JONGEMAN MORGEN en OVERMORGEN de BAZAR en en aan Haven zijn erg verouderd agenda 'C D Drie mobiele wachters draaien van 7 tot 7 Belangstelling met mate voor Dierenbescherming Opzettelijke mishandeling van agent niet bewezen tmnmnrnm SPOORBRUG OPENT ALLEEN 'S NACHTS WALDO-RIJSCHOOL 69915 iiï Als in 1779 De kampsfeer herleeft op avond van St Joris Doelen 74-Jarige dame aangereden „De Eendracht" zestig jaar Afscheid van A. van der Lende Inbraak in kantoor aan Schiedamsedijk Weer auto tegen de spoorbomen aangereden Twee uur vergeefs naar tas gedregd ULT DUITSLAND: Journalisten op bezoek Duitse Technische Importbeurs afgelast Burgerlijke Stand Weer èen protest tegen koopavond Rotterdamse arts krijgt 5 maanden in hoger beroep Auto slipte en reed in sloot Volksdansbal in Emporium Wielrijder door auto aangereden SCHIEDAM J. H. CORNELISSE BEZOEKT VAN DE ANTI-VIVISECTIE STICHTING BRQERSVELD 121 - SCHIEDAM Donderdag van 13.30*23 u. Vrijdag van 9-23 a. Wocnsiïag 5 October 1955 Mdrenentie iJHJ 4 Anoth<»ki>r«-nArhtrftMt*t- Het scheepvaartverkeer in de Lange Haven kan niet. .druk genoemd worden. Alleen op bepaalde tijden leeft het op, zoals nu met de aanvoer van klei rroor de nieuwe Sptdsiuis en kolen voor „Hollandia". In deze tijd kan het gebeurendat sluiswachter L Sorbet en zijn beide assistenten op eén dag. (van zeven tot zeven) achtereenvolgens 25 maal de Öoiei^aars- brug moeten afdraaien25 maal de sluisdeuren van de BinnensZuis moeten bedienen, 25maal de Beursbrttg moeten openen en 25-maal de Appel- marktbrug moeten opJtaZen. Want deze brtiggen liggen tn het werkgebied van de drie mannen;'die zo af en toe ook nog assistentie verlenen bij de Voetbrug, beter bekend als de „Kippenbrug". Wat dat tuil zeggen, begrijpt men pas als men weet, dat aiieen de Ocievaarsbrug electrtsch bediend wordt en de rest met de hand moet worden geopend. De bediening van de sluisdeuren en van de Beursbrug is nog precies eender als in het jaar 1779 (het jaartal dat op een steen in de kade muur staat). Wel is er in de loop der jaren geregeld iets vernieuwd, maar de methode is hetzelfde ge bleven. De methode van de hand kracht, die van de bedieners vooral bij de sluizen enige spier kracht en behendigheid vraagt. Want behalve de vloeddeuren zijn er nog de ebdeuren, die het water in de Schie op peil moeten houden. En tenslotte zijn er. nog de reserver deuren. Als het schip met het schut ten de sluis „mee"' heeft, kost het inclusief de Beursbrug vijf minuten; met de sluis tegen" tien minuten. Bij de bruggen speelt uiteraard de doorvaarthoogte een belangrijke rol. Enkele- centimeters verschil kunnen 'de brugwachters verlossen van hun taak bij de bruggen, waar bij ze zich te voet ol per- fiets moe ten verplaatsen van de ene brug naar de andere. Die enkele centi meters kunnen worden bepaald door de hoogte van -het water. In de Lange Haven kan het water sotr.s aanmerkelijk zakken bij Oos tenwind. omdat -er bij de Buiten- sluis geen ebdeurer. zijn, die het water tegen houden. Verouderd Behendigheid, die vooral tot ui ting komt in gelijktijdigheid van handeling, vereist ook het ophalen van de beide 'orugkleppen van de Appclmarktbrug. Het is bepaald 'n aardig schouwspel om sluiswachter Dirk Scnriek en brugwachter Piet v. d.