l DE BROEKENKONING Auto-Centrale-Schiedam unique C HEDEN OPENDE i i - Binnenbrand aan Warande Bruisend dansfeest in French Cancan m HOUTMAN Bijzondere filmavond van Christelijke Film Actie si v»° Renault Fregate 1956 Renault 4 1956 2 ONZE DRIELING JARIG! Blussende militair kreeg brandwonden ..De wraak van het monster" PASSAGE VERTOONT: Nieuwe autozaak in Schiedam Jaarvergadering volleybal Club „Flierefluiter" voor NYV-Bestuurders ,De Erfgename5 Orgelbespeling KERKDIENSTEN Ria Borgmeijer ook Shell-dïrigente PIANOS ORGELS j RECTIFICATIE D. DIJKSHOORN OPTICiËN Subagentvan FIAT automobielen voor Schiedam NOORDVEST 111-113 -TEL. 65606 TENTOONSTELLING VAN FIAT AUTOMOBIELEN \bonneerl U op dit blad Vanaf heden in onze showroom te bezichtigen SCHIEDAM Burgernèêsrèr KfïappêPi'aan 2-6 en 22 Telefoon 67100-68100 Zaterdag S October i De Schiedamse drielingChristiaan, Adriaqn cn William Stuiven berg viert- Zondag zijn derde verjaardag. Om, ie zien hoe de drie knaapjes het maken, zijn toe even op bezoek geweest in de Slöch thuis laait, waar de familie Stuiuenberp woont. En me kunnen u wel verklappen dat onze Zet'enslustige drieling blaakt van gezondheid en zich by roorbaat rêr- heugt op de verjaardag. William, de roorfuarendste van de drie, lachte dat het een U"ve lust was en de andere twee bleven van de iveersomstiiit viet achteT. Want iviït één van hen doet, u-tllen de anderen ook. Moeder Stuitsenberp heeft de handen vol met het drietal. Als echte Hollandse jongens maken ze geen uitzondering op de regel Ze speten samen, zc eten samen, ze zijn samen ondeugend en dikwijls tnoet moeder Stuivenberg tussen beiden fcotnen om aan een vechtpartijtje een einde te maken. Onze fotograaf verraste de drie va» byna drie, terwijl ze met de schort jes aan op de stoep zaten, juist op het moment dat moeder hen riep om binnen te fcomen. I Apothekers-nachtdienst: Apotheek F, H. Backer, St. Llduinastr. 58. Bellen bU ongeval; G,G en GD Tulniaan 80, telefoon 692B0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 lol 8.30 uur. Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Ie dere avond (behalve Donder dags en 2aterdags> van 7 tol 8 30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali" Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot o uur, ook op Zondag. Bioscopen; Passage: 2. 4-15. 7 eh 9.15 uur: „French Cancan". Monopole: 3. 5, 7 en 9 uur: „De Wraak van het Monster". Voorstellingen: Musis Sacrum: 7.30 uur: Jubi leum-feestavond Pers. ver, GTB. Arcade: 8 uur: Feestavond Schied. Cartonnage Fabriek. Irene, 8 uur: Cefa-film „Ik ben met U". Chr. Sos. Belangen: 8 uur: Jaar feest Schied. Volleybal-club. Tivoli: 8 uur: Jaarfeest De Kin dervrienden. Chr. Soc. Belangen: 2 en 7.45 uur: Filmavond Kevico. Blauwe Hul»; S uur: VARA Televisie-club. Waarschijnlijk door een ontplof- i fing in een petroleumkachel ont- stond er gisi era vond omstreeks acht uur brand in de huiskamer van de j familie Hamerslag op de eerste éta- ge van pand 206 aan de Warande. waarbij schade aan vloerbedekking, j meubilair en zoldering ontstond De bakker K. N. Groenewege van de I Warande snelde te hulp met de be- roepsmilitair J. Ilmer uit de Leïie- straat. Zij slaagden er in de brand te blussen met een slang op de wa- j terleiding. De heer Ilmer liep daar- bij brandwonden op aan handen en gezicht en moest naar het gemeen teziekenhuis worden gebracht. Van morgen. is hij overgebracht naar het militair hospitaal in Den Haag. De