L In Nieuwsticht (gemeente- bezit) komen nette straten Stalen stationspui staat er al Pneumatische hamers in slopende arbeid Langs de Bakkershaven die geen haven meer is Viadril. nieuw narcoticum, belangrijk voor narcose 'Nog geen Kaderschool voor het I.v.A.O. „Groepsdynamiek"vorm van training in Amerika Feestmarkt Weifelende fietser aangereden Jubileum en ook eeii jafscheid Burgerlijke Stand Dubbel jubileum van ds Drenth HLO-proeven T ennis-tournooi Spieringshoek ACKM)A OP ROTTE PALEN De oude ambachtsschool wordt in vlot tempo afgebroken Belangrijke mededeling op Haags congres Buitenlandse onder scheidingen voor Nederlanders Indonesië niet tegen import uit Nederland RK Oudjes naar Brabant Grote'inbraak bij V. en D. in Amersfoort buit: ruim f 6000 Felle brand in hout- loods in Doetinchem In Californië woedt, enorme bosbrand MsïiiÉiSl! i Vormingsmethoden in j K.S". op nieuwe leest Donderdag 8 September 1955 Aan de Buitenhavenweg, ingeklemd tussen de grote bedrij ven die hier-verrezen zijn,, ligt een woonwijkje: Nieuwsticht. De kleine, heel oude huisjes in deze wijk kijken wat angstig haar" al die bedrijvigheid om zich henen en voelen zich wat vreemd geworden in die omgeving. Maar de gemeente Schie dam, eerst sedert kort eigenaar geworden van deze wijk, is de Nieuwsticht toch nog niet vergeten. Dit blijkt uit' het feit dat de wegen, die zich tot voor kort in een erbarmelijke staat bevonden, thans opgeknapt worden. tuintjes aan te leggen, waarin groen te werd verbouwd; er kwamen kip penhokken bij en veel wilde begroei- ing. En nu lijkt de Eakkershaven op een grote verwaarloosde tuin. Het w&s toen, veertig jaar geleden, j niet 20 gek wonen aan de Bakkers- I haven. De huisjes deden toen 1.40 j aan huur en nu bijna het drie-vou- dige. De huizen zijn wat vervallen ;eraakt en het toegangspad is ver- aarloosd, zodat de bewoners thans heen naar Nieuwsticht-noord kijken, waar nu een keurig net weggetje is gekomen. De mannen van de Stratenmakers- werf zijn vorige week gekomen om de wegén (hou. wegen!! Nieuwsticht én NleuwsÖeh't-zuid, iri de winter modderpoelen en in de zomer stof- paden op te knappen en. thans zijn ze al een heet eind gevorderd. Er wordt grint'gestort en met asfalt ge spoten. daarna wordt er gewalst en weer geasfalteerd. Met het resultaat dat in de komende winter de bewo ners van' de aanliggende woningen 'niet meer bang hoeven te zijn voor dé modder.' De stratenmakers doen hiér goed werk in een snel tempo, Ook de middelste straat. Nieuw sticht-midden,. die al beklinkerd is, maar toch velé .kuilen én gaten ver. toont zal nog verbeterd, worden- De De Sakkershaven: een net haven tje met helder water hm een stinkende sloot. jes weer ai- te. breken..en de. grond in de oorspronkelijke staat terug te geven. Maar de gemeente achtte het niet verantwoord om deze 98 woningen, wel erg verouderd, maar steeds goed onderhouden en nog best bewoon baar, te laten verdwijnen. Vandaar dat de gemeente de huizen toen overnam en nu de exploitatie voort zet. Met als verblijdend gevolg, dat nu ook eens de wegen verbeterd worden. Kunnen deze bewoners van Nieuw sticht juichen, de buren naastaan. Zoals we reeds uitvoerig geschre- ven hebben bestond de wekelijkse warenmarkt in Schiedam op 1 Sep- tember vijf jaar. Ter viering van j dit feit zal dé markt'.van