V" Amusante „Zomer-Parade' nat-geregende Plantage m Redders en geredden werden gehuldigd 't Christelijk Mannenkoor zingt met zilveren stem Het jubileum-seizoen van T oonkunst-Sehiedam R.Ph. O. geeft weer concerten Abbott/Costello kolderen met een mummie Fiesta 1 Parade\ 3 dagen gratis kopen RENS VAN DORTH TOONT: TALRIJK PUBLIEK GENIET VAN BONT PROGRAMMA De heer N. W. Conijn overleden De jeugd op de rolschaats ADVERTENTIE 'T BEGIN Jubileumconcert wordt 5 Oct in de Grote Kerk gegeven AGENDA „ft MIJN PAPA" in Passage S.V.V. start in hoofdklasse tegen de Yolewijekers Autorijschool Kiela heeft maquette „Harpe Davids" niet in Diaconiehuis Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN ERNSTIG ONGEVAL BIJ UDDEL Twee gewonden bij botsing „TIM CO" Ondanks de onweersbui, die dreigde de voorstelling letterlijk in het water te doen vallen, begaven zich weer talrijke Schiedammers naar de Plantage om daar in het kader van de Fiësta-Parade te genieten van de „Zomer-Parade" 1955, gepresenteerd door het ge zelschap van Rens van Dorth. Even voor de aanvang van de voor stelling moesten al die trotseexders van de elementen nog diep in hun jaskragen duiken voor een buitje, maar toen waren ze "dan ook vol doende op de proef gesteld en kon liet spel beginnen. En dat ze niet voor niets de regen getrotseerd hadden, bleek al dadelijk bij het daverende Hinkidinkido, waarmee Rens van Dorth en Dick Binnendijk de gang er in brachtén. De Stemming zat er bij het publiek onmiddellijk in en het duurde -dan ook maar even of velen zongen uit "voilé borst mee met het accordeonduo Jean and John, dat allerlei bekende wijsjes ten gehore bracht. Het werd een geslaagde avond met als hoogtepunten het optreden van Rens van Dorth en Cora Ville, Paul Renes, het boefje van Rot terdam, en het Kalmar Trio, dat een knap staaltje acrobatiek ten beste gaf. Helaas moest de aceordeonspeler Ted Valerie verstek laten gaan. Zijn plaats werd echter op verdienste lijke wijze ingenomen door Jean aud John, een jonge man er» een jong meisje, die keurig uitgemonsterd met bekwaamheid de accordeon be^ speelden en daarbij, voortdurend aanstoot gaven tot meezingen. Paul Renes maakte vervolgens een glorieuze entree met zijn knappe imitatie van de standwerker en met het met veel bravour gezongen „"Van alle schoffies ben' ik nummer één". Een goed nummer van deze jonge Rotterdammer, dat het publiek met een, hartelijk applaus beloonde. Rens van Dorth- en Cora Vine kol derden vervolgens dat het een lieve lust was om aan te zien en te ho ren in de sketch „Hou ie stuur rechtV Bijzonder vermakelijk en van goed gehalte was het optreden van Cora Ville in „Mode-gril". Met een koddige jurk in de K-lijn haalde ze de vreemdste capriolen uit en bah- Gisteren is op 68-jarige leeftijd overleden de heer N. W. Conijn, voorzitter van de Raad van Beheer der N.V. Werf Gusto, v/h Firma A. F. Smulders te Schiedam, De heer Conijn was gedurende bijna 45 jaar aan dit bedrijf verbonden, waarvan zeer lange tijd als lid van de Raad van beheer. Hij was jn de wereld van de metaalindustrie een beken de figuur en vervulde verscheidene bestuursfuncties van verenigingen en organisaties in de scheepsbouw. Hij was bovendien als commissa ris aan verscheidene vennootschap pen verbonden. Ook in het buiten land was de heer Conijn bekend. Hij heeft een belangrijk aandeel ge had in de bevordering van de Ne derlandse export. In. verband met dit overlijden zal de werf Gusto Maandag a.s. gesloten zijn. Gistermiddag js.de jeugd in overi gens niet overdreven grote getale getrokken naar de Maasboulevard waar door de S.G. een rolschaatswed- strïjd voor jongens en meisjes was uitgeschreven. Totaal 41 deelnemer- tjea hadden zich opgegeven voor de wedstrijd en op de