1 Broersveid feest bij eersté lustrum Schiedamse markt Onïadderbare nylons en ideale groentesnijder Hermes-DVS trekt naar het hoge Noorden Modieuze en doelmatige collectie van Bervoets SU Martin en Lewis grappen 3 Ring Circus Huurwet ALS BEWIJS VAN DE BLOEI Hiiurcommissie AGENDA Programma van de Huisvrouwenver. in „OPSTAND IN HET ZIGEUNERKAMP" KERKDIENSTEN Klacht wegens oplichting tegen Westerling? Braziliaan overleden Zaterdag 17 September 1955 Het is de gewoonte geworden onder de verenigingen en instellingen om' elk lustrum feestelijk te vierenhoewel vaak de interne toestand dit niet rechtvaardigt£o'n lustrumfeest is dan nodig om de vereniging wat meer leven in te blazen. Dit gaat echter niet op bij de Schiedamse Weekmarkt, die thans vijf jaar bestaat. Wat hier door goede samen werking en organisatie tot stand is gebracht, daar mogen de markt kooplui trots op zijn. Z° sprak ongeveer burgemeester mr J. JV. Peek, door een grote parapluie tegen de neergutsende regen beschermd tijdens de opening van de Peestmarkt. En met deze lof van een burge meester, diezoals hij liet zelf verklapte, nog wel eens door de markt dwaalt, kunnen de markt-kooplui het wel doen. Er zijn wat strubbelingen geweest voordat de markt er was en er wa ren felle tegenstanders. Schiedam is geen stad voor een markt, want er is geen achterland, meenden velen. En .anderen zagen in de markt een be dreiging van de middenstand. Het zijn tenslotte de huisvrouwen ge weest, die het voor elkaar hebben gekregen. Het Centraal Vrouwen 'Comité heeft er zich achter gezet en zoals zo vaak gebeurt, merkte.bur gemeester Peek raak op. kregen de dames hun zin. En in dit geval heb ben zij nog gelijk gekregen boven dien. want'; de Schiedamse markt bloeit als geen andere. Zeer terecht kreeg mevrouw Den 'Boer-Bijl, de voorzitster van het C.V-C, als dank voor de verleende hulp, een grote ■bos bloemen geoffreerd door de heer P. Schouten, de voorzitter van de afd. Rotterdam van de Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivier- handel, die deze Feest-markt heeft georganiseerd. Regen Overigens richtte de heer Schoten verzoenende woorden tot de Midden- - stand, die naar zijn mening zelfs ge baat zou zijn bij een bloeiende markt. De heer A. Schoof als voorzitter van de Middenstands-centrale haastte - zich dan ook te verklaren, dat tiez® Middenstand heeft ingezien dat het eerste standpunt niet het juiste was en dat deze Middenstand zelfs de VTuchten kon plukken van een, bloeiende markt.. Al deze: plezierige woorden werden •gisteren uitgeprokèn bij dè opening van de F eest-markt,: toen de regen bij stralen uit de lucht kwam. Zodat daarom de woorden maar versterkt werden met een kop warme koffie in. Jjs-salón „Favoriet". De regenwolken zijn de gehele dag boven de feestende markt blijven hangen, maai- het is gelukkig nog droog gebleven, al hingen de vlag gen dan ook zwaar en loom neder. Het publiek heeft zich niet onbetuigd gelaten en weer duidelijk laten mer- .ken, dat, weer of geen weer, de markt toch altijd trekt. Standwerkers Het was dan ook vrij druk op het Broersveid, vooral op de plaatsen .waar de standwerkers in actie wa* .ren. Een gorter aantal dan gewoon lijk en nog wclbespraakter dan an ders. zeker omdat het ditmaal om prijzen ging. Vooral de „Veluwse schilder" A. Ludwig, die klodderde met verf en kwistig met z'n grollen en grappen met-ae-hand-geschilder de tegels en asbakken aan de man bracht, trok 'n groot publiek. Deze vlotte woord en vèrf-kunstenaar ging tenslotte met de eerste prijs in het standwer ker