Arbeid van gehuwde vrouw spleet K\ P-fractie in twee delen V anavond komen de Doorsnee's terug - hij stemming over de motie-Tendeloo - Vijf Nederlanders tot ere-doctor verheven Wellicht toch geen Zwitserse raketten BALAIV IVS—- fan het A' ^'J Bmnënhóf Brutale straat roof; buit één kwartje Goudtoren van „Renate" aan de ketting Centrale krater van Etna nu in werking Gratis koffie en thee komen er niet TH viert vijftigjarig bestaan Koningin bij plechtigheid Heilloze nacht in Den Haag aanwezig Ir Staf (terug uit Engeland) Mr Anak Agoeng naar New York vertrokken Felle protesten na vrijspraak in zaak-TiII j Drie Russen zullen optreden bij de Nederlandse Opera Wijsgeer prof. Pos is Zondag overleden Faure verklaart: Algerije moet tot elke prijs Frans blijven RADIO ENT.V. Nationale taak van de Marine gaat vóór Specialisten met f 6000.-grens accoord Maandag 26 September 1955 3 (Van onze parlementaire redacteur) OMS lijkt het wel alsot het Binnenhof een héél apart wereldje vormt. 'De belangrijkste politieke gebeurtenis van de afgelopen week was onge- tyvüfeld, die welke KVP-ers met een tikje grootspraak als „herstel van de katholieke eenheid'1 aankondigden. De 75-jarïge Charles Weiter heeft zijn gang naar Eom(m)e gemaakt. Na een jaar of acht actie zal de Ka tholiek Nationale Party gaan ver dwijnen. Maar in de Tweede Kamer zal men er uiterlijk nog niet veel van Tn^ë~iï,iiZ rVTTZTT- Iï1^™en; tot aan de verkiezingen van JM blijven de fracties van KNP en KVP kleine Klaas (2) en Grote Klaas (30) afzonderlijk voortbestaan! Ja, in het parlement trok deze week de verdeeldheid binnen de KVP-fracties eigenlijk méér de aan dacht. De motie-Tendeloo over de arbeid van de gehuwde vrouw was oorzaak, dat prof. Eomme zijn ka merclub niet bijeen kon houden. Men kan naar aanleiding van één en an der natuurlijk een. hele diepzinnige theorie opzetten over rebellie op de linkervleugel van de Kath. Volkspar tij, nu de rechterflank zulk een ge duchte versterking ondergaat. De be trokkenen zullen het voorval echter misschien liever willen reduceren tot een normaal generatie-verschijnsel. De gemiddelde leeftijd in de KVP- fractie ligt iets boven de 50 jaar; de vijf ledon, die o.l.v. mej. Netty de Vink vóór de motie-Tendeloo stem den, bleven in doorsnee aan de jon gere kant daarvan! Op het Binnenhof is altijd meer dan één visie mogelijk! Parlementaire staking \T OOR de vaste bezoeker op de pu blieke tribune heeft verdeeldheid binnen een fractie in elk geval het aantrekkelijke, dat er weer eens wat beweging komt. Het toppunt van spanning wordt, in parlementair- technische zin, bereikt als de stem men staken, zoals het amendement- Stokman is overkomen. Om de paar jaar pleegt dat te geschieden. Maar het was nu al sinds 1950 niet voor gekomen. Als de stemmen zo volko men tegen elkaar op wegen, moet er in een volgende vergadering op nieuw worden gestemd. Er wordt don dus een uitzondering gemaakt op de grondwettelijke re gel, dat voor het nemen van een be slissing een volstrekte meerderheid van stemmen is vereist. Bij staken van stemmen komt men immers al tijd één stem tekort. Feitelijk zou dus een dergelijk voorstel meteen als verworpen moeten worden aange merkt. Dfeze conclusie trekt de Grondwet echter alleen voor voltal lige vergaderingen. En zulk een ge val een staken van stemmen in een complete vergadering heeft zich. in onze parlementaire historie nog maar één keer, precies 70 jaar geleden, voorgedaan. Toen telde de Tweede Kamer nog geen honderd le den en sedertdien heeft zij nog maar eén keer in haar