<2P 1 f Amerikaans leger gaat „de lucht in'5 Eerste stap naar nieuwe weg pets ZTymkJZ»?' Centrum voor Staatkundige Vorming Aderde 2e lustrum Groter kracht dan ooit Britse veldmaarschalk Sir John Harding gouverneur op Cyprus Scheepvaartconventie aanvaard betreffende aansprakelijkheid Pasja van Rabat derde man in de regentschapsraad? Blank streeft naar vliegtuigproductie in W-Duitsland Ds Niemöller voor Kerk en Vrede Orkaan Janet" I teistert West-Indië Geringe schade op de Nederlandse Antillen Hongarije wenst steun van VS bij toelating tot Ver. Naties Ex-korting Sihanoek van Cambodja nu prem ier-op-proef Brits scheepje bij de Hoek gestrand Weer een atoom- ontploffing in Rusland Gemeenten-congres in Rome geopend Amnestie in Roemenië re ld: en in der d ad zullen behalve Belgische ex-nazi's vragen asyl in West-Duitsland Nieuw Luthers Gezangboek Prof. A. S. Oppenheim j in Brussel overleden v - voor grote groep oorlogsm isd adigers i= eertien personen in arrest i.v.m, massa- i vergiftiging op Java SK WObTlSI™ »i SS? Staf Indonesische HC I toen hij 'als juridisch adviseur In in Den Haag wordt vervangen wegblijven sticht verwarring Opstandelingen doden op Celebes veertig {Indonesische soldaten In Juli f 1.422.125 schade door brand in boerderijen Prinses Margriet bij Snip en Snap-revue KUNSTGEBITTEN 175 WAGENS komt 4 Maandag1 26 September 1955 een algemene atoom-oorlog als ëcn van de twee vormen, die een oorlog nog zou kunnen aannemen. De an dere zag hij als een locale „knab- beloorlog" tegen de vrije wereld. AIKEN (Zuid-Carollna). Het Amerikaanse leger wordt geschikt gemaakt voor „transport door de lacht''. Het zal in staat worden ge steld "Jle manschappen en belang- rijkste wapens en uitrusting door de lucht aan te voeren, om snel te rea geren op elke aanval. Dit heeft de chef van de Amerikaanse legerstaf, generaal Maxwell Taylor, verklaard. „Het leger zal voorts, naar wij ho pen, een atomisch leger worden, uitgerust met wapens van grote kracht. De dagen zijn voorbij dat een atoomwapen synoniem was met een bom. afgeworpen door 'n vliegtuig", aldus de generaal. Wij hebben thans wapens, die door stukken geschut kunnen wor den afgevuurd en door raketten, welke door Iegertroepen gemakke lijk vervoerd kunnen worJen. Het leger kan een vernietigingskracht meevoeren, oneindig veel groter dan ooit in het verleden mogelijk is ge acht. Wij zijn be2ig, bewegclijko, plooi bare militaire strijdkrachten te vor men. die zowel een korte ais een lange, een kleine als een grote oor log kunnen voeren. Taylor stelde de mogelijkheid van LONDEN. De Britse regering heeft veldmaarschalk sir John Har ding, chef van de generale staf van het gemenebest, fot gouverneur en opperbevelhebber van het eiland Cyprus benoemd. De huidige gouverneur van Cy prus. sir Robert Armitage. zal rn een andere functie worden benoemd. In de bekendmaking wordt ver der gezegd, dat de noodzaak voor een gezamenlijke actie van alle strijdkrachten op Cyprus ter hand- j MADRID. De Internationale Scheepvaart commissie heeft Zater dag haar bijeenkomst beëindigd, na- dat zij met tien tegen 1 stem en ze- ven onthoudingen een internatio- nale conventie had goedgekeurd, be- treffende de beperking van de aan sprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen voor ongelukken. De Verenigde Staten stemden te gen. omdat zij de conventie op het Amerikaanse stelsel gebaseerd wil den