C SVDPWcrs werken zelf aan hun velcl J 5 SEPTEMBER LvA.Q.-winterprogramma VIERING PRINSES VERJAARDAG WILHELMINA Eindbeeld van Nieuwland EE! BRIL (Ds JOumt MOLENAARS EXPEDITIEPERSONEEL Nog niet gereed voor de eerste wedstrijden van het seizoen MAISON VAN WIJK BESTAAT 25 JAAR Van wie is die kat ....met jongen? Macht over stuur verloren Auto in botsing met bromfiets AGENDA Burgerlijke Stand Meer leden - meer variatie fetsCHiEDAM OP STILSTAANDE AUTO GEREDEN Weer ongeluk bij overweg Kethel Mej. C. C. Roovers (van sladhuis-canlinej nam afscheid Circus Van'Bever komt in Zuid Tweede winkel van „Mille Couleurs" Bouw van de laatste blokken Schiedamse Kunstkring opent seizoen met „Kroongetuige" Driejarig kind aangereden Filmavond in da Teilingerstraal Schilder maakt val van 7 meter Havenarbeider raakte bekneld Stijgende inleg bij de Spaarbank Nieuw wijkraadslid in De Hoek Opperman viel an stelling Adjudant Moerman nam afscheid SCHIEDAM J. H. Staalman A. L. VAN WELY Dr F. QUISPEL kunt U niet missen geen dag DANSSCHOOL A. SGHSLFER90RD Heden inschrijving nieuwe lessen VOOR NYLONS FOREHEAD H. JACOBS' Industrie- en Handelmij. N.V. enkele jongedames magazijnmeester arTramdTiAHiEa Donderdag 1 September 1955 a?* ï?4 "Icuwe tbal-seizocn weer is aangebroken. ktfkcn de leden van j voetbalvereniging; SVDPW. die in het afgelopen seizoen naar de RMB is gepromoveerd, met groot verlangen uit het gereedkomen van het nieuwe voetbalveld, dat door de gemeente is aangelegd achter de Parallelweg en welk veld bij besluit van de Gemeenteraad aan deze club is toeir®wezen. Het veld is inderdaad bjjna gereed, maar hel is toch niet zo dat al direct de eerste thuiswedstrijden op het nieuwe veld gespeeld kunnen worden. Wcl erg sneu voor, de weekeinden- Het is ern oude keet de SVDPW-spelers, vooral nu de mollige nieuwe grasmat hen zo vrien delijk toelonkt, maar het veld is nog .•niet bespeelbaar. De droogte van de laatste weken is niet bevorderlijk ge weest voor een spoedig „gezet" zijn van de grasmat. Er wordt momenteel danig gesproeid,maar dit sproeien kan een fikse vegen bui toch niet vervangen, wanneer het er om gaat een mat speelklaar te krijgen. Boven dien, moet het gras nog bemest wor den. En het is algemeen bekend hoe zuinig de gemeentelijke sport-com- missie is op de weinige goede speel velden in Schiedam. Ook deomrastering is nog niet gereed. Er staat wel een proviso rische omheining, maar die is niet genoeg om alle voetbal-enthousiasten in bedwang te houden. Temeer daar het voor SVDPW een peuleschilletje is om bij een wedstrijd een twaalf- of vijftienhonderd supporters op de been. te brengen. Er komt dan vol gens plan ook een stevige betonnen of ijzeren omheining. Verder is men op het ogenblik bezig met het aanleggen van de toe gangsweg naar het terrein. Deze zal komen aan het einde van het be straatte deel van de Parallelweg en vandaar rechtstreeks naar het veld toelopen. Er wordt gewerkt aan de egalisatie van het terrein, om daarna tot bestrating over te gaan. Maar dit werk zal nog wel enige tijd in be- - slag nemen. Met dat al zitten de SVDPW-ers, wat de eerste thuiswedstrijden be treft, wel figuurlijk maar helaas niet letterlijk „naast het veld". De .wed strijd tegen Strijen op 11 September vastgesteld zal op een ander terrein gespeeld moeten worden en mogelijk de daaropvolgende