Sp« aans toe in de Het ging er Plantage gisteravond /Jj Jan Rronk verricht baanbrekend werk Maria Petrelli-Ruiz en haar Spaanse Dans-show Fiesta Paradel w Kinderen getracteerd op bezoek aan de Kermis 3 dagen gratis kopen „Tl MC O" Schoten en mitrailleurvuur klonken bij Kethel rijtb» 20 Augustus 1955 SIERLIJK EN WARMBLOEDIG PROGRAMMA 7 Warme weer is niet gunstig! ACTNRA De Jeugd geniet Competitie Wie heeft iets verloren WAARDE VAN PANTOMIME ZENTRA HORLOGES 45^- VAN DER VLERK Geen acrobaten bij het vuurwerk BROMFIETS SLIPTE j Burgerlijke Sland DE VIJAND WON! Ongevallen Rode Kruis houdt grote oefening in Sliedrecht Streekcentrum voor Hoekse Waard in October open C.H.KRAAIJEVELD i OVERLEDEN 2 In de Vacamie-week, die wij nu aan het vieren zijn cn die de Spaanse naam Fiesta heeft gekregen, past zeker een Spaans element. Dit is er dan ook gekomen en wel in de vorm van de Spaanse Dans Show van Maria Petrelli-Rui2 in de Plantage. Spaans van het begin tot het einde, tot de vonken er af spatten! Vorig iaar waren er ook Spaanse dansers in de Plantage en de voorstelling viel zo in dc smaak, dat terecht de S. G. ook dit jaar weer een dergelijk nummer heeft opgenomen. En met evenveel succes als vroeger mogen we wel zeg gen. Want de duizenden Schiedammers die het schouwspel hebben gezien, hebben hun bijval niet onder stoelen of banken gestoken. En van de weersomstuit waren de Spaanse gasten ook niet zuinig met hun „encore's". Hel was een fleurig geheel dit de solo-danser, met uitstekend tech- dans-festijn, licht, luchtig, kleurig en nisch werk en een. overigens niet vol vuur. Een dans-show. waarin j goedkope neiging tot acrobatisrr.e. cok het element show-dans niet ont- j Zijn vlugge voetenwerk deed hem brak, niet in de wilde Amerikaanse i in de „Farruca" op een tap-denser trant, maar op de beheerste ♦Euro- j lijken ,maar in „El Garrotin" (Gal- pese wijze, die het geheel makke-1 genaas) was hij zeer goed van ex- lij ker en soepeler maakte. 'Ze waren j pressie. ook niet zuinig met kleuren, maar i Dat wij enkele nummers en enkele dit paste toch wonderwel aan bij de namen hebben genoemd doet riet dansen en het wilde ziceuner-ele- 1 af aan de prestaties van de anderen, ment dat in de Spaanse dansen ver- terwijl de andere dansen ook niet scholen ligt. Een wildheid, die toch van minder peil waren. Nee. het nergens onbeheerst is. I was een vernikkel jke aaneenschake- De Spaanse dans. en zeker de dan- ling van prettige dansen, die door sen die gisteren getoond werden, isl.et publiek dankbaar werden aan- opgebouwd uit de oude volksdansen.vaard. Het mist zo op het eerste gezicht de j Tussen deze pittige, vurige maar geraffineerde verfijning van het bal-tevens sierlijke dansen in kleine let en ook het expressieve van de groepen of door het gehele ensem- moderne dansen, maar is daardoorble, zijn enkele nummers ingelast aan de andere kant ook veel begrij- van de guitarist Herman van der Aa. peliiker voor een in de dans nietDit is geen Spanjaard, maar een ge- geschoold publiek. Vandaar dat het publiek gisteravond zo volledig met i de dansers bon meeleven. Dit houdt echter niet in dat de techniek zo j eenvoudig zou zijn of dat er geen betekenis in zou ritten. De „Vuurdans" Het programma omvatte veertien dans-nummers, waarvan dan nog een flink aantal, na het hartelijke i applaus, herhaald werd. Het artis- tieke hoogtepunt lag wel in hot nummer „Él amor brujo" (Heksen- liefde) naar het bekende werk „Vuucdans" van Da Faila. Dit zwaar j