Dr Paul Julien, na onmenselijk zware tocht, terug uit Afrika Kapper 98.000 Ouderen aan werk geholpen Muildieren bleven vast zitten in doorn bossen Intensief onderzoek naar politieke meningsvorming S Bevoegdheid van belasting inspecteurs tot aanslag vervalt na drie jaar CARRUGAN Voorts. f Luchtbrug van Y.S. naar West- Duitsland Vuurtoren bedreigd Eén dode en 5 gewonden bij autobotsing NIEUWER-AMSTEL PROEFKONIJN SiilBIliSlffiilSBlilBïI mm IS Voor 8000 man langer herhalingsoefeningen Geen TV van Nederland- Belg RADIO ERT.V. ie genez Thunderjet in West-Duitsland neergestort Arbeidsbureaux melden: Tuinarchitecten uit VS voor studie reis naar Europa Instelling raad voor spoorweg ongevallen Zaterdag 17 September 1955 3 T fAdvertentie IJVÏ.) Pastoe, blijvend fris en modern uitgebreide installatie daarvoor mee. Het transport daarvan, per muil dier. door onherbergzame gebieden vormde een dagelijks terugkerende bron van grote zorgen. Leeuiven op rooftocht De expeditie vestigde een basis in het gebergte nabij Gidole. 25 km ten zuidwesten van het Ruspoli-meer. Daar, op 2300 m. hoogte, werden trots bijzonder ongunstige klimaatsoin- standigheden, de eerste onderzoekin gen verricht en de tocht naar het Stefanie-meer en het Dume-massief voorbereid. Daarna vertrok dr Julien. met een muildierkaravaan naar het zuidwesten. Na een tocht door het Konso-ge- bergte en de Adosoebei-vlakte, waar de muildieren s nachts voortdurend gevaar liepen door leeuwen te wor» Ethiopië, het grote keizerrijk; in den v,el'Sdhi;m'd-. ^reikte de kara- Oost-Afrika, is sedert lang geen ge- vaan de Woito-nvier. isoleerd gebied meer. .Het ondergaat Is ve,c pogingen gelua- sedert tientallen jaren een snelle le na enige dagen de sterk ge- economische ontwikkeling, onder ïw®1Wd„str°™1'' ,d,l! ,lc"r van leiding van keizer Haile Selassie, die krokodillen bleek ie herbergen, te wordt bijgestaan door vele Europese J™' waden. De krokodillen moesten en Amerikaanse adviseurs. Een no- i door voortdurend pntniarop een dern wegennet verbindt de verre DEN HAAG Na een vrywel bovenmenselijke tocht door de wildernissen van Ethiopië (Abessiniël, waarbij het doel van zijn expeditie herhaaldelijk in groot gevaar heeft verkeerd, is dr Paul Julien voorzitter van het Ned. Genootschap voor anthropologic (leer van de mens als natuurlijk wezen) in ons land teruggekeerd. „Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat mijn reisgenoten bedienden, tolken, muildierdryvers, soldaten, allen Ethiopiërs en ik er levend doorheen zjjn gekomen," vertelde hü. „De gevaren, die wjj moesten trotseren, waren veel groter dan ik ooit tijdens een van mijn vroegere Afrika-reizen heb ondervonden. Het was mijn negentiende tocht door Afrika, Ik heb dus enige ervaring, maar vele moeilijkheden, die wij deze keer het hoofd moesten bieden, had ik beslist niet voorzien. Achteraf gezien was de taak veel te zwaar voor één man'* uithoeken van het rijk met de hoofd- stad Addis Abeba. Toch zijn uitgestrekte gebieden nog zeer. moeilijk of in het geheel niet bereikbaar en juist deze streken j herbergen menselijke bewoners die in wetenschappelijk opzicht bijzon- j der belangwekkend zijn. De taak van de expeditie omvatte j in de eerste plaats een uitgebreid Voor 20.000 soldaten afstand worden gehouden. Daarna betrad de expeditie, waarvan alle leden door malaria waren geteisterd, de waterloze