In Rockanje hield Schiedam goed stand in harde strijd Dronken joyrider uit R'dam bij grens aangehouden C D CHIEDAMS VERMAAK VAN DIT WEEKEIND Jubilarissen bij Duys&Co vol THAI. IN SCHIEDAM Martinit heeft goede dag met vier overwinningen Weer drie gevallen van plezierrijden WALDO-TAXI Weer geen successen voor de eerste twaalftallen Vooral Schiedam laat X liggen Pers. ver. Excelsior geniet van cabaret Kluchtig spel van „Steeds Vooruit" P. V Parallelweg bestaat 10 jaar t Zuiden brengt Robbedoes IN SCHIEDAMSEBESTELWAGEN KORFBAL Beroving van Engelse zeeman opgehelderd Spiegelruit van een winkel ingedrukt AFD. ROTTERDAM BloemhofMartinit 1-5 Schiedams Vrouwenkoor geeft jubileumconcert Uitslagen „Horeca"- wedstrijden gjEEBIXBESlIHE AGENDA Grunneger verainen „Gruno" - SCHIEDAM IfrHilHittHifc» Prijsregeling voor de kappersbedrijven nachtkleding ERVAREN HUISNAAISTER gevraagd Van der Sman's Drogisterijen NETTE WERKSTER Maandag 3 October 1955 Omdat do voorzitter m de onpe- •allenwet „liep", wat 't zijn plaatsver vanger» de hoer A. R. Buising. die Met de klucht „Amor in de Mos- erd" heeft de toneelclub van de "ut- en Ontspanning vereniging .Steeds Vooruit" Zaterdag op de ontactavond m Het Volksgebouw mi forse aanval gedaan op de lach- pieren van enkele honderden leden araiTT, dat de hoofdrolspeelster, evr tw Storm door ziekte verhm- erd was mee te spelen, zodat ter lïder ure een beroep moest worden edaan op mevrouw 5.1, Stolk. Onder leiding van regisseur P reeft heeft de toneelclub er ech-17 December Kerstbal: 25 Januur Feestelijke huldiging Het middelpunt op de personecls- dag van de Distilleerderij Duys en Co. N.V. van Zaterdag in Maison Westhuis. was de heer A. Premse- ter, die 40 jaar als vertegenwoordi ger werkzaam is geweest bij de N.V. Zaterdagavond de cabaretavond cn ais zodanig drie geslachten Van van de Personeelsvereniging vanGent in de directie heeft meege- Excelsior" opende met ec*n wei- maak' komst woord. Hu toonde zich ver heugd over dc grote belangstelling voor deze avond cn achtte het een geschikt moment om het winterpro- graroma bekend le maken Dat ziet er ais volgt uif 12 of 19 November kindcropcrette „Koning Puntbaard" ter van gemaakt wat er van te ma ken was en dat betekende, dat de -anwezigen zich uitstekend ver maakten met de komische voorval len in pension Rust Wat. De voorzitter van de vereniging, de heer N. B3rto, sprak over het doel en het belang van een vereni ging m de gemeenschap en vertelde filmavond; 27 Februari toneelavond, 24 Maart kinderaperette „Marjoltjn- tje in het Sprookjesland", 21 April lezing on 12 Mei grote sluitmgsavond met medewerking van bekende ar- tisten. Bovendien zal op 3 Decem- i ber nog oen St. Nicolaasfeest worden gehouden. De Excel si or-mensen hebben zich dat op 5 November in Arcade het op deze cabaretavond uitstekend ge- tienjarig bestaan van de verenicing amuseerd, want het was een aan- H f A h"f. pun hl: zal worden gevierd. „Steeds Voor- trekkelijk en gevoueerd programma S" IfS S?n i Uit", dat thans 400 leden telt. heeft i dat Fred Bourgognes Musical Vana 1 zond®re aag, vvantjjeiden waren 35 3 en 17 Augustus 300 kinderen een heerlijke dag bezorgd met res pectievelijk uitstapjes naar Ooster- publiek en het charmante Trio Corrie v. d. Werf kreeg een hartelijk applaus. Andere medewerkenden waren: Luc Ha bron, Roel de Vries. Joan Stois. chanteur Napolitain en 's Middags kwam burgemeester J. W. Peek hem met dit heuglijke feit complimenteren, waarbij de jubila ris de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau deelachtig werd. De directie-leden: de heren Th. E. van Gent en H. P. J. Zoetemulder, spraken de jubilaris 's avond toe, waarbij hem een cadeau onder cou vert ter hand werd gesteld. Boven dien was mr G. M. Hovingh aan wezig om de heer Premseler namens het Departement van Handel en Nij verheid. afdeling Schiedam, de gou den draagmedaifle te overhandigen. Ook voor de heren C- J. van 't hout en Nijendal. kW en Dick Eikerhout sloeg m> .