„Sursum Corda - een centrum voor t Hervormde Jeugdwerk Geen slecht weekeinde voor de Schiedamse voetballers 7 Was Bloemendag t Oude Diaconie-huis is uit het verval herrezen Narcose" - goede thriller Comedia: Onder één dak Martinit won overtuigend met 6-0 van A VO-ZVC WALDO-TAXI Jeugd-wandelmars SCHAKERS VIEREN VROLIJK FEEST Toneelstuk van Tot Steun in de Strijd Het probleem van het samenwonen van DOK (SSSSfe^raa JEUGDIGE DIEVEN IN R.K. KERK Koeien op spoorlijn aangetroffen Contactavond Pr. Margrietschool met „De barbier van Sevilla" VERKEER MOEST WORDEN OMGELEGD „Schiedam-W" viert jubileumfeest v. tL VEEM AGENDA Huldiging in Gem. Zwemplaatsen Burgerlijke Stand t Autobestuurder aangehouden Wie helpt met auto? Schiedams echtpaar gaat de Koningin zien Als je ook jarig bent gelijk met de Koninklijke Familie Maandag 19 September 1955 Het jeugdwerk san de Nederlands Hervormde Kerk in Schiedam is a-eer een blangrijk centrum rijker geworden! Hel is 't oude Diaconie huis c.an de JVieuwstrmt is, die uit de as (of juister: uit ic zeer vervallen slaat) is verrezen en nu onder de naam „Sursum Corda" plaats zal bieden aan de vele vormen van activiteit onder de Her vormde jeugd. Zaterdagmiddag had de ingebruikname plaats. De heer A. dc jong, die samen met de heer E. Alcman het restauratiewerk heeft geleid, overhandigde hierbij dc sleutel aan de heer J. Vecningcn, de voorzitter van dc Diaconie der Hervormde Kerk, die sinds 'kort weer is doorgegeven aan ds A. Hoffman, de voorzitter van de stichting tot exploitatie van het gebouw „Sursum Corda' Verhef de Harten. Dit gebouw heeft een wel korte maar toch merkwaardige geschiede nis achter de rug. In 1876 was het een geschenk van mej. Alida Loop- uyt aan de Diaconie om er een te huis voor ouden van dagen cn half- wezen van te maken. De exploitatie van dit „Diaconie-huis" verliep erg moeilijk en het Weeshuis der Her vormden moest in de financiële nood bijspringen, cm het in 1925 zelfs over te nemen. Toen is een groot deel bijgebouwd. Daar er-echter te genwoordig weinig wezen meet zijn (ook het Weeshuis der Hervormden is immers als Lindenhof geen wees huis meer) raakte het in onbruik en in verval. „Als een olifant op zolder" omschreef wethouder Th, J. L. van den Berg de toestand. Daar er echter in Schiedam drin gend behoefte bestaat aan een cen trum voor het kerkelijke werk en vooral het jeugdwerk, sloeg de Ker keraad van de Ned. Hervormde Kerk toch een oogje op dit gebouw. Vooral ds. A. Hoffman. Twee leden van de Kerkeraad, de genoemde he ren A, de Jong en E. Aleman, zijn toen de plannen gaan uitwerken en zij verklaarden, zelfs met beschei den middelen, dit gebouw nog in bruikbare toestand te kunnen krij gen. Zij hebben hun woord gehou den! Dat konden Zaterdag alle aan wezigen getuigen. Er is getekend en gerekend (ook met de centen), getimmerd en ge metseld maar het resultaat mag er zijn. De firma J. van de Tempel en Zn. heeft het werk binnen ver richt en de firma Bakker heeft „er het gezicht aan gegeven", n.l. de oude gevel voorzichtig weer hersteld. Het gebouw is sinds kort weer het eigendom van de Diaconie, maar de exploitatie is in handen gegeven van de nieuwe Stichting, waarvan ds A. Hoffman de voorzitter is. Om dit gebouw echter lonend te kunnen maken moest een deel van de ruim te vast verhuurd worden. Zo heb ben Pro Juvcntute en de copieer- inrichting Speed beneden en de Stichting Hervormd Maatschappelijk Werk en „De Zonnebloem" boven er hun kantoren gevestigd. Daarnaast zijn er echter nog vele lokaliteiten beschikbaar voor de ..losse verhuur". De C.J.M.V. is huurder, twee pad- vindersgroepen