en vrijwel onbewoon bare doomsteppen, die zich ten N.W. van het Stefanie-meer uitstrekken. De expeditie trof hier slechts noma den aan, die bij 't naderen van de karavaan steeds op de vlucht gingen. Vervolgens boog de karavaan af naar het zuiden en hier namen de bloedonderzoek op" ménsen" waarbij - moeilijkheden snel 'toe. Gehandicapt de verspreiding der sikkelcellen- j ö°or het verlies van een deel der anomalie (een voornamelijk in Afri- lastdieren en de desertie van bijna ka voorkomende afwijking van de de. helft V8n inlandse personeel rode bloedlichaampjes) op de voor-luchtbrug ingesteld tussen de "lucht- grond stond. Dr Julien voerde een j tl u»"*® Tn basis'McQuire in New Jersey en het I -ivvwrnn n een i aaon »rt van Frankfort in WeSt NEW YORK. De Amerikaanse j militaire autoriteiten hebben Langzaam en verraderlijk knabbelt de ==2 zee stukje voor stukje van het Texelse. strand af. Nog steeds staat daar op 't eiland de vuurtorenmassief en trots, ==2 maar het gebouwtje, dat iets meer naar voren staat en dat in werkelijkheid èèn van de observatieposten der lucht- 2== nachtdienst is, zal er volgend jaar niet meer staan. Verleden s™ jaar toerei dat huisje nog op een behoorlijke afstand van de =52 duinrand neergezet, maar de zee knabbelt verderon ver stoor- baar, als een voortdurende bedreiging. Nog een kleine vijftig —5 meter is de vuurtoren van de kust verwijderd, hoeveel zal het volgend jaar zijn? En zal de vuurtoren de weg gaan van het S~ gebouwtje op de voorgrond. Het lijkt onvermijdelijk, maar de mensen kunnen veel tegenhouden Na overschrijving van f 2.op giro 51638 en bij vermelding ven letters A.C. op het girostrookje, sturen wij U gaarne de volledige PASTOE-cata- logus. U.M.S.-Pastoe - Rotsoord 3 - Utrecht MIDDELBURG, Op de rijksweg tussen Krabbendijke en Kruin ingen is een uit de richting Kruiningen komende en uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige personenauto bij het pas seren van een boerenwagen in bot sing gekomen met een uit de an dere richting komende personen auto. De naast de bestuurder, dokter H. uit Aardenburg, zittende 53-jarige mevrouw GroeneveldDrewes uit Cadzand kwam om het leven. De vijf inzittenden van de tegenligger met een van Zl?n kiemc, donkere werden allen vrij ernstig gewond. vrienden enige dagreizen uiteen te liggen en waren voor het merendeel droog, zo- j dat het watergebrek ka tast ro fa al I dreigde te worden. Bovendien was het weinige water dat men vond, veelal brak. De armelijke planten groei van de doornsteppe bleek on toereikend om de resterende lastdie ren in bet leven te houden, waar door grote omwegen in westelijke richting, waar meer gras te vinden i was, nodig waren. Tenslotte bereikte de uitgeputte karavaan het gebied van de stam der Hamar; onhandel bare en moordzuchtige inboorlingen. Gezien de slechte toestand van zijn lastdieren moest dr Julien zijn plan om naar het Stefanie-meer door te dringen opgeven. Hoewel hij nauwe lijks 30 km van de westoever van het m eer verw ij der d liiil! iülüli Duitsland om de aflossing van Ame rikaanse troepen in Duitsland te ver- j snellen. Deze Operation Fly waarbij gevlogen wordt met porttoestellen die van burgerlucht vaartmaatschappijen zijn gehuurd, zal zes maanden duren. In totaal zul len IO.OOö Amerikaanse soldaten uit lutiliiiiiilli vinden de Ver- Staten naar "West-Duitsland en een eenzelfde aantal in omge keerde richting vliegen. n?" ^7*™!