Vrijdag j 16 September een feestelijk tintje krijgen. Want de Centrale Ver. i voor de Markt-, Straat- en Rivier- handelzal in samenwerking met j delen van de gevestigde midden- stand daar in de buurt een Feest- markt organiseren, waaraan ver- i scchiilende attracties voor het pu- I bliek verbonden zijn. Gistermiddag omstreeks half zes werd de wielrijder J. A. de 6., een vijftigjarige bankwerker uit de Teylerstraat, die weifelde bij het oversteken van het kruispunt Lau rens Koster straat—Van S winden- straat aangereden door een auto. De heer De S.. die een hoofdwond en een lichte hersenschudding op liep, werd door -de G.G. on G.D. geholpen en naar huis gebracht. VtJUiU (.Ol Wg VCi uewi V» WtilUCM. ve - D.W.». 1.:; bewoners van Nieuwsticht kunnen wonende aan ae BaUceishaven, kii- dus niet over klazen dat deze ken met wat schele ogen naar deze aus-,met.over klagen <jat aeze Eakkershaven is wijk. in gemeente-handen isover gegaan. ïn-1854- werd door de gemeente «en stuk grond, bekend als Nieuw- straat verbetering. Bakkershaven geen. gemeente-eigendom en voor de j i bewoners geen verbetering van het Kretneente-bezit l brokkelige pad, dat de toegang vormt j tot hun woningen, j Bakkershaven js de trotse, naam r -- j i voor een stinkende, drappige sloot, -«licht in erfpacht-uitgegeven aande i 0vergroeid met wiide planten, die .„Vereniging, tot het;verschaffen jan lpngs NieUwsticht-noord ligt. De goede-nomngW aan, nun-rvermogen- ^aven" heeft momenteel het meeste ■dsn die er 88 huisjes.op neerzeUe. weg van een stukje rimboe in een Deze erfpacht^bep echter-na jaar js -weinig meer dan -af -en. vorig, jaar .gaf de vereniging open riool, met een. gebrekkige te kennen de exploitatie van j afwatering op de Buitenhaven, die huisjes niet-meer te willen-voortzet- vréseiyk 'tinkt en waar grote zwei ten. Volgens de overeenkomst was en mUggen hun nestplaats hebben, dp vereniging..t o o n verplicht de huis- j C« $1, Goedhart Wanneer je vijftig jaai de, branding j van het. zakenleven hebt gestaan en ais directeur van een bloeiende zaak de beste krach ten hebt. gegeven aan de firma, dan is het geen' wonder, dat wanneer je dan eindelijk ecu punt zet achter dit drukke Teven, dat. vele oude vrienden - je. eens» komen opzoeken. .Toen dan oök de heer C. M. Goed hart, directeur van de- Maiiufactu- renhandei-A. P. Martens Co N.V. te Schiedam recipieerde ter gele genheid van zijn gouden jubileum en tevens van 2ijn afscheid als di recteur zijn vele leden van de v.oüde garde" naar het Wester Pavil joen getrokken om de jubilaris de •hand-te schudden. En of er toen wat verhalen uit ..de oude doos" te voorschijn zijn gekomen. Het is zo een genoeglijke, maar ook. wat weemoedige bijeenkomst geweest in de zaal, die. als blijk van de populariteit, van de heer j .Goedhart rijk met bloemen was "versierd. f In. de plaats van de scheidende i directeur, die echter als commissa- ris aar, de vennootschap verbonden j zal blijven, treedt de heer J. P, A. Rsdemaker op. OVERLEDEN: A, van den Boo-; igaart 7 mnd. C- J- .de Rooij 73 j, GEBORENi Geertruide J. d. v. H. •vanZéllem- en W. A- Timmers. :Roberi, z.' v. X F. Giesen en G. X. van Vliet. Helder water Maar de heer B. D. Bekker. die drie en veertig jaar-geleden als jong varensgezel hier is komen te wonen weet nog te vertellen, hoe