s-councours strijken, plus nog de Deze wonderlijke jigvur is de zwemmende" standwerker Hub- bel, die de voordelen van een militaire regen-„zak't demonstreert, „Uitstekend voor vissers e» jonge paartjes!" medaille van. de Schiedamse Ge meenschap. „Voor alles te gebruiken. Je kan er mee in de regen gaan vissen of naar een voetbalwedstrijd kijken en moe der-de-vrouw kan er haar wollen dekens motvrij in opbergen" vertel de standwerker „Hubbel", de enige .zwemmer' op het concours, die voormalige militaire regen-„zakken" aan de man bracht. „Doop uw nylons in het zus-en-zo middel," verklaarde standwerker Van Veltum uit Amsterdam, „en je hebt nooit meer last van ladders." En tot ontzetting van de dames onder het publiek haalde hij een stalen kam door het fijne weefsel. Geen ladder te bekennen! „Pracht apparaat, dit groente-snij- machientje." was de mening van de heer During uit Amsterdam. „Spaart Zö vol was het Bisteren op de Feestmarkt, die bij de viering van het lustrumde gewone wekelijkse markt verving. Vooral de stand- werkers, in het bijzonder de „Ve luwse schildertrokken dg be langstelling je tientallen guldens uit op een vlees-molen plus een amandelpers." En met een verbluffende 'snelheid maakte hij een stapel groenten soep- klaar, „Ben je klein behuisd, geen nood, je kan de groente zelfs klein snijden op je schort" hetgeen hij voordeed ook. Deze standwerker kreeg de eerste prijs voor de „de monstra teurs". Andere prijswinnaars in het Stand- werkers-councours waren de dames Ebb er, die in vlot tempo hun knip patronen kwijtraakten, de welgedane Hilversummer' Levi, die op smake lijke wyze zijn fruitpersen aanprees; de man-met-ae geneesmiddelen Hol- werf uit Amsterdam en. de Rotter dammer Kerkhof die „echt gouden horloges, met één jaar garantie voor een krats" verkocht. Dit concours was een. van de at tracties op deze Feest-markt, die' an ders weinig van een gewone markt verschild zou hebben. De andere at tractie was de loterij, waarvan men de loten kon krijgen bij de markt kooplui en ook bij de samenwerken de winkeliers in het Broersveid. Deze lootjes werden vlot uitgegeven en even. vlot geaccepteerd. En toen commissaris K. Rijpma, na eerst nog als lid 'vian de jury de prijzen aan de winnende standwer kers uitgereikt te hebben, tegen het vallen van de avond in een grote ton winnende lootjes ging opdiepen, hadden velen zich weer op de markt, die toen. al afgebroken werd, verza meld, om naar de uitslag te luisteren, De eerste wedstrijd m deze com petitie van Hermes-DVS is voor haar grote schare aanhangers wel een desillusie geworden. Des te groter was deze teleursteling. om dat het eerste halfuur van de wed strijd tsgen Leeuwarden perspec tieven opende voor een behoorlij ke overwinning. Leeuwarden, werd voikomen overspeeld, doch, zoals dit;op dé velden meer gebeurt, viel het doelpunt aan de andere zijde, zodat Hermes niet alleen tegen een stug .verdedigend Leeuwarden, maar ook tegen een dreigende nederlaag moest optornen, >r Ook na de rust bleef Hermes sterker, al was het lang niet zo overtuigend meer als voor half time en toen Leeuwarden uit een uitval het 2e doelpunt scoorde, wa ren onze stadgenoten verloren. Doch de competitie is nog erg jong en Zondag gaan de blauw-wit- ten met frisse moed naar Be Quick in Groningen. Be Quick, eveneens vorig jaar geen kans gezien heb bende de hoofdklasse te bereiken, begon deze competitie met een 10 overwinning op Leeuwarden, maar verloor daarna met 21 van 't Gooi. Op zichzelf zeggen deze re sultaten niet veel en daar Hermes ondanks de