thuiswedstrijden eveneens. WAT CLTJBLIEFDE VERMAG Deze vertraging in de aflevering Is vooral daarom zo spijtig omdat de - SVDPW-leden intens hebben meege leefd met de aanleg van het veld. Zo wordt bijvoorbeeld bet kleed, en clubhuis bij het veld door een aantal leden zelf In elkaar gezet in hun vrije avondlijke uren en gedurende Het Banketbakkersbedrijf Maison Van Wijk aan de Rotterdamsedijk 419. heeft gistermiddag een receptie gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig zakenjubileum. Tevens vier- --de de heer en mevrouw Van.Wijk - op deze dag. hun 25-jarige echtver eniging. Velen gaven van hun belangstel ling blijk door eert bezoek aan de zaak te brengen aan de Rotterdamse- dijk. Temidden van een ware bloe menzee ontvingen de heer en me vrouw Van Wijk hun gasten. Het bedrijf werd in 1930 begonnen - in het pand, waar het thans nog ge vestigd is. Het liep voorspoedig, de zaak breidde zich voortdurend uit, zodat reeds spoedig-enkele verbou wingen en vernieuwingen nodig waren. In 1942 moest dc woning achter de zaak er aan geloven en verhuisde het gezin naar boven. De aldus vrij gekomen ruimte werd ingericht als tearoom en de bak kerij verplaatste zich naar de kel derruimte. Dat de zaak voorspoedig loopt, blijkt ook wel. uit het aantal per soneelsleden. Maison Van Wijk heeft zeven mensen in dienst, ^vat zeker niet gering is voor een ban ketbakkerij. De goede naam, die de banketbakkerij heeft, was aan leiding voor het Prinses Margriet- fonds om hier de taart te bestellen voor de achtste verjaardag van Prinses Margriet. Ook bij de tewa terlating. van Hr Ms kruiser ,.De Ruyter", het vorig jaar, levérde het bedrijf de grote taart. De heer en mevrouw Van Wijk zijn stellig van plan om die goede reputatie van hun bedrijf ook in de toekomst hoog te houden. Bij de school in de Dokter Kuij- ,perlaan is gisteravond een hagel witte kat aangetroffen, die kenne lijk van huis was weggelopen. De gemeentereiniging aan de Buiten- havenweg heeft het dier zolang on derdak verschaft; de eigenaar kan haar_ daar terughalen. Waarschijn lijk is het de eigenaar niet bekend dat poes inmiddels twee jongen ter wereld heeft gebracht. Ook deze gezinsuitbreiding kan de eigenaar bij de gemeentereiniging afhalen. yan de gemeente, die door de club is aangekocht cn die nu met eiger. krachten wordt opgezet en „ver nieuwd". Een mooi blük van club- Uefde. Van de zijde van dc gemeente heeft men getracht de aanleg zoveel mo gelijk te bespoedigen en daarom is een groot deel van het werk uitbe steed geworden. De. gemeentewerken en dc gemeentelijke plantsoenen dienst zitten met zoveel werk en met zo'n tekort aan, arbeidskrachten, dat zij dit zeker niet vlug voor elkaar hadden kunnen boksen en daarom is het werk uitbesteed, onder controle uiteraard van deze diensten. Mevrouw C. K. uit Kethel ver loor de macht over het stuur van haar bromfiets, toen. zij op de hoek Vlaardmgerdijk-P. J. Troelstralaan reed en onderwijl naar een ken nis wuifde. Ze reed togen de stoep rand en kwam te vallen. Met een hersenschudding en ontvellingen Vervoerde de GG en GD haar naar de Dr Noletstichting. Gistermiddag omstreeks twee uur, week de heer Av K. uit Delft met zijn bromfiets zó plotseling naar het midden van de Ovcrschieseweg in Schiedam, dat de achter hem komende auto, bestuurd door de heer H, W, B. uit Rotterdam, die juist wilde passeren een aanrijding onmogelijk meer kon voorkomen. De heer K, viel op het wegdek. Waarbij hij een enkelfractuur op liep. Via het Gemeenteziekenhuis in Schiedam is hij naar een zieken huis in Delft gebracht. Zowel de auto als de bromfiets werden be schadigd. Rijwiel gestolen Gisteren is de fiets van de heer A. l, van de Buys Ballotsingel ge stolen. in de Hoogstraat. De fiets stond op slot. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Westendorp. Singel 81. Bellen bü ongeval: G.G, en GT>. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalveMaan dag) van T3Q tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens- i dags en Zaterdags) van tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, te dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot- 2 October van 2 tot 5 uur, ook i op Zondag. Bioscopen; Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „A. en j C en de Mummie". (NJ3. Deze Donderdagavond ook twee filmvoorstellingen). Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Storm over Lissabon", GEBOREN: Hermanus J- z. v. J. F. Cordemans cn F. P. Degenaar. Robert z. v. L. A. v. d. Most en W. v. Wijngaarden. Flor is. z. v. M. He ij ster en A. Gr oenen da al. Ja co ba d, v. N. Goederond en J. Janssen. OVERLEDEN: J. H. Woudenberg 81 jaar. Vnndoöp rij» d<> scholen meer bc- gonnen. maar gisteren hebben de kinderen «op too»" het .'ooisr in de lekkere warme zon -paar hartelust kun)ten spelen. Was de zon toch te warm? Overal in de stad heeft df> jouprf tentjes ran een-.'akc)'.- vici-ren-ncat-stokken ucerperpt. ;o ook i» .'ie; planrsoen bij de Slaper, trnar onze fotograaf de kinderen in het'spel verraste. Het Instituut voor Arbeidsontwik- keling, afd. Schiedam, heeft haar Winterprogramma uitgebracht. Het bestuur is er in geslaagd afwisseling te brengen in het programma. Naast het' cursuswerk cn de traditionele inleidingen over landen cn volken, hebben ook nieuwe onderwerpen een plaats gevonden, zoals de luchtvaart, rele taak van het socialisme" De Ne derlandse Spoorwegen besluit de reeks met films „Met de N.S. door Europa". Al deze lezingen worden gehouden in het Volksgebouw, Tuinlaan 50. Wat de cursussen betreft zullen bij voldoende deelname cursussen wor den gegeven in Esperanto. Engels de woning-inrichting, enz., terwijl de voor beginners en gevorderden, Xo- gewone platenavond is vervangen j tografie en zo mogelijk in samen- door een bijeenkomst met levende werking met „Arma" een volksdans- muziek, - cursus. Nu. vijf jaar na de heroprichting, is de Schiedamse afdeling met 350 leden sterker dan ooit ên. door de ruimere kas, zijn ook de mogelijkhe den toegenomen, hetgeen in net aan geboden programma tot uiting is ge komen. Maar het aantal leden, zo meent het bestuur, kan nog aanmer kelijk groeien. Het seizoen opent met een iezing- met-Iichtbeelden van Lode van Gent „Door hei land van Berbers en Ara bieren" op 20 September in het Volksgcbouw, terwijl op 29 Septem ber dc heer P. Boeren zal spreken over ..Paddestoelen", welke lezing eveneens verlucht zal worden met lichtbeelden, terwijl er zo mogelijk een kleine paddestoelen-ten toonstel ling in de zaal wordt gehouden. In October volgen lezingen van H. Janse over „Bouwkunst" (met licht beelden) en een van de schrijver Jef Last over „Bali"; ook hierbij worden lichtbeelden