karpetten Licht in onverkwikkelijke V ijf sluizenbrug-kwestie BBS D VAN MEURS Koeriersters Klokkenspel van Grote Kerk wordt hersteld W. A. VERWAYEN HOUTMAN GEMEENTE-BEGROTING 1956 Noordmolen opgekalefaterd met stukken van gesloopte malens Nieuwe romans ,-Obreclit" voor de Museum-V rienden Jaarvergadering en films voor wijk IV R-K.-Ouderavond KFA De Afvallige' PIANO'S - ORGELS NHG-Oogstfeest 40 jaar bij NS Open Deur-dienst The Americano AGENDA Wat de Katholieke Kring brengt GEEN „MEMORIE-POST" MEER! Vergadering CH ,.Bartimeus"-bazar Met Bestemming Mars Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Bepaalde mate van overeen stemming is bereikt! In één nacht Sun b a I m Koffiekan voor museum Roymans Prof. Gonggrijp wordt zeventig SCHIEDAM Kunst uit Boymans in IJsselmonde Martinit-Ursus uitgesteld EEN ACTIEVE VERTEGENW00RBISER 2 Zaterdag 15 October 1955 De vele liefhebbers in Schiedam van het klokkenspel kunnen wc dc verheugende mededeling doen dai in de Gemeente-begroting 1956 vermeld staat dat de plannen om het in zeer slechte toestand verkerende klokken spel op bevredigende wijze te verbeteren, thans ?o ver gevorderd zijn dat venvacht mag worden dat volgend jaar met de restauratie begonnen zal kunnen worden. Dit zal dc gemeente dan naar raming ongeveer 15.000. kosten. Dit staat dan los van het bedrag dat door de Schiedamse burgerij bijeen gebracht is voor dc uitbreiding van het carillon. De hoogste van de 38 klokken van het klokkenspel hebben hun „ziel" verloren en zijn niet meer te bespelen. Weer en wind hebben hun Invloed op deze klokken doen gel den en ze grondig onklaar gemaakt. Het klokkenspel wordt nog raasr zelden bespeeld, maar wanneer dit het geval is, dan kan de beiaardier in het hokje dat op de tweede zol der voor hem gereserveerd is, slechts een deel van de toetsenrij gebruiken Met veel kunst en vliegwerk kan hij dan aan de klokken die nog in tact zijn (en die overigens ook niet in een al te beste toestand verkeren) een melodie ontlokken. Maar veel is er niet van te maken. Maar aan deze ongelukkige toe stand zullen de vroede vaderen van onze veste dus een einde maken, door het klokkenspel te laten res taureren. De Noordmolen Ook de restauratie van de Noord- molen zal naar gehoopt wordt nog volgend jaar ondernomen kunnen worden. Hiermee is naar globale ra ming een bedrag van t 55.000 ge moeid, maar B. en W. komen voor zichtig met de opmerking dat het heel goed mogelijk is dat tijdens het restauratiewerk er meerdere verborgen gebreken te voorschijn zullen komen. De molen is dan ook niet zo hecht en stevig als hij er uit ziet. Daar deze Noodmolen prijkt op de lijst van Monumenten mag worden verwacht dat zowel het rijk als de provincie in de kosten zullen bijdragen. Het ligt overigens in de bedoeling om voor het herstel van de molen de nodige .onderdelen te koper» van voor de sloop bestemde andere mo lens. De2e werkwijze wordt algemeen toegepast, omdat het nieuw maken van onderdelen kostbaar is. Woonwagenkamp Een volgend object van verbete ring en vernieuwing is het Woon wagenkamp aan de Oudedijk. Dit jaar hebben de kampbewoners er een kapelletje bij eekregen met een school en vergaderruimte annex, terwijl ook de verlichting verbeterd is door het aanbrengen van een paar sterke lampen. Volgend jaar zullen f Advertentie t.M.) Ontvangen geheel nieuwe collectie WOLLEN WILTON v.a. 99.50 HOOGSTRAAT 186 De volgende nieuwe romans zijn in de Gemeente-bibliotheek te ver krijgen: C. Th. Jongejans-dc Groot: „Over schot". Een verpleegster weet, na het aanvankelijk mislukken van het huwelijk, dat een jonge weduwnaar om verstandelijke redenen met haar sloot, toch de liefde van deze man te winnen. Th. Man: „Bekentenissen van de oplichter Felix Krull". Ironisch