5F Brederode jubileert met toneelspel V ijftienduizendste schip in de haven Zware strijd aart Bosrand Paddestoelen-herfstteken Subliem pianospel van Leon Fleisher Wat 't lager voetbal dit weekend brengt W.F. speelt weer thuis De strijd rond de korven L. Boar's museum-winkel wordt uitgebreid Hector vorig jaar 15.000, nu 15.001 „Springvloed"goed vertolkt Wie heeft iets verloren? Arbeidersavond school opent Leerzame lezing voor IvAO Eerste toonkunstconcert van R.Ph.O. VARA-televisieclub pp Zaterdagavond TIK TAK P0NTIAC 49.50 H. Th, v. d. VLERK AGENDA HANDBAL Zuid-Afrika op avond Wijk IV Burgerlijke Stand NVV-bestuurders gaan „Op reis" 36 DAGEN EERDER DAN IN 1954 2 Vrijdag 30 September 1955 bUeS Sfc Irbï&?®g3gïT0 "ttlbln'df mTt tc leven in het toneelspelen. Het eerste stuk dat Srot ben in sluit is eenomen heette dan nok heel toepasselijk „Wij leven om fi»ohS sverd vertoond ,n de Mal onder de II. Hart-kerk. Uit derVerócn utenn en actnccs hel It.lv. Toneelgezelschap „Brederode" gegroeid. dSt gUteï- aioud In Mitste öaerum de tweede lustrum herdacht natuurlilk met de opvoering van een toneelstuk: „Springvloed". Het heeft de jubilerende Brede rode niet aan belangstelling ontbro ken bij dé lustrum-viering- Deken R. Reyn'en gaf acte de presence en Schiedams eerste vrouw, mevrouw Peek—Linthorst; verder de verte genwoordigers van de Schiedamse Gemeenschap, deWerkgroep Katho liek Amateur-toneel cn van vele an dere toneelverenigingen in Sehie- 'dam. De eigenlijke huldiging had „ach ter de schermen" plaats daar de be- stuurs-led en in het stuk meespeel den en vanwege de geschminkte ge zichten. tniet tevoorschijn konden ko men. _t>e'. heer G. J. Schermer van dé wKA heeft het bestuur namelijk eert herinneringsmedaille aangebo den. Voor het. vrij talrijke publiek heeft echter de voorzitter van Brederode de heer N. van Sters, de jubileum- 'redè uitgesproken en de nog korte geschiedenis opgehaald, waarbij na tuurlijk ook regisseur Karei Tub bing, die kort na de oprichting de teugels van dit wakker toneelgroep- je in handen kreeg, even in het zon netje werd gezet. Daarna was het woord aan de der tien leden. bijna de gehele spelers kern. om het blijspel „Springvloed" van G. Billiam en J. B. Priestley voor het voetlicht te brengen.' Bre derode heeft reeds in het verleden bewezen te kunnen spelen en dit is gisteravond wederom bevestigd. Het verhaal is dat van een groep jonge mensen met een drang naai grote, daden, die echter de gelegen heid niet krijgen om deze drang ook in daden om te zetten en daar door in de financiële moeilijkheden zitten. Maar onder de moederlijke zorg van een. pensionhoudster en de inspiratie van een schijnbaar uitge- .blust oud -mannetje (uitstekend ver tolkingen van Mien van Noort en Martin van Eijk) krijgen zy toch de gelegenheid om zich te ont- ploo:en. Hoewel het spel over het alge meen wat te langzaam was'en de hier en daar puntige tekst niet he lemaal uitgebuit werd, was de ver tolking van' de rollen over het al gemeen goed te noemen. Vooral wim Middendorp als de excentrieke zwendelaar, en Til GuddeRipperda als de kattige musicienne willen wij met ere noemen, zonder aan het spel van de anderen tekort te doen. De prestaties worden met een har telijk applaus beloond en ook de Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2-—5 uur: Kinderschep je; lederen kindertuigje; veiUngkist; gramofoonplaat; kindersteunzool; gryze zijden shawl; zwembroek en handdoek. Te bevragen bij do vinders: Kof- ferslcuteltje, v. d. Brink. Nassau- laan 13; rozenkrans in étui, B. Ron- „r tel tap, Obsterstraat 91a; blauwgrijs jonge mensen met een drang naar vrij gezellens t rik je. B„ Steenhoek, heer H°ek sprak na afloop namens de SG waarderende woorden aan het adres van Brederode en i diens regisseur. Kerstspel Tenslotte kunnen we, los van de voorstelling, nog melden, dat Bre derode in de Kersttijd een Kerstspel in de openlucht zal gaan opvoeren en