C D Twee trotse Schiedammers in de Ridderzaal „Excelsiors55 Gemengd-koor brengt „Die Schöpfung55 Ook in Schiedam zijn de BB-ers actief bezig Vlaardingers bleken de Schiedammers te sterk Eerste Jeugdconcert in Passagetheater Naar de Sprookjestuin in de Middellandse Zee Geslaagd voetbaltournooi van jubilerend SPSY Nieuwe R.K.-scliool voor g.l.o. in Nieuwiand een net meisje Alles van zó dichtbij gezien De Zomer bracht vele zwemmers Zeildingsbazar van Leger des Heils Brederode 10 jaar Uitvoering in de Grote Kerk WALDO-RIJSCHOOL 69915 CMB waarschuwt tegen acties PROPAGANDA EN LEDENWERVING Tafeltennis bij VBLO-jubileum Burgerlijke Stand Politie blaast de taptoe METHOOFDTEGEN AUTO GEVALLEN Fles zoutzuur brak SCHIEDAMMERS WORDEN TWEE AGENWfi 'Zes maanden -wegens dodelijke aanrijding SCHIEDAM Vrouwel. administratieve hulpkracht (GIlEBaaSuES Woensdag 21 Septeni; «t 19do Dit is dan het Schiedamse echtpaar Holthuijsenvol trots en te vredenheid geaetcn in de Ridderzaal, de ogen uitkijkend op al de pracht en praal, die de opening van ie Stalen-Generaal door H. U. Koningin Juliana vergezelt. Heel goeie plaatsen hadden ze. „Ik kon alles zó goed êitsn" vertelde mevrouw 1. Holthuijsen—Marman ons na afloop opgetogen. ,£en onvergetelijke dagverklaarde de heer M. A. Holthuijsen. toevallige feit, dat hij op de-1 hun ogen kunnen indrinken. Zelfs zelfde dag verjaart als H.KJï. Prin ses "Wilhelrnina en zijn echtgenote op dezelfde dag als wijlen Prins Hendrik, heeft het hen mogelijk ge maakt getuige te zijn van deze groot se plechtigheid. En natuurlijk ook het beetje moed dat er nodig is om Prinses Wilhelmina een brief te schrijven met het verzoek om op audiëntie te mogen komen. Dit ver zoek is. zoals we reeds schreven, niet ingewilhgd, maar daarvoor in de plaats is de uitnodiging gekomen om de openings-plecbhgheid bij te wonen- Uit de verhalen die naar aanlei ding van dit bezoek zijn losgekomen bleek wel dat mevrouw Holthuijsen vooral onder de indruk was van de prachtige versiering van de oude Ridderzaal met de kleden en de mooie bloemen, dahlia's en chrysan ten. En dan het toilet van de Ko ningin zelf! Opgetogen was ze, Het feit dat de twee oudste prin sessen Beatrix en Irene vlak bü hen gezeten waren in hetzelfde vak, bin nen. handbereik zogezegd, heeft hen overtuigd, dat zij wel zeer fortuin lijk waren met de plaatsen die zy gekregen h ebben. Trouwens ook de Koningin en Prins Bernhard zij» vlak langs hen heengegaan. Alles, de hele plechtigheid hebben zij met Gem, Zwemplaatt gesloten Vandaag is de gemeentelijke zwem inrichting aan de Westfrankelandse- dijk gesloten. Aanvankelijk zag het er niet best uit in deze zweminrich ting. Het voorjaar was koud en het bezoek gering, maar de zomer was uitstekend en de drukte daarmee m overeenstemming. Niet minder dan 131.900 personen maakten van het bad gebruik; betalenden en kostelo- zen. Ook de inkomsten waren dit jaar groter. Werd vorig jaar ontvangen 8.029,10, dit seizoen waren de ont vangsten 12.918,20. Er werden 360 zwemdiploma's (dat is voor 100 meter borst-, 50 meter rugzwemmen en 1 minuut achtereen watertrappen) uitgereikt door de Ned. Zwembond. en 72 diploma's B. Deze Isatste wordt verleend voor ge kleed zwemmen. Een verblijdend teken. Want hoe- velen hebben deze zomer het niet- kunnen-zwemmen met de dood moe ten betalen? Zoals ieder kind lezen, schrijven en rekenen leert, zo be hoort het ook zwemmen te leren. En het leren zwemmen m de gemeente lijke zweminrichting is zonder ge vaar daar het onder deskundige lei ding gebeurt. Gistermorgen waren de zwemmers, ongeacht de temperatuur, bijeen en. namen van elkaar en van dc badmees ters afscheid mei een. tot ziens en tot het volgende seizoen. En zoals