zien. Zeven landen maakten een voorbehoud. Tot deze landen be- hoorde ook de Engelse delegatie, die wenste dat de reder na een on- geluk moet aantonen, dat de schuld i niet bij hem ligt. Dit is het Engelse stelsel. De continentale landen wilden de bewijslast leggen op hem. die tracht aan te tonen, dat de reder niet tot limitering gerechtigd is. Denemar ken, Finland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden wensten het recht voor te behouden de aansprakelijk- he id voor kleine schepen te beper- I ken tot de waarde van het schip, of I tot 64 pond per ton. en wel tot het kleinste van beide bedragen. Aan de Belgische regering zal worden verzocht een diplomatieke cr-ferentie bijeen te roepen ter be spreking van de conventie. RABAT. Volgens nationalisti sche kringen te Rabat heeft resident- generaal Boyer de la Tour de pasja van Rabat, Had.j Abbes Tazï, aange- BONN Theodnr Blank, de West- Duitse minister van Defensie,' heeft Zondag in Dortmund aangekondigd, dat by van de negen milliard van zijn defensiebegroting gelden wil beschikbaar stellen om een herstel van de Duitse vliegtuigproductie mogelijk te maken. Een volkshuishouding als de Duit se kon volgens hem niet zonder een eigen vliegtuigproductie. Blank zei voorts, dat het bewa peningsprogram zou worden voltooid zonder dat onrust in de •economische ontwikkeling veroorzaakt zou wor den. Landelijke conferentie in Amsterdam AMSTERDAM Zaterdag is in het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam de jaarlijkse landelij. ke conferentie van ,,Kcrk en Vrede"' begonnen. In zijn openingswoox-d herdacht de voorzitter, prof. dr J. de Graaf uit Utrecht, de overleden ere-voorzitter prof. dr G J. HeC- ring cn Hilbrandt Boschma. Aan het slot van zijn openings woord wees prof De Graaf op de internationale ontspanning ..die ruimte geeft 0111 voorrang te verle nen aan het probleem: hulp aan on der-ontwikkelde. gebieden. De ver antwoordelijkheid der kerk is hier zeor groot" aldus spreker. Ds J. B, Th Hugenholtz sprak daarna over deze hulpverlening. Ds J. J. Busk es voerde daarna het woord' over het probleem van de rassen in ver bard met zijn recente studiereis naar Zuid-Afrika. 's Avonds sprak de Duitse theo loog dr Martin NiemÖUer over het onderwerp „Duitsland tussen Oost en West ten aanhore van de ge heel gevulde zaal begroette de voor. zit ter van Kerk en Vrede, dr Nie möller als „Europeaan" die kortge leden is toegetreden tot de ..inter nationale broederschap der verzoe ning". waarbij ook Kerk en Vrea" is aangesloten. i Dr Niemöller besprak uitgebreid de huidige situatie van zijn in i tweeën1 gesplitste land, een toestand j Langzaam maar zeker vordert het werk in de buurt- rnu het riiep- veid Ypcnbnrg, waar u:a een groot verkeersplein een ineuire Rijksweg zal komen, die een rechtstreekse verbinding zal ge- ven nissen Amsterdam en Rotter dam buiten Den Haag om. Het wordt een enorm project traariu onder meer twee viaducten sullen komen. De bouicptit van het eer ste viaduct is nu gegraven en het zal niet lang meer duren of de heimachine zal daar aan het werk kunnen gaan. having van de orde en rust vereis- j men bereid is Abbes Tazi te steunen, te, dat een hoge militair met de postwerd hieraan toegevoegd, dat deze van gouverneur werd bekleed. Er zalhet aanbod heeft aanvaard. De pasja, een civiele vice-gouverneur benoemd die gematigd nationalistische denk- worden voor