Aan de Schie-oever worden Portugese schepen gebouwd Zeer groot verloop in metaalindustrie C D Het Zonnebloem-werk breidt zich uit Negen (of meer) lichters bestemd voor GOA alleen Heren II verloor DeDWS-dames wonnen vanHMS JONGEMAN DE GRAAF'S DE GRAAF'S SLAGERIJ F 1.992 voor de. reclassering Wie heeft iets verloren Neem tijdig Uw spoorkaartje Bazar van Anti- Vivisectie Ds Hebly komt naar Schiedam AGENDA Zwarte lonen bron van onrust Critiek op regeringssteun voor buitenlandse bouworders HANDBAL Goede resultaten van W.F. D.W.S. Nu een nieuw clubgebouw wordt betrokken in Sursum Corda JUBILEUM VAN J. STEENS 25 Jaar onderwijzer St Bernardusschool W eth, Mr v. Kinderen hersteld Duivels der zee in Monopole SW-ATHLETEN IN PLANTSOENENLOOP De Arbeidsmarkt in September j De Cefa vertoont „Ik ben met U" Burgerlijke Stand Dr Adenauer en Faure gaan over Genève en de Saar spreken Minister: „Percentage woningwetwoningen ■niet' te gering" Stijging, vervoer van goederen te water SCHIEDAM WOENSDAG- EN DONDERDAGRECLAME faaaasEEi3» Dinsdag 4 October 1955 Aan de oevers van de Schie, aan de rand dus van de gemeen te Schiedam, wordt momenteel gewerkt aan de economische opbouw van de Portugese bezittingen in India. Want op de Schiedamse Scheepswerf en Constructiewerkplaats N.V. is men bezig met het bouwen van negen stalen lichters (met nog zes in optie) voor rekening van twee Portugese firma's en be stemd voor Panjin bij Goa. Het is overigens niet de eerste maal dat deze scheepswerf boten bouwt bestemd voor die streken, want vorig jaar en begin van dit "jaar werden 12 van dergelijke erts-lichters afgeleverd. Voor de ene firma worden zes lichters (met zes in optie) gebouwd van 250 ton terwijl de andere firma er drie van 200 ton heeït besteld. Het zijn scheepjes tot 34 meter lang en met een geringe diepgang bij een groot laadvermogen. Ze worden uit gerust met 2 Keivin diesel-motoren van 132 pk elk. De" heer F. Valk, die als assistent van de bedrijfsleider, de heer T. Veth de vorige bestelling lichters dit jaar in Goa heeft afgeleverd, vertel de-nog dat de lichters bestemd zijn De totale opbrengst van de reclas- seringscollecte in Schiedam bedraagt 1.992 gulden. Het leeuwenaandeel van dit bedrag komt voor rekening van de lijstinzameling. In totaal hebben 36 collectanten aan de straatcollecte en de daarna op Zaterdag volgende lijstinzameling deelgenomen. Het vo rige jaar heeft deze collecte 1.450 gulden opgebracht, hoewel er toen meer collectanten waren ingezet. Esperanto-agendo Jaudon, la" 6an de oktobro. Kino vGink rakontos pri la SAT kongreso kaj la travivajoj en Austrio. Venu denove kaj poste regule al niaj klubvesperoj en Ploegstr. 39. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 25 uur: Kinderregenjasje; ring met sleutels; rood rubber slangetje. Te bevragen bij de vinders: Zakje met aardappelen, L. v. Leeu wen, Boerhavenlaan. 56b; kartonnen- doos met inhoud, P. v. Enk, Van Dijckstraat (waterstoker); paling worst, Mevr. Ouwehand, Burg. van Haarenlaan 502; zwarte vulpen, Ver speek, Hoofdstraat 155; zwarte vul pen, Mackenbach, Vlaardingerdijk 329; vulpen en passer m étui. G. de Raadt, Aleidastraat 6b; rozenkrans, B. Koord ijk, Alb. Thymstraat 21a; huissleutel. Hersbach, Anth. Muijs- straat 54; ring met sleutels, v. Deur zen, Archimedesstraat 4a; ballpoint, L. Louwaards, Vondellaan 5; zakmes je, C. Kerkhof, Villastraat 69; siga rettenaansteker. Poels, P. J- Troelstra- laan 24; grijze vulpen, M. Ammerant, Spaarbank, Lage