gebrui kelijk werden daarbij koffie en ook andere versnaperingen gebruikt. Er wordt op gerekend, dat, al is het nieuwe zwembad dan voor gebruik gereed, het oude nog wel twee jaar geopend zal blijven. Want de zuiver heid van het water is beter dan voor heen. Jammer voor de 75-jarige heer Jan Damme; die zal van het bad wei nig gebruik meer mogen maken en minstens het duiken en de salto's achterwege moeten laten Op advies van zijn huisdokter zal hij zich moe ten ontzien. Dat dit voor de oude krasse heer spijtig is, behoeft niet te worden gezegd. de Gouden Koets („Wat een pracht ding!" merkte de heer Holthuijsen op) hebben zij door een open raam van een paar meter afstand kunnen bewonderen. De heer Holthuijsen had, behalve voor de plechtigheid zelf, ook nog veel belangstelling voor de televisie opnamen, die er gemaakt zijn. En deze belangstelling zwol aan tot trots, toen na terugkomst m de Eeieriandsestraat een van de buren kwam vertellen: „We hebben jullie gezien op de televisie!" Wel, het echtpaar toonde zich uiterst tevreden en dankbaar ovei alles wat zij gisteren hebben gezien en meegemaakt. „Ik heb er altijd naar verlangd zo'n plechtigheid nog eens van dichtbij mee te maken en deze wens is wel heel mooi in vervulling gegaan." Wie zy ook heel dankbaar zijn, dat is de heer a, Ruiterman, die hen in zyn auto naar Den Haag heeft gebracht en. vandaar weer naar huis. Zonder zijn hulpvaardigheid hadden zy misschien het Grote Feest toch nog moeten missen, aangezien mevrouw slecht ter been is en moei lijk op een andere wijze dan per auto naar Den Haag zou kunnen ko men. De heer Ruiterman was overigens de eerste van de totaal zeven Schie dammers, die aan de door ons ge plaatste oproep om een lift, gehoor hebben gegeven. Hij heeft 2ich bo vendien de moeite getroost om er een recht plezierige tocht voor de twee gelukkige Schiedammers van te maken. Maar ook de overige stadgenoten worden langs deze weg bedankt voor hun aanbod om te hel pen. ïn het kader van het Oogst- en Zendingsfeest zyn gisteren in het hele land bazars gehouden door de zo sympathieke instelling: Het De fer des Heils. Na de distributie van fruit onder de zieken was het ook voor het Korps Schiedam noodzaak om de jaarijlkse bijdrage voor da zending te leveren in de vorm van een vast geldelijk bedrag. De ba zar. die dit geld moet opbrengen, is gistermiddag geopend in het eigen gebouw aan de Lange Haven. De artikelen, die door de eigen mensen en vrienden van het Leger zijn afgestaan, vonden al direct een bevredigende aftrek. Uiteraard was het vooral damespubliek, dat voor de op tafels uitgestalde waren be langstelling toonde. Tot nu toe is alles vlot verlopen, zodat het met het aandeel van het Korps Schiedam in het bedrag voor de zending ook dit jaar wel weer in orde zal komen. Tenslotte kan gemeld worden, dat de Commandant van het Leger des Heils in Nederland, de heer E. Thyk- jaer en mevrouw Zondag a,s. voor het eerst na vier jaar weer in Schiedam komen. Zij zullen de bij eenkomsten leiden die om 10 en 7.30 uur gehouden worden. Het R.K. Toneelgezelschap .Bre derode" bestaat tien jaar. Dit twee de lustrum zal, zoals het toneelge zelschappen past, gevierd worden met de opvoering in Musis Sacrum van een toneelstuk, waarvoor dit maal is gekozen het blijspel „Spring vloed". Maar de feestvreugde zal speciaal gericht zijn op het Lustrum- bal, dat na afloop wordt gegeven met medewerking van The Rhythm Aces. De Arbeiders Gemengde Zangvereniging „Excelsior", oud van jaren (26 October drie.en-vijftig jaar) maar jong wat betreft bet enthousiasme en de durf, heeft het gewaagd om Joseph Haydns grote oratorium „Die Schöpfung" in 'uitvoering te brengen: op Dinsdag 27 September in de Grote