C D Over 185 meter komt een nieuwe kademuur langs de Nieuwe Haven Start77 aan de start in het Sportfondsenhad De DWS-heren geven AHG gevoelige nederlaag Jaarverslag „Excelsior*5 „De Mens en zijn Vrijheid55 Recreatiegebouw Hoogvliet opent half November Wollen-"*! Autoplaids Wie heeft iets verloren 10 jaar Schiedams Vrou wenko or Ie Toonkunst Concer Rotterd. Philh. Orkest Barendrecht-GTB 2-0 Kook- en bak- demonstratie F 3894.06 voor TBC-bestrijding Repenautomaat van de muur gerukt AGENDA Burgerlijke Stand Buffetjuffrouw stal en verzon diefstal HANDBAL WF-dames dwingen gelijk spel af De omzet en winst sterk gestegen HUMANISTISCH VERBOND Vermassung- teken van angst DWS: winst en verlies Uitspraken van de rechtbank Italiaanse Opera in Riviéra-hal Driftige veehouder gooide hooivork naai' jongen De Springplank 12y2 jaar Warm vestje SCHIEDAM Dinsdag 27 September 1955 w**r* Personeel van J. Simons Aannemingsbedrijf N.V. is op het ogenblik bezig om de Nieuwe Haven tussen de Westerkade en de Oranjebrug, aan de zijde van de Schoolstraat een nieuwe kademuur te geven. Met een enkele onderbreking krijgt de nieuwe muur een lengte van ongeveer 185 meter. Eerst is men begonnen met een proefstuk vanaf de hoek van*de Wester kade over 18 meter, dat reeds een eindweegs gevorderd is. Daar liggen de bazaltblokkem reeds op hun plaats en wordt de betimmering aangebracht. (Achteraan op ae foto, waar de tussenwand oprijst en nog een stukje van de kademuur van de westerhaven te zien is)- In dit gedeelte zijn reeds de buizen aangebracht, waardoor de zes kabels van het nieuwe electriciteits- net worden getrokken, naar de overzijde van het water. Deze kabels lig gen reeds in de Westerkade. In het lange gedeelte daarvoor ziet men op de foto, dat er een voorlopige ijzeren wand is geslagen als waterkering en dat de oude kademuur is afgebroken. Het weggebroken gesteente vormt rechts op de foto de puinhopen. Waarschijnlijk zal morgen begonnen wor den met het uittrekken van de palen uit de oude beschoeiing, die op de foto nog de rechterwand vormen van de geul, die aan de linkerzijde be grensd wordt door de ijzeren wand. Tegenover het bedrijf van Simons aan de overzijde, waar het zinkstuk zal worden geplaatst voor de overgang van het nieuwe waterleidingnet, is de oude kademuur nog in goede staat, zodat hier geen volledige vernieuwing behoeft plaats te vinden. Verderop tot aan een vijftigtal meters uit de Oranjebrug zal wel weer een nieuw gedeelte moeten komen. Tot besluit van de viering van het 20-jarig jubileum van de R.K. Zwemvereniging^ „Start" organiseer de deze vereniging Zaterdagavond j.ï. voor leden en adspirantleden on derlinge wedstrijden waarbü tevens de gelegenheid werd ingelast voor het behalen van het eerste diploma. Bij afwezigheid van de voorzitter opende de secretaris, de secretaris, de heer F. J. Jansen, de avond met een kort welkomstwoord tot de ca. 150 toeschouwers, en hij wenste de deelnemers een sportieve kamp. Het diplomazwemmen, waarmee werd aangevangen o.L.v. de heer J- J. A. Garnaat, verliep van een leien dakje en de voorbereiding bleek goed geweest te zijn, want er be hoefde geen enkele candidaat afge wezen te worden. De gelukkigen waren: Corrie v. d. Slobbe: Lenie de Gruiter; Irene 'v. Dommelen; Reiny Brussaerd; Nelly Oosthof; Ineke Vierboom: Tineke Souwens; Annie Hellemans; Tr. Zondag; Gerda v.. Es; Frits Gosens; Pieter