C De politie neemt afscheid van brigadier Koremans In „Aïda"moest cle film wijken voor de opera ühiï J net werkmeisje Na 34 jaar trouwe dienst '*mwr De Begroting Ds Hebly beroepen Jubileum bij Rotterdamsche Bank G. H. Bergholte 40 jaar kassier Italiaanse film in Passage Hondenbelasting brengt meer op Jeugdleiderscursus van Herv. Jeugdraad Penningmeester neemt afscheid SCHIEDAMSE KUNSTKRING HOUDT JAARVERGADERING ..Tarzan en (Je Ivoordieven" KERKDIENSTEN 63-jarige viert Ambtsjubileum van 50 jaar Burgerlijke Stand AGENDA Chr. Mannenkoren concerteren DIRK's VRIENDEN VIEREN FEEST Noorse scheepskok stapte... te water „Lommerrijk" krijgt groter restaurant Pérskade in Krimpen opnieuw verzakt Ontploffing op de Noordzee? Groot legaat voor Diaeonessenhuis Louis Stotijn leidt nu. „Symphonia" Koppige chauffeur stremt overweg S gedurende een uur Jan Grijseels 65 jaar ta-HiiHiHHia 2 aankomende kantoorbedienden 1 faehiriste a. Steno-typiste b. Ongeschoolde arbeiders BCüWcLUKE KRAGKTEN 2 Zaterdag 1 October 1955 In de cantine van het hoofdbureau van politie is gistermiddag afscheid genomen van brigadier A, Jj. Kore mans. Na ongeveer 34 jaar zün .hes- te krachten aan het Schiedamse po- liticcorps te hebben gegeven, is de heer Koremans met ingang van van daag eervol ontslag verleend. De cantine was bijna niet groot genoeg om al de belangstellenden te bergen, die persoonlijk afscheid van de heer Koremans kwamen nemen, Ook commissaris K. Rijpma was on der de aanwezigen. Hoofdinspecteur W. H. Kloeseman opende de rij van sprekers en me moreerde enige hoogtepunten uifc.de loopbaan van de brigadier. Daaruit bleek wel dat het optreden van bri gadier Koremans zowel in de kring van collega's als daar bulten steeds respect heeft afgedwongen, Een plichtsgetrouw man, die zijn werk steeds met liefde heeft gedaan. Dc laatste jaren is de gezondheid van de brigadier geen honderd pro- cent geweest, aldus de spreker, die de hoop uitsprak, dat de .heer" Kore mans nog lang in goede gezondheid van zijn pensioen zou mogen genie ten. De heer Kloeseman overhandig de de scheidende een polshorloge, een gratificatie van de gemeente en de bij dergelijke gelegenheden trar ditjoneel geworden korpsfoto. Me vrouw Koremar.s deelde in de hulde en kreeg een bouquet bloemen aan geboden.. Inspecteur D. Knïepstra, de directe chef van de brigadier, roemde zijn ijver en stelde hem ten voorbeeld aan de jongere collega's Oe voorzit ter' vanSPSV, inspecteur H. Willems van' Beveren, huldigde in de schei dende de 'sportman, waaraan de ver eniging in vroeger jaren veel plezier heeft beleefd. Namens de sportver eniging kreeg de brigadier een pot lood aangeboden. Vervolgens kwamen nog woorden van lof én geschenken van: de voor zitter .vafe het Politie Muziekgezel schap, inspecteur C. v. d. Haagen, de voorzitter van de Bond van Christelijke Folitie-ambtenaren, af deling Schiedam, adjudant J. Kor- pel en .tenslotte adjudant P. v, d. Spek als oud-collcga. Na de pauze, waarin de eigen po- De Gemeentebegroting voor 1956 van Schiedam is weer bijna gereed. B en W. hebben al aangekondigd dat dit gemeentelijke schriftuur de leden van de Raad omstreeks 8 October ter hand zal worden ge steld. De afdelingen, die op de laat ste vergadering zijn vastgesteld zul len dan op 27 October con aanvang maken niet de bespreking, terwijl dan dc Memorie van Antwoord om streeks 12 November kan volgen. Dc openbare behandeling van dc Be- i groting begint dan op Vrijdag 25 November Hoo/dbispecfcKr IV. Kloese man orerbandipf. de scheidende brigadier A. L. Koremans een ge schenk en drukt hem de hand ten afscheid De Ned. Hervormde Kerk in Schiedam heeft ds J. A. Hcbly.Ncd. Herv. predikant in Nieuwe Schans als predikant met bijzondere op dracht beroepen. Dit is geschiedt na overleg met het bestuur van de Ncd Protestanten Bond. A risen up Ztindng In spoed ge vallen rijn dit week einde dc volgcr.cc artsen tc raad plegen: L. B. E. van Hoogenhuyze. Na.