SVDPW heeft zich. nog niet aan KNVB-spel aangepast C 3 BODE plenairs 't Baarsje wint het eigen hengel-conconrs Schiedam overtref t zich tegen Belvédère met 5-2 Slecht korfbalweekeinde voor alle clubs Drama bij „Gesloten Ogen Jaarfeest van Martinit DEGRAAPS OM DE PAROOL-BEKER Ondanks regen toch geanimeerd AGENDA VOETBAL IN SCHIEDAM SZC opende het Winterseizoen „Vriendenkring" komt met nieuwe orgels op 't zesde lustrum Succes verdrinkt in de punten Wat zoetig stuk van Onderl. Kunstgenot Burgerlijke Stand Goed cabaret en een huldiging WALDO-TAX! SVDPW—DEH IA RJBSchiedamse Boys 1-3 Wie heeft iets verloren SCH1ËD AM J2EED IT 3 GOED NIEUWS I «VOOR SLECHTHORENDEN^ D. DIJKSHOORN DINSDAG- EN WOENSDAG RECLAME Maandag 26 September 1955 Het was gisteravond stampvol in Café Broekzitter aan de Nieuwe Maas straat toen daar de prijzen uitgereikt werden aan de winnaars van het hengel-concours, dat door fle Schiedamse Hengelvereniging „Het Baarsje" was georganiseerd en waarbij de zilveren'wisselbeker van het Parool, de hoogste inzet was. Deze tirysmtreiking was zo éven geanimeerd als het concours zelf en evenmin „droog''. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen 'bü ongeval: G.G en GD Tuiniaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur Zondags gesloten. R.EL, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Dluseum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cflltureel-Contaet-Centrum. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct). Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9-15 uur. „Ver borgen Moederschap". Monopole: 2, 7 en 9 uur. „De Banneling van Ballantrae". Voorstellingen: Marijke, 8 uur: Contactavond Reis vereniging „Vriendschap", Volksgebouw Tuinlaan, 2 en 8 uur: Coöp Vrouwenbond, kook- en bakdemonstatïes. (Advertentie ZJH.J T0QR CCHEEL UW GE2IB BR0ERSVEST 54 SCHIEDAM Over het algemeen genomen rammelde het gisteren nog in de Schiedamse voetbalgelederen, al kan na een viertal wed strijden nog niet veel peil getrokken worden op de sterkte van verenigingen en elftallen. Doch ook bij voetbal blijft de „eerste klap" toch minstens een daalder waard. De punten die een maal binnengehaald zijn kunnen niet meer afgenomen wor den, zijn ze verspeeld dan wordt het moeilijk (dikwijls erg moeilijk) om de geleden schade bij te werken. Martinit en Ursus waren ia ufd. 1 A gisteren vrij. TecÜro heeft met niet minder dan 50 van Noorder kwartier gewonnen zodat Martinit genoodzaakt is even de bovenste plaats voor de mensen van de Rot- terd. Techn. Dienst in te ruimen, AVO—ZVC dat pas een puntje uit drie wedstrijden had heeft Hurri canes een 70 nederlaag toege bracht. WF dat zich tot nu toe goed had gehouden, heeft gisteren van Croos- wijk met 1—2 verloren, de enige De organisator, 't Baarsje, is we derom met de korpsprijs gaan strij ken. Het concours zelve is overigens niet gekenmerkt door best weer. In de eerste periode, toen in de Schie damse Sehie de hengel werd uitge gooid ging het nog al, maar na de verhuizing naar het Zwet werd het mis. Met het weer, maar niet met de spanning. Zodat het concours toch nog in prettige stemming is verlopen. Onder de goede leiding van de heer Frein. Ook de twee vrouwelijke controleurs, mevr. Prein en mej. Van der Laan hebben moe dig regen en wind getrotseerd om de vangst te meten. v Na de wenig in cafc Broekzitter gistermorgen bleek dat Het Baarsje het eigen concours had gewonnen en zo het volgende jaar weer als organiserende vereniging zal optre den. De korps-prijzen gingen naar: 1 Het Baarsje met 22 stuks en 1020 gram; 2 De Flint met 19 stuks en 943 gram en Het Voorntje 20 stuks «n 923 gram. De andere korpsen haalden: De Alfer 17 stuks en 837 gram; De Zolvervoom 11 stuks en 512 gram en De Amateur 9 stuks en 428 gram. De individuele prijzen gingen naar: 1 A. Burggraaf 10 st. 475 gr; 2 C. Vcets 9 st. 408 gr; 3 H. Lubker 9 st, 395 gr; 4 W. Sommer 10 st.'