IJ Men betaalt thans meer voor „lozing van t hemelwater5 van der, Nieuwe mouterij voor Bols De Koning Vijftienduizendste schip in de haven Maar verwachte storm van protesten valt erg mee Het politieke spel rond Korea en Indo-China Bondv. Ambtenaren houdt gezellige familieavond DE PRECARIORECHTEN Laatste wedvlucht van De Postduif G. H. Bergkotte 40 jaar kassier Museum-Vrienden vergaderen AGENDA Fiets gevonden Burgerlijke Stand Machinetoren van 24 meter 1 AUT0C0ATS en DEMiE's GAB. REGENJASSEN 63.- 79.i 99.- en hoger WINTER SP0RTJACKS HERENKLEDING Kolonel doet een boekje open Afscheid secr. Van Hoogdalem Controleur voor de hondenbelasting Postzegelkasten in Nieuwland 36 DA GEN EERDER DAN IN 1954 Hectorvorig jaar 15.000 nu 15.001 Duitse matrozen wilden inbreken Dief droeg gestolen pak „Vrije spelen in flipkast verbóden Ms „Atiis" Zaterdag te water Vier maanden wegens plegen van meineed 2 Donderdag 29 September 1955 Toen op 1 December van het vorige jaar in de Gemeenteraad bet ontwerp tot de wijziging van de „Precario-verordening" (welke wijziging een veelal aanzienlijke verhoging van de ta rieven inhield) in behandeling werd genomen, is er een storm van protesten door de Raadszaal gegaan en er zijn toen vele harde en' bittere woorden gesproken. En ook door die Schie dammers, die een verhoogde aanslag onder .de neus kregen, zijn verontwaardigde dingen gezegd. „Toch is die storm lang niet zo hevig geweest, als wij wel verwacht hadden" ver trouwde de heer J. C. A'. Schoof,, het hoofd van de afcl. Ge meentebelastingen, ons toe, toen wij eens kwamen informeren hoe het is afgelopen met die storm. Toon op 1 Mei de eerste aanslag biljetten met de verhoogde preca rio-rechten de deur uitgingen (het 'voltallige personeel van de afdeling heeft maanden moeten ploeteren cm deze nieuwe aanslagen voor el kaar .te krijgen) .voelde de heer Schoof ei het meest voor om maar eerst een tijdje met vacantie te gaan, om- de verwachte hevige pro testen te ontlopen. Maar de reactie is erg meegevallen. En nu kan weï gezegd worden dat de .storm'geluwd is. v Wel zijn er 120 a 130 verzoeken om inlichtingen (en protesten) bin nengekomen, want- velen hadden maar een zeer vaag idee wat de precariO-rechten omvatten. t)eze ge vraagde inlichtingen zijn toen prompt en uitvoerig gegeven, het geen weer het nodige heeft bijge dragen om de verontwaardiging te sussen. - - - Niemand -betaalt graag belasting, ook geen precari o-rechten en bi) el ke belasting-verhoging krijgt men protesten. Maar de heer Schoof, die van mening is „dat men de scha- pen wel moet scheren,- maar niet moet'plukken" en .dat-de belasting ambtenaren er zijn om het publiek zoveel mogelijk te helpen (vele he-' last ïng-bet ale rs zijn erg huiverig voor die „hulp" overigens), heeft door het geven van een toelichting dé bittere pil wat weten te verzoe ten. Zo schreef een. heer verontwaar digd dat hij nog nooit van 2'n leven precario-rechten heeft hoeven te be talen en dat hij geen genoegen nam met de nieuwe aanslag. Maar toen hij. een toelichting kreeg dat hij vroeger „wél precario-rechten had betaald, maar zo weinig, dat het hem nooit was opgevallen en dat dit nu wat meer was geworden, schreef hij een brief met een dank- De laatste Wedvlucht die van het seizoen gemaakt zou worden, n.L vanuit Oldenzaal, een afstand van 178 km, kon wegens het slechte