hebben de zolder tot hun ..home" gemaakt en vele andere Hervormde verenigingen hebben het voorbeeld gevolgd. Toch zijn er nóg ruimten vrij, wachtende op de be langhebbende jeugdverenigingen. Vermeldenswaard is ook dat er ook een feest-zaaltje is ingericht, dat 125 personen (of 75 personen zeer ruim) kan bevatten en dat heel gezellig is aangekleed. In dit zaal tje nu had Zaterdag de officiële overdracht plaats, waarbij door vele personen hartelijke woorden zijn ge sproken. Ds A. Hoffman als voor zitter van de nieuwe Stichting, de heer J. Veeningen. als voorzitter van de Diaconie, de heer A de Jong als de bouwer, ds H. W. Heinmes als voorzitter van de Kerkeraad, wet houder Th. J. L. van den Berg na mens het gemeentebestuur, ds J. G. Jansen als voorzitter van de Jeugd raad, de heer A. M. Sunderman na mens de Jeugd-gemeenschap, de heer H. Gotink als voorzitter van ..de Belangen" (gebouw „Irene" zal geen concurrent zijn, zei hij) en de heer E. Cox. namens de provinciale Diaconie-commissie. Het oude Diaconie-huis zal. ver bouwd, onder de naam „Sursum Corda" plaats bieden aan de activiteiten van de Hervormde Jeugd in Schiedam Zwarte Paard-lustrum Het zaaltje van Tivoli was afge laden gisteravond. De Schaakvereni ging „Het Zwarte Paard", destijds als een „kameraangelegenheid" be gonnen, vierde met haar 35 leden, ongeveer 60 donateurs en gezien de overvolle zaal ook nog wel andere belangstellenden, het eerste lustrum met een bont programma op de planken gezet door „Boelero". De voorzitter van de feestcommis sie, de héér A. van Bommel, opende de avond met een kort welkomst woord. Tijdens de pauze kwamen de vertegenwoordigers van de diverse zusterverenigingen aan het woord, die hun felicitaties van cadeaux ver gezeld deden gaan. Ook vond prijs uitreiking plaats van de afgelopen huishoud-wintercompetitie door de voorzitter van de vereniging, de heer H, v. d. Kraan. Voor de tweede maar niet achtereenvolgende maal gmg de beker naar de heer J. Hen- kelman. Prijzen werden uitgereikt aan de kampioenen van groep B en C. respectievelijk de heren A. van Bommel en C. A. v. d. Ven en nog twee extra prijzen aan de winnaars van de enkele ronde competitie: de heer P. v. d. Kraan en het jeugdlid, de 15-jarige J. van Bommel, die ook m het tweede tiental van de RSB uitkwam en in de competitie '54—'55 zowaar ongeslagen bleef. Het ging die avond verder bijzon- Veel c>rg was Zaterdagavond be steed aan de décors. Dit moest ook wel, want het fraaie huis van een gynaecoloog werd uitgebeeld. In art artsenhuis iaat toneelschrijver Wim Dumont een moord gebeuren. De Schïedamse Arbeiders Toneelvereni ging „Tot Steun in de Strijd" heeft een goede greep gedaan door het der vrolijk toe. Het publiek was bij voorbaat met de gedachte gekomen om zich te amuseren en dat lukte wonderwel met dit programma, waarin „The Smiling Troupe*', num- met één van alle boefjes: Paultje Renes, de kolderkomieken Paro en Dies de conferencier-zanger Joop Koelwijn, de accordeonist Dick Lo- gano, de pianist Rien Verhagen en de scetch-spelers van het gezelschap hun beste beentjes voorzetten en in strijd om de gunst van het publiek dongen. Er is veel gelachen en ge zamenlijk uit voile borst meege zongen op de bekende wijsjes. Op het bal na afloop was ook een plaatsje toebedacht aan de ouderen en de minder danslustigen, die aan hun 'trekken kwamen met grappige spelletjes. Het probleem van de oude dag, werd. door de toneelvereniging Co- media Zaterdag in Arcade door de opvoering van „Onder één dak" naar voren gebracht. Dit stuk in drie be- In hun fleurige uniformen van wit te blouses en donkerblauwe