='L.werp tot tijdelijke afwijking var ducht- O O f~)lT «s maar een kort stukje •*-* Over een juffrouw uit de bwtfi. Een poosje geleden hield zij myn vrouw m een groentenwinkel staan de en sprak: ,Mag ik eens vragen V hebt sn'n mooie permanent. Waar hebt u dat laten doen?" Mijn vrouw noemde man en paard „Non, dan ga ik daar ook eens heen," besloot ze en streek behaag ziek door haar moede lokken. „Maar dan moet u wél vooruit even opbellenwant hij heeft het héél druk," waarschuwde mijn vrouw. Het werd beloofd. Het vervolg speelde gisteren, op dezelfde plaats van handeling. Mijn v roti ia proefde juist een pruimpje, toen de juffrouw binnentrad met een bijzonder koel knikje onder een nu woelig ten hemel kroezend kapsel. „Is u bij die kapper geweest?" vroeg mijn vrouw. Êe voelde zich ge» beetje medeplichtig aan zijn zichtbaar gebrek aan inspiratie. Maar de juffrouw antwoordde afgemeten: „Nee hoor, bij hem ga ik niet." „Waarom niet?" „Hij ia pro Duits," zei ze. Het. was een verrassende medede ling over een man die altijd een nummer van de „Figaro" uit zijn zak laat steken en uan louter Franco- philerigheid de hele dag met „Oh la la's" om zich heen strooit. „Hoe weet u dat?" vroeg mijn vrouw dan ook. „Ach mens, het staat in het tele foonboek," antivoordde de juffrouw en verliet de winkel. Thuis hebben we het nagekeken. Ze heeft gelijk. Achter de naam van de kapper staat, vermeld: produtts Guerlain et Houbigant". KRONKEL. DR PAUL JULIEN AMSTERDAM. Binnenkort zul. (en de inwoners van de gemeente Nieuwer-Amstel door tientallen studenten worden ondervraagd over hun politieke overtuiging en de wij zigingen, welke zich daarin in de loon van hun leven hebben vol trokken. De Ned. Kring voor We tenschap der .politiek organiseert namelijk niet het oog op de verkiezingen in 1956 een onder zoek naar de politieke meningsvor ming. Nieuwer-Amstel is gekozen, om dat dit een gemeente is van be perkte omvang met een voldoend, gemengde bevolking, in de buurt var» Amsterdam, waardoor de kos ten van het onderzoek niet te hoog behoeven te worden. De Ned. Or ganisatie voor Zuiver-Weten schap pelijk Onderzoek (ZWO) heeft een subsidie voor deze enquête ver- leend- Het doe] van het onderzoek is inzicht te krijgen in de motieven en omstandigheden van de keuze bepaling der stemgerechtigden en de eventuele veranderingen daar- (Van onze radioredacteur) RONDUIT teleurstellend moet de weigering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond genoemd worden.' om zijn goedkeuring te hech ten aan een directe reportage van de interlandwedstrijd Nederland— Belgie, die op 16 .I., October in Rot terdam zal wor den gespeeld. Formfeel staat het Belgische be stuur in z'n recht: de Europese Voet- ba lfederatie heeft indertijd bij het 2.g. „Weens proto col" bepaald, dat voor de T.V.-uit- zending van een interiandontmoe- ting ook de toestemming nodig is van het land, dat op bezoek komt. De K.B.V.B. meent, dat de N.T.S.