«gj,»™ f deling, dat hij tot procuratiehouder van het bedrijf was aangesteld. Een hechte buurtgemeenschap is de Parallelweg. Door de spoorlijn afgesloten van de rest van Schiedam voelen de bewoners zich één. Het is daarom begrijpelijk, dat van de wei nige be v rij dingsb uur tverenigi n gen DPW nog tot dc fleurigste behoort. In Tivolx werd Zaterdag het tien jarig bestaan gevierd. Een bloeme tje mocht hierbu niet'ontbreken. Na mens de leden mocht mevrouw Hoek presentjes uitdelen, de ruiker ging naar de enige dame in het bestuur, de penningmeesteresse mevrouw L_ van Wijk en ook de heren ontvingen j een verrassing. Vele vriendelijke woorden vergezelden de tastbare binken van waardering. Een aardig cabaretprogramma door eigen le den samengesteld, onderhield het verdere gedeelte van de avond de goede stemming. Schetsjes en mu ziek wisselden elkaar m vlot tempo af en na afloop werd er gedanst op muziek van de Confetti's. Voorzit ter J. H. Pannekoek sprak het ope ningswoord, Het gezellig samenzijn van het kantoor- en fabriekspersoneel roet Bob Lammé and his Cowboy Musi- 'de directie in het intieme zaaltje van cals. Een geslaagde avond, die besloten werd met oen bal op de muziek van de Excelsior-band onder leiding van de heer L. Vogel» Maison Westhuis duurde tot na mid dernacht. Ter opluistering zat Mar- tien Rijke achter de piano, wat uiteraard de danslustigen nog al eens in actie bracht. Excelsior '20 heeft zich in de uit wedstrijd tegen concurrent Wester kwartier kunnen handhaven en bei de partijen zullen wel met de gelij ke stand tevreden zijn geweest. Rechtsbuiten Zuiderwjjk heeft wel voor 2 doelpunten voor Excelsior gezorgd, docht één moest worden af gekeurd. omdat de bal met de hand m het doel was gewerkt. Tot aan de rust had Excelsior '20 de leiding doch na de thee kwam de gelijkmaker. Het was een goede, sportief gespeelde wedstryd. Het 3e elftal van Excelsior '20 won met 3—1 - van Hillesluis 3, In dezelfde afdeling speelt ook het Sehiedamse DRZ dat uit 4 wedstrij den 3 punten had gehaald. In d< strijd, tegen HWD, dat nog geen en kel puntje had behaald, heeft HWD het er met bij laten zitten cn de wedstrijd met 42 gewonnen. SVDPW's Gravendeel 2-1 SVDPW heeft in een wedstrijd. In Zittfc Opnieuw heeft zich een Rotterdammer in beschonken toe stand meester gemaakt van een geparkeerde auto om daarmee een plezierrit te maken. De les van de Veenestraat in Den Haag is blijkbaar nog niet duidelijk genoeg geweest. Ditmaal is het goed afgelopen: de joyrider werd bij de Belgische grens ge- te bewandelen. Er zyn nog wat ie- arresteerd. Twee andere jongelui, die eveneens een auto had- en nodig, maar bij de groep preva- ^en Weggenomen, werden door de Rotterdamse politie aange houden. In Schiedam tenslotte werd een dronken soldaat door een voorbijganger uit een geparkeerde vrachtauto gehaald, op het moment dat hij probeerde daarmee weg te ryden. et welkomstwoord van voor- Paardenkooper weerklonk duidelijk de bedoeling van de Chris telijke toneelgroep „Het Zuiden". Deze nog jonge toneelgemeenschap is niet van plan de gemakkelijkste weg leert de bedoeling zo goed mogeli,.. toneel te leveren. Na zeven en een half jaar toneel als vrijetijdsbeste ding komen nu de vruchten van het serieuze streven. Bij de opvoering van „Robbedoes" een blijspel van Chr. van Bommel Kouw cn H. Bakker, m de grote zaal van Irene Zaterdag