wel op drie plaatsen in de stad: 11 et Rozenburgerplein, het Edison- plein en het dr Wibautplein. Het Is het stuk „Kerstmis volgt op Kerst mis" van Henri Geon. Herenstraat 25/4; bruine schoen, Hes- selberth, W. Molenstraat 13 a; groen kleurige damesregenmantel, Pil. Pa rallelweg 250; wit fietspompje. Huijs- kens. Vjliastraat 51; leesboek, mevr- Nesse. Gr. Florisstraat 13: enveloppe met foto's. Stchouwer. van 's Gra- vensandestraat 12 a; driewielig kin derfietsje, H. de Koster. Groen 'van .Prinstererlaan 47; blaüu-'e autostep. P. v. d. Linden, Spoorbaansti-aat 17, Kelhel; houten autostep, G. Lager waard, P. Potterstraat 52 a; bedrag aan geld, F. Somerdijk, W. Franke- landsestraat 64 a: kinderarmbandje, B. de Groot, Jan Steenstraat 81; han gertje met blauwe steen, J. Oome, W. Öi'ouwerstraat 38: bedrag aan geld. G. v, de Most, Raam 25 b. herenpor- temonnaie met inhoud. R. Schadde- Jeer, woonschip „Joma", Alblashaven Rotterdam; grijsgeruite parapluie. A. Groenewegen, Vondellaan 21 a; rood schoolêtui, J. Levering, Potgieter- straat 21b. Aan de Nedcrlandsche Econo misch Hoogeschool te Rotterdam zijn geslaagd voor het. propaedeu- tisch examen economische weten schappen; de heren H. Yenneke, F. Koffyberg en T. C. Snikkers, allen te Schiedam. SVVRapid J.C. 'De SVy-crs krijgen a.s. Zondag bezoek van dct Rapid J.C. hetgeen weer een moeilijke wedstrijd gaat betekenen voor de rood-groenèm-De fraaie wedstrijd tegen Willem II heeft in ieder geval de SVV-aan- hang en* in 't 'bijzonder het elftal het nodige zelfvertrouwen gëschon- 'ken, ondanks de 2—4 nederlaag. De-, ze uitslag 'kan echter nog géwijzigd worden in ecu zeker verdiénd gelijk spel' wanneer het in behandeling zijnde protest aan SW wordt toe> gewezen. De SVV-verdedigers hebben in Til burg weer het juiste teamverband 'gevonden waardoor de prominente voorhoede'van Willem II maar wei- nig had in te brengen. -Tegen Rapid j plaats staat. Voor a.s. Zondag staat J.C. zal de SW-defensie eveneens een uitwedstrijd voor de Schiedam- weer danig op haar tellen moeten,; mérs op het programma en wel te- passen want ook deze voorhoede, on-.--u-t,. ut-;.- der leiding.van de inter-land mid- voor Kout van Melis kent het klap pen van de'zweep en kan voor me nige verrassing zorgen. De Schie damse achterhoede, zonder stopper- spil "Wink, die deze week in militaire dienst is gegaan, zal er dus Zondag wederom een schepje op moeten gooien om deze' gevaarlijke tegen standers in bedwang te houden, ter wij] de voorwaartseti van de rood- groenen er voor dienen te zorgen goed gericht vuurwerk in petto te hebben om de solide Limburgse ver- dediging enige malen goed ie:kun nen doorboren. SVV staat in afd. A als de enige Westelijke club in de kopgroep ge klasseerd zodat de spelers dus de prettige maar moeilijke taak heb ben dit Westelijk bolwerk in de top van'ons Nederlands voetbal te behou den en te verdedigen.- Hef kan in ieder geval weer een fraaie wed- Geer. kaderschool De Arbeidersavondschool in Schie dam zal volgende week worden ge- ,opend en wel de eerste klas op Dins dag 11 October en de tweede klas op Vrijdag 14 October. De Scholen- dienst is er in geslaagd de heer W. Verhart als leraar aan te trekken. In de Commissie hebben zitting de volgende heren, bij wie men zich ook kan opgeven: voor I.v.A.O.; H. Ouweneel (voorzitter), Galileïstraat 45 a on W, Schouten, P.K.O.-laan S7. Voor de P.v.d.A.: A. Bakker, Graaf Florisstraat 34 en dr A. Veriney, Nassaulaan 35. Voor de N.V.V.