weer Zondag niet doorgaan. Maar Maan dag wel. Zodoende werden de vrou wen van de leden van de S.C.V. ,.De Postduif" van "'de was- afgehouden, om de duiven te klokken. De echt genote van de liefhebber j, v. d. Beek was er het eerste bij en kon _de eerste, prijs, binnenhalen. "£>e andere winnaars waren: 2 H, v. d. Kant 3 16 A. Heer en; 4 A. Del- motte; 5 17 30 34 J. Doejaren; 6 10 31 Joh. Christen: 7 E. Smirren; 8 N: en S. Hol: 9 J. Kazenbroot; 11 Th. Weelie; 12 14 20 C. Verlinde; 13 F. Koppenhagen; 15 Joh. 'Brand; 18 Harmeien en Co.; 20 J. Verboom; 21 24 27 H. Crama; 22 28 L. v. d- Mey; 23 A. Faas:- 25 P. Honten; 29 A. Vis; 32 G. Kiela en 33 F. Gouweleeuw. - Zaterdag 1 October hoopt de heer G. H. Bergkotte kassier bij de Rot terdamse Bank, kantoor Schiedam, het heuglijk feit te herdenken, dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij genoemde bank. De jubilaris zal Vrijdagmiddag in de eigen kring van personeel gehuldigd worden op het 'kantoor. HARINGVANGSTBEEICHXEN Vangstberichten uit zee van Woens dag: VL 70. 40 kantjes (nog 35 netten): VL 79, 20: VL 172, 80 (50); VL 203 geen vangst; VL 205. 65 (aO): Vb 206, 2; VL 207, 8; VL 216 100 (45); VL 29 171 VL 97 73; VL 114 60 (70); VL 115. 10; VL 142 30* VL 190*50 (70); VL 196, 50 (50); VL 197 40; VL- 199. 30 (70); VL 61. 20; "VL 71 30; VL 33. 35; VL 166, 15- VL '200. 70 (50); VL 50 weinig: VL. 80, 20 (20); VL 84. 75.(35); VL 132. 20. Hij stopt een stuiver in de auto- moat, krygt een kaumgumbal en draagt zo by in de Precario rechten betuiging voor de verleende service, terug. Het gaat bij deze precario-rech ten of, zoals het officieel heet: „de gelden voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst be stemde gemeentewerken, bezittingen of inrichtingen, alsmede voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of voor de openbare dienst bestemd gemeente water" dan ook meest niet om gro te bedragen. Zonnescherm-belasting De precario-verordening dateert van 1899 en de tariéven die toen geheven werden zijn, bij de huidige waarde van het geld, zeer miniem geworden. Velen hadden, dan ook niet het besef dat zij nu nog pre cario-rechten betaalden. Daarom zijn de hogere bedragen een schrik ge worden. Neem b.v. de zonne-schermen. Vroeger betaalde men O.oO cent per jaar per m2 precario-rechfc. Nu is het tarief 1.50 per jaar ge worden. Maar daar men ontheffing kan krijgen voor de maanden dat de zonne-schermen niet gebruikt worden, hetgeen wel acht maanden van het jaar het geval is, betaalt men feitelijk weer 0,50 per jaar. Aardig is op te merken dat men in Nieuwland en in Tuindorp Ke- thel deze zonnescherm-rechten niet hoeft te betalen omdat de scher men niet boven „openbare gemeen tegrond" hangen maar boven tuin tjes. Voordeeltje dus voor de nieu we wijken. Voor het hebben van automaten, voor sigaretten, chocolade of kauw gom, moet de eigenaar thans veel meer betalen dan voeger. Maar ge zien het feit. dat het aantal auto maten niet of nauwelijks vermin derd is, kan 'weer afgeleid worden dat deze verhoging nu niet direct 'n aderlating is. Er wordt dan veelal behoorlijk verdiend met deze automaten. Hierbij moet wel verteld dat er van het jaar nog geen spe ciale controle is geweest op deze objecten; mogelijk dat na een con trole de toestand anders wordt. Duurdere „lozing Waar Wel een klap g&vallen is, dat is bij de