gescandeerde Stuk werd op geheim zinnige. om niet te zeggen maca bere wijze gedanst door zes danseres sen, die in hier soberder gehouden bewegingen toch expressiever waren. De choreographie van dit nummer was van Mme Argentina, het enige nummer overigens dat niet in de fi guren was gelegd door de leidster van het gezelschap. Maria Petrelli Ruiz. Ook de „Cordoba" was een statige j en buitengemeen elegante dans van Mariene Gobeau en Enriquette Mo- rena, -waarvan de laatste alleen de heel coquette en sierlijke Sevillas j -gaf. i De „Lagartaranas" was een zonm- ge naïeve volksdans'waarvan de hu- I monistische en amoureuse trekjes het publick verrukten, dat dan ook om een herhaling vroeg. De twee ...Tota's", de meest geliefde dans in Spanje waren zeer charmant, luch tig en uitermate sierlijk. Bij de manhen was Frans Ra val De danseres Mariene Gobeau in de .Cordoba". wone Amsterdamse jongen. Maar wat die uit zijn instrument weet te balen! Het grenst aan het onbegrij pelijke. Het was overigens een Ne derlander. Joop Severs, die de dan sen begeleidde op zijn piano en zelf nog een Spaanse dans als solo-num mer gaf. Maria PetrelliRuiz, de leidster van het gezelschap die de choreo grafie en ook do costumes verzorg de. werd uiteraard in het hartelijke applaus betrokken. Ettriqiieffa Mo rep a en José Luz, ran de Spaanse Dans-shou; ran Marta PetrelZi-Ruic dansten gis teravond in de Plantage de meest geliefde Spaanse volksdans, de „Jota". 13 tot 2* uur: Kermis op de Broersvest. 1316 uur en 19—22.30 uur: Tentoonstelling „Baii" in het Stedelijk Museum. Vrijdag 26 Augustus 14 uur: Excursie naar de Gem. Technische bedrijven. 14—16 uur: Toren beklimmen Grote Kerk, ingang Nieuw - straat. 14,30 uur: Excursie naar de Schiedamse Cartonnagc- fabriek. 14.30—16 uur: Rolschaatwed- stryd voor jongens en meis jes op de Maasboulevard. Alle deelnemers moeten echter om 2 uur aanwezig zijn. Voor die tijd kan men zich- ook nog aan de start opgeven. Deze wedstrijden worden een voorloper voor de rolschaatsshow op Za terdag. 20 uur: Rens van Dorth wipt even aan in de Plantage om zijn „Zomer-paradc 1955" te brengen. Mede werkers zijn Cas Oosthoek aan. de vleugel, Ted Yale- rio, Coia Ville, de 3 Kal- mars, de 3 Dicola's en Dick Binnendijk. Ook Paul Re- nes komt als Boefje van Rotterdam. i s (Advertentie IM.) Zaterdag 27 Augustus s Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer. St. Li duinstraat 58 Bellen b{j ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van i.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJv. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Btedelyk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage* iüks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9 uur. „A C en de Mummie" 1416 uur: Torenbeklimming Grote Kerk. ingang Nieuw- straat. 14.30 uur: Wielerronde vnor Schiedam, voor de elfde maal gehouden. De ama teurs. waaronder velen met klinkende namen op ren-gebied, starten om '6.15 uur. Het "arcours is dit maal de Staèhouderlaan. 15.30 uur: Alles loopt op rol letjes op de B.K.-laan (bij het St. Jacobs Gasthuis), waar de Hollandia Roller Show staaltjes vertoond op de schaats-met-de-wjelties Tenslotte een Rol-hockey- wedstrijd tegen een Duitse pk-eg. Nog nooit vertoond in Schiedam. 