MORGEN GROTE GEBEURTENIS IN SCHIEDAM Wat de gemeente van plan is volgend jaar te gaan doen Goed spel van Geron in verzetsstuk: Heipalen die de Torenflats veilig zullen schragen C D VRL. JONGSTE BEDIENDE Bruggen over Poldervaart Noordwest en Vijfsluizen Winterslaap in Schiedam Bouwcentrum Café; groter en volkomen anders UIT DE BEGROTING 1956 Treinen naar stadion „Schiedam uit zich Nederlaag-wedstrijd van de „Poedelaars" Burgerlijke Stand AGENDA WALDO-MJSCHOOL 69915 .Er komt een vriend vanavond" VerzakkingPerskade kost f 12.000 Expositie - opening met pantomime Dies Natalis van Studentencorps Mej. B. de Bic 25 jaar bij RMI Benoemd Team van ontwerpers maakte interieur Clematisschool verhuist Oldenbarnevelt HBS kreeg prauwmodel S CRIE D A M verkoopster en aank. verkoopster KOERIERSTERS 1 Woensdag 12 October 1955 Mdoertenti« IM.) Opening van Gebr. de Jong's zelfbedieningszaak aan de Hoogstr. 72. Zie voor de openingsattracties de advertentie op de achterpagina ,van dit blad.. De Gemeente-begroting die elk jaar opnieuw wordt in gediend is. een brok dorre lectuur, waar de gemiddelde burger (wiens belastinggeld er toch bij betrokken is) niet veel van snapt. Met verbazing en misschien, ontzetting zal hij kijken naar de hoge bedragen die hierin aangegeven staan en die de ontvangsten en uitgaven van de Gemeente weergeven. Maar in deze boekwerken is het gehele beleid van het gemeente-bestuur vervat; niet alleen dat uit het verleden maar ook dat van de nabije toekomst en als zo danig is het toch ook wel interessante lectuur. Vooral wan neer B. en W. hierin een tip oplichten van de geheimzin nige sluier die gewoonlijk ligt over de toekomst-plannen van de gemeente. Ook in de kortgeleden uitgekomen begroting voor het dienstjaar 1956 worden, heel sumier, enkele plannen aangekondigd, die wij in dit artikel even willen vermelden. Zo lezen w\j dat vermoedelijk nog de uitvoering van neven-projecten in het komende jaar de definitieve j bij het grot- Spocrwegplan wordt de plannen zullen afkomen van de bouw van de brug over de Noord vest. Het plan is al onder, maar nn wordt ver teld d3t de bouw van deze brug een crediet zal vorderen van 600,000. Dit is een teken, dat wc er binnen afzienbare tijd wel meer over zullen vernemen. Ook de bouw van een tweede brug over de Poldervaart wordt aange kondigd. Dit is nog een pro memorie- post, zodat de plannen hiervan blijk baar nog niet rond zijn. De bouw van deze brug staat dan weer in ver band met de aanleg van de sportvel den. bewesten de Poldervaart, die zo- sis uit de begroting blijkt, volgend jaar zal beginnen en waarvoor een crediet van 157.000.aangevraagd j.al worden. Voor de aanleg van een parkeerterrein en wegen by dez® sportvelden is een aanvullend cre diet nodig van 265.000.Er wordt blijkbaar toch wel spoed gezet ach ter het gereed maken van deze sport velden. Het gaat er verder op lijken «Jat eindelijk de vee! omstreden brug ever de Vijtslnizcn vernieuwd en verbreed zal worden. Zoais men zich nog wel zal herinneren is over deze brug jarenlang strijd gevoerd tussen de gemeentebesturen van Viaardln- gen en Schiedam (bU de laatste be grotingsdebatten kwam het zelfs nog tot een scherpe uitspraak), maar de strijdbijl schijnt nu begraven te zfin, want een crediet van 240.000. (exclusief bijdragen van derden) Is in het vooruitzicht gesteld. Nieuwe scholen Twee belangrijke plannen vindt men ook op onderwijsgebied aange stipt. Eerstens wordt de bouw van een centrale school voor Uitgebreid Dager Onderwijs aangekondigd. Dit plan is ter sprake gebracht toen de twee openbare Ulo-scholen werden samengetrokken in de W. de Zwijger Ulo. Overigens zijn de kosten nog promemorie aangegeven, dus veel valt er nog niet over