Kerk te Schiedam. Of eigenlijk is het zo'n waagstuk niet, want dit geroutineerde koor neemt geregeld de grote oratoria uit de koorliteratuur op het programma, zodat de zangers en zangeressen er eigenlijk niet mee vertrouwd zijn geraakt. Zo is „Die Schöpfung" zeven jaar geleden, reeds voor het eerst uitgevoerd door dit koor, eveneens in de Grote Kerk, Filmavond van de NVV Bestuurders bond Door de NW Bestuurdersbond Schiedam wordt 29 September een filmavond georganiseerd in het Volksgebouw, waarbij een journaal, tekenfilms en iouristische films worden vertoond, ingeleid door de heer L. J. v. d. Bur. De komende uitvoering zal echter grootser van opzet zyn, daar de zus- ter-zangvereniging „Concordia" uit Rotterdam medewerking zal verle nen om de gelederen van de alten en sopranen, de tenoren en bassen te versterken. En deze aanvulling zal dankbaar benut worden in dit voor de koren zo zware werk. Als tegenprestatie trekt .Excel sior" dan in de week daarop naar Rotterdam om bijstand te verlenen aan de uitvoering die „Concordia" op haar beurt van het zelfde orato rium zal geven in Rotterdam. Honderddertig amateurs, mannen en vrouwen* zullen zo Dinsdag aan staande htm stemmen verheffen in de grote en wat holle St. Jans-kerk en gehoopt wordt dan maar, dat een talrijk publiek aanwezig zal zijn. Niet alleen (zelfs niet in de eerste plaats) om het exploitatie-tekort wat te drukken (want zo'n uitvoe ring kost wat!) maar vooral ook om dat de acoustiek van de kerkruimte beter is bij een volle zaaL Het zyn echter niet alleen ama teurs die dan voor het voetlicht tre den. Excelsior heeft "zich verzekerd van de medewerking van 26 gerou tineerde beroeps-musici voor het orkest en ook de mooie aria's en re citatieven in het oratorium worden gegeven door bekende vocalisten. Het zijn de sopraan mevr. Sophie Both-Haas, de tenor J, M. A. "Waayer en de bas Anton Eldering. Mevrouw Hermina Langejan-Leemburg bege leidt hen op de vleugel. Het geheel zal onder leiding staan van Excel siors eigen dirigent P. van 't Hart. Maanden lang hebben de zangers en zangeressen van. Excelsior, met toewijding en vreugde gerepeteerd op het stuk en het zal niet aan. deze ervaren koorleden liggen wanneer de uitvoering niet aan. de hoge ver wachtingen voldoet. Advertentie tM Door de Schiedamse afdeling var de Christelijke Metaalbewerkers- bond is gisteravond in Irene een vergadering belegd, meer speciaal bedoeld voor het personeel dat bij Wilton-Fijenoord werkt en dat ook uit Rotterdam en Vlaardingen was overgekomen. Door de bondsbestuurder, de heer D, Sprong, werd de interne ar- beïds-ioestand bij Wilton belicht. Hy meende dat mede door de ge leide loonpolitiek de huidige on rust is veroorzaakt, daar deze de werkgever geen mogelijkheid laat om verder te gaan en het bedrijf te ontwikkelen. Hij waarschuwde verder de leden ernstig om zich te onthouden van actie's zoals die onlangs door een actie-comité zijn gehouden. De landelijke actie van de Stich ting tot Bevordering „Bescherming Burgerbevolking" brengt, ook in Schiedam de nodige beweging. Zon dag hadden diverse B.B.-ers positie gekozen op enkele verkeerspleinen waar ze in stalletjes hun gereed schappen toonden. Maandag kwam de film wagen met een instructie film en gegevens over de opbouw en de werkwyze van de B.B. en Dinsdagmorgen had de propagan- da-tramwagen post gevat op de Broersvest, En nog meer is te ver wachten van deze actie, die gevoerd wordt door de Kring Rotterdam- Schiedam-Vlaardingen van de BB. en duurt tot 25 September. Doel: het De stedenwedstrijd tafeltennis die Maandagavond in het sportpark van de B-P.M. aan de Vijfsluizen is gespeeld in het kader van de jubileumvie ring van de V.B.L.O., werd geopend door