brandweer, die onder leiding van commandant ir s. Moesker uit rukte, behoefde slechts controle uit te oefenen. In Monopole: Ben afschuwelijk monster, met het uiterlijk van een geschubde kikvors- man, wordt in de Amazone-rivier gevangen en naar Florida overge bracht. Het wordt in een groot aqua rium ondergebracht: toeristen komen er naar kijken en geleerden nemen er proeven op. Eén van ben is een beeldschone blondine, die de vraag, of liefde een chemisch, electrisch o* magnetisch proces is. het liefst proef ondervindelijk oplost. Haar collega's, mannen die eveneens gezien mogen worden, dingen naar haar gunst en ook de visman maakt haar op zijn manier het hof. Want wat wordt aangekondigd als „De wraak van het monster" is veeleer de on gelukkige liefde van een voorhisto risch gedrocht voor een wat meer- door. de evolutie begenadigd wezen. Het griezelige mens-dier weet op een dag zijn ketenen te verbreken. Brullend en links en rechts klappen uitdelend komt het uit het aquarium tevoorschijn. De blonde geleerde wordt geschaakt: mannen, die te hulp snellen moeten het met de dood bekopen. Dan begint een groot scheepse jacht op het monster. Met gillende sirenes en zwaaier.de schijn werpers wordt de achtervolging in gezet, maar er verstrijkt nog een half uur van griezelen, voordat de visman onder een regen van kogels valt en eén meer menselijke min naar het meisje, dat de schrik heeft overleefd, in zijn armen kan weg dragen. Wie anderhalf uur wil hui veren, kan hier zijn hart ophalen. Het quasi-wetenschappeüjk tintje, dat men aan deze rolprent heeft wil- j ïen geven, kan bij sommigen mis' schien nog de lachlust bevredigen. Vanmiddag om 4 uur is de „Auto Centrale Schiedam" geopend, gelegen aan de Noordvest 111113. Het is de sub-agent \-oor Schiedam van de Fiat-automobielen. De opening van deze nieuwe zaak gaat gepaard met een show, die van Zaterdag duurt tot Dinsdagavond 11 October om 9 uur. Tentoongesteld worden Fiat- automobielen cn Lambretta-scooters. De Schiedamse Volleybal Club heeft gisteravond haar jaarvergade ring gehouden in het Gebouw voor Christelijke Sociale Belangen. De statuten en het huishoudelijk regle ment zijn nu dan eindelijk voor el kaar gekomen en goedgekeurd. Het komende jaar zal de nodige aandacht worden besteed aan de uitbouw van de vereniging door het aantrekken van nieuwe leden. Behalve op Vrij dagavond zal er nu ook op Maan- dagavond gespeeld worden, zodat de club. die thans ongeveer 50 leden telt, in de nieuwe competitie voor-J Voor de NW-besluurdersbond brengt de Theatergroep „De Verenig de Spelers" op Donderdag 20 Octo ber in het Passagetheater het to neelspel „Flierefluiters Oponthoud", naar de bekende roman van A. M. de Jong. Het is het verhaal uit de „Merijn- tje Gjjzen"-cyclus, het levenswerk van de socialistische schrijver De Jong, die op onnavolgbare wijze de vrolijke onbezorgde en toch zo diep menselijke vagebond Flierefluiter heeft geschetst in 't Brabantse volks leven, met de verfijnde humor van de Pastoor en het kinderlijke in dé figuren van Merijntje en Bloze- kriekske. A. M. de Jong viel in 1943 onder de handen der bezetters maar by blijft door zijn werk voortleven on der het gehele Nederlandse volk. Voor deze uitvoering bestaat veel belangstelling in Schiedam en het grootste deql van de plaatsen is reeds verkocht. Verwacht wordt een. uitverkocht huis, HAKKERT IN GEHEEL MODERNE ZAAK Vanmorgen is de Eerste Schiedam se Muziek- cn Gramofoon pi aten