nederlaag toch wel be wezen heeft iets in haar mars te hebben, zijn de blauw-witten zeker niet kansloos in Groningen. Maar dat er heelhardeiwooraleens- Voor geschillen wegens de huurverhoging Bij de vaststelling door de wet van de verhoging van de huurprijs met 5 1c per 1 September is ook bepaald dat in een aantal gemeen ten, waaronder volgens Kon. Be sluit ook Schiedam valt, een huur- commissie moet worden ingesteld die zal onderzoeken en beslissen of een woning als gevolg van aan ver huurder te wijten verwaarlozing niet voldoet aan de eisen, welke daaraan in verband met instand houding en bewoonbaarheid moeten vorden geseld. Op grond van deze rerwaarlozing kan de huurverho ging niet doorgaan. B, en W. hebben nu bij de Ge meenteraad een voorstel ingediend tot instelling van de Schiedamse Huurcommyssie, terwijl voorts wordt voorgesteld om tot voorzitter te be noemen de heer P. W. van Vleddcr, tot vice-voorzitter de heer C. van Schcrpcnisse en tot leden de heren B. Hieminga en J- Vijfwinkel voor de Schiedamse Vereniging van Huis eigenaren, G. Meijers en K. Weer man voor de N-V.V. Bestuurders- bond; A. W. v, d. Sluijs en J. Leen- ders voor de Ka tb. Arbeiders Be weging en B. Kuipers en P. v. d. Spek voor de Christelijke Bestu renbond. gezind gewerkt zal moeten worden, staat als een paal boven water. Zoals verwacht verloor het 2e elftal van Hermes-DVS van SVV 2 en wel met 32, De wedstrijd stond niet direct op hoog peil, maar er werd hard gewerkt en de Hermes- reserves hadden toch wel een gelijk spelletje vediend. Voor Zondag, aanvang 12 uur staat de thuiswedstrijd tegen EDO 2 op het programma. Over de krachten van deze Haarlemmers is in onze streken zeer weinig bekend, zodat dit ons een interessante ontmoeting lijkt. Het 3e elftal speelt om 12 uur te gen Sparta 3 te Rotterdam en onze stadgenoten zullen alles in het werk moeten stellen om een gunstig re sultaat te bereiken en dit lijkt ons nu net iets voor het derde. Het vierde elftal heeft vrij-af. Apothekers-nachtdienst; Apotheek M. M. Evers, L3nge Haven 81. Bellen bij ongeval: (i.G. en GJJ Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (bshalve Maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur er iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dain; geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, te dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van- 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten- Stedelijk Museum; Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultnreei-Contact-Ccntrnm. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage. 2. 4. 13. 7 en 9 uur: "3 Ring Circus". Monopole: 3. 5. 7 en 9 uur: „Op stand in het Zigeunerkamp". Voorstellingen: Irene, 7.30 uur: Ouderavond Pr. Margrietschool. Maison Westhuis, 7.30 uur. Ju bileum-feest Bridgeclub Schie- dam-West. Tl vol i, 8 uur: Jubileum-feest Het Zwarte Fhard, Musis Sacrum, 8 uur: Tot Steun in de Strijd toneelvoorstelling „Narcose". Volksgebouw, 8 uur: Kunst Na Arbeid toneelvoorstelling „Fiat te huur". Arcade, 8 uur: Comedia toneel voorstelling. Plantage, 8 uur: Concert Leger des Heils-orkest. Muziektent Kethel, 8 uur: Con cert St. Radboud. Blauwe Huis, 4.55 en 8.15 uur: Vara Televisie-club. DAMCLUB SCHIEDAM JAARVERGADERING De Damclub „Schiedam" heeft haar jaarvergadering weer achter de rug. De vrjj uitgebeide agenda werd door de vergadering vlot af gewerkt. De aftredende bestuursleden, de comm. v. materieel, J.