C geeft vier Schiedam ton aan subsidies El®7. SchielancP Hal deze van maand gereed J EEN BRIL Koeriersters In zwembad verdronken Bus benzine ontplofte GEMEENTE-BELEID IN GIFTEN Aan nuttige instellingen van de meest uiteenlopende aard Verplichte vacantie-regehng kruideniers en melkslijters Hele vergadering stemde vóór; comité ter voorbereiding AGENDA @gg|| Uw baby T£gTètgejj^ ocaceiê, ^wwnjflüd DEALE LUIERS 15.000 TON PAPIER PER JAAR Alg. Bedrijfsgroepen Centrale h-' - ias# Mei 1956 in bedrijf De Witte Bal gaat weer over de groene tafel dansen Gebr. de Jong openen zelfbedieningszaak Schiedam MODELKAMER KARPETTEN 25% korfing CJMV-bibliotheek Tot steun aan tbc-patiënten Bijna f1400.- voor dierenbescherming Burgerlijke Stand Nieuwe romans Wegenverbetcring aanbesteed Expositie Ned. Bank werd verlengd Bouw van 200 houten huizen in Krimpen Rijwiel gestolen SCHIEDAM VERTEGENWOORDIGERS aankomend kantoorbediende (mnl.) ^bSEVESTIGDm^ R. A. A. FOEKENS SLAGESSBEDIENDE 2 Donderdag 13 October 1953 Het behoort tot het beleid van het gemeentebestuur om die particuliere verenigingen of instellingen, die van belang zijn voor gemeente of voor de bewoners, te helpen, in de vorm van het toekennen van een subsidie. De verantwoording van aeze min of meer noodzakelijke milddadigheid vindt men dan in de Gemeente-begroting terug. Uit het ontwerp-begroting voor 1956 blijkt dan dat in het komende jaar meer subsidies ver strekt zullen worden dan in het afgelopen jaar, nl. 386.890,71 tegen 330.519,62. Deze gesubsidieerde verenigingen i tingen met een economisch doel, in begeven zich op aLe mogelijke ter- totaal 3.000. Hieronder valt het reinen van het maatschappelijke I Borgstellingsfonds voor de Bene leven. Ze zijn «n de begroting netjes den-Maas. dat hulp verleend aan tn rubrieken nrrtcrtroKnchf %0 jc- kleine industriële en handeldrijven- in rubrieken ondergebracht, sen we dat het Schiedamse Politie Muziekgezelschap wederom j' 250 - krijgt, maar de sportvereniging ont vangt 500 minder dan vorig jaar, omdat zij niet meer belast zal wor den met het zwemonderricht. Bij de verenigingen die de open bare veiligheid bevorderen, krijgt Pro Juventute 5000 en. verder kleinere subsidies aan de ANWB. de Ver. voor Veilig Verkeer, de Ver. Alcoholbestrijding in het snel verkeer. de Dierenbescherming, ter wijl de reclasserings-instellingen voor het eerst dit jaar verblijd worden met 2.voor elk uitge bracht advies, geschat op 100 totaal. Schooltandverzorging Voor de verenigingen dre zich bezig houden met het bevorderen van de volksgezondheid, zijn de subsidies gelijk gebleven. Alleen de Stichting Schooltandverzorging krijgt minder, omdat het rjjk een hogere uitkering geeft: het bedrag hiervoor zal op 8.604,75 komen. De rheumabestrijding is 2.000 toe gedacht, de Schiedamse vereniging tot Bescherming van Zuigelingen 4.500; het consultatie-bureau voor zuigelingen van het Groene- en Wit-Gele Kruis m Kethel 500, het Kon. Wilhelminafonds 750 en verder nog kleinere bedragen, o.a. voor het hospitaal-kerkschip „De Hoop". De sport is met erg royaal be deeld. Behoudens een klem bedrag voor de KNZB is er alleen geld uit getrokken voor het Schiedamse Bu- reau voor Medische Sportkeuring en wel 3.per keuring, geschat op 800 keuringen. Op het gebied van het onderwijs zij grotere bedragen gemoeid bij de subsidiering. Voor de bijzondere kleuterscholen alleen al ruim twee ton, hetgeen 50.000 meer is dan vorig jaar. Dit komt door de instel ling van, drie nieuwe kleuterscholen ia Nieuwland. Het