de voorzitter van deze bond de heer Pleyzier Hij heette de Schiedammers van harte welkom en hoopte op een sportieve strijd. Hierna nam de voorzitter van de Vlaardingse Be drijven Competitie de heer Zijderveid het woord; hy stelde ae spelers aan het publiek voor. Hierna werden door enige Vlaardingse spelers aan de vertegenwoordigers van de vijf deelnemende Schiedamse verenigingen een vaantje uitgereikt. Hierna werd met de wedstrijden gestart. Het zag er na de eerste ron de al direct somber uit voor de Schiedamse teams, want de Vlaar- dingers hadden al direct een kleine voorsprong en stonden die niet meer af. Uiteindelijk werd de stand 3024 voor Vlaardingen. Voor insiders is dit een. verrassende uitslag, zelfs Vlaardingen geloofde niet, dat het de punten binnen zou halen en Schie dam was in de veronderstelling, dat het zou winnen. Het pakte echter ge. heel anders uit. Over het algemeen stonden de wedstrijden met op het peil, dat ver wacht werd. De organisatoren had den kosten noch moeite gespaard om het tournooi zo goed mogelyk te laten verlopen, doch over het geheel maakte het een enigszins rommelige indruk en de klok wees bijna half twaalf toen het tournooi was geëin digd Dat het echter een stuk propa ganda is geweest voor de tafeltennis sport staat echter weef vast. Ook de demonstratie die werd ge geven door Noortje en Cobi van Me- TwT EN zag het de beide hoogste -*• klassen van de Schiedamse Ulo scholen en de leerlingen van het Nijverheidsonderwijs niet aan, dat zij pas het tweede jeugdconeertsei- zoen ingingen, gistermorgen m Pas sagetheater. De grote belangstelling was beslist hiet alleen kwantitatief. Er heerste een weldadige rust in de zaal en zo de complimentjes, die Eduard Fhpse de jeugd wel eens maakt, vaak voor een deel met pae- dagogische bedoelingen worden ge lanceerd. in 't Schiedamse Passage theater is de kalmte voorbeeldig en wordt het orkest alle kans geboden, zijn muzikaal-instructieve taak op de meest ideale wijze te vervullen. Er is in het zorgvuldig opgebouw de programma niet van Flipse's per soonlijke principe inzake jeugdcon- certen afgeweken. Gelukkig! Het is namelijk heel goed. tijdens een eer ste orkestconcert zoveel mogelijk fa cetten. speciaal wat betreft de in strumentatie-mogelijkheden, te be lichten. Wagners ouverture Tann- hauser brengt alle instrumenten in volle actie en is bovendien zo mee slepend, dat zelfs degenen die het stuk eerder gehoord zouden hebben, erdoor kunnen worden gegrepen. Het Rotterdams Philharmonisch Or kest was hierin ondanks het vroege uur voor een concert, uitstekend op dreef. De Variaties en fuga over een thema van Kuhnau, geschreven door Hendrik Aodriessen tonen het or kest van een geheel andere kant. De strijkers zijn hierin alleen aan het woord en ook de sfeer is een totaal andere. Dat het werk als zodanig niet minder dankbaar is, wordt het duidelijkst wanneer men bedenkt m welk een grote populariteit zich dit hedendaagse stuk mag verheugen. Het symphonische gedicht Eglogue van Rabaud was voor dit jeugdcon cert eveneens een uitstekende keus. Wij zouden ons de totaalklank nog ijler kunnen voorstellen, maar de bedoeling van Rabauds toonzetting van dit VirgiHus-gedieht Is stellig heel duidelijk geweest Tenslotte dan vormde de Rhapsodie m As opus 45 no 3 van Dvorak het éclatante ein de* van dit geslaagde eerste Schie damse jeugdconcert, dat, zoals te doen gebruikelijk voortreffelijk door Eduard Fhpse werd toegelicht. ELLY SALOME gen droeg hie* veel toe bij. Al waren de zusjes er zo aan het begin van het nieuwe seizoen nog" niet zo goed in, men heeft zich echter wel kunnen overtuigen, dat deze meisjes een grote dosis souplesse moeten hebben en ook aan uithoudingsvermogen