Bertels; Willie Bruggeman; Lou Hollander; Tonny Verings- meyer; Benno Osephius; Anneke v. d. Moer; Lia Vlek; Rosa Titulair; Janette Burger; Nellke Uytdenwil- ligen; José v. Aken; Yvonne Wal beek; Corrie v. Krugten; Marietje Meyer; Adrians v. Rooyen; Boes je Oosterholt; Greetje v, d. Moesel; Marietje v. d. Hoeven; Annie Schef- fers; Yvonne Gelderman; Jopie Alessi; Gerda Petterson; Thea Vol- lebrecht; Mari de Groot; Jos v. Krugten; Rudi Hoogwegt; Koos Vollebrecht en Peter v. Kruchten. De wedstrijdnummers waren wel groot in aantal maar matig in leng te. Zo 2agen we slechts twee 100 meterseries, n.l.. de 100 mtr school slag heren welke door J. Folst werd gewonnen in 1.36.5. De 100 mrt, vrije slag, eveneens voor heren, werd gewonnen door W. Bruggeling in de zeer matige tijd van 1.25.2. De ove rige winnaars waren; 25 m. school slag meisjes t/m 12 j. W. Kortland in 21 sec. Idem boven. 32 j. B„ v. d,. IJssel in 21,6. 25 m,. schoolsl. jongens t/m 12 j. W. Lokkerbol in 21,5; 25 m. rugslag meisjes 12 j. e o. Jansen in 21,4. Idem jongens K. Vollebrecht in 26 sec. De 25 na. vrije slag was bij de Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—5 uur: zwarte porte- monnaie; lichtbruine porternonnaie; vijl; rol papier; zwarte vulpen. Te bevragen by de vinders: ta bakspijp, B, de Vlieger. Boerhave- laan 109b; l pak draadnagels, Kou- wenhoven. Dam 36; koper roetje, F. de Groot, Singel 4Sb; tangen en sleutels, F. Beukers. Iepenlaan 8; kapmes van schilder, J. Vlug, Voor- nesestraat 24; autoped, P. Schraven- zande, Boerhavelaan 13b; rode auto ped, J. Vermeer, v, Dijckstraat 21a; zwembroekje, Schoonenberg, Rozen- burgsestraat 10b; groene regenjas, de Regt, Hogebanweg 53c; groen jasje. P Krul. Rotterdamsedijk 237; kïnderschoentj'e, parkwachter in de keet aan de Maasboulevard; grijze jas en l paar bruine glacé hand schoenen, A. van Gerven, Dwarsstr. 62; zwembroek en handdoek, A, Boe iers, Singel 132-16; schooletui roet inhoud. Zandwijk. Archïmedesstraat 9; kinderpirtemonnaie, B. van Hei ningen, v, Qstadelaan 51b; bruine portemonnaie, A. Schaap. Fabristr- 51; bruine damestas, F. Mak. Beier- lanaseslraat 2c; portefeuille met in houd, parkwachter in keet aan de Maasboulevard; huissleutel, v. Kijk, Lange Kerkstraat 68. meisjes voor B. v, d. IJssel in 17,8 sec. 50 m. schoolsh bij de dames L. de Leede In 46,8. Op dit nummer valt voor „Start" nog veel te doen. want het aantal disqualificaties was 5 van de 11, Idem heren H. Buckers 45,5 50 m. rugsl. Dames V. Lokkerbol 47,2. Idem heren H. Buckers 41,3. 50 m. vlinderslag dames L. de Leede 54. 50 m- vrije slag heren W. Brugge ling 33,2. Idem Dames E. Kemper 43,2. 50 m. schoolsL Dames N. Aben 55,6. Idem heren A. Buckers 47. Om dit zeer eenzijdige program ma wat af te wisselen waren enkele series hindemiszwemmen ingelast, waarbij de deelnemers eerst een baan van 25 meter moesten zwem men, dan een ballontje opblazen tot deze klapte om dan. weer 25 m. terug te zwemmen. Deze grappige wedstrijd werd bij de meisjes ge wonnen door C. v. Linge in 36 sec. en bij de jongens door B. Osephius in 37 sec. Schiedams Vrouwenkoor, onder leiding van Ria Borgmeyer. hoopt 1 October haar 10-jarig bestaan te herdenken. Zij wil dat doen met het geven van een concert in gebouw .Arca de". De werken, die uitgevoerd zul len worden, zijn o.a, Caplet, Coupe- rin en Strawinsky, Medewerking verlenen Hanny Ja- rings, sopraan; Wim