heffing op «de lozing van hemelwater of enige andere vloeistof in openbaar gemeente water of in open baar gemeente riool". Vroeger betaalde men uni form 1,50 per kadastraal perceel, ongeacht de grootte, maar nu is het 2,per 100,van de „be lastbare opbrengst gebouwd". Voor kleine huisjes maakt het weinig verschil, maar grote bedrijven be talen soms duizenden procenten meer dan vroeger. Maar juist van de zijde van deze bedrijven is wei nig reactie vernomen, zo vertelde de heer Schoof Een differentiatie in de heffing is bok wel te billijken, want het is allerminst eerlijk dat de eigenaar van een klein pand net zo veel moet betalen als b.v. Wil- ton-Fijenoord. Tot slot verkaarde de heer Schoof nog dat de verhoging van deze pre- canio-rechten iets meer zal opleve ren voor de gemeente-kas, dan de verwachte 50.000.Hoeveel is nog niet met zekerheid te zeggen, want de boeken zijn uiteraard nog niet afgesloten. De Vereniging Vrienden, van het Stedelijk Museum te Schiedam houdt op Woensdag 5 October in de Aula de algemene leden-vergade ring. De voorzitter brengt het jaar verslag uit en de secretaris en penningmeester hun verslagen; er moeten twee bestuursleden geko zen worden en het Huish. regiement moet herzien. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en GJO. Tulnlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve' Woens dags eb Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- RJv. Leeszaal en Bibliotheek. Dam; geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, le« dere. avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Ou 1 ture e I -Conta ct-Ceiitrum, Ten toon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage: Alleen 2 uur; „Verbor gen Moederschap". Monöpole: 2, 7 en 9 uur: „Het mysterie van de gouden ade laar". Voorstellingen: Passage. 8 uur: Concert Rotter dam sch Philharmonisch Orkest, Irene, 8. uur: Contaetavond Wijk IV Ned. Herv. Gem. Musis Sacrum, 8 uur: T.V. Bre- derode met toneelstuk „Spring- vloed".- Volksgebouw, 8 uur: NVV-Be- stuurdersbond. Filmavond, VolksgebQitw; I.V.A.O., P. Boe ren spreekt over „Paddestoe len." B'auwe Huis, 3 uur: Vara Tele visie-club. In tegenstelling met de nogal veel vuldige berichten over gestolen fietsen, komen we ditmaal eens mei een gevonden, fiets. Het rijwiel stond al-een week onbeheerd in de Staanstraat voor pand nr 9. De be woner -heeft de fiets, waar twee zeildoeken tassen aan bevestigd zijn, nu maat binnengehaald. GEBOREN: Josin a d. v. D, J. van Beek en N. Valk; Christina'J. d. v. J .P. Koppenhagen en. C. M, Jan sen. Petrus T, H. J. z. v. Ai H, L. van Hoek en C, A. M. van Haagen; Johanna C. d, v. W. Breugem en A, Drinkwaard; Leendertz.- v, M, Valek en J. M. Overgoor; Johannes z, v, J. M. Slingerland en.. K. Cü.M. van der Pol. OVERLEDEN: A. G, Voogt, 5 maanden..,' -- Ter vervanging- van dc onteigende panden aan de Noordvest (in verband mei dc toekomstige doorbraakweg daar) is de N.V. Branderijen van de Erven Lucas Bóls en A. dé Koning in Augustus aan dé Noord vcslsingél de "houw begonnen van éeri 'mouterij-maalderij. Het nieuwe pand verrijst naast de distilleerderij van J. J, Meïchers Wz, N.V. en zal met zijn 24 meter hoge machinetoren'de naaste omgeving beheersen. De bouw wordt uitgevoerd door de firma Th. Kreuger naar een eigen ontwerp van de N.V. en een gevelontwerp van architect S, T. Goslinga. Op het ogenblik is men bezig met de fundatie en hetonhekisting. Verwacht wordt, dat de "bouw in September van het volgende jaar beëindigd kan worden. (Advertentie l-M.) Hef jaargetijde met meer regendruppels dan zon nestralen van gure en koude dagen! V Kleedt U warm en beha- gelijk en-... modern met een vlotte' aufocoaf of regenjas. Een pracht collectie vap diverse kwaliteiten hangt voor U klaar. 