Valken en duiven leven nog vreedzaam op één toren Wanneer wordt Rijksweg 20 eindelijk uitgevoerd? D S ROODBOL Stilte in de lucht: de trektijd is aangebroken Uitvoerige discussie over rijtijden besluit Rotterdams Barokensemble speelt in de Aula WSStf'B Jacht in Wiitonhaven op dief van motorjacht C Onze vogels in September WALDO-RIJSCHOGL 69815 Lange neuzen De Bibliotheek in Keihel AGENDA Blauwe Doffer VERGADERING KAMER VAN KOOPHANDEL 't Voorntje weer in actie 't Spieriughoek tennis-tonrnooi Burgerlijke Stand Geen heer in het verkeer - - R 191 ï^éêbêSÊBSS Onbekende sprong over boord en verdween Verboden loten verkocht Auto reed over voet van vrouw NV Boers en Co zestig jaar Weer 800 ouden van dagen op reis JONGEMAN TYPSSTE Woensdag 7 September 1955 De gierzwaluwen zijn oudergewoonte begin Augustus weer naar hun winterverblijf in Afrika vertrokken. Het gros was reeds op de achtste van die maand verdwenen, doch een kop peltje van een stuk of tien vogels heeft het nog tot de elfde ge rekt Als je altijd op de gierzwaluwen en hun luidruchtig gedoe let, is het na hun vertrek opeens opvallend stil in de lucht. Vooral de eerste dagen na hun aftocht meende ik er af en toe nog enkele in de lucht te zien, doch steeds bleken het huis- zwaluwen te zijn, die in hoger sferen op de insecten jacht wa ren. Voor de vogels is het zomerseizoen nu achter de rug; met de zang is het te enen male gedaan. De trektijd is aangebroken. Mdvertentis IJd.) Ekele vogels hehben het zingen ditmaal bijzonder lang volgehouden. Zo hoorde ik de laatste merelzang op 1? Augustus, terwijl een spon tane tortel zich nog een dag later liet horen. Houtduiven horen we nu nog vaak en dat is eigenlijk geen wonder, want zij zien er niet tegen op om in Augustus of Sep tember nog een nest te maken, eieren te leggen en daarna de jon gen groot te brengen. Het is zelfs ■wel voorgekomen, dat zij in Novem ber nog jongen in het nest hadden. Als zij dan net weer niet mee heb- gen, gaan deze aan de koude te gronde. Dezer dagen nog zag ik een hout duif druk bezig met het aansjou wen van nestmateriaal en als ik het goed uitreken, worden de jongen eerst in het laatst van deze maand geboren. Eer ze het nest kunnen verlaten zijn we al een aardig eind in October. Wij zullen er bet beste maar van hopen. Als parachutisten Het torenvalkengezin op de kerk toren aan de Nieuwe Haven heeft weer met succes gebroed. Meerma len heb ik de oude vogels met en kele jongen rond de toren zien oefe nen onderwijl da spruiten, die aan vankelijk zeer onwennig deden, steeds maar kli-kli-kli riepen. ,Ik kan me best voorstellen, dat ze 2ieh in het begin niet zo erg prettig ge voeld hebben. Ga maar eens na; als as nog nooit gevlogen hebt en je moet dan ineens van zo'n hoge toren duiken zonder te pletter te vallen of zonder tussen het drukke rijverkeer terecht te komen, hetgeen in beide gevallen onherroepelijk het einde zou betekenen. Het lijkt mij. dat dit heus niet meevalt. Maar al doende leert men en na een paar dagen oefenen konden ze zich al aardig behelpen. Hun soortgenoten op Texel had den het indertijd makkelijker. Deze werden eenvoudig op de gx-ond ge boren eu konden dus bij de eerste vliegoefeningen nooit dood vallen. Maar met onze torenvalken is het gelukkig goed afgelopen en dage lijks bleken zij beter te gaan vlie gen. Soms zag ik er vyf tegelijk en dat wees er op, dat er minstens drie jongen waren, waarschijnlijk echter wel meer. De oude valken hebben heel wat muizen moeten vangen, voordat ze hun kroost zo ver hadden. De duiven op de kerk trokken zich van a Idat kli-kh-kli- geroep