v. d. Sluys, tenor en leden van 't Rotterdarnsch Phüharmonisch Orkest. Dit koor. waarvan we reeds vele goede concerten hebben kunnen be luisteren en dat zowel buiten als binnen onze grenzen bekendheid ge niet, hierbij denken wij aan de uit wisseling sconcerten en de toekom stige reis naar Wenen In Mei 1956), heeft in Schiedam een goede naam gekregen. Op 1 October gaat brigadier A. Koremans met pensioen. In de can_ tine van het hoofdbureau van politie zal Vrijdagmiddag om drie uur af scheid van de heer Koremans wor den genomen. Advertentie LJW.) Donderdag 29 Sept. 1955 - 8 jz. PASSAGE THEATER Dirigent: Eduard Flipse Solist: Leon Fleisher, piano G.T.B. is Zaterdag met een. ver jongd team naar Barendrecht ge togen en hoewel de strijd «ver loren werd, is toch wel gebleken dat met een beetje bijschaven GTB het verdere verloop van de com petitie roet vertrouwen tegemoet kan zien. Barendrecht kwam direct in de aanval en na tien minuten viel de eerste goal van deze kant. G.T.B. speelde rustig verder en nam het doel van de gastheren onder vuur. Maar het tweede punt kwam van de andere kant. De overigens uitstekende Schie- damke verdediger reageerde een seconde te laat en de stand was 20. Waarmee de rust intrad. Na de rust was het alles G.TJB. wat de klok sloeg en Barendrecht trok zich terug op de verdediging. Met succes, want G.T.B. slaagde er niet in ook maar één goaltje te maken. Twintig minuten voor 't eind mocht een strafschop geno men. worden, maar de Barendrecht- keeper hield de bal uitstekend. Met GTB in de aanval kwam het einde. GTB moest door pech. de eer aan Sunlight laten en verloor met 1—2, terwijl ook GTB 3 in de plaatselijke ontmoeting tegen. GSS 2 met 4—2 verloor. Coöp, Vrouwenbond De afdeling Schiedam van he Coóp. Vrouwenbond heef t in samen werking met de Coöp. Bakkerij- en Verbruiks Vereniging D.E.S, Schie dam een demonstratie koken en bakken gegeven in Het Volksge bouw. In totaal staan er zes demon straties gedurende drie achtereen volgende dagen op het programma, 's middags en 's avonds. Er zijn 600 aanvragen voor deze demon straties binnen gekomen, waarvan een goede 500 zijn ingewilligd. De rest van de aanvragers moest wor den teleur gesteld. Op deze eerste middag werden 60 bezoekers ver wacht, maar lang niet allen zijn komen opdagen. Mevrouw N. van Kleef leidde de demonstratie en bereidde enkele gerechten, die de aanwezige dames na een proefje zeer smakelijk be vonden. Het menu bestond uit to matensoep. rijst met ragoüt en sla. •yoghurtvla en een zachte boter koek na. Deze boterkoek werd on der de dames verloot. De voorzitter van de Coöp. Vrou wenbond, mevrouw M. Smit, sprak een inleidend woord en gaf ver volgens het woord aan de voor zitter van de propaganda-eonxmissie van de Coöperatie, de heer A. Bak ker. die de coöperatieve gedachte toelichtte en een schetsje van de gang van zaken gaf, die geheel anders is als in een particuliere onderneming, waar het maken van winst een alles overheersende rol speelt. Meegedeeld is nog dat op 13 Oc tober een provinciale Vrouwendag in de Rïvièrahal in Rotterdam zal worden gehouden. De collecte voor de sanatoria „Son- nevanck" en „Zonnegloren" en voor het fonds „Draagt Elkanders Las ten" heeft in Schiedam netto 3894,06 opgebracht. In de nacht van Zaterdag op Zon dag is bij de bakker K, K. aan «ie Lorentzlaan een automaat met repen chocolade en enrg geld er in van de muur gerukt. De automaat is gis teravond teruggevonden, enige hui zen verder voor de kelder van een groentewinkel. De inhoud, dertig re pen chocolade en wat geld was er nog. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gonka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalveMaan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. ïLK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en 2aterdags> van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Balt". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag □ultureel-Contact-Centrum. Tentoon- stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.) Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur. „Ver borgen Moederschap". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Het mysterie van de gouden ade laar". Voorstellingen; Volksgebomv, '2 en 8 üur: Coöp. Vrouwenbond, kook- en bak- demonstratie. Grote Kerk, 8 uur: Concert Ex celsior „Die Schöpfung". Blauwe Huis, 8 uur: V.AR.A- Televisieclub. Qeboren: Pieter J. zoon van P. Rosman en P. Haak; Johannes C. zoon van J. F. Mees en J. M. Hoedt; Jan zoon van J. van der Bie en C. Vollemans; Petrus J, J. zoon van H- A T. Adrïaansens en J. F. M. Slee- gers. Overleden: K. de Winter. 72 jaar; M. Helbers, 73 jaar; C. E. P. Com- brink, 74 jaar, weduwe van J. D. Geeratz. ROTTERDAM De 24-jarige buffetjuffrouw J, M. uit Rotterdam had het in de can- tine waar ze werkte zo druk, dat ze af en toe vergat ontvangen geld te boekm. Wat ze daardoor overhield ging in haar eigen zak. In de perio de van Maart tot Juli van dit jaar was dat bedrag opgelopen tot 178,- en om dat te verantwoorden ging de buffetjuffrouw naar de politie, waar ze aangifte deed van een dief stal in de cantine. Het trucje ging echter niet op, en gisteren stond M. terecht voor de Rotterdamse politie rechter, beschuldigd van een valse aangifte. De officier vroeg vier we ken, de rechter wilde haar nog een kans geven en veroordeelde haar tot twee maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht, en de bepaling dat zij de schade aan haar werkgever moet vergoeden. In het toch al kleine programma van Wilton Fijenoord dit weekeinde gingen nog twee wedstrijden niet door, wegens het niet opkomen. Dames 1 die een hartig woordje mee spreekt m de districts 2e klasse wist Zondag een gelijk spel af te dwingen van Tonegido in pen Haag. Dat het deze dames ernst is, bewees wel het feit met welke strijdlust ook weer dze wedstrijd werd tegemoet gezien. Reeds na 10 minuten hadden de Schiedammers een 2—0 voorsprong genomen, beide doelpunten gescoord Dit bat jaarverslag van de N.V. Metaal buizenf&b riek Maatschappij „Excelsior" in Schiedam blijkt dat het afgelopen Jaar zich gekenmerkt heeft door een grote bedrijvigheid, die tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De afzet der eindpro ducten verliep vlot en vergeleken met vorig jaar is de omzet zelfs met 50% gestegen. De nieuwe fabriek van electnsch gelaste dikwandige buizen heeft aan deze stijging van de omzet haar aandeel gehad. De export ont wikkelde zich bevredigend en hand haafde het percentage van circa 20% van de totale omzet, terwyl de spreiding over de verschillen de landen verbeterd werd. De or der-portefeuille is zeer bevredigend gevuld en vertoont' zelfs over de eerste maanden van dit jaar een stijging. Dit jdar zal begonnen worden met de bourn ua» een *.iettu>e