geheel aan een stemming deelgenomen nl. bij de soevereiniteitsoverdracht aan Indo nesië. Als regel mag men dus hopen, dat bij een tweede stemming meer leden aanwezig ztiJbm zijn. Nog geen tien keer sinds lo-» is het gebeurd dat ook bij de herhaling de stemmen staakten. Dan wordt aangenomen, dat het voorstel is verworpen. Zo moest m de Sin ter k laas-dagen van 185S ene minister Simons aftreden omdat op die wijze zijn begroting van Bin nenlandse Zaken was afgestemd. In 1948 deed zich schijnbaar voor het laatst het geval voor, dat de stemmen bij herhaling staakten. Bij natelling bleek toen echter, dat het voorstel met één stem meerderheid was ver worpen. Met of zonder telfout, het resultaat bleef gelijk! Ruys de zuinige TLTET heeft pater Stokman c.s. dus J niet mogen baten, dat de 51-jari ge oerconservatieve Limburgse jonk heer Gustave Ruys de Beerenbrouck uit Hqltum-Born - ijlings zijn zetel in de Senaat, waarvoor hij net t was herkozen, prijs gaf om de vacature-Wijffels in de Tweede Ka mer te vervullen I om tegen de ge huwde ambtena- res te kunnen1 stemmen. De jonker is een man van zo ie- gendarisc/te sui- Jhr RUYS DE nigheid, dat er BÊEREN, werkelijk mensen BROUCK: zijn, die gelovenicpendarische dat hij zich Dins- zuinigheid dag jl. nop als Se nator had laten installeren omdat hij het zonde vonddat niemand anders van het prcsentie-geld zou profiteren Tot zijn eer moet echter worden ge zegd, dat hij als Senator indertijd stemde tegen het voorstel tot uit breiding van de Tweede Kamer, we tende, dat dit hem zelf een zetel in dat lucratiever college zou kunnen Een typische collectie van en voor vrouwen: flatteus en in b*ge mate draagbaar, bracht de Parijse -mode- koningin Géncutêue Fath Zaterdag middag op Kasteel Oud 'Vassenaar. Cocktailjaponnen, avondtoiletten, tailleurs, excentrieke Fatli-kousen en bont toonden deze lieftallige mannequins, die hier op hun naald dunne hakjes poseren op het voch tige gras. Madame Fath heeft dit jaar kwis tig met bont gestrooid. Het meest opmerkelijke voorbeeld was een nerts jasdie op twee kanten gedra gen kon worden: wit en bruin Mej. DE VINK: ....vóór arbeid van huwende ambtenares. kosten. Maar het was natuurlijk wel merkwaardig hem Donderdag j,l. opnieuw in de Tweede Kamer vurig te zien zweren. Men moet maar denken dat jhr Ruys zich voor dit college a.h.w. ge predestineerd voelt. Van 1937'43 paradeerde hij er al, met geaffecteer de heldhaftigheid in zijn stem, als militair expert. Aan zijn ferme neus kan men zijn onafhankelijk oordeel herkennen. Zijn grootvader was twee keer Kamerlid van 1880 tot 1888; zijn vader zelfs tweemaal Kamer-Presi dent (1925—'29 en 33—36). Beiden brachten het ook tot minister. Tot op heden is zijn vader, met 128 maan den, nog de houder van het duurte- record onder de mimster-presiden- ten. Dat ziet het Binnenhof (klein-) zoonlief nog niet nadoen! IN elk geval kan jhr Ruys de Bee- L venbrouck zich er op beroepen het eerste Tweede Kamerlid te zijn, die de eed van trouw op het nieuwe Statuut heeft afgelegd. In de Eerste Kamer moest hij de primeur met an deren delen! In het vervolg moeten alle nieuwe Kamerleden dus drie eden of belof tes afleggen. In de eerste plaats de zuiveringseed. Daarbij zweert (ot verklaart) het lid, geen giften of be loften te hebben gedaan om tot zijn betrekking te worden benoemd en zich bij zijn ambtsvervulling ook met door giften of beloften van an deren te laten leiden. Daarna zweert hij getrouwheid aan de Grondwet. Hier is dan nu de eed var. trouw aan de Koning en het Statuut bijgekomen. Van