SCHIEDAM 10% eubebmg (danslessen! KORTING 'pmt£ Yiitiek-moderne lantaarns prijken in de Gorzen De voetbal begint weer te rollen dit weekend Van t Hoff en Jongepier blijven maar uitbreiden 10% 3 dagen gratis kopen „Tl MC O" 5 SEPTEMBER 't mooi, maar wel nuttig KOUSENDAG ESDERS NKS-sportdag Nog geen volledig programma AfJFNDA Jubileum van twee scholen PRIJSVERLAGING HORLOGES H. TH. v. d. VLERK Fiets verdwenen Vergadering K, v K. Binnenplaatsen zijn volgebouwd en vloeren omhooggevijzeld Rode Kruis vraagt helpers „De Broekenkoning" Elinkwijk op de Boshoek Ursus: degelijk en beperkt elUHOfOONPlAre# Burgerlijke Stand BELASTINGVERLAGING 8% KORTING WONINGTEXTIEL DANSSCHOOL SITTON a GEREEDSCHAP-HARDER jSasöiEfc INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN 0s dOicmt kunt U niet missen geen dag zelfst. hulp Het Schicdamse gemeente bestuur is ernstig van plan om de straatver. lichting te gaan moderniseren en daarbij over te schakelen op elec tric; teil Dit is inderdaad geen over. bodige luxe, want in veie stadsde len is het maar droevig gesteld met de verlichting bij avond. Bij het volvoeren t n dit plan zou het probleem kunnen rijzen hoe men in d* oude stadsdelen deze nieuwe verlichting harmonisch kan aanpassen aan de omgeving bv bij het kiezen van het model van de lantarenpalen. Dit probleem is echter kennelijk niet gerezen ge- 2ie" de, wijze waarop moderne „vliegende schoter'-lantaams in de ..historische'* Lange Haven zijn ee- plaatst. In de Gorzen, waar men ook met electnficatie van de straatverlich- tmg bezfg is, kan men zien hoe dit probleem op verbluffende wijze is opgelost. Daar heeft men op de oude. antieke lantaarnpalen hvper- I moderne lantaarns geplaatst Het resultaat is verrassend, zoalis men op de foto. hiernaast kan zien. Net een oude dame met een Audrev H ep burn - ra ttekop.kapsel! Deze samenvoeging is kennelijk het resultaat van een compromis geweest tussen wensen en moge lijkheden maar het resultaat is toch weinig fraai. Aan de andere kant. wanneer men afgaat op het nut van deze verlich ting. dan kan wel gezegd worden, dat de bewoners rn de Gorzen maar wat blij zijn met het nieuwe licht. Er zijn nog wel niet zoveel van deze nieuwe lantaarns aangebracht maar z» zijn een voorbode van wat komen gaat. Ze 2ijn dan geplaatst op de hoe ken van de zijstraten aan de Rozen- burgsestraat en de Nieuwe Maas straat. terwijl in die zijstraten zelf het armetierige gaslicht de duister nis probeert te doorbreken De aanleg van het licht houdt gelijke tred met dg vernieuwing van de Nieuwe Maasstraat, die een Ge Nederlandse Katholieke Sport- ware verjonging ondergaat en een bond. district Schiedam, organiseert mooie straat belooft te worden, i °J> Zondag 4 September as. een Vanaf dit voorjaar af is er aan deze j Sportdag in het Excelsior Sportpark weg gedokterd en het is nog niet aan de Oude Dijk. te zeggen wanneer ze klaarkomt, De dag zal worden geopend daar de aanleg telkenmale onder- &30 uur broken moet worden wegens hei grote gebrek aan stratenmakers. (Advertentie iJJfj Morgen speciale bij Et» trtlxond#rli)t «oord*Tig bieding in K R I S T A L VN Y L O N S 15 d»nl«r, 51 Qavg», E«» prachtig* hw "oor 3.95 verfcoptftj mi door Mn bij ran. der» pei-tlj-eenkoop A BINNENWEG PLEINWEG 19b Dit ts een can de antiek-moderne lantaarnpalen die in de Gorzen zijn ingevoerd. Deze Jota werd ge maakt in de Geervlietsestraat, maar op vele hoeken tan zijstra ten kan men re zien. Demonstratie-wedstrijden Apothekers-nachtdienst; Apotheek Westendorp. Singel 81. Bellen bU ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag «behalveMaan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Ö uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder* dags en Zaterdags) van 7 tot 820 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Bioscopen: Tassage, 2. 