rokken of broeken, de fraaie muts op het hoofd, zijn de junior-leden van de Chr. gymnastiekvereniging D.O.K., jongens en meisjes van 5 tot 9 jaar, Zaterdag „op wandelmars" geweest. Om 2 uur werd verzameld op de hoek van de Warande en de Schoolstraat en daarna werd in groepjes afgemar cheerd naar de speelweide tegenover het Martinit-torrem in het. Volkspark, waar de ruim 200 kinderen zich heb ben bezig gehouden met spelletjes, zoals het lopen van een hindernis- baan, enz. De Schiedamse verenigingen hebben zich in het afgelopen week-eïnd goed geweerd. Wanneer wij de binnengekomen uitslagen bezien, dan mag Schiedam trots zijn op bet behaalde resultaat, Martinit heeft een 60 overwinning behaald en de drie lagere elftallen van Martinit boekten eveneens overwinningen, Ursus en WF wonnen, Demos won met 21 van Germinal en SFC met 31 van DJS. SFC gaat blijkbaar dezelfde kant op als verleden jaar. Want het 2e elftal speelde gelyk, het derde kreeg een gemakkelijke 50 overwinning door het niet opkomen van Hurricanes Z, het 4e elftal won met sprekende cijfers 74, doch het vijfde elftal wilde hier niet voor onder doen en versloeg Steeds Hoger 3 met zegge 8-—1. Het 6e elftal moest zich tevreden stellen met een gelijk spel. WF 2 6—3, Martinit 3—RCR/DKS 3 92, Noorderkwartier 4Martinit 4 0—2. SFC.—DJS 3—1 Het is Zondag aan de Boshoek een gezellige, faire wedstrijd geworden tussen SFC cn DJS. SFC startte in een hoog tempo, waardoor de tegenpartij enigszins overspeeld werd. Hoewel de Schie dammers sterk in de meerderheid waren duurde het toch nog tot de 25 ste minuut, voor het eerste doel punt gescoord werd door Bosman. Deze voorsprong was echter van korte duur, want de DJS-ers kwa men plotseling opzetten, en de stand was na 5 minuten gelijk. SFC liet zich hierdoor niet ont moedigen. want toen een lange pass midden door het veld werd gege ven, bemachtigde Meijster de bal en scoorde het 2e doelpunt. Na enkele aanvallen kwam nog voor de rust het derde doelpunt, dit kwam van de voet van debutant Winsveen, die onhoudbaar in de uiterste hoek schoot. Na de rust is door geen van de Niet alle Schiedammers waren zo gelukkig. SVDPW verloor in de KNVB met 01 van PFC. Het der de verloor ook; alleen het tweede won met 54. DRz is op bezoek geweest bij Nieuwenhoorn en moest een 6I nederlaag incasseren. DEH en DHS deelden de puntjes, de uitslag was 3—3. MartinitAVOI7VC 6-0 Martinit heeft haar eerste thuis wedstrijd aan het Volkspark met overtuigende cijfers gewonnen. De onderlinge combinatie van de spe lers was zo afgemeten, dat resulta ten niet konden uitblijven. Het goe de samenspel leverde reeds na vijf minuten een doelpunt op door een schot van Huisman. Dit eerste doel punt gaf de thuisclub zelfvertrou wen. De tegenpartij kwam er dan ook practisch niet* aan ie pas. Nog voor de rust doelpuntte Fabri een maal terwijl Schrumpf nog twee doelpunten voor zijn rekening nam. Na de rust hield Martinit het spel te kort, waardoor de spelers telkens in de buitenspelval liepen. Hierdoor is het aantal doelpunten niet zo hoog geworden, hoewel Schrumpf nog tweemaal de doelman van AVO het nakijken gaf. Verdere uitslagen: Martinit 2 Riwa Zoetere, zeven jaar oudis er wat trots op dat zij haar bijdrage heeft mogen leveren aan de Bloemendag. Al is het dan maar als een blond jee-fje op een plaatje. Zij zit op het zadel van de bakfiets waarmee Zaterdag „bergen" bloemen zijn opgehaald by de volkstuinders, die hun stukje grond hebben in het complex Klein-Babberspolder. Bloemen die hun weg hebben gevonden naar de zieken in de twee Schiedamse hospitalen en naar al die genen die in de