C De fitis en de tjiftaf brachten reeds hun afscheidsserenade Schiedams ChrMannenkoor gaf jubileumconcert Geelgors Broedt niet ten noorden van de Maas Leden van O. en A. Wilton genieten van operette Museum-Vrienden hebben bijval bij bun streven De Tafeltennissers zijn klaar voor de start Wijkgebouw in Zuidwijk J W.v.d.BURG EEN BRIL ONZE VOGELS I.N OCTOBER AGENDA Jongetje liep onder auto PIETERMAN BOUWT NIEUWE FABRIEK Jaarvergadering besloten met vertoning van film over Bali Burgerlijke Stand IN WELKE AFDELING? Ring Herv. Meisjes lioudt filmavond Eerste klassers krijgen 't moeilijk Bloem en sch ik ken een kunst NVV-filmmiddag voor de kinderen Kruideniers over liun vacanlie S chaak wedstrij den bij ESS Minder druk op waterleiding NED. ORANJEVER. RECIPIEERDE 52 Woningen in Pendrecht BESPREKINGEN TE OOSTENDE Uitspraken rechtbank HERFSTCOLLECTIE causnia Donderdag 6 October 1955 Mei het monJste zomerweer wat zich fflaar dèftkèn liet heëft dé zöftifer afscheid genomen en de .herfst, zijn tnlfëde gedaan. tiet Was een géhóégett dat we nog verscheidene dagen van Bét fiurtiè Wéér hèhbèii kuiihèh gë- hïètèh. Niettemin bevinden wij ahs toch ift het ftajartf, Hfetgécn in Aé tta- "ttiur in vele zaken tot uïtdrukkihg konit. De öógst ie fèèds biltnèft gé- -haald, hét gras werd voor de tweede tóaal géinaaid, Jjaddêstóélètt veiri. tschijnen in allerlei vorm en kleur; kruisspinnen hebben oVëtrtl hUft ste vige webben gesponnen en tal van vofcèts hébben dë lahgé én gevaarvolle réis naar Bun winterverblijven aanvaard. Lijsterbes, vliei\ duindoorn eit ege lantier zijn .beladen niet. ro.de, blau- \\vé éii .oranjë_ bessen, dié een" wel kome voedselbron vormen 'voor lijs- 'ters, spreeuwen én Binnenkort, zodra ;èij gearriveerd zijn, voor kopèrwie- rken en kramsvogels. Houtduiven 'zijn meer gësteld op bessen van hulst •ën dèrgëlijke. 1"'-£aaÖetèrs zoals mussen, i rihgmus- jSén. vinken, kepen, groenlingen, ^khelities, geelgorzen en putters kuh- J'ftén zich té. goed doch aan- de zaden •der onkruiden, waarvan telken jare ,een enorme hoeveelheid, aanwezig ia. Sommige van de hier- genoemde Vogels'zijn vöor öhze omgéving'wêl- -lEwaar zeldzame 'verschijningen. b;v.< -de putter en de-geelgors, doelt hét .behoort steliig niet tot de onwaar schijnlijkheden, dat we deze vogels "ih dé kómendè maanden zuilen ont moeten. De geelgors' is eigenlijk éen heel-gek. bèest. Op de Zuid-Holiand- Bé eilanden, komt hij tamelijk véei 'VbÖi* .êh zelfs bp hét éilaiid fJssél- ühöfcdè 'én óp dè Vón delingen jslaat, waar het vanwege de penetrants ;olièlucht toch. niet zo prettig, is, broe- .deij zij. Ik heb al jarenlang gehoopt, dat er ééns één paar de Maas zou den oversteken én zich hier zouden Vestigen, maar tot dusver hebben zij tig voórbèéld daarvan is hét Kèthèl- së i,bóstl mét zijn gréélahdèh, filótén en plassèn. jk vertélde de vórige maal. dat ik daap één aantal snippen zag. dóch dé Vórige wéék têlöéik op een óchtèhd niét miftder datï vijf tig van déze langsnavels. Èen by zó ri der interessant gèzicht. BèhalS'ê éërt groot aantal wildé eèndeti, téldè. ik een kléine twintig wlhteftalihkjês, ohzé klèiftatè eendensoort én natuur lijk énkele meerkoeten eh watérhoën- tj.és» de laètsten mét hun kroost, - Erg lèük was ook dé aanwezigheid van een tweetal tapUitèn, op én top dulnbewonérs, dié hün nest 'pié#ëri te tnaken in vèrlatéti kónijrtêftholèin Op Texel héb ik verschèidèiië malén mét dé schuiltént bij zö'n. köttijnèn- höMapuitennésfc gézétêli êh hèt is vérmakélijk tè Zién hóé dé jongêft haar buiteil ïèftnèh ais vadêr óf rnöéaér. mét vóér kómèn. Vliegt ér pér ongeluk een meeuw, één schol ekster of .