59.- 79.- 99.- en hoger (MARTINI OXFORD VICTORY) Teddy-gevoerd 59.- [HOOGSTRAAT 174 Op de boek van de Noordvestsin- gel en het straatje dat naar de nieu we Technische School voert, is men bezig de fundering -te leggen voor de nieuwe mouterij van de Erven Lucas Bols en A. de Koning. Het ge bouw zal als het wax*e de zij- en achterkant van het pand gaan in sluiten, waarin het entrepot van distilleerderij J. J. Meichers Wz. N.V. ïs ondergebracht. Aan de zijde van de Noordvestsingel komt de silo De Nederlandse Bond van Oud- Strijders en. Dragers van „Het Mo- bilisatlekniis", afdeling Schiedam, heeft haar winterprogratmna inge zet met een contactavond in De Amstelbron. Dit in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Vereniging „Ons Leger". Spreker was kolonel B. Koning van de Ge nerale Staf uit Den Haag, die een lezing hield over het onderwerp: „De stryd in Korea en Indo-China gezien in het licht der internationa le omstandigheden". Daarbij kwa men heel wat wetenswaardigheden uit de bus, 'dl® een merkwaardige De familie-avond van dé Algeme Bond van Ambtenaren, onderafde ling van het NVV. die gisteravond in het Volksgebouw is gehouden, drpeg een bijzonder karakter. De afdeling Schiedam van de bond nam namelijk afscheid van haar secre taris, de heer H. van Hoogdalem, die in verband met zü» minder sterke gezondheid, zijn functie neer legde, Tevens' zU*n er een zestal le den gehuldigd, die 25 of 40 jaar Hd van de afdeling waren. De heer Si mon Carmiggclt luisterde de avond" op met voordrachten uit eigen werk. Nadat de voorzitter van de afde ling Schiedam van de bond een ope- ningswoord had uitgesproken, wer- den er enkele leden in het zonnetje gezot door de hoofdbestuurder van de A.B.V.A.. de' heer D. Forrer. Het waren de heren C. Nooteboom, H. van Wiecingcn. A. M. v. d. Wel (de voorzitter). 'C- v. d. Kraan. B- y, d. Kuit en M. Verveen., van wie .de beide eerstgenoemden 40 jaar en de laatstgenoemden 25 -jaar lid van de bond zijn. Hét zestal kreeg een NV V-insigne aangeboden (degenen die 40 jaar lid waren een gouden!) en een lepeltje «iet een. A.B.V.A.- embleem. De heer H. van Hoogdalem werd dank gebracht voor het vele werk, dat hij voor de bond heeft gedaan. Vanaf de oprichting in 1647 is hij secretaris geweestvan de afdeling Schiedam, Daarvoor was hij secre taris van de Centrale Nederlandse Ambtenaren Bond en de NVV Be- stuurdersbond Schiedarp. De schei dende is een bekende persoonlijk heid in Schiedam. Hij is hoofdop zichter van de Gemeentelijke Ver- voers- en Reinigingsdienst en. bo vendien marktmeester. Zijn functie van secretaris van de N-B.V.A. is overgedragen aan de heer W. Dinkelaar. Ter opluistering van de avond was Simon Carmiggelt („Kronkel" van Het Parool) uitgenodigd. Op de hem eigen droog-komische wij ze droeg hij voor uit eigen werk. Veel aanleiding tot lachen dus voor de aanwezigen, die deze persoonlij ke kennismaking bijzonder op prijs stelden. De pianist, de