in die tijd -de Bakkershaven nog een haven was, „Met kristal helder water, meneer, de vrouwen konden zó de was doen in de haven!" Dat was in de tijd dat er nog een sluisje was in de- oost- lang. in kant van de haven en een bruggetje waar de Buitenhavenweg over ging. Zelfs waren er in de Bakkershaven nog twee werfjes voor heel kleine scheepjes. Maar ja, de sluis ging voor goed f Advertentie 1 M l/ t/.NW.V IHil l Mathehesserwpj- g?, R'dajn, Tel, 3S336 Schoonheidssalon waar alle behandelin gen worden toegepast met cosmetische preparaten van wereldnaam. Hoogtezon. manicuren, selaatsmassage. epileren, make-up, sauna-rode warmtebaden, enz. Morgen zullen ds. D. Drenth, eme- rtius predikant der Gereformeerde kerk in Schiedam en zijn echtge note het feit gedenken dat zij veer tig jaar geleden in het huwelijks bootje 2ijn gestapt. En tien dagen na dit huwelijk heeft de toen jeug dige ds. Drenth zijn ambt aanvaard, zodat thans wel een dubbel jubi leum gevierd kan worden. Eigenlijk is ds. Drenth geen j Schiedammer, want eerst nadat hem het emeritaat was verleend, dat was in 1945, heeft hij zich te Schiedam gevestigd, maar daar hij in de pe riode daarna voor verschillende af wezige predikanten het ambt heeft waargenomen. o.a. in de Gorzen en in het westelijke deel van Schie dam, heeft hij zich toch goed kun nen inburgeren in onze stad. Ook het feit dat deze thans ze ventig-jarige predikant zich met ijver heeft gewijd aan het reclasse- ringswerk, heeft hem vele vrienden gemaakt in Schiedam. Op Donderdag 15 September zul len dominee en mevrouw Drenth recipiëren van 7 tot 9.30 uur in het Gereformeerde Jeugdhuis, Lange Haven 97. De afdeling Schiedam van de Na tionale Vereniging tot Bevordering van Harmonische Lichaams-ontwik- keïing. zal van 19 tot en met 24. September weer de bekende H.L.O.- proeven afnemen. Liefhebbers kun nen zich opgeven bsj de heer A. Wessels, van Ruysdaeliaan 42 A, terwijl bij de penningmeester S. v. d. Velde een bedrag van 1.op het gironummer 22018 gestort kan worden. De uitslagen van Woensdag van de wedstrijden om het baankampi- oenschap van het Tennispark .Spie ringshoek" luiden; Heren-enkel: C Rottier sl H. Vester 6—0 6—2: 'H Parent sl. H. Vietor 6—4 13—15 6—1; A. Hofman sl G. Bernard 82 61. Herenduhbel C. Valk-W. Bloem hof sl. Spithoven-Stoopman 2-—6 6—4 6—2 Dames-dubbel; mevr. R. Flal- schard-mevr. M. v. d. Vïist sl. mevr. Magnm-mej. Haak 6—1 6—0; mevr. E. Comelissé-mej. v. Goor si mevr. Bakker-mevr, L. Bruin ing 6—3 2—6 6—4. Gemengd-dubbeï: mevr Zoeteman. Jantzemej Koenen-H. Schaeffer 6—1 6—2. Dank zij de mechanische hulpmid delen van deze grootste slopers-firma van Schiedam, gaat het afbreken snel. Heel wat sneller dan het op- wmmm m Een enorm stalen „raam", dezer dagen opgericht aan het Stations plein, laat nu al zien, hoe groot (of, zo men wil, hoe kleinons niéuwe station straks ocat wor den, Het gebouw wordt slechts ■weinig hoger dan de bovenkant van deze staalconstructie. Het 47 m brede en 12 m hoge ge vaarte is de pui voor de stations hal. Boven aeze pui wordt een zware balk uan gewapend beton aangebracht, waarop de stalen kap van de hal komt te rustenEen speciaal i« Engeland gezochte stei ger nail nieuwe constructie komt naar Rotterdam om de maar Zie/st 30 ton wegende betonbalk tijdelyfc te torsen. Het staal