viel het be- De Rotterdamse los-werkman J. A, van der H-, 23 jaar oud. maakte zich in de nacht van Vrijdag op fcoorbjke spelmveau op. WeliswaarZa!terdag meester van een bestel- heeft ook dit blijspel mets om het lijf, maar de veie verwikkelingen en vermakelijke situaties met persoons verwisselingen volgens oud schema gaven voldoende gelegenheid tot goed en vlot acteren. De start was wat traag, maar daarna kwam het gehele gezelschap er in en de vier actrices cn vier acteurs lieten het pubhek menigmaal lachen. Maaike Bas was een aantrekkelij ke Bob. die als robbedoes moet wor den opgevoed door haar voogd Louis Teriaet (K. Paardenkooper). Er komt ragen, die geparkeerd stond op de Grote Markt te Schiedam. Hij wil de daarmee een uitstapje r.aar Bal- gic maken, maar kwam niet ver der dan de grens. Daar werd hij in beschonken toestand aangehou den. De jongeman bleek niet in het bezit van een rijbewijs. De Sehiedamse politie heeft pro ces-verbaal tegen hem opgemaakt wegens diefstal. Weliswaar ver klaarde Van der H dat hij alleen maar een plezierrit je wild? maken, maar het feit dat hij getracht heeft Adoerïentie f M.) een ontevreden nicht Florence Vine- i ,met de 3ut° na?r het buitenland te vrouw C. Verlindedie de plaats wordt aoor de politie ern- van Robbedoes weet in te nemen opgenomen, en dan kan 't spel der vergissingen zyn j gang gaan. Aan hot eind is er geen ontevreden nicht meer en is er een huwelyk roet voogd Teriaet m voor bereiding. Het happy end voor al len ontbreekt ook hier met. Deze uitvoering is in elk opzicht geslaagd. Het zangduo Mout-Faas- se verleende muzikale medewerking met pianobegeleiding. Enkele Ween- se tneiocheen werden ten gehore ge bracht De avond werd geopend en i gesloten op de gebruikelijke wijze, 67570 69315 De korfballers hebben ook dit weekeinde weinig kunnen bereiken. In derdaad beeft OU!, zoals we ook verwachtten, dc beste prestatie geleverd, maar deze ploeg heeft niettemin in lilauw Wit de meerdere moeten er kennen. Ook Schiedam en Succes kregen klop, beide met grote cijfers, waarvan die van Schiedam «-el wat erg tegen vielen. Aan de grens werd ook de 47-ja- rige Rotterdamse los-werkman A- J. van M. aangehouden, die bij Van der H. in de auto zat. De bestuur- AMSTERDAM De polite heeft twee mannen en een vrouw gearres teerd. die er van worden verdacht in de nacht van 30 Juni op 1 Juli een Engelse zeeman te hebben beroofd. Het drietal bracht de zeeman een steward van de „Orion" uit de omgeving van het Rembrandtpleln naar zyn schip in de Amsterdamse haven. Voor deze rit moest de Engelsman drie ponden betalen, hetgeen hij weigerde. Een der mederijdenden haalde het geld uit zijn kleding, betaalde en gaf toen het restant aan de zeeman tërug. Deze was zo verstandig om het nummer van de auto te noteren, waardoor de politie er in is ge slaagd het snode drietal, dat geen onbekende voor haar was, te arres teren. Ook van een beroving in het Amsterdamse Bos, ongeveer in de zelfde tyd, weet het trio meer. der heeft deze man opgepikt in een Rotterdams café, dat hij onderweg bezocht. De passagier is na verhoor vrijgelaten, omdat hij met het weg nemen van de auto niets te maken had en ook niet wist dat de wagen niet van Van der H. was. Waarschijnlijk heeft hu in Rotter dam het hek van Heliport aange reden. Uit garage Op de Schiedamsevest betrapten twee agenten Zaterdagnacht twee jongelui die in een weggenomen personenauto reden. Deze wagen was-verdwenen uit een garage aan de Persoonshaven. De zeventien jarige L. A, van der V. en de acht tienjarige bijrijder J. G. A- van L. zijn ter beschikking van. de recher che gesteld. Dronken soldaat Zondagnacht werd de dienstplich tig