- de Wilde en de secretaris W. M, Pranger, wer den bij acclamatie herkozen. In de plaats van de penningmeester, die zijn functie beschikbaar stelde», werd gekozen de heer E. v. Hoek, De penningmeester kon in zijn jaarverslag een optimistischer ge luid laten horen dan de secretaris in het zijne, deze was nog steeds niet tevreden over de resultaten die in het afgelopen seizoen wer den geboekt. De prijsuitreiking was weer een van de geliefste agendapunten. Voor het beste resultaat in de afgelopen competitie ontvingen een prijsje de heren I. Visser en J. v. Tilborg, resp. van het le en 2e tiental. Di verse prijsjes werden verder nog uitgereikt voor enkele onderlinge wedstrijden. Tenslotte werd een fraaie wisselbeker overhandigd, voor het behalen, van het clubkam pioenschap. Het was de secretaris, W. M. Pranger, die deze beker, wel ke voor de eerste maal beschikbaar was. mocht ontvangen. De rondvraag tenslotte leverde niet veel stof tot spreken op. zodat ook dit punt spoedig was afgehan deld. Met een opwekkend woord voor het komende verenigingsjaar sloot de voorzitter de zeer geani meerde vergadering. De Damclub „Schiedam" verga dert iedere Donderdag in zaal 10 van het Volksgebouw, Tuinlaan 50. Belangstellenden zijn van harte 'elkom. Interessante modeshow in Musis Sacrum In de met bloemen versierde zaal van Musis Sacrum Het de firma Ber voets gistermiddag zien wat zij de Schiedamse dames voor de komende herfst- en wintermaanden kan bieden. Het bleek een zeer uitgebreide collectie van modellen, waarin modieuze aantrekkelijkheid en doelmatig heid waren gecombineerd. Nee, X- of Y-lijnen werden hier niet getoond, maar wel leuke plooirokken, japonnen met de long torso-line, swaggers van mohair, ratine en Italiaans tweed met heerlijk warme, royale kra gen, gedistingeerde cocktail- en avondtoiletten en vooral fleurige, jeug dige modellen voor „aankomende dames". Reclasseringsdag op 1 October De traditie getrouw zullen de sa menwerkende Reclasseringsinstel- lingen wederom een Reclasserings dag organiseren. De collectedag zal vallen op Zaterdag I October, ter wijl de intekenlijsten vanaf 19 Sep tember tot en met 1 October zullen worden aangeboden. Teneinde deze inzameling bü alle gezindten aan te bevelen is hier ter stede een Comi té van Aanbeveling gevormd, waar in onder meer de burgemeester, enkele wethouders en enkele ker kelijke mensen zitting hebben ge nomen. De Schiedamse afdeling van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen houdt op Donderdag 22 September de „Openingsmiddag" in de Amstel- bron, aanvang 2.15 uur. Mevrouw Caty Verbeek, bekend uit de Libel- Ie zal een „Mode-cocktail".opdienen. Op Woensdag 13 October brengen de Huisvrouwen een bezoek aan de aardewerkfabriek Goedewagen in Gouda, Het vertrek is om 12.45 uur vanaf het Postkantoor. En de Contact-morgen, het kof- fie-uurtje in „De Kroon" wordt ge houden op Woensdag 5 October om 10,30 uur. f De practische driekwart-mouwen van de japonnen zijn iets wijder ge worden. Veel van de getoonde model len hadden de long torso-line, waar bij cle taille iets is gezakt. Vooral slanke figuren kleedt de long torso jeugdig en elegant. Een bijzonder geslaagd model was onder meer „Mademoiselle de Paris", een japon netje van grijs flanel met verlaagde tailleiijn cn een wijde rok. Witte kraag en manchetten, een speelse zwarte strik en een coquet zwart hoedje voltooiden het toilet. Een apart model was ook „Scarlet", een helderrode japon met een grote kraag, ingelegd met zwart fluweel. Aan de lange mouwen zaten trech tervormige manchetten, Dat met heel eenvoudige middelen vaak aller aardigste effecten kunnen worden