van de pui zal later worden bekleed met aluminium. IVie goed kijktkan bp het sta tionsplein nu ai de plaatsen zien, waar te zijner tyd de twee obe lisken t-oor de stationsingang zul len worden opgericht. Bi) het ma ken van de fundering ts hiermede rekening gehouden. Dinsdag gaat de jV.V. Spoorweg Opbouw !n Utrecht de afbraak van het stationsgebouw onderhands aanbesteden. Het maken van het betonskelet geschiedt door de C-V. Aannemings My. v.h. H. en P. Voormolen. De staalconstructie wordt uitgevoerd door de Firma H. T. Landman en Zoon. dicht en het bruggetje is vervangen bouwen, nu 47 jaar geleden ge- Tr.. ^rhipnt Tal Tim Pst ankrla riaaf*11 door een rioolbuis. Het-was toen ge daan mei de Bakkershaven, die ver viel tot een sloot, meer niet. In: de oorlogstijd zijn bovendien de omwonenden begonnen om. aan de rand van de aangeslibte haven .Apothekers-naofctdlenat: Apotheek 'Fa Gouks. Hoogstraat. 29,1 »Belleo "bij ongeval: G-G. en G-L- I ..Tujoiaan 80! telefoon 692S0. Gem. Openbare Leeszwd Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werKÜBg i behalve Maan dag) van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot - 8.30 uur. Zondag» gesloten. ELK. Leeszaal eO Bibliotheek» Damt geopend - iedere dag (behalve Maandag)' Van 2 'tot uur, .te* dere avond (behalve Donder- dags< eA - Zaterdags) van 7 tot 8.3Q uur.-. Zondags gesloten. 'Stedelijk Mu&eum; Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October Van 2 tot 5 uur, ook j; .op Zondag. 1 Bioscopen; Passage» 2 uur; „De aanslag op - Hitler"- Mónopole» 2, 7 en 9 UUr: ^Ro- man Holiday". 'Dultureel-Co'ntact-Centmiji. Tentoon- stelling schilderijen Karei Ap- v-pel.- Elke' dag van 9 -tot 6 uur (behalve Maandags) (tot-4--Oct>- Bijeenkonisten: Passage S uur Schiedamse Kunst- kringtoneeluitvoering „De Jtroongetiiige". .Arcade» A .uur. Uitreiking-diplo» ma's leden N.S.-brandweet. - Blauwe Huls,-.8 uur Vara-Tele* visieclub. Het Nieuwsticht'-noord is sinds enkele dagen een nette straat ge worden. Sinds enkele dagen hebben meer geoefende en ook meer bevoegde han den de taak van de jeugd overgenomen bij het slopen van de oude Am bachtsschool aan de St. Liduinasiraat. Jarenlang hebben de kinderen daar in de buurt hun lusten kunnen botvieren op het leegstaande gebouw, zodat er wel haast geen ruit meer heel was tn de gevels, Het is dan ook wel een uittarting voor elke jongen, zo'n groot leeg gebouw, waar men ongestraft stenen door de resten van de ruiten kan werpen! Maar aan dit spelletje ts een einde gekomen, nu de pneumatische hamers van de Firma J. de Waard, aannemer van sloopwerken, begonnen zijn dit kapitale gebouw tot puin te slaan. wordt aangewend bij de aanleg van wegen en van dijken. Het oude speelt dus weer een rol bij het nieuwe. Het omtrekken van de muren ge schiedt overigens met de meeste om zichtigheid en steeds in de richting van de binnenplaats, zodat er geen gevaar bestaat voor het verkeer in de aangrenzende straten. Eerst gaan de binnenmuren naar beneden en dan pas aan de buitenkant gaat de rechtervleugel om, dan de grotere linkervleugel en tenslotte pas het hoofdgebouw aan de St. Liduina- straat, die tot het laatst blijft wach ten. De fa. De Waard heeft echter tot taak om het terrein „schoon" af te leveren. Dit houdt ook in dat de on geveer 700 heipalen uit de grond ge