de gewone bestuurs- beelden heeft, vertrok Zondagavond VENEN. De Hongaarse rege ring heeft de Verenigde Staten ver zocht haar verzoek om tot de Ver enigde Naties te worden toegelaten, te steunen. In een telegram aan de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles- verklaar- de zijn Hongaarsé ambtgenoot Janos In nationalistische kringen, waar Duitse volk nooit communistisch zal j Boldoczki, dat het precies tien jaar zocht om als „derde man" zitting te waardoor talloze spanningen zijn op. nemen in de regentschapsraad, die in geroepen. de olaats moet k~men van sultan j Hij wees op de relativiteit van het dal Ben Arafa. j begrip vrijheid en zei, „dat het werkzaamheden- PNOM PENH- Prins Sihanoek van Cambodja.-die eens koning'van zijn land was. maar aftrad, omdat „niet de koning, maar de politici de macht bezitten", heeft de con sequentie uit zijn overtuiging ge- trokken en thans het premierschap van Cambodja aanvaard. Na zijn abdicatie hij deed de troon aan zijn vader over sticht te prins Sihanoek een eigen partij, die bij de laatste verkiezingen alle parlementszetels veroverde. Hij heeft nu verklaard, dat hij de functie van premier voor een proeftijd van drie maanden wil uitoefenen. onverwachts naar Parijs. Zondagavond is in de Franse sec tor van Fez een granaat geslingerd naar een dicht bezet café-terras. Ze ventien mensen werden gedood. Bij incidenten in. Casablanca zijn worden omdat dan een communist!- geleden is. dat de diplomatieke be- sche ideologie zou moeten worden trekkingen tussen de twee landen op geschapen met een mogelijkheid van J initiatief van de Ver. Staten werden ST GEORGES (Grenada). De orkaan „Janet" heeft de West-Indi sche eilanden Barbados, Grenada en Carrlacou geteisterd. Volgens de jongste gegevens zijn op Barbados 26 doden gevallen, op Grenada min stens 50 en op Carrlacou 38. De orkaan passeerde de Neder landse Antillen op een afstand van 150 km. Op deze eilanden is wel veel regen gevallen en er stond een har de wind, doch er Is geen schade van betekenis aangericht Duizenden mensen op de geteister de eilanden zijn dakloos. Talrijke huizen zijn vernield. Hele gezinnen werden onder instortende huizen be dolven en kwamen onder de puin hopen om het leven. vrijheid, waarvan men zegt dat deze niet minder is dan de huidige." De tegenstelling tussen de Duitse regeringen is volgens spreker groter dan die tussen Moskou en Washing ton. Dr Niemöller wees op „het gevaar van een herbewapening aan bei de WASHINGTON.— De Amerikaan se commissie voor de kernenergie heeft medegedeeld dat in de afgelo pen dagen in de Sowjefc-Unie op nieuw een atoomwapen tot ontplof fing is gebracht, „hetgeen aanduidt i dat de proefnemingen aldaar met de- ze wapens worden voortgezet". Hieraan wordt toegevoegd dat slech/.s nieuwe mededelingen over dit onderwerp zullen volgen, indien zich een ontwikkeling van bijzonder belang zou voordoen. Astoria. Muller; Hi ldc gis. Brouwers; Arabia, de Bijl; Rheingold, Vermeulen; Diamant, v. Vliet; Friso, Westerbeek-, DUITSE VLAG: Nuts ia 2, Windt; Achilles, Krann; Hugo. Lutterbach; H. Neuenberg 4, Wagner; R. Karcher 44. Gleil. LOBITH 25 September 1355 voor 13 uur naar België. NED. VLAG Mapi. de Laethcr; Joma. v. d. Brcmrk; Neptune 10, Verduyn; Irene Stegeman; Florida, v. Sas; Leon, v, d. Linden. NED. VLAG: Louis. Malschaert, Dordt: Jansje, Beervoord, Utrechl; Albertje v. d. Vlag, Westerbork; Leonie