te zeggen. Nd de oude Ambachtsschool aan de St. Diduinastraat afgebroken wordt- is het wel te verwachten dat deze cen trale (en grote) Ulo-school daar wel zal komen. Ook de bouw van een nieuwe school voor voorbereidend hoger on derwijs Is aangekondigd, de kosten gtaan nog we! pro memorie, maar toch! Overigens Staat aangegeven dat bet een gymnasium of een lyceum zal worden, dus dit probleem, waar over vorig jaar nogal wat gedeba- teerd fs geworden, schijnt nog niet «pgelost. Nu wij toch aan het onderwijs be zig zijn kunnen we best nog vermel den dat de kosten van de bouw van de nieuwe school voor lager onder wijs aan het Lorentzplein geraamd zijn op 570.000— en die voor de tweede Christelijke school voor g.I,o. ïrt Nieuwland op 400.000 -—. Een tweede openbare school voor g l o. in Nieuwland wordt aangekondigd met de bijbehorende kleuterschool. Dit is overigens een memorie-post. Wel krijgt de Christelijke Prinses Marij- ke-school in Nieuwland een gym nastieklokaal voor 30.000.even als de St. dansschool aan de Lange Singel. De R.K.-school voor Ulo aan de Schoolstraat zal voor 40.000.— uitgebreid worden met twee lokalen naar men hoopt De school aan de Prins Mauritsstraat krijgt een over dekte rijwielstalling. Aula en Museum Twee pl&nnen van voria jaar dui ken tcecr op in deze beprotriip. De bou-ic van een aula met anneren g.aeen kantoor) op de algemene begraafplaats staat weer op het programma voor eert bedrag van f300000. Maar deze plannen start- den vorig jaar ook op het program' ma en hét i» er niet van gekomen. orridat het ryk wat zuinig met het uitgeven van vergunningen voor dergelijke nlet-urgente bouwwef' ken. Mogelijk in 195S toe!? Ook de voltooiing van de restau ratie van het Stedelijk Museum wordt aangekondigd. Met een me- anorie-poBt overigens en dat zal ook WL in aanmerking genomen dat de restauratie nu nog niet eens ia be- 'gonnen. Het zal er volgend jaar toch wel fcrin komen dat de wiekenloze Noord- snoten In de oude glorie wordt her steld. Het plan is reeds goedgekeurd en nu worden de kosten aangegeven cp 55.S00.~-. Ook de rolschaatser.» .baan op de Zandvlakte wordt weer [te berde gebracht, niet serieus, want ■feet i« een memorie-post HU Openbare Werken komt men met een kloek aantal plannen. Voor aanvraag van een crediet van 200.000.in het vooruitzicht gesteld terwijl voor de bouw vsn een (klein) gemaal aan de Hargpolder een uit gave van 39.000zal worden ge vraagd. Ook de vernieuwing van de kademuur van de Lange Haven tus sen de Havensteeg en de Taansteeg wordt aangekondigd, evenals een aanvullend crediet van f 250.000.; voor de oververdediging van de Wil- helminahaven en een wijziging vao het onder water verloop langs de Nieuwe Maas. Er staan nog ueel meer plannen op het programmazoals de verbe tering wan de hulsyesttfiff van het gemeente-secretarie. het kantoor van. de ontvanger en ran de accoun tantsdienst, die m een pand aan. de Nieuwstraat zijn ondergebracht. Maar tdj willen deze reeds lange reeks van plannen maar besluiten met het nieumfje dat de politie sa~ Ten behoeve van de bezoekers van de voetbalwedstrijd Nederland België in het stadion te Rotter dam op Zondag 16 October 1955 zul len extra treinen rijden naar het stadion. De vertrektijden van af Schiedam zijn: 12.35, 12.40, 13.05. 