m SCHIEDAM Amateurs tonen wel iets in hun mars te hebben I danslessen! De drie Corren hadden een moeilijke taak Zeister advocaat stond terecht voor verduistering Vandaag voor 50 jaar: eerste tram in de stad ©Fiesta Parade Dansschool B. Schilperoord DANSSCHOOL SITTON ARTISTEN SPELEN MET OVERGA VE WALDO-RIJSCHOOL 69915 Kuit uit koepel stort neer in Kurzaal Twee jaar 6 maanden met aftrek geëist AGENDA Inbraak Jubileum v. d. Vlerk Burgerlijke Stand Fièsta Bridge- kampioenen Kinderballet voor kinderen Roeiboot gevonden Tuin-concert Abcoude 2 Sept. te water Dertien leerlingen in Zwanenburg toegang tot school geweigerd Elten vraagt minister om verkiezingen I i PROGRAMMA I X I X l I l, Amsterdams uitgaven tien procent omhoog CVHilHiHHiU Alleen LUXAFLEX jaloezieën bieden U al deze voordelen: J. D. van MEURS Heden inschrijving nieuwe danslessen Voensdag 24 Augustus 1955 Onder het motto „Schiedamse amateurs zetten nog betere been tjes voor toonden gisteravond op het Plantage-podium diverse ama teurs uit onze eigen stad wat ze in hun mars hadden op het gebied van zang, voordracht en muziek. En dat was de amateurstaat in aanmerking genomen niet gering. Verscheidene goede nummers wer den voor het voetlicht gebracht, zodat de toeschouwers, die zich reeds bij voorbaat hadden ingesteld op een stevig en hartelijk applaus, dit goede voornemen naar hartelust konden uitleven. Het was een genoegen om te horen en te zien met welk een over gave de artisten zich vad hun taak kweten; hun stadgenoten enkele uren aangenaam bezig te houden. Als gold het een talentenjacht met uitzicht op een roemvolle carrière, zo volledig was de inzet. Alleen daarvoor verdienen alle deelnemers eigenlijk een prijs. Gezien het over het algemeen goede gehalte van het gebrachte stond de jury voor een uitermate moeilijke taak om na het aanhoren van- de drie en twintig nummers de vijf prijswinnaars aan te wijzen.Ten slotte besloten de drie Corren (Standaart, Don en Lavsbergen), die tezamen de jury vormden, als volgt: 1. The modem Combo - mu ziekband, 2. mej. Lutke Meyer - voordracht en dans, 3. Duo Mout Faase - zang, 4. K. Vlietstra - tenor, en 5. Vendosch - pianist. Goed begin "LJ ET begon al direct goed met het 15 man sterke orgest Sympho- nia onder leiding van de heer Straat- mans en met zang van de gebroeders Nïelen. De stemming zat er metéén in bij het publiek door het goede spel vim dit orkest. En die stemming werd er niet minder op toen als ex tra attractie 2even mysterieuze mu zikale negers de nodige opschudding op het toneel .veroorzaakten. Ze speelden hun swingerige muziek zo vlot, dat het zweet hun tappelings langs het zwarte gezicht liep, wat in dit geval niet helemaal zonder ge vaar was. Mevrouw Bekenis gaf vervolgens blijk een goede sopraanstem te be zitten. maar haar tekort aan volume deed het lied niet helemaal tot haar recht komen in de open lucht. De 12-jarige Jan Mulder zong- zon der begeleiding een Amerikaanse song. Maar dat mocht hem niet ver hinderen een uitstekende indruk bü het publiek achter te laten. Hij deed het bijzonder goed. Wie weet, zien we Jan later nog eens terug op de planken... als beroepszanger. Het trio Berns (bas, accordeon, electrische gitaar) strooide lustig met vlotte klanken, wat het publiek wei aanstond. De tenor J. J. Cabri met gitaarbegeleiding bracht volop ro mantiek met het Wolga-lied. Allerhande TA AT het kunstfluiten bijzonder geliefd is. bleek