Arntz, A'da tri; Emja. v. Eek, Zijpe; De Hoop, Maas- bach, Utrecht; Reen wijk Staal, A'dam; Tilly Bookers,. Dordt. DUITSE VLAG: Alpha, Salomons. Londen; Johanna, Elf o rs Hamburg. LOBITH 25 September 1055 voor 13 uur naar Duitsland. OPVAART MED. VLAG Corrie. Janssens; Catharina Elisabeth, do Jonge; Maris Stella. Rutjes; Al geria Kiomp; Magnesia. Drtossen; Rcpo, Ronsen; Castilia. Wilting; 5pes Straat man; Hoop op Zegen, de Bruyn; Dl wij o. Kluwen; Fianto( Loomeyer; Havénsteyn, Pols; Antomus, v. Tlel; Marjan v, 'Geyen; Giselher. de Jong; Hildegrim, MUder: Gelderland 3, Hen driks; Cura, Hamstra; Alsacia, Bakker: Engelina, v' d. Velde; Kralingen, Ko- nlngs; Comi Kramer; Maria, de Heer; Ryolina. v, d. Har; Lorcley. v. d. Sluis; Padoue, Thysscn; Joja, Snoodijk; Bonne Attente, Verschoor; Batavier, de Korte: Marin v. d. "Woldc; Zes Gebroeders. Verwocrt; Broeder touw, Wester beek; Overyscl, Boom; Arnhem, v. Houte; Pax. Klomp. BELG. VLAG: Hardu, Gritrwis, Viga Viscopt; Moan- da de Wild; Citer na 15. v. Ert velde; Constance; Polfiet; Mans. v. opstal; He- !°nc. Sellenslagh; Yvon Janssen; Jode- fra v. Schijndel. FRANSE VLAG Trainincr, Muller. 2WITS- VLAG: Freiburg, Ardon. Duitse vlag Inga Vogelzang, Kooh; Hanover, Rauert; Rhenus 143 Frischler 55, Heck- inann; Cath) 21. Kohier; M. Stinnes S, Doppen boeker; H. Stlnnex 53 Fahle: Fatr.vhr r-klow. September 1955 voor 13 :el. v. d. Leer; Verban, Holle- vier Marokkanen gedood. Eén van zijden van het ijzeren gordijn" Hij hen werd neergeschoten door een j zei als enige oplossing te zi$n: „Een politieagent, die hij had aangevallen, i neutraal Duitsland, waartoe nu nog de mogelijkheid bestaat; langs de vredelievende weg der onderbande- (Van onze correspondent) ROME. De reeks van deze maand gehouden belangrijke inter nationale bijeenkomsten wordt be- hervat. Hy sprak de hoop uit dat het volk en de regering van Amerika de po gingen van Hongarije in de „geest van Genève" zullen steunen, als „be wijs van de vriendschappelijke Ame rikaanse gevoelens voor Hongarije". internationale Unie van Stads- gemeentebesturen aangesloten) ste den en gemeenten, dat beden een aanvang nam en ongeveer een week zal duren. Het doe! der bijeenkomst is geza menlijk enkele vraagstukken in be- l schouwing te nemen die in gelijke mate interessant kunnen zijn voor i (West-) Europa, ook Azië, Afrika en Amerika vertegenwoordigd zijn j in het geheel een dertigtal lan- j den. waaronder Nederland, j. Tot de onderwerpen die ter dis- cussie zullen staan, behoren de vol gende: „De gemeentefin ancien en haar betekenis voor de plaatselijke autonomie", „gebeente en cultuur", „de gemeente en de opvoeding van de volwassenen." Mr P. J. Oud, de vroegere burge meester van Rotterdam en voorzit ter van de Unie heeft verklaard, dat de gemeenten „de kleinste gemeen schappen" een vitale rol hebben te spelen in de strijd om de wereld vrede. Na een inleiding door as .W. sinten met het congres van (bjj de i Knoppers over „Jongerenwerk" voerde dr M. van der Voet als laat ste spreker het woord over „Onze blijvende opdracht". lmgen' Zondagmiddag werd het congres voortgezet. De voorzitter van ..Kerk en Vrede", prof dr J- de Graaf, hield een inleiding over Rusland naar aanleiding van zün bezoek aan dat iard. i„ OBdtWvan da Oeco- memsche Raad van Kerken Vrijkomende gebouwen ran PGEM in gebruik HOEK VAN HOLLAND De Britse „Thamesbarge" „Pretoria" een