keurig afgezette baan van circa SO meter hebben ZU om het hardst gereden op hun schaat- sen-met-rolletj es om een van de vele aardige prijzen te bemachtigen. Verdeeld naar de leeftijd in vijf groepen kwamen de jeugdige rijders en rijdsters telkenmale twee aan twee in het tijdperk, waar volgens het afval-systeem de winnaars wer den bepaald. Er is onder leiding van de heren F. F. .van der Ploeg en M. van Dijk sportief gestreden. Zo ge beurde het dat toen Ina Zweistra kwam te vallen, haar tegenstandster prompt stil hield en de rit overge daan kon worden. Prettig gebaar. Winnaars werden tenslotte bij de jongens van 8 tot 11 jaar: Theo Kooy. Luc Pronk en Henny Bos. Meisjes S tot 11 jaar: Anki Knotsenhurg, Els Koning. Ina Zweistra cn Anneke Stout. Jongens van 11 tot 13 jaar: Cees van Leeuwen. oTnni v.'d. Hulst en Nico Alberts, Meisjes 11 tot 13 jaar: Margo Schuif, Carla Pronk en Hennie Louis. Oudere meisjes slechts 3 deelneemsters): Corrie de Zwart. belde daarbij bijzonder gevat en ani merend. Het „ontaarde" tenslotte in het dansen van een wilde charleston en het zingen van een lied, waarbij de modegrillen duchtig aan. de kaak werden gesteld. Ademloze spanning bracht het optreden van het Kalmar Trio, die durf aan souplesse en kracht paar den bij hun acrobatische toeren. Het optreden na de pauze van <5e2e Nederlandse groep, die tijdens de toeren nog gelegenheid vond om de met een sensationele sprong van een der acrobaten door een met messen afgezette hoepel. Rens van Dorth bracht vervolgens een proefje Parijs in woord en zang, waarbij hij en passant nog de draak stak met de politiek. Het publiek zag hem veel op het toneel, zo wel lustig babbelend alleen als in samenwerking met andere leden van het gezelschap. H?t Dicola Dans Trio oogstte veel succes met dans- improvisaties op moderne melodieën. Na de pauze brachten ze ook een klompendans in het traditionele cos- tuum, maar echter niet op traditio nele wijze. Het werd snel rhythmisch dansen op klompen, dat tenslotte de vorm van tapdansen aannam en na een snelle verkleedpartij en passant overging in boogie-woogie-stijl gepaard aan acrobatiek. Een pot pourri van de pianist Cas Oosthoek, die verder voor de muzikale omlijs ting van het programma zorgde, gaf de toeschouwers alle gelegenheid om de stemmen nog eens uit te zet- ten. Nogmaals verscheen Reus van Dorth met zijn. praatjes ten tonele, waarbij hü telefoongesprckjes voer de, die het publiek deden schudden van het lachen. Met Cora Ville, die het uitstekend deed deze avond stak hy op komische wijze de draak roet de Hollandse degelijkheid. De finale „Aan de Zuiderzee" bracht tenslotte alle artisteti nog eens op het podium* in ouderwetse stvandcostuums en badpakken, die danig op de lachspieren werkten. Het was een avond, die de goedkeu ring van het publiek kon wegdragen, getuige het hartelijke applaus waar- ook de humor te bespelen, eindig-1 mee de artisten beloond werden. Vijfentwintig jaar geleden plaatsten drie Schiedammers, de gebroeders Van der Kruit e" de heer Winkel een advertentie in een plaatselijk blad: Zangers gevraagd voor de oprfbhting van een koor, moet deze advertentie ongeveer hebben geluid. Dertig liefhebbers zijn zich toen komen melden en op 28 Augustus, morgen dus precies 25 jaar geleden, werd in een ver gaderzaal aan Plein Eendracht (waar nu het veilingslokaal is gevestigd) de eerste en oprichtings-vergadering gehouden van het Christelijk Man nenkoor in, Schiedam. Dit koor herdenkt dus morgen het zilveren jubileum. EEN leeftijd van vijf ent wing jaar mag voor een zangvereniging misschien niet r.o erg oud zijn, het is zeker opmerkelijk, dat nu nog in dst Christelijk Mannenkoor leden mee zingen, die van dg oprichting af aan hun tenoren en baritons in