Stijgende belangstelling voor R.Ph.O.-concerten Merkwekker H. Th. v. d. Vlerk De KFA start met goed verzorgde filmavond Wat het Lager Voetbal dit weekeinde brengt Éénjarig Onder Ons leidt een florissant bestaan GVAVkomt in Boshoek Opwekkings-avond van de Vrouwenbond NVV De strijd rond de korven Toonkunst-voorzitter solist bij Jubileum-uitvoering Concert in Kethel Als ambtenaren gaan studeren Derby tussen W.F. en D. W.S. ƒ7.95 AGENDA Dameskrans voor ouden van dagen Wie heeft iets verloren Stichting 1940-'45 zamelt f50.812.- in Leger des Heils viert Oogstfeest Vara-teievisieclub Burgerlijke Stand Gemeente bouwt aan Verboomstraat Vrijdag 16 September 1955 „Het geeft wel eens moeilijkheden om in steden te spelen die „onder de rook liggen van Rotterdam," 20 vertelde ons de heer Ednard Flipse, dirigent van het Rotterdams Fhilharmonisch Orkest, dat op 29 September a.s. In het rassage-theater het eerste uit een serie van vijf Toonkunst concerten ral spelen. „Vorig jaar heeft het R.Ph.O. in 23 gebouwen in 18 verschillende steden gespeeld en bjj dit aantal is het ondoenlijk M telkens een nieuw programma te brengen. Voor Schiedam, waarvan de bewoners zo makkelyk naar Rotterdam kunnen trekken wordt het dan wel mceilijk om een programma te kiezen dan niet al te veel een afspiegeling is van het in Rotterdam gebodene." Maar overigens vond de heer Flipse het wel prettig om in onze stad te spelen. Het Passage-theater geeft, in aanmerking genomen dat het een bio scoop is, voldoende mogelijkheden voor het optreden van een groot orkest en ook over de acoustiek van de zaal was hy* best tevreden. Door dat het toneel wat smal is, moet men tot een hergroepering komen van de spelers, met de bezwaren daaraan verbonden, maar deze zijn niet on overkomelijk en worden dan ook op redelijke wijze opgevangen. De concerten-serie die door de Schïedamse Toonkunst vorig jaar zijn georganiseerd, zijn dan ook wel in de smaak gevallen. Wei was de zaal nooit geheel uitverkocht, hoewel dit, toen Cor de Groot met een Tschaikowsky-programma kwam, niet veel scheelde, maar toch is wel een duidelijke stijging in de belangstel ling merkbaar. En dit achtte de voor zitter van Toonkunst, de heer A. S. H. A. Blaisse verheugend. Dit ook geeft ds heer Flipse de moed om eens Wat stukken van min der bekende en moderne componisten in Schiedam te spelen, zoals Ravel's „Baphnis en Cloë". Bartok en Sibe lius. Componisten dus die niet zoals Beethoven en vooral Tschaikowsky, trekpleisters zijn bij de kassa. Toch zal, om de serie ingang te doen vinden bij het Schiedamse pu bliek, het eerste concert van 29 September met geijkte werken komen, nl. de ouverture TannhSuser, de 5e symphonic van Dvorak „Uit de nieuwe Wereld", terwijl de Ame rikaanse pianist Leon Fleisher als solist het le piano-concert van Brahms speelt. Op 17 November komt Niels Eric Fougstedt, dirigent van het stedelijk orkest in Helsinki als gast-dirigent naar Schiedam, terwijl op 19 Maart de Fransman Jean Martinon een Mozart-programma zal dirigeren. Tijdens het laatste concert op 24 Mei. die in verband met het 75-jarig bestaan van de afd. Schiedam en omstreken van de f125 jaar oude) Maatschappij tot Bevordering van de De R.K. harmonie „St Radboud" (dirigent G. L- van Beurden) geeft Zaterdag 17 September een con cert in Tuindorp Kethel; aanvang 5 uur. Het programma luidt als volgt: 1. Florida, Mars, A- Duroc. 2. Nabucco, CuvcrtUi-e, G. Vertil, arr. A, Dekhaye. 3. Les Roses du Midi, Wals, J*. Strauss. 4. Images de France, Suite, A. Thiry. 5. Athalia, F. Mendélssohn-Bar- tholdy. 6. Parade in 't Sprookjeswoud, P. Noack. 7. Maritana, Opera-fantasie, J. Kessels. 