trokken moeten worden. De houten palen, die in hun taak gefaald heb ben. Door het dalen van het grond waterpeil zijn zij nl. gaan rotten en hebben het gebouw niet afdoende kunnen schragen, war door de ver zakkingen optraden, die de reden is dat bet gebouw, nog maar 45 jaar oud. verlaten moest worden. Wanneer men nu nog door de rui me lokalen en gangen (zo ruim bouwt Jben thans niet meer!) dwaalt van dit gedoemde gebouw kan men overal de vingerbrede scheuren in de wanden zien. En de ijzeren fcrek- stangen, die een vergeefse poging waren om het gebouw bij elkaar te houden. Bij de wandeling door de DEN HAAG. Viadril, een nieuw narcotlum, zal vermoedelijk een uiterst belangrijke bijdrage leveren tot het bereiken van de gunstigste DEK HAAG, Bij K.B. is aan d« volgende personen verlof verleend tot het aannemen 'van de achter hun naam vermelde buitenlandse onder scheidingen: Dr W. Drees, mlnlstev.president en minister van Algemene Zaken: groot kruis In de Orde van de Witte Olifant ven Thailand; mr W. J. Beyen, mi nister van Buitenlandse Zaken: groot kruis in. de orde van de Eikenkroon. v«n Luxemburg en grootkruis In de orde van de witte Olifant van Thai land; mr J. M. A. H Luns, minister zonder portefeuille:'grootkruis in de orde van de Eikenkroon van Luxem burg en grootkruis in de orde van de Witte Olifant van Thailand: mr L. A. Ke5per, Commissaris der Koningin in. Zula-Holiand: commandeur le klasse ln de- orde van de Poolster van Zwe den; jhr mr A. F. C. de Casemhroot, commisaris der Koningin in Zeeland; commandeur le klasse in de orde van de Poolster van Zweden: ir F. C. M- Wijffels lid van de Tweede Kamer: commandeur in de orde van de Eiken kroon van Luxemburg: Jhr mr w. F. ftoëtt. secretaris van het kabinet der Koningin, commandeur in de orde van de poolster van Zweden; mr Th. M. J. de Graaf, burgemeester van Lisse: of ficier in de orde van Wasa. van Zwe den: jhr mr J, Schuurbeque Boe ij e, burgemeester van Zierikree: officier in de orde van Wasa, van Zweden. ziekten, huidziekten, ernstige infec ties, weefselbeschadigingeo, verbran dingen e.d. Dr Cusaanei We met, dat hij urBECHT. - De heer A I. Ln- :n het ziekenhuis van San Francisco ».;in secretari-s van de Stichting vorm van narcose. Deze mededeling j 125 proeven heeft genomen bij opc-| vertegenwoordiging in Indonesië deed de 37-jarige dr Neri Guadangl j taties. die blijkens'- zijn uitvoerige van de Nederlandse industrie, heeft gegevens goed verliepen. 1 verklaard, dat weliswaar de Neder- Tot dusverre werden barbituur-1' landse export tiaar Indonesië d« zuur-verb in dingen als slaapmiddel j laatste-jarën in dalende lijn is ge- gebruikt, waardoor zich bij vele pa-; gaan,'maar dat het onjuist is, hiei- tiënten de situatie voordeed, dat zijuit' af te leiden, dat Nederland als in hun slaap mededelingen dedenhandelspartner van Indonesië steeds •er ware of vermeende gebeurtenis - 1 - uit California, op het wereldcongres van a na es thesisten, dat hier wordt gehouden. Dót narcotium is „familie" van een synthetisch hormoon, dus een. zoge naamde steroid e" stof. Ongeveer dertig jaar geleden zijn deze stero- iden in de natuur .ontdekt. Aanvan kelijk kon men deze stoffen, waar toe de hormonen behoren, alleen in levende cellen ontwikkelen. Na de tweede wereldoorlog gelukte het verschillende