bereikt, bewees „Windsor", een japon van jersey, waaraan op de linker schouder een. shawl was bevestigd, die via een rever over de rechter schouder werd gedrapeerd, Onder de rokken (veel plissé, veel smalle verticale baantjes) werd vaak een petticoat gedragen. Een opmerkelijk aardig model voor het jonge meisje was „Sailor", een blauw pakje van ratiné, waarbij het jasje een forse, met een gele rand opgevrolijkte matrozenkraag had. Eveneens uitstekend geslaagd was een combinatie van een plissérok en een vest, allebei in een sportieve Schotse ruit. De „Bervoetssisters" bleken twee mannequins, die een mantel en een deux-pièces van dezelfde stof, een gezellig-ruige Italiaanse tweed, droe gen. De mantel vertoonde de A-lijn: laagaangebrachte zakken, vrij smalle schouders en naar onderen toe flink wat ruimte. Het merendeel van de getoonde mantels waren swaggers. Voor jonge meisjes en oudere dames waren, er overigens ook verschillende aangesloten modellen. Een veel ge bruikte mantelstof was fantasie- flauche; daarnaast waren er mantels van mohair, tweed en ratiné, de warme kruUetjesstof. De mantels hadden vrijwel alle de nu zo moderne grote ronde kraag en flinke manchet ten. In enkele gevallen was de kraag zó groot, dat hij deed denken aan een pelerine. Een voor de winter bijzonder aantrekkelijke mantel was een taupe-kleurige swagger, die ge heel gevoerd was met gestreept ted dy. Een garnering van Persianer is op het ogenblik modern. Voorbeel den ervan ontbraken ook hier niet. Een aantrekkelijke- swagger was onder meer die met de mysterieuze naam „Abdulla". De mantel was ver vaardigd van een jersey (warm en licht om te dragen) in multicolour. Een opvallend mooi ensemble was o. die romantische namen! „Renriez-vous in Rome", bestaande uit eén japon in een warme oranje tint, met* een grijze mantel, die was Politie-taptoe op Prinsjesdag Op Dinsdag 20 September, Prins jesdag, geeft het Schiedamse Poli tie Muziekgezelschap o.l.v. de heer M. de Graaf een taptoe op de Grote Markt- Deze vindt om negen uur plaats Schiedams Toneel recipieert Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan zal het bestuur van het Schiedams Toneel een receptie hou den en wel op Woensdagavond in Musis Sacrum van 8 tot 10 uur. De volgende avond Donderdag 22 Sep tember zal een toneelstuk worden opgevoerd, „Tijger" naar een boek van Somerset Maugham. Fiets gestolen De heer N. P. deed aangifte bij de politie dat het rijwiel van zijn zoon, dat voor de woning aan het Broersveid stond, gistermiddag is gestolen. GEMEENTE SCHIEDAM- Pete en Jerry (Dean Martin cn Jerry Lewis) verlaten op dezelfde dag het Amerikaanse leger; zonder cent op zak. Zij komen terecht in 'n „3 Ring Circus", een circus met drie pistes. Jcrry wordt er gebruikt als stalknecht, levende kanonsko gel, leeuwentemmer en olifanten- oppasser. Doch zijn onbeholpen ge drag bezorgt hem tenslotte een carrière als clown; zijn lang ge koesterd ideaal. Vriend Pete zoekt het geluk el ders. Hij maakt veel werk van vrouwelijk schoon, dat in het mon- ster-circus ruimschoots voorhanden is. Maar terwijl hij de lieftallige circus-exploitante Jill Brent (Joan ne Dru) kust, kijkt hij begerig naar het geld. dat door deze vrij age Jiet zijne kan worden. Ook te genover de uitdagende trapeze werkster Saadia (Zsa Zsa Gabar) zijn zijn bedoelingen van nieer fi nanciële aard. Natuurlijk kan dat niet goed gaan. Zijn vriend laat hem in de steek en zijn minnaressen geven hem de bons. Dan komt Pete tot inkeer. Met een innemende glim lach en een liedje maakt hij alles weer goed