Haven; waar deze gels. v. Haaf ten. Steenstraat 9d; be drag aan geld, A. v. Noor dennen, Burg. Verveenstraat 11: verpleeg stersbroche, W. v. d. Kan, Kreupel- straat 60; bedrag aan geld, A. Mun- nik, Halleijstraat 28b; broche. A. Zee- lenberg, Tuinlaan 66d; bedrag aan geld. A, C, de Vries, Beierlandse- straat 29a; Schakelarmband, J, Jeup, l Singe SO; kinderbroche, JVI. Sigter- tnan, Julianalaan S4a; rood kinder- vest. Mouthaan, Rotterdamsedsjk 437a kinderlaarsje, R. de Vries, Alb. Thymstraat 69b; bruine capuchon, G. v. d. Windt. Bakkershaven 13; fiets pomp, C. Suiker, Hoofdstraat 141; oliespuitje, J. Schmidtz, Hooidrift 102b. Rotterdam; grijze kater. Faling, Rotterdamsedijk197a; grijze para- pluiehoes, Overdijk, Prof. Kamer- lingh Onneslaan 89; portemonnaie en schaartje, C. v."d. Meulen, Rijnstraat 45a; geruite tas met inhoud, J. Wol- da, werkkeet Prins Bernhardlaan; ro zenkrans in étui, J. Goudhart,v. Dijckstraat 6b. om het fjzer-erts dat daar van een ertsberg wordt afgegraven over on. diepe rivieren te vervoeren naar de baai van Marmugoa, waar de erts dan weer in grotere schepen wordt overgeladen. Dit overladen geschiedt overigens met man-kracht, bij mand jes tegelijk! Op het terrein van de Schiedamse Scheepswerf liggen thans de eerste twee lichters in aanbouw naast el kaar, zij zullen eind November ge reed komen en te water worden ge_ laten. Eind Januari volgen er weer twee, enz. Dit te water laten gaat nog wel met enige moeilijkheden- gepaard, omdat deze schepen van 34- meter lang te groot zijn voor de langsstro mende Schie, die daar maar onge veer 30 meter breed is. Bij het ln het water glijden zullen de schepen dus meteen gedraaid moeten worden, an ders krijgt men een botsing op de over wal. Het is moeilijk werk, maar de mannen van de Schiedamse Scheepswerf hebben het wel vaker gedaan. Dit zijn de eerste twee erts-lich ters die voor Portugese rekening (bestemd voor Goa) gebouwd toorden by de Schiedamse Scheepswerf en Constructiewerk- plaats. Achter de steven ziet men nog net de eigenlijk te smalle Schie waarin de schenen tewater gelaten zulten worden Aangezien er Woensdagmiddag ongetwijfeld vele Schiedammers per trein naar het Feijenoord-stadion zullen trekken voor het bijwonen van de interland voetbalwedstrijd, geeft de stationchef van Schiedam de betrokkenen in overweging om tijdig (vanavond bijvoorbeeld) spoorkaartjes te kopen. Dit om ze ker te zijn van een plaats in de volle treinen. 1 Ter propaganderjng van de ideeën, maar ook ter verkrijging van de fi nanciën om de ideeën, te kunnen verwezenlijken houdt de afd, Rot terdam van de Anti—vivisectie Stichting een bazar en wel op Don derdag 6 (van 1.30 uur tot 11 uur) en Vrijdag 7 October (van 9 uur *s morgens tot 11 uur 's avonds) een bazar in Marijke. Broersveld 121.( De opbrengst is bestemd voor de' verdediging van de rechten van het weerloze drer. Een grote collectie artikelen, door de leden bijeen ge bracht. zal worden verkocht. De heer C. Lau, distncts-commis- saris. zal de bazar openen op Don derdag om 1.30 uur. Wij vernemen dat ds J, A. Hebly, Ned, Hervormd predikant te Nieu we "Schans het beroep van de Ned. Hervormde Kerk en de Ned. Prote stanten Bond te Schiedam heelt aanvaard en dus zal optreden als voorganger van de Ned. Protestan ten Bond en als predikant met bij zondere opdracht in Schiedam Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, RembrandÜaan 5. Bellen by ongeval: G.G en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag tbehalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en Iedere' avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. RA. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag' (behalve Maandag) van Z tot 4 uur te- dere avond (behalve Donder dags - en "Zaterdags) van 7 tol 8 30 ui» Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali" Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag, Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur „Aida". Mo no po le: 2. 7 en 9 uur, „Dui vels aer Zee". Voorstellingen: Volksgebouw: 8 uur, Jubileum avond „De Eendracht". Blauwe Huis: 8 uur, Vara Te levisie-club. Propaganda-feestavond van tbc-vereniging De Vereniging tot Behartiging der Belangen van T.B.C.-Patièntcn m Nederland, afdeling Schiedam, geeft op Woensdag 12 October een grote propaganda-feestavond in Irene, verscheidene bekende artisten zul len hun medewerking verlenen. De toegangsprijsis zo laag mogelijk gehouden en bedraagt 0,75 per persoon. De kaarten zijn verkrijg baar aan de volgende adressen: lepenlaan 28 (v.m. Kethel), Marconi straat 69, Van Leeuwenhoekstraat 14. P. Potterstraat 20 en Aleidastraat 130! ROTTERDAM. Het verloop der arbeiders in sommige metaalbedrij ven bedraagt thans 20 tot 25 procent per jaar. Enkele jaren geleden golden Het le dameselftal van Wilton- Fijenoord, dat als nieuweling in de Districts-2e klasse een grote rol speelt, boekte Zondag weer een ruime zege op de Jagefs, en bezet thans de 3e plaats achter Vires et Celeritas en AHC. Na' 5 minuten hadden, de Schie damse dames ai een 20 voorsprong genomen, de Jagers scoorde tegen, en weer 5 minuten later was de stand 41. In de dertiende minuut maakten de Haagse dames twee doelpunten en brachten, de stand op 4—3. Even voor rust maakte de Wilton-rechtsbinnen er 53 van. Na de thee zakte het tempo aan beide-zijden iets. In de 5e minuut van de tweede helft maakte H. de Raay ér 63 van. De Jagers kwa men hierna fel terug en in d.e 12e minuut werd de stand 6—6. Doch hierna hadden de Schiedamse diames meer succes; ze scoorden nog 5 maal tegen, zodat het einde kwam 'met een verdiende 11—6 overwin ning voor de rood-wit ten. Heren 1 boekte een monsterover winning van 2—20 in Den Haag op SOS. Reeds na 3 minuten opende aanvoerder v. Zelm de score en deze werd geleidelijk opgevoerd tot 09. Vijf minuten voor de rust wist SOS het eerste tegenpunt te sco ren. De rust brak aan met een vei lige IU voorsprong voor de Schiedammers. In de tweede helft was het weer alles Wilton wat de klok sloeg "en de Schiedamse voor hoede doelpuntten er lustig op los. Het einde kwam met 'n 2—20 over winning voor Wilton,- Met 'deze hoge uitslag hebben zij de le plaats ingenomen in de Districts-2e klasse. Heren 2. dat onvolledig naar Den, Haag moest wist het wederom niet tot een overwinning te brengen; nu verloren zij met 8—3 var. Hellas 5, Dames 2, dat nog niet gespeeld heeft m deze competitie, kwam ook Zondag weer niet in het veld, day op het laatste moment ZuidwijK verrirk m^est laten gaan. Dó f eis je«-n wil oren verloren met 45 van het Rotterdamie Actief Jongens-Junioren boekte wederom een overwinning, nu op de Schut ters uit Rotterdam. De eindstand •was 7—4. Adspirantmeïsjes kwamen Zater dag met in het veld, daar de klein sten van de Meeuwen de reis waarschynlijk te ver vonden, maar één. afgevaardigde stuurden. De dames van DwS hebben Zon dag tegen HMS uit Den Haag ge speeld. Met een 6—3 overwinning kwamen de Schiedamse dames te voorschijn uit