diverse rusthuizen zijn onderpebracht. Het Algemeen Verbond van Volks- tuindersverenigingen in Nederland heeft 17 September tot „Bloemen- en Fruitdag" verklaard en de Schie damse Volkstuindersverg. „Klein- Babberspolder" was gaarne bereid om aan de actie om zieken en ge- brekkigen met bloemen op te vrolij ken, deel te nemen. Maar daar de Schiedamse volkstuinders nog niet aan de fruit-teelt toe zijn, is het hier een „Bloemendag" geworden, „Klcin-Babberspolder" organiseer de de actie, maar een ieder kon een bloemen-bijdrage inleveren, waarvan ■dan ook druk gebruik is gemaakt. Volkstuinders geen-leden kwamen met armen vol bloemen aandragen en. zelfs ook niet-tuiniers, zoals de man die de actie zo leuk vond, dat hij bloemen kocht en deze inleverde. Maar speciaal mag wel vermeld ■worden dat de kinderen van de Schooltuinen uitgebreid hebben mee gewerkt. Daar de kinderen in hun tuintjes veel bloemen verplanten konden zij ook aardig wat inleve ren, En zij hebben het met glundere gezichten gedaan, bij emmers tege lijk. Prettig idee. dat de kinderen ook wat over hebben voor zieken en ouden. Er was een vrachtauto voor nodig om al de bloemen, 785 bouquetten welgeteld, rond te brengen. Op de met opschriften versierde wagen gin gen een aantal kinderen mee om per soonlijk de bloemetjes uit te rijken. En dat zij met vreugde ontvangen zijn in de ziekenhuizen en rusthui zen, hoeft wel niet vermeld. partijen meer gedoelpunt. SFC was wel sterk in de meerderheid, doch tot doelpunten kwam men niet meer. Verdere uitslagen van SFC: SFC 2 —Het Noorden 2 2—2, SFC 3—Hur ricanes 2 door SFC gewonnen we gens niet opkomen van Hurricanes, SFC 4—Het Noorden 4 74, Steeds Hoger 3—SFC 5 1—8, SFC 6—Wico 4 3—3. Zuidster 2Schiedam 2 1—1 Het is een heel matige wedstrijd geworden, waarin beide partijen de punten hebben gedeeld. Met de rust leidde Schiedam met 01. welke stand na de rust door een tegenpunt van Zuiderster werd teniet gedaan. Schiedam was na de rust wel in de meerderheid doch tot doelpunten kwam het niet. Aanvallen van de tegenpartij liepen eveneens op niets uit. Deze wedstrijd zou betiteld kun nen worden als de „wedstrijd met de gemiste kansen". Toen Schiedam een strafschop tegen zich zag toege wezen, dacht men de wedstrijd ver loren te hebben, doch ook deze kans voor Zuiderster bleef onbenut en het bleef 1—1. RVVHHBSS 7—1 HBSS trof Zaterdag het lot van zo veie verenigingen, nl. dat het met enkele invallers in het veld moest komen, omdat "de militaire dienst enkele spelers had opgeëist. Toch zag het er voor de rust, die slechts met een i—0 achterstand in ging, met naar uit, dat de neder laag zo groot zou worden. In deze periode was HBSS beslist niet de mindere, dan 't kon de meerderheid niet in doelpunten uitdrukken. In tegendeel maakte de tegenpartij een kwartier na het begin het eerste doelpunt. Na de rust kwam door een goede kopbal van de linksbuiten van RVVH de stand op 20 te staan. De Schie dammers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en slechts twee minu ten later verkleinde de midvoor door een keurig doelpunt deze ach terstand tot 2—1. RVVH vond dit blijkbaar welle tjes, en kwam nu sterk opzetten. Het spel werd wat forser, waardoor HBSS een vrije schop tegen zich zag toegewezen, welke tot het derde doelpunt van de tegenpartij" leidde. Met de regelmaat van de klok voer de de thuisclub nu het aantal doel punten op totdat bij het eindsignaal van scheidsrechter v. d. Berg de stand 71 was geworden. UrsusSportvogels 2—1 Het boterde blijkbaar Zondag niet aan de Haven d uk tussen de spelers van beide partijen en de scheids rechter. Hoewel de