- Kr.uit daar in actie te zien. Uit de verte lijken het twee ma rionetten door één hand bestuurd. De bouten, die-de beide brughelf- ten verbinden worden weggescho ven;- Gelijktijdig volgt aan aan weerszijden van de brug de greep in de ketting, die de beide brug-, kleppen doet rijzen, zodat de ruim te er tussen, steeds groter wordt en het schip tenslotte een vrije door vaart heeft. En bij het neerlaten van de brug weer aan beide zijden dezelfde beweging, die tenslotte als de brughelften elkaar weer na deren. uitloopt in een gelijktij dige sprint tegen het schuine brug dek aan, zodat op het juiste mo ment de één-deligheid weer her steld wordt. Aan de Lange Haven heeft Schie dam-een sluis en een paar bruggen die sterk verouderd 2ijn en die het nodige oponthoud veroorzaken' zo wel "voor het verkeer te land als te water. Wat de schepen betreft, die zijn 'er met de obstakels in de Lan ge Haven nog niet altijd af- Wan neer het schip namelijk meer dan 1.90 meter boven de waterspiegel uitsteekt, is Leiden eerst goed in last bij de spoorbrug aan de Over- schieseweg. Die is slechts1-90 me ter hoog en wordt tot overmaat van ramp alleen 's nachts open ge draaid. Zo kan het das gebeuren, dat een schip daar een hele lange De oude Appelmarktbrug „doet" het, ook zonder feestverlichting, goed in het beeld van de .Lange Haven. Het blijft echter werk van ingewijden om deze twee-delige ophaalbrug te bedienen. dag moet wachten. Alle reden dus voor de schipper om via Rotterdam te gaan. Het nieuwe spoorwegplan zal hierin verandering brengen door de doorvaarthoogte op 4.80 meter te brengen. Zover is 't echter voor lopig nog niet. Kleuren De bruggen en de sluis aan de Lange Haven, zijn verouderd, maar toch.... men kan. zich de Lange Haven er moeilijk 2onder voorstel len. Ze - horen bij de oude gevel rijen, bij het hele schilderachtige, havenbeeld. Klachten te over wat die oude haven betreft, maar de entourage mag niet vergeten wor den, ondanks ook de minder, pret tige geur. die door het afsluiten van de spuisluis het reukorgaan nog meer op de proef stelt. Want ook het water in de haven heeft zijn speciale bekoring met zijn vele kleurschakeringen van geelbruin tot blauw-zwart. In de tijd van enkele uren kan door de lozing van be paalde bedrijven groen-grijs sloot water kleuren tot het water van een bergstroom. Een mooie licht bruine kleur, die zon-overgoten en met de bladeren, die reeds gelen aan de bomen, een stemmig' herfst- beeld oplevert. Sluiswachter I. Sorber in actie bij de Binnensluis. Gelijktijdig grijpen' aan weerszij den van de brug de wachters Dirk Schriek en Piet v_ d. Kruit in de ketting en de brughelften wijken vanéén, voldoende 0771 het vaartuig door te laten. Een pre cies werkje. fv- „Ik trek mijn wandelschoenen aan," zong een groepje mondaccordeonisten en door het zingen van dit trekkers lied gestimuleerd trok de sportzaal van. St Joris Doelen een zomers kampkleed aan. Takken en groen wa ren er niet zei Karei Schol ten in zijn welkomstwoord, maar de kinderen, die dit jaar een kamp in Driebergen hadden meegemaakt, zouden trachten de sfeer yan zo'n kamp té herschep pen. Dit gelukte vrij gemakkelijk. Het publiek (ouders, leiders en overige kinderen 'uit het zomerkamp) was niet karig niet applaus en aanmoedi gingen en zong steeds mee. Korte schetsjes, voor de vuist weg evenals in het vaeantiekamp, werden opge voerd en ter afwisseling musiceerden verschillende krachten. Een declama- trice van negen jaar en een ..ervaren" accordeonist van dezelfde leeftijd be hoorden tot de top-artisten. Met deze eerste bonte avond zijd Scholten en zijn assistenten ge slaagd in hun bedoeling de prettige band uit de vacantietijd weer aan te knopen en de ouders te tonen hoe plezierig bet toen was. Sommige ac trices hadden wat last van planken koorts, maar leider Jaap Klinkenberg en de sympathie van het begrijpend auditorium voorkwamen toneeltra gedies. Lange tijd heeft de leiding van het clubhuis St Joris Doelen te kampen gehad met een leiderstekort in de vaste bezetting. Voor mejuffrouw Sara Bolt die in het voorjaar in ver band met haar huwelijk het clubhuis verliet, was nog steeds geen geschik te vervangster gevonden. In de vaca ture voor de leiding aan de meisjes- groepen in het gebouw St Joris Doe len is sedert Maandag 3 October voor zien. Op die dag is benoemd en in dienst