soldaat L. Z. uit Schiedam dren ken aangetroffen in een vrachtauto, die in de Celriusstraat stond. L, had eerst geprobeerd een personenauto in dezelfde straat op gang te bren gen. Toen hij daarin niet slaagde, probeerde hy het bij de vrachtauto. Z. werd door een voorbijganger uit de cabine gehaald. De politie sloot hem op en gaf hem later over aan de Koninklijke Marechaussee. Zondagnacht is een grote spiegel ruit ingedrukt bij de schoenwinkel G. J. in de Hoogstraat te Schiedam. Vermoedelijk is het 't werk van 'n dronken zeeman, die na deze daad de benen heeft genomen- Uit de eta lage werd mets vermist. welke van zeer goed gehalte was, een 21 overwinning op 's-Graven- el eel behaald. Toen de wedstrijd een kwartier oud was kreeg midvoor Voets van SVDPW de bal toege speeld, passeerde de verdediging cn gaf met een vliegend schot de doel man het nakijken. Vooral de ge broeders Bras muntten in deze wed strijd uit. Vlak voor ru»t kwam de gelijkmaker toen de midvoor van 's-Gavendeel met een hard schot op enkele meters afstand, doelman Wil- lemse het nakijken gaf. 1—1, Na de thee waren de Schiedam mers byna voortdurend in de meer derheid. Eerst na een half uur kwam het winnende punt toen Versteeg alleen met de bal er vandoor ging. de verdediging passeerde en de stand op 12 bracht. In deze stand kwam geen verandering. Hei tweede elftal van SVDPW won in 2—1. 1 verliespunt uit 5 wedstrijden ste vig bovenaan staat. LM O was van hét begin af aan sterk in de meer derheid en hnd binnen korte tyd reeds een 2—0 voorsprong. Nieberg verkleinde wel de achterstand door een prachtig doelpunt, doch bier door liet LM O zich niet verontrus ten. Het kwam goed samenspelend opzetten en door het zwakke ingrij pen van de achterspelers bracht het nog voor de rust de stand op 4I. Onmiddellyk na de rust ver grootte LMO deze voorsprong met èen vijfde doelpunt, waarna het kal mer ging spelen. SFC kon hiervan gebruik maken en kwam meer in de aanval. Twee doelpunten resp. van de midvoor en rechtsbinnen, bracht- ten de stand op 53. SFC 2TOGB 2 0—1, SFC 3— Sportvogels 3 5—1. Activitas 2—SFC 4 30, SFC 5—Het Noorden 5 42, SFC Voorwaarts 3 11. ZATERDAG-VOETBAL CSVDHBSS 4-1 HBSS heeft Zaterdag een 41 ne derlaag van CSVD moeten incasse ren Onze stadgenoten waren niet -- zwakker, zy zijn ongeveer geduren- Poortugaal eveneens met <je driekwart van de wedstrijd m de meerderheid geweest, het spel werd echter te kort gehouden. CSVD Rnrl-rrnioSrhifdnm 2-3 daarentegen hield het spel open, ixOChXlTlje otflieufi/ïl *-» (daardoor ontstond na vijf minuten Schiedam heeft het in Rockanje verwarring in de Sehiedamse ver niet ai te gemakkelijk gehad. De dedigmg waarvan de linksbuiten van de tegenpartij profiteerde. 10. Toen tien minuten later HBSS bij een aanval te ver was opgedron gen, stormde de linksbuiten op de doelman af. De uitgelopen keeper werd gepasseerd, 2—0. Nog geen kwartier later lag de bal wederom in het Sehiedamse doel, doordat de doelman te ver uitliep. 30. Een nog voor de rust aan. CSVD toegekende strafschop werd door de doelman gehouden. Na de rust weer het zelf spelbeeld, en de thuisclub voerde de score met nog 1 doelpunt op. Vijf minuten voor het einde redde de rechtsbinnen van de Schiedammers de eer. 4—1. gastheren waren in het begin van de wedstrijd sterk m de meerder heid. waardoor de vedediging, doel man v. d. Poe! inbegepen, veel werk te verzetten kreeg. Jammer dat v. d. Poel m de 10e minuut een bal ver keerd beoordeelde, waardoor deze ever zyn arm heen. het doel inging 10. Schiedam kwam nu ook meer in de aanval waardoor het spel meer verdeeld werd. Nog voor de rust kon Reinierse de gelijkmaker scoren 1—1. In de tweede helft kwam G. Jans sen al spoedig tot een treffer, nadat hij de bal van achte** af had opge haald. 