Schoolm elk-comité zal in 1956 gedurende veertig weken melk schenken aan 6750 kinderen, heigeen het lieve bedrag van 96.SÖO kost. Het nadelig saldo van f 9320 be taalt de gemeente dan bij. De schooltuinen krijgen dit jaar meer subsidie, n.l. 4290, dit om dat het aantal tuinen groter is ge worden. Kleine subsidies worden o.m. ge geven aan de Jeugdherberg-Cen trale en de Jeugdkrant Veilig Ver keer. terwijl het in de bedoeling ligt subsidie te gaan verlenen aan verenigingen die vac anti espelen or ganiseren. de middenstanders en Beroepskeuze. Besluiten wij deze overigens ver van volledige lijst van gesubsidieerde instellingen met de Plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, die 80 ontvangt. Hetgeen niet veel is, wanneer men het toe risme in onze stad wil bevorderen. De heer J. J. A. Koote uit Rotterdam, hoofdbestuurslid van dc Algemene Nederlandse Kruideniers Bond, heeft gisteravond in Tivoli op de vergade- muwnd l^ere dae (b'ehSva r,Iie' ScwramsccrS d°"r d« Schiedam van dc A.N.K.B., een gloedvol 75 -, A .7,^ .1 pleidooi gehouden voor de wettelijke vaeanlicregeling voor de Schiedatase Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en GD- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uu- en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJEL Leeszaal et» Bibliotheek, Dam; Maandag) van 2 tot' 4 uur, Ie dere avond (behajve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bah". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot a uur, oak op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling -werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 9—6 u.; Zondags 115 uur; 's Maan dags gesloten. Bioscopen: Passage: Alleen 2 uur: „French Cancan". Monopole: 2, 7 en 9 uur:: „De Man zonder Noodlot". Voorstellingen: Passage, 8 uur: Katholieke Kring. Nat. toneel van België „De Erfgename". Musis Sacrum, 8 uur: Geron „Er komt een vriend vanavond". Volksgebouw, 8 uur: Lezing I. v. A. O. Irene, 8 uur: Aquarium vereni ging Tropica lezing. j Blau„e Huis, 8 uur: Vara Tele- visie-club. kruideniers. Een pleidooi, dat blijkens het spontane applaus van dc «aan wezige kruideniers wel ingang vond. Na afloop werden cn qnette-for m u lieren rond gedeeld en kwam vast te staan dat alle aanwezigen vóór een wettelijke regeling waren. De Coop D.E.y. had nog geen mandaat om te stemmen, maar zal zich in bestuursvergadering beraden. Het eindresultaat was, dat er een eomité werd gevormd, waarin de A.N.K.B., de Chr. K.B., de R.K.K.B. cn dc O.R.V.M. zitting hebben, dat een plan voor de wettelijke vacanüeregeling voor kruideniers en r khandelarcn zal voorbereiden. Aanwezig waren op deze avond drc weken alles achter de rug kan onder meer afvaardigingen van de j zijn. Tenslotte adviseerde hij tot de afdeling Rotterdam van de A.N.K.B., de Organisatie van Verenigde Melk- I slijters, de Chr. cn R.K. Kruideniers Bond. Dc voorzitter van de afdeling Schiedam van de A.N.K.B., de heer A de Bruyn. opende de vergadering. Hij wees er op, dat Rotterdam een vorming van een comité, Dc secretaris van dc afdeling Rot terdam van de A.N.K.B., de heor De Melker, besprak het technische gedeelte van een wettelijke vacantie- regchng, die veel werk en moeilijk heden. met zich meebrengt. Het comité, waarin behalve de dri& (Advertentie 1JM.) ÖPöooua 0PHOOUCT jaar zijn vacantie-regehng heeft cn genoemde 'Bonden en de Orvem ook Vlaardinge al vijf jaar en dat Schie- de Coöperatie D.E.S- verzocht is zit- riam tot nu toe is achter gebleven.ting tc nemen, zal