-.saulaari 59. tel. 68067: W. H. F. Meijer. Swammerdanisingel 43. tel. 69696 en P. J. \V. Beukers. Burg. Knappcrtlaan 16. tel. 68004. Geopend is apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Heden herdenkt de heer G. H. Bergkotte. kassier bij de Rotterdam sche Batik, Kantoor Schiedam, de dag dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij genoemd kantoor. Daar de jubilaris op deze voor hem plezieri ge dag vrij heeft gekregen, had de huldiging gistermiddag plaats. In het kantoor verzamelden zich de gehele staf en een aantal goede vrienden van diverse andere kanto ren en door hen zijn de heer en me vrouw Bergkotte met enig feest ver toon ingehaald. De heer Kamstra. directeur van het kantoor, opende de rij van spre- de oorlofif icerd opgebouwd, mocht natuurlijk ook het deel tyA d a" niet ontbreken. Men is de laatste tijd te- teruggekomen van de verfilming icaarby de cineast belangrijk grote re vrijheden nam dan de componist hem toestond. Van de operafilms waarin de muziek en de gegeven handeling vaak slechts een aanlei ding werden voor een beeldverhaal, _„0dat weinig meer te maken had met litieband „De Optimisten" er lustig >'het oorspronkelijke muziekdramati- JN de operafilm „bibliotheek", •*- die vooral door de Italianen na op los speelde, dankte de heer Ko; remans op de hem eigen korte en krachtige wijze voor al de woorden van lof ën de cadeaux aan'zyn adres. Tenslotte vormde zich een rij van politiemannen, die de scheidende de hand drukten. In ons blad van Donderdag heb ben we vermeld, dat er in Schiedam sinds enkele dagen een speciale con troleur" is aangesteld voor toert cht op de honden-belasting, die zoals ■we afdrukten was teruggelopen „van 2.300 tot 1.500". Die lezers, die er hun verbazing over uitspraken dat een controleur aangesteld moest worden .-om een vermindering van 800,per jaar op te heffen, kunnen we geruststel len: er is een nul weggevallen in de bedragen. De teruggang is dus van 23.000 tot 15.000. De Hervormde Jeugdraad zal ook dit seizoen 19551956 Jeugdleiders- cursussen houden cn wel elke Vrij dag, te beginnen op 7 October. Van 7 October tot 4 November spreekt de heer K. de Bloois, alg. directeur van „Zoekt het verlorene" over „De psychologie van school kind en praepuber". Een instructeur van de „landelijke stichting voor spel en sport in het Jeugdwerk" zal van 11 November tot 16 December spreken over „Sport en spel, theorie en praetijk". Dan volgen van 6 Ja nuari tot 10 Februari de bijbelstu dies „Rondom de Bijbel" onder lei ding van ds. Jansen, terwijl de cur sus „Toneel en Lekespel" gegeven wordt van 17 Februari tot 23 Maart. Aanmelding kan geschieden bij de secretaris van de Hervormde Jeugd raad, Hotterdamsedijk 274b. sche werk en meestal slechts dc be kendste melodieën en dan nog in fragmenten bevatte, heeft men weer overgeschakeld op de gefilm de opera's. f)AT wil zeggen dat men de vrij- ^wel integrale uitvoering van de opera met de camera heeft gere gistreerd, een tamelijk passieve be nadering dus, waaraan de echte filmliefhebber meestal weinig ple zier beleeft, omdat het statische ka rakter van de opera-constructie qn de noodzaak om aria's en duetten in hun geheel te reproduceren, nu eenmaal strijdig zijn met het wezen van de film. Daartegenover staat dan de muzi kale winst van consciëntieuze er voorbeeldige weergave van het mu ziekdrama, waarbij zich echter het vreemde verschijnsel voordoet, dat de veel grotere technische moge lijkheden. die de film met décors, costuums, belichting etc. ten dienste staan, zo