vertoond en gra- mofoonplaatjes gedraaid. In November komt W. den Boon praten over „Woninginrichting" (met lichtbeelden) terwijl Man rits Dekker een voordracht houdt „Waarom wij lachen". Han en Wina Born zingen met luit-begeleiding in December en de bekende KLM-vlieger A. Viruly is gevraagd om over „Luchtvaart" tc babbelen. In Februari vertoont dr A. Mei- chior de film „Met de. Willem Ba- xendsz op de walvisvangst" met een toelichting, terwijl er vanwege het Kon. Instituut voor.de Tropen een lezing over „Oerwouden, in de Tro pen" met lichtbeelden wordt gehou den. Verder spreken dr W. F. Storm ver ..Liefde, huwelijk en maatschap- iij" en dr Idenburg over „De cultu- De auto van de 'heer L. van der S. werd gistermiddag van achteren aangereden, toen hij voor de Am sterdamse Bank aan de Gerrit Verboonstraat in Schiedam gepar keerd stond. De taxi-chauffeur W. S. uit Rotterdam, die met de auto kwam aanrijden, kon niet zo snel remmen, doordat de zool van zijn schoen los zat. Het gevolg was, dat hij de auto van de Schiedammer v, d. Sf meesleepte tot voor dc winkel vanAlbert Heijn op de hoek van de Oranjestraat. De heer v. d. S. die nog in zijn auto zat. liep bij deze onvrijwillige rit een lichte hersenschudding op. De GG en GD vervoerde hem naar zijn woning. Beide auto's liepen schade op. Toen mej. E. C. M. W. uit Kethel met een bestelauto de onbewaakte overweg in de Schiedamse weg naar Kethel naderde, zag zij te Iaat, dat er een trein uit de richting Vlaar- dingen aankwam. Ook had zij niet op de knipperlichten gelet. Tóen zij zich reeds op de overweg bevond, probeerde zij nog terug te rijden, maar het was al le laat. De trein bestuurder T. van W, uit Rotterdam kon een aanrijding niet meer voor komen. De auto werd aan de lin kerzijde gegrepen en naast de rails gezet; alleen de auto werd bescha digd. Het verkeer ondervond geen slagnatie. Gistermiddag heeft mej. C. C. Roovers, chef van het canlino per soneel op het Raadhuis wegens het bereiken van de pensioen-gerechtig de leeftijd, afscheid genomen. Niet minder dan 35 jaar heeft zij haar heirekking vervuld. Dadelijk toen het tegenwoordige stadhuis in ge bruik werd genomen ving zij haar (aak in de cantine aan. Mej. Ron vers werd ccn hartelijk afscheid bereid. De eerste spreker was de gemeentesecretaris, dc heer J. Haspcr, die haar dank bracht voor alles, wat zij in haar veeleisen de werkkring gedurende een zo lange periode" had verricht. De heer Haspel' deelde mee. dat hei H.M. had behaagd mej. Roovers le be giftigen met de Eremedaille ir, Brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Namens dc „Stichting; Car.line Stadhuis" sprak de voorzitter, dc heer A. 11. Diik die een geschenk onder couvert overhandigde en na- mes het personeel van de Secretarie de heer F. Seijen. die als cadeau 'n vloerkleed aanbood. Nog enige spre kers voerden het woord en talloze ambtenaren kwamen mej. Roovers ten afscheid de hand drukken. Het Circus Van Bever komt in Rotterdam Zuid en zal daar op het Afrikaanderplein van Vrijdag 9 tot en met Zondag 18 September voor stellingen geven. Circus Van. Bever is een reeds 30 jaar beslaande Nederlandse onderne ming. die tot. voor enkele jaren bij na uitsluitend de Zuidelijke en Oos telijke provincies bereisde. In No vember 1953 verwoestte een felle brand de gehele circusinventaris. Dank zij' dc