aanstaande Maan- Voordat de heer Koote het woord dag haar eerste vergadering houd nam, werd het onlangs overleden Zoals bekend heeft de melkhandel lid, de heer A. Stouthandel, her-1 al een vacantieregeling op vrijwilli- dacht. ge basis. De heer Koot haalde de regeling in Rotterdam als vergelijking aan - voor Schiedam. Hij stelde, de C. Hoek tc Schiedam slaagde voor het propadeutisch examen voor werktuigkundig ingenieur. Voor het zelfde examen slaagde R. Smulders tc Schiedam. iKil» IB at er tegenstanders kunnen I zfjn van een vacantie-regeling, maar dat toch niemand zal willen ontkennen, dat ook de kruideniers recht op vacantie hebben. Een va cantieregeling op basis van gelijk heid achtte hij alleen mogelijk bij ccn wettelijke regeling, die een meerderheid van 70% vereist. De er- varing is, dat de tegenstemmen voor-1 Nvv-krin»en is het reeds nu al van de zijde van het groot-winkel- I djdehik rnerkbaar dal in 1956 hot bedrijf komen, hoewel in Rotterdam NoIVS ïevierï Geen bijeenkomst of het woord wordt over deze gebeurtenis ge voeld. Op de filmavond in 't Volks- gebouxv Woensdagavond sprak eerst voorzitter M. Talmon van de Ai- gemene Bedujisc roep en centrale over dit jubileum waarna districts be stuurder. dc heer H. Penninkhof, er met een propagandistisch speech het z'Jiie bij deed Hij vroeg even- eeus aandacht voor de komende verkiezingen, waarbij hij de vrou wen verzocht naast de mannen ac tief deel te nemen aan de strijd. Een tweetal films word vertoond. Voor de pauze de film „Circus Arena" uit de USSR van Leonid Warmalow cn na de thee de mooie Franse speelfilm „L'Emigrant" met Edwige Fcuillière en Jan Chevner in de hoofdrollen. van de voorstanders 40% uit het groot-winkelbedrijf kwamen. Het financiële nadeel, dat dc winkeliers van een verplichte sluiting onder vinden, was in de praktijd met noe menswaardig gebleken. Hij besprak het voordeel van een gelijktijdige vacantïe-vegcling van de verschil lende branches, waarmee in twee a f Advertentie IM.) Voor dc jeugd Acht particuliere muziekgezel schappen in Schiedam krijgen teza men een subsidie van 2.000, dit Het industrieterrein aan de Betto- wejp in Schiedaam begint zo lang zamerhand volgebouwd te raken. De enorme hal van de nieuwe Pa pierfabriek Schieland nadert hier nu ook zijn voltooiing. Verwacht wordt dat het gebouw, dat een inhoud van 33.009 on3 1 left en afmetingen van 70 meter i*ng, 43 nieter breed en 10 meter hoog, eind October zai wor den opgeleverd. De installatie van de machines zal omstreeks Janifari gereed komen, waarna de sterk- bedrag wordt dan verdeeld naar stroom-installatie (600 kw) nog moet gelang het aantal concerten dat ge geven wordt. De R.K. Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina krijgt een verhoogd bedrag van 13.204, zulks m verband met de jongste uitbrei dingen. Voor Jeugdverenigingen is een bedrag van 4DOO gereserveerd, zijnde 1.voor elk aangesloten lid. worden aangebracht. Midden Mei zal de fabriek dan ia werking gaan. Er zal naar gestreefd worden een pro ductie van ongeveer 15.000 ton pa pier per jaar te bereiken. Naar een ontwerp van het Ingeni eursbureau voor Bouwwezen en In dustrie Van Wijk, De VriesWierin De verenigingen die zich. bezig ga uit Rotterdam, is de bousv die houden met het opvoeden van de nu ongeveer anderhalf jaar in be- z g_ ongeorganiseerde jeugd krij- i slag heeft genomen uitgevoerd gen voor elke pupil 0.25 per j door de Verenigde Aannemers De- week. In totaal zal hiermee een be- drijven Oost uit Winterswijk Het drag