specifiek type vrachtschip, dat op de Theems wordt gebruikt, strandde in de nacht van Zaterdag op Zondag een kilometer ten Noor den van de noorderpier te Hoek van Holland. Het scheepje, dat van Rochester kwam, raakte op de z.g. Maasvlakte in moeilijkheden en voer per abuis de Nieuwe Waterweg voorbij. De opvarenden, drie mannen en een vrouw, voeren met een vletje naar de Hoek en brachten daar de nacht in een hotel door, waarmee zij in feite hun vaartuig prijsgaven aan een eventuele vinder. Later voer de kapitein evenwel met het ber- 'ÏV.st-Du,island poli.ieü Myï; ffi m Rplffiwhp rechtbank had de zich opnieuw eigenaar mocht noe- 34°nri?e SCht!eS Spelberg bb De „Pretoria" dre.en.se averil verstek tot levenslang en de 42-jari- AMSTERDAM. Tijdens een plechtige Godsdienstoefening in de historische Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam is Zondagochtend bet nieuwe gezangboek en de nieuwe liturgie van de Evang. Luth. Kerk in Nederland officieel aan de ge meenten aangeboden. De liturg in deze dienst was de voorzitter van de liturgische commissie dr K. J. Jaanus van Rotterdam, terwijl het koor van de Lutherse gemeente uit Utrecht medewerking verleen de, onder leiding van Willem Mudde. De meeste gemeenten in de on- s derscheidene plaatsen zijn ai bereid gebleken het nieuwe gezangboek in gebruik te nemen. NED Tiir; BELG. VLAG Sahara, de Kerf. FR. VLAG Medoc, Jansen; Richelbourg. August. 2WITSE VLAG Thurgau. Jaggi; Valata. Campani. ENG. VLAG Greenfinsch Urquhart, Krefeld. AKEN. Twee door.de Russen; to V" |l^jsdi|yi#ɧ' ge Peter Blommert tot twintig jaar veroordeeld. Krachtens de Duitse wet kan Rampelberg het Duitse staatsburgerschap aanvragen. Hij was tijdens de oorlog lid van de DuitseWehnnacht. PARIJS. Het presidium van öe Roemeense Nationale Vergadering heeft besloten, oorlogsmisdadigers, die tot maximaal tien jaar gevange nisstraf zijn veroordeeld, amnestie te verlenen. Zij. die tot gevangenisstraffen van j meer dan tien jaar zijn veroordeeld, krijgen hun straftijd gehalveerd. Gratie krijgen verder alle Roe menen, die veroordeeld zijn tot straffen van minder dan vijf jaar wegens misdaden tegen de staat. j voor atoomsplitsing? ARNHEM. De mogelijkheid niet uitgesloten, dat de vrijgekomen gebouwen van de ce.itrate „Nijme gen" van de PGEM dienst zullen doen bij de bestudering van het opwekken van eiectriciteit door 'b .DJAKARTA - Veertien peMSi De], naac verv3n„.„. De liquidatie van de centrale, die 2iJn volgens benenten uit legal ge- Dc, chargp d'affaires Mohammed niet meer aan de clecïriciteitspro- ari'esteerd, veraach^ van schuld^an gjarjf Patmadisastra zal worden ver- auctie deelneemt, omvat het demon- i massa vergiftiging van Ju mensen i»« varigen door Kwee Dj ie Ho, adjunct teren van de nog resterende stoom- j gemeenten m Mi .den- en Noor - directeur van het Bureau voor Azia- ketels met toebehoren. tische Zaken van het ministerie van Tot het demonteren van de op-K1De slachtoffers zijn ge&torven aan gUjtenlandse Zaken, in afwachting gestelde turbo-genera to feu zal ech- r ^v' zu»on'öt *^annmarl-^n i van de benoeming van een perma- DEN HAAG. Te Brussel, waar j hli de laatste jaren woonde. Is over. leden prof. ®r A. S. Oppenheim,. die lange tüd een vooraanstaande plaats in het juridische leven In Ne- derland Innam. De overledene werd in Groningen leraar in het handelsrecht te Leiden. dienst trad bij