de 100 Kamerleden, die tegen woordig in de Tweede Kamer zit ting hebben, legden 81 de eed af en 29 de belofte. In de Senaat is de ver houding 428. In beide kamers leg den alle vertegenwoordigers van de confessionele partijen en alle libera len de eed af. Alle communisten ver kozen de belofte. Alleen Ï7t de PvdA- fracties kwamen eed en belofte naast AMSTERDAM. Een onbekende man heeft Zaterdagavond in de Van Baariestraat een brutale roof overval gepleegd. Hij greep een 20-jarige voetgang ster van achteren beet en drukte haar tegen de muur van het ge bouw van de Rijkspostspaarbank. De man gaf het meisje een klap tegen het hoofd, waardoor zu enigs zins versuft raakte, stal toen de portemonnaie uit haar rieten bood schappentas en verdween De in houd van de portemonnaie moet de ove waller tegen zijn gevallen: er zat namelijk slechts 25 cent rn. Onderscheidingen verleend ter gelegenheid van 50-iarig bestaan der TH DELFT Ter gelegenheid van het 50-javig bestaan van de T.H. heeft de Koningin de volgende on derscheidingen verleend: tot com mandeur in de Orde van Oranje- Nassau: dr C. H. van der Leeuw, president-curator van de Technische Hogeschool; tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr O. Bottema, rector-magnificus van de T.H.; tot officier in de Orde van Oranje-Nassau: ir H, Th. Bak ker, algemeen beheerder van de T.H. en is verder verleend de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons aan de heer G. J. M. Hoogstraten, amanu ensis der T,H. elkaar voor, met de eed aan de win nende hand. Bij de socialistische se natoren was de verhouding 8:6; bij hun collega's aan de overzijde 17:13! Sedertdien beëdigt de Koningin slechts de Kamervoorzitters, die de anderen „onder handen" nemen. In de Tweede Kamer verraadt het wit te dasje van voorzitter Kortenhorst, dat een installatie op komst is. An ders draagt hij bij zijn rokcostuum een zwart dasje. Dat staat misschien wat buitenissig maar onderscheidt hem van de Kamerbewaarder. In de Senaat is de ambtsdracht onveran derlijk: jacquet. Want verschil moet er zijn! Eed en belofte DE Kamerleo'en hchben de vrije keuze tussen het afleggen van eed of belofte. Hier geen rechter, die, zoals in een enkel rechtsgeding nog wel voortkomt, een getuige tot de eed dwingt. Tegen dergelijke on waarachtigheid heeft het Humanis tisch Verbond al eens geprotesteerd, Zonder dat het daarvoor bij het nu jubilerend R.K. Centrum voor Staat kundige Vorming juist begrip ont ving. Wat dat betreft ligt ons parlement vér voor. Al in 1815 werden eed ên belofte toegelaten. Maar men dacht toen enkel nog aan religieuze be zwaren, van doopsgezinden, tegen de eed. Eerst omstreeks 1880 deed zich het geval voor, dat onkerkelijken tot lid van een vertegenwoordigend college werden gekozen. Het verkozen ge meenteraadslid Gerritsen in Amers foort legde onder protest de eed af; de Assenaar Hartogh Hcys van Zou te veen weigerde echter en werd niet toegelaten tot de gemeenteraad. De toenmalige regering keurde dit be sluit goed. Naar haar mening moest men dan maar lid worden van een kerkgenootschap, dat de eed ver bood. Dat was uiteraard een onhoud bare stelling. Op die wijze zou men bijv. aan het lidmaatschap der Sta- ten-Generaaï een on-democratische extra-voorwaarde hebben verbon den. Bij de grondwetsherziening van 1887 is deze discriminatie dan ook opgeheven! Vroeger werden de eden ten over staan van het staatshoofd afgelegd. Wijlen de oude socialist Schaper maakte de eerste èn laatste keer mee, dat koningin WiUielmina de Kamer leden daarvoor op