één afidetè grötè Vogel óver dan stuiven zij iftèt één reuze Vaart het hol Weer in en kort daar op komen zij voorzichtig om het hoekje kijken öf hét gevaar al gè- wèkén is..' Ook ah dé weilanden zién wij in déze tijd meermalen tapuiten. Als zij diet over het veld achter insecten W* i .'innmnen «ttto z« op eenkluit.ot op een paaltje met ae staart te wip pen, Aangezien .zij.,nogal schuw van aard zijn, vliegen zij vrij spoedig weg ëti dan valt dè helder witte stuit bi- üóndér in hét oog. in het' najaar weten zij ons wel te vinden. Op het ogenblik hebben mussen, vinken, groenlingen en kneutjes het rijk alleen op de onkruid vélden, dóch wanneer in de loop van deze en de volgende maand de trekvogels door komen dan 'vihdèn déze hun. tafeltje hog' overvloedig gedekt. Trek langs de kust 't Is niét gemakkelijk om over. dè komende zang vogel trek voorspellin gen lé dóén, doch het is aan tè be vélen om aan dè buitenkant van dé stad op heldere ochtenden, vooral in de tweede helft van deze maand, het luchtruim in de gaten te houden, Al zijn wij ruim 30 km van dé kust Verwijderd, toch kunnen wij dikwijls - interessante trék waarnemingen doen. Als wij dezeregels lezen. zullen 'ohzè zomervogels, op een enkele uit zondering na; reeds op wég zijn naar hun winterkwartieren.- Eén tweetal, -fitis en tjiftjaf, hebben de vriende lijke gewoonte om eind September of zelfs begin October hog éen korte afschèidssèvenade te geven, waarnaar ik-altijd met ontroering luister. Het geldt dan .ook- een afscheid voor In eer dan een half jaar. -T Indien de weersomstandigheden het ..toelaten zullpa enkele zwaluwen nog -wel Jot het eind van .deze maand blijven, ofschoon de niassa zich nu reeds buitep onze landsgrenzen be vindt, Sliippen-vctgadering Zöals U wéét, bègón de trék van weidevogels en feitelijk van bijna «Hè steltlopers reeds ift.Juii èft Au gustus ën hétaardigeis. dat sóm mige exemplaren'in het gehéél géén haast hebben' én zich 'vaak weken lang, op een bepaald terrein ophou den. indien daar uiteraard hét nodi- gè voedsel-voorhanden is.-Eén prach- Zeldzame ïachslcrn De interessantste ontmoeting bad ik eind September toen ik pp een paaltje lh hét toafêr, vtafc by de plaats tóóar dié by/tig snippen zaten, êén stèrhijè 'zag zitten. Ik dacht: «Verroest, iitï nóg èën ótsdtéjjéi Dat is tóch buitengewoon laat." U moét wêtên* cfat dèzè vogel?, in de .lóóp ïjan Augustus at uertreiefcen. By na- dérè beschouwing bleefc het toch géén visdiefje té zijn trout de fdeu- ren imn «hanet en poten klopten niét. Het t'isrlie/je heeft namelijk iodè pootjes en een clito gekleurde snavèi ióöoraart alteen de punt mum is êèrtoiji bij déze vogel zowel poten als sitnuêl pikzwart toarèti. De romp ióas ook miitdêr slank dan die van hét tütèrst .ranks viédicjjc. Toen de Vögèl opvloog zag ifc ineens dat hét één iachstern was, dié eigenlijk nop éctdèf naar hét zuiden trekt dan de vlsdtéf. Eén jnèrkitrani'dige Itifzon- déring dtós, ÖoVèndieh ié de lach- sfërii in ÓnS latid eén zeer zeldzame hroedvópèi. jedért enkele jaren broeden soms tivèë, sóms drie paar tjes öji. de Béér aan de Hóek-van HöUóitd fusSên Vele duizenden vis- diéfjès^ gróte sterns en fcnpmeeuu'eu, èödat U zich u.'éi kunt voorst éllen, drtt tic nét deze ontmoeting recht in htyn sas terts. Dé vrïêttdèUjké lórt eitjes zijn évéhèèns ai naar hét zuiden uitge weken èn het wórdt weer Mei eer wij hun gezéllig «töèr-toér-toer" op- niéuw zullen li of én. Hun familieleden, dé gewónè hout duif- èft dé kléine "bösdulf latén óns Jft hét W'htërhalfjaar niét in de steèk én blijkens de kócr-gèluidèn, die zij .af en toe nog laten hóren, moêtèh zij hét lèvèn niet erg somber inzien. Niettemin staan zij op de zwarte lijst, hetgeen wil zeggen, dat ieder, die in het bezit is van, een jacht acté, déze vogels mag schieten. Héél jammer; maar men zegt, dat zij schade toebrengen aan de land bouw. Reigers en aalscholvers prij ken ook al op deze mooie lijst., want men zegt, dat zij schade berokkenen aan de visserij. Overigens staan deze laatsten er een tikje beter op, want zij zijn tenminste in de broedtijd beschermd. A. DE JÓNG Apothekers-nachtdieireti Apothèèk Rembrandt, Rem brand tla an 5; Öeflcn bü ongeval: G.G en GJ3 Tuin laan BU telefoon 69290. üeirt. Openbare Leeszaal ën Biblio theek, Lange Haven: geopend iedëie wéi kdae behalve Maan- daj.) van 930 tol 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en ?