7 en 9.15 uur: „Aan slag op Hitier". Monopol e, 2. 7 en 9 uur; „Om het goud der Inca's". Voorstellingen: Irene, 8 uur:Cefa film-vertoning. De Katholieke St. Aloyslusschool voor jongens aan de Laurens Cos- terstraat en de St. Jans meisjes school aan de Lange Singel vieren vandaag het zilveren jubileum, daar deze twee scholen precies 25 jaar geleden in gebruik werden ge nomen. Aangezien echter deze scholen nauw verbonden zijn aan de Sin gel-kerk en aangezien, deze kerk momenteel nog verbouwd wordt, heeft de St. Willibrordus Stichting gemeend de viering nogwat te moeten uitstellen, opdat het jubi leum in de Singelkerk in volle glo rie herdacht kan worden. Ook mej. Rijkuiter, die, zolang als de St. Aloysiusschool bestaat het gebouw heeft schoongehouden, viert vandaag haar dienstjubileum, maar ook haar feest zal uitgesteld wor den om dezelfde redenen. Hetgeen niet wegneemt dat zij vandaag door het personeel van de school in een bijeenkomst gecomplimenteerd is geworden. op alle doublé Kotterdamsedijk 268 d De fiets die de heer C. van N wonende aan de Schie, op de hoet- van de Boter straat en de Broers vest op slot had neergezet bleek gister morgen verdwenen. fAdvertentie IM.) (Advertentie IM.) Er» dat niet alleen! Door het uitstellen van de datum waarop de nieuwe wet op de omzetbelasting in werking iou treden^werd er door de handel al maanden lang niet gekocht, met het ratuur- lijke gevolg, dat enorme voorraden zich bij de fabrie ken opstapelden, waarvoor geen afzet te vinden was. Wij kochten nu van deze enorme voorraden grote par tijen, waarvoor wij behalve het voordeel van de ver laagde omzetbelasting ook nog grote kwantumkortin gen konden bedingen. Daardoor alléén Es het mo- tijk dat wij nu flanellen da mes pyjama's, die wij het vorige najaar nog voor 12.95 verkochten, kunnen aanbie den voor nog geen acht gulden. Dames pyjama's van een zware kwaliteit Twents ka- perllanel, een nieuw model met opstaand boordje, ruime Ingezette mouwen, rijk afge zet met contrasterende gar nering en rondom elastiek in de taille. 2aterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze flanellen pyjama's (de panta lon met elastiek in de band). In de kleuren zalm, rood, bleu.oudrose, geel en reseda, in de maten 42 - A4 - 4b - 48. voor WINKEL CENTflU*! WliftUiWtB, i««. WWV IEDERE MAAN O AG MOROS N GEOPÉND De voetbal gaat weer rollen. Tus sen het oude en nieuwe seizoen is geen lange rustpoze geweest en nu het wederom ..aantreden" geblazen is bestaat er veel kans. dat in een «n ri* nne-i 15 w m?' 1 aomers temperatuurtje gespeeld zal ^ehn™ koofdten-em moeten worden. Doch ook hier- n 3?e- Sportpark. Om 12 uur van- j aan zijn vele el/tallen al weer ge- woon fieraa]tt omdat de laatste be- gen de wedstrijden en gymnastiek- □emonstraties aan. Men 2al kunnen genieten van handbal, hockey, vol leybal en natuurlijk ook voetbal. Bij de wedstrijden hockey, hand bal en volleybal zal via luidsprekers het spel en de regels worden toege licht. De drumband van Excelsior zal eveneens demonstreren. Ver schillende wandelclubs zullen een parcours rond Schiedam lopen met besin en eindpunt Excelsior Sport park. Het veelomvattend, aantrekkelijke programma maakt een tocht naar het Sportpark Excelsior a.s. Zondag zeker de moeite waard. sjis?;ngswedstrijden van hei seizoen '54-'55 nog