paleis Noordeinde ontuirg. De Koningin, toen nog een zeer jonge, wat verlegen vrouw, moest toen elk der meer dan 100 can didates tweemaal recht in de ogen zien opdat deze i?i „hare handen" de eed of belofte zou afleggen. Zij kon echter tevens een dankbare studie maken van de Nederlandse dialec ten. De een deed het met Gelders ac cent de ander knauwde als een Gro ninger een derde kon de r niet zeg gen en een vierde zalfde. De Konin gin had so ais moeite om ernstig te "blijven en ook door de rij Kamerle den voer discrete hilariteit zodat de ceremoniemeester zelfs waarschu wend met zijn staf op de paleisvloer moest stampen Deze cijfers duiden ook de ietwat- zwakke stee aan in het interessante Liberale Manifest, dat op de zo suc cesvolle WV-dag in Scheveningen werd gepubliceerd. Daarin werd ver klaard, dat de WD haar aanhangers vindt onder vrijzinnigen en ortho dox-protestanten. rooms-kath olieken en belijders van andere Godsdiensti ge overtuigingen; ongeorganiseerde buitenkerkelijken en leden van het Humanistisch Verbond. Dat zal na tuurlijk juist zijn. Maar deze veel zijdige samenstelling vindt blijkbaar in de liberale .vertegenwoordiging in het parlement geen weerslag. Dat maakte de strijd tegen bijv. de Zon dagswet (welke de Senatoren, mor gen trouwens gaan wijzigen) wel ge makkelijker. Doch dat vormt nog geen „doorbraak-partij". Tenslotte ligt er van de Katholieke Volkspartij óók altijd nog een reso lutie volgens welke het partij-lid maatschap tevens voor met-katho lieken behoort te worden openge steld. Vooralsnog zoekt zij haar kracht echter toch maar liever in de katholieke eenheid! (Van onze correspondent) IJMUIDEX. Van de goudber- gingsplannen van de heer P. Visser, de voorzitter van de bergingsver- eniging „Renate Leonhardi" komt de eerstkomende dagen weer niets terecht. De firma Genius heeft Za terdag op de werkput beslag laten leggen. Dit is gebeurd omdat de firma Genius bang is de f 6090, die men nog van de vereniging te vor deren heeft, niet te zullen krijgen. De heer Visser is over de beslag legging zeer verontwaardigd. „De rekening was nog niet eens gepre senteerd", zei hij, „ik accepteer dit niet, daar is geen kwestie van. Ik heb er een lange brief over aan de officier van Justitie geschreven, met bewijzen. De totale rekening was f 13009, f 7000 was reeds betaald en de rest zou zeker volgen. Maar een van mijn medebestuurders heeft ruzie gehad met de directeur van de firma Genius, hij maakte aan merkingen op de tekening." De firma Genius deelt ons mede. dat men in de 1 -er Visser groot vertrouwen bee.:. „Aan hem ligt het zeker nie-. Er is reeds voldoen de geld op een bankrekening ge stort. maar de bank wil niet be talen met alleen de handtekening van de heer Visser. Men wil een machtiging van het hele bestuur en die is niet te krijgen. Wij moeten nu eerst geld hebben voor de to ren uitvaart." CATANIA. Uit de grote, cen trale krater van de Etna schoten Zondag vlammen, lava en rookwol ken. Tot dusver is al het uitgestoten materiaal weer in de krater terugge vallen. Binnen drie of vier dagen zal de krater echter waarschijnlijk over stromen en een lavastroom zich langs de berg naar beneden bewe gen. Het is de eerste uitbarsting van de centrale krater sinds 17 jaar. s Blondie een leeuw uit de re kringeJi van de Ame- n -aanse staat Texas, savou reert een copieus ontbijt van vier rauwe lappen vlees in Hotel Texas in de plaats Fort Worth. Blcmdte's permanente gastheer het zou niet kies zijn te spreken van „eigenaar" de heer Charles E, Hipp, -neemt zijn. gast