-384 gr; 5 H. Heyster 7 st en 345 gr; 6 D. Voets 6 st. en335 gr; 7 C. de Nys 5 st. en 270 gr; 8 B. J. Lubker 4 st. en 228 gr; 9 D. Versteeg 4 st. en 203 gr; 10 C. Etman 4 st en 202 gr; 11 J. 't Hofijn; 12 H. Heyster jr; 33 M. Slavenburg; 14 Ch. Hagen; ig H. v, d. Velde; 16 J. "Walsum;. 17 F, v. d. Ark; 18 J. Lubker; 19 E. v. Leeu wen; 20 W. v. Dijk; 21 H. Lubker jr; 22 J. Zag wijn; 23 H. v. d. Hof en 24 G. Vermeer. Zaterdagavond opende de Schie damse Zwemclub het winterseizoen met een contactavond in de grote zaal van Hotel Beyerbergen. Op deze wijze houdt de S.Z-C. haar le den ook buiten het zwembad bij el kaar en wordt de band verstevigd. De stemming was er dan ook op perbest en er werden vele spelletjes gedaan tussen het dansen joor. Eerst laat gingen de vele aanwezi gen voldaan naar huis. alvast uit ziende naar de volgende avond op 15 Oct. a.s. Er heerste spanning gistermorgen, toen de vis, gevangen tijdens het hengel-conconrs van Het Baarsje gewogen werd. Het Baarsje won. zeil de korps-prijs met klein ver schil en kreeg zo de Parool-wis selbeker. Grote plannen heeft de Schiedamse Mondharmonica Vereniging Vrien- In onze voorbeschouwing voorzagen we reeds, dat de hoogste teams van de plaatselijke korfbalverenigingen het moeilijk zouden krijgen. Helaas is deze verwachting maar al te duidelijk uitgekomen, want alle drie hebben zij min of meer gevoelige nederlagen te incasseren gekregen. De zwaarste daarvan heeft Succes moeten verwerken. De blauwwitten kregen met niet minder dan 12—0 klop van hun Leidse gastheren en gastvrouwen. Schie dam heeft ttegen Olympiaan kranig stand gehouden en met groter verschil verloren dan verdiend was. Hier werd het 5—8. Dezelfde cijfers bereikte OD1 tegen Fcrntx 2. Voor de tweede maal in successie moest Schiedam met drie invallers aantreden. Gelukkig Waren ditmaal sterke remplasanten beschikbaar dan de vorige week. maar het bleef een verzwakking Direct van het be gin af speelde Olympiaan technisch sterker. Vooral het schieten van de oranjekragen was verzorgd en ge vaarlijk. Toch kon Schiedam na vijf minuten de leiding nemen via een goed door H. Verschoor benutte strafworp. In de volgende minuut was de balans via een doorloopbal al weer in evenwicht. Na een kwar tier hadden de Hagenaars met 1—3 de leiding, maar mej. J. Carrière overtrof zichzelf door tweemaal ach tereen te doelpunten Een kwartier lang golfde het spel doelpuntloos op on neer met Olym piaan licht *n meerderheid. Toen trof «L Bost met een ver schot de roos, waarmee hij voor zijn club de voorsprong herstelde (43), maar ook nu weer herstelde Olympiaan het evenwicht (44) In de tweede helft was het tempo aan beide zijden aanmerkelijk ge daald De gladheid van bal en veld drukte haar sempel op het spel- Na_ twee minuten herstelden de gasten hun voorsprong met 'n verre worp (4—5). Een kwartier voor tijd trof fen de Hagenaars voor de tweede maal ca de hervatting doel 8) en toen was het spel practisch voor Schiedam verloren.