Belgisch Toneel vertoonde geslaagd, „De Erfgename" mmmm Nog geen licht in moord te Zeist Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Sterk spel rond een niet makkelijke titelrol KREUGER De dames krijgen *t zwaar Perioden in de Bouwkunst belicht voor het I.v.A.0. VOOR KATHOLIEKE KRING Wie heeft iets verloren AGENDA HEREN!! be-HOEDEN ETALAGE HANDBAL Oude man valt van stelling KORFBAL Kans op winst dit weekeinde Straatverlichting in Schiedam.oost Stijgende spaarlust in September Sleepboot Oostzee met Blauwe Wimpel Kleine brandjes in fornuis en oven Jubileum fa Wilson Knaap was te zeer in spel verdiept Medeplichtige aan roofoverval gepakt Tien inbraken in Rotterdam industriepand Militair Dleesrt drie inbraken in Sliedrecht Officier eist: Dronken rijden: hoogste straf NVV-jubileumspel in studie Amersfoortse verpleegster geivurgd na aanranding Vrijdag 14 October 1955 Bat het typeren van een bepaald karakter 0p het toneel nog heel iets anders is dan het uitbeelden van een ontwikkeling in dat zelfde karakter, hebben we kunnen merken in de opvoering van het toneelspel „De .Erfgename door het Nationaal Toneel van België gisteravond in Passage gegeven voor leden van de Katholieke Kring. Het was aan Anni de Loenen in de titelrol om deze hat-trick" te volvoeren, maar zij heeft de wendingen m het vreemde karakter van de erfgename niet helemaal tot uitdrukking kunnen brengen Olivia de Havffiand in de zelfde rol in de film „The Heiress kon dit wel, maar zij had dan ook de filmische mogelijkheden voor het scheppen van sfeer, mee. Het Antwerpse Nationaal Toneel is een van de beste gezelschappen die onze Zuiderburen opleveren en de leden hebben hel zich niet makkelijk gemaakt in dit moeilijke, maar toch dankbare stuk, door Ruth en August Goetz bewerkt naar de roman „Washington Square" van Henry James. Maar zij hebben de voor dit stuk zo hard nodige subtiele sfeer niet helemaal kunnen treffen, waar bij tot hun verontschuldiging aan gevoerd mag worden dat het door het vochtige weer tot overmatig hoesten en kuchen geprikkelde 'pu bliek ook niet hard meewerkte. De erfgename is een «iet-aantrek kelijke, niet-begaafde dochter van een wat verbitterde arts, die ver geefs heeft getracht zijn dochter te laten opgroeien als evenbeeld van haar briiliante overleden moeder. Het enige wat hij bereikt heeft is dat hij haar boordevol minderwaar digheidscomplexen heelt gestopt. Wanneer dan ook een charmante bruidschatsjager met zijn zoet gevlei opduikt in dit gespannen gezin, waartoe ook nog een vrolijke roman- tische tante behoort, dan valt de be deesde en zeer wereld-vreemde jon- gedochter die medeleven zoekt aan hem ten prooi. De bruidschat valt echter legen en de jonker neemt de benen, zijn geliefde achterlatend met de scherven van het zo vurig ge droomde liefdesgeluk. Als verbitterd mens leeft de erfgename met de er fenis die haar noodlot werd. Om nu de zelfde karakter te spelen als onbeholpen meisje-onder-invioed- van-Pa. als verliefde vromv die ge schaakt wil worden en dan nog als (Advertentie t M U kunc het net zo goed afs zoveel anderen! U kunt óók met een spik splinternieuwe elegante pias tic boodschaptas de stad m gaan, terwijl U het in Uw po-temonnaïe nauwelijks merkt. Waarom zoudt U méér geld uitgeven voor een nieuwe tas, als U voor minder het zelfde kunt bereiken. Want dat kunt U met cteze practische boodschaotassen, (de fabrikanten weten heus wel hoe ze tegenwoordig van plastic een tas moeten maken, die even sterk ïs als een van- Jmnen). Al heeft U thuis alle moge lijke soorten boodschaptas- sen..... dan nog is zo'n tas geen overdaad, maar een behoefte. Met deze tas kunt U zich geen guldens, maar rijks daalders besparen, omdat wij een „Prijzenslag" houden, ook In onze afdeung tassen. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van een enorme collectie boodschap- tassen met so ide treksluiting, In de kleuren zwart, groen, bordeaux en betge, voor WIKKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 28180 EDE RE MAAN DAGM ORG GEOPEND verbitterde mannen-haatster is een te moeilijke opgave gebleken voor Anni de Loenen. Er zat te weinig nuance in baar spel. Bovendien wek te haar traagheid van dictie, die voor verlegenheid moest doorgaan, de lachlust op. Pas in de laatste tafere len liet Anni de Loenen blijken dat zij wel degelijk acteren kon. Goed zelfs. Een meesterlijke rol u.as die van Gust Ven ais de verbitterde vader, die zijn teleurstelling over zijn doch ter opkropt. Beheerst spel met prach tige weergave van de inwendige spanningen. Senne Roufaer was een vele goede gladde onbetrouwbare oruidschat- jager. die niet verlegen zit om een smoesje. Ook Yvonne Ego was goed als de luchthartige tante die zo graag haar nicht tvilde koppelen, terwijl regisseuse Line Geysen nog even op- Wel in haar korte rol van zuster van de schurk. Jeannine Bemaus, "Paul van Roev en Krista Groenendal steunden naar behoren in de klein© rollen. Het verhaal speelt in 1850 en daar door is het een costuum-stuk ge worden. Maar zowel deze costuine- ring als ook het decor zijn op pret- Te beyragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S—jZ.SO uur en 2—5 uur: Rood kindertasje; portemonnaie met inhoud; rode 6amesporteinonnaie met inhoud; roje portemonnaie met inhoud; aantal boutjes; rozenkrans: H.K. kerk boek: zwarte vulpen; rijwielsleuteltje: armbandje Te bevragen bij de vinders: Ziekenfondsbon. N. Govaert. Dr. Za- menhofstraat 69; schoolatlas M. Ba termans. Rubensplein 18; bedrag aan geld. H Vnjenhoek, Beierlandsestraat 15 B: kettinkje met medailles, H. Vrijeh- hoefc Beter]andsestraat J5B; broche, C. J, Rijnders, Lorentzplein 20 A mapje met foto's, J. Schafthuizen, Nieuwe Have» 183; zilveren kinderarmband, E. Sprengers, Tuinlaan 16: bedrag aan geld. A. Kolkmeijer BjC. laan 184 A; doublé armbandje met bedeltjes, E. «fan_ sen, Fr. HaverschmldUaan. 60; bedrag aan geld. n. Zuidema, v. Ostadelaan 24 Aoorbel, M. Bosdijk, Grofbaan 25/8; rode autostep Maltha, Mesdaglgan IA; rode autostep, Jansen, Rembrandtlaan 7: zakmes p. Ooms, Den Bommelse- straat 39 B- rode vulpen. D. Robijn. Galjootstraat 14, Rotterdam; bril, C. Schonenberg, v. Beverenstraat 42; blau we rozenkrans, I. Besteman. v. Eeve- renstraat 44 B; lipssietitel K. v. Dijk, Prof. Kamerlingh Onneslaan 99 B; rood bruine vulpen, W. Entrop, Anth. Muys- straat 30; rood-bruine vulpen, Derksen. Juhanaiaan 59. Vlaardingcn; zakmes. M. Kalisvaart. Korte Dam 9: witte ro zenkrans. c Zaai. D. A. de Jonghstraat 8B; zwarte herenschoen, C. Vering- meyer. Oosterstraat 89; 1 paar zwarte damesschoenen D. Schulze, Vlaardtn- gcrdijk 67 wit babysokje. Sciarone, Boterstraat 64; beige herenhoed W, 3. v Gasset. Dr. Zamenhofstraat 143: bad handdoek. M. Prem, Hoogstraat 192; is knot wol. J. de Ruiter, v. 's-Gra- vensandestraat 3A; 1 paar zwarte kap laarzen, J. Klein, Ploegstraat 33; zwarte dameshandschoen- V. Mil, Vlaardinger- weg 10, Kethel; rood kindervestje, V". d. Gieten. Westpolderstraat 10, Kethel; beige ceintuur, Verhoeven, Nic. Beets- straat 17 B; parapliuehoes, F. Dorneni, Gordonstraat 9B; onderjurk, V. d. Waal, Cort v. d. Ltndenlaan 16; rijwiel- voorvork, B. v. d. Marei, Kreupelstraat 14 B; passer, G- D. Schellebeek, W. Brouwer straat 37 II; herenportemon- naie met inhoud. Oosterver, Boylestr. 19 Afietstassen. B. M Steenbergen, Brielsestiaat 34; tas met gereedschap, V. d. Wetering, Mathencsserweg 169 B, Rotterdam; rood portemonnaietje, J- v. Moord ijk, B.K. laan 227 A: tas en bij bels. C. J. v. Gerven, Marlastraat 55 A na 8 uur: militaire tas met inhoud, A. Bak. Akkebjstraat 3 A Rotterdam: da- i mostP"! met inhoud, BrÖkkelmg, IJssel- mondesestraat 92 B; rood klnderbisje^ Bokhorst. Houtstraat 1; witte kmder- portetnonnaie, G. Bras, Jan Steenstraat 75; bruine actetas met inhoud, Groen, p/a V. Dalen Olie en Vetfabriek, Noord, vestsingel 91; rode kinderportemonnaie, J. v. Schie. Gasstraat 43. tige