spelers het ver schillende malen niet eens waren met de beslissingen van de arbiter en dit wel eens lieten blijken, waren zij toch zo verstandig zich bij de beslissingen van hem neer te leg gen. Het spel vlotte niet zo als men zelf wei had gewild omdat verschillende goede kansen om te scoren, onbe nut bleven. Voor Ursus is het wel het voornaamste geweest, dat het ook de derde wedstrijd in deze com petitie heeft gewonnen, PostifSchiedamse Boys O2 Er was niet zo veel krachtsver schil tussen heide partijen. Vooral in de eerste helft van de wedstrijd nJet.vToem het spel échter een half uur oud was, kwamen de Schiedam mers er iets beter in. De linksbuiten speelde zoch goed vrij, gaf een keu rige pass aan de midvoor, die, hoe wel gehinderd, toch wist te doelpun ten. 0—1. Ook na de rust bleef het spel- beeld het zelfde. Schiedan Boys bleef iets in de meerderhelu. Postif kwam ook wel aanvallend bij het doel der Schiedammers, doch de ver dediging kon het maken van doel punten, door spoedig ingrijpen, voor komen. Een soloren van de Schiedamse linksbinnen maakte ten slotte aan alle onzekerheid een einde. Tot vlak voor doel kwam deze speler alleen voor de uitlopende, keeper; met een schijnbeweging misleidde hij de doelman, en schoot de bal in het verlaten doel. 02. Hierbij bleef het. Het tweede elftal van Schiedam se Boys won wederom, ditmaal van ASB 4 met de overtuigende cijfers 5—1. HARINGVANGSTBERICHTEN Vangstberichten uit zee van Zaterdag: VL 70 7 kantjes thuisvarend, VL 79 3, VL 172 34 nog 35 netten. VL 203 5. VL 205 50 nog 50 netten VL 206 10. VL 207 geen vangst, VL 208 40, VL 216 4, VL 29 10 nog 35 netten VL 86 34 nog 35 netten, VL 97 60 VL 114 17 nog 15 netten, VL 115 42. VL 142 20 VL 190 25 nog 35 net ten, VL 197 17, VL 61 35. VL 71 70. VL 83 17 VL 166 -weinig. VL 80 20 nog 35 netten. VL 14 30 VL 53 20, VL 84 50. VL 89 60 thuisvarend, VL 112 2, "VL 132 40. Vangstberichten van heden: VL 79 1 kantje. VL 203 5, VL 205 2Q nog 20 net ten, VL 208 12. VL 216 2, VL 29 2 VL 86, 14. VL 97 40. VL 114 10, VL 115 30, VL 142 25. VL ISO 25 nog 35 netten VL 71 70. VL 166 30. VL 80 2. VL 14 30, VL 66 34, VL 112 100, VL 132 Weinig. (Advertentie l M.) woor «heel ww atim drijven is geschreven door Jan Fa- bricius (de oude), die dit keer een goed karakterstuk van het leven in de provincie heeft gemaakt. Het the ma is niet nieuw. Als de oude bóeren- vader na het overlijden van zijn vrouw achterblijft, blijkt niemand de tyranniserende patriarch in huis te willen hebben. Allen hebben voor hun verontschuldigingen redenen te over. Besloten wordt vader bij loting aan één der kinderen toe te wijzen. De oudste zoon krijgt dan zijn bloed verwant in zijn woning. Er komt nog een complicatie bij in de vorm van de mesalliance van deze zoon met 'n meisje uit de stad. De oude papa begint ook hier weer direct met grof geschut en beledigt schoondochter in eigen huis. Er moet nog heel wat gepraat worden voor alle familie vetes uit de weg zijn geruimd, Opmerkelijk bij deze toneeluitvoe ring v/as het goede acteren bij alle medespelenden, hoewel de te grote aandacht aan plaats en gebaar ten koste ging van de actie. Hierdoor verkreeg het stuk een grote traag heid. Ook mag het zeker niet voor komen dat de rolvastheied dusdanig te wensen overlaat dat de souffleur gaat meespelen. Dit verwekte in het derde bedrijf veel hilariteit, omdat de voorzegger een zin enkele malen zo hard opdreunde dat een der ac teurs hem vlotweg meedeelde, „goed- zo". Dit laconieke optreden verhielp de stoornis. Voor het overige alle lof voor deze vertolking. De heer P. Bakker was een goede smid, die