-aterdags>- van 7 tot 8 30 Uuf Zondags gesloten. U.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Üam: geopend tedere dag ibèhaivê Maandag! van Z tot 4 uur te dere avond (behalve Donder dags en Zalerdags) van 7 tol 8 30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Ten toonstelling «Ball" Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tót 5 uür, ook op Zondag. Bioscopen: Passage: Alléén 2 uur „Aida". Monopole: 2. 7 en 9 uur, „Dui vels üèf Zee". Voorstellingen: Passage: 8 uur Opera «Bfuilnfl van Figaro" dooi' Forum voor Schiédamsé Kunstkring. Musis Sacrum: 8 uur Operette „Klokken vari CorheviJlè" voor Pers. Ver. van Wilton-Fijcnoar.1 Amsteihrons 8 uur Emigratie- j Voorlichtingsavond dóór Gewest. Arbeidsbureau. Marijke; 1,30 uur .tot 23, uur Ba zar van Anli-Vivisectiever. Volksgebomv: 8 uür film-voor stelling Watch-tower Bible and Tract Society. Blauwe Huis: 8 uur Vara Tèle- visie-club. Hét zes-jarige jongetje Rob by H. uit de Huismanstraat is gistermor gen om négen uur'op de hoek van dé Nassaulaari én Pr. Mauritsstraat aangereden door een personenauto, toen hij plotseling de weg overstak. Met een hersénschudding en vér won dingen is hij Opgenomen in dé Dr Nolètsticbling. Benoemd lol vicaris De Heer D. A. Cazemier, candidaat té Schiedam, heeft een benoeming tot vicaris bij de Hervormde Gemeen te van Zwartemeer aanvaard. WET pad van Schiedams Christelijk Mannenkoor is in de 25 jaar van zijn bestaan lang ntct altyd over rozén gegaan, maar nu lyfct het er toch veel óp of dè glorierijke jarên van de beginperiode zijn teruggekeerd, Er zyn in hèt kóar enkele'oude pétróuioen, clie het bylfje er niet bij liebben neergelegd en uoornt «oor hen moet het u;èt éen bijzondere uoldoening zijn pèiuéest, dé vooruitgang uön de laatste maanden en het succesvolle optreden tjjdènj hét ter ére van Schiedams Christelijk Mannenkoor ge organiseerde jubileumconcert in de Grote Kerk te hébben itiogen beleven. -De GEELGORS broedt Hcuer in dc oliestank van de Vondelingan- plaai dan 'ónder dé zuioeraci4 luchten t'rtn Kethel. De laatste iftoeiHjkhedqn, name lijk de ziekte en het overlijden van dirigent Wim de Röoy. is hét koor uiteraard nog. maar juist te boven. Doof..de steun van het Gewest Zuid- Holland van de groep Chr. Mannen koren in,Nederland is hét koor voor algehele ondergang behoed. Jan v. d. Ree, de bekende zanger, die lang zamerhand oök naam begint te ma ken als 'dirigent, hééft de zrtak ken nelijk met krachtige hand aange pakt, ën het is gebleken, drtt men graag bereid is, zich aan zijn leiding over tè géven. Hét resultaat was, aat de jubiierende verenigingéén Van dè besté prestaties léverde, dié er tjjdérfs hét gistêfaVoftd gehóuden vijf korenconcert te beluister én vie len. De këuÉé was trouwens,, ook uit- Stèkcftd. Tv/ee negfó spirituals, Dié' nênbrocks Vënï creator spiritus, en kele nièüWérè Duitse Wérken en één anoniem Gloria (dit laatste was niét op 't programma vermeld) vormden een goéd samengesteld programma. Er Wèrfl zuiver gèzöngèn. dé voor dracht" was doórvóèld zondér in overdrijving te vervallen en de koorklank als totaal was bêhoör» lyk egaal. Jan v. d. Rhêe dirigeerde even eens het dubbèlmannenkwartet uit Rotterdam Zuid. dat reeds verschil lende malén mét succes is opgetre den. Allicht is dè dirigent bij dit achttal enthousiaste zangèrs al ver der gevorderd met het aankweken van homogeniteit, maar daar staat tegenover, dat déze groep itiindêr uitdrukking aan het gezongene wéét te geven. De zuiverheid van intona- tie was heel goed, beter zelfs nog dan van Christelijk Residentie Man nenkoor. Waarschijnlük heeft men van dit Haagse koor het meest ver wacht en In zékere zin spande het ook wel de kroon. Kwantitatief in iéder geval! Maar wat bij mannen koren altijd zo gauw te vrezèn is, namelijk een vergroving van de voordracht, weet Jan v. d. Waart bij Zijn schare