wijze sober gehouden. Een enke le on-Nederlandse uiuuukkmg bui ten beschouwing gelaten spraken de ze Vlamingen uitnemend Nederlands alleen hun stem-volume was niet ideaal. Het was voor de Katholieke Kring in zekere zin een experiment om een buitenlands toneelgezelschap naar Schiedam te halen, daartoe eigenlijk min of meer gedwongen door de on wil van de grote gesubsidieerde Ne derlandse gezelschappen om „in de provincie" te spelen. Maar de ken nismaking met de Belgen is ons goed bevallen; zij gaven zeer beschaafd en sterk spel, zonder de minste nei ging naar goedkope effecten. Het tal rijke publiek, dat nogal eens rumoer de, toonde zich na afloop tevreden en gaf een dankbaar applaus. Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58 Bellen b(j ongeval: G.G en GD TuinJaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag «behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en ieder© avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tol 8.30 uur Zondags gesloten- RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van a tot 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten Stedelffk Museum: Tentoonstelling „Bali", Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot o uur, ook op Zondag Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 9—6 u.; Zondags 115 uur; *s Maan dags gesloten. Bioscopen: Passage: 2, 7, en 9.15 uur: „Be stemming Mars". Mononpole: 2, 7 en 9 uur: „The Americano". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur: Geron-to- neelopvoering ,,Er komt een vriend vanavond". Musis Sacmm: 8 uur Propagan- da-feestavond Wed. Ver. tot Be scherming van Dieren. Irene: 8 uur: Toneelavond CJ- VF. Arcade: 8 uur Jaarfeest suppor ters-vereniging SW. Voïksgebouw: 8 uur: Toneel avond SMHV Symphonia, Liberty: 8 uur; Contactavond WSO. Beyersbergen: 8 uur: Contact avond szc. Blauwe Huis: 8 uur Vara Tele- visie-elub. Het Is voor het komende week-einde maar een heel mager voetbal- programmaatje. Dit in verband met enkele interlandwedstrijden, zoals NederlandBelgië, Ned. scheidsrechters—Belgische schei dsreebters en RotterdamAi twerpen. Wannee* \vy het programma bekijken, dan zien wij dat de Schiedamse verenigingen, spelend in KNVB-verband op Zondag, Excelsior 20, SVDPW, Schiedam en DRZ vrij zyn. Voor d_ Zaterdag-afdeling van deIn geval Ursus ook deze wedstrijd KNVB komen SSS en HBS tegen verliest zal het wel enkele plaatsen elkaar in het veld. Beide elftallen op de ranglijst zakken. hebben vorige week een overwinning behaald, zodat het bij deze wedstrijd zal kunnen spannen. In de Res. 3e kl. B ontvangt HBSS 2 Zwaluwen 2. Op de Ha ven dijk zullen de eerste teams van GTB en ZWSH elkaar ont moeten. Daar geen van beide teams ook maar één puntje hebben, gaat het hief om de vraag wie de rode lantaarn zal gaan dragen. De andere teams van GTB komen niet in het veld. In 4 A hebben wij in Schiedam n^een thuiswedstrijd en wel PPSC (Jrnas. Vorige week verloren de Schiedammers, terwijl Ornas beide punten binnenhaalde. PPSC zal dus Dp haar tellen moeten passen. Voor de afdeling Rotterdam is er in de eerste klasse slechts één wed strijd. Maar dit is een belangrijke ontmoeting en wel tussen Martinit en Ursus. Deze wedstrijd begint reeds om 10 uur Zondagmorgen. Martinit is tot nu toe ongeslagen en heeft uit 5 wedstrijden het volle pond gehaald. Ursus daarentegen heeft uit 6 wed strijden pas 7 punten gehaald. Het zal voor laatstnoemde dus een zware opgaaf v/orden aan het Volkspark. Advertentie LM.) Laten wij U Zie deze week onze speciale Wij brengen o.a. WOLVILT 15.90 - 16.90 HAARVILT 21.50 - 24.50 De bekende BRUMMELS en STAALMEESTERS 29.50 - 37.50 EROERSVEST 6 De zaak met de grootste, sortering Het le damesfeïftai van DWS speelt Zondag op de Oudedijk tegen Turn- lust. Dit wordt wederom voof4e Schiedamse dames geen makkelijke opgave, doch als zij het spel meel open houden zit er een klein kansje in op een overwinning. Het le dameselftal van "Wilton Fijenoord gaat Zondag op bezoek bij het nog ongeslagen A.H.C. '28. Voor deze zware uitwedstrijd zal het elftal niet in zijn volledige op stelling kunnen uitkomen, doch als de dames spelen zoals zij de laatste wedstrijden hebben laten zien, dur ven wij toch wel een verdeling der punten te voorspellen. Het le herenelftal van Wilton Fijenoord gaat eveneens naar Den Haag en moet de strijd aanbinden tegen A. H. C. '28, dit elftal is ta- Advertentie IJM.) '1E »D A;£l S C B M In de eerste ontwikkeiingsavon-geluisterd naar de leerzame expli- den is gisteren door de leden van catie over de ontwikkeling van de I het Instituut voor Arbeidersontwik- 1 eenvoudige bouwkunde via de wan- I kehng aandacht besteed aan de f bouwkunst. De Amsterdamse stede- bouwkundig©, de heer H. Janse, i hield m een der zalen van nel j Volksgebouw een causerie over „Bn- kele kenmerken der bouwkunstpe- t'iodon in de Westerse beschaving" staltigste erf raaiing, tot de hui dige eenvoudige en sobere stijl. Voorzitter P. Spruit vertolkte de gevoelens van de dankbare bezoe kers niet een vriendelijk slotwoord. Op 27 October is er wederom een ltuuUJ belangrijke avond. De schryver, le- Hy behandelde de Romaanse en Go- 1 raaisinoloog, fabrieksarbeider, ka- thische bouwstijlen om daarna voor al de Renaissance, Barok en Rococo onder de loupe te nemen. De alge mene trekken en het steeds weer te rugkomen op een oudere vorm wer den besproken, maar ook de sub tiele verschillen. Zo bijvoorbeeld dc melyk slecht gestart in deze com petitie en gezien de successen van Wilton Fijenoord, rekenen we wel weer op een Schiedamse overwin ning. Het le herenelftal van D.W.S. gaat naar C.W.P. en moet daar ook van kunnen winner), omdat deze Haagse ploeg erg wispelturig speelt. Dames 2 van D.W.S. gaat op be zoek bij Rotterdam. Willen deze da- Van SVDPW moeten nog twee elf tallen spelen: het 2e elftal gaat op bezoek bij SMV 2, terwijl het 3e elftal Progress 2 moet ontvangen. SVDPW 5 speelt een uitwedstrijd tegen EDS 5 Schiedam 3 speelt op de Boshoek tegen EDS 3, terwijl het 4e elftal bij Steeds Volharden 4 op bezoek gaat. Tenslotte gaat Schiedam 5 op bezoek bij O Dl 5. Van Martinit zijn nog de volgende elftallen ingeschakeld: DJS-3—-Mar tinit 2 en Saturnus 4Martinit 5. Van SFC moeten drie elftallen in het veld komen: SFC 2 gaat naar Rotterdam om tegen Tediro 2 te spelen, het 3e elftal ontvangt Hur ricanes 3, terwijl het 5e elftal op bezoek gaat bij DJS 5. In I H is Ursus 2 het enige elftal van deze vereniging dat Zondag moet spelen en wel tegen Hurricanes 2, terwijl in dezelfde afdeling WF 2 een uitwedstrijd heeft tegen Het Noorden 3. Het 3e elftal van WP ontvangt AVS 2. Drie elftallen van DHS staan op het programma: het 4e elftal moet in Res. 1 F op bezoek bij Overmaas 5, terwijl het 7e en 8e elftal thuis spelen resp. tegen DEH 4 en Hille- gersberg 5. In Res. 3 L speelt Schiedamse Boys 2 tegen Het Noorden 5, terwijl in Res. 4 G Demos 3—Eureka 4 als laatste wedstrijd staat genoteerd. De meeste wedstrijden zullen in de morgenuren worden gespeeld, zodat er volop gelegenheid zal zijn naar de NederlandBelgië-wedstrijd gaan zien of luisteren. ROTTERDAM Ernstig gewond Gistermorgen omstreeks elf uur viel de 72-jarige heer G. Krabbenda van een. negen meter hoge stelling aan de achterzijde van het pand 309 aan de Rotterdamsedijk. Met ernstige inwendige verwondingen vervoerde de GG en GD de man naar het Gemeenteziekenhuis. De heer Krabbendam, die aan de Rotterdamsedijk 39lb in Schiedam woont, was bezig om de dakgoot van pand 309 te repareren, waar van hij mede-eigenaar is. Toen hij met een stapel planken in zijn han den op de stelling stond, verloor hij het evenwicht en stortte naar bene den. Zijn val werd nog gebroken door een waslijn. Voor de eerste twaalftallen van Schiedam en O.DJ. zijn respectieve lijk voor a.s. Zaterdag en Zondag thuiswedstrijden vastgesteld en bei de teams hebben een goede kans om uit deze ontmoetingen