- uitzending ook in delen van België ontvangen zou kunnen worden en daardoor een nadelige invloed zou kunnen hebben op het bezoek aan de bekerwedstrijden, die daar wor den gespeeld. Als de reportage niet door de Bel gische zenders wordt gerelayeerd zal zij slechts in een klein deel van Bel gië ontvangen kunnen uorden. Het van. Men zal vooral letten op de godsdienstige, maatschappelijke en «ccnomische positie van de onder vraagden. Ook zuilen o.m, het ge slacht en de leeftijd van de stem gerechtigden m het onderzoek wor den betrokken. Ook zal men nagaan de invloed van persoonlijke erva ringen en van tradities. Men hoopt inzicht te krijgen t.a.v. het vraag stuk of bepaalde groepen der be volking meer neiging tot wijziging van politieke overtuiging vertonen dan andere. Dit eerste groot-opgezette onder zoek van deze aard in ons land zal niet meer dan voorlopige aan wijzingen omtrent bepaalde factoren kunnen opleveren. Men hoopt dan ook in I960 er. latere jaren derge lijk.-. enquêtes te houden en dan tot scherper-omlijnde resultaten te komen. Het onderzoek welks resultaten na de verkiezingen worden gepu bliceerd zal nu worden geleid door prof. dr J. J. de Jong. hoog leraar in de wetenschap der poli tiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit in Utrecht, en prof. mr L. G. A. Schlichting, hoogleraar in hetzelfde vak aan de R.K.-Universiteit in Nij megen. trachtte hij een doortocht te vinden door nog nooit betreden ge- bergten, die de waterscheiding vór men tussen het Stefanie-meer en 't Rudolf meer. Uitgeput Deze gebergten bleken met on doordringbare doormvildesnissen be dekt ie zijn en zijn vrijwel geheel waterloos. Na een uitputtende tocht, tijdens welke de resterende muildie ren herhaaldelijk in de doornmassa's bleven steken, bereikte de karavaan een vallei cn daarna opnieuw het dal I van de Woïto-rivier, In deze vallei vond dr Julien de raadselachtige Dume-stam terug. Het bleek, echter dat dëze^inboor lingen. geteisterd door ziekten geen pygmeeën waren, zodat de berichten. die de ontdekker Donaldson Smith j hierover in 1894 publiceerde onjuist j I bleken. De Dome's zijn uiterst schu- we. doch vriendelijke mensen die in voortdurende angst voor de agres- sieve Borana-Galla stam leven. Bij sieve Bora na-Ga II a-stam leven. Bij j lien bloedonderzoek uitvoeren. i Daarna keerde dr Julien via het Gowazie-gebergte. waar dc expeditie i op 2800 m. hoogte kamperen moest, naar zijn basis nabij het Ruspoli- meer terug. crp tot tijdelijke afwijking van de Dienstplichtwet. De regering meent, dat" voor 1956 nog een aantal van rond 8000 dienst plichtigen de mogelijkheid zou moe ien worden geopend, de herhalings oefeningen te vervullen voov een tijd van 6 tot 30 dagen boven het thans wettelijk toegestane aantal. DEN HAAG. De veelheid der belastingwetten en de verscheiden heid der handelingen, waartoe zij de belastingplichtigen en de belasting administratie verplicht, zijn aanlei ding tot vee! misverstand en veel overbodig werk. Vandaar, dat minis ter Lieftinck In 1948 een commissie heeft ingesteld met als taak, voor stellen te doen tot vereenvoudiging in de belastingwetgeving. Deze com missie heeft haar taak in 1954 vol tooid met de indiening van een ver slag en een aantal ontwerpen van lopen van een termijn van drie ja ren na het tijdstip, waarop de be lastingschuld is ontstaan. Dc belas tingplichtige krijgt binnen deze drie jaar bericht van een eventueel be sluit, geen belasting op te leggen. Als dagtekening van de vaststel- Raad voor Scheepvaart Inhouding gevorderd van monsterboekjes AMSTERDAM. De Raad voor Scheepvaart heeft de zaak behan deld van 23 opvarenden van het s.s, „Arendsdjjk" van de Holland— Amerika Lijn, die op 1 April j.l. hun