geen sikkepit aan en. de val ken taalden er ook niet naar om het hen lastig te maken en nog minder om ze te bemachtigen. Het ging daar heel vredig toe en het menu der valken bestaat uitsluitend uit muizenbout en zolang er nog zo veel van deze knagers zijn, laten zij zelfs kleine vogels als mussen en vinken met rust. Sedert kort is de hele familie ech ter verdwenen en zodoende ls het hier weer rustig- ik vermoed, dat hier of daar in het vrije veld de laatste hand gelegd wordt aan de opvoeding der jongen en zodra deze in de dubbele betekenis van het woord op eigen wieken kunnen drijven, verwacht ik de oude vogels weer op de toren terug. Een enkele maal zie ik er nog wel eens een op jacht in het Ke- thelse bos; daar zitten klaarblijke lijk nogal wat muizen. gebracht van zijn aanwezigheid en wet door.... een spreèuw. Ik wist alleen nog niet waar fk hem moest zoefcen. U weet de spreeuw is een eerste imitator; hij kan gemakkelijk allerlei vogelgeluiden tja bootsen, die hp hier en daar opvangt en aange zien de spreeuwen vaak in de pol ders gaan provianderen, komen wij dikwijls van hen te weten tuat er al zo in de xueidsn aan vogels zfja. Kieviten wulpen, reigers en tal van andere soorten, ai naar 9slang van het jaargetijde. Zo ook nu met de oeverlopers en aangezien deze zoals gezegd onop houdelijk hun heldere roep laten iiOren, is het «oor spreeuw een fciei» kunstje om dit geluid in ayrt oor te knopen en het te zijner tijd van de daken te verkondigendat hij oeverlopers ontmoet heeft. A. DE JONG Daar zijn trouwens nog meer vogels te zien, hoewel de dieren, welke daar hebben gebroed, alle vertrokken zijn. De visdiefjes zijn in de richting van het strand ver dwenen. scholeksters eveneens en de kleine plevieren bevinden zich zelfs al op weg naar het zuiden. Enkele nieuwe soorten hebben zich daarentegen aangemeld, zij het in sommige gevallen voor slechts korte tijd. Behalve kieviten en. een den treffen, we er thans vrij veel snippen aan. juister gezegd: water snippen, met hun onmogelijk, lange snavels. Alleen de snavel is al 7 cm lang, terwijl de vogel inclusief dit nuttige werktuig slechts 27 cm meet. Prachtig had ik verleden week een paar in de kijker toen zij in de bagger aan een der piassen aan het fourageren waren. De lange snavel gaat helemaal de bagger in, de ogen komen er nog net boven uit, zodat zij eventueel gevaar toch onmiddellijk zien. Veel eenden Voorts stonden er aan de water kant enkele reigers, waaronder een drietal vliegvlugge jonge vogels, waarvan ik helaas moet aannemen, dat deze niet in Schiedam hun bakermat hadden. Wilde eenden waren er, zoals ge zegd volop en het is maar gelukkig, dat daar niet gejaagd mag worden anders zag het er voor die eenden niet best uit evenmin ai3 voor de vele hazen, die je er ook altijd tegenkomt. Moot was ook de aanwezigheid van een paar oeverlopertjes. Ont zettend kwiek© diertjes, ongeveer zo groot als een leeuwerik. Alleen de grootte hebben zij met de leeu werik gemeen. Het zijn n.l. geen zangvogels, dqch waadvogels ofte wel steltlopers. De naam is enorm goed gekozen, want de oeverloper verblijft altijd aan de oevers van plassen, sloten e.d., waar hij zijn kostje ophaalt, slakken, wormen enz. De oeverloper is een echte doortrekker; we ontmoetten hem zowel in het voorjaar als in het najaar, maar broeden in ons land. ho maar. Onophoudelijk klinkt hun roep „hi-di-di-di", heel hoog on heel melodieus. Dat de Schiedamse Gemeente Bi bliotheek haar activiteiten, niet al leen uitstrekt tot hen dia in het cen trum van de stad wonen, blijkt uit de veranderingen