mee naar Ne ui York, waar Blondie zal optre den in een nationaal televisie programma Pech voor ambtenaren ixjè-vc-irs Vervolg van pag. 1 Toen een van hen gegrepen werd, ontstond een complete vechtpartij tussen de vluchteling en enige men sen uit het publiek. Enige minuten na de laatste bot sing arriveerden een politie-jeep en een ambulance-auto. Zij waren ge waarschuwd door iemand, die de aanrijding met de bromfietser had gezien. Uit de Veenestraat kwamen op dat ogenblik ontstelde mensen aanrennen, die riepen: „Er liggen er daar nog veel meer!" De inspecteur die zich in de jeep bevond stelde zich op de hoogte en liet per mobilo foon al het beschikbare personeel en alle ambulanceauto's naar de Veenestraat zenden. Voorbijgangers waren inmiddels begonnen de gewonden, die kris kras door de Veenestraat verspreid lagen, de eerste hulp te verlenen. Personeelsleden van een der firma's die toevallig in de buurt waren, stel den dekens en linnengoed beschtk- baar en ook uit enkele huizen kwa men dp bewoners met verbandmid delen. Met taxi's werden de zieken broeders van de Geneeskundige dienst van huis gehaald om zo snel mogelijk de gewonden te kunnen vervoeren. Om kwart voor één, drie kwartier na het ongeval, waren alle gewonden naaf de ziekenhuizen ge bracht. Gearresteerd De vastgegrepen inzittende, de stratenmaker D. A. uit Rotterdam, vertelde aan de politie, dat de 32- jarige behanger A. L. uit de Maas stad de auto had bestuurd. Diens naam en signalement werden over liet telexnet van de politie aan alle politieposten in Nederland doorgege ven en ook de gr^aposten werden gewaarschuwd. De Rotterdamse po litie bleek in haar archief een toto van de gezochte te hebben, omdat hij al eerder met de politie in aan raking was geweest. Nadat L. zich had gemeld heeft hij verklaard tij dens de rit onwel te zijn geworden. Niettemin is hij toch doorgereden. Hij vertelde voorts enige rijlessen te hebben gehad. DELFT. In tegenwoordigheid van koningin Juliana en haar gevolg zyn vandaag ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Tech nische Hogeschool de architect J. J. P. Oud, Ir F. Q. den Hollander, president van dé Nederlandse Spoor wegen, ir Th. F. G. J. M. van Schalk, oud-president van de AKU, ir H. A. Hidde Nijland, directeur van de electro-apparatenfabriek N.V. Sys teem Coq. en ir H. Bloemgarten, di recteur van de BPM en de Ned. Pe troleum Mij., verheven tot ere-doc tor In de technische wetenschappen. Dr Oud's promotor, prof. ir. J. F. Berghoef, schetste de grote beteke nis die architect Oud heeft voor de ontwikkeling van de Nederlandse bouwkunst Hij betoogde, dat dr Oud daarbij baanbrekend werk heeft verricht en voortdurend blijk heeft gegeven van groot vakmanschap. Prof. ir H. C. A. van Eldik Thieroe bracht de grote verdiensten naar voren van dr ir F. Q. den Hollan der. „Onder zijn leiding", zei prof. van Eldik Thiemc. „is de moderni sering van het Nederlandse spoor wegbedrijf krachtig doorgezet". Prof. dr ir J. W. H. Uytenbogaart stelde de grote bekwaamheden van dr ir van Schaik in het licht, zowel op technisch-weten schappelijk als op organisatorisch gebied. Van dr ir Hidde Nijland zei diens promotor prof. ir W. Fontein, dat de promovendus de grondvester is van een industrie, die door zijn unie ke betekenis internationale faam heeft gekregen. Hij noemde dr ir Kidde Nijland een zeer inventieve geest. Prof. dr ir F. J. Faber gaf een overzicht van de merkwaardige loopbaan van dr ir Bloemgarten. die aanvankelijk vrijmoedige critiek oefende op het vroegere directiebe leid van de