en iedereen is tevreden. De toeschouwer is dat ook, als hij een zwak heeft voor het circus leven en genoegen neemt met een nogal zoetsappige uitbeelding daar van. Anders zal hij deze laawaaie- rige film. in Passage-theater, die niet veel meer is dan een aaneen schakeling van. clowneske grollen, misschien wel tot het einde aanzien, doch daarna weer vergeten. In Mono pole: De liefhebbers door dik en dun van de cowboyfilm kunnen in Mo- nopole hun hart ophalen, want de koning der cowboys Roy Rogers en zijn „Riders" stormen op hun vu rige paarden door de „Opstand in het Zigeunerkamp", dat traditie getrouw de stukken' er af vliegen. Deze keer gaat het om een trans port van volbloedpaarden, die door gemaskerde benden worden ge stolen. The Roy Rogers Riders laten het er niet bij zitten, temeer daar er bij.de gestolen paarden een kostbaar renpaard is, eigendom van een lief- tallige jongedame, wier ranch valt of staat met het bezit van deze viervoeter. Zoals gebruikelijk is, fikst Roy het wel weer op de hem eigen resolute wijze. Dank zij dezg super-cowbóy worden de boeven op de 'vlucht gedreven en komt alles weer stevig op zijn pootjes terecht. Inspoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad-, plegen. A. Hoogendijk, Tuinlaan 30," tel. 18785; J. J. G. ua Maaijer, Burg. Knapperslaan 30, tel. 68163 en H. J. Ormel, Singel 76. tel. 68250. Geopend is apotheek M. .M. H. Evers. Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. VOETBALTOURNOOI JUBILEREND SPS De Schiedamse Politie Sportver eniging bestaat 25 jaar. Jn verband róFFiCIEEL NIEUWST In verband met de inwerkingtre ding van de Wet tot wijziging van de Huurwet wordt bekend gemaakt, dat verzoeken om de daarbij inge voerde algemene huurverhoging van 5% achterwege te doen blijven t.a.v. de in de Wet bedoelde woningen, welke als gevolg van aan de ver huurder te wijten verwaarlozing ken nelijk niet voldoen aan redelijker wijze te stellen eisen var instandhou ding en bewoonbaarheid, in twee voud moeten worden ingediend op formulieren, die verkrijgbaar zijn ten Stadhuize, Afd. Algemene Zaken (Grote Markt). De ingevulde formulieren moeten in gesloten omslag aan genoemde af deling worden ingezonden. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ter zake een waarborgsom van 5,verschuldigd is, welke uitslui tend bij inwilliging van het verzoek zal worden terugbetaald. Deze waar borgsom moet niet worden inge sloten bij de formulieren, doch wor den. gestort of overgeschreven op de girorekening van de Gemeente-Ont vanger (No. 26529) onder vermelding „waarborgsom Huurwet". De behandeling van de ingediende verzoeken zal worden aangehouden totdat een door de Gemeenteraad daartoe in te stellen Huurcommissie haar werkzaamheden zal kunnen aanvangen. Voorlopig is men verplicht de ver hoogde huur te betalen. Sluiting van Gem. Zwemplaatsen Op Woensdag 21 September a.s. zullen de Gemeentelijke Zwemplaat sen aan de Westfrankelandsedijk voor het publiek worden gesloten. Verschillende voorwerpen, die in de loop van het zwemseizoen door bezoekers van de baden zijn achter gelaten, kunnen nog tot en met ge noemde datum door de rechtmatige eigenaar(s) worden afgehaald. Ophalen huisvuil iii Nieuwland Met ingang van Donderdag, 22 Sep tember 1955 wordt het huisvuil in Nieuwland in plaats van op Woens dag en Zaterlag, voortaan op Maan dag en Donderdag opgehaald. Tafeltennis Stedenwedstrijd in BPM-Sportpark De stedenwedstrjjd tafeltennis te gen. Schiedam, wordt niet gespeeld zooals gemeld in de Stadsgehoorzaal maar in het B.P.M.