han del H akkert aan de Hoogstraat na een lernisering weer heropent. De B. Hakkert heeft er al eni ge .aar gestreefd om zijn zaak op f peil te brengen, die op zijn gebied aan de eisen des tijds voldoet. Hierin is hij wel geslaagd. Het voorste gedeelte van de win kel is reeds eerder gemoderniseerd geworden en nu is ook de vernieu wing van het laatste deel voltooid. Hierin is dan de gramofoonplaten- afdeling ondergebracht met de typi sche lui ster boxen, die van dubbele glazen wanden zijn voorzien om het geluid te dempen, een „luister-bar" met vele draaitafels en een uitge breid platen rek. De verlichting is prima cn er is een prachtig gezandstraald Hohner- raam aangebracht, vervaardigd door de fa. Pieterman in Schiedam. De verbouwing is geschied door de Ia. Van de Tempel. Belgisch Toneel brengt: Het Nationaal Toneel van België geeft voor de Katholieke Kring Don derdag 13 October in het Passage theater de opvoering van „De Erfge name", een toneelspel in zeven tafe relen van Ruth en August Goetz. Het is een bewerking van de roman „Washington Square" van HcnTy James. De regie wordt opgevoerd door mevr. Line Geysen, die zelf ook een rol vertolkt. Dit Nationaal Toneel is het gezel schap van de Kon. Nederlandse Schouwburg te Antwerpen. Vorig seizoen heeft dit gezelschap nog Ar thur Millers „De Vuurproef" naar Rotterdam gebracht, hetgeen een sue. ces is geweest. Een uiting van egoïsme, dat in ieder mens verborgen ligt en één die rijk is aan dramatische stof vormt de intrige. Een vader die in zijn dochter het evenbeeld van zijn gestorven vrouw wil zien, ontwikkelt bij haar zo'n minderwaardigheidscomplex, dat al haar huwelijkskansen verloren gaan. Als het tot een conflict komt tussen haar vader en een bruidsschat jager. breekt bij haar de opgekropte verbittering los. Als een harde verbit terde vrouw slijt zij verder haar da gen met de erfenis die haar ongeluk werd. nemens is uit te komen met drie herenteams, twee damesteams en tenminste één juniorenteam. Op 25 October zal de nieuwe competitie een aanvang nemen en zullen er weer iedere week wedstrijden ge speeld worden. Het bestuur werd in zijn geheel voor één jaar herkozen. "Woensdag 12 October zal er voor de laatste maal in dit jaar een orgel concert in-de Grote Kerk plaatsheb ben door organist Jacq P. Bekkers. Medewerkenden aan dit concert zijn mevr. Leni Hoogland, sopraan, met orgelbegeleiding van Jac. de Graaf en het Kerkkoor der Ned. Herv. Gem. De toegang is vrij. Het programma is: 1. Ciaccona in e. D. Buxtehude 2. ..O Gott, du frommer Gott" (a diverse Partite) J. S. Bach 3. Concert No I in g voor Orgel en Orkest. G. F. Handel a. Larghetto e staccato, b. Allegro, c. Adagio, d. Andante (Orkest o.l.v. Jac. de Graaf) 4. Sonate II in c. F. Mendelssohn-Bartholdy a. Grave, b. Adagio, c. Allegro maestoso e vivace, d. Fuga. 5. Psalm 42 F. Mendelssohn-Bartholdy (Sopraan, koor. orkest en orgel o.l.v. Jacq. P. Bekkers). Neö. Herv Kerk. Grote Kerk 10 e» 5 uur ds Hoffman (H, Avondmaal i. Nieuwe Kerk ]0 uur dB J. D. Smids (voorb. H.A.» en 5 uur ds J. G. Jan sen. Westerkerk 9 en 10.30 uur dr L J. Cazemier CH. Avondmaal) en 5 uur ds-j, D. Smids (dankz.). Vredeskerk* B en 30.45 uur ds J. G. Jansen (voorb* K.A. en Dankz.) en 7 uur ds A p* Mynarcnds (Jeugddienst). Kethel** 3» uur ds De Bruqn (voorb. H.A.) én 7 uur "ds De Brutjn. Geref. Kerk. Oosterkerk; uur ri* E. I. F. Na wijn (H. Avondmaal) 5 uur ds E. 1/ F. Na wijn. Phmtagekerk- 9 uur ds E, J. Oomkes (H, Avondmaalt en 4,30 ur ds E. J. Oonikes, Juliana, kerk: 10 uur ds G; Brinkman, «h Avondmaal) 2,30 uur ds E- J. Oomkes (H, Avondmaal) en 5 uur «is G, Brink man. Kethel: 9.30 uur ds W, A. Krij- ger <H. Avondmaal) 2.30 uur ds W. A. Krijger. Zieken dienst Gemeente-Ziekenhuis: 7 uur cis J. T>. Smids. Ned. Herv, Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur cis J. van Dijk en 3.30 uur ds J. A Kret. Chr. Cerer, Kerk Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan: 10 en 3 uur Lees- dlpnst. Chr. Geref. Gemeente Volksgebouw Tuin laan: 10 en 4 uur ds M, J. Mid delkoop. OurHGerer. Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot. Bond. Westvest 92.. 1030 uur ds W. C. F. Metï (Herv.). Evang. Luth, Kerk 10 uur ds A. Vermeulen. Baptisten Gemeente Kerkgebouw Broersvest 53: 10 uur W. Klcos (Gou da) en 7 uur ds H. Reillng (Bapt. pred, K'dam-Z). Leger des Hells Lange Haven 27 10 uur Heiligingssamenkeinst 7.30 'uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat 6-30 uur Openluchtsamen komst o.l.v, niajoor en mevr, J. H. Drent Je. Oud-Kath. Kerk Dam 28: 10.15 uur Hoogmis. Oecumenische Jeugdraad Kerkgebouw Ned. Prot. Bond. Westvest 92, 7 uur Zangdlenst voorganger ds M. J. C. Wij vernemen dat mevr. Ria Borg- meijer. die in Schiedam bekendheid geniet als dirigente van het Schie dams Vrouwenkoor thans benoemd is is tot dirigente van het Shell Mannenkoor en het dito Vrouwen koor in Pernis en van de Gemengde Naaldwykse Koorvereniging. Geboren: David, z. van J- L. Molen dijk en L. van Mazijk: Floris F., z. van P. Groenen daal en S. Vossen. Getrouwd: A. Voogt. 23 jaar en Y. Meisner. 22 j. Overleden: F. Lan^nbach, 69 jaar; A. Jongeneel, 10 maanden. SCHIEDAM Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: i Ch. A. Poll, Tulniaan 92. tel. 67856: i F. Jungerius, Vondellaan 2. tel. 67355 en "W- A. de Ridder. Stadhouders- laan 46. tel. 67590. Geopend is apotheek F. H. Backer. St. Liduinastraat 5S. die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Advertentie IJW.J Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres I 1-7ET bruisende, faestelijke. "chf- mmge leren van Parijs in ,.la belle cnoque" is voor Jean Renoir het uitgangspunt geicccsr toen hij de film „FRENCH CANCAN" ging maken. De uitbundige vermaakstve- reld van het eind van de rorige eeuw. toen er geen cabarets, cafe's chantanz. revues e» danslokalen ge- noeg waren 0"i ca» de feest lust ra» de Parijse uiigaatide wereld tege moet te komen Het ook- uitflui tend de corii'ige. onbekommerde. tierige kant van het leven en de maatschappij, die roor Renoir ge teld heeft. DE armoede, de sociale ellende, de morele ongezondheid en ai dat andere dat_ de keerzijde van de ..fin de siècle"-rr.edailie uitmaakte, "blijft geheel en al verborgen achter het klatergoud der theaiercoulissen en het rijkë pluche der saletten^ Om zijn film. die dus een tijds- sfeer zou kunnen ademen, wat hou vast te geven, heeft Renoir naar een idee van And; é-Paul Antoinp de ge schiedenis i=componeerd van de (fictieve) eigenaar van vermaaks- éiablissementon Danglard. Deze Danglara bezit wei een ge- leuertheid. waar het dure publick z:jn hat j ophaalt aan net buiköAhSen Het mag zeer bijzonder genoemd worden, dat wij vanavond een eigen 1 film gaan vertonen. Op de Gene- i rale Synode der Gereformeerde Kerken is besloten om een deputa tie naar de regering af te vaardi gen teneinde steun te verkrijgen voor de vrije Christelijke filmver