BPM en daarvoor zelfs als straf werd overgeplaatst. Later heeft men zijn grote kwaliteiten ber kend en erkend. Namens de jonge ere-doctores dankte dr ir F. Q. den Hollander, Hij schetste de fenomenale ontwik keling. die verkeer en industrie de laatste veertig jaar hebben doorge maakt. (Van een onzer redacteuren). DEN HAAG. Tijdens zijn vijf daags bezoek aan Groot-Brittannië, heeft de minister van Oorlog zich uitvoerig op de hoogte kunnen stel len van de Britse vorderingen op het gebied van ontwikkeling van gelei de projectielen. Zozeer was hij onder de indruk van hetgeen hij had ver nomen dat hij Zaterdagavond bij zijn terugkeer de bijna sensationele mede delingen deed, dat h(j wellicht zal terugkomen, op zyn enkele da gen geleden in zijn begroting bekend gemaakte besluit, om een batterQ Zwitserse Oerlikon-raketten te be stellen, Het vraagstuk, zo zei de bewinds- DEN HAAG De rijksambtena ren, wie in het vooruitzicht was gesteld dat hun dagelijkse werk zou worden opgevrolijkt met een gratis kopje koffie en thee, komen op de kotfie. De Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst, die m Juli dit besluit nam, is er op teruggekomen, toen minister Van de Kieft had. laten uitrekenen wat het aan de Staat i wel zou gaan kosten. Men. kwam I tot bedragen van vijf tot tien milii- 1 oen gulden per jaar al naar gelang de groepen; die er van zouden pro fiteren. De Raar. een commissie uit de ministerraad waarin de ministers Drees.' Beel, Van de Kieft, Algera en Suurhof zitting hebben, schrok hiervan zo,»dat het besluit ijlings werd ingetrokken. SCHIPHOL. „Tijdens mijn ver blijf heb ik de indruk gekregen, dat men in Nederland de verhou ding me' Indonesië uit een ander oogpunt beziet dan voorbeen het geval is geweest". Dit heeft Zon dagavond de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, mr Anak Agoeng Gde Agoeng, voor zijn ver trek naar New York, op Schiphol verklaard. Minister Anak Agoeng heeft op doorreis van Indonesië naar de Ver enigde Naties drie dagen m ons land vertoefd, waarbij hij bespre- kingen heeft gevoerd over ..een j aantal hangende kwesties". Op een vraag of een van deze kwesties was het toelaten van een Nederlandse advocaat voor het pro ces Jungschlager, zei de minister: ..Het is nog te vroeg om te spre ken over een bepaald, afzonderlijk facet van de NederlandsIndonesi sche verhoudingen". BERLIJN. Ex-admiraal Erich Raedcr, in de tweede wereldoorlog opperbevelhebber der Duitse vloot, die als oorlogsmisdadiger in de Ber- Iijnse Spandau-gevangenis was op gesloten, is op vrije voeten gesteld. NEW YORK. In New York j is Zondag een grote openbare by- j eenkomst gehouden, waarin tegen, j het lynchen van de negerjongen f Emett Till werd geprotesteerd. Ook is een verklaring uitgegeven door de „Nationale Vereniging voor 1 de Vooruitgang van de Gekleurde Volkeren" (NAACP), waarin het. vrijspreken van de twee blanke half- broers, die verdacht werden van j moord op Till „even schandelijk als stuitend" wordt genoemd. f Roy Bryant en John Milam zijn niet in vrijheid gesteld, daar ze nog moeten terechtstaan wegens ontvoe ring van de jongen. AMSTERDAM. De Nederlandse Opera heeft onderhandelingen ge voerd met zangers uit de Sow jet Unie. Zaterdag is overeenstemming bereikt over het optreden van drie vocalisten, die tussen 1 en 10 November by dc N.O. als gast in Tsjaikowski's „Eugen Onegin" zul len zingen. Op 1 en 4 November zijn zq in voorstellingen in Amsterdam te zien. op andere data in Den Haag en Rotterdam. Het zijn de sopraan Labanova Rogatsjova van de opera