mag het hun niet ontbreken. Zij speelden beiden een partij die in de derde game door Noortje met 21—19 werd gewonnen Hierna waren er nog drie game's gemengd dubbel: Vlaardinger Vrijbloed (Shell) met Nora en Brumng met Cobi. Dit werd een overwinning voor eerstgenoem de ook in de derde game met 2119. Wat de eigenlijke wedstrijden be treft, het volgende: Van het eerste team bleven de spe lers W. Bruning, J. PJooy en C, Ma- rij ncn van Schiedam ongeslagen, zo dat het een 90 overwinning werd. Vlaardingen 2Schiedam 2 4—5; Vlaardingen 3Schiedam 3 5i; VI. 4—Schiedam 4 7—2; VI. 5Schiedam 5 8—1. Ook het Schiedamse dames team moest een nederlaag incasseren al kon gezegd, dat over het algemeen de wedstrijden zeer spannend waren en de nederlaag die met 6—3 werd uitgedrukt zeer eervol was. Vooral me). 'Schaap van Vlaardingen be schikte over een goede stijl en had al veel meer routine. Na afloop van de wedstrijd be dankte de heer Zijderveid" de Schie dammers voor hun sportieve strijd en de heer Bakkes nam hierna nog even het woord om namens de Schie. dammers de gastheren te bedanken voor de uitnodiging om te komen spelen. Hij overhandigde namens de Schiedamse tafeltennisvereniging een vaantje ter herinnering aan deze wedstrijd- Hij sprak tevens de hoop uit, dat het in de naaste toekomst mogelijk zou zijn om in Schiedam de revanche wedstrijden te laten spelen. Feestavond van Martinit „Martinit" gaat a s. Zaterdagavond 24 September om 8 uur in „Arcade" met medewerking van het bekende „Notenkrakers Cabaret" eens gezel lig onder elkaar het 27ste jaarfeest vieren. Met vele variaties van accordeon, cabarettière en de „The Footlight Comedians" zullen de bekende „Nd" tenkrakers" deze avond voor de Martinit-schare zeker mausant ma- keAÏS sluitstuk zal het bekende dans- en showorkest „The Ballroom Aces" o.I.v. Herman v. d. Woldt het bal verzorgi.a. „Ook op U komt het aan" stond op de propaganda-tramwagen ge schreven en een stam „op band" (die van het hoofd van de Kring Rotterdam - Schiedam -Vlaardingen, de heer A. L. Nouwers) ging dit nader verklaren. Genoemde Kring telt reeds ruim lï 000 vrijwilligers, maar nog altijl zyn aanmeldingen welkom. ïn een korte, krachtige ac tie de laatste open plaatsen in de B.B -gelederen aan te vullen, dat is de opzet van deze propagandaweek. „Storm-lopen doet het bepaald niet'", verklaarde één der vier pro pagandisten ons, die gistemorgen op de Broersvest de voorbijgangers tot aanmelding bij de B.B, probeerde te bewegen. „Maar dat hebben we ook niet verwacht. Hoofdzaak is, dat het werk van de B.B. weer eens on der de aandacht van het publiek wordt gebracht. De aanmeldingen, zullen later wel binnenkomen." Hij toonde ons verschillende adressen van mensen, die op het moment dat ze werden aangesproken niet vol doende tijd hadden, maar een avondbezoek van de propagandisten zullen krijgen, waarop alles og eens rustig besproken zal worden. Zo'n avondbezoek heeft verschillende voordelen, niet Li het minst omdat de vrouw des huizes er dan ook in gekend wordt, want die wil ten slotte ook wel weten wat haar man of zoon gaat uitrichten. GEBOREN: Robert W„ z. van W. A, H. Verzyden en A. H. C. ter Braak: Joop D. D, z. van P. Hen- richs en M. J. Swiers; Josephina C M„ d. van J. Keyzer en P. A. M. Bots; Gerrit J., z. van G. J. v. Aalten en p. C. v. d. Geer; Marian ne, d. van A. v. d. Torre en J. Zoe ter; Geertrulda, d. van J, Overwa- ter en G. Nieuwstraten; Helena J., a. van J. M. van Oevelen er. B. Burgei*. OVERLEDEN: P. K. Spruijt, 68 j., C. M. Engels, 79 j., wed. van J. J, Clary's; J. de Lijster, 63 j. Opbrengst KWF-colIecte De collecte-actie September 1955 voor het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding» afd. Schiedam, heeft