1 Net van gaat ons straalverbindingen land overspannen Reeks torens van beton uitgerust met zenders KLM gaat storm en regen nabootsen De la Tour moet gaan als Ben Arafa blijft Deense mariniers op weg naar Far Oer Moskou laat Duitsers vrij Wiel raakt los: gecompliceerde autobotsing Vragen aan minister over hoger salaris bij het ULO Schat in woning van Peron gevonden Geschatte waarde f 75 millioen mma Slippende auto doodt moeder van tien kinderen ministeries over verhoogde melkprijs Waar is de Duitse trawler zinkt binnen twee minuten DROOG VLIEGEN"IN OEFENCOCKPITS' Oefenstuurhut ligt slecht weer-n adar Ook Spierpijn DAM PO ULTIMATUM VAN FA URE: Val van r ranse plannen voor Marokko niet uitge- regering niet uitgesloten Klaksvik treft voorbereiding voor verzet in tijdens verbouwing Britten beschuldigen Makarios van heul met communisten SCHEEFJES--*^ Voorts. 5CHESFJE5WQL Donderdag 29 September 1955 3 Op verscheidene plaatsen in ons land zullen enorme betonnen cy linders verrijzen. Het zijn radio- torens, die een keten vormen voor de relayering van televisie- en radioprogramma's. De. PTT is bezig met de bouw van dergelijke to rens in Roosendaal, Goes, Loon op Zand en Mierlo. DELFT, Woensdagavond op iet spitsuur te ongeveer half zes is op de Rijksweg een ongeval gebeurd, waarbjj vijf auto's betrokken waren. Op dat ogenblik reed Van 't-II. uit Amsterdam met zyti personenauto in de richting Oen Haag, toen door onbekende oorzaak het linker voor wiel er at liep en op eigen gelegen heid doorreed. Het wiei ramds een personenauto in de flank, die van tegenoverge stelde richting kwam en werd be stuurd door S. uit Rotterdam. Deze auto werd tn de kant gedrukt tegen een betonnen paaltje en kwam dwars op de parkeerstrook tot stil stand met geheel ingedrukte linker zijkant. De auto op drie wielen reed nog even door maar kwarn vanzelf lot stilstand zonder verder in het spel mee te spelen. Do Delftse politie was spoedig ter plaatse en parkeer de de politic-auto op de parkeer plaats langs de rijbaan richting Den Haag. Uit de richting Rotterdam na derde op dat ogenblik zekere B. uit Enschede met zijn auto, remde af, omdat hij zoveel beweging op de weg zag, De wagen slipte en dook daarop in de liguster haag, waar zij tot stilstand kwam. Daarachter reed G. uit Amster dam, die eveneens zijn wagen af remde, ook slipte en de parkeer- strook opreed tegen de politieauto.. Zijn wagen werd aan de voorzijde geheel ingedrukt, het stuur brak en G. liep snij wonden op aan het hoofd en kneuzingen aan beide benen. De politie-aulo kreeg een Vernield spatbord, maar werd op zijn beurt weer tegen een 2ijspan van een we genwachter gedrukt, dat ook werd beschadigd. Een kraanwagen moest er aan te pas komen om de rijbaan vrij te maken. (Van een onzer verslaggevers). ROOSENDAAL. Als een reusachtige beschuitbus staat aan de rand van Roosendaal een tachtig meter hoge cylinder. Dag en nacht werkt een team van de Rijksgebouwendienst en de N.V. Aannemingsmij. J. P. van Eesteren .uit Rotterdam om dit enorme bouwwerk, waarvan de kosten rond zes ton zullen bedragen, zo spoedig mogelijk gereed le hebben. De toren m Roosendaal maakt deel nit van een keten van dergelijke torens in Goes, Roosendaal, Loon op Zand (bij Tilburg) en Mierlo (bij Helmond}. Zij zijn bestemd voor het relayeren van radio- en televisieprogramma's, maar ook voor straalverbindingen ten behoeve van de telefonie. Deze keten vormt weer een on- waarin, naast de T.V.