gemoeid zijn van 13 500, - De Schiedamse Gemeenschap krijgt weer 11.000. Zn heeft be wezen, aan de verwachtingen te be antwoorden en zal het werk in de komende jaren voort moeten zet ten. zolang het Cultureel Centrum nog niet m het leven is geroepen- Voor het geven van Volksconcer ten stelt de gemeente wederom een bedrag van 3 000 beschikbaar. Ook' het maatschappelijke werk werk wordt deze maand voltooid met het glasdicht maken van de hal. Dan komt echter de installatie nog, die de nodige tijd in beslag zal ne men. Bij het aanschaffen van de machines zal zoveel mogelijk ge bruik worden gemaakt van Neder lands fabrikaat. Aan de linkerzijde van de hal is een lager gebouw opgetrokken van 6 bij 20 meter, waarin de schaftloka len en tijdelijk ook het kantoor wor ds t door de verschillende vereni- i den ondergebracht. Aan de andere gingen wordt verricht, wordt ge- kant van het gebouw is ruimte ge steund van gemeentewege. De drie 1 reservcerd voor de definitieve .*an- Kruis-verenigingen hebben hierin toorgebouwen, die bij de uitbreiding hun deel. maar ook de vereniging in 3956 worden gebouwd; een dub- voor tbc-bestrijding 4000). de I bele bouwlaag met een oppervlakte Gezondheidskolonies 18000), de van 400 m2. bijzondere instellingen voor gezins- Bij de bouw, waarachter de no- zor« (f 17000». de vereniging voor dige spoed is gezet, is veel mede- zwakzinnigenzorg 11500) en nog werking ondervonden van het ge- enkele andere verenigingen. Bij het meen tc bestuur. Hierdoor en door ae vormingswerk onder arbeidende gunstige ligging voor de aanvoer van meisjes krijgt de Zonnebloem 1200 i grondstoffen en de aansluiting op en de Mater AmabiJis-scholen 800. stroom en water, is destijds ook be- Dan is er nog een serie steunbe- i sloten het bedrijf in ocluedam te dragen voor ver ei gingen en stich- vestigen. D De indelingen en het programma In de derde klasse is Wilton favo- vpor de tafeltenniscompetitie zijn riet m eerste klassers is TCK deze week de zaken nu maar eens energiek /rii. Ready gaat op 21 October op aanpakken cn er m zim alaeiing Dczook bij$Carbon 4 voor zijn eerste geen twijfel over laten bestaan dat zij nu eens de titel binnenhalen. bezoek bys-'Ca wedstrijd m de eerste klasse. Het is nog niet bekend of Ready volledig uit kan komen. Ready zou er toch verstandig aan doen om te trachten deze wedstrijd m winst om tc zet ten, want Carbon 4 lijkt ons nu met hen team dat dit seizoen hoge ogen lijk voor dezewedstrijd een i I cnaitine to doen aangezien net In de vierde klasse komt nu TSF Uit dat bij keuze gepromoveerd is. zij staiten op 18 October in een uit wedstrijd tegen het vijfde team van de Rotterdamse PTT, Het valt moes- zal gooien {spelling te .doen aangezien NOAD speelt op 18 October a.s. in i krachtsverschil m deze afdeling ons de Beurs thuis tegen RoNo 1. Dittotaal onbekend is. team is twee jaar geleden gedegra- Ook voor de higeretcams ?'jn deerd uil de overgangsklasse en is wedstrijden vastgestelLd. Het is e<ih- vnna mar buna weer kampioen ge- ter ondoenlijk al deze wedstujden op worden van de eerste klas. Wij zijn j le gevuu. De uitslagen worker - benieuwd hoe het jonge NOAD- ter van alle earns na de volgende team zich tegen deze sterke tegen- week opgegeven. Door alle vereni ctnnrW 7-ai houden 'gingen werd ons nog medegedeeld Voor de tweede klassers speelt het dat belangstellenden kjirem- pas gepromoveerde PTTS op 17 Oc tober thuis in de schuilkelder van de PTT (ingang Plein Eendracht) zijn eerste wedstrijd tegen Pakhuis- rncesieren 