-Be- stuurdersbond: A. M. v. d. Wel, Hoe. genbanweg 65d en D. de Visser, Aleidastraat 94 b (administrateur). De plaatselijke Kaderschool kan ook dit jaar niet in Schiedam worden ingesteld, bü gebrek aan deelname. Belangstellenden kunnen echter naar de Kaderschool in Vlaardingen. In lichtingen hierover bij de heer D. de Visser. De Schiedamse afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling houdt van een gevarieerd menu en daarom werd Donderdagavond in een bovenzaal van het Volksgebouw een paddestoelen avond geserveerd. Deze noviteit in het toch al zo rijk ge schakeerde programma van het In stituut is zonder meer éen succes ge worden. Weliswaar was het aantal toehoorders gering, maar de wegblij vers hebben veel gemist. De spreker van deze avond, de heer P. Boeren wist veel interessants te vertellen over deze „lagere orde" van planten. Het publiek heeft fraaie opnamen ge zien van het leven in de flora, spe- caal in. de herfst, waarbij de heer Boeren een leerzame explicatie gaf. Voor de pauze besprak de heer Boeren het meegebrachte materiaal. Een aantal Schiedammers was name lijk de natuur ingetrokken om stof op te doen. Op een keurig Ingericht Het is een bekend feit weten schappelijk bewezen zelfs dat de mate waarin een pianist zacht kan spelen het criterium van 2ijn instru mentaal meesterschap is. Luisterend naar het spel van Leon Fleisher voelt men behoefte, daaraan, nog iets toe te voegen namelijk dat de grootheid zich nog sterker mani festeert wanneer een altijd stralend fortissimo het andere uiterste vormt en zich daartussen, een onnoemelijk groot aantal schakeringen bevindt. De jonge Amerikaanse pianist, die gisteravond weer optrad met het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft in Passa ge th eater Brahms' eerste pianoconcert gespeeld in een zo rijke klankdjfferenliatie als men nauwelijks voor mogelijk zou heb ben gehouden. Het is soms abrupt, af met het meest furieuze forte. Verbluffend raak cn van onnavolg bare kracht waren de octaven, feilloos klonk het passagespel. Maar bovenal: hoe goed heeft Leon Fleisher de innerlijke structuur van Brahms' muziek begrepen! Hoe sympathiek reageerde deze jeugdige virtuoos op de gedeelten, voor orkest alleen, De blik, die het spel De Vara-televisicclub wijst haar leden er op, dat Zaterdagavond 1 October (8.15 uur) een interessante kijkavond belooft te worden in het Blauwe Huis. Onder de titel: Zestig jaar Horecaf, wordt er een televisie- bezoek gebracht aan de Horecaf-ten- toonsteliing in het RAI-gebouw. Daarna volgt een variété-programma j in de Wintertuin.-.waaraan een keur van artisten en Hét Orkest Malando i meewerken. In de pauze actualitel-j ten en weeroverzicht.. van de orkestmusici volgde verried niet alleen belangstelling voor hen, die*mèt hem musiceerden. Brahms' pianoconcert werd volledig door leefd, in piano- en orkestklank beide. De ovaties; die men' Leon Sleisher bracht, namen schier geen einde. Eduard Flipse en het orkest werden terecht nadrukkelijk in het applaus betrokken. Niet minder enthousiast was men deze avond over het orkest in de omlijstende' werken. Wagners Ouver ture Tannhauser slaagde uitnemend en Dvoraks vijfde symphonic —ge liefd repertoiresluk als dit werk van het R, Pb- O. zowel als van zijn dirigent Eduard Flipse is werd al even stralend vertolkt. De abonnementsconcerten-in Schie dam, gegeven onder auspiciën van Toonkunst, zijn nog nooit tevoren uitverkocht geweest. Gisteravond. was er geen plaats onbezet. Een feestelijker opening van het jubi leumseizoen was dus toch al niet denkbaar. Het voortreffelijke con cert zelf heeft die feestelijkheid echter geheel vervolmaakt. Spon taan applaus beloonde Flipse en de zijnen. ELLY SALOMÊ Mduerrentie IM.) In de 3e klasse van de KNVB doet Excelsior '20 het dit seizoen tot op heden zeer goed. In .de kopgroep van de afdeling spant het nu reeds, want de leider heeft slechts één punt meer dan Excelsior '20, dat op -de 3e gen Westerkwarticr. Wij geloven dat Het in deze wedstrijd zal spannen. Schiedam heeft in 4 F Zondag j,l. aan de Boshoek getoond wel iets te kunnen presteren en gaat Zondag op bezoek bij Rockanje. De Schiedam mers zuilen in deze wedstrijd zich geheel moeten geven om met de vol le winst naar huis te komen. Ook het 2e elftalvan Schiedam heeft een uit-wedstrijd en wel tegen Steeds Volharden 2. In dezelfde afdeling .speelt