-zender in Lo- t Advertentie l M.) derdeel van het net dat heel Neder land moet bedienen. De toren Roosendaal, die van deze keten het eerst gereed zal zijn, wordt, met een verbinding naar Antwerpen, een be langrijk steunpunt in het televisienet. Eurovisie-uitzendingen zullen, wan neer deze toren in dienst wordt ge steld, in Nederland beter dan totmi- toe worden ontvangen. Het tijdstip van ingebruikneming is nog niet be paald. omdat de technische appara ten nog moeten worden aangebracht. Voordat het zover is zal er zeker nog een half jaar overheen gaan. Wan neer de Roosendaalse toren bedrijfs klaar is zal de provisorische verbin ding in Breda worden opgeheven. De enorme torens die op de ge noemde plaatsen in ons land worden gebauwd moeten een dergelijke res pectabele hoogte hebben omdat de golven dezes- straalzenders zich voortplanten als lichtgolven, dus in een rechte lijn. Vandaar ook, dat men bij helder weer vanaf de top van een der torens een andere moet kunnen waarnemen. De antennes zullen een plaats vin den op de bordessen, die aan de top van de torens worden gebouwd. De ze bordessen moeten naar alle kan ten volkomen vrij zijn, zodat zelfs hekken er niet op mogen voorko men. Op enkele van deze torens za! bovendien een antenne van plm. vijf tig meter hoog worden geplaatst. De toren in Roosendaal is een on- derdeel van het programma tot het bouwen van een net van straalver bindingen. dat de P.T.T. voor eigen rekening uitvoert. 'Naast de bouw van de beton torens in de reeds ge noemde plaatsen zuilen nog steun punten voor het straalverbinding:?- net worden gebouwd bij Lichtmis (Nieuw Leusen) en vermoedelijk bij Kootwijk. Deze steunpunten zullen niet zo hoog worden als de andere, omdat zij op heuvels kunnen wor den gebouwd. Daarbij bouwt de P.T.T. een net van F.M.-zenders, waardoor in dat deel van ons land, waar de midden golf zenders minder goed worden ontvangen, deze ontvangst belangrijk beter wordt en een televisienet, pik, nog zenders zullen worden ge bouwd in .Appelscha, Markelo, Roer mond en Goes, DEN HAAG, Het Eerste Kamer lid, dc heer Algra heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen schriftelijk gevraagd, of deze kan meedelen, of de verwach tingen betreffende hogere salarissen bij het uitgebreid lager onderwüs op korte termijn kunnen worden gerea liseerd. BUENOS AIRES Tn een- parti culiere woning van ex-president Peron te Betgrano, een «oorsrad van Buenos Aires, is uoor een enorme waarde aan juwelen gevonden. On der deze collectie bevond zich ook een kleine gotiden olifant met een reusachtige smaragd in het voor- hoofd. In deze negentien kamers tellende woning vond men voorts tien tele visie-toestellen in verschillende bij zonder weelderig ingerichte ver trekken, een telefoon vervaardigd uit goud en ivoor, een grote en kost bare verzameling porselein, een enorme voorraad met edelstenen getooide waaiers, schilderijen van Rembrandt en Velasquez, een slag tand van een olifant, dicht bezet met diamanten en als schede dienend vohr een zwaard, waarvan het heft was ingelegd met smaragden. Over al in het huis bevonden zich glazen kasten vol kostbaarheden, onder meer gouden manchetknopen met juwelen ingelegd en "kleine ivoren, met diamanten bezaaide scheepjes. ïn een particuliere garage ston den vijftien kostbare auto's en dan staan er nog-drie grote brandkas ten, die nog geopend moeten wor den. De politie schat de waarde voorlopig op twintig millioen dollar (ongeveer 75 miliioén gulden). (Advert entte IJlt.) (Advertentie I.M.) ROSMALEN. Woensdagmorgen is op de rijksweg 's-Hertogenboseh— Nijmegen een auto, bestuurd door de aannemer C., die kwam uit de rich ting 's-Her togen bosch, tengevolge van het gladde wegdek gestipt. De wagen kwam in'een hog langs de vveg terecht. Hierbij werd me vrouw Wingcns, die zich op het fiets pad bevond, aangereden en vrijwel op slag gedood. - Mevrouw-Wingens was gehuwd en moeder van tien kin deren. (Advertentie lJW Boycot, van 7 dagen Tweespalt bij Duitse BONN. Drie ministeries en alle fabrieken in de Wcstdultse hoofd stad zijn Woensdag een melk-boycot van één week begonnen als protest tegen een voorgenomen verhoging van de melkprijs met tien procent. Op de Ministeries van Defensie. Economie en Buitenlandse Zaken zal gedurende de komende week geen melk aan de ambtenaren worden verstrekt. Het Ministerie van Land bouw, dat vóór een prijsverhoging van de- melk is, doet uiteraard niet mee aan de boycot. De overige departementen houden zich afzijdig. AMSTERDAM Cees de Lange haalt sinds Woensdagmorgen weer bevrijd adem.Over z'n befaamde radio-koe zal hy (hopelijk) nóóit meer iets horen. Want het brave dier, waarmee hij zovele wonder lijke avonturen beleefde, is ten aan schouwen van honderden huisvrou wen uit Amsterdam-Oost door Cees de Lange verkócht aan slager P. Th. Rijper uit de Wakker.straat. En voor een goede prijs: f 1400.