weinig effect hebben. In het verhaal van Aïda, de Ethio pische prinses, die als gevangene van Egyptes Pharao haar rampzali ge liefde voor de jonge bevelhebber Radamas bezingt, maakt de carrisra slechts een enkel schuchter uitstap je naar natuurtaferelen, maar de paleisscènes zijn bijzonder weelde rig en weids uitgebeeld. Het toneel matige, het „theater" element blijft echter toch steeds in de verfilming overheersen. Voor de m uziekregie van Ren zo Rosselini kan men grote bewonde ring hebben. Hij hield zich vrij nauwkeurig aan Verdi's partituur. Opvallend goed en duidelijk komt de ze muziek, die nergens compact is of door kunstgrepen en bijgeluiden vertroebeld wordt, over. De ver schillende instrumenten behouden vrijwel hun karakter en kleur en de muzikale close-ups tonen de no dige beperking. Men hoort een zeer fraai musicerend RAl-orkest, mooie koren en vocaal-solistische presta ties, die voortdurend op een zeer hoog peil liggen. In hoeverre men in dit opzicht echter gebruik heeft gemaakt van de vele nieuwe tech nische hulpmiddelen, valt natuurlijk moeilijk uit te maken. kers. Hij sprak waarderende woor den en memoreerde de verdiensten van de jubilaris, welke woorden hij vergezeld deed gaan van een ca deau onder couvert voor de heer en bloemen voor mevrouw Bergkotte. Mr G. M. Hovingh, secretaris van het departement Schiedam van de Ne derlandse Maatschappij voor Nijver heid en Handel reikte het getuig schrift en de bijbehorende grote leg penning der Maatschappij uit. De neer Blokland, de procuratiehouder maakte zich tot tolk van de collega's en bood de heer Bergkotte namens het personeel een leeslamp. een ta^ felaansteker cn een kist sigaren aan. Daarna werden in een ongedwon gen samenzijn nog vele hartelijke woorden gericht aan het adres van de jubilaris en zijn echtgenote. SOPHIA LOREN, als Aida, Zwarte Prinses. Gisteravond heeft de Schiedamsehoven, stelde alleen de laatste zich Kunstkring haar 21e jaarvergadering j herkiesbaar. In de plaats van de heer gehouden in De Amstelbron. Het i Nauman is de heer Schoonhoven geschiedde in de bekende genoeglij ke sfeer, die de vergaderingen van de Kunstkring steeds kenmerken. Deze vergadering had overigens een hij zonder karakter door het afscheid .van de heer Joh. Nauman, die 21 jaar lang op bekwame wijze de penningen van de Kunstkring heeft "beheerd. Dit jaar staat er een opera op het programma: voor het eerst in de ge schiedenis van de Kunstkring. Beslo ten werd de contributie van 14 op 16 gulden te brengen. In zijn openingswoord schetste de voorzitter, de heer K. J. Heijboer, de positie en betekenis van de Schiedamse Kunstkring in het cul turele leven van Schiedam, De Kunstkring heeft in de loop der ja ren belangrijk werk verricht: goed toneel, goed cabaret en operette voor weinig geld, alles naar de wens van de leden. Rekening houdend met de ze wensen is er dit jaar voor het eerst een opera in het programma opgenomen. Het is een gezonde ver eniging. aldus de voorzitter. Vrijwel ieder jaar bedanken, er een honderd tal leden, maar daat is geen be zwaar want de wachtlijst van Candi das t-leden is steeds groot genoeg om. weer aan te vullen. De grote gezel schappen komen niet meer in de provincie (dat is ook Schiedam), maar wij prijzen ons gelukkig Am sterdam. bereid te hebben gevonden hier te komen, zo sprak de heer Heijboer. Uit het jaarverslag van de secre taris, de heer H. Klijn Hzn., Week dat de Kunstkring een in alle op zichten gunstig, jaar heeft gehad. Contact wordt gezocht met andere culturele instellingen, wat zeker re sultaten zal opleveren. Van dc aftredende bestuursleden» de heren J. Nauman en D. J, Sehoofc- penningmeester gekozen. Voor de vacature in het bestuur door het heengaan van de heer Nauman