toning. Hopenlljk zal ook hierdoor het Cefa-weïk meer ingang in het volksleven vinden. In deze gee«t apr^k ds G. Brinkman gisteravond als voorzitter van de Christelijke Film Actie, afdeling Schiedam, in Irene, waar de film „Ik ben met F" vertoond werd. Ds Brinkman, die voorging in gebed, vertelde dat df voorstelling van hedenavond ook al uitverkocht was. Degenen, die van deze twee voorstel!;:. rgeen gebruik hebben kunnen rr.i-.vn, worden alsnog in de gelegenheid gesteld om de film te zien op Zaterdag 22 October, aanvang 8 uur. in de Julianakerk. Hij sprak de hoop uit. dat de ver toning van de film velen aanleiding mocht geven zich als lid van dc Cefa nart te melden. De Cefa streeft er naar om niet alleen evangelisatiefilms, maar ook verantwoorde ontspanningsfilms voor haar leden te brengen. Dc film ..Ik ber. met U" door een Zweedse expeditie opgenomen in de binnenlanden van Afrika (mauscript cn regie Rune Lind- ström en Gósta Stevens) is echter no.2 duidelijk een evangelisatiefilm. Het is do geschiedenis van een zen- delmöen-gezin in Afrika, dat het moeilijk kan bul-.verken in dc snik hete savanr.ah. niaar desondanks dit butaan heeft verkozen hoven de verzekerde rust in een Scan din a- visch dorpje. De zendeling verliest in hel slopende klimaat zijn zoontje en zijn vrouw en bijna ook zijn ge loof. Maar gestrekt door het voor beeld van een standvastige kleur linge komt hij zijn inzinking te be ven. Hij vindt he? geloof te-t'us en besluit het zware werk alleen voort tc zctien Een voorfilm gaf een beeld van de opbouw in Neder land, speciaal waar het waterbouwkundige werken cn scheepvaart betreft. De aanwezigen, die buitengewoon genoten hebben van de film. beslo ten de avond toepasselijk met het zingen van p^hn 89. vers t. van de fraaie Spaanse La Belle Abbesse. maar met zijn onverzadig bare honger naar nieuwe sensaties op amuse 'entsgebïed. komt hij op een magnifieK idee. De cancan, een verouderde quadrille. die nog slechts in gewone clanskroegen voortbestaat. zal herleven als een opwindende, pikante dansrage, waar mee de revuemeisjes de sjieke da mes en heren idezen vooral) in ex tase zullen brengen. Danglard heeft in een eenvoudig wasmeïsje ai zijn nieuwe cancan ster ontdekt Voor de wedergeboor te van wat nu „French Cancan" gaai heten, wordt een nieuw luxueus vermaakspaleis met toneel en dans vloer in de zaal gebouwd: dc Mou lin Rouge. Amoureuze conflicten en geld- moeüijkheden ten spijt komt de Moulrn er en in een daverende, lang aangehouden slot-scène zegeviert de wervelende French cancan over het bijkans wild geworden publiek. De geschiedenis, waarin Jean Gabin (Dangiarri). Frangoise Arnoul ihet ex-wasrr.eisjo Nini). Maria' Felix (La Belle Abesse) 'de hoofdrollen spelen, is wel vrij mager: men kent het: de amusemontskoning. die niet opziet tegen een tijdelijke liaison, msur die rijn veroveringen sfachts maaki ten dien«te van hot va.k.dat voor hem een allesbeheersende pas sie is. En de meisjes en vrouwen? Zij schikken er z;eh in. of niet. Maar het amusementsleven trekt zich niets van deze persoonlijke dra maatjes aan. ..French Cancan'- is de tweede film, die Renoir na zijn terugkeer uit Amerika in Frankrijk maakte. Evenals by zijn „The River" is de kleurtoon, waarin deze muzikale co- mrdic verfilmd is. prachtig: de kleur heeft ook een eigen, essen tiële functie in het geheel. Overi gens doe? de film vooral door het weinig interessante verhaal, brnk- kelig aar,; de dia logen zijn zwak