„Kroongetuige"-'n spannende thriller met een zwak einde 10% Verdienstelijk begin van het Kunstkring-seizoen Wat het Lager Voetbal dit week-einde brengt De rode haan krijgt geen kans meer bij de N.S. ESS begc i schaakseizoen Schiedamse korfballers in de competitie DE TONEELVERENIGING Wie heeft iets verloren? Gediplomeerde brandwachten S VV bij Emma te gast PRIJSVERLAGING HORLOGES H, TH. v. d. VLERK Extra-subsidie R'dams toneel AGENDA De aanhang is groter geworden F 2000.-schade aan huisraad 2 Vrijdag 9 September 1955 „De Engelse rechtspraak geldt als de brste ter wereld," zegt de beroemde t^dvocaal Sir Wilfred Robarts in het begin van het stuk, maar als het verhaal zich verder voor het voetlicht ontrolt, ltfkt Het er toch sterk op dat dit toneelstuk er op gericht is om deze trotse uiispraak te logenstraffen. Er wordt namelijk nogal wat gesold met het recht en de waarde van de rechterluke beslissingen. Het Engelse systeem van de jury-reehtspraak maakt het mogelijk dat het rechtsgeding verwordt tot een min of meer sportieve strijd tussen de openbaar aanklager en de verdediger om elkaar vliegen af te vangen. Iets dat In het Nederlandse systeem onbestaanbaar is. Maar aan de andere kant Is het wel weer waar, dat de emotionele sfeer in de Engelse rechtszaal meer inspiratie oplevert voor de toneel-schrijvers, dan de Nederlandse ooit zal doen. In elk geval, Agatha Christie, de bekende massa-schrijfster, heeft de ze mogelijkheden dankbaar aange grepen en flink uitgebuit in haar to neelstuk „De Kroongetuig®", die in de vertaling van Louis Saalborn door de spelers van ..De Toneelvereni ging" gisteravond is opgevoerd in het Passage-theater voor de leden van. de Schiedamse Kunstkring, In het midden latend of het verhaal ais maatstaf kan dienen voor de wijze van rechtspleging daar bij onze na buren. kunnen we wel opmerken dat de geoefende hand van Agatha Christie er iets heel spannends van heeft gemaakt Het boèit tot aan d» laatste scène toe om dan op een verrassende maar even onwaar schijnlijke wijze te eindigen. Er moeten vreemde onpeilbare Invloeden aan te pas komen om er een onverwacht einde aan te kun nen draaien, zo vreemd dat de spe lers er kennelijk zelf geen weg meer mee wisten en de zelfbewuste ver dediger Sir Wilfred Robarts in z'a haren grijpt als teken van o run acht- De vriendelijke, oude en steenrijke juffrouw French wordt vermoord, en de sympathieke jonge Leonard Vole, die haar het laatst bezocht heeft, en van haar zal erven, wordtI er van verdacht- Zijn koele, maar diep-liefhebbende vrouw, die hij met een huwelijk in Wenen uit de greep gert zij echter de reddende verkla ring, zodat de jonge Vole rijk is voor de beul. Een idioterige buitenlandse komt echter brieven aanbieden, waaruit blijkt, dat Romaine mijneed heeft gepleegd en dat het alibi klopt als een bus. Vole wordt daarop vrijgesproken en Romaine wordt gearresteerd. Laat nu_ toch die aardige jongeman weer wèi de moordenaar zijn! Ro maine komt n.l. met een verklaring dat zij mijneed pleegde om het zwak ke alibi van haar man voor de jury meer aanvaardbaar te maken. Maar als er dan als onverwacht slot een jongedame het toneel komt opdarte- len om aan te geven dat Vole bo vendien nog een ontrouwe echtge noot is ook. dan moet er een mes aan te pas komen om de gerechtig heid, zij het niet van deze aarde, aan. hem te voltrekken. De sfeer van een Engelse rechts zitting werd uitstekend getroffen al was het decor wat armelijk en al hadden de kruisverhoren wat pitti ger kunnen zijn. Walter Kous als de sympathiek aandoende laffe moordenaar kwam wat moeilijk op dreef, maar was goed toen hij onder het kruisver hoor kwam. Aan het eind wist hij niet goed raad met z'n {verwrongen) figuur. Liane Saalborn. boeide als de vreemde, koele buitenlandse; door haar vermogen om zich in de ver schillende stadia van haar rol ook verschillend te gedragen, droeg zij veel bij tot