getreden mejuffrouw C. van der Zee, die reeds ervaring in dit werk heeft opgedaan in Rotterdam- Zuid. Toen de 74-jarige mevrouw C. J. C. B. uit het Sint Jacobsgasthuis gis teravond omstreeks half zeven het fietspad aan de BKJaan overstak, is zij aangereden door een brom fietser. De oude dame liep daarbij enkele kneuzingen op, de bromfiet ser K. kreeg ontvellingen. Apothekers-na chtdlenat: Apotheek Rembrandt, Kembrandtlaan 5. Bellen bö ongeval: G.G. en QB Tulnlaan 80, telefoon 89290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend leder® dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelfjk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot B uur, ook op Zondag. Bioscopen: Passage: 2, 7 en B.15 uur „Aida". Monopole: 2. 7 en 9 uur, „Dui vels der Zee". Voorstellingen: Musis Sacrum: 2 en 4 uur: NW-bestuurdersbond. Kinder- - films- Grote Kerk: 8 uur: Jubileum concert Chr, Mannenkoor. Aula; 8 uur: Vergadering en filmvoorstelling Vrienden van het Museum. "Volksgebouw: 8 uur: Ledenver gadering Vrouwengroep PvdA. Musis Sacrum: 8 uur: Pers. ver. Wilton-Fijenoord. Opvoering „De .Klokken van Corneville Irene: 8 uur: Chr. Meisjesver- eniging. Filmavond. Reeds nu NVV-jubileum Eén der eudste bedrijfsgroepen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen is de afdeling tex tiel. Het is daarom dat deze afdeling „De Eendracht" geheten, reeds nu 't zestigjarig bèstaaan kan vieren. In de grote zaal van. het Volks gebouw zaten Dinsdagavond enkele tientallen leden gezellig bijeen. Voor zitter P. Gordijn betreurde het in zijn openingsrede, dat zó velen niet aangesloten zijn bij de Bedrijfsgroep Textiel. Het aantal ongeorganiseer den is bij deze tak van industrie 're latief het grootst. Over de strijd om de moeilijke weg van de vakvereniging in de af ge-' lopen zestig jaar sprak de districts bestuurder, de heer J. Hollaars. Alle aanwezige leden kregen op deze avond ter gelegenheid van het dia manten feest een fraaie sier-bad- handdoek met erin verwerkt de em blemen van „De Eendracht". Het muziekgezelschap „Berg Vrij" en de* toneelgroep „De Fakkel" uit Vlaar- dïngen verzorgden het programma, Een vrolijk tweeactertje, vlot. opge voerd, werd voor en na afgewisseld met zang èn accordeonspel van de partij- en vakgenoten uit de'buur stad; Hoeveel dieren zitUeh gisteren met een lekker hapje ondervonden heb- ben, dat het Werelddierendag tras? U heeft uw huisdier op die gedenk waardige dag toch ook een beetje verwend, is het niet? En als dat niet het geval mocht zijn, als u geen huisdier heeft, wel: dan kunt u nop alles goed maken, want op Zaterdag 8 October zal er door de afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming wan Dteren een collecte' worden gehouden. Zowel uw gift als uw daadwerke lijke medewerking aan deze collecte (collectanten zijn moeilijk te krfj. gen) is welkom. Uit een gesprek met de afdelings voorzitter van dé vereniging ir Schiedam, de heer H. Willems van Beveren, is ons overigens wel ge bleken, dat Schiedam wat de die- renaangelegenheid betreft in alle opzichten een „matige" gemeente is. De Schiedammers zijn niet buiten gewoon dierlievend, maar gevallen van dierenmishandeling zijn aan de andere kant ook sporadisch en er gerlijke wreedheid (zoals op het plat teland nog wel vaak uit onwe tendheid bedreven wordt) zijn de laatste jaren eigenlijk niet meer voorgekomen. Waarschijnlijk juist door dit laatste hebben de acties in Schiedam veelal een matig succes en bedraagt het aantal leden (opgave 1954) slechts 700, ongeveer 1% van de totale bevolking dus. Veelal is men nog van mening, dat zo'n die- renclub een verzameling van senti mentele oude dames is. Het werk van de vereniging wordt daarmee wel onderschat- Want be halve de gevallen van dierenmis handeling in de gaten te houden waarvan