dit koor hebben laten schallen. Zo is een van de initiatiefnemers tot de oprichting de heer.B. van der Krult, nog steeds actief hd van de vereniging, terwijl ook de heer A, N. de Groot, die zo bereidwillig was om ons het een en ander te vertellen over de geschie denis van het koor, 25 jaar lang se cretaris is gebleven. „Als ik zo mün eerste notulen nasla.." merkte hu aan ook op tijdens ons gesprek. Ook de heren A. Troost en L. van Ree behoren nog tot de „zilveren leden", maar de rest is er pas later bü gekomen, hoewel een aaptal kan bogen op 20 dienstjaren in het koor. MAAR om Op de oprichting voor] te gaan. In de eerste.tijd werd gerepeteerd in de Christelijke school aan de Tuinlaan en nog in hetzelfde jaar kon de eerste uitvoering wor den gegeven in de Oosterkerk. Dit was cian onder leiding van de eerste dirigent, de thans overleden Otto de Vaal, Na hem kunnen nog als diri gent worden genoemd de heren To- bee D® Hoog en W. de Rooy. Bü het 'overlijden van de heer De Rooy. nu ongeveer anderhalf jaar geleden, ontstond een gevoelige leemte in het muziekleven daar hij ook de diri- gentstaf zwaaide over het St Caeci- lia-koor. Hij werd dan opgevolgd door de huidige dirigent, de heer J. van der Ree, die het Chr. Mannenkoor over het dieptepunt, ontstaan tijdens hei ziekbed van de heer De Rooy, heen Bij de Tolschoötstoedstnjd tmor de jeuqd die gistermiddag op de- Maasboulevard toerei gehouden kwam Ina zweistra te vallen. Haar tegenstandster stopte sportief en de rh werd overgereden die Ina een prijs zou oplereren. trok, zodat hetaantal - zangers, na wat propaganda-voering, opklom van 3040 zangers tot het huidige aan tal van 70. Zeker geen slechte be zetting. In Juli van-dit jaar heeft het Chr, Mannenkoor 'nog medegewerkt aan de uitvoering die in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag is gegeven door twaalf Christelijke Mannenkoren uit het ge- welt Zuid-Holland. Een uitvoering, die veel succes heeft geboekt. JUBILEUM-UITVOERING De eigenlijke geboortedag op mor gen, zal men. stilletjes, voorbij laten gaan, maar toch zal het. zilveren ju- biLeüm niet onopgemerkt blijven. Want op 5 October a.s. wordt, in de Grote Kerk in Schiedam een jubile umconcert gegeven, waaraan wordt medegewerkt door een aantal Chris telijke Mannenkoren uit andere ste den. Het is nog niet precies bekend welke koren dit zijn, maar het Resi dentie-koor uit Den Haag en het Chr. Mannenkoor uit Pernis hebben j hun medewerking toegeifegd. Op die dag zal het jubilerende Chr. Mannenkoor, waarvan alle zangers Schiedammers zijn, van verschillen de Christelijke gezindten, kunnen tonen, dat het ondanks de leeftijd nog springlevend is. Het aantal van 70 zangers en ongeveer 150 donateurs staat daar borg voor. HARINGVANGSTBERICHTEN Vangstberichten uit zee van hedenmorgen: VL 70, 20 kantjes:VL 172m 17; VL 205, 15 in een halve vleet VL 206, 25; VL 207, 1; "VL 208 38; VL 216, 40 (nog 33 netten); L 29, 5; VL 86, 1; VL 97-, 34; VL 113, 10. VL 142, 20; VL 190, 25: VL 196, 34; VL 197, 17 VL 199. 30: VL 61, 25: VL 71. weinig; VL 83, 26, VL 166, 34; VL 200. 5; VL 80, 50: VL 14 thuisvarend. VL 56. 12; VL 84,. 4; "VL 89, 26; VL 132. 45. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G.G. ei> GJ5. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „A. en C. en de Mummie". Monopole, 3, 5. 