20 uur: Met een groot "Vuur werk aan de Vlaardingor- dijk spat de Fiesta Parade dit jaar dan uit elkaar. Lettelijk en figuurlijk dus een kiap-op-de-vuurpijl. Het begint een traditie tc worden dat de jongens en meisjes van de Schiedamse weeshuizen of dergelij ke inrichtingen tijdens de Schiedam se "Vacantie-weck getracteerd wor den op een bezoek aan de kermis. Deze traditie stamt van vier jaar terug toen een paar kinderen, ver lokt door de .heerlijkheden die op de kermis zo open en bloot liggen. de verleiding niet konden vveer- I I staan en zich "wat van het spul toe- eigenden. Kermis-exploitanten zijn I de kwaadste gasten niet en hier- door begaan met het lot van deze toch al zo achtergestelde jeugd, de- I den zij een royaal gebaar en maak- 1 ten het mogelijk dat de kinderen elk jaar opnieuw eens gratis van de kdkmis-vermakelijkheden kunnen genieten. Ze werd uit een kwade daad een goede geboren. Gisteren zijn weer 21 pupillen van ..De Lindenhof" de gast geweest van i de kermis-exploitanten, die hen «I royaal tracteerden op alle verma- I kelijkheden die de kermis maar biedt, zodat zij naar hartelust heb ben kunnen draaien en zwieren en hobbelen en al die prettige mar le lingen doorstaan, die de spullen maar mogelijk maken. Het aantal jeugdige gasten is dit jaar aanzienlijk minder pan b.v. vo rig jaar, maar dit is te wijten aan het feit dat vele pupillen momen teel nog met vacantie zijn, in kam pen vertoeven of hoe dan ook, ter wijl de Fiesta Parade ook iets eer der afloopt dan in de vorige. Het geen niet wegneemt dat de kinde ren wel genoten hebben. Of de pupillen van „Dc Linden- hof' zich op de kermistraar rij de gasten icaren van de exploi tanten, zich vermaakt hebben.' Nieuw voor Schiedam 1 Zij zijn dus echt niet het slacht- offer peujorden ran het SetL dat het i t dit jaar niet best gaat met de ker- -wT^-n Uo nXniYl mis. Vreemd genoeg ligt dit in het j V dH X tHl Lv/JXA J.1AAO tceer, zoals mr. H. M. Janvier ons vertelde. Regen is slecht voor het Gisteren is er in het Pnssage-tnea- kermis-bezoek, maar warm weer is ter een Ven c té voorste Hing roor evenmin bevorderlijk. Bij het druk- I de jeugd gehouden. kend-manne weer dat we de laatste j week hebben gehad, gaat de Schie- De kinderen hebben luidkeels ge- dammer blijkbaar liever ergens bui- lachen om dc grollen van de cloivn ten zitten, waar hij heerlijk kan uit- August Frederico met zijn ballor.- waaien, dan dat hij de drukke e» netjes, zc hebben opmerkingen door j daardoor irarme kermis opzoekt. j de zaal geschreeuwd om te hewjjzen, I Het is te begrijpen, maar de ex- dat ze Tonny van Dommelen door ploifanten zitten met de strop. Er I hddden met zijn goocheltrucs. ze; zijn renten die 's avonds al om half' hebben rich best vermaakt met Flo- I elf beginnen te sluiten bij gebrek j rencetta met haar sprekende pop. j aan belangstelling van het publiek!maar vooral zijn ze onmidclelUijk j Nee, droog maar bedekt weer over- daarop muisstil geworden, genietend i duo en wat koelte 's avonds, dat is j van iets dat ze nog nooit gezien j ideaal voor een kermis. Monopole. 2, xnijn Papa". 7 en 9 uur: „O, Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912.30 uur •n 25 uur. Groene regenjas, blauw da mes vest, zeildoeken tas met inhoud, damesarm bandhorloge. witte autoped. Tc bevragen bij de vinders: Herders hond. wed. v. d. Berg. Schiedamse wee 148. Kethel: bouvier. Hertog, parallel weg 192e; rolschaats, Dc Huiter, Carle- siusstraat 33: specigoedgewcertje. J. v. Ooyen, Groenelaan 26: rode autoped. Valken. Oosterstraat 96: strandbal, Mat- thijssen. St Liduinastraat 78: oorhan gertje, S. Maas, Broersvest 100: kinder- armband, Scholten, v. Dcventerstraat 3H: pakje foto's. A. v, Bokhoven. lek straat KM; 1 IJzeren kg gewicht. E Westerveld. Gcerviietsestruat 31b: grijw roeiboot. De Nieuwe Waterweg. Sch se dam: bruin lederen portemormaie met inhoud. A. Veth, Jan Vermeersi.