DRZ tegen HWP. Onze stadgenoten staan 'met 3 punten uit 4 wedstrijden in de middenmoot, terwijl HWD het rijtje, sluit met geen enkel whist- punt. Hier zou dus winst voor DRZ in kunnen zitten. Het tweede elftal van DRZ gaat op bezoek bij Slik kerveer. SVDPW gaat op bezoek bij 's-Gra- vendeol. Concurrent DHS heeft vo rige week op eigen terrein de han- „den vol'gehad aan 's-Gravcndeel ert strijd worden aan de Bosrand waar- op het nippertje met 2L ge won bij de strijd om de punten zeker fel j nen. Hieruit blijkt, dat SVDPW het i zal-zijn. Scheidsrechter bij deze ont-i-Zondag niet gemakkelijk zal hebben.; An. hflo». a An Bnw. SVDPW 2 gaat in Poortugaal spe-1 len tegen het 2e elftal, van die naam. DHS is dit weekeind vrij. Afdeling Rotterdam tin it 1 tegen Bloemhof aan de Dorps weg. Op papier is Bloemhof niét zo sterk. Er zit in ieder geval winst; voor de Schiedammers in. Aan het Volkspark wordt de der-- by Martinit 2—Ursus 2 gespeeld.: Martinit 2 is tot op heden nog on-, geslagen, zodat aangenomen mag worden dat Martinit wel alles in het werk zal stellen om ook uit deze wedstrijd beide punten te behalen. Ook het 3e en 4e- elftal van Mar tinit hebben eik een thuiswedstrijd resp, tegen Roga' 4 en Pechvogels 3. In dezelfde afdeling staat nog, op het programma de wedstrijd Ursus DOK. Ursus heeft 5 punten uit 3 wedstrijden; slechts 1 verlicspunt dus; DOK heeft uit 4 wedstrijden 4 punten. Thuisclub Ursus heeft dus de beste papieren. Het 3e elftal van Ursus gaat naar de Smectlandse dijk op bezoek bij ASB 2. WF krijgt na vier uitwedstrijden a.s. Zondag de eerste thuiswedstrijd. Het speelterrein is weer geheel in orde. De afdeling 1B toont volgens de ranglijst heel veel perspectieven. HORLOGES thans vanaf 2 jaar verzekerd tegen verlies, diefstal, breuk, over de gehele wereld. Rotterdamsedijk 268 tafeltje lagen de resultaten van deze tochten uitgestald. Het sterrebos. ■Duinrell en de omgeving wan Hoek van Holland leverden een, bijdrage. Al direct bleëk dat er-vqel viel te leren van de voorbeelden. De heer Boeren toonde de wijze van voort planting van deze planten, die leven van rottingsprocessen. De gaten in dc kop van de paddestoel bevatten dui zenden sporen. In de "herfst verlaat een wolk van z.g. sporen de moeder vrucht en daalt langzaam naar de vruchtbare aarde,. De door de oude plant gebruikte aarde raakt lang zaam uitgeput en daardoor komt er een kring van jonge paddestoelen rond de lege geboorteplaats te staan. Vroeger vond men dit zo wonder baarlijk dat de verklaring hiervoor in het bovenzinnelijke werd ge zocht. De kringen, die soms tot veer tig meter groot werden, werden hek senkringen genoemd. Nu weet men dat niet de onaardse geesten zich te goed doen aan de vreemde gewassen, die de paddestoelen zijn, maar dat deze gewassen het moeten hebben .van het sterven van%andere planten. Men onderscheidt hierbij afvalplan- ten, die leven op plaatsen waar veel rotting is, voornamelijk van andere planten en de parasieten, die leven op levende elementen, hoofdzakelijk op bomen. In de natuur is de paddestoel het herfstbloempje en vooral in deze tijd schieten er soms in één dag duizen den Uit de grond. Voor het eten van. de paddestoel waarschuwde de cau seur omdat er zoveel soorten zijn en: het verschil soms niet te zien is. Na de pauze werden lichtbeelden vertoond, waarbij vele paddestoelen families werden belicht. Een leer zame avond, die een vervolg zal vin den in het „paddestoelenweekend", dat 1 en 2 October zal worden-ge houden in het jeugdcentrum De Ha ven te Wassenaar. De opgedane ken nis zal goed worden gebruikt tij dens de tochten in de omgeving. Voorzitter R. Spruit opende en sloot op de gebruikelijke wijze. f Advertentie I M 3 overgenomen uit het maandblad 'van ivinkeliers in serviesgoed cn huishoudelijke artikelen. flaarVU haa rn WRCn •vlezen •eccote reclame catnpag nc; aan&cD' hie**0 a „1 l.ECF'a""%,cnn »n" "'"""Tg T"T;n5»pPE<lte Kef»1*1 Icldlnp ',ndtTO< te gaan - ,emeo> Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co.. Groenelaan 127. Bellen bi} ongeval: G.G en G-L> TuinJaan 8ü, telefoon 6929U - Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan- dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. RJK.