alleen maar omdat een zo grote groep van honderdvijftien Schïedamse amateurs hebben samenge werkt en gezwoegd om een gemeenschapsstuk op de planken te brengen. Dit samengaan van vogels van zo uiteenlopende pluimage stelt echter hoge eisen aan de regisseur, om door een juiste samenbundeling van de groepen een stuk te brengen dat ook artistiek verantwoord is. En daarin is regisseur Thom Bos naar ons gevoelen niet geheel geslaagd. Toen in het begin van dit jaar de sectie Toneel van de S.G, zich beraamde op het stuk dat dit jaar opgevoerd zou moeten worden tij dens de Vacantie-week, is men van het standpunt uitgegaan dat ditmaal niet een bepaalde groep van ama teurs aan bod moest komen, maar dat voor de afwisseling eens iets opgevoerd moest worden waaraan zoveel mogelijk amateurs van alle categorieën konden deelnemen. Een echt Schiedams Gemeenschapsstuk dus. Dit was zeker niet gek bedacht. Want per slot heeft de S.G. het doei om het amateurisme in onze stad te bevorderen en op hoger peil te brengen. Hiervoor was ech ter een stuk nodig dat „rekbaar" genoeg was om al deze groepen amateurs in onder te brengen. Dit stuk heeft men toen gevonden in de operette „lm Weissen Bössl", dat met de vele bekende melodiën een ieder wel prettig in de oren zou klinken. Regisseur Thom Ros is toen aan het stuk gaan rekken en rekken, tot er liefst 115 amateurs in pasten. Het stuk werd door hem boven dien diepgaand herschreven en. in een aangepaste vaudeville-vorm ge goten. Toneelspelers, zangers, musici en ballet-danseressen kregen allen een plaats in het stuk en al deze groe pen van kunstenaars kreeg de re gisseur samen te binden en om te gieten tot één geheel. Nu is in een operette het bindmiddel de muziek en juist dit bindmiddel is in de opvoering het zwakke punt geble ken. Konden, de verschillende groe pen op zich zelf nog best uit de voeten komen, wanneer de deelne mers op elkaar in moesten spelen met de muziek als kittend bestand deel, dan begon het te rammelen. Dirigent Joh. F. Palla heeft gis teravond gezweet in zijn orkestbak om met het trage Schiedams Or kest de zangers en zangeressen bü te houden, maar het kwam nogal eens voor dat het hem niet geluk te. Zelfs moest op eert gegeven ogenblik een zangeres om „vlug ger, vlugger" smeken onder het zin- Een scène van de operette „In het Witte paard", met Öttiïie (me}. P. de Rover) op de voor grond. gen, omdat het anders spaak ging lopen. Dit hinken op de muziek deed jammer genoeg wat afbreuk aan de opvoering, die anders beslist aardig zou zijn geweest. Zoete melodiën Over het stuk zelf kunnen we kort zijn. Het is een bekend ver haal met nog bekender melodiën, die zoetvloeiend makkelijk in het gehoor liggen. Om deze melodiën golft dan het vermakelijke verhaal van de waardin die wegens een liefde op haar stam-gast, onenig heid krijgt met de haar aanbidden de ober. En dat terwijl deze stam gast de dochter van een verbitter de zaken-vijand tot zich weet te trekken, terwijl de vader weer in trigeert om zijn dochter te koppe len. aan de mallotige zoon van een zakenvriend, waarbij die zoon op 2ijn beurt weer liefde opvat voor een even mallotige dochter van een professor. Het is dus wel liefde wat de klok slaat in deze typische Weense geschiedenis, een liefde die alle tegenstand, zij het na wat ver wikkelingen, overwint, Dit romantische verhaal is dan geprojecteerd tegen een uitbundige en vrolijke achter grond van een aardig décor, van fleurige kleinere koren met pikante kamermeisjes en bergbewoners en van een immens koor van bont-aangeklede gasten. Daar voor