Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Be bruiloft van Figaro voor Schiedamse Kunstkring Firma Th. J. L. v. d. Berg in nieuw kantoor-complex Eert gewaarschuwd SVV trekt naar Alkmaar Rheden - onbekend team - komt naar Damlaan Merkwekker H. Th. v. d. Vlerk Zware strijd tegen Haagse elftallen te verwachten AAN DE LANGE NIEUWSTRAAT De Gulf OU Nederland breidt zich uit in Schiedam ■HHhSSSSQHHnKB Opening vleugel dr Nolet-stichting Fietstas gevonden met sigaretten Klein program dit weekeinde SVDPW gebruikt het eigen veld Dierencollecte Lezend Schiedam in September Klaverjasconcours bij jubileum van Pers. ver. G.T.B. f 7.45 AGENDA Ernstig gewond bij valpartij Fles zoutzuur over de straat HANDBAL Gezelschap Forum in Passage morgen Wie heeft iets verloren Vrouw aangereden door personenauto Rectificatie Bazar van Anti- Vivisectie Burgerlijke Stand '2 --- Vrijdag 7 October 1955 De C. V. Th. J. L, yan den Berg- (in eternlet en board) van de Admiraal de Knytcrweg zal binnen afzienbare tijd baar zetel in Schiedam gaan verplaatsen liet ligrt n.I. in liet voornemen van de Botterdamschc Bank N.V. om in samenwerking met C. V. Th. J. L. van den Berg een nieuw kantoren-complex te bouwen aan de Lange Nieuwstraat op de plaats van de oude Loopuyl's Bank en het z.g. „Rowallenhuls" met annexen. Dezer dagen is namelijk de koop tot stand gekomen. De reden van deze verhuizing is de volgende: De Gulf Oil Nederland N.V., wier belangen In Nederland zich in zeer gunstige zin blijven ontwikkelen, zoekt reeds geruime-tijd naar mo gelijkheden haar bedrijf in Schie dam uit te breiden. De oplossing van dit probleem was niet zo eenvoudig en tenslotte heeft de Gulf 0«I Nederland N.V. contact opgenomen met de CV. Th. J. L. van den Berg. De Gulf Oil Nederland N.V. zoekt thans haar uitbreiding in die rich ting, dat zij de terreinen met op stallen aan de Admiraal de Buy ter straat ie Schiedam, welke de C.V. Th. J. L. van den Berg drie jaar lang heeft bezet, heeft aangetrok ken, waardoor de door haar ge wenste expansie in Schiedam zal kunnen worden bereikt. Aan de andere, kant bracht dit voor de C.V. Th. J. L. van den Berg grote moeilijkheden mee, omdat de verdere ontwikkeling van de In- dustriegrond in Schiedam geen ge lijke tred heeft gehouden met de ■gronduitgiften, die dit jaar hebben plaatsgevonden. Het was dus voor de C.V. Th, X Ij. van den Berg eenvoudiger gezegd dan gedaan om deze dienst aan de Gulf Oil Nederland N.V. te bewij zen. vooral omdat de firma Van den Berg wel graag blijvend in Schie dam gevestigd zou zijn. Tot plotseling de bovengemelde goede mogelijkheid voor de firma Van den Berg zich voordeed. De firma Van den Berg heeft nog steeds haar hoofdkantoor aan de Coolsingel Botterdam, maar zij ziet zich toch binnenkort genood zaakt om het gebouw, bet oude pand Handel en Nijverheid, dat zij Advertentie l M Kent U uit ondervinding het verdrietige gevoel, als een van- Uw kinderen bij' het heipen met de afwas In zijn enthousiasme iets te hard handig op het stenen aan recht zet? Of dat U zelf door de drukte iets uit de handen laat glip pen, en zodoende'Uw mooie servies of glaswerk in de vuilnisbak moet verdwijnen? Op zo'n ogenblik was het U véél waard geweest indien ,U dat had kunnen voor komen, maar toen was fiet al gebeurd. Een schiximplastis. afdruip- mat maakt Uw aanrecht zo zacht ais eên bed en voor komt schade aan Uw ser viezen en glaswerk. Door deze Prijzens/ag" komt er ook op Uw aanrecht'en op dat van al onze klanten zo'n schuim plastic afdruip- maj, vooral nu wij ze U kunnen aanbieden voor min der dan de helfi van de prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van een grote partij schuimplastic afdruipmatten in