een bedrag van f 7,285,09 opgebracht, zo werd ons gemeld. De sprookjestuin van de Middel landse zeekust bevindt zich niet in de Rivièra, maar aan. de kust van Noord Afrika, volgens de heer Lode van Gent. Deze ontdekkingsreiziger beweerde dit Dinsdagavond in de grote zaal van het Volksgebouw, waar hy een lezing hield voor de leden van het Instituut voor Arbei dersontwikkeling over zijn beleve nissen. Maanden heeft de heer van Gent door het kustgebied van Afrika gezworven en hij heeft als gelijke tussen de Berbers en Arabieren ge leefd. Als geen ander weet deze Vla ming dan ook over dit -mysterieuze heetgebakerde volk te vertellen- Maar niet alleen te vertellen, ook de foto's, die als lantaarnplaatjes Oude traditie Gisteravond heeft het Schiedamse Politie Muziekgezelschap een mili taire taptoe gehouden voor het Stad huis. Feestelyk verlicht door de bo- venhangende lampen hebben de po- litie-mannen, stram in de houding, gespeeld voor burgemeester mr J. W. Peek, Commissaris K. Rijpma en wethouder Th. J. L, van den Berg, die met hunne echtgenoten op het bordes de muzikale hulde aanhoor den. Dirigent M. de Graaf die by deze gelegenheid het. laatst de scepter heeft gezwaaid over het muziekcorps en de tamboer-majoor Van Voort hebben hun mannen aan de burge meester gepresenteerd. Een zeer grote menigte was er op de been gekomen om deze taptoe, een oude traditie, die na de oorlog weer In ere is hersteld, te aanschouwen. En zij hebben de politie-jnuzikanten na afloop van. het Wilhelmus, dat de taptoe afsloot, een warm applaus ge geven. Na een ere-rondje rond het Stad huis. verdween het Schiedamse Poli tie Muziekgezelschap voor een mars door de stad. Doordat zij met haar fiets begon te slingeren, botste mevrouw D. S. P.—A uit Vlaardingen gistermorgen op het rijwielpad aan de Nieuwe Haven te Schiedam tegen een juist passerende bromfietser. Het gevolg was dat zij met haar hoofd tegen de achterkant van een auto aanviel. Met een hersenschudding, hoofd- en schaafwonden, bracht de GG en GD haar naar het Gemeenteziekenhuis in Vlaardingen. Gistermiddag omstreeks half één brak er een fles zoutzuur op een transportwagen op de Overschiese- straat voor de overweg. De inhoud van de fles vloeide over.de straat. De brandweer onder leiding van de heer De Jager, zorgde ervoor dat de rijweg gereinigd werd. Athletïekwedstrijden van politiesportvereniging In het kader van de viering van haar 25-jarig jubileum zal de Schie damse Politiesportvereniging mor gen onderlinge atletiekwedstrijden houden op het Martimtterrem. In vier- en vijfkampen zullen de po litiemannen uitmaken, wie de sterk- sten zijn. Alles heeft gisteren meegewerkt om het voetbaltournooi van de ju bilerende Schiedamse Folitfe Spurt vereniging tot een succes te maken Het weer was goed, het publiek toonde haar belangstelling en waar het uiteindelijk om te doen was: de wedstrijden van de zeven deelne mende politie-elftallcn, verliepen bijzonder spannend en blonken uit door sportiviteit. In de halve com petitie, die gespeeld werd elke ploeg moest zesmaal binnen de krijtlijnen verschijnen wist S. P, S. V. zich tenslotte als tweede le plaatsen, achter het elftal van de Verkeerspolitie nlt Rotterdam, dat eerste werd. Voor de aanvang van Je wedstrij- denden sprak de voorzitter van S.P.S.V., inspecteur H. WiUems van Beveren, enkele woorden. Hij zei. dat het 33-jariS jubileum van de Schiedamse Politie Vereniging niet uitblonk door grote feestvreugde, maar dat verwacht mocht worden dat het tournooi in algemene zin een sportief karakter zou dragen en dat het ideale weer zeker tot het welslagen zou bijdragen. Een ver wachting, dl© niet teleurgesteld werd. De verschillende ploegen ontlie