had den zich twee candidaten gemeld: de heren A. D. Vink en C. Holm. Dc stemming bracht een meerderheid voor de heer Holm. (Holm 21, Vink 4, 1 blanco.) In verband met de steeds stij gende, kosten werd besloten de contributie te verhogen van 14 tot 16 gulden. Het financieel verslag het laat ste van de heer Joh. Nauman ging ten slotte over in de woorden van dank en hulde van de voorzit ter, De heer Nauman is altijd een accuraat en zuinig penningmeester geweest, die de zaak van de Schie damse Kunstkring zeer ter harte gaat Gedurende 21 jaar heeft hij z'n functie vervuld. Reeds voor de op richting van de Schiedamse Kunst kring in 1934 streefde hij er in ver enigingsverband naar iets bij te dra gen aan de cultuurverrijking van de bevolking. Als blijk van waardering voor zijn vele werk werd de heer Nauman tot erelid (de eerste!) van de Kunstkring benoemd. De voorzit ter overhandigde hem een porte feuille en een brillendoos als aan denken, en maakte daarbij bekend dat ook hij het volgend jaar plaats zal maken voor de jongere generatie. De heer Nauman dankte voor de hem met het erelidmaatschap bewe zen eer, voor de cadeaux en de woor den van lof. „Ik heb destijds bij de oprichting niet de mooiste functie in het bestuur gekregen," aldus de scheidende penningmeester, „maar er schoot voor mij geen andere func tie meer over. Tenslotte heb ik het werk met plezier gedaan." In Mono pole: Aan de reeks Tarzan-iilms schijnt nog steeds geen einde te komen. Met de robuste held (Gordon Scott) blijft men opgewekt op Steeds weer hetzelfde thema voortborduren: waar de nood van mensen met goede be doelingen het hoogst )s, is de xed- c\ng van Tarzan nabij. ïp de iilra „Tarzan en de Ivoordieven" is het de nood van olifanten en tijgers, alsmede dre van een dokter met zijn assistente, die Tarzan als redder in beweging brengt en hem zijn span nende avonturen doet beleven. Een blanke jager wil zich meester maken van enkele honderden oli fanten en leeuwen, teneinde ivoor, huiden en, dierlijk vet te verkrij gen. die er om bekend staat geen de dieren naar een stam inboorlin gen. Tarzan komt er tussen en drijft dieren te doden Een dokter, die bij de stam kind aan huis is en niets kwaads vermoedt, wordt zonder het te weten voor het wagentje van de blanke jager gespannen, die hoopt op deze manier zijn doel (het ivoor, de huiden en het vet van de be schermde dieren) te bereiken. De assistente van de dokter door ziet' echter de plannen van de jager en Tarzan komt te hulp. Juist op tijd om de dokter en zijn assisten te, die voor de beroering aanspra kelijk worden gesteld door de in boorlingen, van de dooa te redden. Onder aanvoering van Tarzan wordt de valse jager met zijn helper on der de poten van de olifanten ver pletterd en de dokter met zijn as sistente herkrijgen de vrijheid. Ncd. Herv. Kerk Grote Kerk: 10 uur ds A. Hoffman (H. Doop) en 5 uur ds mr C. Luiten (Jeugddienst). Nieuwe Kerk: 10 uur ds J- G. Jansen en 5 uur ds J. D. Smids (Opendeurdienst). Wes- terkerk: 9 cn 10.30 uur dr L. J. Caze- mier en S uur ds J. G. Jansen. Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ds J. Gras en 7 uur vie. Alb. van den Ban. Kethel: 10 uur ds Van HartJngsveld en 7 uur ds De Bruljn. Geref. Kerk. Oosterkerk10 uur ds J. Firet cn 5 uur ds E. J. Oomkes. Plan- lagekerk: 9.30 uur ds E. J. Oomkes en 4.30 uur ds G. Brinkman. Juliana kerk: 10 uur ds G. Brinkman 5 uur ds E. J. Oomkes. Kethel 9.30 uur ds W. A. Krijger cn 2.30 uur ds G. Brinkman. Ziekcndlenst Gemeente-Ziekenhuis: 7 uur ds J. B. Schouwink. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Ire ne: 10 en 4 uur eerw. heer D. G. van Hoeven. Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds M. J. Middel koop. Oud-Gcref. Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ncd. Trot, Bond. Westvcst 92: 10.30 uur dr J. C. A. Fetter (Rem). Evang. Luth. Kerk: 10 uur (Voorgan ger onbekend i. Oud-Katholieke Kerk: Dam 28. 10.13 Hoogmis. Baptisten Gemeente; Kerkgebouw Brocrsvest 53: 30 en 7 uur ds J. Se- gaar. Leger des Hells: Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst; 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Verboon- straat: 6.30 uur Openluchtsamenkomst o.l.v. majoor en mevrouw J. H. Drent je. j Fat de kinderen vergaten Het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap maakt de ouders van de kinderen, die hebben deelgeno- j men aan de Vacantioschool in Oos- i terhnut er op attent, dat in het hu- I reau van de S.G. diverse nog niet afgehaalde gevonden voorwerpen aanwezig zijn. zoals jasjes, handdoe ken, onderkléding enz. Dezp voorwerpen blijven nog ge durende één week ter beschikking op het S.G.-bureau. De na 10 Octo ber nog niet afgehaalde goederen zullen een andere bestemming krij gen. B\j de Inspectie der Rijksbelastin gen te Schiedam is vanmorgen een zeer bijzonder jubileum gevierd. De beer A. van der Hammen, adjunct- commies op de afdeling inspectie, is namelijk gedurende vijftig jaar werkzaam geweest op het Ryksbe- lastingkantoor in Schiedam. Voor een belastaingambtenaar is het wel iets bijzonders om vijftig jaar lang op dezelfde standplaats te blijven. Bovendien is de heer van der Hammen pas 63 jaar, Op dc inspectie vond de huldi ging plaats door personeel en direc tie. De hoofdinspectaeur, de heer W. Winkler, sprak de jubilaris toe en noemde hem een plichtsgetrouw man, die met veel accuratesse zijn werk verricht. Ook de directeur sprak woorden van lof. Verschillen de collega's voegden hun beste wen sen hieraan toe. Namens het perso neel kreeg de heer van der Hammen een staande schemerlamp aangebo den, mevr. van der Hammen deel de in de hulde van haar echtgenoot met een bouquet Na afloop van het officiële gedeelte zaten de aanwezi gen nog enige tijd gezellig samen onder het genot van een kop koffie met gebak. GEHUWD: C. Flooij 29 j. en A. J. van der Linde 23 j; M. G. Snijders 36 j. en W. A, H, Klaver dijk 30 jaar, GEBOREN: Wilhelm C. F. z. v. H, P. Klein en N. Huigen; Adrianus z.v. A. van Gogh eri W. C. Snijders; Sophia H. d. v. P. J. Blomsteel en "W. A. J. Vermulst; Geraldine E. d. v. P. H. van der Waall en J. van- der Graaf. OVERLEDEN: A. F. Meyers, 78 jr, echtgenote van J. C. Smits; K. Ma te- na, 22 jaar; G. de Boer, 74 jaar. ROTTERDAM Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G en G-D Tuinlaan 81) telefoon 89290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geupend tedeie werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tol 8,30 uur Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdagsi van 7 tot 830 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Duüureel-Contact-Centrum. Tentoon stelling schilderijen Karei Ap pel. Elke dag van 9 tot 6 uur (behalve Maandags) (tot 4 Oct.). Bioscopen: Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur .Aida". Monopole: S, 5, 7 en 9 uur: „Tarzan en de ivoordieven". Voorstellingen*. Irene: 8 uur: „Het Zuiden" to neelstuk „Robbedoes", Arcade: 8 uur: Concert Schie dams Vrouwenkoor. Musis Sacrum: 8 uur: Jaarfeest Centr. Werknemers Bond. Maison Westhuis: 8 uur: Perso- neelsavond N.V. Duys. Volksgebouw: 8 uur: Contact avond Steeds Vooruit. Hotel „De Spil": 8 uur Gronin ger-avond. Tlvoli: 8 uur: Jaarfeest B. en A.V. „D.P.W.". Excelsior-cantine: 8 uur Ferso- neels-avond. Blauwe Huis: 8 uur: Vara Te levisie-club. Bij het jubileum Zoals wij reeds meedeelden zal het Schiedams Christelijk Mannenkoor op Woensdag 5 October, aanvang 8 uur, een. jubileum-concert geven in de Grote Kerk* ter gelegenheid van