13.16, 13.28, 13.34, 13.40 en 13.45 uur. De treinen van de gewone dienst regeling vermeld in de officiële reisgids, stoppen wel aan de halte Rotterdam Zuid doch niet aan het stadion. De bezitters van toegangsbiljetten voor genoemde wedstrijd, wordt dringend aangeraden zich een of twee dagen tevoren op het station van een plaatsbewijs te voorzien. Dit voorkomt lang wachten, voor de loketten. Meisjesfiets gestolen Gisteravond is de fiets van het dochtertje van de heer J. D. G, uit de Groen van Prinstererstraat in Nieuwland gestolen. De fiets stond voor de woning. men met de brandweer overigens, uitgerust zal uwden niet een mobi lofoon-installatie. Voor J 12.500. Dit zal de algemene veiligheid wet ten goede komen. Expositie in Museum Door het Stedelijk Museum t Schiedam zal volgende maand onder de naam „Schiedam uit zich" typisch plaatselijke tentoonstelling worden georganiseerd. In dien zin dat werken op het gebied van ar chitectuur, de beeldende kunst, de grafiek, de fotografie en het druk werk geëxposeerd zal worden, maar dan uitsluitend door Schiedammers vervaardigd werk. Allen die op bovengenoemde ge bieden werkzaam zijn worden uitge nodigd om aan deze tentoonstelling mede te werken om zo een goed beeld te geven van hetgeen in Schie dam op kunstzinnig gebied gepres teerd wordt. Men kan de beste wer ken echter niet meer dan drie stuks insturen en wel in de periode van 31 October tot en met 5 November De tentoonstelling wordt dan gehou den van 12 November tot en met 4 December. Deze tentoonstelling is een uiting van het alleszins loffelijke streven om van het Museum het kunst-cen trum van onze stad te maken. In deze grote expositie is dan waarschijnlijk opgenomen de ten toonstelling van de foto's die inge zonden zijn bij de fotowedstrijd „Schiedam in beeld" die enkele maanden geleden door de Schiedam- se Gemeenschap en de Alg. Foto kring Schiedam uitgeschreven is. De kegelclub „De Poedelaars" be staat op 39 November 25 jaar. Ter gelegenheid van dit feit wordt er een nederlaag-wedstrijd gehouden op de banen in hotel „De Kroon". Op Maandag 17 October tegen ADO uit Rotterdam, op Maandag 24 Oc tober tegen Tous les Neufs uit Schiedam, op Maandag 31 October tegen EVA uit Rotterdam en op Maandag 7 November tegen Noveni uit Schiedam. De wedstrijden beginnen om half acht; de prijsuitreiking vindt op 28 November plaats in „De Kroon". GEBOREN Ida A. G. B. d.v. J. H. van Steenoven en E. M. Fischer; Cornelia d.v. L. C. de R®gt en C. Saman; Johannes J. z.v. J. J. Kok en E. M Rosier; Annemarie R.cLv. M. J. Mbkkenstorm en H. R Sneile- man; Maria d.v. C. Drinkwaard en M Bloem; Comelis z.v. A. Reine en J. C. Rook: Willem z.v. J. Koning en L. Groenendaal; Josephine d.v. W. A Pieters en W. Jansen; Peter z.v, W van der Waal en A. C. van der Knaap; Johannes R. z.v A. L. Blesgraaff en C. A_ Teunisse. i Apothekers-nachtdienst: Apotheek F, H. Backer, St. Liduinastr, 58. Bellen bij ongeval: G.G en G JJ TuinJaan 8ü. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend tedere weikdag behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondag? gesloten. R.K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uuj. Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „BaJi". Geopend dagelijks tol 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook E verse. Geopend dagelijks 9—6 u.; Zondags 115 uur; 's Maan dags gesloten. Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „French Cancan". Monopole: 2, 7 en 9 uur:: „De Man zonder Noodlot". Voorstellingen: Volksgebouw, 7.30 uur: Film avond Alg. Bedrijfsgroepen Centr, Tlvoli, 8 uur: Vergadering Alg. Ned. Kruideniers Bond. Irene, 8 uur; Feestavond Ver. tot behartiging belangen t.b.c.