geel» blauw, groen en terra, Yoor een ongekend lage prijs» voor nu heeft betrokken te verlaten, om dat dit moet worden afgebroken. Het voornemen bestaat nu om het hoofdkantoor, dat thans aan de Coolsingel is gevestigd in het nieu we kantorencomplex aan de Lange Nieuwstraat onder te brengen. De architectonische verzorging van het complex, dat door de C.V. Th, J, L. van den Berg wordt be trokken is in handen gelegd van de heer 5r J. J. Tuynenburg Mays, die ook het complex aan de Admiraal de Ruyterstraat heeft verzorgd en die ook de directie voert over de bouw van het nieuwe complex Scheepswerf de Jong ta Schiedam. WINKELCENTRUM BINNENWEG, T*L 231601 Naar wij vernemen zal de nieuwe vleugel van de dr Nolet Stichting, vier verdiepingen hoog en gelegen aan de Stadhouderslaan op Donder dag s December officieel ingebruik worden genomen.- In Kethel is gistermiddag een fietstas gevonden met negen sloffen Amerikaanse sigaretten er in. Nade re inlichtingen verstrekt de politie post Kethel. Korfbal Hoewel het er naar uitziet, dat het komende weekend niet zo gun stig zal zijn als de laatste weken wat de weersomstandigheden betreft, vertrouwen we er toch maar op, dat dc korfballers toch nog aan bod ko men. Het programma is ditmaal niet groot. Van de eerste twaalftallen komt alleen Succes binnen de lij nen cn nog wel tegen De Spartaan te Rotterdam, welke club tot dusver ook nog puntloos is. Van deze ont moeting hangt voor beide partijen veel af. want de winnaar kan zich j weer wat veiliger voelen. De presta- ties van onze stadgenoten bleven tot dusver beslist onder de maat en we menen stellig, dat de blauwwit- tcn meer in hun mars hebben. We zien daarom de strijd met enig ver trouwen op een goede afloop tege moet. Voor de reserve twaalftallen zijn i vastgesteld Rozenburg 5Succes 2. Schiedam 2—W.I.O.N. 6, Charlois 4 Schiedam 3, Eureka 4Succes 3 en Kwiek 3—O.D.I. 3. j De adspiranten komen in de vol- I gendc wedstrijden uit: Spangen B— Succes B; T.O.P. a—O.D.I. a en T.0.1 P. c—O.D.I. b. i De rood-groenen gaan Zondag op bezoek in de kaasstad Alkmaar, waar vorige week Willem II voor 't eerst werd geslagen en waar de Til- burgers verrast werden door een enthousiast en fel attaquerend Alk maar-elftal. Een cn ander houdt voor de SVV'ers een ernstige waarschu wing in om Zondag terdege waak zaam te zijn. De Aikmaardors beschikken over een hecht verdechgingsblok. waarbij echter snelheid niet de sterkste zijde is, zodat de S.V.V.-voorwaartsen de ze reuzen-verdediging alleen schaak mat kunnen zetten met een over vloed van tempo in hun aanvallen. Ook de S.V.V.-verdedigers zullen in Noord-Holland hun handen vol heb ben aan de Alkmaarse Smitten. De verdedigers van S.V.V. hebben het 1.1. Zondag, vooral na de rust uit stekend gedaan en wanneer zij met de nodige bezieling cn zelfvertrou wen naar Alkmaar gaan. dan kun nen en moeten zij het klaren met deze aanvallers. In deze competitie zijn de doel- De 2—0 overwinning van Hermes- sprong te nomen. Dan was er hele. DVS op de Zwolse Boys blijkt ach-maal geen doorkomen meer aan ge- teraf toch wel een behoorlijke pres- weest. Dc overwinning van Hermes tatie to zijn geweest. Men komt tot deze conclusie bij het bekijken van de ranglijst. Het valt op. dat de Zwolse Boys na 4 wedstrijden als doelcijfers noteren 2 voor en 3 tegen. Dit bewjjst, dat de Zwollenaren over een moeilijk te passeren verdediging beschikken en bij hun wedstrijden daarin ook het zwaartepunt plegen is dus uitermate nuttig geweest. Na een week rust ontvangt Her- mes-DVS Zondag a.s. een nieuw ge. zicht, nl. Rheden. Deze onbekende ploeg heeft de laatste jaren naam gemaakt door een uiterst snelle op gang, met als laatste succes een kam pioenschap