winst te halen. Schiedam ontvangt Velox en O.D.I. het tweede twaalftal van Rot terdam Zuid. De Veloxiden bevinden zich even als Schiedam nog in de gevarenzone, zodat ze alies in het werk zullen stellen om een overwinning te be- mes I halen. Schiedam heeft natuurlijk de- 0 a ,n zelfde plannen. Het terreinvoordeel is naar ons gevoel voor de thuisclub een belangrijke factor. Het belooft een spannende strijd te worden, waarvan het meest waarschijnlijke resultaat een puntverdeling zal zijn. Na de goede prestatie tegen D.E.S. van j.l. Zaterdag zien we O.D.I. nu van Rotterdam Zuid 2 winnen. Succes heeft ditmaal vrijaf, evenals het tweede twaalftal van deze club en O.D.I, 3. V2oor de overige reser vetwaalftallen zijn vastgesteld: Trek vogels 4Schiedam 2, Chavlois 4 Succes 3 en Ahoy 3—Schiedam 3. In het ad spiranten programma zijn opgenomen Ons Huis CSucces A en O.D.I. AOranje Nassau A. ken in de le klasse van de afdeling Rotterdam, dan moeten zij zich voor de volle 100% geven. Dames 2 van Wilton Fijenoord speelt zijn tweede wedstrijd in de 2de klasse van de afd. Rotterdam tegen de Meeuwen 2 op Laag Zes tienhoven. Hun eerste wedstrijd werd een grote zege (130). Heren 2 van Wilton Fijenoord gaat eveneens als het 2e heren van D. W.S. die beiden in de Districts re serve 2e, klasse spelen naar Den Haag. "Wilton moet het opnemen te gen G.O.N.A. 2 en D.W.S. gaat bij Tumlust 2 zyn geluk beproeven, overwinningen durven wc voor deze beide teams niet te voorspellen, daar Wilton slechts 2 punten heeft en D.W.S. nog puntloos onder aan de ranglijst staat. Het 3ö herenelftal van D.W.S. ont moet op Laag Zestienhoven het 4e elftal van de schutters, hier zit volle winst in voor de blauw witten. Het programma voor de jeugd: Dames junioren Wilton Fijenoord A.D.O. en SchuttersD.W.S. Heren junioren Schutters 2Wil ton Fqenoord, D.W.S.Meeuwen. Adspirant meisjes D.W.S.Schut ters en Wilton Fijenoord—J R.R. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. Kikkert 24 j. en J. A. M. de Kort 22 j. A. D. Sprong 27 j. en J, P. C. de Kort 24 j. J, Spelt 24 j. en A. Ooijkaas 27 j, L. C. M. Rem merswaal 21 j. en T, F, M. Renken 20 j. D. Krommenhoek 27 j. en I. M- Weergang 25 j. J. K. Buisman 27 j. en T. T. Meyer 22 j. J. Vos 27 j. en H. Kemper 25 j. A. J. Blokland pi tem in Spaanse dienst en filosoof Jef Last komt dan spreken over zyn ervaringen als ieraar aan een school te Singaradja op Bah opgedaan. Vermoedelijk brengt de schrijver wa ook ds dia's mee van de «maren-Sauminer. Ronaldus G.'z. kelijke tekeningen uit zijn boek - -- - Romaanse dakbedekking, een inge- die periode: „Bali in de Kentering' wikkeld gebogen dakpan met con- trastuk, welke in vakkringen de be naming nonnetje en monnik dragen. Een zeventigtal lantaarnplaatjes verduidelijkten het besprokene. Een 1 grote serie kerken en paleizen met j basilica (ronde bogen) of spitsbogen trok aan het oog voorbij. Italië, net j geboorteland der Renaissance, de j overvloed van Barok in Frankrijk en I ook Duitsland werden getoond. De projector schonk eveneens aandacht aan enkele eeuwenoude gebouwen (hoofdzakelijk kerken) in ons land. Het enige particuliere huis, dat werd belicht, had een bijzondere historie. Dit in Amsterdam geplaatsts, nu zeer bekende, Vinkenhuis was in op dracht van twee wapenhandelaren gebouwd. In de gevel waren zeven vensters geprojecteerd, om de sym metrie te handhaven heeft men toen de scheidsmuur tussen de twee wo ningen door het middelste raam moeten trekken. Met aandacht hebben de IvAO'ers De 21-jarige motorrijder P. H. uit Schiedam moest op het kruis punt le IndustriestraatIndustrie weg te Vlaardingen, plotseling uit wijken voor een auto die hem geen voorrang verleende. De motorrijder kwam te vallen en liep een lichte hersenschudding op. HARINGVANGSTBERICHTEN Vangstzeeberichten uit zee van he den: VL 70, 30 kantjes; VL 78, 15; VL 79, 2. thuisvarend; VL 85, 12; VL 172, 17; VL 210, 3; "VL 203. 10, VL 206. 