de spanning. Lo van 'Hensbergen was de scherp zinnige maar niet altijd spitse advo caat, die in de nijdige, aangebrande Ren Grcenier als openbare aankla ger een waardige tegenstander had. Ferd. Sterneberg was de suffige rechter, die scherp uit de hoek kon komen, terwijl Jobs van Zuylen een heel aardige creatie maakte van de wraakzuchtige oude huishoudster, Gertie Simonse, Jan Hundling, Broes Hartman. Ad van Gessel, Cor van Dommelshuizen, Grete Helmut, Pe tra Verbeek en enkele ongenoemde anderen steunden op verdienstelijke wijze in de bijrollen. Afgezien van het zwakke einde is het toch een aardige en vooral span nende voorstelling geworden en de spelers kregen, na afloop dan ook verdiend een hartelijk applaus. De Schiedamse Kunstkring, die, zoals voorzitter Heyboer vertelde, er dit seizoen weer goed voorstaat, heeft met dit stuk een. goed begin ge maakt met de serie voorstellingen. (Advertentie IJVf.) Zaterdag en Zondag draait de van de Russen heel! gered, heettweteal Msr op volle ««ren - ij6 j hsa curiam Ca celItal7ar, <r zijn alibi in handen. ïn een drama tische scène voor de rechtbank wei- heel wat Schiedamse elftallen zullen moeten aantreden. De start van vorige week heeft veel Schiedamse overwinningen op geleverd; de spelers die deze eerste successen voor hun resp. verenigin gen boekten, zullen met dezelfde geestdrift door moeten zetten om de behaalde voorsprong niet kwijt te raken- De voetbalcompetitie 1955 *56 is nog in haar prille jeugd en de voetbalsport eist in elke wedstrijd dezelfde energie van de spelers, wil len deze aan het eind van het sei zoen in aanmerking komen voor een kampioensschap. Het programma voor het week eind ziet er' voor de Schiedamse ver enigingen als volgt uit: Zaterdagmiddag KNVB T« bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9—12 uur en 2—5 uur: rode kinderportemonnaie met inhoud. Te bcvrageu bij de vinders: bisuwe autoped. Nagtzaam. Brug manstraat 2; babyp« p. A. de Hartog. BK.la an 221; bai der=panner in «tui. Ezerman, Nwe Maasstraat 5 b; 1 paar snelbinders. Abbing. Gusto- weg 87; kentekenbord, H- Lands bergen, Kerkweg 46. Kethei; 1 doos waspoeder. Rottier, Sa vort» Lohmanlaan 44; 4 kg roodkoper, Kouwer.hoven. Dam 36; rose dames schoen, Ups. Franselaan. 287 b. Rot terdam; beige regenjas. Mostert, Kerkweg 63 Kethei; bruin kinder schoentje. Th. Banen. Rubensplein 7 -i; bruine sandaal. H. Brokkeling, Korte Kerkstraat 6 b: 1 paar regen pijpen. V*. Koppenhagen. Buiten havenweg 86; 1 paar witte dames handschoenen. mevr. TuP. Prins Bernharölaan 48; rood meisjesvest. w. den Dunnen, Anth. Muijsstraat 11; zwarte kindercape. K. Ham, Noordeinde 31: zwarte dames- handschoen. Dijkstra. Schiedamse- weg 253. Kethei: blauwe haarstrik met speld. v. Duyvenbode. Rem- brandUaart 45 a: jongen»pulio\(er, v. Marion. Boeierstraat 21 b. Rot terdam West; blauw jongensjack. J. de Vette. Kerkweg J03. Kethei; wit babyschoentje. Krommenhoek. Tollensstraat 5; kinderportemonnaie. J. GLUiamsen, BJCJaan 218 b; tasje j Vc. tÓgR 4- tervvÜ1 in Wel 3B met inhoua, H. Wijntïes. Laurens i Ggg 3„zWaluwen V 7 en SDV 2- PPSC 4 op het programma staan. SVDPW zal haar eerste wedstrijd in de KNVB tegen Strijen nog niet op haar nieuwe terrein kunnen spe len. Naar wij vernemen zullen de Schiedammers gastvrijheid bij een andere vereniging moeten aanvra gen. DHS ontvangt in deze afdeling PFC. Zondag afd. Rotterdam IA. Ursus gaat op bezoek bij de vocf.bailers van de Tec'nn. Dienst Rotterdam, terwijl Martinit in een uit-wedstrijd het tegen Noorder kwartier moet opnemen. In IB is de wedstrijd WF-—Helle- voetsluis de enige, waarin een Schie dams elftal uitkomt. Voor IC moeten LMQDemos en RogaSFC aartfreden. Singelkwartier ontvangt in 2A S3.4.VR, terwijl in 3C Schiedamse WEST II 3A ontvangt HBSS— Boys, Steeds Hoger moeten ontvan- DQTO, terwijl in 4A PPSC op bezoek J S®"' T, gaat bij Die Haghe. Ook HBSS 2], Een derby hebben wn in de Res. moet spelen en wel in een ui/.wed- I® klasse E tussen Schiedam 2 en strijd tegen Jodan B voor de Rcs. 3e SVDPW 2 In de Res. Ie kl. G ont- kl. b vangt LMO 2 het Schiedamse SFC 2. i terwijl in H Martinit 2 op bezoek Zaterdagmiddag gaat bij Hurricanes 2. Ook in deze afd Rotterdam j afdeling een plaatselijke ontmoc/ing Voor de le klasse gaan de mannen I £n..wel J""5 2-WF R®s-+2F van de Gem. Techn. Bedrijven een !