in de 2e klasse. Dit sei_ zoen hebben de Oosterlingen nog te Jeggen. Onze stadgenoten hebben j niet veel moois laten zien, doch de dit ook ondervonden, want hoewel de blauw.witten de betere ploeg vormden, hadden zij moeite genoeg het vijandelijke net te vinden. En iedere voetballiefhebber weet, wat er was gebeurd, indien de Zwollena ren kans hadden gezien een voor- Tot op heden zijn de voetballers, wat het weer fen de toe- stand van de speelvelden betreft wel wat verwend geweest.komt stadgenote svv 3 om 10 uur tt j -i naar de Damlaan. Dit wordt een Het weer ziet er voor het komende week-eind met zo rooskleu- interessante ontmoeting, rig uit; mocht het niet veranderen dan kunnen er wel eens vreemde uitslagen uit de bus komen, In ieder geval dienen de spelers erop voorbereid te zijn, dat zij op zware en misschien wel gladde velden moeten spelen. verwachting is, dat, indien deze ploeg wat gewend is in haar nieu we omgeving, de successen zullen komen, punten extra veel waard en indien S.V.V. haar positie in de kopgroep van deze hoofdklasse wil benouden dan zullen zij Zondag met beide punten naar Schiedam moeten te rugkeren. Laat men in S.V.V. dus de "doelpuntcnmolen maar eens extra smeren, zodat deze in Alkmaar op volle toeren draait, want het zal nodig zijn. De leiding van deze wed strijd is in handen van scheidsrech ter H. J. Veldhuizen. De S.V.V.-réservcs: S.V.V. 2 krijgt Zondag wederom bezoek van Haarlemmers. Ditmaal is het R.CH. 2 dat op bezoek komt en ook deze wedstrijd kan zeker inter essant worden. Hopelijk hebben de S.V.V.'crs ditmaal meer succes tegen de Spaarnestadbewoners en kunnen zij de volle winst binnen halen. Het aanvangsuur is 12 uur. S.V.V. 3 gaat op bezoek bij Hermes D.V.S. 3. hetgeen dus een plaatse lijke derby wordt waarvan de uit slag nimmer te voorspellen is. SVV 4 speelt eveneens thuis tegen COAL 2. voor deze reserves is het zaak weer eens met een overwinning, uit de bus te komen. Deze wedstrijd be gint om 10 uur. Het dier is dienstbaar aan de mens: maar daarom is het niet een machine, waar mee wij naar goeddunken kunnen handelen; het is een levend wezen, waarvoor de zorg m onze handen is ge legd Dc stichting van een te huis voor verwaarloosde die ren verdient dan ook ons al_ Ier medewerking. Werkt daarom allen mede. als collectant of door Uw gave, om dit doel te bereiken. De collecte voor de Dieren bescherming op a.s. Zaterdag beveel ik van harte bij U aan. De Burgemeester van Schiedam. Mr X W, PEEK. Over de maand September zijn door de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in totaal 19.511 boeken uitgeleend (vorig jaar 19.504), te weten 9,460 romans. 4.924 studiewerken en 5.127 kinderboeken (vorig jaar respectievelijk 9.681, 4.777 en 5.046). Deze uitlening is als volgt ver deeld (tussen haakjes staan de aan tallen van vorig jaar September): Centrale Bibliotheek. Lange H.a- ven: 6.351 romans en 3.769 studie werken (6.131 en 3.508); Filiaal Dwarsstraat: 310 romans. 74 studie werken en 107 kinderboeken (435, 93 cn 108); Filiaal Lorentzlaan: 1.572 romans, 888 studiewerken en 636 kinderboeken (i.734, 981 en 583); Jeugdafdeling: 2.172 kinderboeken en 1.076 kinder-studieboeken (2.220 en En dit houdt een waarschuwing S? l^B^Lkcn^n voor Hermes in, want de jongens zullen er goed aan doen met een herstel van Rheden rekening te hou den en goed voorbereid op heftige tegenstand het veld te toetreden. Doch normaal gesproken, moet Hermes deze ontmoeting kunnen winnen en dit betekent dan tevens, dat Hermes dan vaste voet heeft in de kopgroep. De wedstrijd begint om 2 uur en wordt geleid door de heer M. Schings uit Kerkrade. Het 2e elftal boekte wederom een mooi resultaat door met 4—0 in Gouda van