heer F. H. Carree. zorgde op verdienstelijke wijze voor een muzikaal in'termez- ktfk geven op de Internationale ver houdingen in de afgelopen tien jaar. Het doel van. deze lezing was het Nederlandse volk wakker te schud den en te wijzen op de mogelijk heid van nog eens een oorlog. Hier over sprekend, noemde kolonel Ko ning de 'conferentie, van Jalta (De Krïm), die Churchill, Roosevelt en Stalin van 4 tot 14 Februari '45 tezamen bracht, het grootste poli tieke bedrog aller tijden. Het doel van deze conferentie was het rijk van de duizend-jarige vrede te stichten. Op 9 Januari 1945 had Stalin met de grote strateeg Janov echter al een plan uitgewerkt, waarin de ver overing van de wereld van jaar tot jaar was uitgestippeld- Dit Po litiek Strategisch Programma, het z.g. Polstrat Program, stelde vast dat in 1950 Azië veroverd zou moe ten worden en vervolgens in 1955 Europa, in 1957 Afrika en. in 1960 Engeland. Waarop dan in 1962 de sprong naar Amerika gewaagd kon worden. Wat de verwekelijking van dit programma betreft, is er wel iets mis gelopen, zoals de jongste geschiedenis ons heeft geleerdl In Korea liepen de zaken mis en bijgevolg kennelijk in het Kremlin ook. Het wilde tussen Stalin en Janov niet te best 'meer vlotten, hetgeen - volgens de heer Koning tot uiting komt in de plotselinge dood van Janov, die zogenaamd aan kanker overleed. Enkele arres taties van familieleden en kennis sen, die prompt volgden, spreken duidelijke taal. De heer Koning stond lang stil bij de netelige kwes tie Korea* en herinnerde er,aan dat geen woord in. de jaren '45-'50 meer; beroering kon veroorzaken dan het woord „Korea", De oorlog is iets verschrikke lijks, aldus de kolonel, die het werk van. de Generale Staf defensieve voorbereiding noemde. De voorzitter van „Het Mobilisa- tiekruis", de heèr P- van Rijn, spa-ak er aan het begin van de avond aijn teleurstelling over uit dat er zo weinig mensén waren komen op dagen. De heer W. J. Rijkens, de secretaris van „Ons Leger", memo reerde de goede samenwerking «tus sen „Het Mobilisatiekruis". en ^Ons Legér", die een. avond als: deze .mo gelijk maakte, die 14 meter breed en ongeveer 12% meter-diep wordt. Aan dc zijde van het straatje naar -de Technische School komt de ingang ook iot de machinekamer, waarvan de toren 24 meter hoog en acht meter in het vierkant zal worden. De lengte van de gevel hier wordt in. zijn geheel ongeveer 32 meter. Achter de ma chinekamer komt de rest. Daarch- ter en dwars op de rest van het gebouw zullen de kiemkastcn zich uitstrekken achter het entrepot van Meichers langs en nog enkele pan den daar voorbij over een lengte van ongeveer 31 meter. Het grootste gedeelte van het complex zal uit parterre-bouw bestaan. Aan het ein de van de kiemkasten zullen boven dien nog drie garages, magazijnen en werkplaatsen worden gebouwd. De totale bedrijfsruimte zal 6000 m3 bedragen. In de machinetoren zullen liften worden aangebracht en het lossen van schepen zal pneumatisch ge schieden evenals hei verdere tran sport. Nieuwe reinigings- en sor- teermaehines zullen het werk be spoedigen. De moderne inrichting en werkwijze betekent echter niet dat er aan de moutbewerkir.g zelf iets zal veranderen. NOG MEER „BALI" IN 'T MUSEUM De tentoonstelling „Bali", die in het Stedelijk Museum wordt ge houden is zo in de smaak gevallen, dat men besloten