-pa- tiënten. Musis Sacrum, 8 uur: O. en A. WiltonFijenoord „De klokken van Corneville". (Advertentie f.Mj Een toneelstuk dat herinneringen opwekt aan de jaren van de Duit se bezetting en mede daarom af wijkt van het tot nu toe vertoonde, zoals de voorzitter, de heer A. Ke gel. in zijn openingswoord verklaar de. is gisteravond door de Gerefor meerde Reciteer VerenigingGeron* op de 22st.e ontspanningsavond «an deze vereniging opgevoerd in Musis Sacrum. Een talrijk publiek was er getuige van hoe „Geron" rich op lofwaardige wijze kweet van haar moeilijke taak: het toneelstuk van Jacques Compancez en loon Noé ,Er komt een vriend vanavond" ge stalte te geven. Een moeilyk spel (oak bekend van de film), dat van de spelers alles vraagt. AMMER dat het Franse karakter van dit stuk in de vertaling min of meer verloren ging: een feit dat men de spelers uiteraard niet kwalijk kan duiden. Onder regie van de heer J. W. Linkels en tegen de achtergrond van een uitstekend décor van Gé Madera hebben de Geronnisten. zich ingeleefd in de in tweeërlei opzicht krankzinnige si tuatie rond een Frans rusthuis in de bergen aan de grens van Zwit serland in het jaar 1944 (onze hon gerwinter). Krankzinnig, omde' het een rust huis voor geesteszieken is en omdat onder deze geesteszieken verschil lende simulanten schuilen, Maquis- strijders, die het ondergrondse ver zet in Frankrijk voeren en juist hier zijn neergestreken, voor de eni ge toegangsweg ter plaatse, die on der een viaduct doorloopt. Een stra tegisch belangrijk punt dus, dat zo wel door de Fransen als de Duit sers in de gaten wordt gehouden. Rust is er in het rusthuis niet te vinden door deze activiteiten van spionnage en contra-spionnage, die van de zich geestesziek houdende verzetstrijders het bovenmenselijke vraagt. Alleen, door hun rol te spe len, kunnen ze zich in dit gebied handhaven. Juist door deze voortdurende rol wisseling, dit spel-element in. een spel, wordt er van de spelers een uiterste aan concentratie en de no dige soepelheid, gevraagd. Zeer aan- nemenlijk was in dit opzicht het spel van de leider van ae verzets beweging door Koos de Groot, Mar Hemminga gaf een goede vertolking van de halfwaanzinnige Rus. die ook betrokken is in het verzet. Coen Westerveld zette de genees heer in het rusthuis goed op de planken, maar beter met gebaar dan met woorden. De verraderlijke dok ter Lestrade van Teus Hemminga deed het wel, maar had nog wat te weinig overtuiging en raffinement. OVER het geheel was het spel acceptabel, vooral als de „hoge greep" in aanmerking wordt geno men. De spanning en de byna on- verdragelijke situatie werd goed voelbaar gemaakt (vooral als de geheime zender met zijn code: „er komt een vriend vanavond" in het geding was). De climax komt tij dens de viering van de verjaar dag van de geneesheer, die abrupt Wordt afgebroken en eindigt met het binnendragen van een gewonde verzetstrijder en de omsingeling van het rusthuis, waarbij de bedriege- lijke rol van de tijdelijk inwonende dokter aan het licht komt. ROTTERDAM In verband met het op 28 Sep tember 1955 opnieuw doorbreken van de Perskade bij het toekomsti ge industrieterrein aan de Lekdijk, waardoor het werk moest worden stilgelegd, vroeg het raadslid v. d. Wal aan B. en W. van Krimpen a/d IJssel hoe groot de schade is. Wethouder Fontijne heeft mede gedeeld dat de kosten hiervan on geveer f 12.000 zullen zijn. Verder gaf de wethouder een over zicht van het toekomstige terrein dat ongeveer 50.000 vierkante meter groot zal worden. In totaal is geïnvesteerd voor aan koop 20.000. De opspuitingen in 1954 hebben f 400.000 gekost. De op spuitingen van dit jaar zijn 33.000. De nu nog te maken kosten zullen ongeveer 100.000 bedragen, het totaal bedrag van de kosten van het terrein zal dan 563.000 zijn. Bij de opening van de tentoonstel ling van schilderijen, grafiek en te kening van leden van het Dordtse schildersgenootschap „Fictura": Otto Dicke. Piet Geurts en Bouwke IJ1- stra. Vrijdagavond, 14 October, in. de zaal van de Rotterdamse Kunstkring, brengt de schilder-cebaretier Lou ten Bosch een korte pantomime-voor- dracht op het podium. Onze stad heeft er voor de duur van de