12. Rockanje kwam nu fors opzetten en maakte na 20 minuten de gelijkmaker. Deze gelijkmaker was van slechts korte duur, want vanaf de aftrap ging de Sehiedam se voorhoede er vandoor. Toch moest v. d. Poel voor Schiedam nog handelend op treden. Vanaf de af trap kreeg Van Gent de bal en maakte na een solo-ren het winnen de doelpunt 2—3. Martinit heeft Zondag geen slech- terdag gehad. Vier elftallen moesten in het veld komen, en alle vier elf tallen hebben hun wedstrijd ge wonnen Het eerst elftal is bij Bloemhof op bezoek geweest en heeft een 51 overwinning behaald, in een wedstrijd die niet op een zeer hoog peil stond. Het was wel de minst goede wed strijd van dit seizoen. Bloemhof was zeer zwak over alle linies, zodat het spel zich meestal op de helft van de tegenpartij afspeelde. Het eerste doelpunt kwam na circa 10 minuten van de voet van Fabri. De Sehie damse voorhoede liep nogal eens in de buïtenspelval. Na een half uur maakte de midvoor van Bloemhof geluk. 1I. Nog voor de rust bracht Martinit door Huisman en de midvoor de stand op 13. Het vierde doelpunt kwam van d. Horst. Even leek het erop dat Bloemhof de achterstand zou ver kleinen, toen het een strafschop kreeg te nemen. Deze kans werd echter gemist Hierna kwam Marti nit in de aanval en Troost maakte.- het laatste doelpunt. 1—5. Martinit 2—Urus 2 2—1, Martinit 3—Roga 4 2—1, Martinit 4—Pechvo gels 80. SFC—LMO 3-5 In 1 C gaat het met SFC niet goed. Het eerste elftal verloor met 35 van LMO, dat nu met slechts In de wedstrijd Blauw WitODI demonstreerden onze stadgenoten wel een veldov er wicht, maar de Rotterdammers waren fortuinlijker met schieten. Bij het scheiden van het veld wees het scoringsbord een 64 overwinning voor de thuisclub aan. Bij ZwerversSchiedam liep de thuisclub wel heel vlot van stapel. Binnen, tien minuten stonden de roodbroeken al met 30 voor. Het tegenpunt van J. v. d Kooy bracht hun scoringslust wat tot bedaren. •-Aar bij de rist was het toch ai 51. Tot dat ogenblik had Schie dam kranig party gegeven, maar na de hervatting verslapte de ani mo aanmerkelijk. Zonder al te gro te moeite kon de thursclub daar door nog zeven doelpunten, scoren, waardoor de eindstand op 121 werd gesteld. Succes trad tegen sterke Trek vogels vrijwel voltallig aan. De te rugkeer van een van de sterke steunpilaren van het twaalftal heeft de blauwwitten goed gedaan, want van begin af aan werd er met groot enthousiasme en met volle overgave gespeeld. Toch konden de Rotter dammers na vijf minuten door da- m^handen een 0—I voorsprong ne men, maar eerst 20 minuten later slaagden ze er in die tot 02 te verhogen. Ook lm de tweede opstel ling bleef Succes goed werk leve ren Maar na een half uur bracht Trekvogels de stand met een for- tuhiHtk »ehot Op 0—3 en vier mi nuten later op handige wyze op 0—4. De derde opstelling was van Succes onbetwist de zwakste, aan vallend althans. Nog voor de pauze vehoogden de bezoekers de score tot 0—5. maar wonder boven won der konden zij na de hervatting de korf niet meer vinden, hoewel dat meer verdiend geweest zou zijn dan in tweede opstelling. Na een half uur kon F. Over dijk eindelijk te gen scoren maar de toen te ver wachten verdere tegenpunten ble ven uit. Met twee zuivere schoten brachten de Rotterdammers dc eind stand op 1-7. Voor Succes weer een grote nederlaag, maar we geloven toch, dat aan de nederlagenreeks spoedig een einde zal komen, al3 de ploeg zo blijft werken cn ais men er in slaagt ook In derde op stelling productiev, te spelen. Van de reserves-twaalf tallen schoot Succes 2 uit zijn slof door Ahoy 