8. Vrolijke Dauwtrappers, Mars, P. Bisseiink. Toonkunst een feestelijk karakter zal dragen, zal voorzitter Blaisse als solist optreden met het le piano concert opus 20 van Beethoven. Handbal Ambtenaren, die verder willen studeren, kunnen aan de hand van een bestaande verordening op een tegemoetkoming in de studie-kosten rekenen. In verband met de stijging van de lesgelden in het algemeen is door de Organisaties van Overheids personeel aan het college van B. en W. verzocht het bestaande maximum te verhogen tot f 15.Mede wordt verzocht bij de berekening van de hierbedoeldg tegemoetkoming de examengelden in aanmerking te willen nemen. Deze verzoeken komen B. en W. redelijk voor, een voorstel tot wij ziging van de bedoelde verordening is ingediend. Als het weer nk* tegenwerkt krij gen we Zondag een plaatselijke handbalontmoeting tussen de twee Schiedamse districts 2e klassers D.W.S. en Wilton Fijenoord aan de Oudedijlc te Schiedam om 13.— uur. Beide ploegen moeten het mefc een reserve midvoor doen, en D.W.S. zal zijn doelman nog niet kunnen op stellen. Wilton boekte zijn eerste overwinning en D.W.S. verloor in Den Haag van Animo. Een kleine overwinning voor de Wilton man nen ligt in het verschiet, als zij de zelfde tactiek spelen als j.l. Zondag, n.3L zuiver plaatsen en het midden veld niet prijsgeven. Het ie dameselftal van D.W.S. kan Zondag zijn eerste puntjes binnen haien tegen Phoenix. Het dameself tal van Wilton Fijenoord krijgt een heel zwaardere opgaaf, zij moeten n.l. naar Kranenburg in Den Haag. Ook de reserve herenelf tallen van DWS en Wilton Fijenoord zullen el kaar Zondag aan de Oudedijk moe- Ken bekampen, beide ploegen verlo ten afgelopen Zondag hun eerste wedstrijd. In. de Je klasse afd. Rotterdam staat de wedstrijd D.W.S. 2—Snel- wiek op het programma. Een verde ling der punten kan hier mogelijk zijn._ Wilton Fijenoord 2 dames speelt in Rotterdam tegen het le elftal van Zuidwijk en kan haar overwinning van j.L Zondag prolongeren. D.W.S. 3 heren moet het opnemen tegen Ac tief 3. Jeugdprogramma is als volgt: Jong'ens junioren D.W.S.—Snel wiek en R.O.D.A.-Wilton Fijenoord; meis jes junioren D.W.S.—Actief en R.O-- D.A.—Wilton Fijenoord, D.W.S. 2— Schutters 2, Meisjes adspiranten D.W.S-—J.R.R. WLkon Fijenoord 1Snehviek. Zuid- wijkWilton Fijenoord 2. Wijziging van de Uitkeringsverordening B. 6n W. hebben net voorstei in gediend om de Uitkeringsverorde ning, regelende de uitkering bij on vrijwillig ontslag van bepaalde personeelsleden, zulks op grond van art 4 van de Werkloosheidswet op verschillende punten te herzien. Zo zal bij de vaststelling van de „laat stelijk genoten beloning" voortaan onderscheid worden gemaakt tussen ben die regelmatig het hele jaar hebben gewerkt en de „seizoen-ar beiders". Voorts zullen, ook de wijzigingen van toepassing zijn. B. en W. wil len de premieën voor de Invalidi- teits-wet voor rekening van de ge meente nemen, terwijl ook in de toepassingen van de Ziektewet een verandering in de bepalingen voor gesteld wordt. (Advertentie IM.) Een 4 met 1 jaar garantie JRotterdamsedyk 268 In. de grote bouwput in Nieuw- land wordt gewerkt aan de bouw van de Torenflat, die hier komt te staan. Eén Torenflat slechts, om dat door het verzakken van de palen, het werk aan het andere gebouw gestaakt is. De beton-con- strucHe, die men hier ziet zal on der de grond verdwijnen, maar hij geeft toch wel een duidelijk beeld uan de grootheid van het grond oppervlak van hef hoge flatge bouw. (Gisteravond is de afdeling Schiedam van de Katholieke Film Actie haar serie filmvoorstel lingen begonnen met de film Lily poora/gegaan door een film over Spanje en de Walt Disney-fttm „Lente Symphonic". Het Passage- theater, waar de films vertoond werden, was geheel bezet. De tal rijke bezoekers zullen geen spyt uan hun komst hebben gehad, want het programma was zeker de moeite waard De voorzitter van de afdeling Schiedam van de K. F. A., de heer J. H. Chefer, sprak een welkomst woord en vertelde, dat de volgende voorstellingen van de K.F.A. in Mo- nopole zullen worden gehouden. Hij wees er op dat voor belangstellen den de mogelijkheid bestaat om een filmcursus van vijf a zes lessen te volgen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 en Nieuwland-apotheek, Dr. Wibautplein 19. Bellen by ongeval: G.G en GD Tuiniaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 Uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur Zondags gesloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali", Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Cultureel-Contact-Centrum. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage, alleen 2 u, „Inspecteur Ripley slaat toe". Monopole, 2, 7 en 9 uur „De vrouw van de halfbloed". Voorstellingen: Broersveid, 10 uur: Opening Feestmarkt; 6 uur: Trekking lo terij. Musis Sacrum, 3 en 8 uur: Mo deshow Gebr. Bervoets. Plantage, 8 uur: Concert Har monie Wilton-F ij enoord. Komend weekeinde zullen, verschil lende elftallen voor de derde maal in het veld moeten komen. Wanneer wij eens nagaan, wat de Schiedamse verenigingen tot nu toe hebben ge presteerd, dan zien wij dat nog geen enkele het volle pond heeft binnen gehaald. met uitzondering dan van Martinit, dat slechts één wedstrijd Gistermiddag was het feest in het Blauwe huis aan de Lange Nieuwstraat voor de 89 damesleden van „Onder Ons". Hun vrouwcnafdeling van de Algemene Bond van Ouden van Dagen bestond namelijk precies één Jaar en de dames, die allen de minimum leeftyd hebben van 65 jaar, konden dit feit niet ongemerkt voorby laten. gaan. De wekeïykse samenkomst op Donderdag droeg daarom deze keer een feestelijk karakter. Op deze jaarvergadering bleek overduidelijk, dat het „Onder Ons" bijzonder goed gaat en dat de „club" de bejaarde dames op een aangename wijze weet bezig te houden met hand werken van breien tot haken. De actieve en gevatte voorzitster, mevr. E, Koeten-Ooms, die ook het club lied heeft gemaakt, dat er in gaat als koekjes by de thee, heeft de touwtjes goed in handen op de ge zellige samenkomsten in het club lokaaltje. Dat de dames tijdens het gezellig samenzijn de handen terdege laten gaan, is wel gebleken uit de in April gehouden bazar, waarop al lerlei brei- en haakprodueten met grootsucces zijn verkocht. Men stelt zich voor om de producten van deze handenarbeid, die zich allengs weer opstapelen, de aanstaande win ter te verloten. De kast met hand werken, waarover de dames Noord- wijk, Staal en De Graaf het beheer Voeren, belooft het "beste. Behalve het handwerken zijn er nog de hoogtijdagen, zoals Kerstmis en St Nicolaas, die in gezamenlijke kring worden gevierd, en hoe Zelfs de oudsten meerdere dames zijn reeds in de tachtig nemen daaraan actief deel. Mevr. De Jong, 83 jaar oud, declameert nog dat het een lieve lust is en het oudste lid, de 84-jarige juffrouw Blad hield gis termiddag een alleraardigst speechje. Ook de verjaardagen van de leden worden gezamenlijk gevierd en de koekje» by de thee maken dan plaats voor omvangrijke koeken. De dames Batenburg en De Uil spelen daarbij een grote rol. want zy zorgen er voor dat ieder het zijne krygt van de thee en de koekjes. De 2ieken, die er onverhoopt mo gen zijn, worden goed bedacht met fruit. Daarvoor zorgen de zieken- bezoeksters: de dames Catoen, Hers- bacht,, De Uil, Semeijn, Harte, Kop- penol. Batenburg en Zijlstra. Het geld, dat het handwerk opbrengt, maakt dit mogelijk, evenals de uit stapjes. Voor de volgende week staat de Druiventocht nog op het pro gramma, wat de derde uitgaansdag van de dames wordt. Met het noemen van bovenstaande namen is het bestuur van de dames club al voor een gedeelte genoemd. De bestuursverkiezing bracht daarin hoegenaamd geen verandering; ieder lid werd onder handgeklap voor het reeds verrichte werk met algemene stemmen herkozen. Blijven nog te noemen de penningmeesteresse mevr. Kamerling, de secretaresse mevr. Van Beek, de beheerster van de spaar kas mevr. De Zeeuw en mevr. Petroff, die to t vice-voorzitster werd be noemd. „Onder Ons" is een levensvatbaar clubje, waar leven in zit. Mevr. Petroff, een vaardig handwerkster, zag het destijds bijzonder goed