overigens lang niet alles aan het licht komt, omdat zich bin nenshuis nog zoveel afspeelt houdt de vereniging zich onder meer ook bezig met de verpleging van ziekelijke dieren, de zwervertjes, de aangereden dieren en het voeren van de vogels in de winter. Door aan de collecte bij te dragen, helpt u dit werk steunen en wordt het wellicht mogelijk dat Schiedam te zijner tijd weer een dierenasyl krijgt. Reeds is een aanvraag voor de bouw van een asyl ingediend, maar bij de reeds ter zijde gelegde gelden (ƒ10.000), zullen zeker nog enkele tienduizenden gulden moeten komen om met de bouw te kunnen beginnen. De afdeling Schiedam van de ver eniging brengt de dieren voorlopig onder bij de .Gemeentelijke Reini ging, waar een aantal hokken zijn ingericht. Naast de weggelopen hon den vinden de zwervers (vaak zie kelijke, uitgemergelde dieren) hier tijdelijk onderdak. Een verblijf, dat soms (na drie dagen( eindigt in de gaskamer. Maar niet vaak^ want door bemiddeling van de vereniging wor den vele dieren nog ergens onder gebracht. Aan de Broersvest heeft de ver eniging een poliHiniekje, waar de zieke dieren van on_ en minvermo genden gratis behandeld worden. In deze polikliniek, die iedere Woens dagmiddag geopend is van 3 uur tot half vier, zijn in het afgelopen jaar 497 dieren behandeld. Improvisatie speelt bij het werk van de vereniging nog een grote rol, zegt de voorzitter. Maar wellicht kunt u daarin een verandering ten goede bewerkstelligen: door uw bij drage, of door collectant te worden. Collectanten kunnen zich aanmelden op de volgende adressen: J. Borsten, Fabriplein 27 b, Monopole-theater (de directeur) en J. Kreuger, St. Annazusterstraat 33b (tel. 66266), Op 15 October zal de vereniging een feestavond houden in Musis Sa_ crum. Op deze avond zal de heer G. Nieuwenhuijsen, directeur van het Bureau van devereniging, een le zing houden. De film „Op de wie ken", die ook vertoond zal worden, behandelt de dieren, die het slacht offer van de vorst worden. Het caba ret van Octave van Aerschot zal de avond opluisteren. Na Sft mreti dienst hij gemeentewerken: In de aula van de Gemeentewer ken aan de Korte Haven is van morgen afscheid genomen van de heer A. van der Lende. Na 35 jaar in dienst te zijn geweest bij Ge meentewerken, gaat hü thans met pensioen. Als technisch hoofdambtenaar on de tekenkamer van' de afdeling wa terbouwkunde heeft bij practisch in alle grote werken die door deze af deling zijn uitgevoerd, de-hand ge had. Verschillende sprekers richtten vanmorgen het woord tot de schei dende. De -directeur van gemeente werken, ir J. van den Akker, prees de werkkracht van de heer v. - d. Lende en noemde hem ecm zeer ge waardeerd medewerker. Ook de ad junct-directeur, ir S. Moesker, sprak woorden van lof en tenslotte werd hij nog toegesproken door een ander technisch hoofdambtenaar, de heer P, Wagenaar Allen gaven de heer v. d. Lende de'beste wensen voor de toekomst mee. Een deputhtie van het personeel en collega's was bij het afscheid aanwezig. Verschillende cadeaux werden de scheidende ter hand gesteld, onder meer een gras roller van het gezamenlijk perso neel en- een ets van de personeels vereniging. Door middel van een inklimming heeft men zich toegang verschaft tot het kantoor van de N.V. Air- e Sritiedamsedijk. Hit een geldkistje stalen de indringers een bedrag van f 206. Feike Asma geeft Zaterdagavond een orgelconcert in de "Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat. Het program, ma vermeldt werken van Bach, Handel, Jan Zwart en de concertgever. Toegang vrij, aanvang 8.15 uur. Weer is er een auto met de spoor bomen by de overweg aan de Over- schieséweg in aanraking geweest. Ditmaal was het een vrachtauto, die licht beschadigd werd, evenals dé spoorbomen. Met de verkeersre geling ter plaatse is er