die het filiaal in Kethel ondergaan heeft. Waren vroe ger in de raadszaal van het voorma lig gemeentehuis twee tafels te zien waarop de romans en kinderboeken lagen, thans hebben ca. 30 strekken de meter boekenplank deze ruimte een aanzien gegeven een bibliotheek filiaal waardig. De boekencollectie die uit onge veer 12Q0 banden bestaat, wordt re gelmatig verwisseld. Terwijl de bibliotheek slechts één keer in de 14 dagen geopend was, zijn met ingang van 1 September de openingsuren vastgesteld op iedere Donderdag van 3—5 en 7—8.30 uur. Ieder lid kan 2 romans en enige studieboeken per keer meenemen, ieder kind twee jeugdboeken. Door deze maatregel is het filiaal in Kethel, wat de voordelen die aan de leden geboden worden betreft, volkomen met andere afdelingen van de bibliotheek gelijkgesteld. „Tot Steun in den Strijd" brengt „Narcose" „Narcose" een toneelspel in drie bedrijven van Wim Dumont is ge kozen om het seizoen te openen voor de Schiedamse Arbeiderstoneelver eniging „Tot Steun in den Strijd", Deze uitvoering heeft dan plaats op Zaterdag 17 September in Musis Sa crum, Regisseur P. Rodenberg kan dan tonen hoe zijn spelers de rust periode in de zomer zijn doorgeko men. Na afloop is er een gezellig samen zijn voor de leden. HBSS—DOTO HBSS houdt haar ledenvergade ring op Donderdag 8 September in gebouw Irene. Het wedstrijdprogramma voor Za terdag a.s. is: Senioren: HBSS—DOTO <4,15, texr. Haven- dijk); Jodan Boys 2—HBSS 2 f4,15, Gouda); Zwaluwen 5HBSS 3 <2.30. Vlaardingen); HBSS 4WHR <2.30, Havendijk); HBSS 6TOGR 4 <4.15, Spierlnghoek) Junioren: WRW A—HBSS A (3.45, Den Brie)); NRC BI—HBSS BI <2.30. Laagzestienhoven)HBSS CTSB C (2.30, Spierlnghoek), Jonge torenvalken, ongeveer 14 doge» oud Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bü ongeval: G.G en QJ> Tulnlaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 1 tot 8.30 uur Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten StedelUk Museum: Tentoonstelling „Baii", Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag, Door de Schiedamse postduiven vereniging „De Blauwe Doffer" is een wedvlucht gehouden vanuit Gorinchem, 37 km. Gelost Werd om 9 uur; do eerste duif kwam aan om 9.33.59 en de laatste om 0.43.45 uur. 1 19 F. Morra, 2 37 A. Broeders, 3 21 P. Ilmer 4 16 3S Gebr, Lems, 5 C 29 34 J. Flipse, 9 1? Opijen, 7 Sloot en Co, 9 11 18 50 J. Wenteler, 10 41 Duivenbode, 12 23 26 v. Leeuwen Co, 13 42 v. Deur sen Co, 14 A. v. Gogh, 15 C. A. Heersboek, 20 Vos- tenbos. 22. F. Claes, 24 48 M. Put ters, 25 Limborgh, 2? 32 47 v. Steen, 23 39 49 A. Boes, 30 44 J. Broeders, 31 v. d. Hoeven, 33 36 Kerkhof, 38 Bookers, 40 45 v. Gogh Koster, 43 Zonneveld. Evangelisatie- samenkomst Donderdag 15 September zal om 8 uur 's avonds in de Grote Kerk een interkerkelijke Evangelisatie- samenkomst worden gehouden waar. bij ds Okke Jager uit Vrouwen polder zal spreken. Het muziek corps van het Leger des Heils zal medewerking verlenen bij de ge meenschappelijke zang. Deze interkerkelijke evangelisatie is ontstaan uit samenwerking van de evangelisatie van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerk, het_ Leger des Heils en. de Verga dering der Gelovigen. Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „De aanslag op Hitier". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Ro man Holiday". Cultureel-Contact-Centrum. -Tentoon stelling schilderyen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.), Bijeenkomsten; Volksgebouw 8 uur Contact- avond I.A.O., uitreiking diplo ma's. Voor de twede keer kwam de Schiedamse hengelaarsvereniging „Het Voorntje" in een twee-kamp uit tegen de Vlaardingse vrienden van „de Vriendschap" en „de Scheer, bliek" ttt de Viaardingse Vaart, t evenals in de eerste serie wist *t Voorntje ook ditmaal met grote voorsprong te winnen, waardoor een mooie verenigingsprijs in de wacht werd gesleept. De uitslag was als volgt: Het Voorntje 8389 gram, de Vriendschap 59BQ gram en de Scheerbliek 5981 gr. De persoonlijke prijzen gingen naar de heren: I, H. Lupker, 2. W. V< - steege, 3. B, J, Lupker, 4, G. Ver meer, 5, N.N., 6. C. den Ligt, 7. Roo- zenboom, 8, J. J, Koets, 9. J. Oost veen, 10. H. v, Laanen, 11, J. Lupker, 12. W. Schipper, 13. B. A. Versluis, 14, C, Vink, 15. C. J. de Jong, 16. L. v. d. Ende, 17 A. Jongejan. Bij de gisteravond gehouden ge houden tenniswedstrijden om de baankampioensehappen van het Ten nispark „Spieringsnoek", vielen de volgende uitslagen: Heren-enkel: H. van Schelven sl. Lokker bol 63, 82. H. van Schel ven sl. A. Reens 63, 6—2, Dames-enkel: Mevr, Bruining sl. mej. Akkermans 36, 64, 6—3, Gemengd-dubbel: mevr. Ness J. Timmer sl. mevr. Cornelissen en B. Platschart 6—2, 911; mej. De Vries en A. Hofman si. mevr. Staal en J. Hoogen doorn 63. 6—0 en me vrouw Timmer en W. Blaisse sl. me- touw Platschart en K. Tip 6—-3 60. De DilettantLiefde is geen speelgoed* De Aig. Schiedamse toneel-ver eniging De Dilettant zal a,s. Zater dag In Musis Sacrum op de planken komen met het toneelwerk .„Liefde is geen speelgoed" van de auteur W. van Boxtel, De regie is in. han den van de heer J. Nijs, terwijl „Les Rodeurs" de muzikale ver zorging is opgedragen. Vrouwenbond NVV bijeen Donderdag 15 September zal de Vrouwenbond N.V.V. voor de eerste maal in het seizoen bijeenkomen in het Volksgebouw. Vertoond zal wor den de film „Bureau Zedenpolitie", waarbij onze stadgenoot de heer J, Scheffers een toespraak zal houden. Geboren: Willem, z- v. A, Wet- steijn en A. Meier, Susanne, d, v. Brugmans en C J, Brökling. Elisa beth G. C., d .v." T, J. J. Peek en E, M. Groenewoud.. Harriet M„ d. v. A. J. van Heusden en A, W. Botter- man. Karei T„ z. v. B, H. Kloos en L. P. Oetgens van Waveren Pancras Clifford. Martinus J., z, v. J, Verweij en R. F. de Jager, Hendrik L., z. v. H, J, van Santen en L. A. Sehütz, Anneke, d. v, F. Ris en E. Haefsmit. Berk, z. v. D. Breman en A. van Es. Overleden: J. M. Hoenderkamp, 83 j weduwe van D. H. W. Oorschot. A. Roodbol, 70 j. VLAARDINGEN. Rijksweg no. 20 moet 20 spoedig moge lijk worden uitgevoerd. Alleen daardoor zal het Noorden van Schiedam uit zijn isolement kunnen worden verlost. Dat is de remedie voor de door het wegvallen van de Spoelingbrug in Schiedam voor velen ontstane minder prettige verkeers situatie. Doch reeds thans zou de zeer onbevredigende toestand enigszins kunnen worden verbeterd en wel door de Boterstraat voor twee-richtmgverkeer open te stellen. De heer Dirkzwa ger deed bij het opnieuw als agendapunt op de normale leden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voorkomende „Spoelingbrugs Schiedam" deze oplossing aan de hand, een zienswijze, waarmede de Kamer zich zeer wel kon verenigen. Bij het gemeentebestuur van Schiedam zal worden aangedrongen op het openstellen van, het verkeer in beide richtingen in de Boterstraat. Het bestuur van de Kamer bleek reeds diligent te 2ijn op het punt uitvoering Rijksweg 20. Een zeer groot aantal ingekomen stukken en mededelingen hielden de Kamer in haar eerste zitting na de vacantles lange tijd bezig. Wy no teerden daaruit 0.3., dat na 1 Fe bruari 1956 ook visitekaartjes zullen vallen onder de minimum-afmetin gen van