steroïde stoffen synthetisch Te tnakéri. De genees kunde bereikt hiermee in menig op zicht beljmgrijkc resultaten, b.v. bij de behandeling van rheumatische aandoeningen, asthma en allergische schiedt zal z(jn. Tas enkele dagen dreunt het geratel va» de boren door de verlaten zalen en gangen, maar reeds is de rechter-vieugej voor een goed deel verdwenen. En over een week of zes zal er niets meer over 2ijn van deze school, waar voor vele Schiedammers het fundament is ge legd voor hun latere loopbaan. Maar ondanks het mechanische ge weld geschiedt de afbraak, toch nog vrij zorgvuldig. Eerstens om geen ongelukken te maken, maar ïeker ook om de nog bruikbare materialen te sparen. En dat is meer dan men zo wel denkt. Al het houtwerk van dakspanten, vloeren en zolderingen en steunbalken is nog bruikbaar en dit hout wordt dan ook zorgvuldig met handkracht (met behulp van grote koevoeten) losgemaakt. Daar naast zijn er in het gebouw nog heel wat ijzeren balken te redden, die als oud-ijzer nog hun waarde hebben, ïs het gebouw echter tot op het steen afgestroopt, dan komt een krachtige tractor op rups-wielen er aan te pas om de muren om te trek ken en grote blokken metselwerk komen in een wolk van stof naar beneden, waar de pneumatische ha mers wachten voor de verdere af brokkeling. puin, afbraakproduct dus. is i bestemd voor de opbouw, want het Het is gisteravond op de contact- avond van de Scholend lenst van het Instituut van Ar bei ds Ontwikkeling, het NNV en de Partij van de Ar beid, welke in de grote zaai van het Volfcsgebouw werd gehouden, nog niét zo ver gekomen, dat er in Schiedam eenKaderschool geopend kan worden.- Om hiertoe over te kunnen gaan, is er deelneming nodig van ten minste 20 leerlingen. Er was grote Het klink wat vreemd, maar dit j fhans heel stoffige en rommelige lo- - - - 1 kalen waarschuwt een opschrift aan de wand ons: ..Laat netheid een ge woonte zijn!" Een teken uit voorbije tijden. ff at nu? By de afbraak van de Ambachts school rijst natuurlijk de vraag, wat er voor In de plaats zal komen. Wij zijn het niet met stelligheid te weten kunnen komen. De Schiedamse Ge- meenschap heeft er een oogje op ge- j slagen voor de bouw van een Sport- hal, maar wy houden het er voor- I loplg maar op dat hier de centrale j algemene U.L.O.-school komt, waar- j naar van gomeente-wege wordt ge- etreefd. Ongeveer driehonderd bejaarden, leden van de RK Bond van Ouden van Dagen in Schiedam hebben gis teren een tocht gemaakt door Bra bant, waar zij een hele dag hebben genoten van het mooie landschap en de gezellige bosrijke plekjes. ,'s Morgens vroeg trokken reeds zeven, grote touringscars van de MEGGA door de stad om de bejaar den op de verschillende plaatsen in Schiedam en ook Kethel op te ha len, terwijl ook niet vergeten is om bij het St, Lïduina-gesticht een „la ding" op te halen. Daarna werd een stoet geformeerd en weg ging het naar Brabants dreven. Hoewel het weer niet erg .meegewerkt heeft, hebben de oudjes toch genoten van het bezoek aan Oisterwük, de Kaatsheuvel en al die andere be kende plekken. Het was al-laat in de mrddag toen over Haastrecht de terugreis werd aanvaard. Kunst Ma Arbeid heelt „Flat te huur" Ook de Schiedamse Arbeiders To. neelvereniging ,:Kunst Na Arbeid" gaat het speel-seizoen openen en wel met het stuk „Flat te