—. De koe, die bijsonder mak bleek te zijn, lóas door de bekende radio- ar tist in de Paardekraalstraat bij de hoorns gevat en maakte gedwee haar wandeling langs de Transvaalkade, Linnaeussiraat en Middenweg, om stuwd door een grote menigte toe schouwers. Tot het laatste ogenblik gedroeg het. dier zich werkelijk als 'ren huisdier. Het i-ertnoude' géén aanvechting plotseling een- etalage binnen te stappen. Maar bij alle weemoed blèek Gees' de Lange toch de zakelijke aspecten- piet U't. het oog te verliezen- Hij vroeg dé slager 26'00.en moti veerde deze stijve prijs met de toe lichting, dat de koe elke week min stens een pond speculaas had ge geten en een pak suikerklontjes. De slager viel daarop direct terug tot een zware onderbieding van acht honderd gulden. ,.Dan pek ik 'r zei Cees dc Lange. Op elke 2 mensen in de B.B. is er nog één nodig. Meer dan 160.000 nood wachters willen in een stukje van hun vrije tijd oefenen mei hei moderne hulpverleningsmateriaal dat thans aanwezig is. Goede oefening -vraagt echter voltallige bezetting. Een derde der functies is nog on bezet, waardoor veel materiaal staat te wachten op de willige handen van hen, die in tijd van nood practische hulp kunnen en willen verlenen aan hun gezin, hun straat, hun stad of dorpsgenoten. Wilt U die derde man of vrouw zijn.J Vraagt U eens aan het Hoofd Bescherming Bevolking in Uw woonplaats, aan Uw wijk- of blokhoofd wat de B.B. voor U zal doen en wat U in dc B.B. kunt doen. Waarschijnlijk 15 doden ROTTERDAM Eén van West- D uitstands modernste trawler, de „Elbe", is vannacht 120 kilometer Noord Noord-lVest van Texel In aanvaring gekomen met de Noorse tanker „Havprins" en binnen twee minuten gezonken.'Twee leden van de Duïtee bemanning konden wor den gered. De overige vijftien opva renden worden vermist, zij zijn waarschijnlijk verdronken. De traw ler is afkomstig uit Cuxhaven. Het zoeken naar overlevenden, waaraan behalve door de „Havprins" ook wordt deelgenomen door het Deense passagiersschip „Kronprins Frederik", werd vannacht door de duisternis zeer bemoeilijkt. Bij het aanbreken van de dag is een Neder lands vliegtuig, afkomstig van het marine-vliegkamp Valkenburg, te hulp gekomen voor het zoeken naar overlevenden. Tegen elf uur van morgen keerde het echter on verrich ter zake terug, (Advertentie en rheumatische pgnen wrijft U vreg met DEN HAAG. Stormen, ge paard met regen en hagel, kunnen straks geïmiteerd worden in bet KLM-opleidingscentrum op Schip hol, waar de vliegers in de oefen cockpits worden getraind. Dit wordt mogelijk, omdat de KLM een twee persoons oefenstuurhut heeft be steld, die wordt uitgerust met x.g. „slecht-weer radar". Deze radar is een nieuw naviga tiemiddel, dat zal worden inge bouwd in enkele Lockheed „Super Constellations", die begin 1956 aan de KLM zullen, worden afgeleverd. Met deze radar kan men zowel overdag als 's nachts op vele kilo meters afstand storm- en onweers- gebiedèn ontdekken, zodat de ge zagvoerder in staat is reeds op 'gro te afstand maatregelen te nemen om het slechte weer te vermijden. Aangezien de zware stormgebie- den voornamelijk op verre afstand van Nederland voorkomen, zou men verplicht zijn voor instructie- vluchten zeer ver van huis te gaan. Vandaar dat de KLM er de voor- T7 777 Zouden voor die datum dc regerings- (Bijzondere correspondentie) voerd zijn, dan is een kabinetscrisis welhaast onvermijdelijk. Ten derde heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, die op het ogenblik in New York de Algemene Vergade ring der Verenigde Naties bijwoont, een dringende brief aan Faure ge schreven. Hierin vraagt hij hem, toch alles in het werk te willen stel len om een regeringscrisis voor 14 October de datum waarop Faure PARIJS. Alles wijst erop, dat de eri Pinay naar Moskou zullen ver- Franse regering nu toch eindelijk trekkente vermijden. Pinay, die een flinke bonding zal gaan aanne- aanvankelijk aarzelde om de plan- men en zich niet langer de wet zal nen van Faure voor Marokko te on- lateu voorschrijven door generaal dersteunen. schijnt thans wel bereid Koenlg en zijn vrienden. Zoals hier te zijn ze te accepteren, verluidt heeft minister-president Voor het eerst heeft generaal Fatire dè gouverneur-generaal van j Boycr de la Tour nu ook in bespre- 3ïarokko, generaal Boyer de la Tour,; kingen met Franse inwoners van opgedragen binnen drie dagen de j Rabat openlijk de politiek van zijn hem verstrekte opdrachten van de regering verdedigd, iets waartoe hij Franse regering uit te voeren. Dit tot nu toe niet had kunnen beslu.1- houdt In: ervoor te zorgen, dat sul- ten. Van haar kant heeft de Franse tan Ben Arafa naar Tanger vertrekt regering in Parijs opnieuw contact en dat een troonraad wordt benoemd, opgenomen met vertegenwoordigers Deze troonraad zal dan de nieuwe Marokkaanse regering vormen. Drie redenen hebben Faure aan leiding gegeven tot* deze stap, die men dus een ultimatum zou kunnen noemen. Ten eerste is hij zich be wust geworden, dat het Franse kabi net door deze geschiedenis zijn ge zag volkomen dreigt te verliezen. Ten tweede komt op 4 October de Nationale Vergadering bijeen, die inzake "t Noordafrikaansê probleem an de Marokkaanse nationalistische partijen en deze toezeggingen ge daan, om de situatie op gunstige wij ze te beïnvloeden en de gemoederen tot kalmte te brengen. In de komende dagen zal blijken of het Franse kabinet nog in een positie verkeert om zijn wil te doen zegevieren boven die van maar schalk Juin, generaal Koeni'g en an dere militairen. Zeven componisten kregen opdrachten van Johan Wagenaarstichting DEN HAAG. Het bestuur van de Johan-Wagenaarstichting heeft besloten aan Jaap Gcraedts een op dracht te verstrekker, voor ccn con cert voor orkest met enige solo-in strumenten dan wel een concerto fongcTitrip bieden met reel hand kletsen kicam de verkoop tot stand. grosso. Berths' van Lier kreeg opdracht voor het componeren van drie of vier liederen met pianobegeleiding en een of meer obligaat.-instrumen- ten naar keuz.e. Aan vijf componis ten is een opdracht verleend .voor het componeren van een orgelwerk, n.l. Fieter Post, George Stam. Jan Mul, Adriaati C. Schuurman en Louis Toebosch. Alle componisten ,*a hebben dc opdracht aanvaard. zeker haar standpunt ral bepalen. j jn Tilburg StOrt TILBURG. Tijdens verhouwings- cn uitbreidingswerkzaamheden aan de R..K. Kerk is het gehele midden gedeelte van de Zuidelijke zijwand ingestort. De ravage is groot, doordat enor me brokstukken de nieuwbouw voor een belangrijk gedeelte verpletterden en het steiger materia al als lucifers houtjes deden afknappen. Van het dak tor aan de grond vertoont de kerk een groot gapend gat. fEGEM HOEST .€H HEESHEID DAGEL1IKS VOCe STEM 6H KEEt In de koude avondlucht dreigt gevaar voor verkoudheid, Neem daarom als U haar buiten gaat, steeds enige YVybertjes in de mond ter bescherming van Uw .keel. Stoffelijk overschot van de lieer A. van Veen gecremeerd VELSEN. De op 74-jarige leef tijd overleden heer A. van Veen, voormalig hoofddirecteur personeels zaken van PTT en adviseur van per soneelszaken van de koninklijke hof houding, is gistermorgen onder grote belangstel ling in bet Vel sense crema torium verast. Vele leden van het civiele huis van de Koningin volg den de met bloemen overdekte baar. Ook uit kringen van het staatsbe drijf der PTT waren velen gekomen om