m Kiew, die de vrouwelijke hoofd- rol van Tatjana zal vertolken, de tenor Boegajew van de Kirow- Opera m Leningrad, die Lenski zal zingen en de Bariton Lisitsjian van het Bolsjot-Thealer in Moskou, die de titelrol op zich zal nemen. Dirigent is Alexander Krannbals. HEIDELBERG. In een zieken- I huis te Heidelberg is op 30-jarige leeftijd overleden de ex-leider van de Reichsarbeitsdienst der Nazi's, Konstantin Hieri. man, is niet in de eerste plaats het vraagstuk van de raket, en dc aan drijving daarvan, maar van het lei den van de raket en. de daarvoor be nodigde zeer ver reikende radar en andere electron ica. „Ik heb de overtuiging dat wij in de toekomst op dit gebied nauw met Engeland moeten en kunnen samen werken Dat zal vooral op electro- niscb gebied moeten gebeuren. Het staat voor mij thans vast. dat Ne derland de geleide projectielen zeli zal kunnen bouwen, gedeeltelijk vol gens methoden, waarvoor de licentie- rechten mosten worden gekocht, ge deeltelijk volgens eigen ontwerpen. Ik ben cr thans niet meer zo van overtuigd, dat we op het gebied van de raket zelf nog eigen experimenten hoeven te beginnen", zei de minister. Ir Staf zei, de indruk te hebben, dat Engeland met de geleide projec tielen verder is dan de Verenigde Staten. HAARLEM. Zondagochtend is in het Elisabeths Gasthuis op 57- jarige leeftijd plotseling overleden prof. dr Hendrik Josephus Pos, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Prof. Pos werd 11 Juli 1398 in Amsterdam geboren. Na het gere formeerd gymnasium te hebben af gelopen. ging hij klassieke letteren studeren aan de Vrije Universiteit. Ook studeerde hij in Heidelberg. In 1923 promoveerde hij tot elector in de klassieke letteren aan de Vrije Universiteit, op het proefschrift ..Kritische Studiën uber philologi- sche Methode". Van 19241932 was hij hoogleraar aan de Parijse Sor- bonne, sedert 1932 hoogleraar m de wijsbegeerte aan de hoofdstedelijke universiteit. PARIJS. Frankrijk zal er naar streven om ten koste van alles Alge rije als deel van het land te behou den. Dit heeft premier Faure Zon dagavond in 'n radiorede verklaard. Hij zei. dat het hier om een le venskwestie ging. „Van elke Franse regering zal het in de eerste plaats de plicht zijn, de landsbelangen te handhaven aan beide kusten der Middellandse Zee." In Oost-Algerije zijn Zaterdag elf gevangenen neergeschoten, toen ze probeerden te vluchten uit de vrachtauto, die hen naar de gevan genis bracht. Bij twee botsingen in de Aures-bergen. werden tien natio nalisten gedood. (Van onze radioredacteur) T/AN AVOND zult u hun vertrouwde stemmen weer horen. Voor het eerst xn het nieuwe seizoen. ..Mten Mie.n". ml nnnisnuo eerst in het nieuwe seizoen. „Mten, Mien", zal vader Doorsnee roepen, met van boosheid schier verstikte stem, „Ja vent", zal moeder heel nuck- ter, 'n tikje meewarig, repliceren. U moogt gerust we ten, dat Sophie Stein toen ze die woorden sprak ook eventjes écht meewarig keek, van Cees Laseur, die z*n wangen stond op te blazen, naar regisseur Wito lbo, die juist pan de ene lach in de andere schoot. Keek, zoals alleen die lieve bedillerige moeder Door snee kan kijken: „Gut, waarom maakt die arme jon gen zich, toch zo drufc." Dat was Zaterdagmiddag, in de kleine r^al t1cn hel Concertgebouw, toen daar de bezoeken 43 en 44 aan de familie Door snee op de band werden vastgelegd. Als u er net zoveel schik in zult hebben, els de zeshonderd die u tus sen vijf over acht en vijf over half negen op dc achtergrond zult horen lachen en 'applaudisseren, dan wordt dit een