de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij. Door de2e maatschappij werd hij j in het begin van 1940 naar Curacao j gezonden met het oog op het drei- f gen de oorlogsgevaar. Hij ver plaat-1 DJAKARTA. De Indonesische ste op de fatale datum van. 10 Mei; regering heeft besloten binnenkortJ940 de zetels van de „Koninklijke", byna het gehele personeel van het de „Bataafsche" en van de overige Indonesische Hoge Commissariaat in belangrijke Nederlandse groepsmaat-1 schappijen van Den Haag naar Wil- lemstad en bleef in Curacao gedu- rende de oorlog de directeur dezer' gesieme xuroo-generaioren zaï een-j r-'L"van ae oenoeming van een tugbeden voldeed nij aan net ver ter eerst worden overgegaan, in- j £cbben gegetv-i, dot od_marKten nente ambassadeur na de ratificatie zoej5 van de directie in dienst te ...aatschappijen vertegenwoordigen Op Curacao bereikte prof. Oppen heim de pensioengerechtigde leeftijd, doch met het oog op de tijdsomstan digheden voldeed hij aan het ver dien zou blijken, dat deze onderde len bij het genoemde onderzoek geen dienst zullen kunnen doen. (Van onze correspondent) NEW YORK. Men heeft gele zen- dat minister Luns de tiende Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties opende bij ontstente nis van de aftredende president mr Van KI effens. Gewoonlijk verricht de president deze plechtigheid ech ter zelf. Het heeft daarom verwondering ie we kt waarom de aft re sident zich ditmaal liet vervangen, 2ondcr enige verklaring. Hoezeer zijn wegblijven menigeen verraste, blijkt uit de aan de voor avond van de opening der nieuwe Assemblee verschenen ..Christian Science Monitor", Dit degelijke blad illustreerde een voorbeschouwing over de V-N. met een tekening, waarop men de aftredende presi dent (Van Kleffensi zijn opvolger José Maza van Chili, met een harte lijke handdruk en glimlach ziet ge lukwensen. De journalist die dit plaatje bestelde kon niet vermoeden dat bij deze opening inbreuk op de gewoonte gemaakt zou worden. en de gebruikelijke handdruk en glimlach van Nederlandse kant per procuratie gewisseld zouden wor den. Maar hij moest op pijnlijke ■wijze ervaren dat hij ditmaal té actueel was geweest. UTRECHT. „In de afgelopen tien opvoeding tot verdraagzaamheid in hef^nri Centrum voor Staat- de politiek plicht. ^.r DJAKARTA. Rebellen hebben Zaterdag in woest bergachtig gebied in het Zuiden van Celebes in hevige gevechten 40 Indonesische soldaten gedood. De gevechten vonden plaats in het kader van het grootste offensief van het jaar tegen de leden van de Da- roei Islam, dat deze week is begon nen. jaren heeft het Centrum voor Staat kundige Vorming een eigen plaats gekregen in ons staatkundig leven. De staatkunde is in ons land steeds meer een beroepswerkzaamheid ge worden. waardoor er verwijdering is gekomen tussen leiders en gelei den en velen van deze laatsten zich gedesinteresseerd tonen. Voortzetting van dit proces zal de staatkunde in discrediet brengen. Het Centrum el de mol dens van het staatkundig denken te gen te gaan en invloed uit te oefenen up hen. die leiding geven aan het staatkundig beleid." Dit verklaarde prof. mr W. C. L. van der Grinten, voorzitter van het Staatkundig Centrum in een bijeen komst in Esplanade in Utrecht, waar het tweede lustrum feestelijk werd gevierd. Hij legde er in zijn toespraak de nadruk op. dat het Centrum een zelfstandige instelling is cn géén on