1. Wij zien hier al winst in voor de mensen van tante Pos. gingen van harte welkom zijn. Voor de volgende week spelen dus alleen de eerste teams van NOAD en PTTS thuis. De datums en speel lokalen zun hierboven al genoemd. De oroie hal ran de Papier/a- briek „Scmelawt" aan de Betto- weg is zo goed nis gereed. De afmetingen zijn 70 bij 43 bij 10 meter. Op de voorgrond het bij gebouw, waarin de scha/tfokalen cn het kantoor worden onderge bracht De fabriek zal waarschijn lijk half Mei in werking gaan. in Het grote Rotterdamse bedrijf in zuivelproducten, vleeswaren en co mestibles, de Fa. Gebr. de Jong, is thans ook in Schiedam neergestre ken. Gisteren is het zesde filiaal van deze firma geopend in Schiedam. Een bijzonder feit is ook dat dit hel eerste filiaal is waar de „zelf-bediemng" wordt toegepast. Met dien verstande dat er nog wel een toonbank is waar men op de meer gebruikelijke wijze zal worden bediend. Deze heldere, keurig ingerichte zaak, met de ruime vitrines en de overzichtelijke rekken waar de wa ren aanlokkelijk op uitgestald liggen is wel in grote tegenstelling met de hondenkar-negotie waarmee de stich ter van de firma, de heer W. de Jong nog maar vijf en twintig jaar geleden zijn klanten bezocht. Maar de zoon- uit-een-van-zestien, vroeg zelfstandig geworden heeft zijn zaak wel een grote vlucht doen nemen. Het winkelende publiek in de Hoogstraat toonde gistermiddag reeds belangstelling voor de nieuwe zaak, waar de heer D. Sterkenburg de fi liaal-chef is, maar eerst vanmorgen kon men terecht voor de boodschap pen. Onder zeer grote belangstelling recipieerden de Gebr. De Jong gis teravond in de congreszaal van het Rotterdamse gebouw „De Twaalf Provinciën". Vele leveranciers uit alle delen van het land waren hier aanwezig, evenals het voltallige winkelpersoneel. Het laatste bood de directie een stoel cn een her inneringsbord aan. De heer W. de Jong. promotor van de firma, verraste het personeel met een gift van vijfhonderd gul den, waarmee de plannen voor de oprichting van een personeelsver eniging gerealiseerd xunnen worden. met Wil hebben het geluk gehad op de Jaarbeurs 313 modelkamer karpetten voordelig te kunnen ko pen. Deze bieden wij U thans tegen 3-'4 van de normale prijs aan. Verkoop begint Zaterdag 10 uur De 16-jarjge magazijnbediende W. Masman uit de Rodenrijsestraat is gisteravond bij het zwemmen in net overdekte zwembad aan de Willem van Hiüegacrsbergenstraat verdron ken. Een vriend, die hem miste, zag het slachtoffer op een gegeven moment op de bodem van het bad het water gehaald en onmiddellijk paste men kunstmatige ademhaling toe. Men slaagde er echter niet in de levensgeesten op to wekken, Tn het Bcrgtvcgzi ekenhuis werd de dood geconstateerd. Kinderspaargeld Matroos stal ook in Krimpen Onlangs is door de politie te Rot terdam aangehouden de 36-jariee matroos op de binnenvaart A,V, (zonder vaste woon- of verblijf plaats). Hij had zich te Rotterdam schuldig gemaakt aan 'diefstal uit binnenschepen. Bij een dqor de po litie te Krimpen aan de IJssel inge steld ondcx'zoek is gebleken, dat hij zich aldaar ook heeft schuldig go- maakt aan diefstal, namelijk van on geveer zestig gulden spaargeld van kinderen aan boord van het motor schip „Vertrouwen". Hij pleegde do- ze diefstal op 10 Juli 1955. De bibliotheek van de C.J.M.V. in Wijk I is weer geopend Dit Is niet zo maar een verhuurderijtje van boe ken. maar hier vindt men een col lectie romans, reisverhalen, enz. van ruim 1300 stuks. Afgelopen zomer is er hard aan gewerkt om alle boeken na te kijken en t? catalogiseren. Wat te oud was is er toen uitgenomen. Ook een nieuwe catalogus is weer verschenen en voor ieder verkrijg baar. Men kan eike week zo veel boeken meenemen als men wil tegen een schappelijke vergoeding. Op Za terdagmiddagen kan men in de leer kamer van de Nieuwe Kerk. ingang Oude Maasstraat 24. terecht voor het lenen van de boeken. Pro pagan da-a von d Ondanks het feit dat er een tekort aan werkkrachten is, is het voor ge nezen verklaarde t.h.c.