niet zo lang geleden zijn gespeeld. Voegen wij hier nog bij, dat de diverse voetbaltoum ooien, welke pas achter de rug zijn, en waaraan ontzaggelijk veel vereni gingen hebben deelgenomen, in een voor ons abnormaal hoge tempera tuur zijn gespeeld. Redenen dus, om aan te nemen, dat als het zonnetje ook komend week-eind nog heerlijk zal schijnen; dit niet al te veel in vloed zal hebben op de spelkwali- teit of het uithoudingsvermogen van de voetballers. Voor komend week-eind is nog geen compleet programma opgesteld, zodat nog lang niet alle elftallen in het veld zuilen komsn. Een mooie gelegenheid voor hen. die nog vrij zijn. een* bij de concurrenten te Op Dinsdag 6 September komt de #aan kyken. Daar - valt altoos iets Kamer van Koophandel cn Fabric-1 Ul; 'e-en* ken voor de Beneden-Maas in de i W«t ome stadgenoten betreft ko- grote zaal van het Handelsgebouw i n?e.f?voor Zaterdagmiddag wed- te Vlaardingen bijeen. In behande- strijden afd. Rot,erdam alleen elr- ling komen o.a. winkelsluitingen-*a"en HBSS in hf* veM. H«t gelegenheden, de Schicdamse Spoe- e. e*lal de. ,3e klasse ims-bru*. het rijtijdenbesluit, bet cp bedoelt KSV'temjIJ wee; J Putten HARING VANG SXBER1CHTEN Vangst berichten uit zee van heden morgen: VL 70 7 kantjes; VL 79 8; VL 172 7 (nog SO netten), VL 2C3 8 (nog 50 7 Ti raat WF "on hernek 'hit RVVR "f"'?»: 1? T?"?. de elftal Zwart-Wit 28/2 op eigen terrein ontvangt. Voor de afd. KNVB speelt GTB tegen ZBVH. Zondag gaat Martinit voor afde- deting IA al direct op reis en wel naar het lastige Oud-Beijertand: nog 20 netten 43 netten); VL 29 30 VL 85 10 (nog 20 netten VL 114 25: VL 115 51 190 20 nog 50 netten VL TléNcTfnog en Ursus sPeel* thuis tegen AVO. nog 35 netten); ZVC, een nieuwe vereniging in deze en); VL 97 30; afdeling, terwijl in lC twee Schie- vl 142 23; VL damse verenigingen al op het pro- Y.Li aranuna voorkomen.SFC moet een I-°' 5; VL 53 weinig VL 61 25; VL 71 35; 1 mt. wedstrijd VL S3 26: VL 166 18; VL 200 8: VL 50 4; ult VL 60 5 'nog 29 netten1VL 1 35 nettenVL 56 12; VI t* 1 in eehj pelen tegen Germinal, r negen Demos krijgt Eureka voor de eerste wedstrijd op bezoek. Tenslotte staat in 2 A de wed- De restauratie en verbouwing aan het pand van de N.V. Nederlandse Kantoorboekhandel Van t Hoff en Jongepier aan de Lange Haven is ge reed. Een vr(j omvangrijk werk, dat de nodige moeilijkheden opleverde, omdat het werk door moest gaan terwijl complete vloeren en zolderingen werden opgevijzeld en er een geheel nieuwe achtergevel Is Ingezet Boven dien zijn er twee nieuwe afdelingen bijgekomen door het volbouwen van binnenplaatsen. Tegelijk met deze werkzaamheden heeft vrijwel het hele bedrijf een opknappertje gekregen en zijn er de nodige vernieuwingen aangebracht. Het resultaat van de werkzaamheden mag gezien worden; architect 31, A. H v. d. Laarschot en de firma KuUpers, die het werk uit voerde, hebben een knap stuk werk afgeleverd, degelijk als de producten van de Nederlandse Kantoorboekhandel zelf. Het werk heeft bijna een jaar In beslag genomen. strijd LunoSingel kwartier op het programma. Schie damse Boys spe len in 3 C hun eerste wedstrijd te gen Smeetsland. Evenals de spelers zelf zijn wij benieuwd naar de eerste uitslagen en kunnen wij niet beter doen. dan de spelers op het hart te druk ken bij deze eerste wedstrijden reeds te spelen als waren het „kampioenschapswedstrijden"; de eerste klap is, ook bij voetbal, een daalder waard. Op 7 September a.s. beginnen weer de cursussen van het Rode Kruis. afd. Schiedam, voor de oplei ding van helpers en helpsters in het R.K.