toch ook niet te ontgaan. GOED SPEL VAN „CAECILIA" Voor de leden van' de afdeling OnttciJckclinfl en Amtteement van de Vereniging ^Wilton-F{jenoord'-' .heeft het Gemengd- Koor „Caecifia" Kit Rotterdam, gisterauortd de operette „De klokken van Cornèüille" opge roerd in Musis Sacrum. Hoetuel het toneel eigenlijk te weinig ruimte bood óm het spel volledig tot zijn recht fe doen komen, heeft Caecilia met dere opvoering veel succes geoogst. "Waarschijnlijk hindert het hemzelf niet. Hij zweept zijh mensen der mate op,--^at felle contrasten wel moetpft öh 'aan. Maar frarti. is eon zo onbeheerst forte tpgenovcr een zo fluisterend forte f falset" uiteraard) bepaald niet. Er moet bovendien op gewezen worden, dat: het Residentie Mannenkoor nog de steun had van éen pianobegeleiding <door Anton Goedman), terwijl- alle andere koren alles a cape 11 a zongen. Chr. Mannenkoor Excelsior uit H. I. Ambacht (dir. L. van Noort) en Chr. Mannenkoor De_ Verenigde Zangers uit Pernis (dir. A. den Arend' hadden daar wél wat m'oeitè meè. Excelsior heeft-zeker pogingen in het werk gesteld om ook de voor dracht góed te verzorgen, maar de zuiverheid liet toén teveel té wen sen over om het beoogde resultaat te bereiken. Luisteren naar wat de andere groepen doen 15 hiertegen de enige remedie, die gelukkig, wan neer zij eenmaal goed wordt toege past, altijd helpt! Het is té hopén. dat ook het koor uit Pernis deze raad ter harte neemt. En dan vooral ook- niet te moeilijke werken kiezenl Geen Trösterin Muslk van Brück- fiér. dat terécht "berucht is óm dè lastig te realiseren harmonische gang van zaken. En dan niet te langzaam zingen. Dat maakt de dingen ook ingewikkelder dan ze al zijn. Eigenlijk had dit jubileumconcert een zeskoreneon eert moeten Zijn, maar een koor uit Alblasserdam heeft verstek laten gaan. Het mu zikale slot van de avond is gevormd door een optreden van alle kofen te zamen en de organist Jacques Beckers heeft het orgelspel de „le ge" ogenblikken tijdens het wisselen der: koren opgevuld. - .Namens het Gewest -Zuid-Holland is de avond geopend door de heer J. N. Hagg, die de. jubilaris het koor materiaal van Schuberts Die Al macht aanbood. Voorts gaf Dr. E. J. Oomkes een résumé van de beleve nissen van het koor en vroeg hij een minuut stilte ter nagedachtenis van W. de Jtooy. wiens Nacht" daarna werd gezongen.- Het concert, dat de Grote Kerk geheel vol had doen stromen, werd besloten met een kort woord door de heer A. v. d. Broek, Toén begin van hèt voflg jaar ettkèle Schiedammers met de toenmalige gtn.eente-archivaris, dè heer Van der iPoest_ Clement aan het hoofd^ het plan-Qpvatten om te komen tot een Vereniging van dè Vrienden van hél Stedelijk Museum, óntmoèlté dit plan direct bijval èft bij de oprichting öp ■18 Februari méldden Zich direct al 168 leden, De belangstelling voor het streven bleek groot zodat nog in hel zélfde jaar het aantal léden steeg tot 962. terwijl thans het aantal zélfs 408 bedraagt. Zekér geen slecht' resultaat voor zo'n jonge vèfèniging. Museum-vrlènden. Voor deze film bestond aanmerkelijk groter belang stelling dan voor 'de vergadering, Cinèast Nicola Dfacüliè heeft in deze rolprent dé artisticiteit van het kunstzinnige volk van Bal: móói we ten te pakken op het celluloid. Een zorgén-vrij volk, dat feest om de kunstzin uit te leven en om zich vrij te houden van dè angst voor goden èn demonen. Éen intéressante docu mentairs die door de velé aanwezi gen met belangstelling is gevolgd. Men is dan ook wél té voren „opge warmd" door de uitstekende ten toonstelling over Bali, die nu nog in hèt Museum wórdt gehóuden. Dit wérd gememoreerd doojr dé voorzitter drs S, Kamstra tijdens dè jaarvergadering die gisteravond in dè Aula van hét Stedelijk Mufeèum is gehouden. Het bestuur kwrtm direct na de oprichting in actie cn nog in het Zélfde'jaar kónden drie cortcerten, een Indonesische dans avond wöt'den gègèVen terwijl er verder twéé films werdén vertoond èn eèn lèzing