3; VL 207, 3, thuisvarend; VL 208, 6; VL 28. 19; VL 86, 13; VL 114, 4; VL 115. 2; VL 142, 1; VL 190, 68; VL 196. 10; VL 197, 29; VL 199, 17; VL 53, 28; VL 6J, 7; VL 71, 15; VL 83, 27; VL 166, 5; VL 200, 80; VL 50, 36: VL 80, 23: VL 14, 40; VL 56, 200; VL 84, 22; VL 89, 8; VL 112, 5; VL 132, 68. De electnsche straatverlichting wordt in het Oostelijk stadsdeel weer enigszins uitgebreid. Vorige week zijn de lichtkabels op het Van 't Hofplein en in de 's-Gra- vensandestraat gelegd, terwijl de zer dagen begonnen is met plaatsen van de lichtmasten, T.L.-verlichting zoals aan de Swammerdamsingel zal ook hier toe gepast worden. In September 1955 werd bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam ingelegd ƒ535.971,26 en terugbetaald ƒ461.811,92. Het totale tegoed van 27 j. en J- Tettelaar 26 j. C. van den 1 inleggers bedroeg op 30 September 1055 ƒ16.530 703,64, verdeeld over 40.043 rekeningen. Hierin zyn begrepen 6.146 reke ningen van jeugdige spaarders met een gezamenlijk tegoed van 89.930,55. In de bedrijven werd gespaard 10.743,50 door de Afbaaldienst werd arn huis ontvangen ƒ50.857, met spaarbusjes werd gespaard ƒ8.404.18. De stijging van het inieggerste- goed, welke in de maand Juni 3955 door vacantie-invloeden werd onder broken, heeft zich nadien voortge zet. liet inleggerstogoed is sedert 1 Alle sleepboten tezamen, aldus le zen wij in „De Sleeptros'' het per soneelsorgaan van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst, hebben in het jaar dat op 31 Augustus ji. afgesloten werd, 281.490 zeemijlen slepende afgelegd tegen 298.775 mijl in het jaar daarvoor Dat dus 17.285 mijlen minder gesleept werd ïs niet 20 zeer te wijten aan minder werk, doch vindt waarschijnlijk zijn oor zaak in de omstandigheid, dat er minder aansluitende reizen werden, afgesloten. De sleepboot Oostzee heeft met 28,090 mijlen, de grootste afstand slepende afgelegd en komt dus dit jaar in aanmerking voor het voeren van de blauwe wimpel. Dit resul taat werd bereikt in slechts zeven reizen, waarbij o.ra. de langste sleepreis van het afgelopen boek jaar. t.w. met «en kruiser van Au stralië naar Engeland. De Loire komt met 26.131 mijl op de tweede plaats, terwijl voorts de sleepboten Oceaan, Humber Tyne en Witte Zee alle meer dan 20.000 zeemijlen slepende hebben afgelegd. Gisternacht ontstond even na één uur een binnenbrandje in de oven van een patat friteswinkel in de Zeg waardstraat, doordat de olie vlam vatte. De brandweer ging het vuur met een koolzuursneeuwapparaat te lijf en had de vlammen in een klein half uur bedwongen. De blussing stond onder leiding van brandmees ter D. Meenhorst, aanwezig waren de bluseenheden 22 en 25 en de G 2. Aan boord van de Erasmus, het nieuwe Spido-schip dat tijdens de verbouwing van het gebouw van de Kon. Roei- en Zeilvereniging De Maas als noodbehuizing dienst doet, ontstond gisteravond laat een brand je bij een fornuis. De oorzaak was vermoedel-k een lekke gasbuis. De brandweer behoefde geen dienst te doen, daar het vuur met eigen mid delen geblust werd. Aanwezig waren de bluseenheden 31 en 38 en de G 3. Vij en twintig jaar geleden open de de heer W. A. A. Wilson een be scheiden meubelwinkel in de Grote Visserijstraat, Gisteren werd dit feit feestelijk herdacht, met een receptie in een der vele toonkamers, welke het bedrijf nu telt. Nadat de heer Wilson in de loop der jaren enkele nanden aan zijn zaak kon toevoegen, betrok hij in 1938 een pand aan de overzijde van de straat, dat later ook weer uitge breid werd. In de zeer nabije toe komst zal de heer Wilson nog twee panden aan zijn bedrijf kunnen toe voegen. De heer Wilson, die nog steeds zelf zijn zaak beheert,* daarbij ter zijde gestaan door zijn beide zoons, kon zich gisteren verheugen in een druk bezochte receptie, waar vele rela ties en cliënten hun gelukwensen kwamen aanbieden. Er waren veel bloemen. De 15-jarige Leendert W. Vervorst uit de Hiidegardisstraat. was gister avond in het Zwaanshals