pen elkaar niet zo heel veel in kracht, zodat de spanning voortdu rend aanwezig was. Het uiteinde lijke resultaat was: 1. de Verkeers politie uit Rotterdam (10 punten), 2. Schiedam (8 pt), 3. Vlaardingen (7 pt.), 4. Goritichem (6 pt.), 5. Kon. Marechaussee R'dam, 6. Haar lem en 7. Delft Hoofdinspecteur W. H. Kloezeman verrichtte onmiddellijk na afloop van. de Wedstrijden de prijsuitrei king. Verscheidene hoofden van dienst van de bettrokken politie korpsen gaven van hun belangstel ling bl(jk. Het js een geslaagd tournooi ge worden, waarin het politie-elftal van Schiedam een eervol resultaat heeft bereikt. werden, vertoond, waren zo goed en gaven zulk een Oosterse kleuren pracht weer, dat het publiek ook visueel een duidelijke indruk van het besprokene kreeg. Veel Schiedam mers zullen met een ander beeld dan vroeger over dit gebied naar huis zyn gegaan, want ae heer van Gent wist vele bijzonderheden. In midden Afrika is hij nog bij negerstammen geweest, die nog nooit een blanke hadden gezien. Stomverbaasd heb ben de inboorlingen all?n zijn blan ke huid moeten betasten. Bij de Berbers, een trots volk, dat meest in armoede leeft, is hy te gast geweest en heeft iets gezien van het harem-leven van de diep gesluierde vrouwen- Over het leven in de grote steden gaf spreker een boeiend verhaal over het oude vervallen Marakech, waar hij de later verbannen en nu weer teruggeroepen Sultan Ben Youssouf nog heeft bezocht in zyn prachtige paleis, Algiers is heel anders, touristen- stad bij uitstek en concurrent van Nice. Veel natuurschoon en een prachtig klimaat. Ook over de hoofd stad Tunis, met twee millioen inwo ners een wereldstad werden veel plaatsjes getoond. Daarnaast is de heer Van Gent ook nog door de Sahara getrokken met een karavaan kamelen. Hier, in deze doodse streek heeft hij geleden van de hitte en de dorst hetgeen hij heel aanschouwelijk voor de toehoorders waar maakte. Het in grote getale opgekomen pu bliek toonde zich uitermate dank baar. De voorzitter van het IAVO, de heer P. Spruit sprak het openings woord en dankte tot slot de heer van Gent voor zijn duidelijke en uitge breide explicatie. Binnenkort zal de heer Jef Last, schrijver, voor de leden van het instituut vertellen over zijn ervaringen als onderwijzer op Bali, A pothekers-narhtdienst: Apotheek M. M, H. Evers,Lange Haven 81. Bellen bij ongeval, u u» en LU Tuin laan te Ie bum HuaHb Gem Openbare LeeszaaH eo Biblio theek, Lange Haven geopend iedere werkdag ib^ij alve Maan dag) van 9 30 tot <0 30 uur en iedere avond ibehajlve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags geslolert RJL Leeszaal en Blbllot heek, Dam: geopend tedere date (behalve Maandag) van 2 tc4 4 uur te dere avond (behalue Donder dags en Zaterdags)» van 7 tot 8 30 uur Zondags sloten Stedelijk Mnseum: Tea toonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Dul tu r e el -C on ta c t - Centn m. Tentoon- st'elling schilderijen Kare.l Ap- peL Elke dag van 3 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage: 2, 5 en 'ft.15 uur: „3 Ring Circus". i MonopoJe: 2, 7 en i9 «ur: „Het legioen van Zorro"T Voorstellingen: Leger des Hellsgeboraw, 3-3 en 7.30-10.30 uur: bazaa-- Irene. 