toen ze voorstelde deze vrouwenafdeling voor ouden van dagen op te richten, en in samenwerking met mevr. Koe ten is het een «uccet geworden. heeft gespeeld en deze heeft gewon nen. Martinit ontvangst Zondag een nieuwe vereniging in de le klasse op bezoek: AVO-ZVC. Het is bekend, dat gepromoveerde elftallen meestal trachten hun beste beentje voor te zetten, zodat Martinit in verband hiermede wel op haar hoede zal moe ten zijn. In deze afdeling ontvangt Ursus Sportvogels, WF gaat op bezoek bij Satumus; vorig seizoen heeft WF erg wispel turig gespeeld. Aanvankelijk kon geen enkele wedstryd gewonnen worden, terwijl, toen het te laat was, overwinning na overwinning behaald werd. WF heeft tot nu toe één wed strijd gewonnen en ook een. verloren. Wordt de derde a.s. Zondag gewon nen? Demos heeft ook een thuiswed strijd tegen Germinal, dat geen ge makkelijke tegenstander is. Demos heeft uit twee wedstrijden drie pun ten. wy zijn benieuwd of er weer twee punten zullen komen. In dezelfde afdeling krygt SFC be zoek van DJS. Onze stadgenoten he' ben uit 2 wedstrijden slechts 1 pun tje binnengehaald, Dat zal dus beter moeten worden. In 2 A moet Singelkwavtier op be zoek bij Voorwaarts. Singelkwartier heeft uit 2 wedstrijden 2 punten be haald. Ursus 3 speelt tegen Roga 3 en zal een zware dobber krijgen, aangezien dit elftal nog geen enkel puntje heeft verspeeld. Voor het Zaterdagvoetbal ontvangt GTB de Zwervers. De mannen van het technisch bedrijf hebben één wedstrijd gewonnen, doch ook één verloren. Het 2e elftal van GTB gaat op bezoek by Rozenburg 2. terwijl GTB 3 Energie Boys 2 ontvangt. GSS speelt Zaterdag haar eerste wedstrijd tegen Rozenburg en wy zijn benieuwd naar de uitslag. Van de Schiedamse K-N.V.B.'ers is Schiedam vrij. SVDFW speelt haar tweede wedstrijd tegen PEC. Wij hopen met het zelfde resultaat als de' vorige week aan het Volkspark, DRZ, dat uit 2 wedstrijden 2 pun ten heeft behaald krijgt Nieuwer- hoom op bezoek. DHS gaat op bezoek bij een voor haar onbekende vereniging. DEH, zo dat van een eventuele uitslag niets te zeggen is, Het tweede elftal van DH3 gaat op bezoek bij Hollandiaan 2, terwijl het derde elftal Hollandiaan 3 op bezoek krijgt. Het vierde elftal ont vangst DHZ 5, terwijl het tiende elftal op bezoek gaat bij DHW 5, Pater Jae. Dirkse S.C.J., directeur van. de K.F.A. in Nederland en lid van de Pauselijke Film Commissie, sprak als ervaren cineast een inlei dend woord en zette duidelijk de principes en bedoelingen van de K, F.A. uiteen. De verschillende aspec ten van de film werden daarbij ter sprake gebracht. Daarna genoten de bezoekers van de bekende film „Lily", waarin Les lie Caron haar glansrol speelt van het naieve meisje van het platte land, dat via de winkel van een oom bij de kermisexploitanten terecht komt en daar furore maakt met haar ongekunstelde samenspraak met de poppen uit een poppenkast. Mei Ferrer is haar bekwame tegenspeler als de invalide danseur, die zich ten einae raad op het spel van de pop penkast heeft gegooid. Op het cri- tieke moment redt hij het meisje van een poging om een einde aan haar leven te maken met zijn pop penspel en vervolgens groeit er met de nodige verwikkelingen een liefdesverhouding tussen de man van de kermis en net meisje, dat vrij plotseling haar wasdom be- reikt en zich dan ontpopt als een lieftallige jongedame. Een charman te film, ontroerend door het naieve en kinderlijke spel van Lily, die door de bezoekers zeer gewaardeerd werd. Interessant was de film over Span je, die de meest markante punten, in het landschap aanduidde en de prachtige gebouwen in Granada liet zien met als achtergrond de ge schiedenis van de Moren. De film van Walt Disney „Lente Symphonie" muntte uit door prach tige natuuropnamen, die een verge lijking met „De woestijn leeft" mo gelijk maken. Het tekenfilmpje, dat nog vertoond werd, was zeer origi neel. De K.F.A. ka» terug zien op een geslaagde filmavond. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en van 2—5 uur: Militaire tas met inhoud; pad- vindsterscap; kin der wind jack; pad- vindersriem; oorhanger. Te bevragen bij de vinders: 2 wit met rood gekleurde duiven, W. Poot, Brielsestraat 5; zwart handfietspomp je, K. Albers, Rotter- damsedijk 247b; witte rijwielpomp, F, Buitenhuis, L. Nieuwstraat 25b; rammelaar met bijtring, H, Schip pers, J. v. Lenepstraat 16b; siga rettenkoker, mevrouw Meijhuizen, Stadhpuderslaan 94; kinderbroche, D. Wïese, Groenweegje 70; metalen oorbel, JVL Vermeulen, Rotterdam- sedijk 315; broche, v. Lingen, Grote Markt 11a; herenpolshorloge, H. P. Kroon, Dr, Boslaan. 17; 1 paar herenschoenen. A. de Vos, Mei doorn! aan 18, Kethel; badhanddoek, washandje en zeep, Gokke. Boijle- straat 25a; plastic regenkapje, Gok ke, Boijlestxaat 25a; 1 stel bedbin- ders en 1 rolletje gordijnveer, H. Ruseier, Oosterstraat 12; blauw kin- dervest, L. Piiilippi, Schippersstr. 19, Rotterdam; wit lederen kinder schoentje, Maltha, Passage 12; witte angora muts, J. Versteeg, lepenlaan 50, Kethel; grijs meisjes vest, J. Wit- berg, Gordonstraat 33b; zwarte herenhoed, H. v. Oudheusden, Alb. Thymstraat 12; zwart glacé dames- handschoen, W. Wijnands, Snelüus- singel 52a; wit kindermutsje, M, Holboven, Vlaardingerdijk 161b; rode nylon dameshandsehoen, Wil- lemse, Lorentzlaan 54a; rode cein tuur, C. Rigters, Snelliussingel 38; bruine portemonnaie met inhoud, J. G. Veldt, Vriendschapstraat II a; zwarte portemonnaie met inhoud, Postkantoor Tuiniaan; bruine por- temonaie F. Slieker, J. v. Aven- nesstraat 81a; étui inh. bedrag aan geld en kam,' W. O verheul, Bagijn- hof 2; rode kinderportemonnaie met inhoud, E. Klop, Ploegstraat 18; Moutel, Melchers, Singel 4; baïl- .nt, v. d. Waal, Cort v. d. Linden- wuin 18; 2 sleutels. Brouwer, Heren pad 8b; rozenkrans. J, Krowinkel, Marconistraat 43a; witte rozenkrans in étui. D. Philippa, v. Ruijsdael- laan 23a; zwarte rozenkrans in étui, Zondag komt het Groningse GV AV op bezoek bij onze ongeslagen stadgenoten. De Groningers heb ben 1.1. Zondag verloren van Elink- wijk, zodat theoretisch gesproken de SW'ers een overwinning op GV AV moeten behalen, echter de on berekenbare voetbalpraktijk heeft ons maar te vaak het tegendeel geleerd cn zo zullen de SW'ers ongetwijfeld uit een ander vaatje moeten tappen dan tegen Emma, on danks de 4-0 overwinning in Dordt. In bijzonder de rood-groene ver dedigers zullen het zwaar te ver antwoorden krijgen want de Gro ningers zullen er zeker alles op zetten SW in eigen stad de eerste nederlaag toe te brengen, anderzijds is het een ere-kwestie voor de Schiedamse verdedigers om ook tegen GVAV het bekende nulletje te behouden. Pe rood-groene aanhang ver trouwt echter op de momenteel schietgrage SW-voorwaartsen, die in deze wedstryd hun talenten kun nen tonen tegen een zeer hechte Groningse defensie met aan het hoofd doelman Roffel, één van onze Nederlandse klasse-keepers. Het belooft Zondagmiddag dan ook weer een spannende strijd om de punten te worden aan de Bosrand, Aan aan voerder Jan van Schijndel en zijn mannen de daad de Schiedamse voetballiefhebbers hun. fraaiste spel te laten zien, waardoor zij mogelijk hun overwinningenreeks kunnen voortzetten om de zo begeerde pun ten. in deze zware competitie in de wacht te slepen. De SW-reserves: SW 2 gaat op bezoek in Gouda om de strijd aan te binden tegen ONA 2. waarbij de SW-reserves het zeker niet gemakkelijk zullen krijgen, want ONA beschikt mo menteel over een goed tweede elf tal. SVV 3 speelt om 10 uur thuis tegen Excelsior 3, terwijl SW 4 in Rotterdam binnen de lijnen komt, eveneens tegen Excelsior 4. JEUGD-CONCERT Het Rotterdamseh Philharmonisch Orkest zal Dinsdag 20 September een paedagogisch Jeugdconcert ge ven in het Passage-theater, de aan vang is gesteld op 11 uur. Gespeeld worden een rhapsody van Dvorak, de Khunan-variaties van H. An- driessen en Egloge van Raboud, welke