-aat 8- kindertasje «n portemonnaje. L. v. d Berg. Kreupelstraat 27: damesportetnon- naie met inhoud. C. Jeeup, Boterstraat Jb; rode porterponnaie met inhoud. K. Doejaar, Bussischestraat 98b: herenpor- temonnaie met Inhoud. K. Doe ver mans, St. Lid ui na gesticht. Nieuwe Haven: ge ruit kindertasje. F. v. d. Grijp, Maas straat 42: rijwielzijtas met inhoud, B. Jongste, Dorpsstraat 1. Kcthclc; 1 kindersandalen, H. Schrijver, Singel 70: actctas met gereedschap, G- Groenhorst. NJeuwsticht N-Z.' 26; portemonnaie met Inhoud, J, Pletcrs, Perenlaan 14. Ke thel; bruine fietstas, Schrooten. Brug manstraat 4: bruine portemonnaie met Inhoud. F, Jonas, Grote Markt 6b: zwar te vulpen, S. Tleman, Jultanalaan: zwembroek met handdoek. P. Crama. Hoofdstraat 135; wit kinderkousje. Win ters v*. DjjrkriT22t geel d7iTnc^h-"'H- pak. De Wit, Rubenslaanl 23b: brei werkje. J. Holterman. Noordvcstslngcl 21: rode zwembroek en baddoek.M, v. Nicrop. Botterdamsedijk, 56b; militaire regenjas en gereedsclisp. W. Letterman, Zuicllandse3traat 20a: overgordijn. Pir- terse en Co.. Broersvest 76: padvinders- riem. B. v. d, Neut. Hoogstraat tl: ktn- dersandaal. P. v, d. Helden. Oude Maas straat 17; damesblouse, v. Munster. Prof. Kamerlineh Onneslaan i4ia. Dc pantomime-groep van Jan Bronk, die gisteren in het Passage-theater voor de Schiedamse jeugd is opgetreden, mag uniek genoemd worden in Nederland. Hoewel men in het buitenland {Frankrijk. Duitsland) reeds lang de kwaliteiten en bekoring van het gebarenspel ontdekt heeft en in verschillende grole plaatsen vrij geregeld voorstellingen worden gegeven, schijnt men in Nederland nog steeds niet helemaal in de expressieve kracht en de kunst-uiting van dit spel te geloven. De stomme films (zoals die van Charley Chaplin) wijzen anders al een heel eind in de goede richting van het gebarenspel, waarmee alles gezegd en goed gezegd kan worden-- Jan Bronk en nu ook zijn leerlingen Is warm gelopen voor de bijzondere zeggingskracht van het pantomime-spel. "Op eigen houtje Megon hij te oefenen, alles opofferend aan zijn liefhebberij. Maar hij zag, dat hij er alleen niel zou komen, op die hoogte die hij wenste te bereiken. Een studiebeurs voor het buitenland zat er niet aan; dus ging hij op eigen gelegenheid. Naar- Parijs, waar hü een bijzonder harde leerschool moest doorlopen en zich heel veel ontzeggen. |N Juli 1950 kwam hij terug in 1 ons land geschoold in en met een grondige kennis van het. spel. Na enige maanden bij het gezelschap „Puck" de „stille" rollen te hebben gespeeld, trad hij uit om een eigen pantomime-gvoep te vormen. Ge wapend met een onverzettelijke wil en enthousiasme ging "hij te werk cn verzamelde in Amsterdam cm groepje enthousisten om zich heen. Ondanks vele tegenslagen en finan ciële moeilijkheden zette deze groep door. Op initiatief van Bronk werd in '51 dè Stichting „Nederlands Pan tomime-spel" opgericht, in het be stuur waarvan een onderwijzer.