gehouden. - Deze activiteit ïb, zoals onze lezefs hébben kunnen merken, dit jaar voortgezet, zodat de Museum-vrien den thans een grote rol spélen in het culturele leven in onze stad. Uit het jaarverslag van de pèn- ningméesteresse, mej. S. dé Graaf bleek, dat de vereniging er ook financieel niet slecht-voor staat. Hét batig saido over het jaar 1954 be draagt wel is waar maar enkele gul dens, maar daar tegenover staat,, dat er een aardig reserve-fonds is ge vormd, bestemd voor de aankoop van kunstschatten voor het Museüm, Door het gemeentebestuur werd bij financiële moeilijkheden een tege moetkomende houding aangenomen, welke steun ook dankbaar ié geme moreerd. Nadat de kas-commissie het vcr- ag in orde had bevondenen de twee aftrèdèndè bestuursleden, dé heren P. Hèystèr én S. dè Vries wa ren herkozen kwamen' nog enkele wijzigingen van hèt Huishoudelijk Reglement aatt dè orde, Hierbij is vastgesteld, dat minderjarigen als lid kunnen .toetreden tégen een geredu ceerde contributie van 1. Feestend Baïi Na deze korte vergadering werd de documentaire film „Bali, eiland der Goden" vertoond, welke fihn was verkregen door dé medewerking van conservator, D. Sehwagei'mann, die do adviseur Is van de vereniging-van GEBOREN: Gerard R. J, L. M., z. v. W. van der Horst èn M. E. Born; Hans, z. v. L. Herkclman èft J. Korporaal, wonende te Schie dam: Aren J.. z„ Adrianrt A-, d., Maria li.." d. v. J. Versluis en J. Korporaal (drieling), wonende te "Vlaardingen. De Jeugdring van het Hervormd Meisjes Verbond Schiedam hield gis- terén een filmavond in Irene, waai de film „Eenzame Vrienden" werd vertoond. Een film. die al enige jaren mee gaat, heeft dc geschiedenis van een Jongen uit Ohio met een herders hond tot onderwerp. De jongen is Op 18 Oótobcr a.s; zal het startschot klinken vóór het seizoen '55—'58 van de N.T.T.B. Dan zal hel witte balletje weer ontelbare kéren over het nèt vliegen. De stedelijke verenigingen hebben zich reeds ingesteld op het sei zoen. Er zijn al oefenwedstrijden gespeêld en de laatste voorbereidingen worden getroffen. Het materiaal wordt nog eèns aan een laatste inspectie onderworpen. Kortom er is momenteel in de tafeltenntswereld een ner- veusé' stemming. Men weet echter nog niet in weike afdeling men speelt en welke verenigingen in die afdeling zijn ingedeeld. Dit is pas énige dagen voot de-eonip. bekend, Over hèt algemeen néémt de be langstelling Jn Schiedam voor dé ta- feltcnnisspört nog steeds toe. Er doen door een gezin geadopteerd en houdt idit jaar vier teams meer ftiéè aan dè er stiekum. tegen de wil van zijn i competitie dan Vórig jaar. NOAD zogenaamde vader een hond op na. i neemt .deel iftet "negen tóams^ TCK Als de vader de hond wil dood schieten gaan én de jongen én de hond er vandoor. De opvoering, die vanavond her haald zal worden in. Musis Sacrtun, zal in tótaal drie maal in Schiedam, tweemaal in Rotterdam, éénmaal in Vlaardineén. en éénmaal in Rotter dam-Zuid vertoond, worden voor Wilton, zo deelde de secretaris van O. en A.,- de - heer J. v. d. Broek- in zijn openingswoord mee. Hij sprak er zijn verheuging over uit, dat de belangstelling voor deze opvoering zo groot was. Het leden tal van O. en A. nadert dc 1700 bij de aanvang van het seizoen zijn er nog 60 nieuwe leden bijgekomen en het ziet er naar uit dat het volgende seizoen achi in. plaats van 2even avonden zullen moeten wor den gegeven. Als men bedenkt dat elk lid twee kaarten heeft gekre gen, dan zullen er in totaal zo*n 3400 mensen de operette gaan zien. Om in' de." juiste stemmingte ko,- rhen, kreeg het publiek eerst de ouverture op de plaat ie horen. -Maar toen was het toneel dan ook onmiddellijk overvol met de men sen van Caecilia, die in kleurige klederdrachten en met goed ge- .schoolde stemmen .de -geschiedenis, rónd de jaarmarkt van# Corneville met de spookgeschiedenis op het kasteel cn de verwisseling van Ser- peloite en Germain e, de eigenlijke dochter van de graaf De Lucenay, gestalte