kennelijk iets niet in de haak. Want iets der gelijks gebeurd herhaaldelijk. De^ constructie van de spoorbomen schijnt de oorzaak hiervan te zijn, vooral als er vlug achter elkaar ge draaid moet worden, en er aan weerszijden van de overweg een rij voertuigen staat. Een man van de Nederlandse Eco nomische Hoogeschoot te Rotterdam werd gistermiddag tot een vreemde activiteit gedwongen. Toen hij langs het water van de Lange Haven liep, vlak by de Appelmarkt liet hij zijn actetas vallen, nog zou er niets by- zonders gebeurd zijn, als niet zijn vcat onbedoeld nog een ste vige schop, tegen de tas had gege ven. De tas die waardevolle stukkon bevatte, kwam hierdoor in het wa ter terecht. Met behulp van een schipper sloeg de man onmiddellijk aan het dreggen. Spoedig kwamen er nog twee agenten bij, die ook de dreg ter hand namen, Zelfs de brug wachters kwamen er aan te pas. echter alles zonder succes. De tas is waarschijnlijk afgedreven. ROTTERDAM Om vast kennis te maken met Rotterdam, voordat een delegatie uit deze stad, onder leiding van de burgemeester, mr G. E. van Wal- sum. van 18 tot 21 October a.s. de Duitse steden Keulen, Neusz en Kre- feld zal bezoeken, is de pers uit deze plaatsen dezer dagen de gast van de Stichting „Havenbelangen". De vijftien journalisten kwamen- gisteravond in Rotterdam aan, hoor den vanmorgen een lezing over de wederopbouw, en bezichtigden die daarna tijdens een bustocht. Ver volgens-werd een'informeel bezoek aan het Stadhuis gebracht. De lunchwerd in het Delta-hotel aangeboden door, de Kamer v. Koop handel. Er wordt vanmiddag een havenrondvaart gemaakt, vanavond begeeft men. zich aan boord van het vlaggesehip van de Oranje-lijn. de „Prins WillemvanOranje". Morgen vertrekt het gezelschap weer. - Wegens onvoldoende belangstel ling zal de Duitse technische im portbeurs, die van 10 tot 20 No vember 1955 in de Ahoy-halien te Rotterdam zou worden gehouden, niet doorgaan. Bibliotheek CJMV Wijk I opent tveer Aanstaande Zaterdag opent de Bibliotheek van de CJ.M.V., 'Wijk I weer haar deuren voor de lezers. De bibliotheek is "voor iedereen toegankelijk. De prijs is 10 cent per deel per week. Uitgeleend wordt 5 tot 6.30 uur in de leerkamer van de Nieuwe Kerk, ingang Oude Maas straat 24. OVERLEDEN; E, A. van den Mer- we, 63 j., weduwe van A. G, Zabel; "W, de Vette, 89 j„ J. van Henten, 60 j.; S. Schaafsma, 76 j. weduwe van K. Boersma; B. T. Blumers, 3 j.; G. van der Vis, 79 j.; J. Rijnberk, 84 j.; H. J. Sten tier, 83 j. GEBOREN: Leentje, d. v. W. Veld. huijzen en L. Barendregt; Maria E., d- v. G. M. J. de Hoop en C, W. Antonides; Jacob, z. v H. van Oostende en A. H. van Dijken. SVDPIV opent nieuw terrein aan Parallelweg Op Zondag 9 October, 's middags om 1 uur, zal het nieuwe terrein van de voetbalvereniging SVDPW, aan de Parallelweg officieel worden geopend. De kring van Rotterdamse kan toorboekhandelaren heeft ter kennis van B. en W. van Rotterdam ge bracht, dat zijn leden zich unaniem hebben uitgesproken tegen invoering van een koopavond. Een koopavond voor onze stad heeft geen zin, heet het in het schrij ven. Toelating hier van alleen reeds betekent een te ruggrijpen op oude toestanden; het publiek in het algemeen, vraagt, er niet om en heeft zich langzamer hand aan de huidige toestand, aan gepast. F röbelonderwij zeressen vergaderen in Beurs De Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs, zal zjjn jaarvergadering op 8 Octo ber in het Beursgebouw te Rotter dam houden. Tijdens het huishoudelijke gedeel te-van de vergadering zal een voor stel van het hoofdbestuur worden behandeld, een weg te zoeken om een geregeld contact tot stand te brengen tussen de opleiding en het personeel van de scholen en daar bij ook het landelijk bureau voor examen kleuteronderwijs in te scha kelen. Des middags zal mevrouw Lan- bert-Anema spreken over de werk wijze in de kleuterschool van de Kindergemeenschap te Bilthoven. De algemene vergadering wordt besloten met een gezellige* avond, die is aangeboden door de afdelin gen Rotterdam en Leiden van de bond. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het Haagse ge rechtshof heeft vanmorgen de 32- jarige Rotterdamse arts ,F. J. H. W. L. VV. wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden met aftrek. Aan gezien de arts deze tyd reeds in voorarrest heeft gezeten gelastte het hof zijn onmiddellijke invrij- beidsstelllng. In eerste instantie was de dokter op grond van zware mishandeling door de Rotterdamse rechtbank tot een jaar gevangenisstraf veroor deeld. Bij een ruzie in de Rotterdamse kunstenaarssociëteit Oud-Boymans zou hij met opzet een agent van politie, die een geroyeerd lid uit de sociëteit wilde verwijderen, met een cognacglas in het gezicht ge- Op de Dordtsestraatweg is gister middag de 23-jarige kruidenier p. K. van der Lienden, uit Baren- drecht; met zijn personenauto ten gevolge van slippen in de sloot langs de weg. gereden De bestuur der bleef ongedeerd, De auto moest met een takelwagen op het droge worden gebracht- slagen' hebben, waardoor de poli tieman een oog verloor. Het gerechtshof achtte in hoger beroep, niet bewezen,, dat de arts met opzet heeft geslagen. Hij werd veroordeeld wegens de 'roekeloos heid, waarmee hij is opgetreden en waardoor de agent zwaar werd gewond. De procureur-generaal bij het Hof had bevestiging van het recht bank vonnis gevraagd. De" eis in eerste instantie was' twee jaar ge vangenisstraf. Ter opening van het nieuwe dansseizoen. houdt deRotterdamse Volksdanskrlngop Zondagavond 9 October a.s. een volksdansbal in Emporium (Kipstraat), -Op deze avond zullen de uitslagen bekend gemaakt worden .van de gehouden volksdansexamens. Aan: de geslaag den wordt het verenigingserobleem uitgereikt. Aanvang 19.30 uur. Op de hoek van de Gordelweg en de Bergweg is vanmorgen vroeg de 21-jarige meubelmaker J. Ra- venstejjn, dier op het Jubileumplein woont, met zijn fiets door een per sonenauto aangereden. Hij brak een sleutelbeen en werd naar het Berg wegziekenhuis gebracht. Tandarts AFWEZIG tot 10 Oct. wegens overbrenging prac- tijk van Hoogenbanweg 75 a naar Buys Ballotsingel 67, Schiedam-Oost Spreekuren, ingaande 10 Oct. Particulieren: Ma. t/m Vr. 1.30-2,00 u. n.m; Fonds: Ma. t/m Vr. 8.30-9.00 u. v.m. Zaterd. geen spreekuur Van Gelder's Houthandel, Galilexstraat 56, hoek Mus- senb roekstraat, voor hard board, triplex, enz. Wij be zorgen tuis! Tel. 69920. V ogeltentoonstelling in Leo's Lunchroom Ook dit jaar organiseert de Ne- derlar.dsche Bond van Vogellief hebbers een tentoonstelling van tro pische siervogels, kleurkanaries en parkieten in Leo's Lunchroom aan de Jonker Fransstraat. Op 25, 26 en 27 November zal daar een groot aantal fraaie vogels zijn. te bewon- Lderen. Personeel gevr. Kapster en aank. kapster gevraagd, goed kunnende perm, en watergolven. Ge zellige werkkring en hoog loon. Kapsalon Helene, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6717Q. Te koop atmgeb. Fotografie Voor pasfoto's raar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tèL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1- uur klaar. Diversen Voor alle scboenreparatle is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl U wacht. Hoogstr. 111. Te huur aangeb. Vrij bovenhuis te huur aan geboden, huur 41.40 per mnd. 2 kamers, keuken, zij kamer, 2 slaapkamers en bergruimte. Omg, Warande, Schiedam. Gevraagd op handels- en fabriekskantoor te Schiedam leeftijd ongeveer 2123 jaar, als assistent op onze facturenafdeling. Sollicitaties onder letter S-405, bur. v. d. blad. GEOPEND

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1