dartelen dan de meisjes van het ballet, die bij zoveel fi guranten weieens met gebrek aan ruimte te kampen hadden. Het was echter een fris en. fleu- rig geheel, met een goede variatie aan scènes, zodat het verhaal niet te eenzijdig hoefde te worden. Verdienstelijk ballet Bezien we de onderdelen waarin deze operette, zoals die ons werd voorgezet, uiteen valt, dan moet ons van het hart dat het corps de bal let de meeste homogeniteit ver toonde. Toscha de Jong heeft hier zeer verdienstelijk wevk verricht en de danseresjes waren altijd prettige bezoeksters op het toneel. De aan kleding was prima. Oofc bij de kleine zangkoren was de* aankleding heel aardig en fris en de zang paste zich hier aardig De gramstorige Giesecke (de heer LBaard) vaart uit tegen ober Leo (Wijn Scholte) van „In het Witte Paard" bij san. Het grote koor was te om vangrijk en het stemmen-volume met daarmede in overeenstemming. Wanneer dit koor op was, bleef er maar heel weinig speelruimte voor de anderen over. Het Schiedams Orkest was kenne lijk niet op zijn plaats. We kennen het als een heel verdienstelijk or kest, maar in dit stuk heeft het niet de capaciteiten kunnen ontplooien cn zo ook niet de leiding kunnen geven die het stuk behoefde. Vooral spelers &ST Met alle respect en. waardering voor het werk van het comité van de Schïedamse Gemeenschap, wil ik mij toch enige critiek veroorloven, n.1. op het verdelen van de plaat sen in de Plantage, wanneer daar 's avonds een drukbezocht variété programma wordt vertoond. Ik sprak Zaterdag j.l. enkele echtpa ren, die na met veel moeite een oppas voor de kleine kinderen te hebben gevonden, deze kinderen om half zeven in bed stopten, waarna zij zich zo spoedig mogelijk naar de Plantage begaven om daar lot de ontdekking te komen dat er voor hen alleen nog maar staanplaatsen waren. Waarom zij nier gevraagd hadden. Het was toen kwart voor zeven. Er zullen onder de honderden (la ter duizenden) die geen zitplaats meer konden bemachtigen wel meer als door mij vermelde echtparen zijn en ouden van dagen. Of het ongelimiteerd verkopen van plaats bewijzen laakbaar is, wil ik in het midden laten evenais het verschil tussen staan- en zitplaatsen, want het bleek dat voor een dergelijk programma vele mensen bereid zijn 3Vt uur te staan. Maar dat het gro tendeels genoemde soort echtparen zijn die de dupe worden van een pljatsverdeling van: wie het eerst komt. het eerste maalt, is niet bil lijk. Want nu is de jonge garde al tijd in bet voordeel. Nu wil ik (in alle bescheiden heid deze suggestie naar voren brengen: iaat eerst zitplaatsen ver kopen. die men duidelijk kenbaar maakt op de kaarten, Nadien zal er moeten worden bekend gemaakt, dat alMen nog maar staanplaatsen beschikbaar zijn. Dan weet men waar men aan toe is en het zal velen, die niet zo lang kunnen of willen staan, een nodeloze tocht naar de Plantage besparen. P. O. De heer P, O. brengt hier weer een oud bezwaar tegen voorstellin gen in de Plantage te berde. Nu staat in het programma van de Fiesta Parade duidelijk vermeld dat de plantage „duizenden bezoekers, ■waarvan circa 2000 op stoelen geze ten, kan bevattenDit is al een aanwijzing dat men niet op een zit plaats kan rekenen op avonden dat het storm loopthetgeen overigens maar enkelg malen het geval is. Inderdaad zullen bij het systeem: het eerst komthet eerst maalt, mensen gedupeerd wordenvooral de door de heer O. vermelde ouders van kleine kinderen. Maar voor een ander systeem is de Plantage, dig geen toneelzaal is. nu eenmaal niet geschikt, daar een' scherpe con trole op het