ONA 2 te winnen en daarom geven we de reserves een mooie kans a.s. Zondag te Haarlem tegen Haarlem 2. Het derde elftal deed van zich spreken door Feyenoord 3 op het Stadion met 31 te kloppen. Zondag derboeken (764, 106 en 699); Uitleen, post Weeshuis: 273 kinderboeken (178); Uitleenpost Ziekenhuis: 273 romans en 12 studiewerken (296 en 14)Correspondentschap Maasdijk: 282 romans, 56 studiewerken en 108 kinderboeken. Het aantal houders van leeskaar- ten bedioeg 4.014 (vorig jaar 3.879). Het boekbezit was eind September 50.299 (vorig jaar 50.284). Demos 2 ontvangt SFC 3 zijn benieuwd naar deze SFC 2 ontvangt Roga 2, en wij uitslag. ZATERDAG-AFDELING GTB moet Zaterdag op bezoek bij VVOR. Wij zouden geneigd zijn, de mensen van de Techn. Dienst „be terschap" toe te wensen, want tot op heden hebben zij nog geen en kel puntje in de wacht gesleept. Zijn er „technische" storingen bij de GTB-spelers? Deze moeten zij als mensen van het „vak" toch kunnen wegwerken. Het 2e elftal van GTb speelt te gen de stadgenoten FPSC 3 en GTB 3 tegen DOS 3. PPSC staat voor een uiterst moei lijke taak. Het gaat op bezoek bij Sportlust '46. De spelers van dit elf tal blijken ware goalgetters te zijn; in vijf wedstrijden scoorden zij 26 doelpunten! Wij zijn benieuwd of PPSC hier paal en perk aan zal kunnen stellen. Het blijft een moei lijke opgaaf voor de Schiedammers. PPSC 2 speelt thuis en ontvangt Zwaluwen 4. In de lagere regionen van de KNVB zien wij in de 3e klasse A een thuiswedstrijd voor Excelsior '20 tegen Postduiven. Door het ge lijke spel de vorige week tegen Westerkwartier, is Excelsior 2 pun ten achterop gekomen bij koploper Vios. Niettegenstaande dit, bezetten de Schiedammers een goede twee* de plaats. Postduiven hebben uit 4 wedstrijden 3 punten minder dan Excelsior, zodat het voor de Schie dammers geen onmogelijkheid moet zijn op eigen terrein een overwin ning te behalen. Excelsior 2 gaat op bezoek bij Neptunus 3. terwijl het 4e elftal van de „drietanders" jjaar Schiedam komen om tegen Excelsior 3 te spe len. In 4 F gaat Schiedam op bezoek bij Dïrksland, Schiedam heeft uit 3 wedstrijden één punt meer dan Dirksland, zodat het in deze uit wedstrijd oppassen geblazen is. Mochten de Schiedammers winnen, dan hebben zij redelijke kans iets omhoog te schuiven. In dezelfde afdeling speelt DRZ thuis tegen Rockanje, de vereniging waarvan Schiedam Zondag 3.1. heeft j WRcc ho,nöL- wi gewonnen. DRZ heeft die dag geen ^?ssM|aa* °P ar.£*e n?t h! goede beurt gemaakt tegen HWD pesde, Het zal daar anders uit de door met 4—2 te verliezen. HWD naai behaalde hierdoor haar eerste punt- P®?**ri jes. DRZ zal dus terdege moeten ffan'i oppassen, anders zou het nog verder _£"s op de lgst omlaag gaan. De spe^ andpr vaatlR *ptaDt moeipn word*n Iers van DRZ 2 zijn vrij en kunnen c- - dus de mannen van het eerste ko- j Drcnsen- men aanmoedigen. Voor de SVDPW in 4 G zal het Zondag een. feestdag zijn. Voor de aanvang van de 'wedstrijd legen DHs zal het nieuwe terrein aan de Parallelweg op feestelijke wijze geopend en in gebruik genomen worden. Daarna zal de derby SV DPWDHS gespeeld worden. DHS slaat met 5 punten uit 3 wedstrij den op de derde plaats, terwijl SV DPW een gemiddelde van één heeft. Het zal dus een spannende wed strijd kunnen worden. AFDELING ROTTERDAM In de kopgroep van 1 A zien wij op de resp. 2e en 3e plaats de Schiedamse verenigingen Mart'mit en Ursus. De eerste nog ongeslagen met 8 punten uit 4 wedstrijden, terwijl Ursus slechts één puntje T, minder hoeft. Martinit zal a.s. Zon- I Scmeatnnse Kunstkring is de dag in het Volkspark Hurricanes y*ens ee^ operagezelschap uit ontvangen, terwijl Ursus naar Oud- 1 r. r Beijeriand gaat. Begrijpelijk