2 met een 7—0 nederlaag naar huis te zenden. Ook ODI 2 herstelde zich van de nederlaag van verleden week door Blauw Wit 2 met 5—1 te ver slaan Schiedam 3 smaakte even- eens het zoet der overwinning. Op het nippertje werd met 2—1 van Overkanters 3 gewonnen, ODI 3 verloor in Vlaardingen met 41 var» Spirit 4 en Succes 3 in Rotterdam met fL-2 van Rozenburg 7. Uc SuCCejr-aUöpiriFitt;» blijven op het goede pad voortgaan. De a-ploeg won met 5—2 van Ahoy- a en het b-twaalftal hield tegen Ons Huis d de stand dubbel blank. De wed strijd Biauw Wit aODI a eindigde in een 3—1 overwinning voor de thuisclub. rlEU jaar geleden, op bet ogenblik dat het leven zijn normale loop her uitte en er clterieege een intense behoefte bestond aan goede vnje- <\idsbn£.'-edtng als legenwicfit uoor wet er op dat moment pan teders werk kracht werd geëtst tuerd Schiedams Vrouwenkoor opgericht. Het dmk- bezQchTe concertr dat Zaterdagavond in Arcade werd gegeven, was dus ren jubileumconcert en de trouwe bezoekers van de openbare "uit roe rin gen van Schiedams Vroutcenkoor zullen erran doordrongen zyn geweest, dat het niet alleen deze mvlvaal was, die dit concert tot eert waar feesi- concert maakte. Dit vrouwenkoor en Zijn dirigente Ria Borgmeijer hebben redenen te over om met vreugde terug te blikken en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zienArtistiek hebben zij zich een plaats veroverd in het muziekleren ran Schiedam en het jubileumconcert legde daarvan op verschillende manieren getuigenis af. Van meet af aan is het opgevallen,Couperins Troisième Lcgon de Té* dat Ria Borgmeijer alle medewer- rèbres la^ vanzelfsprekend weer vDi king van haar koorleden ondervindt1 komen binnen het bereik van het wanneer zij zeer beslist afwijkt van I uitbeeldingsvermogen en met Igor het gangbare repertoire. Er is moed Stravinsky's Cantata was dat even voor nodig, sf.eeds met nieuwe wer- eens het geval. Strawinsky. in dit ken te komen. Er is doorzettingsver- oppervlakkig beschouwd eentonige mogen en vertrouwen in de dingen- werk, is hier geheel en al de neo- per (Restaurant Rotonde. Scheve- te voor nodig, moderne werken m te klassicist. De warmte dient absoluut v* - 1 studeren. Dit alles brengt Schiedams uit de vertolking te worden geban- Vroutvenkoor kennelijk met blijrnoe- nen. Het werk verloopt in een on- digheid op. want we hebben nooit aantastbaarheid beter nog onge- AMSTERDAM - Op de tweede in terna tiuuale Horeca-tentoonsteliing zijn de volgende prijzen toegekend voor de inzendingen voor de salon culinaire, schotels van wild en ge vogelte: Ereprijs: J. Henderson (v.d. Bergh en Jurgens, Rotterdam). Eerste prijs: J. Henderson (v. d. Bergh en Jurgens, Rotterdam!; A. L J. Overmars (N.V, Amstel Hotel, Amsterdam); H. S, M. van Haaste ren (Hotel De Zalm. Gouda) en B J Abels (Grand Hotel Central, Den Haag), Tweede prijs: C. A. Visser (Hotel Witte Brug, Den Haag); H. de Lep- UrsusDOK 5-1 Het eerste team van Ursus heeft de wedstrijd tegen DOK tot 'n goed einde gebracht door de- Rotterdam mers roet 51 naar huis te sturen. Het is geen prettige wedstrijd ge worden, zelfs moest een DOK-spe- ler wegens het bezigen van ontoe laatbare taal van. het veld worden gestuurd. De score liep regelmatig op en met rust was de stand 3—0; daarna ging het nog hoger tot 5—4). Toen maakte de Rotterdammers met een ver schot onberekenbaar voor de Ursus-keeper het enige tegenpunt. De doelpunten kwamen van B. Strotbaum en A. Holst, ieder twee en van J- van Veen. Het tweede stelde teleur door met 2—1 van Martinet 2 te verliezen en Ursus 3 kwam met gelijkspel terug van ASB 2. Junioren C-—TSB C 10—2. Advertentie MA.) VOO# WHEEL UW