ge tint verhaal over een man, die uit zelfinfienomerheid de maatschappij •veracht, meerdere malen uit sno bisme mensen uit zijn eigen omge ving imiteert en daarin jujpt van xijn eigen burgerlijkheid blijk geeft. B, Nijenhuis: „De familie Hees ters". Een korte periode uit het le ven van eenChristelijk gezin, waarvan de positieve levenshouding niet zozeer blijkt uit de woorden als wel uit de daden van. de vijf familieleden. M. van Spaandonck: „Gerbrand Brinker". Ondanks de afkeurende houding van de bevolking in een klein dorp op de Veluwe, die wan trouwend staat tegenover alles wat vreemd is, slaagt de jonge boer er in zijn verwaarloosd bedrijf tot bloei te brengen. J. M. van Bemmelen: „Op de grenzen van het strafrecht". ïn een reeks populaire schetsen toont schr., hoogleraar in. het strafrecht, aller eerst aan. dat het niet mogelijk is al het dagelijks gepleegde onrecht te straffen, terwijl hij bovendien aandacht vraagt voor die gevallen, waarin de dader, handelend uit noodweer of krachtens zijn beroep, van straf wordt uitgesloten, P. Danisos: „De majoor en Ma rianne". Door een Engels majoor aan het woord te laten -over alles wat hem in zijn tweede vaderland, Frankrijk, van de ene verbazing in de andere doet vallen, drijft de Franse auteur goedaardig de spot zowel met de Engelsen ais met zijn eigen landgenoten. F. L. Neher: „De gouden stroom De spannende episoden uit de be ginjaren van de aardolie-explovta- tie. de steeds nieuwe werkmethoden zowel boven als onder de grond en de betekenis van de „vloeibare rijkdom" voor onze moderne we reld zijn de onderwerpen van alt als roman geschreven verhaal. A. Melchior: „Amazonas, hel en paradijs". Ervaringen van een be kende Nederlandse dokter met de bewoners, wilden en stedelingen, van het Amazonegebied in Brazi lië terwijl tevens eon suggestieve beschrijving wordt gegeven van het prachtige, doch verschrikkelijke oerwoud. de toiletten verbeterd en vernieuwd worden. Hiermee is eer» bedrag van f 5580 gemoeid. Dit dan naast de gewone kosten voor het onderhoud van het kamp die op f 1209 begroot zijn. Echte jenever Tot slot willen we nog een merk waardige post in de begroting ver melden, nf. voor „de controle op de echtheid van de Schiedamse jene ver". Het klinkt vervaarlijk maar het heeft weinig om het lijf. Het houdt alleen in dat de burgemees ter van Schiedam met zyn handte kening waarmerkt dat in een be paald bedrijf ook een bepaald soort gedistilleerd wordt vervaardigd. Er is slechts één firma in Schiedam die van deze geboden mogelijkheid ge bruik maakt. Het is overigens een schadepostje voor de gemeente; de inkomsten en uitgaven worden wel begroot op f 500. maar vorig jaar waren de uitgaven f 579,24, waar tegenover inkomsten stonden van f 177,50. De Muziekkring Obrecht, geen onbekende meer in Schiedam, zai op Vrijdag 21 October wederom een concert van oude werker» ge ven in de Aula voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Mu seum. De Vrienden hebben echter deze laatste maanden van het jaar nog meer pijlen op hun boog. Op 10 No vember zal mej. Posthumes Meijes een lezing houden, met de moderne kunst als onderwerp, De bekende Canadese zangeres Patricia Poitros zal ook in de Aula een concert geven en wol op 7 De cember. Zij wordt begeleid door pianist J. van Amerongen. Het jaar wordt besloten met een lezing van Pater Knip ping O F.M. over een nog niet aan te geven on derwerp, dat echter zal aansluiten bij de tentoonstelling die dan tn het Museum wordt georganiseerd. Nade jaarvergadering, die wijk IV van de Nederlandse Hervormde Gemeente, in de grote zaal van Irene hield, werden er een aantal films gedraaid, waarvan de aanwe zigen bijzonder genoten. Het afgelopen verenigingsjaar is redelijk geweest, bleek uit