7 en 9 uur: „O, mijn Papa". Voorstellingen: Tivoli, 8 uur: Afscheidavond SVV van de Engelse athleten. De afdeling Schiedam en. Omstreken van de Maatschappij tot Bevorde ring der Toonkunst, kortweg „Toonkunst", bestaat binnenkort 75 jaar. Het komende seizoen zal dan ook een Jubileum-seizoen worden..Het bestuur, heeft gemeend dit-jubileum niet beter te kunnen vieren dan door-we derom het Rotterdamsch Fhilhamonisch Orkest naar Schiedam te halen, dat vijf voorstellingen in het Passage -*-—*■ - Toonkunst, dat al jaren, vecht om een eigen muziekleven op goed ni veau in Schiedam te vestigen, heeft vorig jaar voor hel eerst dit Rot terdamsch Fhilharmonisch Orkest naar Schiedam gehaald, eveneens in vijf concerten. En met een bevredi gend succes, vindt het bestuur. Nu was het wel niet zo (als in .andere steden met dergelijke goede pro gramma's het geval zou zijn ge- De liefhebbers van Eudd Abbott en Lou Costello kunnen in Passage hun hart ophalen, aan de film, waarin de beide komieken in Egypte op de mummiejaeht gaan. Het is een aaneenschakeling van dwaasheden, die een. forse aanval doen op de lachspieren. Via vele verwikkelingen en een wonderlijke samenloop van omstandigheden, die bijna geen uitkomst meer biedt, voert de film de toeschouwer naar het einde, waarin alles op zijn pootjes terecht komt (wie haa anders ver wacht?) en Abbott en Costello een gek nummer ten beste geven in een nachtclub. Onderzoekers trekken uit om de graftombe van een roemruchte prin ses te vinden, die veel- goud en ju welen moet bevatten. Door samen loop van omstandigheden krijgen Ab bott en Costello een medaillon te pakken, waarop is aangegeven waar de bewuste graftombe zich bevindt. Anderen.' die dit aan de weet komen, proberen hun dit medaillon afhandig te maken. En dit mèt de mededeling, dat het medaillon onheil brengt aan de bezitter, doet het begeerde voor werp met A- en C-logica in de maag van Costello belanden. Bij de dokter wordt zijn maag doorgelicht en inderdaad wordt het medaillon zichtbaar. Niemand slaagt er echter in langs dezet weg de hièroglyphen te lezen, die er op staan. Alsof dit nog niet voldoende is aan gecompliceerde verwikkelin gen en kolder, brengen Egyptenaren een mummie tot leven, bestrijden Abbott en Costello tenslotte elkaar zelfs met dynamiet en wordt de alom gezochte graftombe vernietigd. De smakelijkheid is er dan wel wat af, ook al kolderen de beide komieken nog lustig-verder. Wie de schlager „O. myn papa" •kent. kan zich wel een goede voor stelling maken van het gelijknami ge Duitse filmproduct, dat de geest van deze sentimentele song beslist geen geweld aandoet. Het behelst het vriendelijk ver haaltje' van een zeer burgerlijke en ouderwetse familie, die opeens ge confronteerd wordt met de bonte wereld van het circus, waarover een lang geleden verdwenenfamilielid de scepter zwaait. Dat circus ver tegenwoordigt dan de moderne levensopvattingen", die het tenslotte van. het muffe conservatisme van de bourgeoisie winnen. Het geheel is verfilmd in „recht gemütliche" oer- Duitse stijl die precies zo burgerlijk aandoet als de gezeten familie van de tuinkabouter-fabrikant, die hier in het zonnetje wordt gezet. Lilli Palmer speelt een fraaie cir- cuskoningin, die veel succes-heeft bij oude heren en gezeten op haar schimmel de suikerzoete liederen „O, mijn papa" en „Het pony-lied" zingt. De jonge actrice Romy Schneider is het dochtertje van de oud erwetse gjpsbeeld en-industrieel, dat zeer verliefd is op een_ „voor uitstrevende" jonge tuinarchitect en aangestoken door de circussfeer bij na op hol slaat. De afdeling „show" is zoals in de meeste Duitse films nogal pover van kwaliteit, de kleu ren zijn als zoetstof. Niet slecht en niet goed. maar in elk geval volmaakt onbetekend, is „O mijn papa" ook alleen maar amusement van zeer matig kaliber. Trainingsvlucht van De Postduif Zondag 28 Aug. organiseert SCV de Postduif een trainingsvlucht voor oude en jonge duiven vanuit Gouda. Iedere liefhebber die aangesloten is bij een erkende Bond kan hieraan deelnemen. Morgen zullen voor het eerst in de geschiedenis van de K.N.V.B. de top clubs in twee hoofdklassen van start gaan voor een