stukken door dirigent Eduard Flipse weer toegelicht worden. Dit concert zal worden bijge woond door de leerlingen van de twee hoogste klassen der Schiedam se ULO-scholen en door leerlingen van het Nijverheids-onderwijs. La ter in het seizoen zullen nog twee Jeugd-coneerten worden gegeven en wei op 31 Januari en 7 Mei. VOOR HUIZENBOUW IN KETHEL Indien de Gemeenteraad ermee accoord gaat, zal de gemeente drie percelen bouwgrond met een geza menlijk oppervlak van 7.042 vier kante meter, gelegen aan de Lin- denlaan en de Olmenlaan in Tuin dorp Kethel verkopen aan het Vaste Goederen-bureau F. Dupont, die namens een niet genoemde derde optreedt. De bedoeling is hierop 50 woningen en enige garages te bou wen. Verkocht wordt tegen de nor maal geldende prijs van f 25,60 per m2 met de gebruikelijke voorwaar den. Stadgenoot Jan Schelfers stond Donderdagavond in het Volksgebouw voor een prettige taak. Als propagandist-hoofdbestuurder van het NW reist hij dagelijks door Nederland en hij heelt al voor veel aanhangers van het KW in grote en kleine zalen gesproken. Donderdag evenwel sprak hy in zijn eigen stad, voor de Vrouwengroep van het NVV. Hij mocht zo zei hij, spreken waarover hij wilde en hij had de viering van het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Verbond vanVakverenigingen als onderwerp gekozen. Een prettig onderwerp voor een prettig publiek, waarvan hij, als oud-raadslid van Schiedam velen persoonlijk kende. In deze tijd van misverstanden hebben wij de assistentie van de vrouwen dringend nodig. De vrou wen hebben een eigen taak in de vakvereniging. Speciaal de propa ganda in eigen omgeving kan hier bij een sterke zijde zijn. Hl) ver heugde zich erop dat hij in grote trekken over de festiviteiten van 1956 kon spreken. Er was dan te vens gelegenheid een terugblik op de afgelopen vijftig jaar te werpen. Als wjj even dg sluier oplichten over het leven in het begin van deze eeuw, kunnen wy ons niet meer voorstellen hoe het leven toen was in de sloppen. Wij kunnen er trots op zijn, aldus spreker, dat het baan brekende werk voor de vooruitgang door het NW is verricht. Het was de grondslag en de ver overing van de politieke, sociale- en economische democratie. In de prac- tfjk noemen wij dit medezegging schap. Wat of er voor nodig is ge weest om tot dit medezeggingschap te komen belichtte de heer Sehef- fers hierna in het kort. In vier steden zal een groot mas saspel worden vertoond in een sta dion en het spel heeft de toepasse lijke poëtische naam „Door het don ker kwam een wonder." Er komt een jubileumcongres, een jubileum- mars, insigne enz. Maar wjj zijn er nog niet, waarschuwde spreker. Veel is bereikt, maar het huis is nog niet ai Wij allen moeten voortgaan met stenen bijdragen. Op de hoofd bestuursvergadering van vandaag hebben wij besloten over te gaan tot de stichting van een. NVV- fonds-gezondheidszorg. Ook hier voor vroeg Scheffers de actieve me dewerking van allen, Hy besloot Nu ook de bedragen bekend zijn, welke rechtstreeks naar het Hoofd bureau gezonden zijn, deelt het be stuur van de Stichting 1940-—1945 ons mede dat het uiteindelijk re sultaat van de laatste inzameling te Schiedam 50.812,77 bedraagt Een schitterend bedrag, waarvoor het bestuur nogmaals allen, die hieraan medewerkten, hartelijk dank zegt Otto Sterman treedt op voor Wijk 3 Herv. Gem. Wijk drie der Her-vormde Ge meente zal op Maandag 19 Septem ber. aanvang 8 uur, een kunstavond houden voor haar leden, in de gro te zaal van Irene, De voordracht kunstenaar Otto Sterman zal optre den. Titel: Ik ben een neger. A. Hagen, v. Dijkstraat 4 2xb; blau we ballpoint, D. v. d. Heuvel, Slachthuislaan 29b; zakmes, Th. de Heer, Aleidastraat 14b; autoped, H. J. Saas, P. J. Troelstralaan 29. We zullen moeten afwachten of de velden de overvloedige regenval van de afgelopen dagen tegen het weekend hebben verwerkt. De goed gedraineerde terreinen zullen het na de droogte