kunnen i te nodigen, m vervulling ge- de resultaten van deze verenigingen s gaan. Donderdagavond StTOOm- op a.s. Zondag wellicht grote ver- - Pntsnnpfhpater rol mu*ip]c- anderingen in de ranglijst brengen. ae rassagemeaier 101 mu~ieh. In ieder geval is het ook in deze en operaliefhebbers, die er zich afdeling weer spannend. - Martinit 2 speelt thuis tegen RCR- DKS 2. Verder ODI 5—Martinit 3 en Martinit 4Zwart Wit 3. Het tweede elftal van Ursus gaat even eens naar Qud-Beijerland tegen het 2e elftal spelen. strijd1™ TOéf'tSm EcS.ZtaOericd met het operagezelschap Fo- de tot nu toe behaalde resultaten rum, dat na vele gedaanlever- rekpnpn wii nr» een overwinning 12 Ook het vierde boekte haar eerste winstpunten cn het was meteen raak. Met een 122 nederlaag werd DEH 2 naar huis gestuurd. Zondag krijgt het 4e het moeilijker. Om 10 uur te Rotterdam tegen HOV 3. Gem. Werken wint Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is door de Gem, Technische Bedrijven een Jubileums-klaverjas- concours georganiseerd waaraan is deelgenomen door zes fabrieks-clubs in Schiedam. Gedurende vijf Woens dagavonden hebben de zes ploegen van acht spelers tegen elkaar ge speeld en jongstleden Woensdag was de uitslag bekend. Het bleek dat de mannen van de Gemeente Werken het best gespeeld hadden, zij behaalden 76.201 pnt, tweede werd de Vegla-ploeg met 75.758 pnt; 3 de Brandweer met 74,203 pnt; 4 „Excelsior" met 72.631 pnt; 5 „Hoek's" met 09.521 pnt terwijl de ploeg van jubilerende vereniging helaas hekkesluiter was met 68.949 pnt. Voorzitter A. Kooiman reikte Woensdag de mooie beker met een toepasselijk woord uit aan de win naars. Als tegenprestatie echter en als blijk van waardering voor dit concours dat in een prettige sfeer is gehouden bood brandmeester J. Keu- zenkamp namens de gnst-ploegen een mooi vaantje aan. (Advertentie IM.) Een met 1 jaar garantie botterdam se dijk 268 Apothekers-nachtdienst! Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bU ongeval: G.G en GJ3 Tuinlaan 80 telefoon 69290. Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend Iedere wetKdac <Whalve Maan dag) van 5)30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur 'Zondags gesloten. R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tol 4 uur le* dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags geslotea Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali" Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Bioscopen Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „French Cancan". Mono pole:: 2, 7 en 9 uur: „De Wraak van het Monster". Voorstellingen: Irene. 8 uur: Cefa-film ,.Ik ben met U". Geb. Chr. Soc. Bel. 8 uur: Jaar vergadering Schicd. Volleybal Club. De 26-jarige Schiedamse plaat werker J. v. S. kreeg gistermiddag een zware hersenschudding en een gapende wond aan de linkerslaap, toen hij met zijn bromfiets in de Nieuxv Mathenesserstraat kwam te vallen. De plaatwerker P. M. uit Schièdam, die achterop zat, kwam er goed'af. Van S. reed met grote snelheid, begon te slingeren en heeft toen kennelijK de macht over het stuur verloren. De GG en GD bracht hem naar het gemeenteziekenhuis. Gistermorgen brak een fles zout zuur van 60 liter op een vrachtwa gen die in de Aleidastraat reed, zo dat de inhoud over de straat vloei de. De brandweer onder leiding van hoofdbrandmeester D. de Jager kwam er aan te pas en spoot de straat weer schoon. Als er Zondag a.s. niet te veel ter- in de bovenste regionen te blijven xeinafkeuringten zijn, kunnen de twee Schiedamse handbalverenigin gen weer een uitgebreid programma afwerken, de meeste wedstrijden worden gespeeld op de terreinen aan de Vlaardingerdijk en Oude Dijk en deze terreinen zijn momenteel