het ver slag van de secretaris, de heer D. Baas. De bestuursverkiezing stelde men voorlopig uit tot een nader te bepalen datum. Al kwam de hoofdfilm, die ver toond werd ook uit een zeer oude doos. het bleek weer eens dat „De Strandjutters" er altijd nog m staat als koek met boter. He ts een zeer „menselijke" film, waarin een door de drank aan Uger wal geraakte Engelsman inlandse meisjes op Ja va achtervolgt en waaraan de hu moristische voorvallen geen afbreuk konden doen, integendeel. Daarnaast werden er nog enkele tekenfilms vertoond, waarvan de parodistische „De Barbier van Se- villa" wel bijzonder gpslaagd was. Op 29 October bestaat wijk IV tien jaar. De volgende contact avond zal op 27 November gehou den worden. Ds Hoffman opende de avond. De Schiedamse afdeling van de vereniging van B.K. Onderwijzers St. Augustinus organiseert volgende week Woensdag in Arcade een mas sale ouderavond voor de ouders van de leerlingen op de katholieke scholen in onze stad. Dit houdt verband met de herdenking van het feit. dat 25 jaar geleden de ency cliek Divini Illius Magistri werd uitgegeven over de christelijke op voeding van. de jeugd. Dr Jos de Boer, vorzitter van de Nationale Gezinsraad zal bij die gelegenheid spreken. De laatste propaganda-avond van de Kath. Film Actie heeft tot ge volg gehad dat cr ruim honderd begunstigers zijn bijgekomen. Hier door gesterkt heeft het bestuur be sloten voortaan twee filmvoorstel lingen op één avond te geven, in Monopole zal op 24 Oct. de Fran se film „La défroque" (De afvallige) vertoont worden. f Advertentie IM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Ook voor zieken en ouden van dagen De rijke oogst, die ons ook dit jaar weer deelachtig is geworden, geeft de Nederlandse Hervormde Gemeente Schiedam aanleiding om het Oogstfeest met de gebruikelijke eredienst in te luiden. Bij het bren gen van het dankoffer zullen de zieken, ouden van dagen en een zamen niet vergeten worden. Hen zal op de gedenkwaardige dag een groet gezonden worden, vergezeld van bloemen of fruit. Daarbij wordt uw hulp ingeroe pen voor het opgeven van adressen van personen, die daarvoor in aan merking komen, onder vermelding van hetgeen het meest welkom zou zijn. Dit kan geschieden voor de wfok- gemeente I bij C. J. P. de Bree. IJs- selmondestraat 48; voor wijkge- meente II oij fam. De Bruijn, Julia na laan 16, telefoon 68928 en (Nieuw- land) bij fam. E. R. Baas, Dr Kuy- perlaan 89, tel. 67173; III bij mevr. W. Damen, charlotte de Bourbon-1 straat 7, tel. 67295; IV aan het kerk- kantoor Grote Kerk, Lange Kerk straat, tel. 66139; V bij D. Krommen hoek, Singel 101; VI bij J. Olieman, Engelsestraat 70 a, Rotterdam W. De predikanten bevelen het werk van harte aan. Om deze vele honderden in de vreugde te kunnen betrekken wor den gaven in natura verwacht (bloemen of fruit) op Zaterdag 22 October in de volgende kerken: Grote Kerk <103 uur). Nieuwe Kerk, Westerkerk, Vredeskerk, wijk- lokaal Stephensonstraat en de Prinses Marijkeschool, alle tussen 12.30 uur en 2.30 uur. Mocht het opgeven van een gave in natura bezwaarlijk zijn. dan wordt storting op postrekening 353661 van de Commissie van Voor bereiding op hoge prijs gesteld. Ten slotte wordt de medewerking van iedere kerkganger ingeroepen om na -de Oogstdienst (Grote Kerk 10.15 uur. Nieuwe Kerk 10 uur, Wester kerk 9 en 10.30 uur en Vredeskerk 9 en 10.45 uur) ieder in zijn eigen wijkgemeeitte, de groeten aan eèn of meer adressen te bezorgen. De heer J. Broi.sgeest, olokwachter bij de Nederlandse Spoorwegen, her denkt op Dinsdag 18 October het feit dat hij veertig jaar geleden in dienst is getreden van de N S. De laatste veertien jaar was hij over weg-wachter in Kethel. Op 1 Novem ber verlaat de Leer Bronsgeest