-In volgende op stelling misten de Hagenaars nog "n strafworp, maar door dameshanden hepen ze toch tot 4—7 uit. Nog even leefde de moed m het Schiedamse kamp op toen J. v. d. Tuuk 5—7 het noteren maar in de beginop stelling maakte Olympiaan aan alle illusies een einde door met een ver- Het thema van „Gesloten Ogen" van de schrijver Nic. Stam is wat ver gezocht, maar toch biedt d t melodra matische toneelstuk m drie bedry ven voldoende gelegenheid tot acteren. Onderling Kunstgenot heeft dit dra ma dan ook terecht op haar program ma gezet als het openingsnummer van dit seizoen. Er kon nu worden gekeken, hoe de leden hadden „over- zomerd". En dit is niet slecht ge weest, Het optreden van het elftal van OKG Zaterdagavond in het niet geheel gevulde Musis Sacrum ver dient beslist waardering. Een serie dramatische schokken In dit toneelwerk tracht een beeld te geven van het harde leven. De vader, hoofd van het gezin en gefortuneerd slager overlijdt. De notaris gaat er met het geld vandoor. De arrogante dochter Mies (Mevr. Crama^Vender- bos) laat de familie en verloofde in de steek, trouwt een baron en ge raakt tenslotte aan lager wal. De goe de dochter Ank is het al te edele karakter van het stuk. Met geld be mint zij een arme slagersknecht, zon der geld zwoegt zij voor de hele fa milie, Aan het slot is dan de arme verloofde van Ank plots rijk gewor den in het buitenland en bij de ge sloten ogen van de inmiddels over leden moeder sluiten goede en slechte dochter weer vriendschap. Ook de gesloten ogen van blinde broer Dolf zijn hier van invloed. Ou de moeder en blinde broer worden beschermd door de opofferende zus ter Ank, terwijl de dialogen met Mies de ideologische inhoud van het Stuk vormen. Het al te ongeloofwaardige «n zoete van dit verhaal ontrekt veel aan de aanvaardbaarheid. De heer C. van der Graaf gaf een goede vertolking van zijn moeilijke rol als blinde broer. Mevr. Venaer- b&fi was een goede berustende moe der. Mej. N. Brouns gaf een rake ty pering van de zelfstandige moderne vrouw, met een iets te scherp optre den tegen haar zuster. De heer J. Gouka voelde zich als eenvoudige slagersjongen thuis op de planken. De regie van de heer A. Lanser was als vanouds zeer behoorlijk, niet te strak met iets te weinig aandacht voor het tempo. De heer C. van der Graaf deelde mede dat de volgende avond in De cember wordt gehouden. Het ensem ble van Maarten Slavenburg zorgde na deze wederwaardigheden van een slagersfamilie voor dansmuziek. re treffer de eindstand op o8 te stellen. Daarmee kwam het einde van een prettige wedstrijd, waarin de bezoekers wat meer hebben ge kregen dan hun qua krachtsverhou ding toekwam. ODI ontving één van de kampi oen scandidaten uit zijn afdeling, het Leidse Pernix 2. Ook in deze ont moeting demonstreerden de bezoe kers een betere techniek en een zui verder schot, zeer zeker gedurende de eerste 45 minuten. Daarin liepen ze aanvankelijk tot 0—6 uit. voor ODI kans zag een tegenpunt te sco. ren. Na de rust zetten de Leidena- ren hun doelpuntenreggn voort, tot 1—8, maar toen vond ODI het wel letjes. Met vier doelpunten stelde de thuisclub in de laatste 20 minu ten de eindstand op 58, waarmee zij het bewijs leveren dat doorzet ten wordt beloond. Dat Succes dit seizoen over een wel heel zwakke ploeg beschikt, be wijst de prestatie tegen KNS, dat weliswaar een behoorlijke 3e klasser is, maar toch niet tot de topploegen behoort. De weers- en terreinom- standigheden stelden duidelijk de onvoldoende techniek en tactiek van het Succes-team aan het licht Bo vendien trof men de Leidenaren in een bijzonder productieve bui In de eerste helft vonden zij achtmaal de korf en in de tweede helft vier maal. Laten we hopen, dat de blauwwit ten uit de eerste competitiewedstrij