en de humor is meestal afwezig. Een werkelijke tijdssfeer heeft Renoir niet wéten op te roepen, zoals in het verwante werk ..Moulin Rouge" wèl het geval was Maar de brui sende schittering van het Parijse vermaak sic ven op het eind van de vorige eeuw heeft hij aan de op pervlakte pn mede met behulp van een groot aantal zeer speciale, of schoon niet originele typen wel heel duidelijk gesuggereerd. In de advertentie van HOOGSTRAAT 86 geplaatst in het blad van gisteravond, werd door een fout van de zijde van dit blad nage laten te vermeldoen dat de aanbieding van een v O1 SIEREN UW GELAAT GEVEN U EEN MAXIMUM AAN GEZICHTSCHERPTE Slechthorend fs thsns geen bezwaar meer ■k Wij leveren de nieuwsie boorapparaten, lichi in gewtchi en zuinig in stroomverbruik ST. LIDUINASTRAAT t SCHIEDAM, TELEF. 67649 POPLIN OVERHEMD van 4.95 voor L5Q en een POPLIN SANFOR OVERHEMD van 8.95 voor 3. slechts geldt voor hen, die 'N BEDRAG VAN 20.— HEBBEN BESTEED vraag? voer haar fabriek te Viaardingen aankomend kantoorbediende (mnl.j trkzoorcbeder voor adnis)rot:ex Op het bedrijf&but Leeftijd o-nitre-ks Mij. VAN BERKEL'S PATENT N.V. Personeel?zaken Keiweg 5, Eatterda.-e-W. Ter gelegenheid van dit feit hebben wij in ons bedrijf een «M 1:UJ.U. t» Te koop eengob- Blank dressoir 127.-. blank dressoir 157.-. Zie onze mooie huis, komt dus binnen bij Plate t.o. Stadhuis, Schie dam. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen, Hoogstraat 62 tel. 63783. Reparaties onder garantie Betaling in overleg Bruiloft tan Figaro Niet het Overijssels Philharmomsch - Orkest, maar bet orkest van de voormalige reisopera begeleidt Don- derdaga%'ond Mozart's Bruiloft van Figaro van de Schiedamse Kunst-1 kring. (Dit in tegenstelling met wat In het programma stond vermeld. Het j kwam ons pas ter ore. toen de re- censie reeds ter perse was). Wasmachines: Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week Teehn Handels-onderne ming „Berko" Dr Schaep- mansfnee! 80. tel 68977 Unea Voor scooterles naar Aulorij school H. F. Take. Jan Son- Jéstraat 4, R'dam. tel. 36777 Te huur acrageb. Voor nw feesten geen stoe len tenen bij de buren, maar bil ons fcuni tf ze huren. H J. Stentier, StoffeerderU Meubelmakerij annex Repa ration W Fran kei anrisestr 79. te! 69974 o.a. FIAT 800 1100 1400 en 1900 en LAMBRETTA SCOOTERS Geopend van Zaterdag 8 October 16 unr iot Dinsdag 11 October 21 our Permanent Wave Héicne Permanent met toe stel. het beste wat er comn!en( f 5.—, stroomloos j .50 Op vertoon van deze advertentie f 1-— korting: Dames- en heren kapsalon ..Hêlène". Rembrandllaan ?2. tel 67170 Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan deze autoshow Auto's - Motoren Rijwielen Mcfielen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m bijJevprinE van nieuwe ket- linckast. spaken, spatborden iasbeschermer, S730 Frans VTaltman. Rotterdam serf lik 240 tel. 68948. Diversen Alles op het gebied van glas in Jood, ^Aa-Ve" Glaa-in- loodbedrijf West Franke- lanrisegtraat 16. tel 66280 Van Lneneö voor Verf. De raak met de vakkundige •oorlïchting, Dam 41—43 Tel 66192. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie. C, van Loenen, Dam 41-43. tel. 66192, Show room: Vlaardingerstraat 6 Nummer brie ven die naar oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonde» Fotografie Voor pasfoto'» raar K- van Vuuren, Hoogstraat 105. teL 66720 lp spoedgeval desge wenst in i uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1