huur", gescchreven door Frank V osper naar een verhaal van Agatha Chris tie. De uitvoering heeft plaats in het "Volksgebouw aan de Tuinlaan. Zaterdag a.s. en de leiding ervan berust bij regisseur A. van Rosma len. die zelf een rol zal vertolken. Na aüoop is er een gezellig samen zijn. sen, zoals dit ook bij toepassing van het op barbituraten berustende „waarheidsserum" in processen ge schiedt. De steroïde „Viadril" heeft een bij zondere invloed op de stofwisseling in de hersens, terwijl remmende in vloeden op zenuwcentra van bloeds omloop en ademhaling ontbreken. Deze centra, aldus dr Guadatigi, wor den. bij narcose met barbituurzuur- derivaten vrij sterk beïnvloed, het geen soms moeilijkheden brengt met kinderen onder narcose. AMERSFOORT. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is een grote inbraak gepleegd in de ma gazijnen van de firma Vroom en' Dreesman aan de Utrechtsestraat te Amersfoort. Voorzover me» tot nu toe heeft kunnen nagaan Is voor ruim f 6000.— ontvreemd. De dieven zijn via brandtrappen langs het gebouw naar boven ge klauterd, waar zij enkele ramen ge forceerd hebben en zo naar binnen drongen. Horloges, wekkerklokjes, sctetassen, portefeuilles, portemon- naïes en een grote partij nylon kou sen falleen al voor 1500.-—) wor den vermist. De dieven hebben bo vendien twee koffers genomen, rvaarin de buit werd gestopt en mee genomen. AMSTERDAM Voor bijzondere, vergevorderde zangtalenten tot 35 jaar stelt het Amsterdamsch Conservatorium beurzen beschik baar voor de volledige opera-op- leidmg. meer op het achterbankje zou 1 den geschoven. ;.'De importen van Indonesië zijn over de gehele linie, gedaald en de situatie is nog steeds zo, dat Japan op da eerste plaats s^siat, de Ver enigde Staten als "nummer twee volgt en Nederland zich handhaaft op de derde plaats, aldus de heer Luteijn. De gang van zaken is vol gens hem voor een belangrijk deel te wijten aan de zwakkere Indone sische positie op de wereldmarkt. DOETIN'CHEM. In de nacht van Woensdag op Donderdag la een geheel met hout gevulde loods met aangebouwde kantoorruimte van de timmerfabriek en houthandel van de gebroeders Agterhof in de as gelegd. De brandweer, die het vuur Biet 16 stralen bestreed, kon voorkomen, dat andere gebouwen en een grote partij hout op het terrein werden aangetast. Eeri buiten de loods staande truck met oplegger werd echter vernield» De schade wordt op anderhalf i twee ton geschat; SAN FRANCISCO. Een enorm* bosbrand woedt dichtbij Sant Bar bara. eea stad aan de zuidkust .van Californië, waarvan de buitenwijken door het vuur bedreigt worden. Ook in andere delen van Californië staan bossen en struikgewas over een to tale oppervlakte van. TO.OOöha. in. brand. op zeer verdienstelijke wijze enkele nummers ten beste gegeven en mochten een daverend applaus in ontvangst nemen. Hierna zijn de diploma's aarj de geslaagden uitgereikt door de voor zitter van de Scholendienst, de heer H. van Hoogdalen. Dit was de laat ste maal, dat de heer Van Hoogdalen dit doet, want"om gezondheidsrede nen achtte hij zich verplicht dit Een sterke tractor op rups-ban den trekt de muren van de oude Ambachtsschool omver leerlingen ET was grot® werk neer te leggen. De heer v. d. kans van slagen, omdat gisteravond \^ej heeft he scheidende voorzitter 2f> leerlingen hun