den zoveel lering trekken, dat zij zeker in de tweede helft van de competitie in staat zijn tot betere prestaties. De reserveteams zijn rn het alge meen goed voor de dag gekomen. Alleen valt de 54 nederlaag urt de toon, die ODI 2 tegen Spirit 2 leed. De overige uitslagen luiden: DOF 2 Succes 2 11; Zwaluwen 3— Schiedam 2 0—9; Overkanters 3— Succes 3 2—2; DOP 4Schiedam 3 1—0; ODI 3—Koag 2 04 en van de adspiranten: "WÏON BSucces A 2—6; Ons Huis DSucces B 01 en Spirit aODI a 4—1. Geboren: Irene, d.v. A. Caton en G. van Grondelle; WilhelmSna M„ d.v. M. R. van Lith en C. M. de Vet ten; Louise P., d.v. J. M. de Vos en J. H. van Leeuwen. Maria «C-. d.v. J. M. de Vos en J. H. van Leeuwen. Het jaarfeest van de Schiedamse voetbalvereniging Martinit, Zaterdag avond in „Arcade" gegeven, is een in alle opzichten geslaagde avond ge worden. Het eerste elftal van Marti nit behoefde gisteren niet te spelen, waardoor ook deze leden de gehele avond konden medemaken, en volop konden feesten. Voorzitter L, J. C. van Dijk memo reerde in zijn openingswoord, dat het bij Martinit steeds de gewoonte is geweest het jaarfeest te vieren. Za terdagavond gebeurde dit voor de 27ste maal. Conferencier, Rien Korteweg heeft de vele programmanummers op ko mische wijze aaneengepraat. „The Ballroom Aces" me't hun bekende Latijus-Amerikaanse muziek vielen al direct in de smaak bij de grote Mar- iinit-familie. „The Footlight Come dians" voldeden wel het meest in hun komische sketches ais „de slomen". De jeugdige Rita Hornée voldeed als cabaratière uitstekend. Het jeugdige accordeoaduo «Jean en John" bleken hun goede naam waardig. Als intermezzo kwam nog voor het voetlicht de langzaamaan in Schie dam bekend wordende Jantje Mul der. Geheel ongedwongen heeft h:j voor de microfoon een tweetal lied jes gezongen op een wijze welke aller bewondering afdwong. Het is bij Martinit de goede ge woonte om leden, die 25 jaar de ver eniging trouw gebleven zijn te hul digen. Ditmaal was er slechts een jubilaris, de heer J. Steehouwer. Voorzitter Van Dijk bracht hem dank voor alles wat hij voor Mar tinit had gedaan, waarna hij hem de zilveren insigne op de borst speldde. Ook zijn echtgenote dankte de heer van Dijk voor het vele opofferende werk dat zij zich voor de vereniging heeft getroost en bood haar bloemen aan. Onder leiding van de heer Herman v. d. Woldt was er met muzikale medewerking van „The Ballroom Aces" nog een gezellig baL denkring. Volgend jaar wordt het zesde lustrum gevierd en dan wil de ze muziekvereniging goed voor de dag komen. Er is kort geleden een nieuwe groep gevormd, waarvoor een twintigtal chromatische mondaccor- deons zijn aangeschaft. Het optreden van deze groep onder leiding van de heer Chr. Braassum. werd met span ning tegemoet gezien Zaterdagavond in de grote zaal van he1 Volksge bouw. Het optreden is geen teleur stelling geworden. Weliswaar miste het samenspel overigons begrijpelijk de routine doch toch kan hier van een geslaagd debuut worden gesproken. De heer A. Catoen, die in zijn functie van voorzitter het openingswoord sprak, hoopte op vele nieuwe leden en hij herinnerde aan de grote plannen voor het dertigjarig bestaan. Namens de Schiedamse Gemeenschap voerde de heer C. Landsbergen nog het woord. Deze spreker had ook nog een hartewens. namelijk aansluiting van „Vriendenkring" bij de sectie Muziek van de SG. Het programma van deze 'feest avond te gelegenheid van het ne gen twintigjarig bestaan was van een prettig gevarieerde samenstelling. Warme belangstelling kreeg het VKD-j uniorenorkest, waarbij de jon geren 2ich vooral goed gaven in de Manocuvremars en Les Patineurs. Bij de chromatische sectie was het een vlot „The end of a perfect day", dal de aandacht vroeg. Het accordeon- duo H.'Vredenbregt en de twaalfja rige Henny van Wijk speelde een vlotte serie populaire en semiklas- sieke muziek. Het C.L.Z.