bezoek ?tiet wel doen lijk is in de open ruimte. Ook de suggestie om eerst zitplaatsen te verkopen en daarna staanplaatsen, zal in de praktijk niet uitvoerbaar 2yn, daar niemand bereid zal zijn om 'te blüüew staan als er nog zit plaatsen aanwezig zijn, He£ enige kan dus zijn dot de kaort-uerkopers, wanneer ze zien dat alle zitplaatsen bezet zijn, dit ook kenbaar maken. Maar dit zal de mensen die niet willen stcan een vergeefse tocht naar de Plantage niet besparen, redactie. Het leeuwen-aandeel in de op voering hebben de toneelspelers en vooral de zingende spelers of spelende zangers in de hoofdrollen voor zich opgeëist. De heer L. Baard had de dank baarste maar ook moeilijkste roi van de chagrijnige lampenfabrikant Gxesecke, die al intrigerende zijn dochter verliest aan de bitter-be- streden advocaat van zijn tegen stander. Hij heeft uit die rol ge haald wat er in zat. Deze dochter Ottilie (mei. P- de Rover) en de advocaat Siedler (de heer E. Meeuw s) vormden een char mant paar en hun duetten vormden wel de hoogtepunten in de opvoe ring. Aardig gespeeld en aardig gezongen kregen ze verdiende open doekjes. Het andere zingende paar werd gevormd door de waardin Josepha (mevr. M, den Harlog-Visser) en de eerst afgestoten en tenslotte toch geaccepteerde ober Leo (Wim Schol te). Wim Sc holte, die beter zingt dan acteert, was de enige die met het orkest overweg kon, zodat 2ijn treurende aria's goed tot hun recht kwamen, Zijn tegenspeelster was een charmante waardin, maar zij miste in haar zang wat volume, iels w-aar Schol te met aan te kort kwam. Dan nog het dwaze liefdespaar van de verlopen dandy Schiilzhei- fher (de heer A. Zuidgeest) en de professorsdochter met een spraak gebrek (mevr. A. Rodenberg). Ge chargeerde rollen, die 't juist daar om wel deden. Deze hoofdrollen werden verdienstelijk gesteund door een grote groep van bij-figuren, die het allen wel deden. Al deze hortderdvijftien medewer kenden aan het stuk hebben hard gewerkt en menige zweetdruppel gelaten om hun mede-Schiedam- mers iets bijzonders te bieden tij dens de Fiesta Farada. Alleen daar om ai hebben zü het applaus dat telkenmale opklaterde, verdiend. De massale slotscène moest zelfs ge- biseerd worden. 13 tot 24 uur: Kermis op de s Broersvest. 13—16 nur en 13—22.30 uur: S Tentoonstelling „Bali" in I het Stedelijk Museum. s, Dinsdag 23 Aug. j 9—12 en 1411 uur: Puzzle- tocht voor de Jeugd, kiosk s Plantage. 10.30 uur: Excursie naar de S Schiedamse Cartonnagefa- fa briek. 14—16 uur: Ballet Jeugd voor- fa stelling door een ballet- klasje van jeugdige Schie dam mertjes, gevormd door Toscha de Jongh in Pas sage-theater. Er is o.a. een sprookje, waarin optreden een feeënkoningin, 2 boe renmeisjes, een vlinder, een libel, een kikker, een beer, een uU, 4 kabouters en 5 heksen. Daarna zal Toscha de Jongh zelf ver schillende dansen uitvoe ren. 14—16 uur: Torenbeklimmen Grote Kerk, ingang Nieuw- straat. 14 uur: Excursie naar het s grootste bedrijf van Schie- Q fa dam: de werf van Wilton- Fijenoord. 19.30 uur: Vacantie-bridge- drive, de eind wedstrijd om het kampioenschap van Schiedam in Arcade. 20 uur: Operette „Het Witte Paard" in Passage-theater door de Schiedamse ama teurs gebracht. 20 uur: Optreden van ama teurs uit onze eigen stad op het Plantage-Podium. Evenals verléden jaar kan iedere stadgenoot, die iets presteert zijn of haar ta lenten in het openbaar to nen. Er was dit jaar zo veel belangstelling voor de deelname, dat er van te voren streng geselecteerd moest worden. Bovendien staan er nog enkele attrac ties op het programma. Woensdag 24 Augustus S WOENSDAG 24 AUG. I 9 en 11 uur: Jeugdtoneelvoor- V stelling van „Repesteeltje" jj door de Stichting „Nieuw J Jeugdtoneel" onder regie p van Cruys Voorbergh in I Passage-theater. 