hulp van circusvrien den kon een nieuwe 6-masten tent, die piaats biedt aan 3500 toeschou wers, worden aangeschaft. Vorig jaar startte men met een. program ma, dat groot succes boekte. Thans heeft men onder de titel „Interna tionaal Circusfestival" een program ma samengesteld, waar artistcn en dierengroepen van 15 wereldcircus sen aan medewerken. Behalve klas sieke paardendressur kan men in het Circus Van Bever o.a. ook ge nieten van een spectaculaire dres suur van Indische olifanten. Aan het intieme winkelpleintje de Nieuwemarkt, opende vanmorgen r.p nummer 13 de heer C. L. Vosbergen zijn tweede zaak in handwerkartike- len, „Mille Couleurs". De nieuwe winkel ziet er fris cn modern uit. De ontwerper van het interieur, de heer J- H. Coors, vond een zeer ge slaagde combinatie van de kleuren van vloer, wanden, meubelen en pla fond, waardoor de zaak een aantrek kelijk uiterlijk heeft gekregen en als het ware noodt tot binnenkomen. De receptie, die gistermiddag ter gelegenheid van de opening werd gehouden, werd bijzonder druk be zocht. Tientallen bloemstukken van collega's en relaties sieren op het ogenblik de zaak. Het nieuwe bankgebouw voor de Coop, Boerenleenbank te Ouderkerk a, d. iJssel is gisteren in het bijzijn van vele genodigden geopend. Onder de aanwezigen bevond zich burgemeester A, Neet. Bij Koninklijk besluit is toegekend de aan de Orde van Oranje Nassau ver bonden eremedaille in brons aan me vrouw BiankespoorVan Welsenis, werkzaam bij Van Waesberghe, Hooge- werff en Richards N.V. te Rotterdam. ROTTERDAM GEMEENTE i i OFFICIÉÉL N1EÜWS~) Gemeentelijke Middelbare Haiidelssch ooi Inschrijving van leerlingen op Maandag 5 cn Dinsdag 6 Septem ber a.s. van 78 uur 's avonds in het schoolgebouw Prins Maurits- lSffl. ""s'-hLTTebbm ««W i'ébbïn" enig" oSSjSST. Van het MULO !n. Kotter,iam de 1M, doorlopen, diploma worden in de 4e klas ge plaatst. Aan de school wordt les gegeven in Nederlands, Duits. Engels, Boek houden, Bedrijfsleer. Handelsken nis en Rechtskennis. Het einddiploma der school geeft vrijstelling van het Middenstands diploma. De bebouwing van Nieuwland begint de voltooiing te naderen. Tenminste van het Nieuwland, zo als we het kennen, zijnde het meest westelijke complex, dat een. afge rond geheel wordt en dat aan do oostzijde begrensd wordt door de Thorbeckesingcl. Aan dc „bckro- Het ic de .Schiedamse Kunstkring die dit seizoen de reeks van bij- - rondere Donderdagavond-uitvoerin gen op 8 September in het Passage- theater opent en wel met de op- yoering door „De Toneelvereniging" van het boeiende stuk „De Kroon getuige" (Witness for the Prosecu tion) van Agatha Christie, in een "vertaling van A. Defresne. Dit stuk geeft de berechting weer v&n een moordzaak, waarbij een sympathieke jongeman onder zeer bezwarende omstandigheden beschul digd wordt van een bijzonder on sympathieke moord op een oude dame. De kroongetuige in liet proces, is de vrouw van dc verdachte. De verdediger en de officier van justitie vliegen, ais bij de Engelse recht spraak gebruikelijk is; elkaar in de haren en vooral door de verklaringen van deze kroongetuige wisselt de situatie steeds voor de verdachte. Dit is nu in het kort het verhaal van „De Kroongetuige", welk stuk door Louis Saalborn wordt geregis- seerd. Overigens is ook van de Schiedamse Kunstkring thans in grote lijnen