-eabaret speelde ter afwisseling leuke schets jes. Het hoogtepunt van deze avond was de demonstratie van het kwar tet mondaecordeon-virtuozen o.I.v. Van Braassum. De tophit Granada werd het succesnummer. Na afloop van het programma werd er nog weer muziek gemaakt. Dit werd voor de dansmuziek gedaan door de pia no (C. de Regt) en slagwerk (J. B, ter Brugge) combinatie o.l.v, de bal leider P. de Regt. (Advertentie IJV4J 67570-69915 Esperanto-agendo Joudon, la 29 an de Septembro Ni priparolea la rezulton de la verda xnonato la familio v. Gink gastigos bin Vemi al Esperantujo. Schiedamse vereniging in afd, B. die speelde. In 1 C zijn het Demos en SFC die in deze afdeling Schie dam vertegenwoordigen. Demos stond op de derde plaats met 4 pun ten uit 3 wedstrijden, doch speelde gisteren gelijk met DJS. Ook SFC kon het gisteren niet verder bren gen dan een gelijk spel. Helelingen gaat even als vorig jaar weer boven aan, tot op heden nog ongeslagen. Singelkwartier boekte in 2 A een grootse S—0 overwinning op Vier- polders, jammer dat het tweede elf tal van Singelkwartïer een neder laag hier tegenover zette van niet minder dan 212. Schiedamse Boys hebben gisteren ook een overwinning geboekt en wel van 3—1 tegen R. J. B. Ook de lagere elftallen van WF konden geen overwinning behaten en zowel het tweede als het derde elftal speelden gelijk. Speelde het eerste elftal van SFC gelijk, het 2e won met 3—2' terwijl het derde een nederlaag te incasse ren kreeg. Het 5e en het 6e elftal van deze vereniging wonnen weder om en wel met grote cijfers; het vijfde won met 81 en bet 6e met 10—0! Schiedam heeft zich gisteren op de Boshoek goed geweerd tegen Bel. vedère. Het won met 52. Alleen het 4e elftal van Schiedam heeft het voorbeeld van het eerste ge volgd door ook te winnen, de an dere drie elftallen verloren hun wedstrijd. S.V.D.P.W. kon zich in het Volks park tegen DEh niet handhaven en verloor met 1—4. SchiedamBelvedère 5-2 Schiedam heeft de tweede wed strijd voor de KNVB met'overtui gende cijfers van Belvedère gewon nen. Dit overwicht op Belvedère is niet gedurende de gehele wedstrijd gedemonstreerd door de Schiedam se spelers. Het overwicht kwam eigenlijk eerst in het laatste half uur van de wedstrijd. In dit begin was Schiedam veelal in de aanval. Jammer dat toen reeds Lusdonk moest uitvallen, omdat hij last kreeg van de linkerknie, en vervangen werd doorTettelaar. Niettegenstaande dit overwicht kwa men de tegenstanders het eerst aan een doelpunt, toen Spronk te ver naar voren opdrong en de linker- wing van Belvedère vrij liet. Een toegespeelde bal kwam in het bezit van de vrijstaande Stam, die na een soloren voor Belvedère scoorde. Deze voorsprong was echter van korte duur, want circa 10 min. later scoorde Stolk uit 'if goede voorzet van rechts. Tot voor de xust behield Schiedam de veldmeerderheid, wel ke uitdrukkrng kreeg door een doel punt van Stolk, wederom uit een voorzet van rechts. Na de thee kwam vrij onver wacht de gelijkmaker. Deze gelijkmaker deprimeerde de Schiedammers waardoor het in het veld onderling niet boterde. Onder linge geschillen en verwijten kraak ten als het ware het noodzakelijke sportieve geheel. De verhouding werd weer beter