wel in zeer goede staat. Het eerste herenelftal van Wilton Fijenoord krijgt om 12.15-uur C. W. P. op bezoek. Deze Haagse ploeg no teerde Zondag j.l. een grote neder laag en wordt dit seizoen niet tot de sterksten gerekend, doch de Schie dammers zullen er goed aan doen, deze pioeg niet te onderschatten. DWS 1 heren krijgt bezoek van het Haagse SOS Ook deze vereni ging leed Zondag een verpletterende nederlaag en wel van Wilton Fijen oord, een goede kans voor DWS om T" OOR de eerste maal in het V 20-jarig bestaan van de op verheugden Mozarts be roemde opera buffa „De brui- ïo/t van Figarote gaan zien en horen. Tevens kreeg men gelegenheid, kennis te maken rekenen wij op een overwinning van WF, dat uit 4 wedstrijden even veel punten hef ft gehaald, terwijl GLZ uit 5 wedstrijden slechts 2 punten bijeen heeft gekregen. Het 2e elftal van WF speelt thuis en wel tegen Sportvogels 2. In 1 C ontvangt SFC het Sterke Hekelingen. De Schiedammers zul len in deze wedstrijd flink moeten aanpakken om te U-achten een over winning te behalen. Oi het zal ge lukken? Demos ontvangt Het Noorden thuis. Beide verenigingen staan mo menteel in de midden-moot en ver schillen, op papier, niet zo veel in sterkte. Mocht Demos erin slagen te winnen, dan zou het wel wat op de ranglijst kunnen opschuiven. wisselingen (Utrechtse opera, reisopera) zijn definitieve vormen werkterrein (met En schede als middelpunt) heeft gekregen. Nu moet men bij de beoordeling van deze uitvoering voorop stellen, dat het vertolken van een Mozart-opera de zwaarste opgave is, die aan een operagezelschap kan worden gesteld. Het ragfyne van deze muziek, de rappe recitatieven, de uiterst fijn zinnige geestigheden, alles vraagt om soepelheid in stemgebruik en dictie; om een zang- en speeltechniseh raf finement dus, dat tot het moeilijkste behoort van de gehele literatuur. En wanneer we in dit licht de presta ties van de vocale solisten bezien, heeft het Forum een heel behoorlijk figuur geslagen. Het was in de eer ste plaats Anneke *v. d. Graaf die als Suzanna zeer goed voldeed. Haar charmante manier van zingen cn ac teren werd op den duur wat een zijdig, maar dat ligt ook wel in het karakter van deze rol. Eugene van Dongen was een uitstekende Figaro, wiens warme stem en vlotte actie opvielen. Goed was ook ccn wei wat al te afzichtelijk uitgedoste Antonio van Jaap de Vries. De overige rol len stonden, in hoofdzaak door een verschil in stemkwahteit, op een an. der niveau. Van hen was Ton* "Wink als de graaf de beste. Cora van Does burg heeft iets minder bevredigd dan eertijds in Don Pasquaie maar voor haar uitbeelding van dc uiterst moei lijke travcstiroi Cherubmo past toch veel waardering. Tine WiUemse Sleen (de gravin) en Annie Stcmer (Marcellmal maken helaas een al te ruim gebruik van vibrato. De in tonatie is daardoor vaak wankel cn bij beide zangeressen treedt m hot forto een neiging tot overdrijving aan dc dag, die m Mozarts aria's ze ker niet past. Jan Duiveman kon als Dr Bartolo wel bevredigen en een behoorlijk peil bereikten ook Johar» van Haagen (Don Basilio),^ Henk Meijer iDon Curzio). Wiliy de Soet (Barbarina), Jan Dittmeijer (ge schiedschrijver), Richard Smit (ge rechtsdienaar), Henske Nooy en Alexandra Bouwmeester (twee boe renmeisjes). Dat er tenslotte toch niet meer sprake van enthousiasme kan zijn is eigenlijk te wijten aan verschillende belangrijke factoren, die beslist niet meewerkten, de uitvoering tot een succes te maken. Het Overijssels Philharmonisch Orkest, vermoedelijk slechts ten dele aanwezig, heeft zich zo goed en zo kwaad als het ging door de partituur gewerkt, maar he laas was het vaker kwaad dan goed. Onvoldoende voorbereiding zal hier. aan niet