9—12 nur en 1417 uur: Puzzietocht voor de jeugd, V S.G.-kiosk Plantage. j| 14 en 16 uur: Jeugdvoorstel ling Ballet in Passage- fa theater onder leiding van y, Toscha de Jongh. 14.30 uur: Excursie naar de Schiedamse Cartonnage- k fabriek. 14.3017 uur: Hengelwedstrijd w voor junioren in de Schie- I damse Schie, Overschiese- S weg. Gezamenlijk vertrek vanaf de Grote Markt om 13.45 uur, 20—21 uur: Orgelconcert te geven door de organist Jacq. P. Bekkers op het orgel van de Grote Kerk. 20 uur: Operette „Het Witte Paard" In het Passage theater gebracht door Schiedamse amateurs. 20 uur: Het Rotterdams Opera Koor treedt op in de Plan tage met medewerking van drie beroemde solisten: de sopraan G>-eet Koeman, de tenor Leo Larsen en de ba riton Léon Combé. Dirigent Frans Moonen. aan de vleugels: Cor van der Hulst Ringels en Herman van Roon. Een nieuw element in het Va- cantieweek-programma is de brid gedrive. Zestig paren kwamen gis teravond bijeen om in Arcade de strijd aan te binden op de kleine tafeltjes. Twee -groepen van tien paren en vijf groepen van acht pa ren. Het is een bijzonder gezellige avond geworden met geanimeerde bridgepartijen. Een avond, die het bridgen iri Schiedam stellig een stoot omhoog gegeven heeft. Aan de tafels zagen we enkele hoofd klasse-spelers, maar ook bridgers, die voor de eerste keer aan een drive deel namen. Het beste bewijs van het welslagen van de avond was wel, dat enkele van deze nieu welingen aan het slot 'te kennen gaven, dat ze stellig nog eens weer aan een. drive wilden deelnemen. Er heerste gisteravond een gezel lige sfeer in de zaal van Arcade. Door de gehele zaal stonden de ta feltjes, waaraan de bridgers* had den plaats genomen. In afwachting van enkele paren, die na de ge stelde aanvangstijd arriveerden, werd er onderling aan de tafeltjes ongedwongen en gezellig gepraat, waarbij de verschillende systemen uiteraard nog eens ter sprake kwa men en kanshebbers op het paren- kampioenschap van Schiedam wer den getipt. Toen allen gearriveerd waren, kon het dan gaan beginnen. Van te voren waren de paren reeds inge deeld naar eigen opgave van sterk, middel of zwak. zodat de tegen standers elkaar gauw gevonden hadden. Stiller werd het in de zaal: de concentratie was bij de vorde ring van bet spel van de gezichten af te lezen. Maar helemaal stil was het niet en dat behoefde ook niet, storend was het niet want het „nakaarten" over hoe het spel toch beter gespeeld had kunnen worden, is de goede bridgers eigen. Na verbeten strijd gingen de eer ste prijzen in dit toumooi naar de volgende paren: groep A: Kamp Willemse met 6587 pnt; groep C: 't HoofdLigthart met 6508 pnt; groep E: De LangeSnel met 6508 pnt; groep B: echtpaar Koenradi met 6429 pnt en groep D met 5635 pnt. Tweede prijzen werden gewon nen door: groep A: v, DuylVan Get ven met 6109 pnt; groep C: Hemmen—De Ruyter met 5794 pnt; groep E: De BlomVan Leeuwen met 5714 pnt; groep B: Van Duyl Kesbuys met 5635 pnt en groep D: In Monopole: Leeuwen, een (geïmporteerde) tij ger, dynamiet, pijlen, speren; niets kan de twee Amerikanen, die in het hart van Afrika op uraniumjacht zijn, verdelgen. Ze hebben dat'voor een belangrijk deel te danken aan de morele en physieke steun van een welverzorgde, losjes door de jungle flanerende jongedame. De drie redden elkaar, vanwege de goede vriendschap, af en toe het leven, dat