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend tedere dag (behalve Maandag} van 2 tol 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 toi 8.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Ten toonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 2 October van 2 tot 5 uur. ook op Zondög Dultureel-Contact-Ccntrum. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van ,9 tot 6 Uur (behalve Maandags) (tot 4 OctJ. Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9 uur: „Aida", Dlonopole;. 2, 7 en 9 uur: „Tar'zan en- de Ivoordie ven". Voorstellingen: Amsteibron, 8 uur: Jaarvergade. ring Schiedamse Kunstkring. Marijke, 3 uur: Jubileumsfeest B.V. „Dirks Vrienden". Zondag a.s. krügt de handbalafde ling van Wilton Fijenoord haar eer ste thuiswedstrijden. Het terrein werd gerestaureerd en de eerste we ken waren daarom alleen uitwed strijden vastgesteld. Dames 1 krijgt om II uur het team van de Jagers uit Den Haag op bezoek direct daarna speelt het 2e damesteam tegen Zuidwijk uit Rotterdam. Heren 1 van Wilton Fij enoord gaat wederom naar den Haag en moet nu de strijd aanbinden te gen. S.O.S: Het vorige seizoen stond' deze ploeg in de onderste regioncu, maar dit seizoen staan zij na een fikse wijziging bij de bovenste ploe gen. Het zal dus voor de Wilton- ploeg oppassen zijn. Heren 2 gaat eveneens naar'dén Haag én moet het opnemen tegen Hellas 5. Deze vereniging heeft prima reserves, wat ook wel verwacht wordt van een hoofdklasser, doch wij geven de overwinning aan de Schiedam mers. •AT D,W.S. Het.-Je dameSeïftal „van DAV.S. heeft ;Ttbg wat goed te maken van de grote nederlaag van afgelopen Zondag. Dit kunnen zij thans doen In hei korfbalprogramma voor. 't "dam, het Dordtse Zwervers, heeft komende weekend zijn voor Schie dam en ODI uitwedstrijden vastge steld tegen respectievelijk Zwervers in Dordrecht ;en Blauw Wit in Rot terdam. Succes krijgt Zondag Trek vogels op bezoek. 'We geloven dat ODI ditmaal weer het beste resultaat kan berei ken, Na de goede prestatie tegen Pernix 2 van j.l. Zaterdag lijkt ons een bescheiden overwinning wel mogelijk. De tegenpartij van Schie- Spreker dr Gravemeijer Gisteravond heeft Wijk IV van de Nederlandse Hervormde Gemeente Want "na de nummers 1 eh 2, resp/haar eerste wijkavond van dit jaar met 8. en 6 punten, volgen vijf ver- gehouden. I>r K. H. E. Gravemeijer cmgihgen elk met 4 punten uit 4 van Wassenaar heeft een interessante wedstrijden. Onder deze 5 bevin-leizng gehouden over Zuid-Afrika, den zich WF cn Progress, die elkaar onder de titel: „Mijn indrukken van "mo'eting is de hëer G. de Boer DE SW-RESERVES SW 2 heeft eën vrije. Zondag. SW'3 speelt om 10 uur tegen Unitas'2, hetgeen voor deze reser- 2ondag zuilen gaan bekampen. Wij zijn benieuwd. Ook het 2e elftal van WF heeft een thuiswedstrijd en wel tegen Oud-Beijerland In 1 C ontvangt Demos concurrent Roga. Tot op heden niet veel krachls- Zuld-Afrika'k De aanleiding was zijn eerste reis 'naar Zuid-Afrika toen op de eerste Generale Synode van na de oorlog, waarbij afge%'aardigden. van alle lan den aanwezig waren, .Zuid-Afrika vergeten was. Vandaar dc reis in '46. die ten doel had contact te leggen twee jaar geleden in. de le klasse gespeeld cn probeert natuurlijk 'dit verloren terrein te herwinnen. Veel kans bestaat daarop niet, want thuis wonnen de Dordtnaren be nauwd van Achilles en verloren, uit van Olympiaan, Hoewel we onze stadgenoten nietveel kans geven hun tegenstanders verder verlies te berokkenen, is een verrassing toch niet uitgesloten, vooral omdat de reis naar Dordrecht met een nage noeg volledig twaalftal zal worden gemaakt. Succes