^H8fr r'cvniw n bezoek brengen in Melissant, bij de i bwd veiwv'flin* van dezp raam trrwiil I DRZ 3. (weer een derby)- RWB GSS in 2A in een uitwedstrijd het - ontvanet Demos 2 in Res. H. ter- moet gaan nemen tegen Vulc. Zwaluwen. Onze stadgenoten PPSC 2 krijgen in de Res. IB Zuid- land op bezoek, terwijl in Res. 2A drie wedstrijden op het programma staan voor Schiedamse elf/.allen. Het zijn Zwaluwen V5HBSS 3 en GTB 2TSB 3: het 3e elftal van PPSC het tweede elftal van Vlaar dingen. In Res. 2B zijn 3 Schiedamse elf tallen In wedstrijden betrokken: het zijn: GSS 2 tegen Groen-Witten 1. BlCB 2—GTB 3 en HBSS 4—VVHR. Het 5e elftal van HBSS ontvangt in Costerstraat 30 b: wit damestasje met inhoud. Pool. Tuinlaan 62. rood geblokt kindertasje, L. v. d. Wijde, Schietbaanstraat 19, Kethei; damex- portemonnaie met inhoud. Hemar- ling. Hekbootstraat 4 a. Rotterdam: zwarte vulpen, v. d. Steen, Burg. v, Haarentaan 319: zonnebril. W. Schulting. Bosboomlaan 3: ring met sleutels. G. Ouweneel. Marconistr. 73 b: ballpennen in étuï. *L Ham. J. v. Avwiaesstraot 59 b; ring met sleutels. J. Boer. Broerayest 81; ring met sleutels. De Bruih. Strtj- ensestraat 13. Zondag KNVB Voor de 3e klasse A gaat Excelsior j *20 haar eerste wedstrijd uit spelen tegen Archipel. In 4F maakt Schiedam haar de buut in de KNVB tegen Wit-Rooa- Wit, D® spelers van Schiedam heb- ben de laatste wtken zeer intensief getraind, zodat zij in hun, eerste rhuicwedstrjid wel hard zullen vech- ten voor een overwinning. I DRZ gaat in deze afdeling op be zoek bij OW. Stationschef Kippersluis xai, na gisteravond, overdag wellicht rusti ger kunnen werken en d«» nachts rustiger kunnen slapen, nu hij de zekerheid heeft de beschikking te hebben over 29 personeelsleden van de Spoorwegen die gisterenavond in ..Arcade" het diploma van Brand wacht 2e klasse in ontvangst heb ben mogen nemen Mocht onver hoopt de „rode haan'' eens een aan val willen doen op de bezittingen van de N.S. in Schiedam, dan staat steeds een geoefende ploeg spoor weg-brand weer- pc rsoneel ge ree s om' het bekende NS Brand weer- materiaal te bedienen. De prijsuitreiking vond plaats in oen gezellige, ongedwongen sfeer, ■Aaar'mj niet alleen de 4* ipedtplo- meerden met hun dames aanwezig waren, doch alwaar wij ook aan troffen, rr S. Mocxker, commandant van de Gemeentelijke Brandweer Schiedam, de heer A. Meijer, Chef Bed rij fs Zelfbescherming. Inspectie hoofd ir N. B. Albarda, de heer mr D, H C. It-mana. inspecteur Be heerder Vervoer en stationschef W. Kippersluis. De chef van de Bedrijf* Zelfbe scherming uit Utrecht, de heer A. Meijer heeft de diploma's uitaereikt aan de 44 cursisten, waaronder zich ais Schiedammers bevonden de he- Vugt- D. Brulnsma, F. van Loon- ren. M Kasper H. Kreeft. P. van Vugt, Brjinaxna. F. van oon- hout H. Spotters. Th de Vette, T. Kuperus. C. Luisterburg. G van Noordennen, B, v, Keulen. C Roks. M, v. d, Kaaj'r A. Donkersloot, J. Hoefman J, Zeeleaberg, J. Koeling. J. Wijnberg, N v. d. Sluii. D van Gruijthuijsen. J. Vroegop. H. Haan- denman. H. van Dijk. J. Jonas. J. van ZeBem W. Making*. L ten Wolde, H. Menthorst en P. van Hooff De heer Van Hooff heeft namens de cursisten de heer B. de Jager, hoofd brandmeester bij de Schiedam, se Brandweer bedankt voor zyn lei ding bij de cursus, welke 20 lessen heeft omvat. De heer De Jager bleek niet altoos even gemakkelijk voor /.ijn leerlingen, doch dit waa aI en toe wel eens nodig om inzinkingen bij enkelen te