het wïuter-programma bekend geworden. Ook deze Kunstkring zal dit seizoen, evenals de Katholieke Kring waar van wij gisteren het programma ver meldden, een opera naar Schiedam brengen, maar dan de Nederlandse Reis-opera, die op 6 October in Pas sage optreedt. Welke opera dan op gevoerd wordt is echter nog niet be kend. Dit optreden van de opera is een geschenk van de leden van de Kunstkring, die in het vorige seizoen ter gelegenheid van het 20-jarig be staan, geld bijeen hebben gebracht om een dure opera-uitvoering moge lijk te maken. De daarop volgende opvoeringen zijn: op 3 November het Rotterdams Toneel, op 1 December de toneel groep Puck, op 29 December komt de Hoofdstad-operette wederom met „Hör mein Lied» Violetta" (evenals voor de Kath. Kring). Op 2 Febru ari k°mt Comedia. op 2 April weer het Rotterdams Toneel en als klap op de vuurpijl wordt het seizoen ge sloten met het optreden van de Ne derlandse. Comedie. De Schiedamse Kunstkring is er dus wel in geslaagd om dit „grota" gezelschap te enga geren. ning" van dit complex, de Toren flat (helaas maar één) wordt ge werkt, hot wijk gebouw heeft al vorm en gedaante gekregen en zal over een half jaar gereed zijn en aan de huizenbouw- wordt de laat ste hand gelegd of beter, de laatste woningen worden er in ge legd. Men is namelijk bezig om tussen de bestaande hoge blokken aan de Troelstralaan cn aan de Kuypcriaan tegenover de B.L.O.-school een se rie buitenmodel lage woningen te bouwen, die bestemd zijn voor de ouden van dagen en die elk een woonvertrek, een slaapkamer, eon keuken en een douche-cel bevatten. Het uiterlijk van deze woningen wijkt dus wel af van dat van de overige reeds bestaande blokken. Men is thans nog bezig met het heien van de houten palen» die deze woningen zullen schragen. Verder wordt er achter de eerst kortgele den gereed gekomen woningen aan de Burg. van Haarenlnan gewerkt aan dc negen garages, die hier zul len komen te liggen. Tenslotte kan nog gemeld wor den dat men ook bezig is inet het betegelen van het dr. Wibautplein, waar een groot parkeerterrein komt te liggen. De wanordelijke zand vlakte die hier lag, ëen prachtige maar verboden speelplaats voor de jeugd, gaat daarmee verdwijnen. Tot groot plezier van de omwonen den en winkeliers, die nogal wat last hadden van het stuivende zand. Wanneer dan nog de voorlopige Burg van Haam liaan gereed komt. dan zal het tijd worden dat de R.E.T. een buslijn omlegt en door Nieuwland been voert. Want dan zal dit deel van Nieuwland zijn de finitieve gedaante welhaast hebben gekregen. verjaardag van Prinses Wilhelmina niet onopgemerkt voorby laten gaan. In de Noordcrkerk organiseerde het Comité Stoelen Actie Noorder- kerk voor deze gelegenheid een Oranje-avond die door zeer velen werd meegevierd. Aan het program ma. dat voornamelijk bestond uit samenzang, schriftlezing, gebéd en een toespraak, werd medewerking verleend door de bariton Kees Dee- nik en de sopraan mej. B. v. d, Mark. Ds H. S. J. Kalf hield een toespraak met als onderwerp „Feestmuziek trekt weg". Hij bracht enkele be langrijke perioden uit het leven van prinses Wilhelmina onder de aan dacht. Met gebed en met het zingen van het Wilhelmus werd de bijeen komst gesloten. De Rotterdamse Christeljjke Oranje Vereniging „Oranje Getrouw" gaf een nationale feestavond in de Con greszaal van