poststukken, zijnde 10x7 cm (eetl speling tot 6.8 cm voor de kortste zijde zal worden getole reerd). De Kamer voor Friesland heeft een extra zitting gewijd aan het wegzuigen van arbeidskrachten naar bet Westen en daarover haar ongerustheid uitgesproken. Medegedeeld werd door een Schie dams lid van de Kamer, dat van de toegezegde garantiebedragen voor de „Inhabé" waarschijnlijk rond 45 zal moeten worden aangespro ken. In de komende wïnterdienstrege- ling van de NS wordt een trein op genomen» vertrekkende om 8.00 uur uit de richting Rotterdam. Aan een bestaande wens van de Levers Zeep Mij. N.V. wordt hiermede op ver zoek van de Kamer tegemoetgeko men, Qp de respectabele lijst van wach tenden Op telefoonaansluitingen in Schiedam is met de telefoonautoritei ten overleg gepleegd. Enige ver lichting kon worden bereikt door een honderdtal tijdelijke aansluitin gen (op de centrale Delfshaven). Alle pogingen worden in het werk gesteld de uitbreiding van de cen trale Schiedam althans gedeeltelijk nog dit jaar in dienst te stellen. De PTT heeft zich weer bereid verklaard de verzending van ha ring in onverpakte blikken van speciale makelij pet pakketpost toe te laten, een en ander uiter aard onder voorbehoud, dat zich geen lekkage zal voordoen. Bij da onderscheidene aan de or» de gestelde Winkelsluitingeaangele- genheden, kwam ook de halve dag sluiting In de rijwielbranche te Schiedam naar voren. Da wenselijk heid hiervan wordt door de Kamer gedeeld. Men acht het evenwel ook In het belang van het publiek, wan neer niet alle rijwielhandelaren (-re parateurs) gelijktijdig een halve dag sluiten en daarom zal wordan ge adviseerd dat een gedeelte op Dins dag- en de andere helft op Woens dagmiddagen sluit. De middenstandsccmmissie zal zich nog eens beraden ot het wenselijk is, dat de St. NicolaaB-verkoopperio- de dit jaar loopt van 20 November 3 December (de wettelijke termijn is 29 Nov.—4 December; de laatste datum valt dit jaar op een Zondag). De heer Buis heeft In een »eer uitvoerig betoog als mening uitgesproken, dat weliswaar het huidige Rijtijdenbesluit tot moei lijkheden aanleiding geeft, doch het rapport met voorgestelde wbzlgln- fen op zeer vele punten mank gaat. laarln wordt yeel te veel met goclale belangen rekening gehouden en te weinig met de economische. Ook de heren Van Leeuwen en Van Toor mengden zich In de dis cussie, alvorens voorzitter C. Et. JPuschmann het aanvaarde voorstel deed dit onderwerp met zijn vele facetten by de Nederlandse Kamer van Koophandel aanhangig te maken. Leden van de verkeerscommissie uit de Kamer, de leden van de eilanden en de directeur van de NHM uit Den Briel zullen op 18 September door de PTT, Rotterdam, worden ontvangen om voorgelicht te worden over het postvervoer op de eilanden. Ondertussen kan wor den vastgesteld, dat de PTT alles doet om de postverzending op Voorne en Putten zo vlot mogelijk te doen verlopen. De heer W. P. van Leeuwen zal voor het lidmaatschap van de Kamer bedanken wegens het aanvaarden van een werkkring elders. Spreeuw en verklikker 2k was trouwens al op de hoogte Als opening van het nieuwe concertseizoen van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, zal het Rotterdams Barokensemble, onder leiding van dirigent Laurens van Wingerden a s. Zaterdagavond om 8 uur in de aula optreden. Het ensemble bestaat uit een vocale groep en een instrumentale groep, die zich toeleggen op het beoefenen van de muziek van Bach en zijn tijdgenoten, werken dus uit de „Gouden Eeuw der Muziek": de Barok-tijd- .Het programma van het thans te geven Barok- concert geeft