-corps. Men heeft daar een groot gebrek aan getrainde mede werkers. zodat ren beroep gedaan wordt op de Schiedammers om zich op te geven voor de cursussen en toe te treden tot de R.K.-colonne. 0.6. PRIJZEN VERVALLEN VERLAAGD HOOGSTRAAT 86 (Advertentie LM.} Zondag komen de Utrechters op bezoek aan de bosrand om de strijd aan te binden tegen de rood-groe- nen in de tweede westrijd van de competitie der hoofdklassers: Elink- wjjk heeft Zondag eveneens als SVV reeds het zoet der overwin ning geproefd door een 31 over winning op EDO,, zodat zij Zondag ongetwijfeld alles in het werk zul len stellen ook dc SWers aan hun zegekar te binden, De SWers waren weliswaar top scorer in afd. B met hun 8—2 over winning op Volewijkers, echter. Zondag zullon zij het vermoedelijk tegen net technisch goede Elinkwijk wel moeilijker krijgen. De aanvals- linie van de rood-groenen beschikt momenteel over een behoorlijke schotvaardigheid en met de nieuwe a a nwinsten in de_ voorhoede, Heys- ter op de linksbuitenplaats en Hek man op de recht5binenplaats, heert de Scniedamse aanval een verras sender element verkregen. De SW' ers doen er goed aan ook Zondag te laten zien dat de 67—2 overwinning van 1.1. Zondag geen uitschieter is geweest en dat zij wel degelijk van plan zijn in deze zware competitie een woordje mee te spreken. De eerste klap is de bekende daalder waard, maar de volgende zijn nog belangrijker. Wij verwachten aan de Bosrand Ir ieder geval een span nend duel tussen de Stichtenaren en de rood-groenen. De Schicdamse voetbalvereniging Ursus zal dit seizoen slechts drie elftallen in het veld brengen, Dit in tegenstelling met de voorgaande jaren toen ursus met 4 en 5 elftal len begon. Het bestuur heeft echter het standpunt ingenomen dat het beter is om een klein maar gezond geheel te vormen dan dat men hal verwege de competitie komt te zit ten met een gebrek aan spelers-ma teriaal, wat'de goede geest in de vereniging nooit ten goede komt. Het bestuur hoopt op deze wijze de leden te kunnen tonen dat het ernst is om van Ursus een degelijke vereniging te maken, waarvan de tegenstanders altijd opaan kunnen om een volledig elftal in het veld te brengen. Iets, waar het op vele sportvelden nog wel eens ontbreekt. De verwachtingen van het komen de seizoen zijn, dat het een prettig seizoen zal worden, met daaruit voortvloeiende gunstige resultaten. Voor aanstaande Zondag ziet het programma er als volgt uit: TJrsus 1 komt uit tegen AVO/ZVC om 12 uur op de Havcndijk. Ursus 2 komt daarna om 2.30 uur aan de beurt cabr rvv»M«MCTD*AT tegen RCR/DKS. Ursus 3 gaat om - - "OOSMaNSTRaat 11 uur naar de Gordetweg om Ger minal 3 te ontmoeten. Ursus A treedt Zaterdag aan tegen Hollan- diaan A. Mduerfenrie f A7j bij Herenmodemagazyn BROERSVEST 56 Zie onze etalages DETROIT. Zes uur nadat in vijf Amerikaanse .staten de Chrys- ler-fabrieken wegens een staking gesloten werden, hebben vertegen woordigers van Chrysler en de Ver enigde Vakbond van Arbeiders in de Automobielindustrie Donderdag overeenstemming bereikt over een nieuw arbeidscontract. Mdcertenrte fJW.) 163-167- IEL Me GTB 1ZBVH 1 "Wanneer Zaterdag het voetbalsei zoen 1955—-'56 weer gaat draaien start GTB met een thuiswedstrijd. Aangezien door terreinsluiting zo wel. van de training als van het spelen van vriendschappelijke wed strijden weinig terecht is gekomen, is het bestuur benieuwd ho,» het GTB-team in dit nieuwe seizoen zich zal gedragen De wedstrijd zal moet echter wel 18 jaar oud 1 op het Gom Sportten zijn om deel te kunnen nemen. 