2 uur: Wijk V der NHG. film. i Musis Sacrum, 8 uajir: Receptie Schiedams ToneeL Irene, 8 uur: Toneidavond Wijk V der NHG. ROTTERDAM (Van één onzer verslaggevers) Conform de eis vart de procu reur-generaal veroord eelde het Haagse Gerechtshof vmimorgen de 25-jarige Rotterdamse handelaar P. H. K. tot zes maanden gevangenis straf. Voor twee jaar werd K. ont zet uit de bevoegdheid »om een mo torrijtuig te besturen. Het Hof achtte K schuldig aan het ongeluk, dat op ,'15 Augustus 1954 bij Herwijnen was gebeurd. Daarbij werd een motorrijder ge dood en de duo-passagier ernstig gewond. De rechtbank jn Dordrecht veroordeelde K. tot zes maanden gevangenisstraf en omtz egging voor drie jaar. Stedenwedstrijden kegelen Zondag a,s. wordt j&i Delft een kegelwedstrijd voor dames gehou den. waaraan tientallen van Den Haag, D§lft en. Rotte islam deelne men. Mtorrijder aangereden Op de kruising Korfamaerstraat— Eendrachtsstraat is gisteravond de 27-jarige motorrijder A. H. Nuid, uit de Zwarte Paarden straat, door een personenauto aangereden. Met vrij ernstige verwondingen moest hij in het Coolsingelziefcenhuis wor den. opgenomen. Vrouw gewond By het oversteken van de BeijeT- landselaan is gisteravond de 69-ja- rlge weduwe T. Kooi—Jiansen uit de Paul Krugerstraat, aangereden door een motorrijder. Zij Is met een. hoofdwond in het Zuidi?rziekenhuis opgenomen. Vanmorgen Is aan de Dr Schaep- manslngel in het meest westelijke deel van Nieuwiand de eerste Vi- bro-paat geslagen voor een nieuwe school voor gewoon lager onderwijs van de Sint "Willibrordusstichting in Schiedam. Het wordt een zgn. „hallen-school", een type, dat te genwoordig veel wordt gebruikt. Op een grote hal van 9,5 hij 18 me ter, waarin een podium is geprojec teerd, en die heel geschikt is om ouderavonden te houden, liggen de acht leslokalen in twee verdiepin gen gegroepeerd. De ontwerper, het architectenbu reau Taen en Nix, heeft door de toepassing van glazen wanden er voor gezorgd, dat licht en lucht kunnen toetreden tot de lokalen. Bij de school komt een ruime speel plaats van 800 vierkante meter. Op het bouwterrein is echter nog plaats genoeg en het ligt in de ver wachting, dat de nieuw te bouwen school uitgebreid zal worden met een R.K.-meisjesschooI voor g.l.o, Zelfs dan blijft er nog plaats over voor andere objecten. Op de school, die violgende zo mer, maar in elk gev al voor de aanvang van de nieuwe cursus ge reed komt, zal voorlopig les wor den gegeven aan jongens en. aan meisjes. Bestuursleden van de- Sint Willi brordusstichting, hoofden a van scho len, het hoofd van de gemeentelijke woningdienst mr dr ir M. M. van Praag, architectjtir ir C. T. Nix, de heer B. C. M. Elmendorp van het aannemingsbedrijf Disshng en. El- mendorp waren aanwezig, toen de eerste van de 50 palen werd ge slagen door de firma Nederhorsi uit Gouda. Bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheids dienst te Schiedam kan geplaatst worden een VOOR DE SCHOOLARTSENDIENST Salaris naar gelang van leeftijd. Schriftelijke sollicitaties spoedig te richten tot de wnd. Directeur, Tuinlaan 80. Op groot kantoor te Schiedam is plaats voor leeftijd 20 tot 25 jaar. voor werkzaamheden in de koffiekamer en het serveren van koffie tijdens dp kantooruren Brieven met uitvoerige inlichtingen omier no. 3259 aan het bureau van dit blad. di <A Woningrull Aaugeb. te Schiedam, groot huis, grote kamer, keuken, tuin en plaats, overdekte loods, grote 2older, gevr dito huis of huis m. kamer, keuken en slaapk, te Schie dam. Br. onder no S-399 bu reau van dit blad. Te koop aangeb. Blanke slaapkamer ƒ345 met 3-deurs kast. Zie onze toonzaal boven. Plate. Grote Markt, t.o. Stadh-, Schiedam. Van Gelder's Houthamdel, Galileistraat 56, hoek Mus- senbroekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wij be zorgen thuisj Tel. 6992(1. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat IR6, tel. 66720. In spoedgeval -desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor alle schoenreparaii e ia Bata beter en voorde i'iger. Spoedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr 111. Nummerbrie ven die na«»r ons oordeel niet bonafide de inhoud der advertentie oeage- ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1