toen Renierse het derde doelpunt scoorde. Toen veerde Schiedam weer op; het spel werd beter, waardoor Goof Jansen voor het 4e doelpunt en Renierse voor het vijfde kon zorgen. Zo kregen de Schiedammers uiteindelijk meer, dan zy zelf hadden verwacht. Verdere uitslagen voor Schiedam: Schiedam 2—SMV 2 1—3, Schiedam 3DHz 6 34 Schiedam 4—Croos- wijk 2 30, RCR/DKSSchiedam 5 2—1. De S.V.D.F.W.'ers zullen nu toch moeten gaan inzien, dat in de KNV3 Izy het nog de lagere regionen) een ander speelsysteem toegepast dient te worden, dan in de afdeling Rotterdam. Kort gehouden spel kan heel moeilijk tot een overwinning leiden. Evenals de vorige maal heeft S.V.D.P.W, weer een gevoelige ne derlaag geleden, ditmaal tegen DEH. Bij training zal vooral snel, open spel over ae volle breedte geleerd moeten worden. Kort spel is voor de tegenpartij te gemakkelijk om in te grijpen. D.E.H. speelde ook niet op volle toeren omdat het zich niet onnodig behoefde in te spannen. De wed strijd stond op middelmatig niveau. De doelman Willemse, (uit het 2e elftal van SVDPW) heeft geen schuld aan de nederlaag en heeft zich kranig geweerd. Voor de rust was hij al driemaal gepasseerd, waarvan éénmaal door een straf schop. Na de thee heeft van de Windt nog de eer gered, door een tegenpunt te scoren, doch de tegen partij maakte er nog 1—4 van. EurekaSFC 2-2 Deze wedstrijd der „gemiste kan sen", speciaal van de zijde der Schiedammers, is ten slotte nog in een gelijk spel geëindigd. Eureka was op eigen terrein in den beginne sterk in de aanval waardoor de Schiedammers zich Sn de verdediging moesten terugtrek ken en na circa 20 minuten moest de Schiedamse doelman voor het schot van de linksbuiten zwichten. 1—0. SE.C. liet zich hierdoor niet ont moedigen, miste een mooie kans, maar nog voor de rust maakte Kos ter zich vrij voor een mooi schot. Toen na de thee het spel een kwartier oud was, gelukte het SFC zelfs de leiding te nemen, wederom door Koster. De Rotterdamse doel man had de bal onvoldoende weg gewerkt, waarvan Koster gebruik kon maken. 1—2. S.F.C, bleef in de aanval en liet kansen ongebruikt. Dit gaf de Rotterdammers wat meer initiatief om in de aanval over te gaan en SFc werd teruggedrongen. Bij een aan Eureka toegekende hoekschop ontstond verwarring in de Schiedamse verdediging, waar door de gelijkmaker ontstond. 2—2. In deze stand kwam geen verande ring. Verdere uitslagen S.F.C.: Bloen hof—S.F.C. 2 2—3; RWB 2—SFC 3 5—1; SFC 5-OHW 2 8—1; SFC 6 Nestoro 5 100. In het begin was het spel over beide speelhelften verdeeld. Lang zaam kwamen de Schiedammers er beter in. Het afwerken van de aan vallen liet nogal te wensen over, waardoor enkele kansen werden gemist. Het eerste doelpunt voor de Schiedammers werd door de links buiten, die een van de paal in het veld terugkomende bal, onhoudbaar inschoot. 01. Dit doelpunt werkte wat aanmoedigend op het spel van de Schiedamse Boys, waardoor een kwartier later, uit een mooie voor zet van rechts, de linksbuiten voor de tweede maal kon scoren. 0—2, Na de thee trachtte R.J.B. de ach- terstand in te lopen. Diverse aanval- len werden op het doel der Schie- dammers ondernomen. Aanvanke lijk zonder succes; doch na kranig volhouden slaagde de voorhoede erin een tegenpunt te scoren. 1—2. Tien minuten voor het einde werd de overwinning voor de Schiedam mers veilig gesteld door de rechts binnen, die na een fraaie soloren de doelman passeerde. 