arbeidsovereenkomst met deze maatschappij hadden verbroken. Volgens de 23 opvarenden had den zij met de chef d'éqiiipage af gesproken, dat de hofmeester P. D. Haksteen, tegen wie zij klachten over de hoeveelheid en de hoeda nigheid van het voedsel hadden, niet meer zou meevaren. Onder die voorwaarde hadden zij gemonsterd en inderdaad ging op die reis een andere hofmeester mee. Op 31 Maart keerde de „Arends- dijk" in Rotterdam terug. De vol- Advertentie t-M.) Er is maar één origineel Zweeds melkdiëet Mooie/ werkelijk slank! Beslist onschadelijk BRITSE HYPNOTISEUR: ..Ik ivil Boelganin van kettingroken en TORQUAY Ëen Britse beroeps hypnotiseur heeft een telegram ge stuurd aan premier Boelganin van de Sowjet-Unie en hem aangeboden hem te genezen van zijn ketting rokerij. opdat zijn goede gezondheid zal terugkeren. „Het zal mij ten zeerste bedroeven, wanneer ik van de Russische staatsman geen ant woord zou krijgen", zo zei de 6G- jarige Henry Blythe. „Ik ben be reid er voor naar Moskou te gaan". De Engelsman vertelde, reeds hon. derden mensen van de gewoonte van het kettingroken te hebben ge nezen en het veie roken is volgens De vaardig procederen De staatssecretaris van Financiën len; ditzelfde geldt voor de verho- heeft nu bij de Tweede Kamer inge- ging bij administratieve maatregelen diend een ontwerp „Algemene V/et j voor een strafbaar feit. nadat dé be- inzake Rijksbelastingen". Dit ont-1 lastingplichtige deswege door de werp heeft geen betrekking op de strafrechter is veroordeeld of ee accijnzen, maar verder op alle be- lastingen .welke door de rijksbelas tingdienst worden geheven. Volgens de toelichting is dit ont werp de eerste stap naar de gewens te vereenvoudiging. De tweede stap zal zijn de aanpassing van het hele verdere belastingrecht aan deze al gemene wet. met de mogelijkheid, verschillende materiële wijzigingen in dit recht nader onder ogen te zien. Het huidige ontwerp regelt kwesties als de aangifte, de aanslag- regeling. bezwaar en beroep. Verder is er eenheid gebracht in voorschrif ten inzake de woonplaats, strafbe palingen en een reeks van afzonder lijke onderwerpen, b.v. het over schrijden van termijnen. Ook is de terminologie gelijk gemaakt. Hieronder vermelden w(i nog eni ge speciale punten uit het ontwerp. Bepaald is, dat de bevoegdheid van de inspecteur tot het vaststellen van een aanslag vervalt door het ver ting van de belastingaanslag zal I gende dag zou het schip vertrekken voortaan de datum van het "belas- voor een reis naar Amerika. Enke- tingbiljct gelden en niet de (aan de j le uren voor het vertrek bleek de belastingplichtige onbekende) datum opvarenden dat de oude hofmees- waarop de aanslag wordt te boek ter aan boord was teruggekeerd. Zij gesteld. j beriepen zich op de afspraak, die zij indertijd met de chef d'êquipaga zouden hebben gemaakt. verhoging wegens licht- rocederen komt te verval- vervolging door een transactie heeft voorkomen. Piloot gedood BONN. Vrijdagmorgen is een Thunderjet-xtraaljagrcr F 84 van de vliegbasis Volkel neergestort bii Schnceren, noordwestelijk van Han nover. De 23-jarige ongehuwde ser geant-vlieger A. Kloosterman is hierbij omgekomen. De machine nam deel aan de herfstmanoeuvres van de N.A.V.O. De maatschappij ontkende echter een dergelijke afspraak. Drie en twintig opvarenden weigerden toen uit te varen. De inspecteur van de scheepvaart