haar 23-jarig bestaan. Bovendien zul len verschillende koren uit het Ge west Zuid-Holland van de Groep Chr. Mannenkoren in Nederland aan het concert deelnemen. Het zijn: Al- blasserdams Chr. Mannenkoor, Chr. Residentie Mannenkoor, Dubbel Mam nehkwartet, Rotterdam-Z, Excelsior, H. I. Ambacht en Verenigde Zangers, Pernis. De volgende liederen zullen ten gehore worden gebracht: Popule Meus (Palestrina), Requiem, De Nachtega;Holland, Trösterin Musik (A. Bruckner), De laatste Storm, Als Ti ever Not, psalmen. Tour Puis sant (Francis Poulens), de negro_spi rituals. Nobody Knows en Deep River, Veni Creator Spiritus (Alp. Diepen- broek). Wie op God betrouwt (E, Flipse), De ere des Heren (L. v. Beethoven) en Requiem (Luigi Che- rubini). De Schiedamse Biljart Vereniging „Dirk's Vrienden" bestaat 15 jaar; een feit. dat gisteravond in feestzaal Marijke" met een daverende feest avond is herdacht. Behalve de leden van „Dirk's Vrienden" waren nog andere „vrien. den" aanwezig, waarmede ter gele genheid van het jubileum, een bil- jarttournooi was gehouden. Het wa ren leden van de B.V. Lion d'Or uit Schiedam, die met 24,42 beslag leg den op de eerste prijs; de zilveren beker, van de B.V. Het Oosten uit Vlaardingen. die met 17.71 de twee de prijs ontvingen, van de B-V. Het Raadhuis uit Vlaardingen. die in aanmerking kwamen voor de 3e prijs met 16,52 van de B.V. ,.De Sluis" Schiedam, die met 12.25 de 4e prijs veroverden en van „Belle- vue" uit Maassluis, dat met 8.26 ge noegen moest nemen met de 5e prijs.. Voorts kwamen diverse spe lers in aanmerking voor medailles voor persoonlijke prestaties De prijsuitreiking vormde even een in termezzo bij de feestviering, die was opgezet als soiree dansante en ver zorgd werd door de band van do heer Gr oenewegen, terwijl de heer D. Voogd als balleider fungeerde. Dc heer M. Schwagerman. voor- zitter van de feestcommissie, opende de feestavond In zijn opening heet te spreker de aanwezigen van harte welkom en memoreerde hij enkele feiten uit het verenigingsleven. Hij i bracht hulde aan de oprichters van de vereniging de here:; D. Polet. I J. Frijn en G Vogelen:: die hij i dankte voor het vele w<-,dat zij gedurende een kwart eeuw voor de vereniging hebben verzet. Het is een uitstekend geslaagde avond ge worden, waarbij al dansend nog menig „carambole" werd gemaakt. Vannacht omstreeks een uur stap te een 18-jarige scheepskok zomaar het water van de Wilhelminahaven in. Of zomaarhij was in de ver onderstelling. dat zijn schip er lag, maar met een hevig stuk in zijn kraag had hij niet gezien, dat de boot weg was. Deze was inmiddels verhaald' naar Wilton Fijenoord. De portier W. S. van Schieveen slaagde erin de zeeman op hét droge tc brengen. De politie zorgde er ver volgens voor dat de man weer aan boord kwam. Hondje gevonden In dc de Alcidastraat is gistermid dag een zwervend hondje aange troffen. een zwart kortharig dier, re li, met gele poten en witte voeten, dat aan een rode halsband .nog een riem meesleept. De eigenaar'kan zijn I hond terughalen bij de Gemeente- j huisvest de typekamer en de kan lij ke reinigingsdienst. I toren. Café-restaurant „Lommerrijk" aan de Straatweg in Hillegersberg on dergaat op 't ogenblik eén uitbrei ding aan de voorzijde. Het resaurant- gedeelte, ondergebracht in de serre, werd te klein. Om in deze situatie verbetering te brengen wordt de voorgevel nu 6.70 meter naar voren verplaatst. De gelegenheid wordt tevens aan gegrepen om het vooraanzicht van het gebouw te verbeteren. Er komt een nieuwe ingang voor het café restaurant, met een grote luifel. Bij de kleine zaal wordt een garderobe ingericht. Men hoopt de verbouwing begin December gereed te hebben. Het werk wordt, volgens een plan van het architectenbureau