-een journalist, een jurist cn een werk- •student (beeldhouwer) zitting hfb- ben. Het begon te Iepen. In Amsterdam geniet de groep (negen man sterk) al oen aan zienlijke waardering. Het Am sterdams Bos zag reeds meer dere opvoeringen ran de groep cn in de „Avbeidspauze" is Jan Bronk met de zijnen graag ge zien. Ook op het gebied van sociaal werk voor bijvoorbeeld dc kinderen van „Ons Huis" wordt het nodige gedaan. OPVOEDEND STERK komt bij dit aiW de pe dagogische waarde van het part- tomimespeS naar voren, dat ook bij de reclassering een grote rol zou kunnen spelen- Dc kinderen leren aandachtig toekijken, onderscheiden en waarderen en fabrieksmeisjes, die door hun werk dermate zijn af gestompt dat het denkon een uit zonderlijke bezigheid wordt, wor den door het spel gedwongen hun gedachten te platen gaan^en^ tot ren men" Bovendien ""kan het onderricht in het pantomime-spel .verlossend werken bij dc zogenaamde ..gerem de" kinderen. Bijzonder aardige en leerzame ervaringen heeft Bronk hier al mee opgedaan, want ook deze aspecten van het pantomime- spel hebben zijn volle be langstel ling. Reeds heeft hij voor sociale instellingen leerkrachten gevormd, die nu zelf les aan de kinderen kun nen geven. inderen komen geheel in de ban van de lichaamsbewegin gen. het beeldende gebarenspel zonder woorden. Ze begrijpen, wat er met een bepaald gebaar bedoeld wordt en. schijnen intuï tief aan to voelen, dat het hier om iets meer dan loülcr ver maak gaat. Met volledige over gave kijken 7.e toe, elke be we ging registrerend in hun be wustzijn,'. opdat de bedoeling van al die subtiele gebaartjes en voetbewegingen hun toch maar niet zal ontgaan. De ver- (Advertentie l.M.) Reeds vanaf 2 jaar verze kerd tegen verlies en diefstal, Rotterdamaedtjk 266 - Tel. 67593 ze reclamefilms gaan maken. Haar hoop is gericht op een subsidie in de toekomst. Moge dit met het no dige succes voor deze jonge groep zijn weggelegd, want hun pioniers werk. verdient het. Wij vernemen van de Schiedamse 1 Gemeenschap dat, in tegenstelling i met hetgeen het feestprogramma j vermeldt, er a.s. Zaterdagavond geen parterre-acrobaten voor het Vuur- j werk in de omgeving van de Vlaar- dingerdijk zullen optreden. De met deze artisten getroffen overeenkomst wordt n.l. door hen niet nagekomen. hadden: pantomirnespel. Iets geheel nieuws voor Schiedam. Hoewel hierbij uiteraard geen j woord viel afgezien van de dui- s delijke toelichtingen van de leider van de pantomimes roep Jan Bronk liet het „welsprekende" gebaren- spel van dc pantomimisten aan dui- delijkheid niets te wensen over. Gisteravond is de aangekondigde' was. een aangename verras- j voetbalwedstrijd sespeeid tussen de -JXSfljTi eerste prijswinnaar, de V.V.S.O., in tc zien opwerken tot een kunstzin- de Vegla Bedrijven Competitie en j nig niveau. Reeds onmiddellijk met j een gecombineerd elftal van de acht bn speU.De Jlohkenmahe^schoot andere deelnemende verenigingen. Deze wedstrijd die sportief op een Dit Is de enige aanbieding van deze week, maar het is een aanbieding die U zich nog jaren lang zult herinneren. Aetecassen met 10 jaar garantie, gemaakt van Ar gentijns tuigieder en dat niet alleen, de dubbele vakken zijn zó ruim gemaakt, dat zij inderdaad het volume hebben van twee normale actetassen. 600 actetassen v. 1 9t3t) met twee vakken twee voorzakken en brede riem. Stel U eens voor, van dit beste in de klgur gelooide blanke tuigleer koopt Uzo'n dubbele tas, nu, voor het schoolseizoen begint, voor nog geen veertien gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze dubbele actetassen 49Off met 10 jaar ö- garantie, voor In onze Schrijfwaren-afde. ling (beneden) Schooi pakketten met 13 verschillende arti kelen voorschool 89 ct 2eer hoog peil stond, werd tenslot te gewonnen door de combinatie met 32. Dit sportieve verloop is mede te danken' aan de leiding van scheidsrechter