ook nu weer. Kunstfluiter Kees Dingemans oogstte veel succes en verdiend, want hu deed het prima. Wim Kroon zocht het vervolgens in de uitersten, want hij gaf zowel een imitatie van John ny Jordaan als van Kigoletto (aria van Verdi) weg. Swingmuziek ont lokten The Merry Piccaroons aan hun instrumenten, tot groot genoe gen van enkele jonge toeschouwers, aie nauwelijks op hun stoel konden blijven zitten. Een heel ander geluid kwam er toen Barzilay de Schiedamse Ben- jomino Gigïi zijn stem uitzette met een operette-melodie. Hij bracht het er knap af met zijn welluidende stem. Behalve een virtuoos xylofonlst in een razend tempo kwam Circus Renz er nit bleek de heer P. A. Barten ook nog een bUzonder be kwaam knutselaar te zijn. De xylo- phoon, die h(j bespeelde, had hij na melijk zelf gemaakt! Het publiek bracht met luid handgeklap hulde voor zoveel vakmanschap. Vervolgens kwamen er vier vlotte nummers uit de accordeons van The Black Stars (twee!), waarvan er één niet minder dan een eigen compo sitie was. Met haar voordracht en dans verzorgde mejuffrouw Lutke- Meyer een apart en alleenstaand nummer in het gevarieerde pro gramma, De voordracht ging haar uitstekend af en ook de zi geunerdans op de muziek van een gramofoonplaat kwam goed tot zijn recht. Jan Stout ver stoutte zich vervolgens de toet sen van een accordeon te beroe ren alsof het hier Parijzenaars en geen Schiedammers" gold. Hoogtepunt T7EN langdurig applaus oogstte zangduo Mout-Faasse met haar Weense melodieën. Met volle wel luidende stemmen zongen ze de ro mantische Weense sfeer binnen het bereik van de toehoerders, De heer T. v, d, Linden bleek een mond-ac- cordeonbespeler van formaat: de mogelijkheden van de mondorgel bleken in de mond vele te zijn. Een haast nog groter kunstfluiter dan zijn voorganger was W. de Jong en ook hij oogstte evenals zijn collega een welverdiend applaus. Zonder de andere amateurs te kort te doen, mogen we toch wel zeggen, dat het volgende optre den het hoogtepunt van deze amateuravond was. De jazz-band The modern Combo speelde zo geroutineerd en met zoveel fee ling voor rhythme, dat het deze kwalificatie wel verdiend, zoals de jury onderstreepte door dit gezelschap de eerste prtfs toe te kennen. Hun z.g, „koele jazz" ging er by de jongeren in als gesneden koek met boter er op. De bandleider R. v. d. Linden had dan ook de reputatie van zijn familie hoog te houden: Dolf v. d. Linden is zijn broer! Luide tyjval viel de hand van de Cartonnagef&brlek ten deel „uitgerust" met zangeres Anita, toen het met drie nummers zjjn kunnen had getoond. Geslaagd TAE 12-jarige accord eonniste Cor- rie van Dijk speelde „Traumerei" van Schumann zo gevoelvol, dat z(f onmiddellijk het hart van vele aan wezigen veroverde. Niet minder be kwaam was het zingen van de te nor K. Vlietstra, die over een goed stemgelnid beschikt. Mevrouw Vonk toonde een goede sopraan te zijn met het zingen van een opera-frag ment. En Nellie Damen tenslotte zocht het met haar zang weer eens in het lichtere genre, waarbij ze op de gitaar begeleid werd door Wim Buining. Uit deze opsomming van al die Schiedamse amateurs zal u ongetwij feld duidelijk zijn geworden, dat het een geslaagde avond Is geworden, waarop is gebleken, dat het Schie dam niet aan amateurs op het ge bied van zang, voordracht en mu ziek ontbreekt. Een extra attractie op deze avond vormde nog de aardige zang van The Vocal Guys, drie Vlaardingse