derdeel van de K.V.P., hetgeen het mogelijk maakt werk en program van deze partij aan een critische beschou wing te onderwerpen, al horen in ze kere zin partij en Centrum bij eikaar- De eigenlijke feestrede werd ge houden door de oud-voorzitter prof. mr A. L. de Block, die een overzicht gaf van de samenwerking in Ne derland tussen katholieken en •an dersdenkenden op politiek gebied. Hij bepleitte aan het slot daarvan een politieke samenwerking on zo breed mogelijke basis. Voor het be houd van de democratie achtte hij de politiek plicht. Tot de gasten behoorden o.m. prof. Knmme, de eerste voorzitter en mi- tiatiefnemer tot de oprichting, de ganisatie Kolpir.g is ZondaE voor het eerst sedert 25 jaren in Keulen in hadden gekocht cn na te hebben ge dronken uil openbare putten. Ook Duitse katholieke arbeiders wensen een S-daagse werkweek BONN. Ook de katholieke ar- j beidersbexveging in YVest-Duiislsnel i hppft zich voor een streven naar dr vijfdaagse werkweek uitgesproken. Haar voorzitter. Johannes Even, ver klaarde Zondag in Paderborn. dat de organisatie dc bemoeiingen om tot het Invoeren van een werkweek van 1955 zijn 38 boerde rij bran den voor vijf dagen te komen, zal ondersteu-gekomen, waarbij de boerderij totaal -s. i werd vernield of zwaar beschadigd De katholieke arbeidersjeugdor-werden. het Nederlands-Indonesische accoord tot ontbinding van de Unie. Kwee. een Chinese Indonesiër, is vroeger consul-generaal in Hong Kong geweest. DEN HAAG. In de maand Juli blijven tot na de afloop der vijan delijkheden. Hij verliet de maat schappij op 1 Augustus 1946. i Prof. Oppenheim was Ridder in j de orde van de Nederlandse Leeuw. DJAKARTA. Aan de heer A. j Vundering, directeur van de drukke- j rij Makassar N.V. is op een bijeen- j komst in de ambtswoning van de j Nederlandse Commissaris te Makas- sar de orde van Oranje Nassau ver leend. ministers Beel en De Bruyn en d verse vooraanstaande figuren uit het katholieke religieuze cn politieke le ven. algemene Vergadering bijeengeweest. Ook bondskanselier Adenauer sprak •de tienduizend deelnemers toe. LOBITH 25 September 1955 voor 13 it naar Rotterdam. AFVAART De directe schade hierdoor aan- i gericht wordt geraamd op 1.422.125 j Vijf varkens, twee kalveren en 235 j;ed. VLAG; stuks pluimvee zijn erbij omgeko- St. Anthony. Foppelier; st. Anton lus, men. Kievit; Beta Klein; Cypria, Peters; Onderstaande schepen zijn Hans weert gepasseerd per 24 September voor bij- vermelde bestemmingen: Cel ma 2, De wilde: Canf enac. Rhein; Leine. De Witte; Algol Kiomp; Sa na ra 117, Rent finer; Con jo. Weisenburger; Kien tor. Schmalz; Keeltje 2. G hij seis; Han. Kurier 22 Trim horn; lona. Cool; Cisalp!na 6, Erni; Lloyd 14. Donn; IV. van Driel. Steenhoven: Fluviale 32. De Koster: Be va. Nou wen; Avohtuur. Coe- syee; Navcx 4. Ricmens; Rheuitus i2B, Seiband: Dordrecht fi Walpot; Gxim&el, Gaever; RU 6. StevensColumbia, Jco- ren; Lcontinc. De Vries Hernia, v. d. Wal- Jadi. Schuimk; Stad A'dam 10, Corstanie: Eva 10. Schal be; Merksem. Kaat; Veur Weinen: Claris. Relf allen naar Antwerpen; Neljo, Leemans naar G robben donk; Resnova, Van Gent naar Wieze; Tiny, Snip naar Halle: Lav emir, Deverman naar Manbcrgen; HiUs. v. d. Werp naar Luik: Jacoba. Pecher naar Halle; Ideaal. Van Denderen naar.Aalst: Europa Waarden burg naar Aalst; Andre Van Wou we naar La Louvière; Taurus. Kwant naar' Baesrode; Limburg. Buy Ie