deze wedstrijd. Volko men herstel van de nederlaag tegen DIOS en met vernieuwd enthousias me werd HMS stevig aangepakt. Het spel was in de aanvang wat stroef en voorzichtig, doch allengs ging het soepeler, wat eert 2—0 .voorsprong opleverde vóórdat de rust inging. Na de rust leek het er op dat de Haagse dames een veld- overwicht zouden krijgen. Spoedig echter nam DWS het spel -echter weer in handen en oefende een voortdurende druk uit op het Haag se doel, waaruit drie doelpunten voortkwamen. Ook HMS scoorde nog drie maal Dames 2 heeft het tegen RODA uit Rotterdam niet bol kunnen wer ken. en verloor met 05. Het 2e heren werd in Den Haag volkomen onder de voet gelopen door het sterke team van ANIMO 2. Met niet minder dan 19—2 wisten de Hagenaars te winnen. Het 3e herenteam behaalde een benauwde 31—10 zege op Rotter dam in Rotterdam. De DWS-jeugd biedt goede voor-' uitzichten voor de toekomst. Dames Jun. 1 kon het tegen Roda niet verder brengen dan een gelijk spel (11), maar het 2e junioren-elftal deed het beter en behaalde een 0—5 overwinning op Zuidwijk uit Rotterdam. De Junioren-heren zegevierden in een fraaie snelle wedstrijd op V, et C. met 73. Ook de adspiranten-meisies gaan oo de goede weg voort. Zij behaal den een 7—3 zege op Snelwiek uit Rotterdam. Reeds vijf jaar is de Stichting „De Zonnebloem" voor de vorming van de werkende jeugd reeds werkzaam in de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en in die periode zijn Vele meisjes en jonge vrouwen voorbereid geworden op de taak die hen later wacht in de maatschappij en is hun een zekere bewustzijn van het maatschappelijk leven bijgebracht. Was het werk van de Stichting voor de drie steden tot nog toe gecentraliseerd in Schie dam (waar het clubhuis gevestigd is in het gebouw Plein Eendracht 1), door de steeds groeiende belangstelling heeft De Zonnebloem naar meer-- lokaliteiten moeten omzien. Zo is Donderdag j.l. in Vlaardingen een dere eigen clublokaal geopend geworden en in Schiedam zelf gaat men eind October verhuizen naar het gerestaureerde gebouw Sursum Corda. hiervoor de als normaal aanvaar de cijfers van 8 tot 10 procent. Deze voor de Nederlandse metaal industrie verontrustende, mededeling deed Zaterdagmiddag ir J. E. Wol- tjer, lid van de directie van Wilton- Fijenoord, by de tewaterlating van het na Oldekerk voor de V.N.S. Nadat hij eerst gewezen had op de ruime werkgelegenheid voor de Nederlandse scheepswerven zei ir Woltjer: „Bij al deze ruime werkge legenheid voor de werven blijft als dissonant de spanning, welke wij met de beschikbare mankracht in het bedrijf, de metaalindustrie, ja de gehele Nederlandse industrie onder vinden, Wij weten ook dat voorral in de metaalindustrie in het alge meen de voorschriften voor loon- en. prijspolitiek worden gevolgd, terwijl elders dikwijls met zwarte lonen en andere maatregelen de rust in onze metaalindustrie wordt .verstoord. Deze onrust is allerminst bevorder lijk voor de productie en productie verbetering moet toch bij voortdu ring plaats vinden, willen wij onze plaats behouden". Ir Wol ter wees op het belang van alle werkgevers om het elkaar niet te moeilijk te maken door „elkaar als kippen te verdringen om de voerbak van arbeidskrachten" om er het meeste van te krijgen. Wilton-Fijenoord heeft er gedu rende de laatste jaren naar ge streefd een afleveringstermijn van 2Vz jaar te handhaven. Door de grote bestellingen geplaatst in de afgelo pen maanden, is het onmogelijk ge worden aan deze