voorkomen. Spreker bood namens de N.S. cursisten en tevens namens de PTT-cursisten een fototoestel aan, als bewijs van dank voor de gegeven cursuslessen. welk toestel ter vervanging van een on langs verloren geraakt toestel wel welkom zal zijn. Ook zijn biocr de heer W de Jager, die enkele .lessen had gege ven werd mede in de hulde be trokken. Voor degenen die iets met de cursus te maken hadden gehad bood spreker sigaren aan. Ir S, Moesker deed het goed. dat wederom 29 Schiedammers als ge diplomeerd brandwacht zo nodig de strijd tegen het vuur kunnen aan pakken Spreker was hier dankbaar voor. omdat hij wrist, dat voor het behalen van dit diploma hoge eisen aan de cursrstcn werden gesteld. Spreker complimenteerde de ge slaagden en was ervan overtuigd, dat ook deze mannen, zo nodig stfeeds op de bres zullen staan» ontvangt Demos 2 in Res. H., ter wijl in deze afdeling SFC 3 tegen Eureka 2 speelt. Het 3e elftal van WF speelt in res. 21 tegen Hellevoet- sluis 2. terwijl in K SFC 4 cp bezoek gaat bij Tediro 4- Schiedam 4 gas/ in G op bezoek bij Aeolus 4. terwijl in H L'rsus 3 en DHS 6 elkaar ont moeten. In K zien wij de wedstrijd Sin gel kwartier 2Fios '2 vermeld, terwijl in L de derby SFC 5Schied. Boys 2 op het programma staat. SVDPW 4 gaat in res. 4E naar Vlaardir.ger. op" bezoek bij RKWIK 4. terwijl het 5e elftal van deze Schie damse vereniging tegen het 11e elf tal van N"e|Y.unus moet aantreden. Vermeiden wij nog een plaatselijke ontmoeting in G en wel Schiedam 5 —Martinit 4. Als laatste wedstrijd is vermeld Groen-WittenSFC 4. Zs tegenstander \-»n SW voor a.s. Zondag is het Dordtse EMMA. die, door het verlies van enkele prominente voetballers, deze nieuwe competitie in de hoofdklasse danig verzwakt is gestart, hetgeen resul teerde in twee nederlagen voor de Dordtenaren. Een en ander houdt echter niet in dat de SW-ers Zondag een zacht eitje krijgen aan Emma, want juist de oude rood groene rivaie kunnen de Etnma- spelers mogelijkerwijs dusdanig in spireren dat ónze stadgenoten het als van ouds in Dordrecht weer zwaar te verduren zullen krijgen. De rood-groenen doen er dan. ook goed aan geert enkel risico te ne men en Zondagmiddag van. begin tot het eind met het zelfde elan als tegen Elinkwijlc voor de rust deze wedstrijd aan te pakken, alleen dan kan er de volle winst in ritten voor SW en kunnen tij hun derde overwinning binnen, halen. Het zal er in ieder geval in Dordrecht weer danig spannen. De SW-reserves SW S start deze nieuwe compe titie in de reserve-afdeling van het Betaald Voetbal met de plaat selijke ontmoeting tegen Hermes- DVS 2. Deze derby begint cm 10 uur op het SW-terrein. SW 3 gaat op bezoek bij bet gedegradeerde CW 2. terwijl SW 4 thuis in de eerste wedstrijd Ov -rmaas krijgt te bekampen. Vangstberichten uit zee van he denmorgen: VL 70 geen vangst: VL 78 12 kantjes; VL 79 8; VL 172 l:: VL 203 geen vangst; VL 205 75. nog 35 netten; VL 207 8; VL 208 60: VL 216 1; VL 29 2; VL 8« 2; VL 97 50; VL 114 2; VL 142 20 en 25 kan tjes vis: VL 190 geen vangst; VL 196 5; VL 197 weinig; VL 53 75. nog 35 netten; VL 61 weinig; VL 83 weinig: VL 166 12; VL 200 6. nog 20 netten; VL 50 16: VL 80 2; VL 14 5: VL 56 geen vangst; VL 84 5; VL- 89 «es 20 netten: VL 112 IftO In een halve fleet. MARKTNOTERING EN VAN HEDENMORGEN: FicethBring: volle en maatjes ƒ29.30—31.20; üle haring ƒ21.00; trawlharing 32-5048.00; volle ha ring ƒ33.00; lj]e haring ƒ22.60; ma- Elgen Importen, waardoor de kosten van exporteur» Importeur en grossier wor den uitgeschakeld, stellen ons In staat onze artikelen te verkopen voor prijzen die vèr onder de normale liggen. Want kocht U ooit een paar handschoenen voor nog géén twee gulden per paar En geen gewone stoffen handschoenen, neen, dit is een aanbieding van de grote mode van de laatste jaren; „Simplex" op suèdine lijkende stoffen dameshand schoenen, die ieder voor- en najaar steeds meer wor den gedragen. Modieuse dameshand schoenen, die normaal niet onder de vier gulden worden verkocht, van een fijne kwa liteit „Simplex". Geheel met de hand genaaid en van borduurwerk voor zien, in het gewilde soufflé- model, waardoor de hand schoen gemakkelijk aange trokken wordt. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Simplex dameshandschoenen, in de maten 6Vi, 7 en 7/a en in de kleuren zwart/wit, bruin/wit en bordeaux/wit, per paar voor WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29160 ■pp; '5 r.;ij 'V a èj f 17 ^37- Met de Schiedamse kleuren voor op siond gistermorgen een lange rij auto's opgesteld in de Pr. Bern- hardlaan. De CAB heeft n.L weer een geslaagde tocht gemaakt naar Heemstede om de oudjes en min der-valide pupillen weer eens een dag rnaar buiten'» te brengen. Voorzitter Schuddebeurs had een heel aardig^ route uitgestippeld om de Brazemermeer en de mooi ste streken van Holland naar Heemstede waar in Cafê-restöu- rant „GroenendnaF' in Heemstede werd gegeten Deze laatste CAB- tocht van de ïomer. waaraan 30 Schiedamse auto-bezitters hun me dewerking hebben verleend mag eveneens als geslaogd worden be schouwd. ESS was deze dagen in de gele-Slechts 1 partij ging voor ESS ver- genheid aan twee trainingswedstrij- loren, aan 6 borden werd het re den deel te nemen, vóór het begin mise de andere Schiedammers won van de competitie. nen hun partij. De eerste was georganiseerd door In dezelfde groep moeten 2 an- de schaakvereniging „Shell" te dere teams deze krachtproef zien te Vlaardingen. Het was'n drie steden! verbeteren. De 1ste concurrent Re- ontmoeting: R'damse. Vlaardingse i gine, R'dam) bracht het niet eens en Schiedamse teams bonden de j tot een overwinning, dus nu maar strijd aan in de prachtige sporthal j afwachten wat Unilever a.s. Dins- op bet BPM-terrein aan de Vijf- j dag presteert tegen de Spangena- sluizen. Dat gebeurde in. 3 afdelin- I ren. De kans op het behalen gen en. in. elk daarvan waren die 1 (Advertentie I-MJ op alle doublé Kotterdamsedijk 268 d AVONDGEBED De in de Oecumenische Raad van kerken samenwerkende Schiedam se kerken hebben besloten, vanaf Zaterdag' 10 September a.s. het avondgebed in de Lutherse Kerk iedere Zaterdagavond te doen plaats vinden. De Raad spreekt daarbij de verwachting uit, dat vele Schie damse christenen van alle kerkfor- maties zich des Zaterdagsavond! willen verenigen in gemeenschap pelijke Schriftlezing, gebed en lof prijzing. Gedurende de maand September zal het avondgebed worden geleid: op 10 September door Ds. J. D. Smids. op 17 September door Pa stoor C. Tol, op 24 September door Ds J, Gras, Aanvang ora 19.30 uur. ROTTERDAM buursteden ieder door een schaak club vertegenwoordigd. Het eerste team van ESS kwam uit in de hoogste afdeling en kreeg als tegenstanders het Vlaardings Schaakgenootschap en Het Westen, R'dam. Tegen Vlaardingen werd het 2^-3, maar tegen Het Westen 41. Totaal een 64 overwinning dus. In. de lagere afdelingen speelden onze stadgenoten, minder fortuinlijk, want »a bijeenvoeging der resulta ten eindigde Schiedam op de onder ste plaats; Vlaardingen en Rotter dam elk 15J4 punt, Schiedam 14 punten. De tweede trainingswedstrijd voor ESS had plaats tegen Spangen ihet jaarlijks Donkertournooi). Hier was het een 15-tal schakers van de tweede divisie, die moesten probe ren een Spangense combinatie een zo groot mogelijke nederlaag toe te brengen. Hefc werd inderdaad een. nederlaag voor de Rotterdam mers en. nog al zwaar ook: 11—4. Wanneer de raad met het voor stel van B. cn W. aceoord gaat. zal de stichting „Rotterdams To- sen mooie vtrmigunpnw.b voor nM,.. ovcr extn-uiMdt» krijgen van 67.300.