fabriek voor de vervaardiging van dikwan- Als eerste in dc rij van sprekers, file In bet seizoen 1955-56 in de open- hare bezinningsbijeenkomsten van de gemeenschap Schiedam van het Hu manistisch Verbond zullen optreden, heeft de heer J. M. van Dansik uit pen Haag Zondagochtend in Musis Sacrum gesproken over „De mens en zijn vrijheid". de is, n.l. de devaluatie van de in dividuele mens. In die staten bestaat het individu nog slechts terwille van de collectiviteit, terwüle van een of andere idee. Het individu is of wordt daar bewust de mogelijk heid tot verdieping en bewustwor ding ontnomen En juist in die be- wustwording schuilt de enige moge lijkheid tot innerlijke vrijheid en be vrijding. Tegenover de innerlijke vrijheid, zo treffend gesymboliseerd in Prome theus staat de angst. De vrije mens kent de angst, doch aanvaardt hem en komt hem aldus te boven. De onvrije mens ontloopt de angst door onder te duiken in de collectiviteit, leeft bijgevolg niet, maar wordt ge leefd, De onvrije mens, de massa mens bezit geen creativiteit en boe- wel hij doorgaans goedmoedig en ogenschijnlijk ongevaarlijk is, is hij juist daarom zo gevaarlijk omdat hij door het ontbreken van het streven naar verdieping en bewustwording een innerlijk vacuum heeft, dat door wtaar* al Het begrip vrijheid hetrof hier de mogelijkheid voor het individu om innerlijk tot volle wasdom te gera ken, m.a.w. tot een werkelijk mens uit te groeien. De bedreiging van die vrijheid, die in feite een voortdu rende zelf-verwerkelijking is. schuilt zo betoogde de heer van Dansik in de mens zelf. De bedreiging vloeit voort uit een. ontwikkeling, die zich in totalitaire staten reeds lang vol trokken heeft maar ook elders gaan- dtpe buizen met grotere afmeting waardoor het productie-programma belangrijk zal worden uitgebreid. Aangezien ^Schiedam geen uitbrei dingsmogelijkheden meer bood heeft de directie naar elders gekeken en in de gemeente Oosterhout in Noord- Brabant geschikt fabrieksterrein ge vonden. Met de bouiomerkzaamhe- deu daar wordt nog dit jaar begon nen en men hoopt de fabriek in 2957 gereed te hebben De vennootschap heeft om. deel genomen in de Industriële onderne ming „Wavin" N.V. te Zwolle, waar plastic-buizen enz. worden vervaar digd. In deze onderneming stemt de gang van zaken tot tevreden heid. De exploitatierekening laat na aftrek van onkosten, maar zonder afschrijvingen een voordelig saldo zien van ƒ2.115.563 (vorig jaar ƒ1.207.297) .Voorgesteld wordt het dividend te bepalen op 14 pet, waarvan 2 pet uit de agio-reserve. Vorig jaar werd een herkapitalisa tie van 20 pet in aandelen doorge voerd plus 5 pet in contanten. De directie vertrouwt ook dit jaar met bevredigende cijfers te kunnen sluiten. geestdrijvers maar al te gemakkelijk gevuld kan worden met rampzalige nonsens. Als extreem, spectaculair prototype van de massa-mens noem de spreker. Hïmmler, een „leeg" mens. wiens vacuum opgevuld was door het geloof aan de zending van zijn Führer. Als typen van de vrye mens stelde hij daartegenover o.a. Goethe en Thomas Mann, mensen die het individuele in zich hebben weten te verwezenlijken. De meeste mensen zijn helaas be- vreed voor de vrijheid, daar de ver werving daarvan gepaard gaat met een zeker© vereenzaming daar echter o.a. de humanisten zich ernstig toe legen op innerlijke verdieping en bewustwording zal, zo zei de heer van Dansik tot besluit van