seizoen, dat niet alleen het merkwaardigste maar vrijwel zeker ook het moeilijkste uit hun ge hele loopbaan zal zijn. Wij kunnen ons b.v. geen competitie herinneren, waarin een degradatie-zekerheid van 50 pet (en zelfs nog iets hoger) aan wezig was. Het zal dus een seizoen worden, waarin aan de spelers, maar in niet mindere mate aan dc wedstrijdlei ders hoge eisen zullen worden ge steld. S.v.V. de enige hoofdklasser in onze stad brengt Zondag een be zoek aan Amsterdam, waar .iVole- wijekers" het Jan van Schijndel c.s. zeker niet gemakkelijk zal maken. Waarschijnlijk zullen de rood-groe nen op voile oorlogssterkte aan treden. maar zekerheid daaromtrent bestaat er toch niet. omdat zowel Wink als Oor v. Schijndel na de oefenwedstrijd tegen het Rotter damse Excelsior nog niet geheel fit zijn. Het is daarom niet uitgesloten, dat Flip V. Kan en v. Kampen als invallers binnen de lijnen zullen moeten komen. Het "elftal zal echter eerst op Zondagmorgen definitief worden samengesteld. Een goed begin betekent echter ook voor S.V.V. het halve werk, zo dat mag worden verondersteld, dat de spelers hun uiterste best zullen doen om het resultaat van deze eerste competitiewedstrijd zo gunstig mogelijk te doen uitvallen. Het tweede elftal trekt wederom naar Den Haag, waar de vorige week A5307T A ND COSEllü MCEt Y'- 0 - A) De Autorijschool .Kiela" aan de Lange Singelstraat in Schiedam is er. in het belang van het rij-onder wijs, toe overgegaan een verkeers- maq'uette te vervaardigen, welke een getrouw beeld geeft van de vele situaties, waarmede men in het verkeer te maken heeft. Zo'n ma quette wordt reeds in verschillende plaatsen in Nederland met succes toegepast. De ingebruikneming heeft van middag met een kleine plechtigheid in het instructie-lokaal plaats ge had. Naar' de secretaris van dc Chr. Muziekvereniging „Harpe Davids" ons mededeelt zal genoemde ver eniging geen huurder worden van het gebouw „Sursum Corda" (Dia coniehuis) aan de Nieuwstraat. Wel iswaar zyn er informatieve bespre kingen hieromtrent gevoerd, maar het uiteindelijk resultaat is geweest dat .Harpe Davids" gehuisvest blijft in het Geb. voor Chr. Soc, Belan gen, LangeHaven 73. Een en an der'in tegenstelling tot het bericht dat wij Donderdag opnamen. Geboren: Leo z.v. A. J. van Al phen en A. Jordaan; Jacob E. z.v. G. E. Tuwanakotta en A. J. Poot; Franciscus J A. M. z.v. F. A. de Groot en J.'C. W. "M. Hennekam; Maria, d.v. P. Ilmer en A. Roden berg; Mattheus A. z.v.- C.' v, Loo- pik en J, J. Regeer; Marinus .H. H. z.v. M. H. Ammerant en A J. Rens- mari; Pieter, z.v. J. M. de Vlieger i j Verbeek. Overleden; M. H. Landsbergen, 62 jr. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2, tel. 68357; L. B. E. v. Hoo- genhuyze. Nassaulaan 59, tel, 6BQ67 en A. Q. C Klomp. Jul. van Stol bergstraat 3.' tel. 69952. Geopend is Apotheek Westendorp, Singel 81, die ook gedurende de volgende week nachtdienst waar neemt. (Advertentie MA.) in de V.I.O.S.-seriewedstrijden R.V.C. werd verslagen. Ditmaal gaat de strijd tegen Celeritas. Mocht ook van deze tegenstander worden gewonnen, dan zal in de eindstrijd nog dezelfde dag dienen, te worden uitgemaakt welke club tenslotte met de fraaie door V.I.O.S. beschikbaar gestelde beker zal gaan strijken. Ned. Herv. Kerk Groie Kerk: lo uur ds J, Gras en 5 uur ds H. S. J. Kalff. Nieuwe Kerk; i0 uur ds K. de Be) en 5 uur ds Kwant. Westerkerk: 9 en 10.30 uur vicaris A. v. d. Ban en 5 uur -ds J. G. Jansen. Vredeskerk: 3. en 10.45 uur ds v. d. Velden cn 7 uur dr L. J. Caze- mier. Kethel. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 en 4 uur ds. C. J. y. d. Graaf. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan: 10 cn 5 uur ds A. Zwiep. Chr Geref. Gemeente Volksgebouw Tuinlaan 50: 10 en 4 uur de heer v. d. Berg. Ned. Prot. Bond Westvest 92: 10.30 uur mevr. 