goede Maandagavond. Luis teraars. die opgeschrikt zijn door de alarmerende berichten uit Engeland, waar de auteurs van „The Archers" vorige week een van de leden dier populaire radio-familie hebben laten overlijden (dat was m twintig jaar nog met voorgekomen: een sterfge val kunnen we gerust stellen: de Doorsnee's leven nog alle vier en ze zijn kerngezond, al heeft pa dan. enfin, dat zult u wel horen. Ook met Sjaan en Willem gaat alles goed. ALS je in een zaal getuige bent 1 x van een opname, waarbij de ac trices en acteurs hun tekst van een stencil oplezen, mis je altijd iets van de illusie, die je aan de luidspreker ondergaat. Je ziet, hoe de telefoon, die bij dit 43-stc bezoek aan het „Huis dat in Holland staat" zo'n be langrijke rol speelt, niet door vader, door Rob of door Liesbeth maar steeds weer door regisseur-inspe- cient Wlm lbo wordt opgenomen Naar een huiskamer zoek je ver geefs. En toch hebben we ons bij die opname al tranen gelachen. Het leek bijna of Annie Schmidt zichzelf met deze tekst had overtroffen. Wat voor Annie Schmidt UYn lho ne men de nicutce Doorsnee-tekst voor de opname samen nog even door En natuurlijk hebben ze er schtfc in.' haar ook een verrassing scheen te I zijn: ze schaterde op de eerste rij, alsof alles volkomen nieuw voor haar was. Nu moeten we hier onmiddellijk aan toevoegen, dat het geheim, van het Doorsnee"-succes niet uitslui tend in de teksten schuilt hoe dek- j seis knap die ook mogen wezen maar ook in het spel van dit voor treffelijke team. Sophie Stein, Cees Laseur, Lia Dorana, Kees Brusse en Hetty Blok, die voor de microfoon nog gekker doét dan spreekt. De mu ziek van Cor Lemaire en Jan Blok vormt een (slechts schijnbaar be scheiden) wezenlijk bestanddeel van dit uitnemende radio-program ma, dat we aan de samenwerking tussen de zéér geestige auteur An nie M. G. Schmidt en de knappe ra dio-vakman Wim lbo te danken hebben. Het publiek in de kleine zaal heeft na de opnamen méér dan geestdrif tig gereageerd. We mogen wel even vermelden, dat ook Henriëtte van Eyk en Alexander Fola in de zaai waren dat ook zij enthousiast ap plaudisseren. Vanavond kunt u zelf vaststellen, of onze geestdrift ge rechtvaardigd was. Wij zullen zeker weer luisteren. En nu al wagen we het de hoop uit te spreken, dat dit vierde ,,Doorsnee"-jaar niet het laat ste zal zijn! DEN HAAG, Indien Nederland zou komen te staan voor een keuze tussen uitoefening van zijn mari tieme taken in nationaal ver band cn onverkorte handhaving van de maritieme bijdrage aan de N.A.V.O.. zullen de nationale taken van de Koninklijke Marine voorrang hebben, aldus deelde de minister van Marine ons mede. In zijn begroting heeft minister Staf medegedeeld, dat nieuwe luan- ronden en toeneming van de perso neels-problemen, het misschien moei lijk zouden maken de nationale taken van de Koninklijke Marine en die welke in N.A V O.-verband zijn aan vaard te blijven combineren, ook al omdat de paraathcidseioen \nor de N.A.V O.-vloot belangrijk hoger zijn geworden. UTRECHT Op een Zaterdag middag alhier gehouden vergadering hebben de specialisten, verenigd ia de Landelijke Specialisten Vereni ging, met overgrote meerderheid be sloten accoord te gaai» mei de for mele optrekking van de inkomen- grens der vrijwillige verzekering tot 6000.—. De voorwaarde werd evenwel ge steld, dat hieraan geen uitvoering zal worden gegeven dan nadat met de medewerkersorganisaties overeen stemming zal zijn verkregen omtrent een systeem van sluitende controle.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2