van de afgelopen maanden hopelijk wel redden, Het zou sneu zijn als hel anders uit pakte. want de Schiedamse korf ballers moeten weer in groten ge tale binnen de lijnen komen. Na de goede start van afgelopen Zondag zal Schiedam met het no dige zelfvertrouwen op bezoek gaan by het Haagse Achilles. Als we de verhoudingen goed zien, zal het niet meevallen uit deze wedstryd winst te behalen, maar wie weet is vrou we Fortuna de roodzwarten welge zind. Succes treedt op eigen terrein aan tegen de Haagse club Raven. Ook deze ontmoeting is geen een voudige opgave voor onze stadgeno ten, Zij moeten echter in staat zijn een beter resultaat te behalen dan afgelopen, Zondag tegen Sperwers. Zaterdagmiddag Thor. Dit wordt ODI ontvangt het Rotterdamse de eerste competitiewedstrijd voor de CKB-ers en we zijn benieuwd wat zij ervan terecht brengen. Voor de reserve-twaalftallen staan op het programma Succes 2—Char- lois 2, Schiedam 2USV 3, Rozen burg 7—Schiedam 3, ODI 2—Maas sluis 2 en Oranje Nassau 4—ODI 3. De vierde klasse van de RKB wordt gevormd door Rozenburg 7, Overkanters 3. Succes 3, DOP 4 en Schiedam 3. De vier eerstgenoemde twaalftallen zijn door de Bond uit de 3e klasse teruggenomen. Inmiddels is ook de competitie indeling voor de junioren van de RKB samengesteld. Succes A komt in één afdeling uit met Ons Huis C, Trekvogels A, Ahoy A en WIÖN B en Succes B met Rozenburg E, Spangen E, OSCR C en Ons Huis D. Voor de junioren zyn vastge steld de wedstrijden Succes A— Trekvogel A en Succes BSpan gen E. Het Leger des Heils viert a.s. Zondag, 18 September Oogstfeest. In verband daarmede zullen er bijzon dere samenkomsten gehouden, wor den welke door majoor en mevrouw Drentje zullen worden geleid, In deze samenkomsten zal het fruit enz. tentoongesteld zijn, dat door vrien delijke gevers werd beschikbaar ge steld. Toegang tot de samenkomsten is geheel vrij. 10.uur v.m. Oogstfeest Dank dienst. 6.30 uur n.m. Openluchtprediking aan de Gerrit Verboonstraat. 7.30 uur n.m. Bijzondere verlos- si ngssamenkomst. In aansluiting op het oogstfeest heeft het Leger des Heils een bazar georganiseerd welke op Dinsdag 20 September, van 3 tot 5 uur en van 7.30 tot 10.30 n.m., en op Woensdag 21 September a.s. van 7.30 tot 10.30 uur n.m. zal worden gehouden. Ba ten van deze bazar zijn voor het zendingswerk van het Leger des Heils. Toegang tot deze aantrekke lijke bazar is geheel vrij. Leger des Heils-concert op Plantage-Podium Het muziekcorps van het Leger des Heils zal onder leiding van ka pelmeester Alewjjn van Gulik een concert geven op Zaterdag 17 Sep tember op het Pantage Podium. Op het programma staan: On the Kings Highway, mars van Eric Leidzen; The Living Saviour, selectie van Ch. Skinner; For You I am Praying, Hyme Tune; Coming to the Saviour, selectie van R. F. Greswell; Als ik bij het kruishout peinzend sta. Mannenkoor; Banner of truth, mars van A. H. Jakeway; The sweetest thema, selectie van A. H. Jakeway; Passing bij, selectie van W. Heaton; The story of old. transcription van J. A. Parks, arr. B. Coles; en The hill of Calvary, se lectie van Bramweli Coles. Zaterdag 17 September, morgen dus, kan men van 4.556.45 n.m. een directe reportage van de Inter nationale voetbalwedstrijd Zwitser land— Hongarije meemaken cn van af 8.15 uur een gevarieerd program ma met o.a. Frans van Schaik. Een drukke, maar interessante Zaterdag dus! GEHUWD: H. A. Ruwhof 28 j. en A, Schuitman, 22 j,; j. Wigmans, 21 j. en. F. H. Daniels 19 j.; P. Steen bergen 33 j, en H. J. de Wert 28 j.; D. van der Graaf, 24 j. en E. van Rij 23 j.; A. Asselman 23 j. en W. L. Leenderts 23 j,; A. J. F. Dries 23 j. en G. Verheij 27 j.; H. C. Loch 23 j. en G. F. Wennekes 24 j.; L. Gundlaeh 23 j. en H. van den Berge 19 i.; J. v. d. Brug 20 j. en. G. L. Touw 21 j.; T. H. M. Kuiters 24 j. en E. van Altenborg 19 j.; C, Bernard 27 j. en A. M. den Ouden 24 j.; G. van Ravens 25 j. en B. van der Plicht 22 j.; J. Barzilaij 26 en A. Leentvaar 21 j.; W. de Vieger 26 j. en D. van Toledo 22 j.; B. J. Huiswaard 27 j. en C. P. Lammers 27 j- GEBOREN: Margaretha d. v. J, B. G. M. Heeze en S. van Dijk; Floris, z.v. J. C. Mak en P. M. de Man; Robert, z.v, K. den Dunnen en J. Jansen; Johannes z,v. A. Baanvin- ger en J. E. de Ruiter; Yvonne M. E., d. v. J. C. J. van Hagen en C- W. Mattijssen; Astrid, dv- J. B. de Klerk en A. A. van Gorkom; Jaco bus A. z. v. A. Bonte en S- A. v. d. Kludert; Yvonne A., d.v. J. W. Muis en E. A. L. Schippers OVERLEDEN: M. Tollenaar. 