'De cursussen worden elke Woens dagavond van 8 tot 10 uur gehouden in het gebouw van het Rode Kruis aa*. dp Lange Nieuwstraat. waar men zich kan opgeven voor de cur sussen Of anders belt men telefoon 68013. dijk plaats vinden en beginnen. Op hetzelfde terrein komt GTB 3 tegen stadgenoot HBSS 4 in het veld. Aanvang 2.30 uur. GTB 2 gaat in Spieringshoek bij HBSS 3 op bezoek. Aanvang even eens om 2.30 uur. Ondertrouwd: J. Adams. 25 j. en B. A. Robart. 22 j.; J. Barzilaij. 28 j. en A. Leent vaar, 21 j.; C. Ber nard, 27 j. en A. M. den Ouden. 24 j.: J, v. d. Burg, 31 j. en N, Krook, 28 j.; A. J. F. Dries. 23 j, en G. Verheij. 27 j.; Th. H. M. Kuiters. 24 j. en van Alten borg.-19 H. C. Loch, 23 j. en G. F. Wennekes, 24 J. van Mazijk. 24 j. en E. A. Kok, 10 j.; A. Solleveid. 33 j. én J. C. A. L. Pronk, 22 j. P. Steenbergen. 33 j. en H. J. de Wert. 28 j.A. J.J. v. Zwieten, 25 j. en W. H. M. van Slobbe. 25 j. Geboren: Josephus H., z. v. J. H. van Waas en A, M. den Hartog; Augustinus J. W., z. v. J. Th. A. de Koning en M. de Goederen; August G. z. v. M, Kopijn en M. J. Koole; Petror.ella M„ d. v. A. F. J, Ver speek en E. G. Kerkhof. Gehuwd: J. C. Droge 30 j en C. Boes, 18 j; F. L. Russeler, 20 j. en G. Lupker, 19 j.: C. A. Verbeek, 32 j. en J. M. P. Landsbergen. 31 j.; G. Robberegt, 2l j, en H. C. dr Vries. 18 3.; W- M. van Bommel, 22 i. en M. P. J. Loch, 21 j.; A. Baas. 23 3. es M. C. vaa Pinxteren. 20 j.; G. W, Sol. 29 j. en N. van Veen. 24 j.; H. J. Staal. 35 j. en M. C. O verzier, 32 j.; Th. G. Westerman. 26 j. en A. M. van Meurs, 25 j.; H. Schafthuizen. 25j. ert E. van Logchern. 24 G. Christeasen. 28 j en W. A. Venzelaar. 24 j.; D. L. TuijL 34 j. en C. Bonefaas, 33 j. Overleden: A. Kerklaan, 71 j. vr. v. E. Rode wijn. Nadat de directie eerst „nog over wogen had om het bedrijf te ver plaatsen. werd besloten om het oude pand. waarvan de achtergevel zo'n veertig graden uit het lood lag. op te knappen en de nodige vernieur- van de fabriek te overwinnen, waar- op de beide nieuwe afdelingen zijn aangesloten, moest er anderhalve meter grond afgegraven worden. Aansluitend op de binderij is er zo een flinke parterre-ruimte, één ver- .vingen cn uitbreidingen aan te dieping hoo„', bijgekomen, die het brengen. Want het bedrijf blüft Ook zich steeds uitbreidende bedrijf de in de toekomst nog voor uitbreiding vatbaar op deze plaats. Het achterste gedeelte van het be drijf baarde de meeste zorgen, om dat de funderingen het gewicht daar niet meer konden dragen en er ver zakkingen optraden. Pulspalen wer den geslagen en vormden als het ware een nieuwe fundering, waarop verder gebouwd kon worden. Ter wijl het personeel van de verschil lende afdelingen gewoon met hun werk doorgingen, werden de drie verdiepingen van onder af te be ginnen in hun geheel opget-yzeid. Een moeilijk werk, dat de nodige vakbekwaamheid vereiste. Verbindingen moesten worden ver broken om alles ep hoogte te bren gen cn nieuwe verbindingen moes ten worden aangebracht om het ver band te herstellen. Een nieuw trap penhuis leidt naar de verschillende verdiepingen en een. lift bevordert de snelheid van het transport. Ook zijn er enkele_ nieuwe machines aangeschaft, zodat dé zaak nu wél op orde is. Tussen het achterste en het voor ste gedeelte van het pand lagen nog twee vrije binnenplaatsen, die nu ook zijn volgebouwd. Om het ni veau -verachil met hat voorste deel nodige verruiming geeft. En naast deze binderij-afdeling is een op de zelfde wijze afgegraven binnen plaats een materialen-si: ij -afdeling verrezen. Het is een pradisch door lopend geheel met reeds bestaande gedeelte geworden, hetgeen wordt geaccentueerd door een aaneenslui tend geheel van T.L.