een veelzijdig beeld van de rijkdom aan muzikale schake ringen die deze tijd bezet. Begonnen wordt met twee motet ten. omlijst door drie koralen uit Bachs grote motetwerk „Jesu, meine Freude", voor koor en strijkers. Wie de tekst van beide motetten door leest, zal zich afvragen: hoe kan iemand nu zulke dogmatische woor den op muziek zetten? Bij het luis teren naar deze polyphone meester werken die Bach ons als cantor en architect in volle rijkdom doen ho- 0, krijgt men het antwoord; het in muziek vertaalde eeuwigheids- gedachte. De koralen geven de men selijke reactie weer. Georg Ph. Telemann, in zijn tijd beroemder dan Baeh, nadien te zeer vergeten, is vertegenwoordigd met een concert voor twee fluiten en strijkers. Fluiten en claveclmbels zijn het zgn. concertino, dat zich telkens van het ensemble losmaakt, als lof werk tussen de zuilen van de orkest- Het clavecimbel (aanleiding tot dit concert) was het klavierinstru ment van de Barok. Elly Salomé speelt ertkele stukken, die alleen daarop tot hun recht komen. De klank van „Les barricades mysté- rieuses" van Couperin kan slechts op het clavecimbel worden gerea liseerd, terwijl „Les Bagatelles" we gens het kruisen der handen over twee klavieren op een moderne vleu gel onuitvoerbaar is. Het 3de kleine praeludïum van Bach is aan alle pianostuderenden bekend. In welke klankkleur Bach dit stukje gedacht en gespeeld heeft, zullen we pas horen, wanneer Bachs aanduiding „pour le luth" ook in derdaad wordt opgevolgd en het luit- register van het clavecimbel zal wor den gebruikt Een geheel ander aspect van de Barok bieden de delen uit Bachs cantates. Het duet voor sopranen en alten uit Cantate 78 heeft als bege leiding alleen continuo met „obligate bas"; een zelfstandige tegepmelodie in de Celli met pizzicato-begelei ding van de contrabas. Een voor beeld van Bachs illustratieve schrijf wijze: let op de uitbeelding van de „schwabe. doch. emsige Schritte'M De koraalbewerking uit Cantate 140 is bekend geworden door Bachs eigen bewerking voor orgel. In de oor spronkelijke versie wordt de koraal- melodie door de tenoren gezongen, de tegenstem gespeeld door violen en alten in unisono. Een tweedelige sonate van Joh. Chr. Bach voor davecimbel opent de blik naar de toekomst: het speelse Rococo met Mozart in 't verschiet Het sluitstuk van dit eerste rau- seumconcert is Bachs 5de Branden- burgse concert. Dit heeft als concer tino fluit, viool en clavecimbel en hierin heeft het grote claveclmbel- 50I0 aan het euid van het eerste deel het de allure van een klaviercon cert In het lyrische middendeel: Af- fettuoso, is het concertino alleen aan het woord. De Gigue-achtige finale is fugatiseh gebouwd, waarbij so listen. en orkeststemmen zich één voor één in het ensemble voegen. De 21-jarige metselaar A. A. T. B. uit Kethel, die op zijn motorfiets over de smalle polderkade in Kethel reed, werd gehinderd door ern voor hem rijdende fietser. Deze wilde de motorrijder niet laten passeren. Dit hindeven ging zo ver, dat de fietser tenslotte van de fiets stapte en de langskomende motorrijder twee klappen in het gezicht en de maag streek gaf. B, viel en brak zijn bril. In zijn verbouwereerdheid heeft hij de onbekende fietser laten wegrijden. kiO ré 3 pp Een. „hangend huis" maakte gister avond een reisje door de op dat ogenblik nogal siiilte Rotterdamse straten. Het mas een directiekeet van de N.V. De Wereldhaven, die op een bijzondere manier uierd overgebracht van de Hoogstraat naar de West- hl aak. Men had twee lange stalen binten onder de keet geschoven, waardoor Vannacht is een