-sportpark de Vijfsluizen le Vlaardingen. De wed strijden beginnen om half acht des avonds en de datum is 19 Sent. Jn de Dit avondtoilet was'wel het hoog tepunt van de najaarsshow van Bervoets, die gistermiddag in Mu sis Sacrum werd aegeven. Het toilet was champag nek leur \g en had een van de linkerheup aj- hangende draperie. gevoerd met hetzelfde materiaal als waarvan de japon was gemaakt. Een zeer chique model was een zwarte robe manteau, een japon die van voren het effect van een deux- pièces geeft. Zeer smaakvol waren ook een costuum van een zwarte, met gouddraad doorweven stof, on verschillende toiletjes in flock- printed. Vooral de avondtoiletten deden het publiek hier en daar een verlangen de zucht slaken. Heel mooi waren „Casino de Paris", een strapless japon met jasje in zwart-wit satin damast, en „Madame de Pompadeur", een toilet in grijs, op de linkerheup ge drapeerd-met daaronder een weelde aan rode tule. Het hoogtepunt van de show was ongetwijfeld „Lucretia Borgia", een champagne-kleurige lange avondjapon in strakke, hoogst gedistingeerde lijn, met een v*an de linkerheup afhangende draperie. Opendeur-dienst De Evangelisatie-commissie der Hervormde Kerk houdt Zondag avond om 1 uur een Opendeur- dienst in de Grote Kerk, waarbij ds. A. Oskamp uit Heemstede zal spreken over „De Grond van onze Hoop", met dit jubileum zal Dinsdag 20 Pauz® van de wedstrijden wordt er r- pnn rfomnntl i>alm tionnifor, Inccrin rfi» demonstratie gegeven tussen de twee sterkste damesspeelsters tafel tennis van Nederland namelijk de zusjes Cobi en Noortje van Megen uit Nijmegen. - - - De Vlaardingse teams zijn samen gesteld uit speiers van de vereni gingen Shell, HVO, Sunlight, Zwalu wen, De Hoilandiaan en Intiem *55. De organisatoren hopen dat deze ste- denwedstrijd en demonstratie een prachtige propaganda zullen zijn voor deze sport in Vlaardingen en natuurlijk .zijn ook de Schiedamse belangstellenden voor deze avond van harte welkom. Volledigheids halve zij nog vermeld dat deze wed strijden worden gehouden in verband mot het tienjarig bestaan van de Vlaardingse Bond van Lichamelijke Oefening.. Burgerlijke Stand GEBOREN: Philippine E„ d.v. C. L. Verhagen en H. A. Blok; Jacobus M. C.. z.v. H. J. Jeup en J. Snijders; Marianne, d.v. F. Rook en M. A. van Eijk. OVERLEDEN: A. van Mourik, 61 j. Pokken-inenting Op Dinsdag 20 September 1935 des namiddags van 44.30 uur bestaat voor inwoners van Kethel gelegen heid tot kosteloze inenting tegen pokken, ten huize van dr. P. van der Key, Noordeinde 5. Trouwboekjes van de ouders of geboortebewijzen van de kinderen medebrengen. een groot voetbaltour- nooi worden gehouden op hetDHS- terrein aan de Schiedam se weg it: Kethel. Aan dit tournooi,' waarbij, volgens het systeem van de halvè competitie zal worden gespeeld, ne men de elftallen deel van de poli tiecorpsen. uit Delft Haarlem, Go- rinchem, Vlaardingen, de verkeers politie uit Rotterdam, de Konink lijke Marechaussee uit Rotterdam cn natuurlijk ook van Schiedam. De voorzitter van de SPS, inspec teur H. Willems van Beveren 2al om 9.30 uur het jubileumtoumooi openen. AUTO GESLIPT Het was gisteren weer glad op de Rotterdamsedyk. Om half drie is er dan ook een personenauto, bestuurd door de heer H. S. U„ bedrijfsleider uit Den Haag, geslipt en tegen een verkeerszuil gereden, die op de hoek van de Rotterdamsedijk en de Nieu we Mathenesserstraat stond. De paal werd vernield en de auto bescha digd. Kinderen luiden NW-jubileum in De eerste activiteit naar „buiten" in Schiedam is het houden van een kind erf ilmbijeenkomst