'ds J, H, v. d. Slooten. Evans. Luth. Kerk: 10 uur ds J. M. Llndyer. Oud-Kath. Kerk: 10.15 uur Hoogmis. Oud Geref Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Baptisten Gemeente Kerkgebouw Broer»v6sl 52; jO en uur ds J. Se- gaLegcr des Hells Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst: 7-30 uur Verlossingssamerskomst. Gerrit V«- boonsiraat: 6.30 uur. Openluchtsamen- komst o.l.v, majoor en mevrouw j. H. Drentje. i-theater. zal geven. weest), dat de zaal voor- alle uitvoe ringen reeds lang tevoren uitver kocht raakte, maar toch, het R. Ph. O. heeft voor behoorlijk gevulde za len gespeeld. Er is een duidelijke .vooruitgang, in de belangstelling te merken en dit stemt het bestuur tot tevredenheid. Daarom is het R. Ph. O. weer ge kozen om op te treden in. het Ju bileumjaar. Onder leiding van de eigen dirigent Eduard Flipse en van ga'st-dirigent Jean Martïnon -wordt gespeeld op Donderdagen 29 Sep tember (met als solist Leon Fleisher, piano), 17 November (solist Hans Henkemans, piano), 19 Januari (so list Lola Bobesco, viool). 8 Maart (solist Samuel Brill, violoncel) en 24 Mei. Op deze laatste dag zal het con cert een enigszins feestelijk karakter dragen in verband met het jubileum. In dit verband zal de heer A. S. H. A. Blaisse, de secretaris van Toon kunst, hoewel amateur op de piano als solist optreden. Evenals het vorig jaar. zullen ook dit jaar weer de leden van de vak vereniging op vertoon van het be wijs van lidmaatschap toegang krij gen tot de concerten tegen het sterk gereduceerde tarief van 5.-^.voor de hele serie of* l,1— voor één con cert. Het optreden zal plaats hebben In het Passage-Theater, in Schiedam nog het meest geschikte gebouw voor de concerten. Nu lopen de meningen nogal uiteen over de acoustische kwaliteiten van de Passage-zaal voor dergelijke concerten. Maar diri gent Eduard Flipse zelf is heel te vreden over de acoustieken bij heeft verklaard prettig te spelen in dit theater. En hij, als man met een zo fijn getraind oor, kan het wel weten. In elk geval wordt het weer een goed programma in het Jubileum jaar. ROTTERDAM Rotterdammer gewond Op het kruisnunt Mcervelderweg- Garderenseweg te Uddel is gister avond een gecomplïceerdde aanrij ding geschied, waarbij vier perso nen werden gewond De chauffeur van een personen auto, de bankier J. C. van D. uit Rotterdam, verleende geen voor rang aan een motor, bestuurd door de' heer W. M. van der H. uit Apel doorn. De motorrijder kwam bij de botsing, die hierdoor ontstond, met de schrik vrij. doch een 12-jarige duopassagiere, liep een hersen schudding. op. De auto schoot tra de aanrijding circa veertig meter door en reed-daarbij een -wielrijder uit Nieuw-Milligen aan. Ook deze liep een hersenschudding op. ter wijl zijn zesjarig dochtertje, dat bsj herri achterop zat, aan het - been werd gewond. De personenauto kwam tegen een boom tot stilstand, waarbij de heer van D zwaar werd gewond. Op de Overschieseweg zijn gis- motorrijder met elkaar in botsing gekomen. Beiden kwamen te val len. De bestuurder van het motor rijwiel dc 25-jarige electricien Th. J. Jeremiasse uit Delft liep een zware hersenschudding op. De 13- j jarige Ton'nij Nettebrijer uit Schie dam, die op de duo van de brom- fiets zat, kreeg twee hoofdwonden j en een gekneusde linkerenkel Bei- den werden naar het gemeentezie- i Kenhuis te Schiedam vervoerd. De i bestuurder van de bromfiets liep geen letsel op. Ook de zieken hebben een aan deel gehad'in de vieringvan-de Fiesta Parade. De ventriEoquiste Floréncet-ta bracht met haar pop Bobby een bezoek aan het Gem. 'Ziekenhuis en de dr Nolet-stich- ting, waar zij vele vele malen haaT kunnen tonen. PROGRAMMA (Lmitste dag) 13 tot 24 uur: Kermis op de Broersvest. 