hun door blanke schur ken en misleide zwartjes Wordt misgund. Aan pittige vuistgevechten geeft „Jungle-trommen van Afrika" niet alleen het volle pond. maar zelfs een aanzienlijk overwicht. Een in teressante nieuwigheid is een grot, waarin men door het op'enen van een soort schuifdeur een orkaan kan laten woeden, die alles wat los en vast zit, in een afgrond sleurt. De lieftallige heldin van de geschiede nis wordt door de schurken in die grot gedeponeerd. Zij verdwijnt met een wanhoopskreet om een hoek en dan gaat het bijzonder spannend worden. Maar ook in deze film, zo ruig als de borst van Tarzan, komt het allemaal dik voor elkaar. Het Vacantie-comUé heeft er goed aan gedaan weer een tran sportfietsen-taee in haar program ma op te nemen, want het vorige jaar hebben vele Schiedammers het ontbreken van deze traditio neel geworden race als een gemis gevoeld. Talrijke toeschouwers stelden zich gisteravond dan ook op langs het parcours aan de Stadhouders laan cn genoten naar hartelust van. deze vijfde „monsterrace", waarin zeventien stoere knapen op hun transportfietsen een felle stryd le- Vüjj der Pol moest eerst zijn bandje plakkenvoor hij mee kon doen aan de Transportfietsen- race..,, die hij echter won! verden. Een strijd die werd gewon nen door de jongeman, die met een lekke voorband aan de start ver scheen. Dank zij de wedstrijdcom missie, die met de start wachtte totdat de jeugdige renner rijn band had geplakt, kon C. v. d. Pol be wijzen, dat hfj met gegronde rede nen aan de start verscheen. Met een flinke voorsprong op zijn naas te concurrent eindigde hij als eer ste, waarmee hij het knappe staal tje verrichtte de 25 km in 45 mi nuten te rijden. Toon dan Van der Pol zijn band geplakt had, ging het dan ook on middellijk van start. Krachtig* duw den de jongens de pcndalcn naar beneden, zodat de zware, bemande fietsen al bij de eerste bocht een voor hun doen ongebruikelijke gang hadden. Een. spoedbestelling kon de jongens stellig niet sneller doen rij den. dan de eer om op dit parcours onder de ogen van vele toeschou wers, waaronder vrienden en be kenden. die hem luide aanmoedig den, als eerste de eindstreep te passeren. Van der Pol had met zijn goede voornemens al onmiddellijk de kop genomen met een aanzien lijke voorsprong op zijn tegen standers, die hij rondenlang be hield. Het tempo lag hoog en en kele rijders kregen al spoedig een achterstand, die niet meer goed te maken was. Van der Pol blééf echter niet alleen. Een vier tal renners, geïnspireerd door de premies die de Schiedamse Ge meenschap voor bepaalde ronden beschikbaar stelde (er was ook een premie van de plaatselijke pers bij), beukten de pedalen in het zweet huns aanschyns zo fu rieus, dat ze aansluiting kregen op de koene voorloper. En geza menlijk draaiden ze toen vérder in een stevig tempo elkaar met overgave de premies betwistend. Tenslotte zegevierde C. V. d. Pol, die en passant nog drie premies in de wacht sleepte, met een flinke voorsprong. Verder was de uitslag: 2 H. Knippers (een premie), 3 G. de Kok (een premie), 4 W. Lussen- berg (twree premies), 5 J. Ruigrok, 6 F. J. P- Schel, 7 C. Horsthuizen cn 8 H. de Wilt. Al deze renners vielen in de prijzen en bovendien kreeg Th. Egberts, die het laatst binnen kwam, ook nog een beloning voor zün dapper doorzetten, als lichtgevend voorbeeld voor de ren ners die uitvielen. De triomferende winnaar mocht met een fraai boeket bloemen in banden zijn ererondje rijden in het zijspan van een politiemotor. Zon der moeite nu en wuivend naar de juichende omstanders, reed hij