-buizen verlich ting. Verder zijn er nog een heren en een dameskleedkamer en een rij wielstalling bijgekomen. Met een ged* -dtelijke nieuwe opbouw aan de zij-at iter kant van het pand kan het bedrijf nu weer eerst enkele jaren vooruit. Hoe lang I» de vraag nog, want het 42 Jaar geleden opgerichte be drijf heeft zich door de Jaren heen steeds uitgebreid en heeft nu meer dan ooit deze Intentie. Hadden de grote vernieuwingen en verbouwin gen eerst met een tussentijd van tien Jaar in 729, '39 en *49 plaats, thans heeft dit reeds na vjjr Jaar plaats gevonden. slaagd dit uit verschillende gebou wen bestaande complex nog aan efficiëntie te doen winnen. Iets wat bij een dergelijke aanéénschakeling van bouwblokken een moellHke taak ls. stelt ons in staat U op onze voorraden met ingang van heden te geven op de pry zen van "Wy hebben een pracht sortering in VLOERKLEDEN TAFELKLEDEN BEDDEN GORDIJNEN EN DEKENS LOPERS Lange Haven 95 SCHIEDAM Telefoon 68611 Heden inschrijven eerstbeginnenden en gevorderden I LANGE HAVEN 121 - SCHIEDAM - TEL. 66262 S MIDDELGROOT METAALBEDRIJF in de omgeving van Rotterdam VRAAGT voor zo spoedig mo gelijke indiensttreding een of iemand die als zodanig opge leid wenst te worden. Hoog loon Brieven onder no. 3161 aan het bur. v. blad. VANAF HEDEN WARANDE 207 TELEFOON 68211 {A lU'HilHiHHiLl «Sb A) Te koop gevraagd Te koop gevraagd vrije mid- denstandswcmlng te Schie dam of omgeving. Dito wo ning te Delft als ruilobject beschikbaar. Br, onder no. 5 391 bur. van dit blad. t-otogralie Filmstroken, grote sortering 1.—Projector* v.a. 8.40 Foto K. van Vuuren, Hoog- strsat 106, tel. 66720. Te koop aangeb. Blanke buifkamerstoelen f 20.50. gestoffeerd niet uit neem bare zitting bij Plate. Meubelstoffeerder!) t.o. stad. huis. Schiedam. Elastieken kousen. Keuze uit 8 vooraanstaande mer ken, van de zware steun* kous tot de fijnste naadloze dubbelreks. Speciaal ny lons, IJzersterk. maken het dragen van Uw elast kousen, volkomen onzicht baar. Deskundige vrl hulp aanwezig. Korting voor fondsleden. Ook voor breuk banden. Van. der Sman's Drogisterijen. Hoogstr. 115 Groenelaan 30. Verf... Gianslakverf van 2.60 nu 2.25. EmalUak 2.95. Japan lak 320. Red. sun-PIasticlak 4.75, alle tin ten. Jan van Katwijk» Verf handel, Broersveld 37. recht tegenover Passage. Verf... verf kopen is een zaak van vertrouwen, daar om Katwijk met een enorme voorraad aan de spits. Reeds Glanslak van f 2.60. nu f 2.25 p. kg. Jan van Katwijk's Verfhandel. Broersveid 37 •echt tegenover Passage Personeel gevr. Meubelmakers en leerlingen gevraagd. Aanmelder» Coors, /oorhaven 101, tel. 34971. Te huur gevraagd Dame alleen vraagt gestcff. kamer of zolderruimte. Gourisewagenstr. 21C, tel. 115127. Aanoartff nieuwe clubs SECRETARESSE Corresp.-Stenotypistf e; Talen-StenotypLst(e) Typen Steno Steno-typist(e) Boekh. Ned. Frans Duits Engels Sept. beginners 6 Sept. gevord. 6 Sept. corr. beg. 7 Sept. corr. gev. 9 Sept beginners 7 Sept corresp. 7 Sept. beginners 6 Sept corresp. 6 Sept. beginners 6 Sept. corresp. 7 en 9 Sept Middensfandscursus 7 en 8 SEPTEMBER Inscftryuing dagel. gf voor BETER osmwus GEVRAAGD IN DE HXj'ISH. voor 7 uur p. dag. Meerdere hulp aanw. Aanm. Zaterrig. mevr, Ritsetaa van Bek. "Wees huis der Hervormden. Lange Achterweg 14. Scihedam. Levering aireet at tabrtrx gulden» voordeliger Tevens de bekende merken B H JOJA'SSPB! Schiedam; Hoogst Den Haag; Wacem.tr Dordrecht; Voorstraat 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1