jongens (ook in Vlaardingen sch0nt het niet aan bekwame amateurs te ontbreken) en het knappe orgelspel van Cor Standaart, die zijn Ham mond-orgel had meegenomen. (Advertentie LM.) Eén lichtgewonde DEN HAAG. Tijdens het op treden van de Franse chansonnier Philippe Clay in de Scheveningse Kurzaal is een ruit met loodUzeren sponning uit de koepel naar bene den gestort. De ruit kwam wonder boven wonder neer op enkele lege stoelen. Van de mensen, die er vlak omheen zaten liep een militair snij- wonden aan hoofd en handen op. Het publiek bleef rustig, het licht ging op en enkele mensen verlieten kalm de zaal. Na deze onderbre king zette Phibppe Clay zijn pro gramma voort alsof er niets ge beurd was. De hele koepel zal van daag aan een grondig onderzoek worden onderworpen. Het Deense motorschip „Melos" (17G? ton) is gisteren in de mond van de Theems in aanvaring geweest met het Britse s.s „Westwood" (1040 ton). De „Melos" is voor anker gegaan met een beschadigde romp. Het schip was op weg naar Amsterdam. De „Westwood" meldde, dat het zelf geen hulp nodig had. UTRECHT. Twee jaar en zee maanden gevangenisstraf met aftrek va voorarrest heeft de officier van justitie geëist tegen de 49-jarige schade-expert mr F. D, van B, te Zeist, die zich Dinsdagmorgen we gens verduistering van verscheidene geldsbedragen voor de rechtbank moest verantwoorden. De verdachte, hoewel zich in arrest bevindend, was niet ter rechtzitting verschenen, zodat zijn zaak bü verstek werd behandeld. Het niet verschijnen was volgens de officier te wijten aan het feit dat verdachte zich schaamde te recht te moeten staan voor een rechtbank waar hij verscheidene malen als pleiter was opgetreden. Uitvoerig ging de officier in op de oorzaken van de door verdachte ge pleegde delicten, welke zich uit strekten over een periode van vier jaar. Er was een zeer verward be heer van de gelden die aan mr B. in zijn functie van curator in di verse faillissementen werden toe- "S&t ."<X vertrouwd en die voor uitkering aan de crediteuren waren bestemd. Toen het met de verrekening enige malen niet vlotte, greep de justitie in en gelastte de advocaat deze gel den voortaan bij een bank te plaat sen. Ogenschijnlijk voldeed mr B- aan die opdracht, maar tegelijker tijd nam hij bij de betrokken bank een grote lening op, zodat het ef fect van deze maatregel ten slotte nihil was. Toen de advocatuur de verdachte blijkbaar niet voldoende meer opleverde, ging hü als schade- expert optreden, d.w.z. hij zocht personen op van wie hij wist dat zij enige vorderingen op de Staat der Nederlanden hadden, voornamelijk wegens oorlogsschade. Dan stelde hij deze mensen voor, zijn bemiddeling te aanvaarden om de posten los te krijgen. Verschillende personen, onder wie drie weduwen, gingen op deze voorstellen in en inderdaad, gelukte het verdachte voor zijn cliënten vrij aanzienlijke bedragen te incasseren, maar deze werden niet aan de rechthebbenden afgedragen, doch verdwenen in de portefeuille van de expert. Het to taal der door verdachte verduister de bedragen wordt begroot op 35 a 40 mille. Verdachte had een neiging om boven zijn stand te leven. De rechtbank zal 6 September uitspraak doen. Vandaag het precies vijftig jaar geleden, dat voor het eerst een electrische tram door de straten van Rotterdam reed. Passagiers za ten er nog niet in, want het was maar een proefrit. Pas op 18 Sep tember werd de eerste lü» feeste lijk geopend en de dag daarop kon den de Rotterdammers voor het De 12-jarige Jan Mulder zong bij zonder aardig op de amateur avond. die gisteravond tn de Plan tage is gehouden "Wie weet zien we Jan later ttoff eens terug op .de plankenals beroepszanger. t,Traumerei" van Schumann klonk gevoelvol op toen de 12-jarige Lorrie van Dijk de toetsen van haar accordeon beroerde. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5 Bellen bü ongeval: G.G. en GD. Tuin laan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven:- geopend iedere werkdag (behalve Maan dag)- van ^-30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Rj£. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maapdag) van z tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks' 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage, geen voorstellingen. Wonopole, 2. 7 en 9 uur: „Jtrng- leirommen van Afrika". Door aan de achterkant van het pand het luik in te drukken heb ben dieven in de nacht van Maan dag op Dinsdag zich toegang ver schaft tot het kantoor van de Ship- Radio Service "aan de Admiraal de Ruyterstraat. Daarbij hebben zjj een geldkistje buit gemaakt met 6 a 700 gulden. De politie stelt een onder zoek in. De horlogerie H. Th. van der Vlerk van de Rotterdamsedijk m Schiedam hoopt dezer dagen het 25-jarig bestaan te gedenken.' Bij deze gelegenheid zal op Maandag 29 Augustus ia Maison Westhuis, Warande 207 een receptie worden gehouden van 11.30 tot 13.30 uur. Geboren: Johannes J. z. v. G. J. v. d. Meis en C. L. Maas; Maria J, d. v. C. van Tricht en M. J. v. d. Veen; Adrians d. v. H. v. d. Waal en M, M. Veldhoven: Antonia J. d. v. L. van Beek en A. J. Philippa; Sophia L. M. d. v. J. Ooms en M. v. d. Hoorn. Overleden: J. J. van Leeuwen, 68 j.; S. Kristoffer son 74 j. Echtpaar Leenderts De beer Leen der ts en mevrouw Leenderts—Van. Iperen zijn gister avond uitgeroepen tot het beste bridge-paar van Schiedam. Dit als resultaat van de paren kampioen schapswedstrijden bridge, die _i« het kader van do fiesta-parade zijn gehouden. Zij ontvingen de grote wisselbeker en de twee kleine be kertjes die zij mogen behouden. Deze bridge wedstrijden zijn on der goede belangstelling en in een zeer prettige sfeer gehouden, .zodat de S. G- heeft besloten de2e wed strijden als vast punt op de pro gramma's in de komende jaren te handhaven. De voorzitter van de S. G„ de heer M- Holl, heeft gister avond de prijs uitgereikt en boven dien alle deelnemers bedankt voor hün belangstelling- De organisato ren en vooral de wedstrijdleider, de heer Osterholt kregen een pluimpje voor de goede regeling. ■Alles heeft als een bus geklopt en de stemming is daardoor heel pret- tig geweest. Hoewel er gistermiddag in de straten een temperatuur hing waar bij de traditionele mussen haast van de daken vielen, heeft Toscha de Jong en haar halletklasje van jeug dige Schiedammertjes toch de moed kunnen opbrengen om in het stik- warme Passage te gaan dansen voor de belangstellende jeugd. De voor stelling werd kennelijk geappre cieerd want de zaal was geheel ge vuld. In kleinere of grotere groepen van. jongere of oudere meisjes werden tal van dansen opgevoerd, in de tra ditionele stijl of pittige volksdans jes. Maar wat bij de toeschouwers toch wel het meest In de smaak vtel waren de gedanste sprookjes met vele koddige dieren-figuren. Daar tussen door danste Toscha de Jong dan zelf haar solo-dansen, vro lijke persiflage