gaven. Het is een ingewik kelde geschiedenis, die aan deze operette van Robert Planquette ten grondslag ligt; een geschiedenis, die moeilijk na te vertellen is. Uitein detijk trouwt de markies van Cor neville dc echte dochter van de graaf en de klokken van Corncvil- ie, die volgens de door Germain e gezongen legende bij de komst van de markies vanzelf gaan luiden, kondigen de verloving aan van Henri, markies de Corneville. en de nieuwe burchtvrouwe. Clemence Lucïenne, gravin de Lucenay. Onder regie van de heer J. Groe ne weg en niet te vergeten met de uitstekende piano-begeleiding van de directeur zelf, de heer H. Kocl- ma. Heeft Caecillia zich op ver dienstelijke wijze, van haar moeilij ke laak gekweten. Het koor streeft zichtbaar naar een hoger plan en bereikt voor een amateurgezelschap goed e^, resultaten. Dat' de aanwezigen zich uitste kend vermaakt' hebben, bleek -wel uit het hartelijk applaus aan.-hct slot en Ready niet ieder zes teams. Wilton met vier, PTTS met, drie en TSF met een team, Van onze eerste klassers TCK. De presidente van de Jousdrlng. NOAD cn Ready zullen wij dit sei- -ur A tv,,.,., *«...,0 zoen wel geen grootse prestaties kun- mej. M. v. d. rouw. sprak de meisje,wn vertt4chl<,?,, TC^. dat uUk0mt toe en zette het doel van de verom-:met Lock Verluide, Jan Plooy en ging uitéén. Ze constateerde, dat er Whn de Winter kon zich vorig jaar verschillende nieuwe gezichten in de zaal waren, wat hopelijk aanleiding zou zijn tot vermeerdering van het ledental. is met moeite uit de staart van de af* deling werken. Plooy is nog, een jon ge speler maar Ver! inde heeft toch zijn beste tijd gehad en het zou voor TCK zeer prettig zijn als zij voor hem een jeugdiger speler op konden stellen. Ook NO AI) is dit seizoen erg ver- zwakt, hot mist voor dit seizoen twee spelers uit bet eerste team. Jan Mcul. j dijk en Jan Verstegen die momenteel i hun dienstplicht vervullen. Nu zijn Bloemenschikken is een interes- twee spelers van resp. 16 en 15 jaar santé bezigheid cn zelfs van een j in het eerste team opgesteld. Het zijn eenvoudige ruiker inheemse bloemen i aaan v. d 0ever cn Dik Aaldijk. Het is een fraai bouquet te maken. Dit opent' wel mogelijkheden voor de toonde de Schicdarnse bloemist, de toekomst, maar NOAD 2a! toch wel heei J J. van Dijk Jr. Woensdag- met zorg de prestaties van zijn eerste avond aan de leden van de Vrou- i team 'volgen. Want. of deze jongens wengrocp van het NVV. Ook de ai direct kunnen «aanpassen aan verzorging van de planten word jhct ccrste kla;. pcU v.lU te be. door dezc sprckci ondei de mupa Kees Marijnim die ais derde genomen. Veel konden dc vrouwen du team completocrt moge_ ^,^ezCK^C^!}lbi^?e.r,nnfd 'S ilük door zijn routine zijn tenmgeno- Geeombinteid, u ant \ooiaf \veid tcn no„ w-at kunnen opwerken, een huishoudelijke vergadering ge- houden, die een vlot verloop had. Ook Ready gaat met zorgen het Daarna toonde de heer Van Dijk niet nieuwe seizoen in. Van dit team alleen een vaardig vakman, maar draagt Andre Gouka momenteel-de ook een vlot causeur te zijn, Hij ver gat hierbij dc lichte noot, de scherts niet. Nadat hij zijn gehoor verteld had hoe men de bloemen het langst kan bewaren en eventueel .dc fraaie exemplaren zonder houdbare stee! op een drïjfschaal kan plaatsen, had hij het aardige idee om het meege brachte bloemcnmateriaal aan de dames te schenken. Namens allen bracht voorzitster mevrouw Brand hem hiervoor dank en zij sloot hier mee deze geanimeerde bijeenkomst. Öp '18 October houden de NVV- vrouwen in' het Volksgebouw hun jaarvergadering. apenrok, zijn plaats wordt ingeno men door Ben Foets; Wim Bruning, de sterkste man van Ready, zal ver moedelijk in Januari zijn dienstplicht moeten gaan vervullen, terwijl Ar nold Braak 14 October voor herhaling in dienst moet. We zijh dus benieuwd in hoeverre onze eerste teams zich zullen houden. PTTS dat-gepromoveerd is naar de .tweede klas, komt met de oude sa menstelling uit. Cor