termijn vast te houden. De levertijden van Wilton- Fijenoord zijn thans weer gekomen tot 1959—1960 voor 1959 zijn reeds enkele plaatsen gereserveerd of tij delijk gereserveerd voor vaste klan ten. - De heer G W. Bakker, admini- Gaat hefc streven van De Zonne bloem uiteindelijk uit naar de vor ming van de gehele w,erkende jeugd, tot nog toe heeft men zich moeten beperken (men .moet toch ergens be ginnen) met het werk onder de meis jes die in de bedrijven en fabriek werkzaam zijn. Zij worden in de ge legenheid gesteld om cursussen te volgen die hen bekwamen in de spe cifiek vrouwelijke werkjes zoals koken, naaien, kinder- en ziekenver zorging, alg. gezondheidsleer, enz. Dit geschiedt dan in middag-cur sussen aan de Huishoud- en Indu strieschool onder leiding van de lera ressen van die school. Daarnaast wil De Zonnebloem de meisjes ook een eigen clubhuis ge ven. waar in eigen gezellige omge ving andere werkjes verricht kunnen worden, zoals handenarbeid of er wordt dansles gegeven of onderricht in een goede make-up, terwijl ook de instuifavondjes niet vergeten mogen worden. Nu de Zonnebloem na de verhui zing naar het gebouw Sursum Cor da over wat meer ruimte de beschik king krijgt, kan het werk ook wat uitgebreid worden. Hierbij is er aan gedacht ora naast de meisjes, die werkzaam zijn in de bedrijven ook de kantoor-meisjes in net werk te betrekken. Zij kunnen dan 's avonds, in de eigen tijd dus, twee maal per week de theoretische lessen volgen in de huishoudelijke vakken. Dit laatste is eigenlijk nog een ex periment, Want tot nog toe werden zowel de practïsche als de theoreti sche lessen gegeven in de Huishoud school aan de Pr, Mauritslaan, maar doordat men in het nieuwe gebouw een geschikt leslokaal krijgt, wil men hier de theoretische lessen doen ge ven, Het werk van de Zonnebloem wordt gesubsidieerd door de drie ge noemde gemeenten, maar ook door het rijk en de provincie, terwijl ver der zeer veel steun wordt ontvangen van de bedrijven. Deze immers stel len de daar werkzame meisjes In de gelegenheid om in de werktijd, met doorbetaling van het loon, de cursus sen te volgen, maar de werkgever betaalt bovendien nog een goed deel van de lesgelden ook. Om niet te spreken van de giften die de Stich ting ontvangt Hierdoor zijn de meis jes in staat om met eert geringe financiële opoffering zowel de nut- strateur van de V.N.S. heeft bij deze gelegenheid een woord van protest laten horen tegen de steun welke de Nederlandse regering verleent aan buitenlandse opdrachten. „Bij het verlenen van credieten is het belangrijk, dat er meer overleg plaats heeft tea voordele van de Nederlandse belangen in het alge meen", aldus de heer Bakker. „Lang zullen ze leven..." zongen talryke kinderen van de St Ber nardusschool gistermiddag uit volle borst, toen de heer J. Steens met zijn echtgenote en andere familie leden de -grote raai van Arcade binnen stapte. Deze vreugde-uiting gold het feit, dat de heer Steens 25 jaar als onderwC^er verbonden is aan de St Bernardusschool. Uit de verschillende toespraken, die op de gedenkwaardige aag ge houden zijn, bleek wel dat er op hei werk van de jubilaris niets aan te merken viel. Een rustige toegewij de leerkracht, die zijn werk met ijver en grote liefde voor de kin deren verricht. Nadat er 's morgens een hoogmis gehouden was, gezongen door de kinderen, vond de officiële huldi ging plaats door het schoolbestuur en het personeel. Het hoofd van het schoolbestuur, de Hoogeerwaarde deken