het parcours, waarop hij zo menig zweetdruppel had gelalen bij het berijden, van zijn logge transport fiets. Difc sportevenement van allure, Waarvan de technische leiding be rustte bij de Schiedamse Renners vereniging en Y/harbij de heren M. van Dijk en W. Nieuwstraten een goede wedstrijdcommissie vormden, vond zijn bekroning in de prijs uitreiking in café „Liberty". De heer Van Dijk had voor alle prijs winnaars een persoonlijk woordje en overhandigde een aardige beker aan Van der Pol. Ook de andere prijswinnaars kwamen er niet slecht af, want behalve dc prijzen en pre mies waren er nog verscheidene presentjes in natura door Schie damse bedrijven beschikbaar ge steld. De heer Van Dijk dankte ten slotte voor de door het Hotter- damsch Parool beschikbaar gestelde geluidsinstallatie en voor dé Coca Cola, die de renners zich best lieten smaken. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 0.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. KJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur: Bioscopen; Passage, geen voorstellingen. Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Jung letrommen van Afrika". De Ridder—-Thiele met 5556 pnt Van de groepen F en G hebben we nog geen uitslagen. Vanavond wordt de finale ge speeld in dit concours tussen de winnaars van de verschillende groepen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 2—5 uur. Bril in étui. ring met sleutels, rozen krans in etui. blauwe gymschoen, hc- renregenjas, bolero'tje. wieldop, rode autoped, étui met sigaretten, portemon- naie met inhoud. Te bevragen bij de vinders: Bruin hondje met rode halsband, W. Asmus, Permssestraat 18a: bos touw, Boekee, Lekstraat 6b; 5 planken. B. Leeuwen- stein, Botterdamsedijk 275a: herenpor- temonnaie met inhoud. Broekhoven, Stationsstraat 36b; kinderportemonnaie met inhoud. J. Brouns, Hogenbanweg 35c: kinderportemonnaie, W. Klein, Sin gel 110; oorclips met ring, W. Snijders, Kreupelstraat 18; horenpolshorloge. G. de Kortenaar, Dr Zamenhofstroat 147; autoped, T. de Raay, Tollensstraat 3a; ktnderspade, Th. Dolleman, v. Beveren straat 42; reservewiel, A. Vellekoop. Schaeperlaan 92: bandpompje, H. Schil- peroord. Overschiesestraat 94b: kinder- vest, E. v. d. Heijden. Dr Wibautplein 84: groene ceintuur, M. de Vries. Poor- tugaalscstraat 21; regenjas, v. Kruitun- gen, W. Brouwerstraat 14b; zilveren kleurenpotlood. J. v. Tilborg, Rijnstraat 12a; zakmes. Korteland. Vlasrdingerdljk 267; Lipsslcutei, J. lamberg, Da Costa- straat 25. Deze dagen ziet men weer vele honderden kinderen door onze stad trekken, met een papier in de hand en met ernstige zoekende gezichten er boven. Zij zijn bezig aan de „Stempel, en puzzle-tocht" die door het comité van de Fiesta Parade ook dit jaar, wordt gehouden. Het ls een aardige bezigheid voor de kin deren om zo aan de hand van de twaalf foto's op de kaart door de stad te zwerven en er vele bekende punten nog eens te herkennen. Ze doen er nog wat stadskennis bij op ook. Voor de kleineren is het nog. ge zien de gespannen gezichtjes, nog een gewichtige bezigheid ook, voor al ais ze stempels op hun kaart krij gen. En de moeite wordt nog ruim beloond ook, want na aanmelding en inlevering van de kaart krijgen, ze nog een rol snoepgoed en een ijskoud flesje Coca-cola dat na de warmte op straat er altijd als nec tar ingaat. Het verdiende gratis- kaartje voor een tocht met de „Va- cantie-trein" door de stad is boven dien nog een speciale aantrekkelijk heid. Geen wonder dan ook dat honder den kinderen reeds aan het Puzzle- tochten zijn geweest, en dat morgen I en overmorgen nog wel honderden kinderen door de stad zullen trek ken met hun kaart met plaatjes. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes, z. van L. Onstenk en D. van Gulik; Eliza beth B„ d. van J. Oprei en N. A. Labruyère; Ferdinand G., z. van C. J. H. Aïblas en A. Brand; An- tonius H. C„ z. van C. J. de Rond en C, P. C. Schra; Adrianus, z. van H. A. M. Th. de Jong en C. L. M, Douven; Franz, z. van H. A. M. Th. de Jong en C. L. M. Douven; Johannes A. M., z. van J. M. P. Wijnen en J. M. J. Over de Vest. \J IER avonden Fiësta-Parade, vier v avonden stralend weer Het is vooral zo prettig, dat ditmaal de avond van „Klaank en Zaank" uit Maastricht niet zoals verleden jaar in het water behoefde te vallen. In letterlijke zin dan. Figuurlijk viel het ook toen héél erg mee. Maar gezien de zeer grote belangstelling voor dit Fiësta-evenement en de veel grotere ruimte, die de Plantage biedt was dit toch wel de ideale entourage voor de joligheden van het Limburgse gezel schap. „Klaank en zaank" is een vrolijke operettegroep met een cabarettintje. Het is noch net één, noch het ander helemaal, maar het is onderhoudend en genoeglijk. Louis Devens verstaat de kunst zijn publiek met een grap hier en een kwinkslag daar te amu seren, alhoewel hij het met de aan vankelijk nogal gereserveerde Schie dammers niet eens zo gemakkelijk had. Zelfs het befaamde trucje, éen van de jongedames uit het pubtiek in te schakelen, beantwoordde slechts tend ele aan het beoogde doel. Laat Louis Devens daar echter vooral niet uit afleiden, dat het op treden van zijn groep geenj overwel digend succes is geweest. De Hollan ders zijn nu eenmaal minder spon taan dan hun Zuidelijker tempera ment bezittende landgenoten. Waar het gezelschap de onverdeel de bewondering van het publiek mee heelt geoogst is met de operette-se lecties geweest; Die lustige Witwe. Rosen aus dem Süden, Die Fleder- De bedrijfs-competitie die evenals vorige jaren weer door de v.v. Ve- gla (Ver. Glasfabriek) is georgani seerd, is weer ten einde. Van de negen deelnemende ver enigingen: VVSO, SCF, de Komeet, DES, de Geer. Fontijne, Nieuwe Waterweg, Postschutters en Vegla, zijn de volgende clubs als prijswin naars uit de strijd gekomen: VVSO behaalde wederom de eer ste prijs, de Komeet de tweede en SCF de derde prijs. Tot besluit van de competitie zal op Donderdag 25 Augustus ,a.s. 'n wedstrijd gespeeld worden v*an een gecombineerd elftal van dc acht deelnemende bcdrijfselftallen tegen de eerste prijswinnaar VVSO. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein aan de Damlaan. De aanvang is vastgesteld op 18.30 uur. Op 3 September zal in Musis Sa- cium een feestavond worden ge organiseerd door de deelnemende verenigingen, waar dan tevens de prijsuitreiking zal geschieden. Door WSQ is nog een prijs be schikbaar ges*eld voor de meest sportieve vereniging. Vanmorgen is de jeugd, die in de Fiesta-parade echt niet te klagen heeft over de attractie, in Passage onthaald op het sprookje „Repel steeltje". dat door het Nieuwe Jeugd Toneel van Cruys Voorbergh tot leven is gebracht op een wijze zoals alleen dit gezelschap van. 8 beroepsspelers dat kan. Het is toneelspel dat tot in de puntjes verzorgd is en dat bij de jeugdige toeschouwers zeer in de smaak valt en wel zo dat het spel nu en dan onderbroken moest wor den voor de joelende hulp die het publiek aan de onderdrukten bood. De titelrol werd gespeeld door Charley Nalbach. Van dit uitstekend gespeelde stuk, kunnen de kinderen morgen nog in twee voorstellingen genieten. In de nacht