do dienst met pensioen, maar Dinsdag a.s. zal hij door de collega's gehul digd worden. De Evangelisatie-commissie van dc Ned. Hervormde Kerk in Schiedam houdt morgen een Open Deur-dienst m de Grote Kerk, die om 7 uur aan vangt. Spreker is de bekende radio spreker ds H. J. Kater, vrijzinnig hervormd predikant in Amsterdam met het onderwerp: „Waarom zou God mensen nodig hebben?" In Monopole: In de cowboy-film „The America no" spelen de vuurgevechten met veedieven ziclï af teger. de achter grond van de weelderige Braziliaan se natuur. Glenn Ford is een veeboer uit Texas, die drie kostbare stieren naar Brazilië overbrengt, In de wil dernis aangekomen wordt hij betrok ken in gevechten met band iet:-e die hem zijn stieren afhandig willen ma ken. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt hij er bovendien nog toe ge dwongen partij te trekken in een soort particuliere oorlog. Vóór hij zijn opdracht tol een goed einde brengt moet hij heel wat kogels ver schieten cn ettelijke gevechten op de vuist laveren. Zijn tegenspelers on -speelsters zijn dc sympathieke Cesar Romero, Frank Lovejoy en de Zuid-Ameri- i kaanse schonen Abbe Lane en. Ur- isula Thiess. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 81. Bellen toy ongeval: G.U en GJ3 Tultjlaan 80. telefoon 69290. Gen». Openbare Leesza&i en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3D uur Zondags gesloten. aJA, Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. te dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) vao 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stede Rjk Museum: Tentoonstelling „Baii" Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook E verse. Geopend dagelijks 9—6 u,; Zondags 11—5 uur; 's Maan dags gesloten. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Bestemming Mars". Monopole; 3, 5, 7 en u.: „The Americano", Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur Propagan- da-feostavond Ned. Ver. tot Be scherming van Dieren. Irene; 8 uur; Toneelavond CJ- VF. Arcade; 8 uur Jaarfeest suppor ters-vereniging SVV. Volksgebouw: 8 uur; Toneel avond SMHV Symphonia. Liberty: 8 uur: Contactavond VVSO. Beycrsbergen: 8 uur: Contact avond szc. Blauwe Huis: 8 uur Vara Tele visie-club. Voor dc leden van de Katholieke Kring Schiedam zal mr A. Hustinx op Donderdag 27 October in Musis Sacrum een kleurenfilm vertonen met de bijbehorende causerie over De woestijnen van Pakistan". Verder komt op Donderdag IQ November ,,De Toneelvereniging" met het blijspel „Geld te geef" van Walter Black en William Mendrek, in Passage, A. Defresne heeft het stuk bewerkt en voert de regie. onderandere Frits van Dijk en. Jo- han Elsensohn hebben een rol in dit stuk dat draait om een wets overtreding. Een gepensionnfeerd graveur van de Rijksdrukkerij voor bankbiljetten kan zijn liefde voor zijn oude werk niet bedwingen en maakt uit liefhebberij bankbiljetten. Als deze in verkeerde handen ko men, ontstaan de verwikkelingen, die de inhoud van het stuk uitma ken. De Christelijk Historische Kiesver eniging „Groen van Prinsterer" zal op Donderdag 20 October, aanvang 8 uur, een leden vergadering houden, in Irene, Daarin zal het beleid van het College van B. en W. cn van de C.H.