H. Kors- wagen te Driebergen, uitgevoerd door het Rotterdamse Bouw- en Aan nemingsbedrijf van Omme en De Groot N.V. Een perskade aan de Sliksloot te Krimpen aan de" IJssel is voor de tweede maal ernstig verzakt, waar door vertraging ontstaat bij de aan leg van. een industrieterrein aan de Lekdijk, dat moet worden opgespo ten. Ongeveer een jaar geleden moest het werk voor de eerste maal worden gestaakt, nu blijkt de pers kade opnieuw over ongeveer vijftig meter te zijn verzakt. SOCIAAL-CULTUREEL VORMINGSWERK De algemene raad van de stich ting Rotterdams Centrum voor So ciaal Cultureel Vormingswerk heeft tot lederi van het dagelijks bestuur benoemd dr R. Eyslnk en ir W. F. Schut. Het dagelijks bestuur bestaat nu, behalve uit deze twee heren, uit drs J. G. van der Ploeg, voorzitter, drs Lopes Cardozo, secretaris, W, Leentvaart. penningmeester, mevr. M. Blom-Maurits en J. Geilman. Gramo en Combinatie nu in eigen gebouw Drukkerij „Gramo" en grafisch bedrijf „De Combinatie" hebben 't industriegebouw aan de Goudsesin- gel verwisseld voor een eigen pand aan de Jonker Fransstraat. Een be langrijke vooruitgang,* die vanmor gen is gevierd. Felicitaties, goede wensen en heql veel bloemstukken zorgden voor de entourage van deze_ feestelijke dag. Vijf jaar geleden verhuisde de heer E, van La inbaar t met zijn drukkerij „Gramo" naar het Indu striegebouw. Een half jaar later voegde de heer J. Feekstok zich bij hem. Samen gingen ze ook offset- en stencilwerk verzorgen. De com binatie boekdruk bleek zo goed te voldoen dat het dubbele bedrijf snel groeide. Weldra werd de ruim te aan de Goudsesingel te klein, zodat men naar een ander onder komen moest omzien. Dat is nu aan dc Jonker Frans straat gevonden in een winkel pand met een grote uitbouw naar achteren. Daarin staan alle machi nes opgesteld. De eerste verdieping De Panamese ertsboot „San José" meldde gisteravond, dat zich on der het schip con grote ontploffing heeft voorgedaan toen het zich on geveer dertig mijl ten Wesien van Schouwen bevond. De zee werd ver licht, doch het schip liep geen scha- van Rotterdam binnengelopen, waar het ligplaats heeft gekregen aan de Derde Katendrechtse Dam. Bij de mjjnen-uitkijkdiehst van de Koninklijke Marine was geen mel ding binnengekomen. Men kon zich daar moeilijk voorstellen, dat de ont ploffing door een drijvende mijn zou zijn veroorzaakt, omdat de gevolgen dan ongetwijfeld van ernstiger aard zouden zijn geweest. Naar wij vernemen heeft een be kend Rotterdammer wiens naam niet mag worden genoemd, een legaat van f 30.000 geschonken aan de Dia- conesseninrichting tc Rotterdam. De leiding van de Koninklijke Or kest-vereniging .Symphonia' is over gegaan van Jaap Stotijn op diens neef Louis Stotijn. Ie solo-fagottist en assistent-dirigent van het_ Resi dentie-orkest. Dë repetities zijn on der Louis Stotijn al begonnen. Jaap Stotijn, die .Symphonia' na de bevrijding weer op hoogte bracht, moest ontslag vragen, omdat hij het te druk kreeg met andere werkzaam heden. Op de laatste ledenvergade ring heeft hij afscheid genomen. Op 14 November geeft .Symphonia' haar 287ste concert, voor de Bloed transfusiedienst, die 25 jaar geleden in Rotterdam werd opgericht. S Omstreeks zeven uur gister- Sj 3 avond ontstond bij de ouer- =1 weg aan de Kerkweg te Kethel S een, verkeersopstopping, die f§ gj ruim een uur geduurd heeft, y Toen er eén trein was gepas- If i seerd en de bomen weer ge- opeud waren, reed J. van der ?