13—16 uur en IS—22.30 uur: Tentoonstelling „Bali" in het^ Stedelijk Museum. Zaterdag: 27 Augustus 14—16 uur: Torenbeklimming J Grote Kerk.ingang Nieuw- k straat. J 14.30 uur: Wielerronde voor Schiedam, voor de elfde maal gehouden. De ama- s teurs, waaronder velen k met klinkende namen op I v rea-gebied, starten, om 16.15 J I uur. Het' parcours'is dit- I 1 maal de Stadhouderlaan. v 15.30 uur; Alles loopt op rol- letjes op de B,K,-laan (bij v S het St. Jacobs Gasthuis). k waar de Hol.iandia Roller J Show staaltjes vertoont op J[ L de scbaats-met-de-wieltjes S 4 Tenslotte een Rol-hockey- s J wedstrijd tegen een Duitse ploeg. Nog nooit vertoond 3 V in Schiedam. 3 20 uur:.Met een groot Vuur- J werk aan de Vlaardinger- 3 k dijk spat de Fiesta Parade J dit jaar dan uit elkaar, s J Letterlijk en figuurlijk dus k eerx klap-op-de-vuurpjjl J Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel en de Stichting „Ha- venbelangen" zullen een zestal ver tegenwoordigers van de Kamers van Koophandelte Wuppertal. Dort mund én Frankfort een bezoek aan Rotterdam brengen. Het gezelschap, dat Zondag 28 Augustus arriveert zal Maandag a.g, de Ê-55 bezoeken. Dinsdag worden een tocht door de stad en een. ha- venrondvaart" gemaakt. Het bezoek wordt die dag besloten met een di ner ten stadhuize. (Advertentie LM.) bij Heren modemagazijn BROERSVEST 56 Zie onze etalages <^TWtretten van Eva Vit verschij- nen regelmatig in zo goed als elk modeblad. Haar stralende ver- «chijning en frisse bekoorlijkheid maken haar tot een van de meest geliefde lotonsodellen,Zowel frisheid als zelfvertrouwen dankt zij voor een belangrijk deel aan het gebruik van Sno-mist, het deodorant dat te allen tijde zo gemakkelijk en vlug kan worden verstoven. Altijd heeft zij een flacon Sno-mist bij zich, omdat ze weet dat Sno-miat onprettige geur onmiddellijk verdrijft, transpiratie tegengaat en uren-lange bescherming geelt. Eva. Vti gebruikt Sno-mist poeder Sno-mist is ook verkrijg. baar'invloeibare vorm. Beide soorten stjn even doeltreffend, f 1-50 per verpakking. Imp. KtwntrH De huldiging van de drie geredde mijnwerkers en hun redders van dc „Willem Sophia" door het bestuur van de E 55 is een korte doch welge meende plechtigheid geworden. De mannen, die hun ondergrondse gevan genschap zo dapper doorstonden, waren vergezeld .van hun echtgenoten op uitnodiging van de E 55 naar Rotterdam gekomen. Nadat zeerst rustig en onopgemerkt de tentoonstelling hadden kunnen bezichtigen, werden rij om hall' vier bij het monument „Nederlands Wil en Werk" door mr K. v. d. Mandele toegesproken. ..Als cr mensen zijn, die op onze nationale energie-manifestatie niet mogen ontbreken, dan zijn het wel de mijnwerkers. In het bijzonder echter geldt dat voor hen, die in de afgelopen dagen zo bijzondere ener gie aan de dag hebben gelegd; zy die van die buitenwereld waren af gesloten en zij die hen als redders te hulp kwamen." Mr v. d. Mandeis overhandigde de heren P. C. Schoormans, P. 'H- Bertram en W. H. Bertram en hun redders, de heren W. J. en W.. J. H daarop de Energiepenning. De drie echtgenoten werden met bloe men bedacht. Rechts de dHe geredde my moe rfeei:s met hun echtgenoten. Linies twee van hun redders Het Unifesti-orkest speelde tot slot het Wilhelmus en het Limburg se volkslied. Toen één van de echt genoten de ontroering wat te mach tig werd, kreeg het orkest een sein tje: het „Lang zullen zij leven" werd ingezet. De ernst maakte plaats voor een blijmoedige stemming, die paste bij de voorspoedige redding van de drie mannen. Met dat heug- lyk feit voor ogen hebben de Lim burgers er verder een- plezierige dag van .gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1