heeft om de ten toonstelling te verlengen tot 30 Oc tober, Om het bezoek te stimuleren zal op Woensdagavond 5 October in de Aula de geluidsfilm „Bali. eiland der Goden" worden vertoond. Dit is een andere film dan die bij de ope ning van de tentoonstelling is ver toond. De. opbrengst van de hondenbe-: lasting is de laatste twee jaar in .Schiedam achteruitgegaan en wel "van ongèvéer 23CÖ tot f 1500 per jaar. Dit wordttoegeschreven aan het feit dat er in die periode geen controle is gehouden op het aange ven van de honden bij de belasting- "dïenst. Sinds enkele dagen is er echter een speciale controleur aangesteld om een oogje in het zeil te houden. De nalatige hondeneigenaren kun nen dus verwachten op de vingers getikt te worden. Tante Pos heeft Nieuwland toch niet vergeten, blijkt nu. Het heeft wat lang geduurd, maar nadat en kele weken geleden een openbare telefooncel is geplaatst op het dr. Wibautplein, is sinds gisteren ook een pastzegelautomaat aangebracht op dit centrum van Nieuwland. Nu nog een halte voor de buslijn en dan is men tevreden in Nieuwland. In afwachting van de komende bondscompetitie werd Dinsdag j ,1. de eerste ronde van de huishoude lijke winterwed strijden gespeeld. Ondanks soms hevige spanningen hebben zich echter geen grote ver rassingen voorgedaan. De uitslagen luidden: le groep: Eering—Bijloo (afgebr.); V. Eden—den Uiji 10; Geurtsen— Reitsma 0—1. 2e groep: MalkusKïeijheeg 10, v. d. VeldeGroen Jr Brou wer—Donkhorst afgebr.. Groen Sr Spruit 1—0, v. Grootveld—Ahrens 1—0. 3e Groep: v, EttenSlagmolen Marbus—Immerzeel 0—1, Smitv. Dijk 1—0, Slavenburg Hersbach 01. 4e groep: v. Dalen—Voogt Parmetv. Leerdam de BoerSmits 01. Naast deze wedstrijden is een z,g. „percentage"-wedstrijd gepro jecteerd. Hier Waren de uitslagen: Notaris MeijerGroen Sr 0—1; TimmeTs—Koster 10; Hersbach— Zonneveld 10; Stahlie—v. Groot veld 1—0. O.idem mensen koesteren zich graag in de rön. Hoewel de zomer volgens de kalender reeds heeft afgedaan 'en ook het weer herfstachtig begint te worden, zyn de banken in het Cerrit Verboonplantsoen tqcfi bezet, zodra het zonnetje maar even,door de wolken breekt: 'Het is zo moeilijk om van de zoniet met .al zijn luister .afstand te doen-cn, desnoods tr.ek. je.-.er jp overjas hü aan als hei je te koudwordt. Van die- laatste zonnestralen móet je profiteren; je kunt er straks nog lang genoeg zonder zitten.' "Vanmorgen om kwart over negen arriveerde in de Rotterdamse haven het vijftienduizendste schip van dit jaar. Het was de Braziliaanse „Lolde Cuba". Hoe sterk het scheepvaart verkeer In één jaar is toegenomen blijkt wel uit de datum, waarop in 1954 het vijftienduizendste schip werd verwelkomd: 4 November, Het ronde getal werd ditmaal zes en der tig dagen eerder bereikt. De politie heeft vannacht twee Duitse matrozen gearresteerd, die probeerden in te breken bij een op tici ënzaak op de hoek van de Berg- selaan cn de Van Maanenstraat. De politie, die door omwonen den was gewaarschuwd, zag de man nen in het portiek van' de winkel staan. Ze namen de benen, toen ze de politie zagen aankomen en ver dwenen in de struiken aan de Noor„ derhavenkade Het waven twee Duit se matrozen, van 26 en 17 jaar. Ze hadden, het zijraam van de winkel met een glassnijder bewerkt, zoals later bleek. De politie heeft de .36-jarige clas sificeerder A. V, aangehouden we gens