op 5 October a.s. in het Musis Sacrum. In de leef tijd van 6 tot 12 jaar zullen de kin deren (1200 kunnen er aan deelne men') gaan zien naar een alleraar digst filmprogramma o.a. „Ezeltje Bim". Omdat het NVV 50 jaar bestaat krijgen de kinderen na afloop der voorstellingen, welke van 24 en van 46 uur duren, een verrassing. De kaartverkoop voor de eerste voor stelling is al aardig op gang cn het zal wel niet lang duren of deze is uitverkocht. Voor de tweede voor stelling zijn er ook al wat verkocht, doch in ruime mate nog te verkrij gen, en wel op de volgende adressen (bondsboekje moet getoond worden): Voor de Gorzen (Zuiden): mevr. Ossewaarde, Voornesestr. 19a; Voor het Westen: mevr. Brand, Gordon- straat 31; Voor het Oosten en Cen trum: mevr. Houtzager, Villastraat 116 b,Voor Nieuwland: mevr. Ver- meij, Cort v. d. Lindenlaan 2; voorts bij de bodes van ,de bij het NVV aangesloten Bonden. Ned. Herv. Kerk Grote Kerk: 10 uur ds A. Hoffman, S uur Vic. A. van den Ban, 1 uur ds A. Oskamp (Opendeur- dienst). Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. D. Smids. 5 uur ds H. W. .Hemmes. Wes ter kerk: 9 en 10.30 uur dr L, J. Caze- mier (H. Doop). 5 uur ds M. Ottevan- ger. Vredeskcrk: 9 en 10.15 uur ds H. W. Hemmes en 7 uur ds J. G. Jansen. Kethel; 10 en 7 uur ds De Bruijn. Ned. Hervormd Geref, Kerk Gebouw Irene: ds M. Ottevanger en Westerkerk 5 uur ds M. Ottevanger. Geref Kerk Oostcrkerk: 10 uur ds W. A. Krijger cn 5 uur ds O. Brinkman, Plantagekerk: 0.30 ds J. M. v. Krimpen en 4.30 uur ds W.A. Krijger. Juliana- kerk: 10 uur ds G. Brinkman en 5 uur ds E. de Vries. Kethel: Ö.30 uur ds S. P. Dee en 2.30 uur ds V), A. Krijger. ZIekendlenst Gemeente-ziekenhuis: 7 uur ds A. Hoffman. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Wa rande/B.K.-laan: 10 en uur ds A. Zwiep (H. Avondmaal). Oud-Gcrcf. Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F, Luytjes. Houdt jeneverfeesten" zegt de heer Van Wijk AMSTERDAM. De Rotterdamse zakenman Jean van Wijk Is van plan binnenkort tegen ex-kapitein R- Westerling een klacht in te dienen wegens oplichting. „Westerling heeft mij geld afhandig gemaakt om naar Indonesië te gaan met de „Evipan' maar h(j is helemaal niet gegaan en houdt van mijn geld jencvcrfeesfen' zei de heer Van Wijk. „Hij drinkt verschrikkelijk veel. Ik heb hem 20.000.— gegeven voor zijn reis naar Indonesië. Bij tiental len anderen heeft hij ook grote be dragen los gekregen, eveneens onder het valse voorwendsel dat hij. er zijn Indonesië-expeditie van wilde bekostigen. Als er enig verhaal is maar ik geloof dat hij alles opmaakt of al heeft opgemaakt zal ik trach ten het geld ook van hem terug te vorderen", verklaarde de heer Van* Wijk. Na val in mangat Ned. Prot. Bond Weatvest 92? 10.30 pe 22-jarige Braziliaanse matrons UlEv&tvriitt Hk«S- m'»urJe/Rerr r IPedr0 F- Dos Santos, is gisternacht Bahnmü)Ier in het Havenziekenhuis overleden. Oud-Kath, Kerk Dam 18: 10.15 uur'Hij was Woensdag aan boord van Verjaardag Kerkwijding 5 uur Vespers, het Braziliaanse marine corvet Mea- Baptlsten Gemeente Kerkgebouw rim op weg naar zee, varende op de Broersvest 53: 10 en 7 uur ds J. Segaar. j Nieuwe Waterweg, tussen Maassluis tnh#i- 7 3o"uen Hoek van Holland, achterover in uur «eiligingssamenKomBt, 7.30 u, Vtn- mancftit ooiraiipn wanr^or* lm lossingssamenkomst. Cerrit Verboon- een manSat gevallen, waaraoor. «y straat 6.30 uur Openluchtsamenkomst een rugwervelfractuur had opgelc- oJ.v, majoor en mevr. J. H. Drent je. pen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1