-patiënten i dertijd, vaak nog heel moeilijk om aan pas- send werk te komen. Ongeveer 45% van de genezen patiënten worden weer het slachtoffer van dc oude kwaal, omdat zij noodgedwongen weer het oude werk, het voor hen verkeerde werk, opvatten. Om deze redenen deed de heer C. A. Berg, Hoofdbestuurslid van de Vereniging lot Behartiging van de Belangen van t.b.c.-patienten in Ne derland. een beroep op de aanwezi gen, die gisteravond in Irene aan wezig waren op een propaganda- feestavond van genoemde vereni ging. Een genezen t.b.c.-patiënt heeft, na herstel, recht op een plaats in de maatschappij, maar nog te veel heerst de mening dat deze mensen nooit meer genezen. Dit is beslist onjuist. Ook het verlenen van steun tijdens de ziekte is een taak van de vereniging. Om nu aan de nodige gelden te komen houdt de vereniging van deze pvopaganda-avonden, om donateurs te werven, terwijl de ba ten van de avond ook moetellen. Dc avond van gisteren was een succes: veel donateurs gaven zich op en de zaal was uitverkocht. Vooral om Paultje Renes werd hartelijk ge lachen. Verder werkten mee dc ac cord eon nisten Les Deux ChenesT de kunstfluiter Johnny Nelson, Walt.& Disney een komisch danspaar en Mary Bos en the Joly Players met sketches. Namens de afdeling kon digde de heer P. J. Veringmeicr aan dat in Maart een tweede avond wordt gegeven terwijl in September het tweede lustrum wordt gevierd. De collecte voor de Dierenbe scherming heeft in Schiedam in totaal f 1.362,97 opgebracht (vorig jaar ƒ1100) De buscollecte leverde ƒ979,16 (vorig jaar ƒ555) cn de lijslcollecte die gedurende een week is_ gehouden ƒ383.81 (vorig jaar f545) op. Zes cn dertig collectanten hebben aan de collecte deelgenomen (vorig jaar 23) GEBOREN: Willem ..a d.v. H. G. J. v. Gils en A. W. Westmaas; Lena i A d.v. E. A. Steeg en L de Vries; Albert z-v. K. Klone en A. G. van ScheJcbeek OVERLEDEN; A Ver berk 65 jr. Jaarvergadering van Vrouwengroep PvdA De Vrouwengroep van dc Partij van, de Arbeid zal op 18 October, aanvang 8 uur. ha?.r jaarvergade ring houden in het Volksgebouw. Op de agenda staat o.a. bestuursverkie zing, terwijl mevrouw Smolders ver- telt over belangrijke problemen voor de vrouw. In do Gemeentc-bibhotheek zijn de volgende nieuwe romans te verkrij gen: Aistrop, J. „Doe of ik ccn vreemde ben". Een jonge man en vrouw, wier leven beïnvloed wordt door de angst zoeken naar een houvast in het leven en naar een weg om aan hun een zaamheid te ontkomen. Karst Jr., E. „Van liefde cn een rode kaler". Een rijke boer komt, mede door het toedoen van een jonge meester in de rechten, die zijn dochter heeft bemind, tot het inzicht, dat hij tegen de Christelijke begin selen m handelt, wanneer hij het huwelijk van zijn dochter met de jachtopziener tegenwerkt alleen om verschil in stand. Lennart, C., „Dc stad met de roze huizen". Dc angst in de werkelijk heid te leven, doet een man en een meisje steeds terugvluchten naar de -ereld der verbeelding uit hun kin- er tijd, tot zij inzien, dat het leven