wintermaanden een tnuior >r &y gekregen. Het is de heer JP. van Es, die met zijn sierlijke jacht „La Mouette" ligplaats heeft gekozen aan de Korte Haven. Of geko zen.... de gemeente heeft de schipper deze plaats toegewezen. Maar hij is er best tevreden mee, v:ant het is een rustige plaats, waar hij en het schip wat op verhaal kunnen komen van de omzwervingen in de om geving vati Bazel. Het is namelijk een passagiersboot, die nu al gedurende vijf jaar in de zomermaanden met touristen in de omgeving van Bazel heeft gevaren. Terug in Nederland zocht de heer Van Es een ligplaats, waar het schip zijn winterslaap zou kunnen houden. Zo'n plaats is in ons landje niet zo gemakkelijk te vinden, maar het schip met zijn schipper zijn nu dan terecht gekomen in Schiedam. „Waar ik een ligplaats kan vindendaar ben ik thuis," zegt de baas, die hef helemaal niet erg vindt om de hele lange winter alleen op zijn schip te moeten, doorbrengen. Wat de toekomst, dat is het uolgende voorjaar, zal brengende schipper weet het nog niet. In ieder geval ligt het schip klaar voor de liefhebbers, die het voor een tochtje zou den willen huren. De heer Van Es heeft al een heet leven als schipper achter de rug. Hij is op het schip van zijn vader geboren en heeft sedertdien steeds gevaren. Nu is hij de eigenaar van een passagiersboot, maar voordien bevoer hij de rivieren met eert eigen Rijnaak, Geert tcander dar deze man zich op het water in zijn element voelt! Het corps van studenten aan de rijksbelastingacademie zal op Vrij dag 21 October a.s, in gebouw Em porium zijn dies natalis herdenken met het uitbrengen van verslag over de lotgevallen van het corps in het afgelopen corpsjaar en een rede door de president van de se naat, de heer F. J. Burger. Aanvang half twaalf. Met de bouw van de twee Torenflats aan de Vlaardingerdijk, op het terrein naast hot Slachthuis, zal spoedig een begin worden gemaakt. Op 31 October a.s. wordt namelijk al de eerste heipaal de grond in gedreven. Een van deze hoge gebouwen komt als vervanging van de Torenflat, die in Nieuwland zou komen, maar die er niet komt omdat de fundering onbetrouwbaar is gebleken. De ander zal dan de lagere woningblokken vervangen die aanvankelijk gepland waren aan de Vlaardingerdijk. Mejuffrouw B. de Bie herdenkt vandaag het feit, dat zij vijf en twintig jaar als fiïiaalhoudster in dienst was bij de Rotterdamse Melk-inrichtir.g N.V, Zij beheert het filiaal aan de Vondel weg. Ter gelegenheid van haar jubi leum werd zij vanmorgen ontvan gen. op het hoofdkantoor en daar gehuldigd door directie en perso neel. De directie bood haar een geschenk onder couvert aan. Van haar colle ga's ontving zij een fraai geschenk. Bovendien werd aan mej. De Bie het vererend getuigschrift van de Nederlandse Vereniging van Nijver heid en Handel uitgereikt. gewone betonnen heipalen komen te rusten, in tegenstelling met het afge keurde gebouw, waarvoor Flbro- De bodem aan echter steviger palen waren gegoten. 1 de Vlaardingerdijk is e met palen van 20 en 21 meter lengte reikt men al op de stevige zandplaat. Op het bouwterrein is men tb?;:? nog bezig met het gieten, van deze gewapend betonnen palen, hetgeen op de gebruikelijke wijze geschiedt, n.l. bij lagen op grote stapels tegelyk. Daar elke Torenflat op 179 palen komt te rusten is de stapel reeds gereed gekomen palen van respecta bele afmeting, zoals men op bij gaande foto kan zien. De mannen vin Muys en de "Winter zijn nu bezig met het klaarmaken van de bovenste laag palen, zodat de stapel, door vele Bureau in de Krimpenerwaard is voorbijgangers versleten voor het met Ingang van 1 November 1055 l begin van de bouw vande Torenflat, benoemd de heer M- Bakker, thans I niet hoger zal