zien we Trekvogels wei nig in de weg leggen in de op mars van de Rotterdammers naar de 2e klasse, die ze het vorig sei zoen na een beslissingswedstrijd te gen DKC moesten verlaten. Van KNS won Trekvogels uit met niet minder dan 49. Van dezelfde club verloren de blauw-witten j.l. Zondag n\et een dozijn doelpunten. Toch nemen we aan. dat het a-s. Zondag niet zover zal komen, nu ook Succes in vollediger samenstelling kan aan treden. Voor de lagere twaalftallen staan op het programma Succes 2Ahoy 2, Schiedam 3—Overkanters 3. Ro zenburg 7Succes 3. ODI 2—Blauw Wit 2 en Spirit 4ODI 3 Schie dam 2 heeft vrijai In het adspirantenprogramma zijn voor de benjamins dë volgende wedstrijden opgenomen: Blauw Wit a—ODI a. Succes a—Ahoy a en tegen De wedstrijd wordt gespeeld op de Oudedijk om 11 uur. Dames 2 van D.W.S. moet weder om naar Laag Zestienhoven om het nu op te nemen tegen het le elttal van r.O.D.A. -Een overwinning voor de.blauwwitten durven we-hier wel te voorspellen. Heren 2 zal wel moeten trachten de nederfaag zo klein mogelijk- te houden tegen het sterke Animo 2. Het 3e lieren D.W.S. krygt het ook al zwaar, dit team. moet namelijk naar Laag Zestienhoven om de strijd aan te binden legen Rotterdam 1. Het programma voor de jeugd Is als volgt. Zaterdag- "adspirantmeisjes Wil ton. Fijenoord—-de Meeuwen ear D. W, S.Snel wiek. Jün. meisjes van Wilton spelen Zondag aan dë "Vlaar- dingerdijk tegen Actief de junior-, dames van D.W.S. ontvangt Snel- wiek; het tweede elftal krijgt Zuid- wijk op bezoek. Junior jongens: Wilton Fijenoord de Schutters en D.W.S.Vires et. Celeritas. ves dok 'een zware wedstrijd zal zijn. 'want de Gorkummers schijnen wel- - het een en ander in hun mars te gehad wellicht in verband met de hebben. SVV 4 gaat op- bezoek bijviering van de 27ste verjaardag van Leerdam 2. de vereniging. Zondag speelt Mar vci schil .blj'beitlc Vercntslngen. Elk sTr™mde kS 1 Succ^b-bSs HÏte d! Martinit heeft j.l. Zondag vrijaf i 5 B^SFcT'jokVhet'toTóp heden ^.Gereformeerde Kerk en de Ver- De heer L.. Boer is een onderne mend man. Als vishandelaar moest hij ervaren,- dat het in deze tijd moeilijk is voldoende vis te krijgen, vooral'als je op grote schaal levert aan' allerlei instellingen. Daarom heeft hij zijn winkel thans ook in- gericht voor het bereiden van pa tates frites.. De toenemende vraag van zijn'klanten naar deze lekkernij heeft de doorslag gegeven. Onder grote belangstelling is de zaak aan de Vlaardingerstraat met zijn nieu- we friture_apparatuur gistermiddag heropend. Het'wonderlijke van de 2aak van de heer-Boer is. dat de AvJnkel te vens êen soort -museum is. Aan de wanden hangen allerlei dieren en voorwerpen, die aan hel leven in de diepzee herinneren. Enige tijd ge lede" hebben wij over de hobby van de heer Boer reeds het een en ander geschreven, zodat wij hierover nu 'het zwijgen bewaren. De winkel aan de Vlaardinger- straat heeft een Horo electro friteu- se gekregen. Een uiterst modern ba kappa raat, waarmee de ingewijde onderen kan doen.zowel wat de nietJ?.o bést. Voor a.s. Zondag aullen t b'oek dat men niet de Schiedammers toch flink moeten dat Noderland in de S,mnt «ii ,Td-dc 2ilds van Engeland hnt-J aan nut rtnaL' moest vechten, want de Boeren staan stnjden d® daar nog steeds scherp tegenover dc Onze stadgenoten Britten. In cultureel opzicht hebben nen ^Ff' 2 ontvan "tTOGB 2 SFC i de Bo«ren het royaal van de Engelsen C Sr£«L?J« Sin Nnorl gewonnen, aldus de spreker, en juist 3-r-Sportvogels. 