pas geluk brengt, wanneer men het durft te aanvaarden en men er in slaagt verbeelding en werkelijkheid met elkaar te verzoenen. Madariaga, S. dc. „Vijf vrouwen om Don Juan". De gewelddadige dood van de zoon van een Spaans edelman en van diens zeer jeugdme tweede echtgenote is voor elf perso nen, die dit drama var nabij mee maakten, aanleiding om ieder op hun wijze iets te onthullen van de ge- ncimzinnige intriges, gesponnen door liefde, politiek en handelsbelangen, welke deze twee jonge mensen de dooa in hebben gedreven. Lott, M. „The last hunt"*. Karakter- beschruving van twee blanken, die op buffels jagen in de Noordameri- kaanse prairie en in strijd komen met de daar wonende Indianenstam men. Thompson, M. „Not as a stranger". Een. idealistische jongeman, die van zijn vroegste jeugd af arts wilde worden, maar tegen het vooroordeel van zijn vader heeft moeten vechten, wordt, eenmaal in de praktijk, diep teleurgesteld in de vee1 al materialis- tische instelling van zijn collega's ten 0PwC^ Van de geneeskunde. cJIt rnal?' G* ..Manneke Maan", symbolisch sprookje over de beleve nissen van een maanreus. die naar de aarde springt cn daar strijdt voor het welzijn der mensen. Dc directie wegen van de Rijks waterstaat te 's-Gravenhage heeft gisteren aanbesteed het uitbreken van par keer bermen, het aanbrengen van verhardingen van cementbot on. betonplaten en van klinkers, het uitvoeren van de hiermede verband houdende grond, en bijkomende werken, benevens het onderhoud op beide rijbanen van de gedeelten RotterdamDordrecht van weg no. 16 en Ridderkerk-Noord van weg no. la van het Kijkswegenjilan 194T Laagste inschrijver was het Alge meen Aannemersbedrijf „Ir A. F. U. Krikke" n.v., tc Zeist voor een bedrag van f 1.863 800. Dc tentoonstelling, die ingericht was ter gelegenheid van de opening van de bpbank van de Ncderland- sche Bank hccil con dusdanige be langstelling getrokken, dat bes' don is de expositie alsnog gedurende twee dagen open te stellen en wpI Vrijdag cn Zaterdag a s. van 1316 uur. Zoals bekend wordt de ten toonstelling gehouden in de nieuwe bijbank aan de Boompjes. Binnenkort misschien Op verzoek van ccn raadslid stel len B. cn IV. van Krimpen aan de ï.T.ssel thans een onderzoek in om eventueel te komen tot de bouw van houten woningen in deze gemeente. Relatief is het aantal woningzoeken den in Krimpen zeer groot, momen teel 450 op een bevolking van 8000, cn dit aantal stijgt nog steeds. Er worden in Krimpen wel nor male woningen gebouwd, maar die worden meestal betrokken door ge zinnon die door de piaatscliike be drijven worden gehaald uit gebieden waar een arbeid so verschot bestaat. Krimpenaren moeten echter lange tijd wachten. Een wethouder en de directeur van het technisch bureau verrichten nu het onderzoek. Men zoekt naar een mogelijkheid om tweehonderd woningen te bouwen. Een houten woning komt op onge veer 7500, ccn woning in tradi tionele bouw op ƒ9000. Gemeentesecretarissen bespreken te Rotterdam rapport-De Quay ROTTERDAM De gisteren hier gehouden najaarsvergadering van het landelijke contactorgaan voor gemeentesecretarissen (L.C.Oheeft het rapport besproken van dc eom- missue-De Quay betreffende herzie ning van de gemeentewet. De voor zitter. dr J. de Lange uit Utrecht betreurde het, dat in de commissie, door de Vereniging van Nederland se gemeenten Ier bestudering van dit rapport ingesteld, slechts één gemeentesecretaris was aangewe zen. De vergadering bleek van oordcel, dat een wettelijke voorziening nodig is om de in de gemeentewet voor komende bepalingen omtrent het ambt van secretaris in overeen stemming te brengen met de beteke nis daarvan. Daar de vergadering niet met aile aan dc orde gestelde 'vraagpunten gereed kwam, zal eerlang een nieu we vergadering in Utrecht worden gehouden. De aftredende bestuursleden wer den bij acclamatie herkozen. De voorzitter dr De Lange deelde ech ter mede, dat hij op 1 April a.s. we gens 't bereiken van de gestelde leeftijd afscheid ?.al nemen. 