Piuym, Bram Luteyn en Maarten Groenewea zul len bun weg in deze klas wel vinden. Dit team is In staat om dit seizoen bijzondere prestaties te leveren. Wilton dat zoals algemeen werd verwacht bij keuze zou promoveren lh verband met uitbreiding van de tweedklas. zal het nog eefts ih dé derde klas moeten proberen. Deze promotie bij keuze zb! bij het bekend Worden van de indelingen nóg wel veel protesten bij de diverse vereni gingen opleveren. Op succes moei men echter maar niet rekenen. Dit zal wel niet baten, hoe sterk men ook staat. Wilton zal echtèr dit seizoen heèl hoge ogen gooien. Plet Boer is thans dc gelederen van Wilton ko men versterken, hij speelt thans met Maasén, v. d, Brink en Groeneweg in het eerste team van Wilton, TSF dat dl. jaar voor de tweede maai aan de competitie van de NTTB deelneemt komt met de volgende spelers uit: Hulzer, Schoonenveld en v. d, Velde. Ballijns Is hier niet op gesteld. TS Fzal dit seizoen in de vierde of vijfde klas uitkomen. Wij hopen dat het vour dc Schié damsé verenigingen' een succesvol seizoen zr.l worden ondanks de moei lijkheden waarmee diverse vereni gingen tc kampen hebben. Tweemaal 600 kinderen hebben gis termiddag intens meegeleefd met de belevenissen van „Ezeltje Bim„' de film die ter gelegenheid van het a.s. jubileum van het N.V.V. voor de kin deren in Musis Sacrum werd ver toond. Van louter opwinding bij de achtervolging van het ezeltje'in de boten klonken er luide opmerkingen en kreten door de zaal. Ook de an dere filmpjes over de school en het circus en dc aardige tekenfümpjos vielen bijzonder in de smaak. Nog helemaal „weg" van hetgeen ze ge zien hadden, vielen de kinderen (van 6 tot 12 jaar) bij de uitgang in de volgende verrassing: een zakje snoep, dat de jongsten buiten vol enthou siasme aan hun wachtende moeders toonden. De organisatie van het feest was in prima handen bjj de Vrouwenbond. De voorzitster van de Vrouwenbond, afdeling Schiedam, mevr. E. Meijer— y. d. Velde, vertelde de kinderen iels over het aanstaande jubileum van het N.V.V. De Schiedamse afdeling van de Alg. Nederlandse Kruideniers Bond zal óp Woensdag 12 October aan- vangehde 8 uur een vergadering hóuden in Tivoli, Nieuwe Haven 237. Hierbij zal door de heer Koote uit Rotterdam gesproken worden over „Vacantle voor de Schiedam-* se kruidenier". Óp dit punt zyn de Schiedamse kruideniers .wel stiefkinderen, wént hiér bestaat nog geen vacantie-regeling zoals in Rotterdam en Vlaardingen. Men hoopt nu óp dezevergadering tot eèn gezonde regeling tè kómen, opdat óók dè Schiedamse kruide niers in. 1956 met vacantie kunnen gaan. Dinsdag j.l. .werd de tweede ron de voor de winterwed strijd ge speeld. De uitslagen waren: le groep: BijlooPenning 01; ReltsmaMeijer i0; v. d. Velde Groen Sr. 0—-1; den UijiJanssens VtYV, EeringVan Eden 1—0. 2e groep: DonkhorstAhrens 1—0; van Éttèn—Hersbach uitgest.; Kleij- lieegImmerzeel 'A; Groén Jr. —Malkus 10; Brouwer—van Groot- véld 10. 3e groèp: BéttenSlavenburg H"—Vit van "DijkZonneveld 10; SlagmolénSmit uitgeest; Koster— Marbus 10. 4è groep: TimmersVoogt 01; vrtn Leerdam—van Dalen 1—0;. SmitsParmet afgèbr.; Harteveld—- dè Boer afgebr. Tn dè> pêrcentagewèdstrijd werd sléchts één partij gespééld, Van Et- ten nam hét op tégen Stahliè. Uit slag: 1—0. :tt)TTEKUAM Aan het buizennet van de drink waterleiding moeten enige werk zaamheden worden verricht. Als ge volg daarvan zal de druk van het water in het Noordelijk stadsge deelte gedurende de komende dagen lager zijn dan normaal. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Nederiandsehe Orenjevereeniging recipieerde het bestuur gisteravond in de Blauwe Zaal van de Beurs. Eon groot aan tal leden en vertegenwoordigers van Oranjeverenigingen bezocht de sfeervolle receptie. Zij sprrtken de voorzitter, de heer L. Bruning en zijn medebestuursleden toe en- boden- bloemen aan. Eind October zal de eersle paal worden geslagen voor déze nieu we fabriek ran 'cfe Gtosindttsirie Pieterinnw, N.V. Zij wordt ge bouwd aan de Jan van Riebcelc- zceg te Schiedam. De gevel, .krijgt èèn breedte ra», zeventigmeter, de diepie van het. pand wordt voorlopig 56 meter. Terreinen voor toekomstige Uitbreiding zijn be schikbaar, Architect van hèt. gé- bouw ts dè heer J. Dekkêr te Hazerswotidé. De RK bouwvereniging „Voor hét Huisgezin** zal In Pendrecht 152 wo ningen gafta" bouwen, te weten 56 eenge2imhüizen, elk plaats biedende aan acht personen en 96 galerywo ningen in twee lagen, wélke wonin gen bestemd zijn vnor vijf personen. Voor 'de eengezinswoningen zijn verkavelde en. voor de gala rij wonin gen gemeenschappelijke tuinen ont- V-o'rpen. In het bouwplan zijn "veer- Ren garages opgenomen. Het wérk zal wordèn ui tóe voèrd 'door Van Vliet "en Van Dulst's Böywbèdrïjf n.v. voor 2.598.6ÖÖ,—Dè totale s'tichtingskosien 'zijngeraamd óp bijna drié én ééft half millioen gul den. Dè hurèft Voor dè ééngezins woningen zijn vastgesteld op 14. pér week en de galarijWoningen óp 13.70. le verhogen met 1.10 res pectievelijk 1,85 Wegéns de gebrui kelijke bijkomende kosten. Dg gara ges zullen tègèn ƒ5,50 per week. moé ten worden verhuurd. B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor aan dit bouwpro ject financiële medewerking te ver lenen. Zuldwijk krfjgt eèn WMkgebóuW. Als de gemeenteraad accoor d gaat met het voorstel van B. en W. zal er een tijdelijk gebouw worden, ge plaatst, met een zaal Wélke ïn twee gedeélteft kan worden gesplitst en waarin 259 personen een plaats kun nen vinden. Het gebouw zal voorts een leskeu- ken en een paar andere vertrekken bevatten. De kosten worden ge raamd op 100.000. Het plan is uitgewerkt in overleg met de Zmdwjjkse Gemeenschap, welke vereniging onder bepaalde voorwaarden ook de exploitatie ter hand zal némen. Over scheepvaart vraagstukken OOSTENDE..Met het oog op de aanstaande bijeenkomst te Parijs van de scheepvaart commissie, waar vertegenwoordigers van regeringen, arbeiders cn werkgevers van talrijke landen scheepvaartvraagstukken zul len bespreken, om deze vervolgens aan het Internationale Arbeidsbu reau voor te leggen, zijn op 3, en 4 October te Oostende, op initiatief van de Internationale Transport ar beidersbond, vergaderingen gehou den onder voorzitterschap van dè neer Tom Yates (Groot-Brittannië). Het doel \ran deze bijeenkomst was de houding van de zijde der vak verenigingen te bepalen en de ver tegenwoordigers aan te wijzen.die de bijeenkomst van de commissie zullen bijwonen. Van de behandelde punten kun nen onder meer genoemd wordèn, het aanmonsteren van ontheemde zeelieden, de behandeling van zee lieden in de buitenlandse havens en het invoeren van een internationaal paspoort. De Rotterdamse rechtbank heeft hedenmorgen de 39-jarige -werkster E S.-O veroordeeld tot zes maan den met aftrek, waarvan twee voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. Veertien dagen geleden had de of ficier zeven maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaar delijk met éen proeftijd van drie jaar tegen haar geëist, wegens dief stal van ƒ400,— uit een van haar werkhuizen. SCHIEDAM Japonnen - De«*-piêees Rokken - Blouses, enz. Zijden en Wollen Jersey Cóektailjurkjes - Peig noirs voor de kille och- tenduren. ZIE ONZE ETALAGE ZIE ONZE COLLECTIE DAMESMODES Lange KorkstraRt 19 Telefoon 66135 DAN NAAR O. DE BKUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Te koop aangek. Mica vóór haarden en ka chels. 80 verschillende maten. Lage prijs. Plaatjes asbest, vuureement, kachelkit enz. Frans v, Thienen, Broers- vel d 123, Tel. 69799. Prima rubber tochtband f 0.25 p, m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel.,69789. Te huur aangeb. Vrü bovenhuis te huur aan geboden, huur 41.40 per mnd. 2 kamers, keuken, zij kamer. 2 slaapkamers on bergruimte. Omg. Warande, Schiedam- Br. no. 3337 bur. van dit blad. Nummerbneven die naar ons oordeel niet bonafide op da inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1