-fractie worden besproken. Bovendien wordt er een bestuurs verkiezing gehouden. Ter voorzie ning in een bestaande vacature zijn can did aai gesteld; M. Bijl en P. van Leeuwen. Burgemeester mr J. W. Peek zal Donderdag 29 October de bazar ope nen die ten bate van het Christelijk Blinden Instituut „Bartimeus" te Zeist in het Gereformeerde Jeugd huis aan de Lange Haven wordt ge houden. Deze bazar zal gedurende drie avonden geopend blijven. Er is zeer veel gemaakt van deze bazar en ctn aantal Amateurs ver leenden hun medewerking om de bezoekers aangenaam bezig ie hou den met zang en muziek-nummers; er is verder sen imitator en een goochelaar en nog tal van andere vermakelijkheden. Is deze bazar Donderdag en Vrijdag in de avond uren van 7 tot 11 uur geopend, op Zaterdag wordt er een uitgebreid Kinderprogramma aan toegevoegd, dat om 2.30 uur begint. PASSAGE VERTOONT: Wie op de £55 het ruimtevaart- paviljoen heeft bezocht, kan de beel den, die hij daar in zwart-wit op de' televisieschermen zag, deze week nog eens in kleuren in Passage gaan be wonderen. Daar draait namelijk George Pal's toekomstfantasie „Con quest of Space" (Bestemming Mars). In het „ruimtevaartuig" op de E55 werd gebruik gemaakt van ge deelten uit deze film. Sinds Jules Vcrne zijn „Reis naai de maan" schreef, is or veel veran derd. Tegenwoordig wordt al serieus gedacht over de mogelijkheden van een reis door het heelal en over dc problemen, die daarbij aan de orde zouden kunnen komen. „Conquest of Space" sluit volledig aan bij deze nieuwe visies: vanaf een „kunstmaan", die om do aarde zweeft, wordt met succes een poging ondernomen om Mars te bereiken. Fantastische trucopnamen maken deze film tot een aantrekkelijke be zienswaardigheid, Het vernaai van de mannen, die de tocht volbrengen, is echter nogal fantasieloos en op sommige ogenblikken hinderlijk sen timenteel. Walter Brooke, Ene Flemmlng. Mickey Shaughnessy en Phil Foster spelen de hoofdrollen. Opmerkelijk is dat slechts op één moment vrou wen optreden, on dan nog alieon op een televisiescherm in het ruimte station. ONDERTROUWD: J. Schouten 25 jr. en A. Mostert 22 j. GEBOREN: Jonanna G„ d. v. C. M, de Koning en M. Kuperus; Evert J., z. v. P. van Oordt en C. Vervoort; Pan lus G. M„ z. v. G. H. A. West huis en P. M. G. L. de Wolf; Huiber- dina M„ d. v. IvL van Eijk en C. W. J. Broeren; Johanna E., d. v, P. J. van Eijk en E, J, H. van der Linden; Johannes W. C., z. v. H. G. W. Koeling en JVI. C. Paalvast; Willem., z. v. M. A. van Gelderen en A. L. Hamerslag; Edith C. M. M., d. v. J. J. van Poppelert en. A. W. M. Dellepoort. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds A. Hoffman, 5 uur ds J. Gras (Zon- dagsscnooldicnut) en 7 uur ds H. J. Ka ter (Dienst voor Buitenkerkelijken) Nieuwe Kerk: 10 en 6 uur ds J, D. Smids (H, Avondmaal). Westerkerk: 8 cn 10.30 uur ds W, Hemmes en 5 l""~ ds H. van der Velden, Vredeskerk: 8 10 45 uur ds J. G. Jansen <H. Avond maal) en 7 uur df J, G. Jansen. Kethel: 10 uur ds De B"' 'H. Avondmaal). uur ds De Bi'V- Nnkzeggjng H.A.). Geref. Kerk. m scrlc: 10 uur ds H. H GroSheiae c i uur ds W, F. M. Lin- Juïianakcrk: 10 uur ds W. F. M. Lin deboom cn 5 uur ds G. Brinkman. Ke thel: 0 30 uur en 2.30 uur ds E. J. Oom- kcs. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw li ene: 10 uur ds J. van der Velden. Wes terkerk. 5 uur ds J. van der Velden. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- randa/B.K.-laan 10 en 5 uur ds A. Zwiep. ('hr. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaaf.; 10 en 4 uur ds M. J. Middel koop. Oud-Gercr. Kerk. Jeugdhuis Lange Haten 37: 10 cn 5 uur ds Luytjes. Ned. l'rot. Rond. Westvest 92: 10.30 uur ds T. E van Leemvcn l.vanfi, LuthKerk: 10 Reken Oud-Katli. Kerk, Dam Hoogmis. Baptisten Gemeente, Kerkgebouw Broers vest 53. 