frtZrH Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembfandtlaan 5. Bellen bü ongeval: G G en GJD. Tuinlaan ao telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend Iedere werkdag behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tol 8 30 uur 2ondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bair Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur „Aida", MonopoJe: 2, 7 en 9 uur: ,,Tar- zan en de ivoordieven". Zaterdagavond hield de Grunnegar verainen in hotel „de Spil" zien joarlykse lced'n vergoadern. De le den waarn flink opkomen, 't Joar- verslag dl notulen van siktoaros worn eem as verslag van puuthol- der goud keurt. De heren v. d. Tuuk en Brauns wurn weer kosen as bestuurslid, veur mevr. Grimmius- dei zuk nait herkaisboar stelde, wur mej. Ria Ve- nemoa koscn. In de rondvroag haar'n veul leden wat op te niaark'n. moa'r veurzitter kon ze aalmoal te vree stcln. An 't inde daankte veurzitter to- neelklub cn Liesters mit heur laaid- ster mej- D. Vennik veur aal twaark wat ze doan hem. JUBILARIS BIJ D.E.S. Dezer dagen herdacht de heer J. de Koning, Westfrankelandsestraat 66. het heugelijke feit, dat hij ge durende 25 jaar eerst als bakker- broodverkoper, later als controleur, in dienst was van de Coöperatie DES. De jubilaris, die de dag in huise lijke kring doorbracht, werd door een delegatie uit het bestuur der Coöperatie en de bedrijfsleider ge- Juk gewenst en door de voorzitter op aangename wijze toegesproken. Bovendien werd hem* het zilveren. „Co-op"-insigne opgespeld en een cadeau onder couvert overhandigd. Er werden vele bloemstukken bin nengebracht. o.a. van het personeel, de Bedrijfsbond Voedings. en Ge notmiddelen. familie en vrienden. Zij allen hebben deze dag voor de famiüc De Koning toi een by zonder aangename gemaakt. Bestuur en personeel van de Huishoud- en Indus trieschool voor Schiedam en omstreken, geven met leedwezen kennis van het overlijden van haar ere voorzitster, mevrouw E. M. C A STEN DIJ K- jansen Schiedam, 29 Sept. 1955. rfb Te koop aemgeb. Van Loenen voor Verf, De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143. Tel 66192. Prima rubber tochtband 0.25 p. m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v, Thienen, Broersveld 123. Tel, 69789. Mica voor haarden eü ka chels. 80 verschillende maten. Lage prijs. Plaatjes asbest, vuurcement, kacheikit enz. Frans v. Thienen, Broers veld 123. Tel. 69799. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modern", Boerhaa- velaan 124. tel. 63415 ningen»; H. Holscher (Dikker Thys, Amsterdam N.V.) en A. P. Verhage (Carlton Hotel N.V., Am sterdam). Derde prijs: A. P. Didöen (Grand Hotel Central. Den Haag'; H. Foks (American Hotel. Amsterdam) cn J. C. Heemskerk ("Carlton N.V., Am sterdam). Eervolle vermelding: J. de Swart (Ja ai beurs Restaurant. Jtrecht); G. 1 toog'1. Homogeniteit in de totaal J. M. Mcynders (resta jrantbedryf klank, ademtcchniek, trefzekerheid „De Industriële Club", Amsterdam» iets van een tanend ledental kunnen ontwaren. Integendeel, dit koor heeft een vaste kern. die werkelijk groot Hoe belangrijk dit is voor het be- naakbaarheid die men aanvaardt of niet aanvaardt. Wanneer wij niet in toekomst van het neoklassicisme zeggen te geloven, verkondigen wij een subjectieve mening, die men be- Passpiegels 120x30 geplaatst S 12.75. 120x36 ƒ14.75, 80 rond 17.—. geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas. autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr 39, Schiedam, telefoon 68945 Personeel gevr. Net meisje gevr. 18 jaar, om opgeleid te worden in de handweverij. Prettige werkkring. Aanm. Mies v. Rossum. Korte Haven 44. Schiedam, telefoon 66663. Verloren Ruime beloning voor eerlij ke vinder van bruin-lederen portemonnaie, Vrijdagavond 7 uur. Zeer gedupeerd door verlies v. foto's cn geld. Mol, Ostadelaan 69, S'dam. lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel 36777. Permanent Wave Dameskapsalon YV. N, v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet ƒ6.