poging ge daan om een motorjacht te ste len uit de Jachthaven van de watersportvereniging „Schie dam" aan de Westfrankenland- sedijk. Door de oplettendheid van een der leden van de ver eniging, de heer J. P., is het gelukkig by een poging geble ven. De dader sprong over boord en wist in het donker te ontsnappen. Toen de heer J. P. gisteravond laat na een watertocht met zijn jacht de haven binnenkwam bemerkte hij, dat een onbekende man probeerde om de motor aan te slaan van het motor jacht van de heer Van D.» directeur van Wilton Fijenoord. Hij vond het vreemd, dat zo laat op de avond iemand nog van plan i om uit te varen. Hij knoopte praatje aan met de onbekende, die verklaarde dat de accu bijna leeg was, zodat de motor niet wilde aanslaan. Opeens sloeg de motor toch aan en de boot vertrok naar buiten. De heer J. P. vond het beter het jacht achterna te gaan en liep naar de aanlegsteiger aan de Haenstraat, waar de niotorvlet lag van de heer J, H, vrn der B., die een waterdienst onderhoudt. Met de vlet zette de heer Van der B. de achtervolging Tegen een tabakshandelaar in Schiedam is proces-verbaal opge maakt wegens het verkopen van lo ten van een buitenlandse (Belgi sche) loterij. Hetgeen een overtre ding is van de loterüwet. De nog aanwezige loten werden in beslag genomen. HARINGVANGSTBEBICHIEN- Vangstberichterx uit zee van heden VX» 70, i" kantjes. VL TO, 1; VI» j92, 1; VD 203 3: Vb 205, 29 (nog 20 netten): VL 206, geen vangst; VT. 207 geen vangst; aVL 200, geen vangst; VI, 218, 1: VL 197, 3D; VL 53. l- VL 61, VL 71, 30: VL 83, 45; VL 200, 1; VL ÏQ, 2; VL 80, geen vangst, VL 14, 1; VL 80, i; VL 112, 4. in. Het jacht bleek de Wiitonhaven te zijn ingevaren. Van der B. praaide het vluchten de jacht en gelastte de onbekende schipper de motor af te zetten. De man trok zich er niets van aan. De vletschipper maakte daarop een lijntje vast aan het jacht en sleepte het terug naar de Jachthaven, de onbekende vond het toen maar he ter om te verdwijnen en sprong over boord. In de duisternis wist hfi te ontkomen. Vanmorgen hebben voorbijgangers op het terrein van Wilton Fijenoord een man zien lopen, dip slechts In een khakibroek was gekleed. Het is niet uitgesloten, dat het de dief is, die op de morgen had gewacht om zich uit de voeten te kunnen ma ken. Gistermiddag wachtte mej. A. W. K. uit Rotterdam voor de gesloten spoorbomen bij de overweg in de Overschiesestraat, naast de auto van de heer G. D. van IJ uit Schiedam. Toen de bomen open gingen reed zij al steppende weg en kwam met de linkervoet onder het wiel van de auto. Mejuffrouw K. werd in het wachtershuisje binnengedragen, waar de GG en GD haar, gelukkig niet gebroken, voet verbonden heeft. De 58-jarige koopman C. J. E S. uit Rotterdam stak gistermiddag ter hoogte van het pompstation de Rot- terdamsedijk over zonder op het ver keer te letten. Hij werd door een auto aangereden en verwond aan de rechterknie. De GG en GD heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. Tankauto overreed wielrijdster In de Havenstraat bij de Lage Erf- brug werd gistermiddag de 31-jarige mevrouw G. E. Bahlmann-Hovener, uit de Chopinstraat in Vlaardingen, mot haar bromfiets overreden door een tankauto. Zij wilde tussen een motorrijder en de tankauto doorrij den en raakte daarbij met haar stuur de auto, waardoor zy viel en een wiel over zich heen kreeg. Met ern stige verwondingen moest zjj naar het CaolsingeMekenhuis worden vervoerd. het geheel kon worden opgehangen tussen twee zware takelwagens van de firma Nico Nijman. De een reed vooruit en de ander achteruit. Vijf