vreemd zijn geweest. De dirigent Karei Mengelberg had als tweede taak het begeleiden van de recitatieven op het clavecymbei en dit ei§te blijkbaar teveel van zijn concentratie. Heel wat accoordcn vielen verkeerd uit en de zangers moesten zich dan maar weer trach ten te redden. Op zijn beurt had hij weer te kampen met onoplettendheid bij de koorzangers. Er was niemand, die op de slag lette, dus koor en orkest konden onmogelijk gelijk blijven. Tenslotte was werkelijk een overwegend bezwaar, dat van dc re citatieven heel vaak parlandi u or den gemaakt. Geen van dc neers heeft zich. voldoende om dc mon- hoogte bij de verhalende gedeelten of snelle gesprekken bekommerd en daardoor ging oen deel van Mozarts bedoelingen verloren. De eostuums en décors (vooral de tuin in de laatste actc> van Ferdinand Zipper, waren heel aardig. Het was te verwachten, dat het jonge operagezelschap Forum niet meteen alle wensen kon vervullen maar deze volle vier uren muzie# zun het pubhek toch niet te lang ge vallen. De verwikkelingen zi.in trou wens dermate ingewikkeld, dat men alle aandacht bij de intrige nodig heeft om niet zeif in de war te ra ken. Maar tenslotte komt alles, zo als dat bij een goede opera buffa be hoort. op z'n pootjes terecht en men kon dus tevreden huiswaarts keren. ELLY SALOMÉ. meespelen. Dames 1 DWS gaat Zondag naar Den. Haag om de strijd aan te bin den tegen het reserveteam van de hoofdklasser Athene. Dit elftal leed Zondag j.l. zijn eerste verliespunt door gelijk te spelen tegen Hellas; de Schiedamse blauw-witten krijgen dus wel een heel zware opgave. Dames 1 van Wilton Fijenoord speelt op het terrein aan de Vlaar dingerdijk tegen WIK, eveneens uit Den Haag. Dit team verloor afgelo pen Zondag met klein verschil van Olympia; willen de Schiedamse da mes in de bovenste regionen mee gaan, dan zullen zij alles moeten ge ven om de volle winst binnen te halen. Heren 2 van Wilton Fijenoord en van DWS krijgen resp. bezoek van Animo 2 en Wings 1 in de districts res. 2e klasse. Een nederlaag voor de beide Schiedamse reserveteams zal hier wel de uitslag zijn. Dames 2 van DWS zal tegen de Schutters niet veel kans krijgen om de nederlaag van afgelopen Zondag góed te maken. Dames 2 van Wilton Fijenoord zal Zondag misschien haar eerste wed strijd spelen in deze competitie, drie i Zondagen achter elkaar kwam de te- renpartij niet op. doch Zondag zal Snelwiek uit Rotterdam dit wel goed maken. Programma voor de jeugd: Heren junioren WiltonZuidwijk. Dames junioren "Wilton—Meeuwen en DWS—Vir. et Cel. Meisjes adspiranten Schutters Wilton en MeeuwenDWS. fA dpgrtenïie IM.) 3 SPECIALE ZATERDAG-KOOPJES IN ONS SOUTERRAIN Let voortaan op dit nieuwa Z.K.-vignet in onae Vrijdagavond- advertentie, Het »r voor U een aarv. kondiging en een garantie voor bi, ronder voorde lige aanbiedin gen. welke uit. sluitend voor de Zaterdag gelden. DAMES PYAMA'S Ie kwaliteit zwanen dons. Kleuren: bleu» geel, (raise en resa- krist«nïlokj\ d.,„olvlotogar. „Brillant in Ik j 1 Jk Ti nering op kraag diverse mode- tinten. Goed- I? S\ koper dan ooit \NX O 9S tevoren, f9 Uni-popl OVERHEMDEN „San For met vast pareigrij?. thr.grijs PLEtNWEG 196 Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.39 en 25 uur: Brillenkoker met bril; zwarte vul pen; I p. gymschoenen: brum-gnjza hoofddoek; rode autoped. Te bevragen bij de vinders: Groene plastic capuchon, Wester man. Mesdaglaan 21b: rozenkrans in étui, A, Sited récht, Geervlietsestraat 22a; 1 p, scheenbeschermers, Kol- meyer, B. K.