naar Aalst; An vers, Leutkx naar Aalst; Vertrouwen. Schram naar Leuven; Bril- lant. Huyzcr naar Mal.v; Risico Dane, naar Bornem; Machiensteen 14, Broek naar Dendermonde; Time is Money. Droog naar S«. Amands: Cura, Bakkeren naar Hoboken: Diejo. Schot naar HaJIe; Fiat, Dane naOr Aaist; Picternella. De Haas naar Vilvoorde; Antoino, ThtiUf naar KwaadmecheJen; Rlo Ruitenberg naar- Mechelcn; Chrisima. Melsen naar Heruersem; Scheldezonen.. De Koning naar Aaist; Goud Bus naar Merxern; Stad Gent. v. d. Veer naar Brussel; IsJa, Blommaert. La Louvière; Arizona. Ver- degen naar La Louvière; Dombo, Blok land naar Brussel; Luctor v. d. Adel naar ïlamrae; Baden 337, Kreïdler; El- tanin. Witzer; Athena Hazenbergen; In. sula, De Bill; Gugner, Zeeman; Chinon Sehiff; Zuzfinna 3. Schelling: Geïda, Van Vugt; lepeiina, Kruizinga; Damco 37 v d- Have; Naore, Smet Sim pion. v d. Vliet; Contact, De Ruyter: Salf 6. v! d. Poel; Margot, Assman allen naar Duitsiand; Rhenus 125. Holthus: Na vex 1. Schot; Badus. Har tag; Valsta Cham- pani; Sahara. De Kerf; Nfivex 3 Ri.i- quart; Arenarea. Eyzerbauski; Edelweiss 3fi. Boersma allen naar Basel; Edtlweiss 35 Becker; Msscagui. Verschure; De Hoop Van Hof: Corjo, Van Weenon; Agathe Karl. Dietz; Janna Cornelia. Schouten: Maria. Buyks; Sicilia. De Haan- Wandria, Vr eden burg; Butania 3. Jansen; Gazelle, v. d. Vliet; Onderne ming, Sybesma allen naar Rotterdam; Hedwig De Jonge naar Arnhem; Marva De VriesAmstel fi. Schreuder; Amstel 4. Schreuder; Amstel 15. Schreuaer: Bast. Willem. Touw; Anja, Van Vijven; Albatros. Stobbelaer; Citerna 16, Tim merman allen naar Amsterdam: Teima. Van Laar naar Leidschendam; Goede Hoop De Waard r.sar Nijmegen; Salmo, Butt naar Zwljndrecht; Zeel. Luister 1, Krans naar Delft; Marlet. Ma&tino: Markstein. Lienhard; Fronsac. De Hoog; OUcvos L v. d. Meer allen naar Dordt; Alioth, De Vries naar Utrecht; Luma 5, De Jong naar Kerkdriel; Luma. De Jong naar Kerkdriel; Embrica Grupper naar Wageningcn; Elsje. Zoer naar As sen; Johon, De Witte naar Krommenie; Elodte, Visser naar H eer e waar de; On derneming. De Bruin naar Utrecht; Ad ja Tbcunisse naar Den Helder; Zwaantje, Sticnstra naar Zwolle: Trasquitta Boe ree naar Zwolle; Lombok. Vlieger naar Dordrse Kil; Spcranza, Versluis; Quo Vadis Versluis; Llnquenda. Versluis; Voor de Tijd, Versluis allen naar Wer kendam; August, Pieters naar Heere- waarde. AMSTERDAM. Prinses Mar griet heeft Zondagmiddag de voor stelling van de Snip en Snap-revue „Hollandse Nieuwe" in theater Car ré bijgewoond. Zij was vergezeld van vijf vriendinnetjes en nam plaats tussen bet publiek. Het is ons een droeve plicht U te moeten mededelen dat weden onverwacht van ons is heengegaan dc Hefer A.DEKKER in de leeftijd van 50 jaar. Rotterdam, 25 Sept. 1035 N.V. Br ons werk afd. Warmtetecnniek Groen en daal 23-25 Rotterdam De heer Dekker was mon tagechef en zij. die me? hem hebben samengewerkt, zullen het verlies voor on?:e onderneming kunnen be seffen. hou dei Dc teraardebestelling znl plaats hebben Donderdag 29 Sept. a s. op de Aig. Be graafplaats Cronswiik. Ver trek van het sterfhuis 2 uur. Aankomst in de Kapel 2.15 RËFAFATIES in een V» uur klaar Cilêl dc Vrleselaan 21b Telefoon 37519 PRINCEv V4tvde Klpslrakt DE Kindervvagenspecialist EXTRA LAAG GEPRIJSD Goudsesingel 223-225 I (Ie oen O v®r Mi>« n t) flHH 28 SEPTEM8E 1 j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3