diploma in ont vangst konden nemen, en dan ge lijktijdig beslissen of zij aan de kaderschool zouden deelnemen. Niet alle 20 geslaagden waren ech ter aanwezig, want 8 lieten er ver stek gaan. De beslissing is dus nog niet gevallen en er bestaat nog een kansje voor voldoende deelneming. De voorzitter van de Bestuurders- bond, «fd. Schiedam, de heer A. N. v. d .Wel heeft de avond met een welkomstwoord geopend en op het toegesproken en bedankt voor het vele werk dat hij sedert'1929 in di verse functies voor de PvdA en het NW heeft gedaan. De heer A, Bakker, secretaris van de afdeling Schiedam van de PvdA heeft Jn een rede gewezen op de grote ontwikkeling in alle bedrijven. Dit brengt met zich mede, dat ook grotere algemene kennis van de werknemer vereist ordt. Dit kan bereikt worden door de «w*eM» en is door de Filmdienst der Neder landse Verbruikscoöperaties de film gedraaid: „Ballade van de hoge hoed". De muziek- en zanggroep „Berg Vrij" uit Viaardingen heeft kaderscholen Na de pauze heeft de muziek- en zanggroep nog enkele nummers ge geven, waarna tot slot een film werd gedraaid. - -■ i (Van onze correspondent) j HILVERSUM. „Een kordate ko- lonel van de Amerikaanse lucht- macht stond na een verblijf van drie dagen In een .laboratorium voor groepsdynamiek" op het punt, de boel hullend in de steek te laten. Zander de sterren en balken, die hem in zijn dagelijks bestaan auto riteit verschaffen, voelde hij zich aanvankelijk diep ongelukkig." Dit is een van de ervaringen van prof. dr B. C. J. Licvegoed, opgedaan tijdens een verblijf ln de Verenigde Staten ter bestudering van de Amerikaanse methoden van vorming. Prof. Lievegocd sprak hierover in zijn voordracht over „training, op leiding en vorming"' gehouden voor de algemene ledenvergadering van hef, Nederlands Instituut voor Effi ciency. Voor de vorming, d.w.z. de bevor dering van de groei van: de mens naar hogere trap van rijpheid, wor den sinds een tiental jaren in Ame rika „cursussen" georganiseerd, die de deelnemers (doorgaans een gese lecteerd gezelschap van leidende fi guren uit alle mogelijke sectoren van het maatschappelijk leven) geduren de drie weken in een volstrekt- in^ formele sfeer bijeenbrengen. De be doeling daarvan is hen Jn éen uit zonderingssituatie. ie plaatsen.' wahrr In zij de gelegenheid krijgen zich de werking van de eigen 'vorm van han delen bewust te maken en roeit nieu we vormen te experimenteren, zon der dat dit directe sociale gevolgen heeft, zoals uiteraard in de beroeps situatie het geval kan zijn. Zo wordt in een dergelijk „laboratorium" be reikt. dat bevroren, vastgelopen han delingspatronen worden losgemaakt en weer een vrijere keuze mogelijk wordt. Goede training, goede opleiding en werkelijke vorming kunnen slechts tot stand komen, indien daarbij de. problemen op "t gebied van. het den ken, het emotionele leven en het handelen niet worden vergeten.' Bij de omleiding gaat de zelfwerkzaam heid de hoofdrol spelen: het emotio nele element is hier de belangstel ling, de „uitdaging" die tot het vin den van de eigen oplossing moet stimuleren. Ons schoolsysteem schiet naar de meningvan prof. Lieve- goed te kort in 'het scheppen van voldoende belangstelling en plezier bij de leerlingen in bet zèlf-denkaiv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1