-laan 181a; 1 kg gewicht, v. d. Leek. Mathenesserstraat 36, Rot terdam W.; damesportemonnaie met inhoud, Ten Hope, Swammerdamsin- gel 75a: damesportemonnaie met in-, houd, R. v. Dongen, Am, v. Solms- straat 25; lichtbruine tas. J. Timmer mans. Singel 154a; poitemonnaie, K. Willems, Lange Nieuwstraat 35b; be drag aan geld. T. de Jager, p/a C. Smit, W. de Zwijgerstraat 39. Rotter dam: zilverkleurige broche, Geerling, Grote Markt 31;'bedrag aan geld, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13; oorbel, R. v. Gerveri, Dwarsstraat 62; dames- polshorloge, M. Winkelman, Oude Kerkhof 3; étui met gereedschap, M. Meivogel, Herenpad 11; rood kinder jasje, Schel, Bagtjnhof l; zwarte zwembroek, E. den Broeder. Tielmati Oemstraat 18; bedrukte damcsshawl, Kémmers, v. Leeuwenhoeckstraa£25a; bruingrijze vulpen, R. Hoogerboord, Jacob v. Lennepstraat 12b; rozen krans, I, Walbeek, Da Costastraat 31b; rozenkrans, K. Gammel, Zuid- landsestraat 15; rozenkrans, M. v. Dijk, Anth. Muijsstraat 33: zilveren kruisje van rozenkrans, J. Zevenber gen, Mariastraat 79b; vulpen in étui, J. Knol, Broersveid 84, Mevrouw A. de G.v. d. H. uit Schiedam is gisteravond om 11 uur op de Rottex-damsedijk aangereden door een personenauto, toen ze zon der uit te kijken de weg overstak. Ze liep lichte verwondingen op en is door de GG en GD ter plaatse behandeld. Wij schreven gisteren dat de NW- Vromvenbond een vergadering heeft belegd in het Volksgebouw, waaraan tevens een lesje in het schikken van bloemen was verbonden. Het spijt ons. zeer, maar het is een vervelende verschrijving geweest. Want het was de P.v.d.A.-Vrouwcngroep die op de ze manier in actie is geweest. Onder het motto „Voor de rech ten van 'het weerloze dier" heeft de kring Rotterdam en omstreken van de Anti-Vivisectie Stichting gisteren en vandaag een bazar georganiseerd in de zaal Marijke aan het Broers- veld. Het was de districts-commis- saris. dc heer C. Lau. die met enige plechtigheid door hët knippen van een lint deze bazar opende, waarna de aanwezigen, leden en belangstel- 1 lenden toegang kregen tot het aar- 1 dig versierde zaaltje. Bij deze ge legenheid heeft de heer_ Lau nog maals het doel en streven van de stichting uiteen gezet. Onder leiding van mevr. M. L. van Woerkom hebben de leden hun best gedaan iets te maken van deze ba zar. Veel keurige ze If-ver vaardigde en verkregen artikelen werden ten verkoop aangeboden (dit om de kas te versterken), terwijl er ook enige vermakelijkheden waren als een hengel- en werpteijt. enz. Ondanks het miezerige weer was de belangstelling Donderdag niet on bevredigend, maar vandaag, juist marktdag op het Broersveld was het aardig vol op de bazar, GEHUWD: P. J. Omvens 29 jr en H Martijn 20 "jr; M-. van der Tas 24 jr cn A. F. T. Rijntalder 24 jr; J. van Loenen 32 jr en C. van der Meiden 22 jr; G J. W. van deBurgfc 27 jr cn H. M. C. M. van Tienen, 24 jr; E. M Magielse 34 jr en E. Bos 42 jr; F. Bijl 32 jr en J. E- KIojz 23 jr; L. W. Visser 25 jr en. M, E. Phaff 24 jr. GEBOREN: Ineke d.v J. A. W. Faatz en M. A. Croese; Jeannette J. S. d.v. D Oldermann en G. A van Os; Janna d.v. A. J. Karstanje en. G Verwol; Gezina L. d.v J. L. Scholte rn H. M, de Veld; Johanna M d.v. D. van der Drift en C, J. Heinsb'roek. OVERLEDEN: W. Esbach. 62 jr; C H Belgraver. 79 jr. weduwe van J. van Drooge; E. M. Jaspers, 26 j» echtg. van J. W. Weisscher. ONDERTROUWD; A. Keuzekamp 27 jr en M. E. van der Steen 25 jrj H. V. A. Mark 33 jr en A. M. T. Neid 27 jr; G. Meyer ^22 jr en T. Meindeis 16 jr; D. W. de Rond» 26 jr en S. Groenewolt 28 jr: M* Schoute 24 jr en A A. Dröge 19 jr; F. J, van der Stel 28 jr en R. P W. 't Gilde 24 jr; J C. Valkenburg 25 jr en C N. J. Dijkshoorn 23 jr; A. J Vroon 23 jr en P. K. van- Dijk'23 jr: W H. Weber 25 jr J. M. H. Jaspers 22 jr; F. H. van Woensel 25 jr en M, A. T. Kraam* 523 jr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1