het meest tot een natuurlijke interpretatie kwam en zeker geen last van plankenkoorts had. De heer K. Vrijenhoek was een waardige creatie van de dictatoriale oude boer. Mevrouw K, Saas-Ketting had iets meer kunnen maken van de meest dramatische momenten in de strijd met haar schoonvader. Als geheel was het werk van dit ensem ble geslaagd. De muziek van Maarten Slaven burg zorgde tot ver ia de nacht voor vrolijke dansklankan. Met genoegen kon voorzitter H. J, Saas constateren dat het spel vooruit was gegaan. De inzinking van verleden jaar was overwonnen. Dit was te danken aan het energieke streven van de be roepsregisseur C. Cort van der Lin den, die geruime tijd Comedia heeft onderricht. Tegen gereduceerde prijs heeft een honderdtal ouden van da gen deze goedbezochte voorstelling bijgewoond. Drie jeugdige Schiedammers heb ben geprobeerd geld uit het offer blok in de R.K.-kerk aan de Lange- haven te stelen. Het geldkistje, dat afgesloten was, werd opengebroken, maar bleek 's morgens te zijn ge ledigd. De politie heeft een van de jon gens aangehouden. De anderen, die in Delft wonen, zuilen daar aan de tand worden gevoeld. Zaterdagmorgen, zijn op de spoor lijn naar Hoek van Holland elf pin ken (jonge koeien) aangetroffen. Baldadige jongens hadden de afras tering rond het weiland vernield, zo dat de koeien een vrije doorgang hadden naar de spoordijk. De dieren zijn tijdig van de spoorbaan ver wijderd. Esperanto-agendo Jaudon, la 22an de Sept. Ni kun- venos kap voclegos el „La brava soldato Sveh"ce familio v Gink Ploegstr. 19. Ne venu tromutte en niaj kun- venoj car oni supozos, ke vi deziros farigi vera Esperantisto. mysteriestuk „Narcose" van deze auteur op de planken te brengen. Slechts het eind is wat al te gemak kelijk- Tot aan het slot blijft de spanning er goed in. De vrouw van de dokter sterft door onbekende oorzaak. Dé oorzaak wordt gezocht en gevonden door Inspecteur Postuma en zijn assistent. Aan het slot doet Postuma zijn ont hulling en arresteert dan tevens de daders. De huishoudster, mevr. De Meester (mevr. P. Rodenberg-De Vogel) is niet alleen de moordenares, maar tevens de wettige moeder van de rechterhand van dokter Flinter, de charmante dokter Renswoud. Al te grote moederliefde deed haar de inhoud van morfinespuitjes verwis selen. Zij was bevreesd dat haar talentvolle zoon zou geschaad worden, door een verhouding met Flinter's vrouw. Ook deze dokter Flinter neemt het echter niet zo nauw en hü onderhoudt een liaison met zijn collega, mej. Lagerweerd. Als het doek valt, valt hij haar bevrijd om de hals. Een goedkoop happy end voor een spannende thriller. De heer J. Waard was een impo nerende rechercheur, helaas met te weinig dictie. Desondanks wist de heer Waard zich als sterkste acteur dit gezelschap te handhaven. Goed was ook mevr. Rodenberg, die komt wa ken over haar zoon in de grote wereld. Een werkelijk aanvaardbare creatie. Een niet zo moeilijke over tuigende vertolking gaf de heer H. van der Roer als de arts Renswoud. Voor „Tot Steun in de Strijd" een geslaagde avond. Musis Sacrum was geheel gevuld. Van elf uur tot na middernacht was de toneelzaal een. balvloer, waar de tonen van het en semble van Frans Carre tot dansen lokten. De avond werd geopend door de 2e secretaris de heer D. D. Goedhart. (Advertentie IM.) (Advertentie l.M.) 67570-69915 De grote zaal van Irene was Zater dagavond tot de laatste stoel bezet door de ouders van de leerlingen van de Prinses Margrietschool. Het was ter gelegenheid van de traditionele Contactavond, die eens in de vijf jaar wordt belegd voor de ouders. Deze keer kregen de ouders