het Leger des Heils. De le voorzitter van de vereniging, de heer C. van Kranenburg, opende deze bijeenkomst, waarna ds Joh. ~P. Boer een feestrede hield over het onder werp „Tussen sterk en zeer sterk" daarbij doelend op de Bijbel, waarin 70 jaar de leeftijd der sterken en 80 jaar de leeftijd der zeer sterken wordt genoemd. Met muziek door het Harmonie-orkest „Oefening baart kunst" olv. de heer D, Koster uit Schiedam en de vertoning van enige films werd de avond verder door gebracht. De Oranje-vereniging „Lieve Ver schuier" bestond gisteren 10-jaar, waardoor de half jaarlijkse feest avond in feestzaal „Old Vienna" con bijzonder cachet droeg. Irtde eerste plaats werd na opening van de feestavond, door de voorzitter, de heer J. v. d. Belt, het eerste couplet van het „Wilhelmus" ge zongen. In de loop van de avond is het bestuur, dat 10 jaar lang de be langen van de vereniging heeft be hartigd. gehuldigd en werden bloe men aangeboden. Een uitzondering hierop maakte het ex-bestuurslid, de heer H. H. Michel, die kort geleden, met het oog op zijn hoge ouderdom, was afgetreden. Doch ook de heer Michel werd nog gehuldigd, omdat hij vandaag 75 jaar is geworden en dus even oud is als Prinses Wilhel mina. Het is voor de leden een gezellige avond geworden, die als soirée dan sante bijzonder in de smaak viel. Het S.C.F.-gezelschap verzorgde niet alleen de dansmuziek, doch wis selde deze af met cabaret-muziek en bracht in de loop van de avond ook verschillende sketches. De 21ste, feestavond van „Lieve Verschuier" kan als bijzonder ge slaagd genoemd worden. De 3»jarige Ronald Pothof, uit de Rosestraat. is Woensdagmiddag in de omgeving van de ouderlijke wo ning toen hij plotseling de rijweg oplfep aangereden door een scooter. Met een schedelbasisfractuur moest hr- -ritje in het Zuiderziekenhuis wr., „m opgenomen. Honderden grote en" kleine Rot terdammers -hadden zich gisteravond in de Teilingerstraat een goed plek je uitgezocht, vanwaar ze de film voorstelling, die de contactcommis sie Wijk Centrum daar gaf tot be sluit van het programma voor de vacantiebesteding, goed konden vol gen. Met het geluidsfilmapparaat van de wandelgroep Teilinger WGT werd een aantal grappige en inte ressante films vertoond, die de toe schouwers vela vrolijke ogenblik ken gaven. Gistermiddag is de 33-jarige schil der W, J. van Dijk, uit de Heer Kerstantstraat, bij het verrichten van werkzaamheden aan de achter zijde van een -pand in de Made- licfstraat van zijn ladder gevallen. Hij maakte een val van. 7 meter hoogte, brak daarbij de linkerarm en liep kneuzingen aan de rug op. Hjj werd naar het Zuiderziekenhuis' vervoerd. Aan boord van het Nederlandse ss Alblasserdijk in de Rijnhaven is gisteravond de 24-jarige haven arbeider L Busk us. van de Pe mis ser Molenweg, bekneld geraakt tus. sen een winch en een schild. Hij werd in hét Havenziekenhuis opge nomen met een linkerschouderfrac tuur. In Augustus 1955 werd bij de Spaarbank te Rotterdam top 1000.- afgerond) ingelegd S 7.563. 00.en terugbetaald 5-593.000.Er was dus een overschot van i 1.965.000. Het vorige jaar waren deze cijfers resp, 6.230.000.—, 4.632.000.— cn 1.598.000.—. Sinds het begin van dit jaar werd ingelegd 62.218.000.— en terugbe taald 44.874.000.gevende een overschot van i 17.344.000,Indien men deze cijfers vergelijkt met die van dezelfde periode van 1954, toen inleg en terugbetaling respectievelijk 52.546.000.