—. Oorspron kelijk was op de begroting een be drag van 180.000.uitgetrokken. De geraamde tekorten worden ten dele veroorzaakt door de toeken ning aan het gehele personeel van de per 1 October 1954 ingevoerde 6 pet en de acantietoeslag. de Schiedammers vrij groot. T ennis-tournooi Spieringshoek De uitslagen van de Donderdag .ing gespeelde wedstrij'd om het baan- a v«-^1 /en a 7 i> kampioenschap van het Tennispark j orden de teleurs<.ellen- Spieringshoek zijn: de financi?ie resultaten toegeschre- Heren-enkel W. Blaisse sl. M. Jansen 4—6, 60. 64. Heren-dubbel J. Hoogendoom/J. Timmer sl. Dobdorf/Blankers 6t. yen aan de omstandigheid dat het jonge gezelschap zich in. deze stad moet inwerken. Ongetwijfeld is ook, de langdurige, ernstige ziekte e__o a PTatcrhart/P rvn-nftiicnpn >'an de overieden directeur een 6-2. B. Platschart/P- CorMhwn p de v00rsteIlin;5„ Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa Gouka. Hoogstraat 29. Bellen bi) ongeval: G.G. en GD Tuinlaan SU. telefoon 69230. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags* van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL, Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Baü". Geopend dage'Mks tot 2 October van 2 tot 5 uu.", ook op Zondag. 'ultureel-Contaci-Centrum. Tentoon- sl. Meyers/v. Lohuizen 6—0. 61. Dames-dubbel mevr. A. Beukers/ mevr. Ter Veer sl. mevr. Cornelis- sen/mej. v. Goor 60, 6—1. Drie jubilarissen bij Gemeentelijke Reinigingsdienst In de caniine van de Gemeente lijke Vervoers- en Reinigingsdienst aan de Buitenhavenweg zijn gister morgen drie leden van het perso neel gehuldigd voor het feit dat zij 25 jaar werkzaam zijn bij genoem de dienst. Het zijn de heren L. Boot en T. Stip, beiden chauffeur en de heer 3. Holerhoek. schipper-bagger- man. Dit drie-voudjge jubileum is in de eigen kring van het personeel gevierd, maar de jubilarissen en hunne dames zijn toch nog even in de bloemetjes gezet. Als gebruikelijk heeft de direc teur van, de Reinigingsdienst, de heer E. T. Kraan de drie trouwe werkers gehuldigd en hen namens het gemeente-bestuur het cadeau onder couvert overhandigd. Ook het personeel zelf liet het er niet bij zitten, zodat de werkmeester, de in Rotterdam-Zuid gegeven waren over het algemeen slecht bezocht. Een en ander heeft de recettes on gunstig beïnvloed. In de commissie voor het onder wijs en de volksontwikkeling kon den zich drie leden met het voor stel verenigen: drie leden meenden hun stem te moeten voorbehouden, terwijl één lid mededeelde tegen de extra-subsidie gekant te zijn. stelling schilderijen Karei Ap- heer Hermans de drie feestvarkens pel. Elke dag van 9 tot 6 Uur (behalve Maandags» (tot 4 Oct.). Bioscopen: Pasage, 2. 7 en 9.15 uur; „In specteur Ripley slaat toe". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het Vlammende Woud". namens de collega's cadeaux overhandigen. Het is al weer verscheidene weken geleden, dat de competitie-indeline 15h5—1956 voor de korfballers is vastgesteld. Door het behalen van het; i"nrijjl ~Tj -"Hr'T*y-. kampioenschap van de 3e klasse B van het District Zuid-Holland van de; m Hmt-r.**' i'jr,' m nnr.i-1-ê KNKB in het vorig seizoen is Schiedam, automatisch gepromoveerd naar de 2e klasse, in welke omgeving de roodzwarten ais tegenstanders krijgen Achilles 'Den Haag), Blauw Wit '51 (Dordrecht». DKC (Delft), Die Haghe (Den Haag), Olympiaan (Den Haag), Unicum Rotterdam). Velox (Rotter dam) en Zwervers (Dordrecht). De eerste drie en de beide laatste ploegen hebben in het recente of reeds lang voorbije verleden in de le klasse ge speeld en stuk voor stuk zijn ze er op gebrand het verloren terrein te her winnen. Onze stadgenoten zullen het dus niet gemakkelijk krijgen. Burgerlijke Stand ONDERTROUWD: A. de Jong. 22 j. en A. P. Petrus 20 j. J. H. van der Linden 28 j. en J. M. J. T. Foet 27 j. C. Flooij 29 j. en A. J. van der Linde 23 j. W. J. C. Sjoerdsma 22 j. en E. C. W. G. Fredriks 22 j. J. Snoeij 22 j. en C. J. Boekee 20 j. W. van der Spoel 23 j. en J. H. J. W. Kuiters 17 j. H. Zwaan 24 j. en E. Groenendaaï 26 j. GEHUWD: C. A. A art se 25 j. en M. Jongste 20 j. J. Stoop 24 j. en A. Barvoets 