de overledene de laatste eer te bewijzen. In de aula sprak bij de baar de di recteur-generaal van PTT de heer J. B. H. van der Toorn. KOPENHAGEN Na een avond van gewelddaden en hedreigingen is de rust «eer tijdelijk hersteld in Klaksvik op de Far Oer-eilan- den. Een vertegenwoordiger van de regering en dertig politiemannen zijn op weg om de verhitte ge moederen van de Klaksvikkcrs voor de tweede maal in vier maan den te kalmeren. De Minister van Financiën. Viggo Ksnopmann. is Woensdagmorgen naar de eilanden vertrokken in een Ca tali na vlieg boot van de vloot, na een alarmerend bericht uit Klaks vik. De nieuwe moeilijkheden op de ei landen zijn veroorzaakt door de po gingen van de heetgebakerde Klaks vikkcrs om toch hun oude arts terug te krijgen. Zij demonstreer den deze wens door enkele perso nen te ontvoeren. De Klaksvikkcrs hebben aange kondigd de politiemannen te belet ten aan land te komen. Dinsdagavond zijn de ongeregeld heden begonnen toen besloten werd, dat twee nieuwe dokters uit Ko penhagen het chirurgische werk in het ziekenhuis zouden overnemen. Toen het nieuws van deze beslis sing zich verbreidde, begonnen de Klaksvik kers zich te verzamelen op de pier en toen drie leden van het bestuur van het hospitaal uit Thorshavn trachtten in hun boot te gaan, werden zij door de menigte door de straten verdreven, waarbij zij bedreigd werden met een pak ransel. De mannen konden zich op het politiebureau in veiligheid stel len. waar zij de gehele nacht door brachten omringd door 'n schreeu wende en dreigende menigte. De dokter, O lof Hal vorsen, die in April ccn opstand op het eiland Bordoe ontketende door zijn wei gering zijn werkkring te verlaten hoewel hij ontslagen thans in Kopenhagen. Terwijl Katr.pmann zich na zijn aankomst onmiddellijk in verbin ding stelde met gouverneur Hansen om zich op de hoogte te stellen met de jongste ontwikkelingen op het eiland, voer het Deense fregat ..Rolf LONDEN. Volgens een commu niqué van hel Britse ministerie van Koloniën heeft aartsbisschop Maka rios een beroep op de communisten gedaan om zijn campagne tegen de regering van Cyprus te steunen. De leider van de beweging voor aan sluiting van het eiland bij Grieken- »v*i—v... land zou voorbereidingen hebben verblijft getroffen om de communistische burgemeesters in audiëntie ie ont vangen. Het bestuur van de Britse socia listische partij heeft Woensdag een beroep gedaan op de regering on middellijk een conferentie te beleg gen van vertegenwoordigers van al le groepen der bevolking van-Cy- Krake" met 30 zwaargewapende prus ter bespreking van He ontwik- politiemannen en J50 mariniers aan keling. van een representatieve re- boord naar de Far Oer-eilanden. Verwacht, wordt, dat het schip Vrijdagmorgen, in Thorshavn zal aankomen. De politisstrijdkrachten hebben lichte wapens en vier bloed honden bij zich. gering op het eiland. Het bestuur van de. Labour-partjj verwijt de Britse regering het" mis lukken van de Londense conferentie over Cyprus tussen Griekenland. Turkije en Engeland. Een middeleeuwse ridder voor een 1 unit rigs re eeuicse micro/oon, daar" zit iets fout. Maar zowel het meta len pak als de juffrouw die het draagt zijn beroemd en da71, mag er véél. De juffrouw is de Franse c ha nsonnie re Jacqueline Fr a nfois, die iedereen kent die wel eens een Frans liedje gehoord heeft. Jacque line is pas terug ran een reis ran vter maanden door Brazilië. Argen- j tinie en Mexico. Uit dat laatste tand J heeft.ze het harnas meegebracht dat de Spaans? veroveraar Coricz nog I heeft gedragen toen hij Mexico «er» over de friafc 2 eggen de Mexicanen j tenminste). En nu 2tn.gr. Jacqueline er haar liedjes in en dat is ook een soort veroverifigsu'erfc. keur aan geeft, de instructie ge deeltelijk iri het opleidingscentrum te doen geschieden," waar het slech te weer zal worden geïmiteerd. De nieuwe oefen cockpit, waarin de radar zal worden gemonteerd, kan, in