Reijen, sprak de jubilaris toe en de Moe der Overste deed dit namens het personeel. Namens het gezamenlijk schoolpersoneel kreeg de heer Steens een polshorloge aangeboden. De kinderen verrasten hem 's mid dags met een electriseh scheerappa- raat. En bovendien met een paar toepasselijke liedjes, („Dus beste mijnheer Steens, vandaag zijn wij met U verheugd. En danken U voor alles wat U deed voor Schiedams jeugd"). De meisjes van 1 en 2 voerden een alleraardigst dansje uit en de jongens speelden het toneel stukje „Het ontbijt van Koning Habbeba". De heei Steens zal stellig een goede herinnering bewaren aan de ze viering van zijn zilveren ambts jubileum. tige cursussen te volgen als aan het clubhuiswerk deel te nemen. Voor het „experiment", het geven van de theoretische lessen in het eigen clubgebouw, heeft de Zonne bloem bovendien een bijzondere sub sidie van 5.000.ontvangen. Dit betekent wel weer extra-werk voor de leidster, mej. M. H. Berends en haar assistente, mej. A, Cransberg, maar zij doen het graag. De Wethouder Mr. M. J. M. van Kinderen is in zoverre hersteld, dat hij morgen het ziekenhuis zal ver laten. Een poging om Engeland („het perfide Albion") te veroveren, da teert niet alleen uit de recente Hitleriaanse tijd. Ook Hitiers heers zuchtige evenknie Napoleon heeft dit stoute plan gekoesterd. Rond de ze episode uit de Franse „wereld heerschappij" is een spionnage-af- faire gekleed, die het onderwerp vormt van de film „Duivels der zee". Een spionnagefilm, die als vele voorgangers spanning en sensatie brengt, maar de toch zo be langwekkende achtergrond onbe roerd laat en niet uitmunt door his torische betrouwbaarheid. Yvonne Carlo speelt de myste rieuze vrouw, die het pad der in ternationale intriges bewandelt en daarbij de nodige verwarring wekt bij vriend en vijand, als men haar voor een Franse spionne houdt, ter wijl ze in werkelijkheid op heime lijke wijze de Engelse zaak dient. Twee beruchte smokkelaars, aarts vijanden, spelen hierbij een grote rol, Vele hindernissen moet de spionne nemen _om haar doel in Frankrijk te bereiken, maar tenslot te weet ze met twee vrienden in een bootje naar Engeland te ont snappen, térwijl ze belangrijke in lichtingen heeft over de plannen van Napoleon. Te Sliedrecht is onder ideale weersomstandigheden de „Plantsoe nenloop" gehouden, met als inzet een fraaie wisselbeker voor de drie bestgeplaatste lopers van één ver eniging. Na een spannende strijd slaagden de SW-ers Don. Anton v. Dommelen en Ben Krabbendam er in de beker voor een jaar in hun bezit te krijgen. Op de 4500 meter werd bij de A en B-klassers een verwoede strijd geleverd, Aad Koning, dre een prachtige wedstrijd liep. werd bij de A-klasse 2e in de tijd van 14 min. 40 sec, Bü de B-klassers viel vooral het sterke lopen van Bertus Veldhoven op. Onbedreigd werd hij in deze klasse winnaar in de fraaie tijd van 14 min. 20 sec. Joop Smit wist ztch in deze klasse als 6e te plaatsen in de tijd van 15 min. 7. Op de 3500 meter C, D en E-klas- se werd eveneens fel gestreden. In het algemeen klassement bezette SVV de le plaats en werd voor jaar houder van de fraaie wissel beker. Op de 350 meter C plaatste Don zich als 5e in de tijd van 10 min. 58 sec. In de D-klasse werd Anton van Dommelen 3e met 11 min 15 sec., Ben Krabbendam 4e met'11 min. 47. van Hesjningen 7e, Arnold Duijn 8e en Zwart 9e. Ten slotte werd Kemp in de E-klasse 4e met v. d. Linde op de 8e plaats. A.s. Zondag nemen de SW-athle- ten weer deel aan de