vroeg voor de meerderjarigen van de 23 opvarenden inhouding van het monsterboekje voor de tijd van zes weken. ITHACA (New Jersey) Door een legaat van 50,000 dollar krijgen studenten in dc bloemencultuur en i tuinarchitectuur van de Amerikaan- sP Comell-universiteit gelegenheid i hun kennis in Europa te gaan uit- i breiden. Uit de rente van dit legaat kan j elk jaar een veelbelovende student in deze studierichting een jaar naar het buitenland gezonden worden. De I student zal dan een praktijkjaar I doorbrengen bij beroemde firma's of cursusseri gaan volgen aan de spe- r ciale scholen in Versailles. Reading I of Aalsmeer. DEN HAAG. De Gewestelijke Arbeidsbureaux hebben in 1954 ruim 98.000 oudere arbeidskrachten boven de 40 ja-ar aan werk geholpen. Dit is 37 procent van hel totaal aantal plaatsingen, waarvoor de bureaux hebben gezorgd. Van de 98.000 oudere arbeid s- Het te werk stellen van oudere werkkrachten is een moeilijkheid 1 j ..van geringe omvang" bewijst dit i verslag. Dit komt door de zeer gun- stige conjunctuur. Het verslag, dat ingeleid wordt 1 met een woord van minister Suur- hoff. gaat vrij uitvoerig in op de Blythe de enige oorzaak van Boel- krachten waren er ongeveer 51-000 stand van zaken op de arbeidsmarkt ganin's ziekte. ouder dan 50 jaar. Dit blijkt uit het en op de arbeidsbemiddeling. In zijn „Ik ?x>u de maarschalk kunnen „Verslag van de verrichtingen gedu-voorwoord merkt de minister op. genezen met gebruikmaking vaneen irende het jaar 1954" van het mini- i dat in menige bedrijfstak een tekort tolk zoals ik reeds eerder heb moe-sterie van Sociale Zaken en Volks-1 aan arbeidskrachten is ontstaan, zo- ten doen. Binnen drie dagen zou een gezondheid, dat Vrijdag is versche-f als Nederland in geen tientallen ja- vol ledige genezing kunnen intreden", j nen en aan de leden van de Staten ren heeft gekend, verklaarde Blythe nog. iGenraal is toegezonden. bij on" sche clubs h5ervan de zouden rmlcrvi Baaivm achten v\ van de weigering. den Nederlanders Feijencvrc-m-.aoi zijn. d« dat He Relgï- .ienlijke scha lij motivering :o tienduizen- niet in het ontneemt 'de'wedstrijd' Atct een strijdbare haan voorop betogen inwoners van Malakka tegen de amnestie die aan een grote op het beeldscherm te zien. zwak en groep opstandelingen op 3 September werd aangeboden. Ook de premier van Malakka Tunku Abdul ÏSotaStt1 VM hel Belg,srhe bes,ul'r 1 Rahman hopt in ia stool mee, vlak achter dc haan. De arbeidsbureau* hebben in 1S54 maar 36.650 jeugdigen geplaatst (in 1953: 45.600). Door de overspannen arbeidsmarkt was het voor de jeug dige arbeidskrachten veel gemakke lijker «en baan te krijgen. Tegen het eind van September 1954 waren er 52.600 aanvragen om mannelijk personeel geregistreerd. Wetsontiverp ingediend DEN HAAG ny de Tweede Kamer is ingediend het wetsont werp tot wijziging van de spoor wegwei ter nadere regeling van de wijze waarop een onderzoek wordt Ingesteld omtrent ernstige spoor- i wegongevallen. Voorgesteld wordt een spoorwegongevallenraad In te stellen. Dit is een lichaam waarvan de leden door de Kroon worden be noemd. Deze raad kan uit vijf le den bestaan, waaronder in ieder geval twee technisch deskundigen. In het geval, dat dc raad tot «e conclusie komt. dat in het belang van de veiligheid van het verkeer over de spoorweg bepaalde maat regelen in het spoorwegbedrijf ge troffen dienen