3, brC 5—Het ^oor- wolhVhf toe-- den 5. SFC 6—Voorwaarts 3, terwyl dit feit kan er wellicht toe het 4c Mj Activitas 2 op bezoek sJe™e nog-WM de historische Saat- ontwikkeling-in - de Zuidafrikaanse rr Staten cn de zware strijd, die de Zaterdagmiddag-voet balBoeren hebben moeten voeren tegen de terreur van Bantoe- en Zoeloe- HBSS 1 gaat naar Delft op bezoek 'benden. De vredelievende Hotten- bij CtD. S.V. Onze stadgenoten s totten zochten toen bij de Boerenj, c. Mulder 28" j. én.F. Lems 29"j' hebben tot op heden drie punten bescherming. De dag van 16 Decern-] Ondertrouwd! A, J. Blokland 27 J. bij elkaar gespeeld, waar tegenover i>er. waarop een kleine groep Boeren eti j_ Tettelaar 26'j.; J. K. Buisman Gehuwd; S. Steekstra 25 j, en P. A. Hormann 22 j.; F. R, Henar 27 j. en B, Immerzeel 24 j.; J. N. Zijdeveld 29 j. en M. H. van der Reijken 23 j.; A. Maan 21 j. en J. Storm 19 j.; A. Bezem er 35 j, en M. A, Dijkshoorn 36 j.; A. Jansen 28 j. en M. C. Hoek stra 23 j.; C„ J. H. B. de Hair 27 en L„ Jansen 23 j.; F. P. Besterbreur- tje en J, Meulstee 19 j.: T. Verkade 38 j. en J. Tas 38 j.; C. Holewijn 47 j. en E. SBnting 31 j.; P. P. Baas 28 j. en- A, J. van Beugen .20 j,; A. W, van Veen 27 j. en J. H, van Reenen 23 j.; staat de CSVD nog geen enkel punt-strijders door Zoeloes werd aange- hoeveelheid als wat de kwaliteit be_je heeft. Een goede kans dus. vallen, wordt nog steeds herdacht, treft. De heer Boer is de derde in Het 3e elftal van HBSS ontvangtDe geschiedenis van Transvaal. Oran. ons land, die een dergelijk apparaat XSB 2 aan de Spieringshoek, terwijl j je Vrijstaat cn Natal, waarin het En- heeft aangeschaft. Zijn viswinkel is in. de loop der jaren uitgegroeid tot een bedrijf, waarbij een sehoonmaakafdeling;. een braadafdeling en een frigidaire te pas komt. Dat alles is ondergebracht in de toch beperkte ruimte van .het pand. De klanten van L. Boer's Visbc- drijf kunnen het goed met de fami lie Boer vinden. Dat bleek gister middag wel uit de gezellige drukte in de huiskamer, waar velen aan de tafel hadden plaats genomen om op de goede gang.van 2aken te drin ken. De winkel zag er feestelijk uit met de vele bloemstukken. het 4e naar de Kananlweg gaat spe-gelse egoïsme zo'n grote rol heeft len tegen Energie Boys 2. Ten slotte i gespeeld en de Boerenoorlog, bracht nog het 5e elftal; dit speelt aan delete heer Gravemeijer uitvoerig ter Gordel weg tegen RSM 2. j sprake. Hij achtte de tijd niet zo ver GTB 1 ontvangt a.s. Zaterdag HVO 3. De Vlaardingers hebben uit 4 wedstrijden 6 punten behaald, waar tegenover staat dat GTB nog geen enkel puntje heeft. Het is te hopen dat ae GTB'ers „technisch" meer, dat" er één grote Zuidafri kaanse Republiek zal worden ge- voTmd. Vervolgens kwam het speciale ka rakter van het boerenbedrijf daar ter sprake. Zuid-Afrika is een rideaal beter zullen gaan spelen met hun j land, aldus spreker, dat overwegend verjongd elftal, om de eerste winst- j agrarisch is. De apartheidspolitiek punten binnen te halen, GTB 2 speelt in Vlaardingen te gen Vlaardingen 2, terwijl het 3e elftal op bezoek gaat bij WAR 2 op Laag Zestienboven. kreeg een aparte behandeling die geen verwerping van deze politiek in algemene zin inhield. De opesiing van de avond geschied de door ds A. Hoffman. 27 j. en T. T. Meijer 22 j.; H. van Dijke 26 j. en M. de Jager 26 j.; C. van den Hoek 31 j. en B, A. Visser 19 j.; P. H. Kegel 26 j. en C. Zeel en- .berg 21 j.; L. C. M. Remmerswaal 21 j, en T. P, M. Ronken 20 J.; J„ Spelt 24 j. en A. Ooijkaas 27 j.; J. Vos 27 j. en H. Kemper 25 j, Geboren. September! Wijnand A., z, v. E Westerveld en G, M. Goud-, zwaard; Albert, z. v. B. May en J. M. van Lienden; Petrus H., z. v. H. J„ A. de Groot en A, C. van Jole; Irene, d. v. S. Timmers en J. van Hartings- veldt; Aart. z. v. P. de Rover en E. den Haan; Ingrid M.. d. v. T. C. Bu- semeijer genaamd Langemann en M. Jongepier; Maria B. L., d„ v. A. H. Osterholt en M. A. de Weert, Overleden: H. C, van 'dér Hoeven 25 j,; J; H. Beijer, 76 jaar. ïn de grote zaal van het Volksge bouw hebben enkele honderden NVV bestuurders met hun vrouwen Don derdagavond door middel van films en een explicatie van de heer L. J. van der Burg kunnen zien hoe men in het buitenland zijn vacantie. be steedt en hoe dit het beste kan wor den gedaan. Er-was veel variatie in het programma en dit maakte het geheel aantrekkelijk. Enkele