E. Mast en de beide grensrechters M. de Graaf en. D. v. d. Hoek. Voor de wedstrijd overhandigde voorzitter Blomstoel met een korte felicitatie een fraai bouquet oranje- witte bloemen aan de aanvoerder van V.V.S.O. (Advertentie IJ4-) hij Heren modemagazijn BROERSVEST 56 Zie onze etalages UDCC err op 3 Sept- met de uitwedstrijd tegen HoftyierT ritfSb ontvangt orb jhet sterke N.S.V.V. in Nu mansdorp ondertr „Ais iaatsle oefenwedstrijd voor de a-S. competitie speelt H.B.S.S. a.s. Zaterdag tegen, het Schiedamse S.F.C. op het terrein van D.H.S. in Kethel, aanvang 6 uur. De competitie begint voor HBSS het gezelschap met een knappe irtbeelding van de figuurtjes, die in beweging komen als de klok gaat draaien. Simpele j strakke gebaartjes, maar volkomen de bedoeling karakteriserend. Knap teamwork viel daarbij te be wonde- ren evenals in „De molenaar" en j Gouddelvers". In de „Twee vech tende mannetjes"' kwam het bekwa me spel van Jan Bronk duidelijk tot i uiting. Hij steekt nog met kop en i schouder boven de rest van de groep i uit, die hij zelf opgeleid en gefor- meerd heeft, hoewel die toch al ver in de goede richting gevorderd is sinds de korte tijd van haar bestaan. Toen de 25-jar;ge loswerk man J. van der L. uit Schiedam gister mor gen om zeven uur met zijn bromfiets te snel door de bocht ging op de hoek Damlaan—Oudedijk, slipte hij cn kwam te vallen. Met inwendige j kneuzingen vervoerde dc GG cn GD j hem naar de Dr Nolctstichtjng. j Geboren: Hendrina J. P. M.. d. van j A. J. Nienïied cn P. J. M, van der Velden- Anthor.etta P S., d. van P. J. Pankeri en S. F. de Jong; J can nette C.. d .van A. M. M. Nuiten cn R. C. Pel- grim- Grietje H„ d. van P. P. Wittebo; en H*. H. Vis; Willempje. z. van A. Tuit en A. H. Verbaten; Wilhelmus P. èl., j z. van H H. Keijsers en G H. Mulder: i Pieter, z. van J. P. Kastelein en S. WmmCEKTffllM BINNENWEG, Tel. 2918C IjHjM TaffmrMIW Het 2e elftal neemt i deel aan een Druiveiltournooi van de voetbalvereniging „Naaldwijk". De competitie begint voor dit elftal i ook op 3 Sept. met de thuiswed- strijd tegen Zwart Wit 2. groep Jan Bronk zijn dan ook duidelijk binnen het bereik van jeugdig publiek gebracht, zon der aan dc hinderlijke en zich zelf bedriegende onderschatting van het kind te lijden, die zo menige kindervoorstelling mank doet gaan. Tegen half elf gisteravond weer-1 klonken in v.m. Kethel in de nabij- hcid van de R.K. kerk vele ge- I weerscheden, waartussen het knette- rende geluid van Lichte mitrail- Ie uit waardoor zeer vele kinderen uit de slaap werden gewekt en uit diverse behuizingen het kinderge- huil weerklonk. Zulks is tenslotte onvermijdelijk bij een militaire oefening, zoals gisteravond aldaar werd gehouden door onderdelen van de Nationale Reserve uit Schiedam. Vlaardingen, Rotterdam en Schip- 1 DEAALluiden. I houdelijk ging de oproep „Hier Ajax-Beker-Cuba" door dc lucht om inlichtingen. Vijandelijke eenheden werden echter niet waargenomen. Tegen tienen meldde „Ajax-Bcker- Cuba 3'' dat uit de richting Schie dam dc vijand was gezien en ten Zuiden van de Kerk weg in de rich ting van de Commadopost trokken. - Later kwamen berichten binnen j A-JKuiper, over vijandelijke troepjes ten N.O. V3|11 van dc kerk. Teneinde de vijand te misleiden, werd vanaf de Kcrkkuin mitrailleurvuur gegeven. Dit mislei dende vuur heeft niet geheel hel beoogde dnei bereikt; want plotse- Jan Bronk vergt veel Van *lch zelf I Om voor half 8 kwamen dc ruim ling ihet was inmiddels bij half elf