19 j. L. Smol 28 j. en P. Nijs 25 j- F. A. C. van der Ent i 26 j. en C. De Backer 23 j. A. W. Dielemans 47 j. en C- Ritter 42 j. J. H. Kerkhof 26 j. en A M. van der Meer 23 j. K. Brouwer 30 j. en M. van Hoek 23 j. J. den Kol- Ondeugdelijke gasslang Een ondeugdelijke gasslang is vermoedelijk de oorzaak geweest van een brand, die in de woning van de heer L. Borghand in de Stampioenstraat gistermiddag een schade van 2000.veroorzaakte. De keuken en de woonkamer brand den geheel uit. Gordijnen, vloerbe dekking en meubilair ging daarbü verloren. Bij het opzetten van een ketel water had de gasslang vlam gevat. Waarschijnlijk was deze op be paalde plaatsen lek, waardoor het uitstromende gas kon ontvlammen. Het vuur greep zeer snel om zich heen, zodat het aanvankelijk leek, dat de brand een nog grotere om vang zou gaan nemen. De brandweer, die met de blus- eenheden 62 en 65 en de gereed schapswagen 5 onder leiding van onderbrandmeester A. B, Dercksen aanwezig was. bestreed het vuur eerst met een brandblus-apparaat, dat omwonenden ter beschikking stelden. Later kon een nevelstraal het werk overnemen. De blussing nam een half uur in beslag. De getroffene is verzekerd. Gas en electriciteit Verlaging tarieven in voorbereiding 2n antwoord op de vragen van het raadslid Fren kol in zake de moge lijke gevolgen van de verlaging van de omzetbelasting voor de gas- en i electriclteitstarievon. delen B. et 'V. I mede. dat hen van de zijde van de i directie van het gemeente-energie- 1 bedrijf een voorstel heeft bereikt om de kleinverbruikstarieven voor gas cn electriciteit in dier voege te i wijzigen, dat de voor de gemeente optredende besparing aan omzetbe- Succes is ditmaal ondergebracht ïn de 3e klasse B samen met KNS (Leiden), ODO (Dordrecht), Over- kanters (Rotterdam), Pams (Den Haag), Raven (Den Haag) De Spar taan (Rotterdam). Sperwers (Rotter dam) en Trekvogels 'Rotterdam). De Succes-ers hebben de laatste jaren vrij veel goede krachten ver loren en voor dat verlies heeft men geen volledige compensatie kunnen vinden. Dit seizoen zal men moeite hebben zich te handhaven. Ook ODI komt in een nieuwe om geving uit «n wel in de le klasse B Zuid-Holland van de CKB met als klassegenoten Blauw Wit (Rotter dam). DES (Delft), Kwiek (Rotter dam), Oranje Nassau (Vlaardingen). Pernix 2 (Leiden). Rotterdam Zuid2 (Rotterdam) en Thor (Rotterdam). In deze afdeling zullen Pernix 2, DES en Blauw wit het fe^t om de titel strijden, msar ODr kan hierbij da lastige nummer vier zijn. noteerd voor de nog te voren 4e klasse. De indelingen voor de reserve- teams van ODI luiden als volgt: 1IIC Blauw Wit 2. Maassluis 2. ODO (Maasland). ODI 2. Oranje Nassau 2. Rotterdam Zuid 3. Spirit 2 en TOP 3 en IV D; Blauw Wit 3. Koag 2 (Kin derdijk). Kwiek 3, ODI 3, Rotterdam Zuid 4. Spirit 4 en TOP 4. Dit jaar zullen alleen ODI en Suc ces aan de competitie deelnemen -jan Asnes F M cf v met twee juniorteams. Schiedam„him »n xi a \r ie^i neemt tijdelijk geen deel. De inde- phlUS en M' A* M* Asd ling van de RKÓ moet nog worden bekend gemaakt, maar de CKB is al begonnen. ODI a heeft als tegen standers Blauw Wit a. ODO a. Spi rit a. TOP a en TOP b en ODI b de twaalftallen ODO b, ODO c. Oranje Nassau a. Roïenbur a (Rozenburg) en SSV (Simonshaven). M, Hu ijzer 24 j. en M. Donkers 27 j, C. van Sliedregt 22 j. en E. Nesse 21 j. A. J. G- Breevoort 24 j. en C. C. van der Wal 20 j. H. van Eijk 29 j. en N. Gerkema 24 j. G. Heijmans 27 j. en W. Ruseier 25 j. W. A. Boers 40 j. en M. H. Feld 33 "-iwncawar UKtiKiriiiB wni^iue- w E. Rut tem an _^9 j. hasting ten volle aan de betreffende i verbruiks ten goede zal komen. He.mons en Schoen- Het college stelt zich voor, na makers 24 j, OVERLEDEN: J. van d"r. Hoek 70 j. wed. van L. van Pourn. H. Dulfer 49 j. GEBOREN: Anton J. H. z. v. J. A- Herb?ch#Jb en C. T. Kemp. Jo hannes C., z. v. C. Pil en E. M. Wiegman. Pieter C. G. z. v. G. Ver- sluijs