1—3. De over. winning was verdiend. Ook het tweede elftal van De Schiedamse Boys heeft gewonnen en wel met 3—1 tegen Steeds Hoo- ger 3. HBSSRijnburgse Boys 3-1 De Schiedammers liepen al direct hard van stapel, waardoor de ver dediging van Rijnsburg in het nauw werd gedreven. Het was in de der de minuut, dat de Schiedamse rechtsbinnen het eerste coc:pun« voor HBSS scoorde. 10 Na de aftiap vei huisde de bal di rect weer naar de voorhoede van HBSS en twee minuten la tot maak- te dezelfde speler hei 2e dochuitit. De Rijnsburgers herstelden zich nu en ondernamen nu te sl-ii aan va Hun Bij een der aanvallen werd hen een vnje schop toegewezen. Nadat deze was genomen werd de bal door een der Schiedamse spelers van richting veranderd, waardoor de .ba! buitin het béreik van de doelman in het doel kwam. Na de thee kwam HBSS xvel m de aanval, doch het spel werd veel te kort gehouden, zodat steeds tij dig door de tegenpartij kon in gegrepen worden. Het spel verplaat ste zich snel op beide speelhelften zonder dat doelpunten gemaakt wei - den. Eerst enkele minuten voor het einde kwam het derde doelpunt voor HBSS, door een hard diagonaal schot van de rechtsbuiten. Hierbij bleef het, DUS's Gravendeel 2-1 In een vrij aardige wedstrijd heb ben de Schiedamse Geel-zwarten, het sterke 's Gravendeel met 2—1 geklopt Op een spiegelglad terrein namen de gasten van begin af aan het heft in handen. DHS deed gevaarlijke tegenaan vallen, maar 's Gravendeel wasvoor rust ongetwijfeld de betere ploeg. Zij namen dan ook verdiend de leiding, toen de rechtsbuiten scherp voorzette en v. Buren de bal in eigen doel deponeerde. Na rust kwam er «en herboren DHS-eJftal in het veld, dat een tem po ontwikkelde, dat zelfs de 's Gra vendelers te machtig was. V. d. Windt scoorde de gelijkma ker en toen 5 min. later v. Leeuwen een voorzet lanceerde, was een back van de gasten zo welwillend, om de bal langs zijn doel verdediger te plaatsen. Hierna trachtte 's Graven deel nog gelijkspel uit het vuur te slepen, maar de Schiedammers ston den hun voorsprong niet meer af. De overige uitslagen luiden; DHS2—Excelsior '20 2 2—5; Ex celsior '20 3—DHS 3 3—2; St. Vol harden 3—DHS 4 1—3; DZB 4— DHS 3—6; DHS 6Nestero 3 28; Fyenoord J6—DHS 7 0—2. Ursus-ivedstrijden Daar Ursus I deze Zondag vrij was ging ging de belangstelling van de Ursus-familie uit naar de presta ties van de reserve-elftallen. Deze hebben niet teleurgesteld; alle drie te spelen wedstrijden werden ge wonnen. Ursus 2 versloeg Sportvogel 2 met 5—1 en Ursus 3 liet Eureka 3, dat nog alleen het zoet van drie overwinningen had geproefd, eens een bittere pil slikken van een 1—0 nederlaag. Ursus c haalde de twee de overwinning in successie op HBSS c met 37, zodat het wel een succes-vol weekeinde is geveest. Lichte regenjas; lederen riem; ring met sleutels; nagelgarnituur;'klauw hamer. Te bevragen by de vinders: Stof- klep, F. v. d. Koppel, Molensingel 27; rekenboek, A. Hoegee, Aleidastraat 144a; wit-zwart-bruine hond. C. Ouvendijk, P. Potterstraat 53 a; zak mes, v. d. Sloot, Lange Achterweg 21; ring met Sleutels, S. Nuijten, Overschiesestraat 78 a; zakmesje, Lips, Goeman Borgesiuslaan 46; ring met sleutels. Pegels, Polderweg 216; vulpen. Brandjes. Jonker Fransstr. 90c, Rotterdam (tussen 19—20 uur); zwart vulpotlood, "W. v. d. Heuvel, Nassaulaan lb; ring met sleutels, Van Dorp, Hoogstraat 61; bruin zak mes, G. Eshuis, Spaansebocht 88 te Rotterdam; lipssleutel, B. Hagendijk, Potgieterstraat 2 a; groen vulpotlood M. Sigterman, Juïianalaan 94 a; kin- derbrii. D. Peurs, W. Frankeiandse- straat 7 b; ring met sleutels, A, v. d. Berg, Kreupelstraat 27; kinderjasje, J. 