Wantijpark- loop te Dordrecht Daar SW over een prima ploeg lange afstandlo pers beschikt zullen er de komende maanden nog vele successen ge boekt kunnen worden. Op 30 Augustus 1955 stonden by het gewestelijk arbeidsbureau Rot terdam neven bureau Schiedam in geschreven 130 mannen en 37 vrou wen. van wie er resp. 120 en '15 geheel werkloos waren Het aantal inschrijvingen gedu rende de maand September bedroeg 209 mannen en 55 vrouwen; ge plaatst werden 122 mannen en 44 vrouwen; afgevoerd werden 55 man nen en 29 vrouwen, zodat op 30 September nog ingeschreven, ston den 162 mannen en 29 vrouwen, van wie er resp. 140 en 7 geheel werk loos waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 174 nieuwe aanvra gen van werkgevers voor. mannen en 62 voor vrouwen, terwijl-op 30 September nog 2035 aanvragen voor mannen en 129 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt Voor emigratie werden in .Sep tember 12 nieuw gevallen genoteerd, terwijl 9 gevallen werden afge werkt. Op 30 September waren nog 21 gevallen in behandeling. De Stichting Christelijke Film Actie, afdeling Schiedam, zal op 7 en 8 October, aanvang 8 uur, in Irene de veelbesproken film ,.lk ben met U'» vertonen Deze film, die door een Zweedse 'expeditie is opgenomen in de binnenlanden van Afrika, behandelt het rassenvraag stuk en de zendmg. Aangezien het een film van de Cefa zelf is, kun nen ook niet-leden 's avonds aan de zaal kaarten krijgen GEBOREN: Theo, z. v. T. van der Pas en S. R. C. Schönherr; Arie H„ z. v. A. K. Roeleveld en. J. G Kasteel; Elberdina L., d. v. H- A. Visser en M. J. Schuiten; Cornelia L„ d.v.A. Baron en C.L. Schoonen; Frans. z.v. F- v. Stijn en M. Boekestijn; Maria C. F., d. v. C. J. van Aken en K. Ruseier: Alida, d.v. J. C. van Batenburg en A. Keldermans; Ni- colaas, z. v. A. J, G. Vredenbregt en A. Vastenhout; Cornelia, d. v. W. Scholten en W, L- van der Lee; Maria J., d. v. G. A. .Weber en J. de Jong; Cornel is, z. v. H. van pelt en M. A. den Besten; Nicolaas' A., z. v. I. Florijn en A. A. Specker: Willem F„ z. v. W. F. Geurtsen en A. T. den Hartog; Petronella. d. v. A. L .Meijdam en J. P. C. Kqrpel. OVERLEDEN: P. C. Groeneweg. 66 jaar. GESLAAGD Voor het candidaatsexamen tand heelkunde slaagde te Utrecht de heer G. G. Halvax te Schiedam. BONN. De Westduitse Bondskan selier, dr Adenauer en de Franse premier, Edgar Faure, zullen Woens dag in Luxemburg confereren over de voorbereidingen voor de Geneef- se conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vïer- Antoine Pinay, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en de West duitse staatssecretaris van Buiten landse Zaken, prof. Hatlstein, zullen de bijeenkomst bijwonen. Onder andere zal ook worden ge- DEN HAAG. Minister Witte (Wederopbouw en Volkshuisvesting) acht het percentage woningwet-wo ningen van het totale aantal wo ningen, waarvoor jn het eerste halljaar-1053 bouwvergunning werd verleend, niet te gering. Dit aantal bedraagt 32.617, waarvan 13.779 „woningwet", dus,..een percentage van 42. Hij-grondt zijn mening o.m. op het feit, dat van de woningen, waarvoor op basis van de premie regeling woningbouw 1953 in het eerstehalfjaar van. 1955 financiële steun is toegezeegd, ongeveer één derde tot de volkswoningen kan worden gerekend en dat ook van de woningen, waarvoor een halve premie is toegekend, een belangrijk aantal tot dit type huizen kan wor den gerekend. De minister antwoordt dit op vra gen van het Tweede Kamerlid An- driesseu (KVP). Ir Witte acht het, tot zijn spijt, niet -mogelijk nauw keurig het aantal volkswoningen buiten dat voor woningwetwoningen, op te geven. IWestelijke ivaarscJiutving Sowjet-Unie 'blijft verantwoordelijk voor toegang tot Berlijn LONDEN. Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben Mos kou Maandag gewaarschuwd dat zij Rusland, en niet Oost-Dultsland", ver antwoordelijk houden voor het ga randeren van de vrije toegang tot Berlijn voor alle verkeer nit West- Duitsland. Volgens officiële kringen hebben, de Westelijke vertegenwoordigers in. Moskou gelijkluidende nota's van deze strekking op het Russische Mi nisterie van Buitenlandse Zaken overhandigd. In de nota's, die verleden week door de Westelijke Minister van Bui tenlandse Zaken te New York zijn opgesteld, wordt eveneens de nadruk gelegd op de volgende Westelijke ge zichtspunten, 1. dat de federale regering te Bonn het enige gezagsorgaan is dat recht heeft voor geheel Duitsland te spreken, en 2. dat heit vaststellen -van Duits- lands uiteindelijke grenzen moet worden uitgesteld tot een vredesver drag met Duitsland tot stand komt. DEN HAAG. Het totale grens overschrijdende goederenvervoer via de binnenwateren over alle Neder landse havens is volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het eerste halfjaar van 1955 van 18,4 tot 23,7 millioen ton gestegen, hetgeen een toeneming betekent van 29 pet. Hierop was al lereerst de gunstige conjunctuur voor de internationale Rijnvaart \an betekenis. Voor de haven van Rotterdam, steeg dit vervoer van 8,9 tot 13,1 millioen ton, of met 48 pet. sproken over de Saarkwestie, in het bijzonder over een gezamenlijke Frans-Duitse verklaring, die moge lijk zou kunnen worden uitgegeven vlak voor het volksreferenöum op 23 October. GEVRAAGD voor direct of zo spoedig mogelijk pl.m. 17 jaar, minstens ULO-diploma, vópr lichte administratieve .werkzaamheden. Bij gebleken' geschiktheid goede vooruit zichten. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan: INGENIEURSBUREAU J. M. VAN TERWISGA Postbus 143 Schiedam Harscarbonade nu 1.65 Doorregen varkens lappen nu ƒ1.19 Speklappen nu €.69 Vers spek nu ƒ0.69 Kalfscarbon. nu ƒ1.29 Lamsearbon. nu1.79 Gehakt rund of varkens nu ƒ1.14 Runderstukjes nu 0.99 Alles per 500 gram Bij Uw vlees 200 gram blik leverpastei 0.44 250 gram gesmolten rundvet ƒ0.25 250 gram gesmolten reuzel 0.79 Dit vindt TJ alleen in LANGE KERKSTR, 25 Nummerbrieven die naar ona oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. j Personeel gew. j Voor één gehele of twee hal ve dagen per week huishou delijke hulp gevraagd in klein gezin. v. Nimwegen, Singel 198b, .Schiedam. Auto's - Motoren Rijwielen j Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U niet spijten. Wij hebben voor U NSU, Victoria, Berini M 21, Bata- vus, Centro, Kreidler. Wij leveren op gemakkelijke be taling, Leijte, Swammerdam- singel 25,-Dr Wibautplein 49 Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd tö. bijlevering van nieuwe fcet- tlngksst, spaken, spatborden en jasbeschermer,37.50. Frans Waltman, Rotterdam sedijk 240. tel 08943. Stoalwaren Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied Van Staalwa- ren en Gero-cassettes *S So- lingen, Broersvest 57. Diversen Alles op het gebied van glas in lood. „A&-Ve" Glas-Ln- loodbedrijf West Franke- landsestraat 16. tel 68280. Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 68402, 5 cent per ladder, ook nylons.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1