ea eenvoudige paro dieën. Er was een Picasso-achtïge Poppe- dijn en een verwaande pïnguin met de neus in de lucht en. meer van die aardige figuren. Het was een goed idee om de kin deren voor andere kinderen te laten optreden en de uitvoering was be slist moedig door de temperatuur. In de Wilhelmmahaven is een roeiboot onbeheerd aangetroffen. Het is een grijze boot met twee zit banken; de roeiriemen, liggen er in. MET MOTOR TEGEN ZUIL GEREDEN Toen de heer W. D. v. H. uit Schie dam gisteravond omstreeks 8 uur op de kruising van de B.K.-Laan en de Vondellaan met zijn motorfiets moest uitwijken voor een overstekende fietser, reed hij tegen een verkeers- zuil aan. Hij liep daarbij schaafwon den op aan de borst. De duo-passa- giere. mevrouw W. B. uit Vlaardin gen liep enkele schaafwonden aan de benen op. GG en GD kwam eraan te pas. De Christelijke Muziekvereniging „Harpe Davids" hoopt op Donder dagavond a.s. ten gerieve van de bewoners van het Ger. Rusthuis san de Nieuwe Haven een tuincop- cert te geven van koraalmuziek en volksliederen Het programma zal worden uit gevoerd onder leiding van oud-di rigent J. K. C. Karsseboom. HARINGVANGST-BERICHTEN Vangstberichten uit zee van he den: VL 78, weinig: VL 79 40 kant jes in een halve vleet; VL 205 12 (nog 50 netten); VL 205 10 (nog 20 netten): VL 208 4 (nog 35 net ten); VL 86 6 (nog 20 netten); VL 114 12; VL 115 17: VL 190 25 (nog 35 netten); VL 196 20 (nog 20 net ten); VL 197 60: VL 199 geen vangst; VL 53 10; VL 61 geen vangst; VL 71 40; VL 83 20; VL 166 90; VL 200 10; VL 50 geen vangst; VL 80 4 (nog 25 netten); VL 14 10; VL 56 20; VL 84 4; VL 89 20; VL 112 5. Tijdens de vijfde Grotius-dag, die Zonaag 28 Aug. door de Duitse Grotius-vereniging in het Maxtmi- leanum in München wordt geor ganiseerd, zal mr A. C. W. Beer man, voorzitter van de Stichting Havertbelangen te Rotterdam, spre ken over „De vrijheid der interna tionale rivieren". Vrijdag 2 September wordt op de werf Gusto te Schiedam de mij nenveger Abcoude" te water ge laten. Het is bet 14de schip van een serie van 32 kustmynenvegers de Dokkum-klasse, die bij -verschillen de Nederlandse werven in aanbouw zijn. Deze schepen worden gebouwd van niet-magnetisch materiaal. De romp bestaat uit een dubbele hou ten huid op aluminium spanten. De tewaterlating geschiedt door de echtgenote van de burgemeester van Abcoude, mevrouw M. A. Quaries van. Üfford-Van der Meer. eerst een ritje met de tram gaan maken. Die eerste tram, lijn 1, reed van de Honingerdijk naar het park. Het heeft heel wat voeten in de aarde peFiad voor de rails er lagen. Te genwoordig gaat het lassen elec- trisch, ntaar in die dagen kwam daar een omvangrijke installatie aan te pasde rijdende ijzersmelterij gehetenDe hele zomer van. 1905 waren de stra/en tussen Honinger dijk en het Park opgebroken. De electrische tram had in de Maas stad lang op zich laten to ach ten. In Amsterdam, Den Haag en Haarlem reden al trams, toen de RTM in Februari 1904 de concessie kreeg. De Maatschappij splitste zich toen in de RETM en de RTM. Anderhalf jaar later was de eerste lijn al gereed maar op het laatste moment zag het er naaf uit, dat het feest nog niet zou doorgaan, want de electrische centrale, die de stroom zou leverenwas niet klaarDe RETM heeft toen maar een nood centrale gebouwd, en op 18 Sep tember reden de genodigden trots van de Honingerdijk naar het Park. Twintig minten deed de eerste tram daar