'Willems, Rotterdamsedijk 269 b; 1 witte handschoen, L. Vermaat, Hal- leystraat 5 a; wit lederen schoentje, v. Loenen, Dwarsstraat II; wit kin dersokje, H. Dorsman, J. A. Alb. TMjmstraat 10; zwarte glacé dames handschoen, H, J. van Raay, Singel 215; rode damesportefeuille met in houd, H. Schmidt. Oude Sluis 11b; damesportemonnaie met inhoud, J. A. Bikkers. Juïianalaan 108 b; kinder- portemonnaie met inhoud, Dhr. v. d. Made, Bouwkeet Gilda, Spaanse Poï- cdr; zwarte damesportemonnaie met inhoud, J. Brakx, Korte Achterweg 8 b; rood kindertasje met inhoud, K. Vermeer, J. A, Alb. Thijmstraat 56; rood kindertasje, de Bruin, Lange Kerkstraat 38; kinderportemonnaie, J. v,d. Meulen, Rotterdamsedijk 429 b zilveren armband, H. 't Hart, Lo- rentzlaan 49 a; oorbel, Vierboom, Rozenburgsestraat 18 c; bedrag aan geld, v. Vonderen, Geervlietsestraat 2 a; bedrag aan geld, v. Katwijk, Lange Singelstraat 39. Met grote vreugde geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon PETRUS LEONARDUS Ir, B. W. A. v. d. SLOOT R. J. van der SLOOT- WAPEN AAR Delden. 22-9-1955. Watertorenweg 3. Tijd. Kon. Julianaziekenhuis Hengelo. «5t> eSo Te koop aangeb. Van Loenen voor Verf, De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 Tel 66192. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modern". Boerhaa- velaan 124, tel. 68415 Prima rubber toebtband 0.25 p. m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v, Thïenen, Broersveld 123. Tel. 69799. IVlica voor baarden en ka chels. 80 verschillende maten. Lage prijs. Plaatjes asbest, vuurcement. kachelkit enz. Frans v. Thïenen, Broers veld 123. Tel. 69799. passpiegels 120 x 30 geplaatst ƒ12.75, 220x30 ƒ14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuif glas. autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr 39, Schiedam, telefoon 68945 Gotische slaapkamer S 495.00 extra zwaar. Zie onze toon zaal boven, 2e verdieping, Plate, t.o. stadhuis, Schie dam. Personeel gevr. Gevraagd een nette hulp voor een hele of 2 halve da gen. Rotterdamsedijk 199 a. Permanent Wave Uameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave. compleet ƒ6.-— Broers vest 115, tel. 67237. Moderne coiffures, K. v, d Kruit. Dames- on Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10 - Oliepermanent ƒ11 (stroom loos). Lessen Voor scootcrles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam, tel. 3677? Diversen Zijn Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 33, tel. 66874. Op Dinsdag 27 September a.s. houdt gedurende de ge- V J hele dag een deskundige van de AUDIUM-FABKlEKEN Ibij ons zitting van 20—6 uur. U kunt zonder enige I verplichting de nieuwste en kleinste AUDIUM hoortoestellen proberen. I AUDIUM is een Nederlandse fabriek, die zijn kracht J y zoekt in een goede en goedkope service. k Waarschuwing: Laat U niet verleiden een hoortoestel s te kopen, alvorens een AUDIUM te hebben beluisterd. Ook wij ruilen Uw oude apparaat in tegen zeer gun- j|stige voorwaarden, WILTON-FIJENOORD - SCHIEDAM VRAAGT: voor regelmatig bezorgen en ophalen van poststukken enz. binnen haar hoofdgebouw, alsmede voor sorteer- en ander eenvoudig kantoorwerk. Leeftijd niet. boven 55 jaar. Brieven aan Postbus 22, Schiedam. Sï«a»« Vraagt nachtkleding Magere doorregen varkenslappen ƒ1.19 Speklappen 0.G4 Harst- of xibcarbonade, naar keuze ƒ1.69 Vers- of gerookt spek naar keuze ƒ0.69 Biefstuk tartaar 1.75 Runderlappen, prima kwaliteit ƒ1.19 Gehakt, rund- of varkens- ƒ1.14 Alles per 500 gram SLAGERIJ beter - voordeliger LANGE KEKKSTIt. 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1