en C. van der Most. Truus M„ v. W. van_Meeteren en T. M. de B. L. Ozé- AscherL A.3. Zaterdag Dit week-einde Zondag gaat dc Tn onze stad heeft de korfbalsport weer wat meer aanhang gekregen, want de drie verenigingen brengen ditmaal eïfc twee reserve-twaalftal len in het veld. De afstand tussen het eerste team en het tweede en derde is bij Schiedam helaas wat erg groot. Dat is ook het gev&l met de reserve-teams van Succes. De vier betreffende twaalftallen komen na melijk in de laagste afdelingen van de Rotterdamse Kolfbalbond uit. Succes 2 Is Ingedeeld In 1IIA samen met Actief 4. Ahoy 2, CharJois 3. DOP 2. OSCR 4. Overkanters 3 en De reserves competitie vrijwel in volle omvang draaien, Schiedam begint met een thuiswedstrijd tegen DKC en dit is één van de ontmoetingen, waarbij de roodzwarten een redelijke kans hebben kostbare winstpunten te ver overen. Succes gaat op bezoek bij Sperivers. welke vereniging juist verleden week eert nieuw terrein in gebruik heeft genomen. Deze Rotter dammers laten doorgaans niet met zich spotten en we vrezen dan ook. dat de eerste ronde voor de blauw- witten zonder winst zal blijven. ODI ontmoet Zaterdagmiddag de bij keuze gepromoveerde club SCHEIDSRECHTER HOEDT LEZING Maandag 12 September a.s. zal de heer F. J. van Veen uit Amster dam voor de Schiedamse Scheids rechters Vereniging een causerie houden over de opvoedkundige waarde van de sport. Op do eerste plaats is deze lezing bedoeld voor de leden van de Schiedamse Scheidsrechters Vereni ging. doch het bestuur heeft ge meend goed te doen ook de leiders an juniorafdelingen der bijstand, deze materie zo spoedig uva soissriuuioo ap uvA 3ur3afdpBej mogelijk bij tie gemeenteraad aan hangig te maken. Hoofdcommissaris naar Suriname verenigingen uit te nodigen. De causerie zal gehouden worden in zaai 10 van het Volksgebouw aan de Tuinlaan en begint om half 8, De toegang is gratis. Met de KLM DC 6b vertrok gis termiddag de heer H. M. C. A. Staal, de Rotterdamse hoofdcommissaris van politie, naar Suriname. Doei van zijn bezoek daar is het houden van besprekingen over de uitwisseling van politiepersoneel van Rotterdam en Paramaribo. De heer Staal wenst zich in de eerste plaats te informe ren over wat men in Suriname ds Rot ferd we politiemensen te bieden heeft. Wanneer dit onderzoek gunstig uitvalt zal de Rotterdamse politie gaarne bereid zijn lot uitwisseling te besluiten, De Surinaamse politie mannen zullen dan in de gelegen heid worden gesteld zich met da vraagstukken, waarvoor het gezags- J.vDJ I apparaat in ren grote stad wordt ge* steld. vertrouwd te maken. Na Pa* (,n ramaribo staat er nog een reis op hot programma aan grot© Ameri kaanse steden. ztsdTnctcn tal komt "uit in III B samen met met volle winst huiswaarts keren. I dam kwam gistermiddag op de Rot-j veelheid hout door brand" verloren DOP 3, Eureka 3, Ons Huis 5, Foor- Voor de reserveteams zijn vasige- terdamsedijk in botsing met de 17-gegaan. De oorzaak van de brand tugaal 2, De Spartaan 3, Trekvogels steld: DOP 2—Succes 2. Trekvogels I jarige wielrijder W. A. F., die als is onbekend. Het vuur werd door 3 en Het Zuiden 8 en Schiedam 2 in 3—Succes 3. Ons Huia 4—Schiedam leerling-bankwerker in Rotterdam de gereedschapswagon 2 en d« III D samen met Ons Huis 4, Rozen- 2. ODI 2—TOP 3 en ODI 3—Blauw werkzaam is. Deze kreeg kneuzingen blusccnheden 20 en 19 onder lei- burg 7, Sperwers 6, Trekvogel» 4. Wit 3. aan de linkerenkel. Op de politiepost i ding van hoofdman A. I. Boon» USV 3, TVtON 6 en Zwaluwen 3. Het De junioren van ODI spelen thuis Buitenhavenweg te Schiedam werd met twee stralen op open water 3e twaalftal van Schiedam staat ge- i tegen TOP b en TOP c, j hij verbonden. bestreden. BROMFIETSER REED WIELRIJDER AAN j PARTIJ HOUT DOOR BRAND VERLOREN j Op het gemeentelijk opslagterrein aan de Nieuwe Boezemstraat is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1