om zijn idealen te verwezenlijken honderd deelnemers op het plein geworden) kwamen vanuit de rich- en riin groep blijft niet achter. Vrij- I voor dc kerk bijeen waim luitenant trng De Kandelaar vijandelijke een wei allen moeten naast hun pantö,- j J. van der Steen uit Schiedam het hoden die kans kregen door te mi mes pet andere werkzaamheden doel van dc oefening uiteenzette en dringen tot de commandopost, verrichten om in cicen onderhoud I de groepen indeelde. j De vijand had deze keer dus de tc kunnen voorzien. "Want winstje- j Verondersteld werd. dat vijande-j slag eens gewonnen, hoewel het vend ztfn de opvoeringen nog aller- I lijkc eenheden per parachute to j grootste doel der vijanden gei so- minst. In alle opzichten Is cr spra- noordwesten van de R-K. kt.k wa ke van behelpen, maar de enthou- ren neergelaten en een aanval zou- s4aste groep is onverzettelijk. den ondernemen op dc Commando- Het overdragen van de zakelijke i post gevestigd in gebouwen tegen- leidin? een'half jaar geleden tover de kerk. Zij moesten worden aan mevrouw J A. da Silva-Vas opgevangen en zo werden declnc- Diac (verwant aan de oprichter van mers uit Vlaardmgen geposteerd m d© Spoorbaan; bij de bmc over do Poldervaart lagen groepen Schipluiden terwijl posten Ondertrouwd: C. A. Aartse. 25 j, en M. Jongste. 20 j.: W, A. Boers. 40 j. en M. H. Feld. 33 j: A. J. G Brcevoort. 24- .i cn C. C v. d. Wal, 20 j.; J. B. Eck- 'hardt. 2D jr. en J. Hcijboer. 32 j.; F. A. C. v. d. Ent. 26 j. en C De Backer. 23 j; K. van Ettekovcn. 25 j. cn H. Kieia, 22 j.; H. van Ei.jk. 29 j. en N. Gerkema. 24 j.; G. Heijmans, 27 j. en VV, Ruseler. 25 jr.: L. Heijster. 28 j. en M. C. M. Pronk. 25 j.; J. don Hollander. 28 j. 'en C H. de Leng. 24 j.; A. Maan. 21 j. en J. Storm. 19 .1.; H. A. Huwhof. 28 j en A. Schuitman. 22 j.: C. Rutteman 29 j. en W M. M. Wouters. 21 j.: L. Smol 28 j. en P. Nljs. 25 j.: J. Stoop. 24 j en A Barvoets, 19 j: W. de Vlieger. 26 i. en D. van Toledo. 22 jr.; A. G. v. d. Vlies. 28 j. cn A. Hofman. 24 jr. Gehuwd; H FJeurbaaij. 59 3 en A. H. J M. Kuypers. 54 j.; P, Stok. 25 i, cn F'. G. van Brugge, 23 j; I. Verberk. 2; J en S J. P- de Kort. 23 j.; P. A. Verspeek. 24 j en M. E. van Rest. 21 y. J G. Jongebreur. 21 J. en VV. A. van Hoek, 13 j.; C. Vcencndaal. 24 jr. cn J. A. vat» Vcelen. 25 j; M. F van der Windt 24 ir. cn M. Krauwinkel. 18 j.: VV, v. 'd Windt, 26 j. en A. Jansson. 21 j.- A. van Steenbergen. 22 j. en M. G Dage vos 20 j; C. Hendriks. 23 j. en A. E. Covers, 25 jr.; J. G. Schaap, 23 j en P. M. L, Lansbergen. 22 j.; J Vender- bos 25 j cn N. Brouns, 22 ,i.: D. J. van Weelie 24 J. en B. Vos. 23 j.; A, VV. de Ligt. 27 j cn J. A. Vogelezang, 24 jr.: F. de Woll 21 j en G. de Haan. 19 jr.: --- '57 j en L. Bngcrd. 5! jr. i: C- Koolmees 7') jr. vrouw Notenboom; H. Ruitenberg. 68 Jaar. HfVcndc pershiirean') hoof! groep aanmerkelijk verliest en een stevige ruggesteun gegeven. Want mevrouw Da Silvfi is even enthou siast als de spelers en zet zich vol ledig in voor het gemeenschappe lijke ideaal. Met veel energie gaat ze te werk. overal contacten zoe kend. Plannen voor de toekomst heeft ze genoeg. Met de spelers wil der j leerd bleef. Zeer waarschijnlijk heb- ben de weersomstandigheden mee- i ge .verkt in het voordeel van de pa- j rachuüsten want het was vrij heiig j over le landerijen, terwijl hetmaan- licht slechts flauw was, Juist de overwinning van de I ..vijand'' heeft de groote waarde van j van dergelijke oefeningen gewaar- van merkt. Scshiedamse