tig kilometer per uur kon de stoet op die manier natuurlijk niet afleg gen, maar toch ging het transpoort betrekkelijk snel in zijn werk. In een uur was de verhuizing achter de rug. De directiekeet heeft dienst ge daan bij een bouwwerk van De Wereldhaven aan de Hoogstraat. Hij stond onder het viaduct, maar mocht daar van de Nederlandse Spoorwe gen niet langer blijven. Daarom is het houten huis nu alvast maar over gebracht naar de Westblaak, waar binnenkort begonnen wordt aan de bouw van een groot kantoor- en winkelpand op de hoek van de Schiedamsevest. Een groot deel van dit gebouw zal in gebruik worden genomen door de Algemene Friesehe Levensverzeke ring Mij-, die haar ingang krijgt aan het toekomstige Van Hogendorp- plem. Het pand krijgt hier zes kan- toorlagen. Aan de Westblaak komen vijf kan- toorlagen te liggen boven drie win kels op de begane grond. Tenslotte omvat het complex nog drie win kels en drie woningen aan de Keer- weer. Architect H. D. Bakker maak te het ontwerp. De N.V. Boers en Co beslaat van daag zestig jaar. In 1895 begon de heer Wijnand Boers, spoedig gehol pen door zijn broer Frans aan de Vissersdijk en stempelwinkel. In JÖ07 werd het bedrijf verplaatst naar de Keizerstraat. De brand van 1940 verwoestte het bedrijfr aan de Keizerstraat en men begon opnieuw aan de Nieuwe Binnenweg 147 en in de Arinanastraat, Al spoedig bleek de bedrijfsruimte in de Adrianastraat te klein en in 1052 verhuiede de zaak naar de Joseph- straat. In 1945 overleed Wijnand Boers en in 1951 trok Frans Boers zich uit de zaken terug. De leiding is thans in handen van de heer A. G. Koot. Het 60-jarig jubileum wordt in besloten kring gevierd. Mevrouw Boers-Ravel zal een bronzen pla quette mee de beeltenis van de op richter ohthullen. De reisclub van de Rotterdamse Bond van ouden van dagen maakt Donderdag 8 September een dagreis naar Gelderland en Utrecht. Het vorig jaar waren er 600 deelnemers, thans is de belangstelling nog gro ter: 800 ouden van dagen zullen de tocht meemaken. Met een twintigtal bussen vertrekken de ouden van dagen Donderdagochtend om 8 uur vanaf het parkeerterrein voor de Rotterd&mse Schouwburg. Daar zal de stoet Donderdagavond om 8 uur ook weer arriveren. Het muziek korps van de „Vooruitgang" zal de aankomst muzikale luister bijzetten. Aan boord van het Neder landse s.s. Drenthe, in de Schie- haven, raakte de 54-jarige haven arbeider C. van Wijnen uit de Zwaanshals gistermiddag bekneld tussen een kantelend schild en een schild dat op bet dek stond. Hij brak daarbij het rechteronderbeen en moest in het Havenziekenhuis worden opgenomen. SCHIEDAM 3 Wegens sterfgeval I Donderdag H 8 September B de gehele dag GESLOTEN Te koop dressoir, ultschuif- bare tafel en 6 stoelen (ole finish). Vaste prijs 100, Te zien na 8 uur Bosboom- laan 12a, i Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vtmren Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in I uur klaar. cf& Diversen Jj rfb ^i «Pfc jfo Voor alle schoenreparatfe is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr. ijl. J Te koop aongeb. Slaapbanken ƒ285.—, tevens 3 zitsbank bij Plate, Meubel- stoffeerderij t-o. Stadhuis, Schiedam. Nummerbrieven die ruw ons jurdee) nle* bonafide op de 'lihoud öef advertentie reage ren wnrrien "Vet rt«.-ira»»7 -ftden. Kantoor te Schiedam vraagt; accuraat werker en geschikt om met publiek om te gaan. bij voorkeur met ervaring; accuratesse vereist. Beiden tenminste met Mulo-opleiding. Sollicitatiebrieven s.v.p. inzenden onder no. 3180 aan het bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1