zo in zijn spel verdiept, dat hij midden op straat achteruit tegen een fietser aanliep. Beiden kwamen te vallen. De fietser, een 13-jarige jongen, liep geen letsel op, doch Leendert brak het rechteronderheen en moest naar het Bergwegziekenhuis worden ver voerd. MAASTRICHT. De derde mede plichtige aan de roofoverval op een 86-jarige landbouwer in zijn woning even benoorden Roermond Is Don derdagmiddag aangehouden. Het is de 22-jarige monteur H. J. R. uit Venlo. De politie te Heer hield hem aan in de bossen achter het St. Josefs- gesticht, waar hij des morgens heen was gereden met een splinternieuwe in Venlo gestolen auto. R. zal aan de officier van justitie te Roermond worden voorgeleid voor zijn aandeel in de roofoverval en wegens de autodiefstal. ROTTERDAM Inbrekers heb ben Donderdagnacht een ware strooptocht gemaakt door het in dustriepand aan de Oostzeedijk. In tien verschillende zaken hebben zij kasten opengebroken en het aan wezige geld meegenomen. Bij de modeir.cTustrie n.V. „Fan tasia" werd een brandkast met een snijbrander geopend. De snijbran der probeerden de inbrekers eerst by de firma Econosto weg te ne men. Toen dit niet gelukte hebben zij de slangen van een snijbrander van de 'firma langs de achterzijde van het gebouw naar de firma „Fantasia" geleid. Daar hebben zij op het toilet de brandkast geopend. Hier maakte zij f 900.— buit. B ijde firma Ei- moro vonden zij een bedrag van f 1000.— X u ROTTERDAM. In een hotel is de dienstplichtige militair T. K. uit Sliedrecht door de Koninklijke Ma rechaussee aangehouden. Na zijn verhoor heeft hy bekend, dat hfj In zijn woonplaats een drietal inbraken heeft gepleegd, waarbö hfj in een groenlcmvinkei een bedrag van 900 buit maakte. Die zelfde nacht heeft hij een rij wiel gestolen, dat hij later in Pa- pendrecht onbeheerd achter liet. Het gestolen geld heeft T. K. in Rotter dam en Amsterdam opgemaakt. Bij zijn arrestatie bleek hsj geen geld meer op zak te hebben. Het vermoeden bestaat, dat de mi litair. die Donderdag naar Sliedrecht werd overgebracht, nog bij meerdere diefstallen, die de laatste weken hebben plaats gevonden, betrokken is geweest- Voor de Krijgsraad zal hy voor het plegen van inbraak en desertie terecht staan. K. is reeds eerder met de strafrechter in aanraking geweest. Schoot trawler te hulp Britse marinevliegtuig met 10 inzittenden iri zee gestort LONDONDERRY. Een Brits vliegtuig met een bemanning van 10 koppen ls In de Atlantische oceaan gestort op ongeveer 320 kilometer uit dc kust tijdens het zoeken naar de IJslandse trawler „Einar Olafsen" die in een vliegende storm in moei lijkheden verkeerde. Het vliegtuig werd door het fregat ..Wizard" gevonden. Reddingssche- pen, die de trawler, welke 20 man aan boord heeft, bereikt hebben, deelden mede, dat er een kans be staat het schip op sleeptouw te ne men. Als de storm afneemt zal het naar een Ierse haven worden ge bracht. De „Wizard" heeft inmiddels het lük van een vermiste vlieger ge vonden. HAARLEM In twee zaken, die gisteren <vi>or de rechtbank behan deld werden, heeft de officier van Justitie de maximum straf, n.l. drie maanden gevangenisstraf en Intrek king vaji het rijbewijs voor de t(jd van vijf jaar, geëist tegen twee automobilisten, die zich te verant woorden hadden wegens het in staat van dronkenschap besturen van een auto. De officier merkte op, dat de rechter streng moet optreden. HU betreurde het, dat het gerechtshof te Amsterdam wel eens geneigd is, een mildere straf op te leggen dan de Haarlemse rechtbank heeft ge daan. Hoek 31 j- en B. A. Visser. Geboren: Cornelis J, M. z. van C. N. Lansbergen en C. J. Kerkhof, Li- duina M. A. d, van P. W. van der Burg en M. c, M. Schoof; Lina H. d. van F. K. Notenboom en M. Kooy- man. Leuntje d. van P. de Wolf en J C. de Ruiter. Michael W. A. z. van M. E. Egbers en G. Ronaldus G. z. v. E. J. Wetsteijn en J. M. de Kok. Wilhel- mina d. van J. W. Bos en P. O ver- goor. Overleden: j. Verwiel 32 j. Ondertrouwd: 13 October 1955: M. Alkhoven 23 j, en C/P. Steven- Jan. 1955 gestegen met ƒ1.050.983,56, se 23 j. W. Boom 22 j. en P. Damén i het aantal inleggers met 636. 