te worden, zal hij deze ter kennis brengen van dé minister, waarna deze aan de be stuurders van de spoorwegdienst kan opdragen, deze maatregelen te nemen. Wij stellen U va or: C. 7054, op 23 Februari 1951 geboren uit het huwelijk van C. 234, en C. SI. Een trotse telg, dat is zó met het blote oog te taxeren. Wij wagen ons u-el- iswaar niet aan de hoeveelheden spek, die dit weelderige i;arken dag Een lyrische i In het warme Calabrië zat Giuseppe Jachlno bij zijn kapper en wachtte op zijn beurt. Het duurde lang en daarom stond hij resoluut op 'en verkondigde, hij zijn klandizie maar aan een an- l dag ttit met zich meedraagt, maar der zou gunnen. De kapper haalde daar- hei lijkt ons, dat een hongerige kin- en belicndig een pistool derkolonieer minstens een treek oP™T mee gespijzigd kan worden. Overi- omdat hij niet zon beste schutter was pens bieden u;e onze nederige e.t- suisde de kogels nebjes langs Jachino' Hierna 1 bergen, die uitgekamd. cuses aan. dat we het. hier wagen het woord „varken" in de mond te nemen. want. de draagster uan bo venstaande distinctieven staal offi cieel bekend als „stamboekfokzeug". Als zodanig liet ce sich door des- kceJs1, fcundipe blikken bctoonderen op de nationale tentoonstel Zins? pan var kens en schapen, die in de vee markthallen in Den Bosch gehou den werd. Maar ondanks roem en waardering hangt het slagersmes als een zwaard van Damocles boven het hoofd uan C. 7054. Voorat nu de tuinier u'eer nadert. na Parijs het ver- de stad. Het voortvarende st:,asbesiuur 15 bezig een aparte politie- bngatie op te richten, die daartoe heel Horne zal doorkruisen. Ze is daarbij uitgerust met z.g. „tonometers", ver- nuihge instrumenten, die met een naaldje de omvang van het geluid re gistreren, En wee degenen, die boven het maximum komt. De Hngelse ris Donderdagmorgen verteld. Nee niet over de grootste vis. die hij ooit Bevangen had. Integendeel! dA vis die Gunson ving. was zb klein, dat je 'm nauwelijks mot het blote oog kon zien. Een apotheker heeft bet beestje gewogen; het was niet zwaarder dan een gram. .,lk dacht dat bet een blaadje was. tocsi ik ophaalde," vertelde BIH. Hij bewaart de vis nu op sterk water. Bao Dai die zich staatshoofd van Vietnam noemt, maar zich liefst de hele lange dag door de Zuidfranse zon laat blakeren, heeft zijn jacht verkocht. Dat De schoonmoeders in de Braziliaanse ?,raat Sao Paotp krijgen hun eigen dag. Bill Gunson beeft 4en h«mhu van heel sterk verhaal 1 beambte, die vindt dat bet nu Tnaar w"s..ulLmoet z^n '"et de venijnige kruis.och ten en flauwe mopjes in kap- persblaadjej. Vandaar de schoonmoeder. wf.V?H,w Evelyn Coleman uit Chicago heeft het sommetje van 490.000 dollar (ongeveer twee milliocn gulden) als fv-«HaY'ergOC4*m* Seëist bi) 41 drank- ir°^eï?rcn' f dlcd dat omdat ze van Oerdeel was dat deze slijters, haar man zouden hebben gesterkt in znn riil moc!t aanzienlijk, zijn geweest, gezien de eis van mevrouw -f Oven gens zit mijnheer zelf in „.VI verschrikkelijk, want hij zal d« gevangenis omdat hij verz-uimde dc et waarschijnlijk nog wel één hebben, wekelijkse 45 dollar voor het onderhoud f ïan» dat Jacht is *ns >'an ziJn ««in af ie geven Maar wa* i biI?cbleve?- ?,ic 5uSdt -Huang Giang", »s dat vergeleken bij oen hali milHc.-*' I wat zoveel wil zeggen als „Boodschap- aollar. milljo.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2