=f S D., uit Delft, met zyn auto I de overweg op, Terwijl uan if de andere kont drie vracht- g g auto's hetzelfde probeerden te H doen De overweg is echter g g zo smal. dat een luxe wagen g f§ en een vrachtwagen elkaar i| g diet kunnen passeren. Daar- g M om gelastte de spoorweg- a 3 wachter v. d. D. terug te ke- g p ren. Deze weigerde echter en §j M wilde de 'tegenliggers niet la- 1 ten passeren. Teneinde raad |j sloot de wachter de bomen g B weer -en waarschuwde de p m politie. die de stijfkoppige g chauffeur tot de.orde riepen u §i proces-uerbaat re^en hem op- f? ■g maakte. De gedwongen teach- jg E ters er waren aan weers- g zijden nog enkele auto's bij- S §j gekomen kortten de II H wachttijd met een geanimeer- g jg de woordenstrijd. g rhi :i: vn.ilir: :<•-■ iUT *i Jan Grijseels, de man die reeds.In 1910 Nederland verbaasd liet staan door de 100 meter in 10.7 seconden te lopen», vierfe'Donderdag 6 October zijn Boste verjaardag. Deze oud-ath- letick kampioen van Nederland her denkt op die dag tevens het feit, dat hij 35 jaar werkzaam is als reclame- consulent. Een en ander zal feeste lijk worden herdacht tijdens-een re ceptie. die Donderdag 6 October van 's middags van 3 tot 5.30 uur wordt gehouden in het Park-hotel. SCHIEDAM Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, mijn lieve Zuster, Tante en Nicht, Mejuffrouw GEERTJE DE BOER, in de ouderdom van 74 j. Uit aller naam: C. H. S. de BOER Schiedam. 29 Sept. 1955. Corresp.-adres: Broers vest 21 b. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 4 Oct, a.s. op de Algemene Begraafplaats te Schie dam om 3 uur. .Vertrek van het Rusthuis des na middags om 2.30 uur. Te huur aangeb. Voor uw* feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H. J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W Frankelandsestr. 79. tel. 69974. GEVRAAGD zelfstandig kunnende werken. Café-Restaurant ,DE AMSTELBRON' Tel. 69767 ifib dfo (5b Te koop aangeb. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, teL 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko". Dr. Schaep- mansingel 80, tel, 68977. Verloren Stelb zijspan dekkleed ver loren. Gel. t.b.t.b. Peters, Rozenlaan 28, Tuindorp Ke thel. Auto's - Motoren Rijwielen ren j Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Hotterdam sedijk 240. tel. 68948. Permanent Wave Hêlène Permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet 5.—stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon, „Hélène",. Rembrandtlaan 22. teL 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Lessen Voor scootérlcs naar Autorij school H. P. Take," Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel. 30777. Diversen Inlijsten .van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie. O. van Boenen, Dam. 41-43. tel. 66192, Show room: VTaardingerstraat 6. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143. -"el 66192. Alles op het gebied vari glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf.' West Franke- Iandsestraat 16. tel. 66280. Bij DANIEL VISSER ZOONEN Distilleerderij en Likeurstokerij ,,De Graauwe Hengst" kunnen nog geplaatst worden: (vrl. of mnl.) en Voorolplg schriftelijke sollicitaties LANGE HAVEN 28, SCHIEDAM De Chlorite Accumulatorcnfalmek N.V. Industrieweg 24 - Vlaardingen Tel. 5234 (K 1898) en 112244 (K 1800) VTaagt voor spoedige indiensttreding: Engels cn Ned. voor opleiding in de afdelingen mon tage en laden van batterijen. Sollicitaties gaarne schriftelijk of mondeling aan bovengenoemd adres. lil In verband met de mechanisatie van de Bevolkings administratie kunnen ter Gemeente-Secretarie van Schiedam voor de duur van 6 maanden enige worden geplaatst. Leeftijd 17 t.m. 20 jaar. Basissalaris f 125.per maand, vermeerderd met een toeslag volgens prestatie. Soliicitatie-brieven met vermelding van genoten onder wijs en eventuele huidige en vroegere werkkring (en) zo spoedig mogelijk te richten aan de Gemeente-Secretarie, afdeling Bevolking, Nieuwstraat 26, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1