23 j- J. J. Bosman 23 j. en M. C. G. Schonk 21 j. H. M. C. Chambone 26 j en A Zagwisn 23 3. M H. Cohen 20 j. en A. C. p. den Hollander 18 j. J. Freij 29 i en L. Krabbendam 23 j. J. Hollander 22 j. en C. C. van Tiel 24 j, F. Janssen 34 j. en E. H, Swagemakers -24 j. J. P. Jeup 38 j. en G. T. M. A. Borsboom 40 3. F. P. de Jongh 32 j. en A. L, H, Meyers 25j. L. Kooi ca ge vel 26 j. en C. J. Putter 25 j. M. G. van Lint 30 j. en R. C. M. H. Spaan 18 j. J. G. M. Marcus 29 3. en M. H. van Unen 19 3. K. H. Schlebaum 26 j. en M. C. J. van Doeveren 24 j. A. C. C. Thomassen 29 j. en H. J. L. van Lin- gen 21 j. A. M. van Vliet 19 j en G. Klcpke 18 j. P. Vreeken 34 j. en M. C. Bouwman 26 j. By het NW-Jubileum zal ook door de Bestuurdersbond Schiedam een opvoering worden gegeven van het Jubileumspel „Door het donder kwam het wonder". Een grote schare NW-mannen en vrouwen hebben zich opgegeven om een rol in dit stuk te spelen en algelopen Woensdag heeft regisseur J. van der Pais de rollen doorgenomen In het stuk komen meer mannen dan vrouwenrollen voor cn nu is gebie- Lken dat men b«j een teveel aan (Van een onzer verslaggevers). De politie te Zeist heeft nog geen enkel spoor gevonden, dat meer licht kan geven in het afschuwelijke drama, dat zich eergisteravond heeff afgespeeld tussen het opgaande hakhout langs de Oude Woudenbergse Zandweg te Zeist en waarbij de 22-jarige leerling-verpleegster Willy van Soest uit het ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort van het leven is beroofd. Het meisje werd gewurgd, nadat ze eerst was aangerand. De sporen van een worsteling heeft men gevonden in de berm van de weg. Maar iets, dat zou kunnen wijzen op de identiteit van de dader heeft men niet aangetroffen. Wel heeft men het handtasje van het metsje gevonden, dat slechts enig kleingeld bevatte en een retourkaartje voor de bus. Onmiddellijk heeft men een poli tiehond aan het werk gezet maar ook dit heeft geen resultaat opge leverd. Des middags ls sectie op het lijk verricht. In hoeverre deze moord in verband kan worden ge bracht met soortgelijke misdrijven, die de laatste t(jd hebben plaats ge had in Harderwyk en in Tilburg, Is momenteel nog niet na te gaan, maar natuurlyk wordt naar dat ver band wel gezocht. Het slachtoffer was een kind uit een ge2in met twee kinderen. Het levenloze lichaam is eerst gister morgen halfacht gevonden, op acht vrouwelijke liefhebbers, een tekort aan mannen heeft. Men zoekt nu dus nog een flink aantal mannelijke liefhebbers. Een beroep -wordt hier bij gedaan op hen die vorig jaar hebben meegespeeld in „Jubileum klanken" van de Bestuurders, De eerstvolgende repetitie heeft Woens dag 19 October plaats in bet Volks* gebouw. Men kan zich daar opge ven. meter afstand van de openbare Weg en een meter of dertig van de.ou derlijke woning. Het gehele politie apparaat van Zeist werd toen on middellijk aan het werk gezet en ook het parket uit Utrecht nam deel aan het onderzoek ter plaatse. De politie heeft inmiddels dertig tips gekregen, o.a. van meisjes, die ook op ongeveer dezelfde plaats wel eens door een man zijn lastig gevallen. Men gaat alle aanwijzin gen zorgypüdig na, tot nog toe ech ter zondir resultaat. De misdaad werd als volgt gere construeerd: het meisje heeft het ziekenhuis ,.De Lichtenberg" Sn. Amersfoort "Woensdagavond verla ten voor een bezoek aan de ouder lijke woning, het tuinmanshuis van „Huize Bethanië" aan de Verlengde Slotiaan te Zeist. Zij reisde met de NBM-bus van half acht iu de rich ting Zeist en moet bij de Gero-fa- briek zyn uitgestapt De naaste weg naar de ouderlijke woning leidt over de onverlichte Oude Wou- denbergse Zandweg. In de scherpe bocht moet zij door de onbekende zijn aangerand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1