over. Duizenden Rotterdam mers waren van dat geweldige schouwspel getuige. Het was een plechtig feest, met veel hoge hoe den. ZWANENBURG Het hoofd van de openbare lagere Prins Bemhard- school te Zwanenburg heeft bij het begin van het nieuwe schooljaar in opdracht van het gemeentebestuur van Haarlemmermeer aan dertien leerlingen der zesde klasse van zijn school de toegang moeten weigeren. De ouders van deze kinderen heb ben Zaterdag j.L van het gemeente bestuur bericht ontvangen, dat hun kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar naar de in eert ander deel van Zwanenburg gelegen openbare lagere Julianaschool zijn overge- plaats. De ouders hebben bezwaar te gen deze overplaatsing en zijn voor nemens hun kinderen elke morgen bij het begin van de schooltijd op nieuw naar de Prins Benrnhard- school te zenden. In hun brief aan de ouders delen B. en W. van Haarlemmermeer mee, dat zij tot deze overplaatsing hebben besloten, teneinde te verzekeren, dat zeven leerkrachten werkzaam kun nen blijven, hetgeen zij in het belang aan de openbare lagere Julianaschool van het onderwijs achten. (Van onze correspondent) NIJMEGEN. Elten wenst als nog verkiezingen voor de bevol king. Een delegatie zal zich met dit verzoek richten tot de minister van Binnenlandse Zaken- Het motief voor de verkiezingen is het uitbrei dingsplan" voor de gemeente Elten. Het plan om een delegatie naar de minister te zenden is opgesteld tijdens een vergadering van het Ei- tense adviescollege, dat min of meer de functie van gemeenteraad vervult zonder in werkelijkheid enige bevoegdheid te bezitten. Het adviescollege meent, dat het het uitbreidingsplan van Elten niet kan ondersteunen, zonder dat de bevol king duidelijk haar steun, aan dit lichaam te kennen heeft gegeven. Het uitbreidingsplan omvat de bouw van een honderdtal woningen. i V I s. V 13 tot 24 uur: Kermis op de Broersvest. 13—16 uur en19—22.30 uur: Tentoonstelling „Bali" in het Stedelijk Museum. Woensdag 24 Augustus 9 en 11 uur: Jeugdtoneelvoor- stellmg van „Repelsteeltje" door de Stichting „Nieuw Jeugdtoneel" onder regie van Cruys Voorbergh in Passage-theater. 9—12 uur en 1417 uur: Puzzletocht voor de jeugd, S.G.-kiosk Plantage. 14 en 16 uur: Jeugdvoorstel ling Ballet in Passage theater onder leiding van Toscha de Jongh. 14.30 uur: Excursie naar de Schiedamse Cartonnage- fabriek, 14.3017 uur: Hengelwedstrijd voor junioren in de Schie damse Schie. Overschiese- •vveg. Gezamenlijk vertrek vanaf de Grote Markt om 13.45 uur. 202L uur: Orgelconcert te geven door de organist Jacq. P. Bekkers op het orgel van de Grote Kerk. 10 uur: Operette „Het Witte Paard" in het Passage theater gebracht door Schiedamse amateurs. 20 uur: Het Rotterdams Opera Koor treedt op in de Plan tage met medewerking van drie bekende solisten: de sopraan Greet Koeman, de tenor Leo Larsen en de ba riton Léon Combé. Dirigent Frans Moonen, aan de vleugels: Cor van der Hulst Rmgels en Herman van Roon. Donderdag 25 Augustus 9, 11, 14 en 16 uur: Variété voorstelling voor de jeugd. 912 en 14—17 uur: Puzzle tocht voor de jeugd. Ver trek kiosk Plantage. Laat ste dag. 10.30 uur: Excursie naar de Schiedamse Car tónna ge- fabriek. 14 uur: Excursie naar de Gem. Technische Bedrijven. 14—16 uur: Torenbeklimmcn Grote Kerk, ingang Nieuw- s tra at. 20 uur: Operette „In het Wit te Paard" wordt in Passa ge-theater voor de laatste maal vertoond door de Schiedamse amateurs. 