teken films onderhielden de spanning. Er was een grappige bij, waarin op surrealistische .wijze over het- neer halen der tolmurèn werd geschertst. Vooraf hield de heer van-der Burg een inleiding, waarbij hij de juiste wijze van vac anti cbesteding besprak. Hij merkte op, dat de rage om naar het buitenland te willen gaan wat vreemd was omdat in Nederland ook veel moois, was te zien. Een uitge breid filmjournaal toonde de'indus trie in enkele steden in Europa. Voorzitter A. M. van der Wel, die de avond opende, herinnerde aan het vijftigjarig bestaan van het NVV volgend jaar. Op 26 Januari zal in de Passage het spel ..Door het Donker kwam een wonder" worden opge voerd. In een instructiebijeenkomst Woens dag 5 October worden allen in het. Volksgebouw verwacht die bereid zijn in dit jubileumstuk m'ee te spe len. Er is een gebrek aan goede to- neelspelers voor de opvoering van dit stuk. Zaterdag worden in het. Volksgebouw de kaarten verkocht voor het toneelspel „Flierefluiters oponthoud", dat 20 October in Pas- sage zal worden opgevoerd. In de pauze was er gelegenheid tot vragen Stellen. - - maar heus, collega's, wij leven in éen vrij land en zijn beslist niet van plan Tsjechische porse leinen, serviezen voor bijna honderd gulden aan te bieden, als wij ze (omclatwij grotere kwantiteiten kunnen inkopen dan wie ook) nog voor geen zestig gulden kunnen ver kopen. Neen, dan houden wij het maar liever bij onze Minister Zijlstra, die helemaal geen voorstander is van dergelijke gedwongen prijsvoqrsch rif ten ten koste van. onze klanten. En dit is weer zo'n aanbie ding Tsjechische porsélelnen serviezen voor zo'n abnor maal lage prijs. Combinaties porseleinen ser viezen',, van vijf en negentig, gulden, van het mooiste, porselein dat er bestaat, met eën fraai bloem decor ;eri elk van de' 49 delen met goud gerand, Een 15-dellg theeservies Een 24*delig eetservies Een 10-delig ontbijtservies een combinatie bestaande uit 49 delen, in het bekende Barok model met geschulpte randen, kunt U nu kopen voor nog geen zostiggulden. Zaterdagmorgen om 9 üur begint de verkoop van deze combinaties Tsjechische im port porseleinen serviezen en U kunt nu alle DRIE servieren kópen voor WIÜXÈICENTRDM BINNENWEG, Ttf. 29180 l E O ER E M A AN j> AGMOBp-EN sJZ GEOPEND- -L LEIDEKKER BRANDDE ZIJN HAND De leidekker W. Z. S. uit Den Haag rtapte gistermiddag omstreeks 4 uur bij de politiepost aan de Buitenha ven binnen. Bij -de werkzaamheden op het dak van de Rassage-.had hij zijn rechterhand in mastiek gebrand. Het bleek nodig' de ipan "aar het ge meenteziekenhuis te brengen Het Avondgebed Op de 5 Zaterdagen van de maand October zal bet oecumenisch avond gebed, dat iedere Zaterdagavond om half acht in de Lutherse Kerk wprdt gehouden, achtereen vol gehs worden, geleid door: ds E. J. Oomkes op 1 Oc tober; dr H. J. Jaanus op 8 October; dr L. J. Cazemier op 15 October: ds W. A. Krijger op 22 October* en ds J. D. Smits op 29 October. Gisteren om kwart over negen arriveerde In de Rotterdamse haven het vijftienduizendste schip van dit jaar. Het was de Braziliaanse „Lolde Cuba". Hoe sterk het scheepvaart verkeer In één jaar is toegenomen blijkt wel uit de datum, waarop in werd verwelkomd: 4 November., Het ronde getal werd ditmaal zes en der tig dagen eerder bereikt. Direct achter de ;,Loide:Cuba" kwam gisteren, de Nederlandse „Hector" binnen, een aardige bijzon derheid, want dit schip was vorig jaar, het vijftienduizendste. Was het even eerder 'geweest, dan zou kapi tein A. F. B. Roelofs opnieuw in het zonnetje zijn -gezet. Nu staat zijn schip als-nummer 15.001 te boek. Het Braziliaanse schip'toebehoren de aan de Lloyd Brasilelro kwam met een lading stukgoed van Ham burg. Het koos ligplaats in de M«r- weha'ven; bij Quick Dispatch, "Cahga- ii. xr xTi T„ nv, nA 1954 het vijftienduizendste schip J door iis Kersten Hünik en Ccf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1