deelnemers het terrein Behalve zeer vele kinderen, zoals rond de kerk bezetten. De groepen wij hierboven vermeldden, was ook stonden door middel van walkie- het vee in de weiden onrustig ge- taikie's met de commandopost in i worden en draafde in grote cirkels verbinding. achter elkaar. Slechts een koe gc- Het bleef lang rustig cn patrouil- raakte in een niet te diepe sloot en les brachten geen nieuws. Onop- is tijdig uit het water gehaald. ROTTERDAM Bij het verhalen van 't Duitse Rijnschip Klockner 8 in dc Waal haven werd gi? tv ra vond de 18-jarige scheepsjongen Herbert H. O. Kop- pen uit dc Stiircimersstrassc 88 te Duisburg door een wegschietende ketting aan het hoofd getroffen. Ernstig gewond nan het gelaat en rechteroog moest de man in het Havenziekenhuis worden opgeno men. Aan boord van het Rijnschip Gemot in de Waalhaven werd van morgen de 38-jarige schipper A. J. Plasman van de West er ka de door een vallende scheerbalk aan het rechter on derbeen getroffen. Met een verwonding aan het been werd het slachtoffer naar het Coolsirigelzie- kenhuis gebracht. Zaterdag 10 September wordt In de Merwedes treek een oefening van het Rode Kruis gehouden, waaraan ongeveer duizend personen zullen deelnemen. Vrijwel het com plete Rode Kruis van dc provincie Zuid—Holland is bij deze oefening betrokken. De oefening begint met een In scene gezette ramp in Har din xveld. Een uur later volgt een „ramp" in Sliedrecht die wordt verondersteld een dergelijk grote omvang te hebben dat alle mobiele colonnes uit de provincie naar Slie drecht moeten worden gedirigeerd. Dr Overbofch, districtscommandant van Rotterdam, krijgt de leiding. Dit Dep Haag zal komen de mo biele medische eenheid rampenlc- lüging met vijftien wagens, licht- aggregaat, watertankwagen, tenten, keuken, cantinc. cour ierstent: een uur na aankomst moet deze een heid in bedrijf zijn. om 150 ge wonden te varzorgen, Nlcn gaat ge bruik maken van walkie-talkies en andere zenders. Een groot aantal genodigden zal de oefening bijwo nen. Er is nog gebrek aan mensen die voor „gewonde" willen spelen. Het streekcentrum voor de Hoek- sche Waard, de Beukenhof lt Mijns- beerenland. nadtfrt z'n voltooiing, In de afgelopen maanden is gebleken dat velen in en buiten de Hervormde Kerk deze nieuwe arbeid willen steunen. Twaaf van do veertien ge meentebesturen besloten de Beuken hof te subsidiëren. Het bestuur meent, dat dit werk moet worden geleid door een deskun dige academisch gevormde kracht- Daartoe is met ingang van 1 Septem ber als directeur-vormingslei der van de Beukenhof benoemd ds C. D. van Goeverden. als zodanig werkzaam op 't Stift, het jeugd en vormingscen trum te Weerselo fOv.) De Beukenhof zal n October worden geopend. Ds van Goeverden zal zijn arbeid verrichten in samenwerking met Wi lts R- Richter, de regionale jeugd werk leid er cn in nauw contact met dc bestaande organen. Woensdag overleed de heer C. H. i Kraaiieveld jzn.. vice-voorzitter van dc raad van beheer van de Ko ninklijke Maatschappij tot het Uit- I voeren van Openbare Werken Adriaan Volker. i De heer Kraaijevcld. die 81 jaar i werd. was ridder in de Orde van I dc- NédéiUiiJi-é Leeuw cii officier jn de Orde van Oranje Nassau. Als i jongeman kwam hij reeds bij Vol- i ker cn talrijke havenwerken in binnen- en buitenland werden on- I der zijn leiding uitgevoerd. De be- grafenis zal morgenmiddag plaats hebben op de Algemene Begr»«f- i plaats Crooswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1