20 uur: Spaanse Dans-sbow in de Plantage. Maria Petrel- li-Ruiz komt met haar warmbloedige groep Spaan se dansers die II de eeuwen-oude, originele Spaanse dansen tonen Een hoogtepunt in de Fiesta. s s I s I s s I s I s s s I s I N I s s s s s AMSTERDAM De gemeentebe groting voor 1956 is Dinsdag aan de raad aangeboden, voor de gewone dienst sluitende op eert bedrag van f 292.522.847. Als gevolg van loon- en prysvernoglngen moet volgens de toelichting worden gerekend op een stijging der uitgaven met 10 pet. in vergelijking bij 1955, d.w.z. met een bedrag van f 27.4 miltioen. Hiermede hebben wij bet genoegen U kennis te ge ven van onze 25-jarige echt vereniging en ons 25*jaiig zakcnjubileum. H. v. WIJK C. v, WIJK-v. d. ZEE Schiedam, Rotterdams^ 1955. v 419. Receptie 31 Aug. van 3 tot 5 uur, Rotterdamsedijk 419. £b Jfo éb «feo Te koop aangeb. kippen volop aan de leg. J. v. Koppen, Kerkweg 49, Ketel. Te bez. v. 28 u. n.m. Fotografie li c Nieuwe RATlEVE xonwftring dié tf t 'trots tonen i Voor pasfoto'» naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen »'oor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Sjmedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstraat 111. Personeel gerr. Zelfstandige dienstbode ge vraagd. R.K., voor dag en nacht, in klein gezin. Was buitenshuis, Eigen kamer, Centr. verw„ radio. Mevr. J. F, Nijman—Alkemade, Burg. Wijnandslaan 62, Rotterdam- Överschie, tel. 85794, Verloren Ten gerieve van onze iczera heoben wu ae mogetökheid opensesteiti pm onder d* Heme advertenties tegen een vergoe ding van f 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan on« bureau worden opgegeven. varende aluminium strippen behouden hun vorm plastic band gemakkelijk te reinigen nylon koorden mat plastic dopjes rafelen niet, onbreekbaar eenvoudige bediening koorden altijd binnen Uw bereik Let op dit mBrk, De naam' LUXAFLEX staat op elke alrjp. Dit speciale, „ziebt- bate-onzichtbare" merk ia Uw garantie voor de allerbeste jalouwe. OVERTUIG U erven», dof dit zegal op Uw joloeaieën. ^gebracht - don weet U zeker, dot U de échte ffpx-ialeerte-en-heb Vraag gra d» talloze deeorotleve ogellikhedai v«n Luxaflex ialoazlaën Oranjegalerfj 11 Telef, 67844 Aangesloten bij het F.I.S., d.w.Z. U kunt de betaling over 12 maanden verdelen Walvisstr. 4, hk Vismarkt, Schiedam, tel. 66265 Het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam vraagt: a. STOKER-TIMMERMAN b. ELECTROMONTEUR c. TIMMERMAN Gegadigden voor b. en c. moeten tevens in voorkomende gevallen als reservestoker dienst doen. Voor a.: loongroep 4 ƒ63.8470.08, in eventueel continudienst vermeerderd met een. toelage' ad 2.46. Voor b. en c.: loongroep 5 68.6474.88. Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt in verband met uitbreiding van de productie frezer voor het bewerken van gletstukken en het vervaardigen van onderdelen waar aan hoge eisen van nauwkeurigheid -worden gesteld. Goede kennis van jte- keninglezen ia vereist. b. eorveeër voor het schoonhouden van de afdelin gen en het verlenen van hulp by ver schillende* werkzaamheden in de afde ling Mechanische Bewerkingen en Mon tage. Sollicitaties met bÜzonC*erkec!e:D worden in gewacht onder letters S-S- aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 98, Vlaardingen. Heden inschrijven eerstbeginnenden cn gevorderden LANGE HAVEN 131 - SCHIEDAM - TEL. 66262 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1