85 j. weduwe van C. M. van Stuiven- berg; A. Jongste. 69 j. ONDERTROUWD; P. P. Baas 28 j. en A. J. van Beugen. 20 j.; F. P. Bestebreurtje 23 j. en J. Meulstee 19 j.; A. Bezemer 36 j. en M. A. Dijkshoorn 3B j.; J. C. Groenewegen 26 j. en C. E. van Rossen 23 j.; L. W. 't Hart 30 j. en C. Visser 24 j.; F. R. Henar 27 j. en B. Immerzeel 24 j,; C. Holewijn 47 j. en E. San- ting 31 j.; E. F. Kulik 28 j. en A. J. Fial 25 j.; A. de Neef 20 j. en F. C. van Woensel 19 j.; L. Riegman 23 j. en Y. C. Schreuder 22 j.; M, G. Snijders 36 j, en W. A. H. Klaver- dijk 29 j.; A. D. Sprong 27 j. en J. p. C. de Kort 24 j.; S. Steekstra 25 J. en P. A. Hormann 22 j.; H. Termijn 30 j. en H. C. Wevers 24 j.; T. Verkade 38 j. en J. Tas 38 j.; D. van der Windt 25 j, en M. J. Har- teveld 21 j.; J. N. Zijdeveld 29 j. en M. H. van der Reijken 33 j. zijn gloedvolle rede met de oproep te zorgen dat de sterkste vakver eniging het gouden jaar op 1 Jan. 1955 in de best mogelijke vorm kan. ingaan. De voorzitster van de vrouwen bond, mevrouw A. BrandtDijk- hoffs, dankte spreker en namens de geheel gevulde grote zaal beloofde zij dat Schiedam zou meewerken aan goede representatie in het feest jaar 1956. In haar opcntngsrvoord deelde mevrouw Brandt mee dat drie vrouwengroepen van zestig personen elk op 4 October een ex cursie naar de Coca-Colafabrieken zullen brengen. Ook de contactmid dagen. in het winterseizoen zullen weer worden georganiseerd.. Na de pauze werden enkele films vertoond. Na de muziekfilm „Polo naise in A-flat" van Chopin, werd een grote Engelse speelfilm ge draaid. „Kinderen voor de rechter" is een aanklacht togen maatschap pelijke misstanden. Gebrek, armoe de, de grauwe achterbuurten en het ontbreken van begrip bij de opvoe ders zijn goede voedingsstoffen voor het monster van de misdaad. De honderden leden van de Vrouwen bond van het NVV hebben genoten van deze goede speelfilm. De aan gekondigde film „Bureau Zedenpo litie" kon niet worden gedraaid, omdat deze film binnenkort in de theaters gaat rouleren. Het pro gramma in deze vorm was echter ook uitstekend. BOTTERDAM De gemeente zal aan de Verboom- straat een garage met magazijn en drie bovenwoningen laten bouwen. Het aannemingsbedrijf v.h. H. Berg hout en Zoon N.V. zal het plan uit voeren voor ƒ69.500. De netto huur van de woningen zal tien gulden per week bedragen De garage komt op twintig gulden, per week (Advertentie LM.) Dit is de eerste aanbieding tijdens onze grote najaars- wolverkoop, maar het is een heel bijzondere, omdat dit geen aanbieding is van ge wone wol, maar van de be kende „Leithen" wol. leder een die wel eens wat op de pennen zet weet, dat bij het welslagen van het breiwerk de kwaliteit van de wol een grote rol speelt. Wol kopen is dan ook. een kwestie van vertrouwen, maar „Leithen" wol kopen sluit elke onzekerheid uit. Daarom aarzelden wij geen ogenblik, toen wij maanden geleden in het stille seizoen duizenden kilo's van deze originele „Leithen" wol kon den kopen, voor prijzen beduidend lager dan van welke andere bekende wol ook. Want waar koopt U een behoorlijke merk-wol onder de drie gulden? Zaterdagmorgen om 9 urnr begint de verkoop van ori ginele „Leithen" sokken - en jaegerwoi In knotten van 100gram, in de kleurenzwart, lichtgrijs, donkergrijs, licht beige, blauw» donkerbeige, per knot voor WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1