de opera van Gioacchino Rossini „De barbier van Sevilla" te horen en te zien in de opvoering van het Marionetten theater van Bert Brugman Het hoofd van de school, de heer W. Stolk, sprak een openingswoord uit, waarin hij in het bijzonder het bestuur en de leden van de Ver eniging tot bevordering van Christe lijk onderwijs te Schiedam welkom heette. Hij wees er op, dat dit weer eens één van de gelegenheden was om elkaar te treffen en sprak ver volgens de hoop uit, dat de aan wezigen zich zouden amuseren met het programma. Met het amuseren kwam bet dik in orde, want de poppen van Bert Brug man gaven de sterren uit de beroem de italiaande opera zo goed gestalte cn de uitstekend op het spel afge stemde muziek en zang klonk zo bekend en animerend, dat de ouders geboeid luisterden en keken. Vrijwel iedereen heeft wel eens iets van deze opera gehoord, waar door het luisteren gemakkelijker viel en de verrassing van het herkennen steeds weer kwam opduiken. Het samenspel was goed verzorgd en de uitbeelding van de oude bekende sterren zoals Gino Becci, die de Figaro-figuur vertolkte was goed getroffen en tot in details verzorgd. Duidelijk kwam ook in dit mario nettenspel Figaro op zün juiste plaats: de figuur op de achtergrond, die de anderen tot daden aanzet. Dit alles maakte de opvoering tot een louter genoegen voor de aan wezigen, die stellig een goede her innering zullen bewaren aan deze Lustrum-Contactavond. Wagen ramt brugleuning Bij het uitwijken voor een perso nenauto slipte Zaterdagmorgen een met grind beladen vrachtauto bij de stenenbrug over de Poldervaart. De vrachtwagen, bestuurd door de Rot terdamse chauffeur J. S., ramde de brugleuning, die ontzet werd. De au to is door een kraanwagen wegge sleept. He/t verkeer ondervond ver traging en moest gedurende een uur worden omgeleid. Zaterdag heeft de bridge vereni ging „SchiedamWest" in Maison Westhuis haar 10-jarig bestaan in eigen kring gevierd met het houden van een onderlinge drive aangevuld met speciale attracties voor de le- den aan wie een persoonlijk aan denken werd uitgereikt. Deze Vereniging telt 70 leden, is aangesloten bij de Ned. Bridge Bond en heeft menig succes aan de bridge tafel geboekt. Het secretariaat is gevestigd West- vest 28. 'Leuta slank' koTtf cUk i in. leuk schZk. mét een. ptüna passende X&fCtatxm, qekpM trilt HOOGSTRAAT 174 Apothekers-nachtdienst: Apotheek M, M. H. Evers, Lange Haven 81* Bellen bü ongeval: G.G. en Gd). TulnJaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van Ö.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. RH. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bah". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Cultureel-Contaet-Centrum. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel- Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage: 2, 5 en 9.15 uur: „3 Ring Circus". Monopole: 2, 7 en 9 uur; „Op stand in het Zigeunerkamp". Voorstellingen: Volksgebouw, 8 uur: Schiedam se Scheidsrechtersver. Spelre geltest. Irene, 8 uur: Contactavond Wijk Hl der N.H.G. BPM-Sportpark, 7.30 uur; Ta- feltennis-steden wedstrijd. Woensdag a.s.. de laatste dag dat de Gemeentelijke zwemplaatsen aan de Westfrankenlandsedijk van het seizoen geopend zullen zijn, zal er ook een huldiging plaats hebben. Het is mevrouw C. v. d. Gaag—Ber» kei, die veertig jaar als badmeeste- res werkzaam is geweest, die van gemeentewege gehuldigd zal wor den. Mogelijk dat burgemeester mr J. W. Peek zelf komt, maar in elk geval hebben de badgasten zich niet onbetuigd gelaten. GEBOREN: Marijke E. d. v. G. C. D. Markenstein en S. van der Meu- len; Anna