— en '37.319.000.— be droegen, dan blijkt dat de inleg nog •sterker is gestegen dan de terugbe taling. Aan het eind van Augustus was aan 390.169 inleggers 157.846.000. verschuldigd. Door middel van spaarbusjes werd in de afgelopen maand 151.000 ingelegd, terwijl door de leden van het personeel van 165 bedrijven 57.000.— werd gespaard. B. en W. hebben in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer B. Harpman benoemd tot lid van de wijkraad voor Hoek van Hol land de heer P. H. Verbeek, van beroep loon administrateur. Vanmorgen is op een bouwwerk in de Burg Baumannlaan de 35-ja- rige opperman C. van Ham uit da Azaleostraat van een 5 meter hoge stelling gevallen. Hij werd met een hersenschuding naar het Bergweg- ziekenhuis gebracht. Onder grote belangstelling heeft gistermiddag adjudant J Moerman afscheid van de Rotterdamse politie genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De scheidende politieman werd toege sproken door de chef v d. afd. bij zondere wetten, commissaris J L. Krans. Hoofdagent A. Noort sprak namens de Chr Politiebond en hoofdagent W. C, Vermaat vertolkte de gevoelens van het personeel der afdeling. Daarna voerden nog vele vertegenwoordigers van 't bedrijfs leven het woord. Adjudant Moerman kwam in 1921 in dienst van de Rotterdamse poli tie Na aanvankelijk bij de geüni formeerde politie gediend te hebben kwam hü in 1931 bij de afd drank wet waar hij met een korte onder breking tot aan zijn pensionnering is., werkzaam geweest. In 1949 had hij de rang van adjudant bereikt. Oogarts Schiedam FRAKTIJK HERVAT Kinderarts Schiedam AFWEZIG TOT 12 SEPTEMBER Vrouwenarts Schiedam heeft de PRAKTIJK HERVAT Door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst is het fail], N.V. Machine- en Scheepssmederij „De Nijver heid", te Hendrik-Id o-Am bacht/Schiedam, op 30-8-'55 geëindigd. De curator: Mr. G. M. Hovingh. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Aanvang nieuwe clubs SECRETARESSE e Sept. 7 Sept. Ned. en 5 Sept. Steno vr talen 6 Sept. Steno-typist(e) sseenptB Boekh. Ned. Frans Duits Engels beginners 6 Sept. gevord. 6 Sept. corr. beg. 7 Sept. corr. gev, 9 Sept. beginners 7 Sept. corresp. 7 Sept. beginners 6 Sept. corresp. 6 Sept. beginners 6 Sept. corresp. 7 en 9 Sept. Middenstandscursus 7 en 8 SEPTEMBER Znschrytrttiflr dagel. voor BETERohoerwjs 36 SCHOLEN"39JAA& tRVAPlNÈ REMBRANDTLAAN 105a Telefoon 67338 Zie pag, 1 ROTTERD.DIJK 439 HOOGSTRAAT 10 TUINLAAN 76-78 SCHIEDAM vraagt: en Op DISTILLEERDERIJ TE SCHIEDAM kunnen worden geplaatst met Mulo-diploma voor adm. werk en zo mogelijk met enige kantoorervaring. met enige adm. ervaring. Soil, met uitv, inl, onder no. S 390 aan het bur, v. d. blad. cS^ db Verloren Verloren, dameshorloge in Scbiedam-West. T.b.t.b. mevr. A. Geurtsen, Julianalsan 100. Maandag ±r 2 uur waarsch. op B.K. Laan, verloren een grijs damesvest. Beloning, voor vinder. J. Werkman, Wibautplein 60, Schiedam. Te huur gevraagd Meisje zoekt zo spoedig mo gelijk kamer, evt. ongejneub. met pension. Br. aan L. Man. gee, Beethovensingel 57, Vlaardingen. Te koon acmaeb. Clubstel 399.4 stoelen, 2 clubs, nieuwste gothiseba model met prima stof bü Plate Meubelstoffëerderii t.o. Stadhuis, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1