—. Broersvest 115, teL 67237. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit. Dames- ntx Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69341. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en f 10— Oliepermanent ƒ11 (stroom loos). Diversen Z|jn Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36. tel. 668T4. NummerDrieven die naar ons oordeel met bonafide op de inhoud dor advertentie reage ren worden niet doorgezonden. (Kestamant Cam- J. Bouman bridge, Utrecht). DEN HAAG. Dc SER zal deze maand een nota behandelen van de organ isatje-commissie uit die raad betreffende het verlenen van de bevoegdheid tot het vaststellen van mirnmumprijzen aan een even tueel m te stellen bedrijfschap voor het knppersbedrijf. De nota betoogt, dat de prijsvor ming in het kappersbedrijf zulk een ?PCC)?)f"k kftcnletir rlf»t niet kan worden erwacht dat bij vrije prijsvorming een aanvaardbaar prijspeil kan worden bereikt. Een deel der commissie kan zich daarom verenigen met het verleneff van prijsregelende bevoegdheid aan een bedrijfschap voor de kappers. reiken van goede resultaten, behoeft slist niet behoeft te deen. maar die waarschijnlijk niet te worden be- misschim de onbevredigde luister- **- irs kan troosten! Als algemene opmerking ten aan- het zijn alle dingen, 'die niet in een zien van de koorzang dient nog te oogwenk zijn aangeleerd en die be- worden gezegd, dat er een neiging halve begrepen wel degelijk steeds bestaat tot een te ruim gebruik van opnieuw ingestudeerd moeten wor- j vibrato bij de sopranen, waardoor den. Ria Borg'meyer kan met haar soms even (door het dientengevolge koor iets wagen. omdcV, zij een be- stijgen) de zuiverheid wordt ge- trouwbare grondslag heeft gelegd. j schaad. Het jubileumconcert had een voor- Er waren deze avond twee zang- reffehjk samengesteld programma. solisten, die een zeer gnede indruk Vraagt Het zal de dirigente met weinig heb- ben gehinderd, dat de verlate aan komst van de tenorsolist leidde tot omzetting van de met zorg gegroe peerde nummers, maar anderzijds kon het voldoening schenken, dat het koor ?ich niet uit het veld liet slaan cn de moeilijke a capella mis van Caplet voortreffelijk zeng. Het is trouwens opvallend, dat het ern stige. meer speciaal religieuze dit koor zo zned ligt. Zodra het zich op ander terrein beweegt ontbreekt het aan zorgeloze luchtigheid. „A la mu- sique" van Chabrier moest de char me ontberen, die dit wqrkje zo nodig heeft. Chabrier was een beg'aafde dwaas en iets van dat dwaze klinkt door in al zijn scheppingen. hebben gemaakt. Het optreden de sopraan Hannv Ja rings was zelfs oen verrassing, zowel om het soort stem als om het gebruik daarvan. Wim v. d. Sluis kan een goede tenor worden, wanneer zijn geluid beter geëgaliseerd en soepeler gebruikt wordt. Ria en Bep Borgmeijer en Hanny Jarings waren beurtelings de begeleidsters aan de piano, waaraan bij strawinsky een uitstekend blaas- ensemble_en een^cello werden toe gevoegd. Talrijke bloemstukken wer den na afloop van het concert dat werd opgeluisterd door de aanwezig heid van burgemeester en mevrouw Peek, aangedragen. ELLY SALOMé voor 1 dag per 14 dagen. Aanmelden na 7 uur: Mevr. v. d, SMAN, Hoogstraat 115c, tel. 68241 vraagt 2 of 3 ochtenden per week, voor schoonhouden van zaak. Hoogstraat 115 - Telefoon 48241

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1