van Zondag op Maan dag zijn twee diefstallen gepleegd in Schiedam. De dieven die zich toegang verschaft hadden tot de Machinefabriek N.V. Kuno moesten al hun inspanning ten spijt genoegen nemen met zegge en schrijve 10 pakjes sigaretten. De inbraak bij de radiohandel van Van Daalen aan de Rotterdamse Dijk leverde meer op- Daar gingen tot nog toe onbekende dieven, er vandoor met 3 koffer-radio's en een koffer-gramofoon- De politie stelt een onderzoek in. maus, Grafin Maritza, dit alles weer klonk vlot en goed, niet overgeculti- veerd maèr steeds beschaafd. Ds so listen waren zeer behoorlijk, vooral Louis Devens zelf en de tenor. De actie was ongedwongen, de eenvou dige balletscnes waren niet onver dienstelijk, aardige décors omlijsten het geheel en de pianobegeleiding, hoewel nogal slordig, klonk handig genoeg. En zo verliep dan in allerplezierig ste stemming de vierde Fïësta-avond, publiek en de organiserende Schie- een avond waarop het Schiedamse damse Gemeenschap met vreugde kunnen terugzien. Het 1% jaar oude zoontje van Je heer C. H, L. S. uit Schiedam viel gistermiddag op de straatstenen aan de Korte Singelstraat toen de baga gedrager van zijn vaders fiets af brak terwijl hij in een mandje achterop zat. Nadat de G.G. en G.D. het ventje naar het Gemeentezie kenhuis had gebracht om de opge lopen schaafwonde te behandelen, kon de heer S. zijn zoontje weer mee naar huis nemen. De Schiedamse afdeling van d« Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen begint weer over het win- terprogramma te 'denken. De ope- nings-avond van het seizoen zal op 22 September plaats hebben, maar te voren zullen dc dames op S Sep tember eerst een uitstapje naar de Efteling •maken, terwijl de dag daarop het maandelijkse koffie-uur- tje wordt gehouden, in De Kroon. De 23-jarige M. G. D. uit Schie dam kwam Maandagavond om streeks half tien met zijn bromfiets te vallen, toen hij in de bocht bij de Admiraal de Ruyterstraat en de Nieuwe Waterwegstraat in het losse zand slipte. Zelf kwam D. er goed af, maar de 18-jarige duo-passagier J. V. D. eveneens uit Schiedam liep bij de valpartij een lichte her senschudding op. Na consultatie in het Gemeenteziekenhuis kon, bij huiswaarts keren. Film voor de Oudjes Zaterdagmorgen a.s. zal aan de ouden van dagen en de pupillen van het Comité Auto- én Boottoch ten een filmvoorstelling worden aangeboden. De leden van de Aig. Bond van Ouden van Dagen kun nen de entree-biljetten halen op Woensdag van 9 tot 11.30 uur in de sociëteit in. het Blauwe Huis. LEEUWABDEN Hedenmorgen is te Leeuwarden, de Generale Sy node van de Gercf. Kerken in Ne derland geopend. Deze pleegt cm de drie jaar te worden gehouden. Sedert 1920 was de Synode niet meer in de Friese hoofdstad bijeen geweest. Het agendum van de synode rs zo uitgebreid, dat met haar zittingen wel verscheidene weken gemoeid zullen zyn. Het bevat ongeveer 350 zaken en is in 17 hoofdstukken on derverdeeld. Er zijn verschillende zaken, die bijzondere aandacht vra gen Een van de allerbelangrijkste kwesties is die van de herziening van de kerkenorde, waarvoor de vorige synode depulaten heef^ be noemd. Hun rapporten hebben m de kerken aanleiding gegeven tot veel verzet en tal van kerkelijke verga deringen hebben de synode ver zocht. thans terzake geen beslissing te nemen. Dan is er ook de kwestie van de oecumenische gerichtheid dezer kerken. In haar midden zijn tal van personen, die pleiten voor aansluiting bij de Wereldraad der Kerken, anderen verzetten rich daar fel tegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1