zijn inlei ding, hef moderne humanisme stellig een zeer belangrijke bijdrage leve ren in de strijd tegen dc alom toe nemende „Vermassung". door H. de Raay. Twee minuten voor rust scoorde Tonegido echter tegen, zodat de rust aanbrak roet een 12 stand. Na de thee maakte N. Bos- van Houwehngen in de 3e minuut er 13 van en mede door het spek gladde veld en de regen geloofde de Wiltonploeg het verder wel, doch Tonegido profiteerde hiervan en maakte er spoedig 33 van. De laat ste 10 minuten werd er fel om het winnende doelpunt gestreden doch de beide doelverdcdigsters maakten geen fouten en zo eindigde deze span nende en sportieve strijd in een gelijk spel, 33. Heren 2 speelde op Laag Zestien hoven tegen Actief 2. Met de rust hadden de Rotterdammers een 2—0 voorsprong genomen, doch de tweede helft was nog geen 5 minuten oud of Wilton stond met 23 voor, hierna werd de strijd iets harder doch de goed leidende scheidsrechter Van Rosmalen hield het spel volkomen onder de knie. Als een ommekeer kreeg de gehele Wiltonploeg een in zinking en Actief liep uit tot 7—3; in de laatste minuten maakten de Schie dammers er nog 74 van doch ver der kwamen zij niet. Dames 2 toog wederom tevergeefs naar Laag Zestienhoven, nu was het ADO 2 dat niet kwam opdagen. De andere elf- en zeventallen waren vrij. Vreugde voor de goede prestatie van het herenelftal, dat het Haagse AHC '28 met niet minder dan 123 wist te kloppen. Deze kampioen van het vorige seizoen kwam tegen een gewaarschuwd elftal. De DWS-ers pakten van de aanvang af stevig aan. Er werd een goede hand bal wed strijd gespeeld met snelle combinaties die 12-maal tot een doelpunt werden af gewerkt. Doelman A. Sigmond be hoefde slechts 3-maal de bal achter zich te zoeken. Enige felle schoten werden door hem op fraaie wijze gestopt Doelpunten scoorden J. ten Bosch (6), B. Goedhart (2), C. van Geene (2), H. Wessfel en J. v. <t Wart (1). De dames hebben het tegen DÏOS in Den Haag niet tot scoren weten te brengen. Gedurende de wedstrijd viel er een druilende regen. En in dit weer voelden de DIOS-dames zich goed thuis. De DWS-dames waren over alle linies de mindere van hun Haagse tegenstanders. Ondanks het goede doelverdedigen van A. Veld hoven moest zij 7-maal zwichten voor de felle schoten. Uitslag 07 in voordeel van DIOS. Het tweede dameselftaï bracht het er beter af tegen de Meeuwen uit Rotterdam. In een vrij gelijk opgaan de wedstrijd kwam hier de eind uitslag met 3—3 onder protest van DWS. Heren 2 heeft een zeker lijkende overwinning moeten laten schieten daar de DWS-heren onvolledig wa ren. Met de rust was er een 5—1 voorsprong genoteerd, die na de rust echter door GONA 2 omgezet werd in een 6—7 voorsprong voor deze heren. Andere uitslagen: Jun. dames RO- DA 2DWS 2 33; heren jun. Schut ters 1—DWS 6—0; adsp, meisjes V. et CDWS 0—10. In de gisteravond gehouden ver gadering van de wijkraad voor Hoogvliet heeft de voorzitter, de heer G. A. Soeteman, medegedeeld, dat het recreatiegebouw ongeveer half November zal worden geopend- Ingekomen was een schrijven van B. en W, dat een klok met verlich ting in de toren van de Nederlands Hervormde Kerk zal worden aange bracht. Op voorstel van de heer D- Groeneveld is besloten, B. en W, te verzoeken in de trottoirs voor de winkels aan de Oude Wal rijwiel- tegels te laten aanbrengen. Op voor stel van de heer K. Loeve zal ver zocht worden om op het