tegenstelling tot de tot nog toe gebruikte „linktrainers", twee bemanningsleden bevatten, in plaats van écn. Het contact dat deze met de „grond" hebben is gelijk aan de werkelijkheid, namelyk via de ra dio. Elke handeling van de vlie gers wordt gecontroleerd door eert instructeur, /.o kunnen de vliegers worden geoefend, b.v, op routes, waarop zij voordien nog niet heb ben gevlogen of kennis nemen van. de eisen, die nieuwe of andere vliegtuigen stellen. De dienst „opleiding stuurhutbe manningen" van de KLM heeft se dert de oorlog ruim 70.000 „dróóg- vlieguren" gemaakt. Dit jaar zul len en* zeker 15,000 worden gemaakt. Door deze wijze van trainen wordt het werkelijke iesvliegen echter niet overbodig. Advertentie UA.) je kunt nu 1 weer goed tner- 1 ken. dal 't herfst 1 wordt! Vroeg 1 donker, ongesta- J dig weer en tel- kens die tgmpe- ratuur-overgangen, die zoveel gevaren van griep, rheuma en jicht verbergen. U begrijpt het al: Daar is wol bij nodig, war me gebreide kledingDenkt U in deïe weken eens speciaal aan Uw man en brei voor hém. een vest van SCHEEPJES WOL. Nu de prijzen zoveel Jager zijn geworden, hoeft U het ookomhetgeldnietmeerte laten! Zoekt U eens een mooi patroon voor Hem uit en dan aan de slag. De weg naar hot hart van een man gaat in de wintermaandgn via - SCHEEPJESWOL» U vaart er* woi bijt MOSKOU. Het Presidium van de Opperste Sow jet heeft Woensdag per decreet besloten 8877 Duitse krijgsgevangenen vr$ te laten. In het decreet wordt gezegd, dat hei Presidium het onmogelijk acht 749 anderen wegens de bultengewonfl ernst van hun misdaden tegen het Russische volk op vrije voeten t« stellen. Verklaard wordt echter, dat deze 749 personen aan de autoritei ten van Oost-of West-Duitsland zul len worden overgedragen, naar ge lang de zone, waaruit zij afkomstig zijn. Volgens het decreet heeft het Presidium tot deze stappen beslo ten in antwoord op verzoeken van de Duitse Democratische en de Duitse Bondsrepubliek. In aanmer king is genomen de lange tijd, die deze soldaten reeds in krijgsgevan genschap hebben doorgebracht. Dat Is me ook wat geweest daar op de weg tussen Haarlem en Amsterdam! Honderden auto's zjjn daar gisteren in een dikke teerlaag 'olijven steken. De weg was pas geteerd en er was iets met die teer. In ieder geval: die „automobi listen zijn heel erg kwaacf geworden en willen het Rijk de schade aan hun teer- ltjk besmeurde auto's en de gehavende banden laten betalen. Weer echt AM STERDAMS werk. hoorden we een Rot terdammer zeggen. Nou ja. ■t Van de teerweg naar de palingfuik. -.I is maar een stap voor ons. In Noord- ;..:mburg heeft een visser in zijn pa- hn«fuiken die in rte Maas lagen een beverrat van twintig pond gevonden. Na ampele en zeer geleerde over wegingen heeft de Fran?e Academie besloten het woord ..boycotten" tot de Franse taal toe te lalen. In het Frans heel dal nu „boycotter" en dat is weer een hele aanwinst. Ook fijn om 1e weten ls. dat in Amerika 72 millioen mensen een rij bewijs hebben, die met htln.61 millioen voertuigen jaarlijks 300.000 millioen ki lometer afleggen De herfst mensen, ach, dat is e*>n heerlijke tijd. Alleen de Hongaarse autoriteiten zijn er niet mee ingenomen. Op een zekere collectieve boerderij, die texort schoot in het leveren van vol doende graan, bleken de meeste arbei ders er de voorkeur aan te geven In het bos paddestoelen te zoeken.. Ophet politiebureau van Turijn stapte de -u-jarige Roberto Lor ent bin nen met het verzoek een lezing,te mo gen houden over het onderwerp: „La- ten wij de vrouwen vernietigen." Ze hebben.hém opgesloten. Het is nöoit te laat om te weten, dat Frankfortse „Club der - Lange Men- ?,eJ*eeh !*eer v-an 2,24 meter als nieuw lid heeft begroet, di» alle andere leden met enkele centimeters heeft geslagen. Alleen mannen van meer dan 1.90 me ter en vrouwen van meer dan 1,62 kun-, nen lid van de club worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2