M. B. d. v. J, C. Lands bergen en J. M. Buckers; Henricus J. J. z. v. J. H. Tollenaar en M. J, Maagdenberg: Meinte, z. v. J, Weide naar en J. Kedde; Cornells A. z. v. A. Lelivetd en C. M. Kemper; Le venloos kind van P. J. van der Meer en G. H. Gebbe. Doorgereden na aanrijding Een. radio-oproep van de com mandant van de rijkspolitie te wa ter te Oldebroek. om bekendma king van de identiteit van een auto bestuurder, die in Oldebroek een wielrijder levensgevaarlijk had aan gereden, en daarna was doorgere den, naar zijn zeggen, om een dok ter te waarschuwen, heeft er toe geleid, dat de onderaannemer A, van der S. uit Schiedam door de politie is aangehouden. De auto van Van der S. is in beslag geno men. ,Als ik zeventig jaar ben, dan zal ik toch ernstig proberen of ik H.K.H. Prinses Wilhelmina niet eens kan zien, liefst in haar huiselijke omgeving", zo heeft de heer M. A. Holthuijsen zich zelf beloofd. Hoe hij tot deze stoute wens is gekomen? Hij ts namelijk geboren op 31 Augustus 1885 en verjaart dus op de zelfde dag als Prinses Wilhelmina, En zijn echtgenote, mevrouw J. Holthuijsen Jarman is geboren op 19 April 1897 zij verjaart dus op de zelfde dag als wijlen Prins Hendrik! Als dat geen mooi toeval is! Aan deze samenloop van toeval ligheden meent de heer Holthuijsen, die in Schiedam aan de Beierland- sestraat 7a woont, een klein recht te mogen ontlenen op een bezoek aan Prinses Wilhelmina. Toen hij dan ook afgelopen maand zeventig jaar werd, is er (op 10 Augustus) een brief verzonden aan Prinses Wilhelmina op *t Loo met een ver zoek om audiëntie. Later is door de burgemeester van Schiedam nog even een onderzoek ingesteld om het hoe en waarom, maar dit schijnt wel goed uitgevallen te zijn. Nu is Prinses Wilhelmina op een leeftijd gekomen dat zij niet veel persoonlijke audiënties meer toe staat maar Jn plaats van een be zoek aan Het Loo ia een niet minder vererende uitnodiging aan het echt paar gericht: het zal de opening van de Staten-Generaal bijwonen. Op de zesde rü in de Ridderzaal z^jn plaat sen gereserveerd voor het echtpaar. Het echtpaar, dat twee zoons heeft verloren in en na de oorlog (een reed in militaire dienst in Indonesië met een auto op een mijn en sneu velde en de andere werd tijdens de bezetting door de Duitsers meegeno men cn is niet teruggekeerd) stelt zich veel voor van het bezoek. Wie helpt? Er is echter een moeilijkheid. De heer Holthuijsen, die dertig jaar als l kraanmachinist bij Wilton-Fyenpord in dienst is geweest en thans is ge- pensionneerd. is, ondanks z'a 70 jaar nog vrij goed ter been. Zijn. vrouw echter niet. Zij loopt erg moeilijk en heeft last van duizelingen. Een treinreis naar Den Haag is erg be zwaarlijk voor haar, vooral ook door de drukte daar bij het Bin nenhof. En om een taxi te nemen, dat kan bruin echt niet trekken. Daarom komen wij, uit hun naam, met het vriendelijke verzoek; Is er misschien een Schiedammer die morgen met de auto naar Den Haag gaat en die bereid is het echtpaar dat zo graag de Vorstelijke Familie zou willen zien, kan meenemen? Men bewijst er een oud en invalide echtpaar een grote dienst mee. Zij die hiertoe bereid zijn worden verzocht zich vanavond nog in ver binding te stellen met de Redactie „De Schiedammer", Langs Haven 103. telf. 66505 of thuis tel. 55252. Dank U. Rijwiel gestolen Toen de electrisch lasser C. van G. uit Rotterdam Zaterdag om vijf uur na afloop van het werk zijn fiets wilde halen, waar hy hem 's morgens had neergezet togsa het hek van de Werf Gusto was het rijwiel verdwenen. D« fiets stond niet op slot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1