plein aan de Oude Wal bloembakken te doen plaatsen. Het voorstel van de heer H. Wep- ster om B. cn W. te verzoeken de straten tussen de woningen aan de Voorweg te doen doortrekken werd aangenomen. Op voorstel van de heer Wepster zal verzocht worden verbetering aan te brengen^ in de verkeerssituatie bij de schuilkelder aan de Oude Wal. Bij de rondvraag werden onder meer vragen gesteld over het te ma ken recreatieoord aan de Westpunt, over het tijdstip van aanvang van. de woningbouw in de Digna-Johanna- De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde de 23-jarige monteur A, W. S., die een bromfiets stal, tot een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar toezicht De eis luidde twaalf maanden, waarvan vier voor waardelijk. De 38-jarige lasser, J. G. de G., die oplichting had gepleegd tot een bedrag van ƒ15.000,--, werd gestraft met negen maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tegen hem was tien maanden, waarvan vier voorwaarde lijk, geëist. De 2€~jarige loswerkman H. J, F. werd veroordeeld tot anderhalf jaar jeugdgevangenis, omdat hij in dronkenschap geparkeerde auto's had beschadigd en een auto in brand had gestoken. Een verblijf van anderhalf jaar in de gevangenis is de straf, waartoe de Rotterdamse rechtbank de 52- jarige metaalschaver C. G. veroor deelde, die in een café te Krimpen a. d. IJssel in dronkenschap iemand met een mes stak. Volgend jaar; Van Gogh-expositie in Den Haag Het ligt in de bedoeling, het vol gend jaar ten tijde van het Holland Festival een nieuwe en kleine Van Gogh-tentoonstelling te houden in het gemeente-museum van 's-Gra- venhage. Het zal een kleine tentoon stelling worden van werken van Van Gogh, die zich in de Verenigde Sta ten bevinden en. die na de eerste wereldoorlog hier niet meer werden geëxposeerd en die nog alleen uit reproducties bekend zijn. De direc teur van het Gemeentemuseum, mr Wijsenbeek, vertrekt in de loop van de volgende week naar de Verenigde Staten, teneinde het plan tot verwe zenlijking te brengen. Van de zijde van de Amerikaanse museumdirec teuren is daarvoor alle medewerking toegezegd. Een groot deel van de werken van Van Gogh in de Ver enigde Staten bevindt zich in parti culier bezit. Getracht zal worden de medewerking van de particuliere verzamelaars voor deze tentoonstel ling te verkrijgen. Men denkt aan een expositie van veertig a vijftig schilderijen. Het grootste deel van de belangrijkste Franse schilderijen van Van Gogh ongeveer tweederde bevindt zich in Amerika Op Maandag 3 October zal een groep Italiaanse operasolisten optre den in de Rivièra-hal. Het is het gezelschap van Marisa Morel waar toe behoren de dramatische sopraan Sylvia Brandolini, de lyrische te nor Luigi di Stafanis en de bariton Gina Orlandini, Dit drietal zal een „spectacle coupe" geven uit de Bar bier van Sevilla. Madame Butterfly. La Tosca, n Trovatore en Rïgoletto. Het concert begint cm kwart over acht. polder en het voornemen om de be planting te wijzigen rondom de wo ningen in de nieuwbouw. De voor zitter zal op deze vragen in de vol gende vergadering antwoorden. Toen een zestienjarige Rotterdam se scholier op 26 Augustus j.l. met twee vriendjes een fietstocht maak te en in Nieuwerkerk aan de IJs sel tegen een langs de weg liggen de hooihoop zittend zijn brood op at, stoof plotseling een woedende man vloekend op hen af, De jon gens renden weg, de