worden. adjunct-directeur van het bureau. I Tot directeur van het Technisch Wie het vroegere Centrum-Café heeft gekend zal danig met de ogen knipperen als hij daar dezer dagen terugkomt. Bij de verbouwing van de afgelopen maanden is deze zaak niet alleen twee maal 7.0 groot ge worden, maar het Interieur is bo vendien volkomen veranderd. Een verandering, die in dit geval een opvallende verbetering mag worden genoemd. Onder de. naam „Bouw centrum Café-restaurant" is het moderne établissement gistermid dag heropend. Directeur F. H. L. yan Gunster en heeft een volkomen nieuwe zaak ge kregen dank zij de architect, ir J. w. C. Boks, en ook dank zij een team van tion ontwerpers van het Bouw centrum, die onder zijn supervisie en onder leiding van de heer H. O. Eckardt de inrichting hebben ver zorgd. Zü hebben volledig gebroken met het traditionele café-interieur. Geen tapijten op de vloer, maar plastic-tegels in een modern dessin. Geen stemmig-stijve tafeltjes en stoelen, maar moderne meubelen in frisse kleuren. Een snufje, voor het De Clematisschool, Daltonschool voor openbaar lager onderwijs in Kleinpolder-West, is aan het ver huizen naar een fraai nieuw school gebouw aan de Noortwijckstraat. Tot dusver was de school gevestigd in een zogenaamde Finse school. eerst in een café-restaurant toegepast is de ventilerende plafond verwar ming. Een.grappige serie affiche-ach- tige schilden zorgt voor de afschei- ding tussen het café en. het restau rant. Een deel van de zaal kan als een apart zaaltje voor gezelschappen worden ingericht. De toiletten zijn nu in het souterrain ondergebracht. In een hoek van een, restaurant worden, in samenwerking met de Rotterdamse Kunststichting, kleine schilderijen-exposities ingericht. De eerste is gewijd aan werk van V, H. Elenbaas. Over enkele maanden zal een ver bindingsweg worden aangelegd van het Weena naar de Diergaardesingel, langs het nieuwe café-restaurant De opvarenden van dc „Wcmo- sobo" van de Koninklijke Rotter- damsche Lloyd. onderhouden,:' nog steeds een bijzonder vriendschap pelijk contact met de leerlingen; van de Van Oldenbarnevelt HBS aan 't Afrikaanderplein. Gistermiddag kreeg de school weer een model van een prauw aangeboden. Het werd in ontvangst genomen door de heer P, Ringelestijn. De prauw krijgt een plaats in het scheeps- hoekje. Van de overdracht Is een film gemaakt, die door de leraren ge maakt is over de bouw, proeftocht en overdracht van de „Wonosobo". Een onderwijzeres aan de Clematis- school in Overschie vermrtte f 35.— uit een portemonnaie, die zij op een schoolbank had Jaten liggen. STOFFENZAAK vraagt: MAISQN v. DOORSMAALEN, Westveat 2, Schiedam. Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Brieven aan: P. Melchers* Distilleerderijen en Likeur stokerijen „De Locomotief", Lange Haven 74, Schiedam. Te koop crongeb. PorooiMol gevr. 1 Van Gelder*» Houthandel, Galileistraat 56, hoek Mus- senbroekstraat, voor hard board, triplex, enr. WH be zorgen thuis. Tel. 69920. B.z.a. meisje als hulp in de huish. v.d.e.n., bij voorkeur in R-K. gezin, v.g.g.v, Br. no. S 407 bur. van dit blad. Slaapmeubel f 150.—, neemt geen plaats in cp betonnen Fotogrofi* 'i vioer geen schroeven, dus verplaatsbaar. Komt dat zien bij Plate t.o. Stadhuis, Schie dam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 100, teL 66720. In spoedgevaj desge wenst ln 1 uur klaar. Piano te koop tegen elk aan nemelijk bod. Fr cricks Vee- u ststraat 30 b, bij Burgem. Meineszplein, Rotterdam, Voor alle «choenrepiratle is Bata beter en voordeliger. Spoed reparaties klaar ter wijl U wacht, Hoogstr. 111. Te koop: Ford Taunus, in prima staat. Adres; Pauius- sen, Fabriplein 10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1