's Middags worden de deelnemers door het genreentebesluur ontvan gen en door burgemeester mr G. E. van Walsum toegesproken. Niet Dirk van Sljn, maar de hrer J. A. var Sijn. een der directeinen van de vandaag jubilerende firma D. van Sijn cn Zonen, was Dinsdag afgebeeld m onze rubriek „Vandaag". Dc Chr. Gereformeerde K*rk te Oversell ie beeft een beroep uitgebracht op ds W, de Joode te Ede, De fiets van de slager P. J. van D is gistermiddag gestolen uit de kelder onder zijn. woning aan de Slachthuislaan. ROTTERDAM - T(>en gistermiddag de 16-jarige monteur Hendncus M. J. van Schaik in. de keuken van de ouderlijke woning in- de Hendrik de Keizer straat benzine van de ene in een andere bug aan het óverschenken was, ontstond er een ontploffing. Dc jongen kreeg brandwonden aan het gezicht en dc linkerarm en moest in het Bergweg zie1 .en hu is verbonden worden. In de keuken knapten zes ruitjes. De schutting in de tuin en. de achterdeur van het aangrenzende pand werden ge blakerd. De monteur had de bran dende bus met benzine namelijk de tuin ingegooid. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een bran dende gijser, die de benzinedamp deed ontploffen. GROOT TEXTIELBEDRIJF met filialen over het gehele land, vraagt: (wonende te Schiedam) voor de verkoop op termijnbetaling zonder,rente aan particulieren en het incasseren van gelden. Voor goede krachten blijvend goed inkomen verze kerd. Borg kunnende storten (Eventl. in overleg). Brieven: N.V. „DE VELUWE", Scheepmakersstraat 915, Den Haag. i GEVRAAGD: hot verrichten van verschillende admini- atieve werkzaamheden. Leeftijd ong. 2023 jaar. Sollicitaties te richten aan: N.V. Mij. „OXYGENIUM p.a. tijdelijk kantooradres: Havenstraat 21, Schiedam, i DAN NAAR j Te koop aangeb. j D. DE BK DIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Kapstokken ƒ16.50, in blank goth. Keus uit 30 verschil lende modellen bij Plate, t.o Stadhuis. Schiedam. Prima kolenkit, zwaar email- 1c 3.49. extra grote maat 5.39. Kolenschoppen, ka- chslhaakjes, poken, alles voor zeer lage prijs bij B. van Doorn, Broersveld 156. vanaf 17 October 1955 Tandarts Burg. Knappertlaan 78 Schiedam Tel. 67S83 Spreekuren: S Fonds 8 309.30 uur Part. 1.302.30 uur uitgezonderd *s Za terdags) en volgens afspraak, Tandarts L. J. Bernard, Schiedam, praktijk be ëindigd. Prima robber tochtband f 0.25 p. m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v. Thienen. Broersveld 123. Tel 69799 Mica voor haarden en ka chels. 80 verschil lende maten. Lage prijs. Plaatjes asbest, vuurcement. kachelkit enz. Frans v. Thienen, Broers veld 123 Tel 69799. Weggelopen Zondag j.l. weggelopen, jon ge Hollandse Herder, luistert naar de naam Beertje. T.b, t.b. Louw ens. Nieuwe Ha- gevraagd, v. d. MOST, Broersveld 100. T«.u gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van 0.25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Dese advertenties kunnen uitsluitend tegen (ontante betaling aan ons bureau worden opgegeven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1