man slingerde hun een hooivork na en raakte J. M. S„ die een lelijke kniewond op liep, waardoor hij twee weken met zijn linkerbeen op een stoel heeft moeten zitten. De opvliegende man, de 52-jarige veehouder C. M. W. uit Nieuwer kerk aan de IJssel, moest gisteren voor de Rotterdamse politierechter terechtstaan, want gooien, met hooi vorken mag nu eenmaal niet in ons land. De man zei. dat de jon gens al eerder op de dag bezig waren geweest zijn hooi van de dijk naar beneden te gooien en. dat hij zich daarover had opgwonden. Toen hij weer jongens bij het hooi zag verloor hij zijn geduld. De officier eiste wegens eenvou dige mishandeling twee maanden voorwaardelijk met drie jaar proef tijd en een boete van ƒ75,of 30 dagen van "met twee maanden voor waardelijk met drie jaar proeftijd. Het Tehuis voor Werkende Meisjes „De Springplank", aan de Voorscho terlaan herdenkt dezer dagen het twaalf en een halfjarig bestaan. De directrice, mejuffrouw K. F. West- strate (herdenkt tegelijkertijd het feit, dat zij tien jaar geleden haar functie op zich nam. „De Spring plank" is een 'onderdeel van. het doorgangshuis „Bethanie", een pro testants observatiehuis voor meis jes, Het jubilerende tehuis is opge richt om te voorzien in de behoefte aan een tehuis waar sommigen van 'de meisjes langer zouden kunnen verblijven bij hun intree in de maatschappij. Aanvankelijk zat „De Springplank" in een pand op de Spoorsingel. Sinds 13 Juni 1952 is het gevestigd in de Voorschoterlaan. De afdeling „-smokkelwerhtuigen" van het Nederlands Belastingmu seum in Rotterdöm is verrijkt met een smokkelvest, dat werd ge bruikt voor het vervoer van ver- dovende middelen van Duitsland naar Nederland. Het vest kan acht en veertig ampullen bevatten. Hoe lang de smokkelaar ermee „ge werkt" heeftkon niet toordert nagegaan ,maar op een dag greep de douane hemhij rijn. nestje. Nu prijkt het vest op een pop in het museum. 150 x 180 cm. 13.50. I Van MEURS Woning- B B inrichting - Oranjega- 1 lerij 11 - TeL 67844. Wy hebben speciaal poeder tegen het spruiten van aard appelen. Toepassen dired bij opslaan. Geen spruitvor- ming tot in Mei toe. Behoud van kwaliteit en gewicht. Geen sraaakbeïnvloeding, giftig. Het poeder heeft een aardappelkleur. Geringe kosten. Het resultaat zal uw verwachtingen overtreffen, 't Westland, Fa. A, Verkade, Groenelaan 81, telef. 69947. Staalwaren cA Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie- Personeel gevr. ren en Gero-cassettes is So lingen, Broersvest 57. Dame alleen, kleine flat be wonend, vraagt een werkster voor 3 ochtenden p. w. Ge lieve te melden, 's avonds tussen 7—8 uur. Tuinlaan 106, Schiedam. Auto's Motoren Rijwielen j Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. Lijlevermg van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbescbermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam sedijk 240. teL 68948. Personeel aangeb. Net persoon zoekt bijver dienste, onverschillig wat. Br. no. S 402 bur, v, d. blad. Diversen Te koop aangeb. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-ïn- loodbedrijf. West. Franke- landsestraat 16. tel 66280. Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141. tel, 68402, 5 cent per ladder, ook nylons. Slaapkamerkleedjes, iets aparts, 100 wol. Komt bin nen en ziet bij Plate Wo- ninginr., t.o. Stadhuis, Schie dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1