diefstallen op binnenschepen. Toen hij gearresteerd werd droeg hij het lichtgrijze pak, dat hij bij één van de schippers .had gestolen, zodat ontkennen hem weinig baatte. Bij verhoor bleek, dat hij aan boord van de „Irene" in de Bierhaven 130 gulden, twee bijbels en een da mestas had gestolen Aan boord van de „Leendert" in het Haringvliet 32,50 en het' bewuste grijze pak en op 'de „Arnoldus" in de Wijnha ven een geldkistje, maar dat was leeg. V. zal ook ter beschikking van de Amsterdamse polKie worden ge steld. want hij heeft in Amsterdam eveneens diefstallen op binnensche pen- gepleegd, NIEUWE LEERSTOEL AAN HOOGESCHOOL Dr F. W.. Prins zal op Donderdag IS October om 15.30 uur in de aula van de Nederlandsche Economische HaogeschooV met een rede het ambt van buitengewoon hoogleraar in de paedagogiek en algemene didactiek ten behoeve van het V.H.M.O. en de psychologie van de middelbare schooljeugd aanvaarden. Mr .Th.. 'A. Fruin*. en Mr. W. F. Ljehtenauer sullen op 5 October in de Dakpaviljcwnzaal V£« het Groot Han- delsgebouw twee vprdrachteh houden over .Aspecten van het afbetsllngswe- zer.". Direct achter de „Loide Cuba" kwam vanmorgen de Nederlandse „Hector" binnen, een aardige bijzon derheid, want dit schip was vorig jaar het vijftienduizendste. Was het even eerder'geweest, dan zou kapi tein A, F. B. Roelofs opnieuw in het zonnetje zijn gezet. Nu*, staat zijn schip als nummer 15.001 te boek. Vanmiddag om half vijf zou het bestuur van de Stichting 'Haven- belangen, .kapitein Luiz Nunes Puya- res van de „Loide Cuba" gaan ver welkomen. Evenals in andere jaren heeft meri'ook nu een herinnerings geschenk voor het vijftienduizendste schip in. petto. Het Braziliaanse schip toebehoren de aan de Lloyd Brasileiro kwam met een lading stukgoed van Ham burg. Het koos ligplaats in de Mer- wehaven. bij Quick Dispatch. Carga door is Kersten Hunik en Co. 5? De Rotterdamse rechtbank i«, even als de kantonrechter,, tot de conclu sie gekomen, dat het behalen van zogenaamde „vrjje spelen" in een „flipapparaat" is aan te, merken i.ls winnen van een prijs of premie in, geld of goed. Het is dus verboden. De' rechtbank bevestigde vanmor gen het vonnis van de kantonrechter die enige tijd geleden een Rotter damse caféhouder veroordeelde tot 11 boete of drie dagen hechtenis, waarvan 10 en twee dagen voor waardelijk. De caféhouder was van dit vonnis in hoger beroep gegaan. Op Zaterdag 1 October zal van de werf van A. Vuyk en Zoncn's Scheepswerven N.V. te Capelle aan de Ussel het voor rekening van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amster dam. gebouwde m.s. „Attis" te water worden gelaten. De doopplechtigheid zal worden verricht door mevrouw A. E. G. S. Jonkers-Reddingius, echtgenote van de heer A. Jonkers, chef der direc tie Suriname en Nederlandse An tillen bij het ministerievan Over zeese Rijksdelen, De tewaterlating vindt plaats om half vijf des middags. De Rotterdamse rechtbank heeft vanmorgen de 50-jarige bankwer ker-monteur F. D, uit. Rotterdam veroordeeld tot'vier maanden ge vangenisstraf, wegens het plegen van meineed. D. had in het begin van dit jaar, in een civiel proces tussen een van zijn collega's en hun werkgever over ontslag wegens het weigeren van overwerk, verklaard dat-voor dit overwerk geen opdracht was gege ven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1