30 en 7 uur ds J. Se- gacr. Lezer des Hrils Lange Haven 27: 10 u. Hclliglngssair.enkomst 7.30 uur Verlos- s'i^ssamenkomst. Gerrlt Verboonstraat ij.2o uur OpenJuchtsam en komst o.i.v. majoor en mevrouw j. H. Dr entje. (Van onze Vlaardiugse redactie) Er is eindelijk enig uitzicht, dat de „grensovergang" Schie dam—Vlaardingen normaler wordt. Er z\jn tekenen, die er op wijzen, dat de veelomstreden brug over de Vijfsluizen eindelijk zal worden vernieuwd; de reeds jaren bestaande plannen om de „bottleneck" te vervangen door een brug van ongeveer ge lijke breedte als de weg (rijbaan -f fietspad voetgangers- pad) liggen niet meer in een bureaulade. Een gemeentebegroting licht vaak een tip op van de geheim zinnige sluier, die soms hangt over de toekomst-plannen van de betreffende gemeente. Met betrekking tot de brandende Vijfsluizen-kwestie, die bij het gereedkomen van de tunnel- werken Vlaardingen-Oost onhoudbaar zou worden, heeft de gemeente-begroting van Schiedam dienstjaar 1956 nieuwe hoop op een spoedige realisering van een normale brug op Schie dams grondgebied op de grens van Vlaardingen en Schiedam gebracht: er is een crediet van 240.000.in het vooruitzicht gesteld (de Schiedamse bijdrage in de bouwkosten). Over deze brug is een jarenlange strijd gevoerd, die bijzonder pijnlijke en onaangename situaties tot gevolg had. Nog vorig jaar bij de behande ling van de gemeentebegroting in Schiedam werden daar bepaald on aangename uitlatingen aan het adres van Vlaardingen gedaan. Vervolgens kwam de kwestie in de raad van Vlaardingen opnieuw aan de orde en werd een boekje opengedaan over handelingen van Schiedamse verte genwoordigers, Ook in de Frovin- ciale Staten speelde deze kwestie; vorige zomer nog toen het lid, de heer T. de Bruyn, wees op de nog steeds onopgeloste, onhoudbare ver keerssituatie ter plaatse. Ook in dit geval schiQnt dc tijd raad te hebben gebracht. Het is ons gebleken, dat tussen de partijen, die belang hebben bij een spoedige op lossing van de Vüfsluizcn-kwestle, t.w. de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen en Schie dam, een bepaalde mate van over eenstemming Is bereikt; het vla de Schiedamse begroting voor 1956 aan gevraagde crediet wijst reeds in die richting. De Vlaardingse gemeente-begro ting dienst 1956 is nog niet versche- (AdtJerienüie LM.} Uw handen gaat en zacht ROTTERDAM De afdeling zilver van het Museum Boymans is dezer dagen verrijkt met een koffiekan in Loaewijk XIV-stijl door de Erasmus Stichting hier ter stede geschenken aan dc Stichting Museum Boymans. Deze zilveren kan. met drie kranen en twee hengsols, is te Amsterdam in 1718 vervaardigd door een zilversmid die als meester teken een „Fortuoa op wereldbol" gebruikte, een merk dat tot nu loe nog niet gemdentificeerd kon wor den. Van hem zijn evenwel enkele stukken bekend, o.a. een koffiekan met kraantje tut 1733, in het Rijks museum te Amsterdam, en een bij zonder fraaie ketel op komfoor uit 1730 die onlangs te 2ien was op de Oude Kunst- cn Antiekbeurs te Delft De bezoekers van het museum zul len nog twee nieuwe aanwinsten op merken: De bronzen „Leeuw van Damascus" van de Italiaanse beeld houwer Mirko Basaldella, door de directie van de N.V. Bervoets aan, het Museum Boymans geschonken, die thans is opgesteld in dc zaal voor moderne beeldhouwwerken waar deze speelse sculptuur een zeer wel kome verlevendiging betekent. Bo vendien heeft het museum één van de belangrijkste bronzen van Marino Marini verworven: De grote 1.60 m hoge Ruiter te paard uit 1947. die tot de meest opvallende beeldhouw werken van de Marini-tcntoonstcl- ling behoorde. Dit brons, dat slechts in drie exemplaren is gegoten ócn bevindt zich in de Verenigde Saten, een tweede in de Tate Galle ry te Londen heeft een voorlopige plaats gevonden in de grote hal van het Museum Bo.vmons, nen. Men zal nog drie a vier weken geduld moeten betrachten eerst dan wordt de begroting openbaar gemaakt om te vernemen of en zo ia welk bedrag in Vlaardingen is uitgetrokken. Op het investeringsprogramma van de gemeente Vlaardingen voor de jaren 1955 t/m 1959 komt het veel besproken en vaak-beschrevcn ver- keersobstaclc als volgt voor: Brug nabij de Vijfsluizen: 1955 memorie, 1956 memorie, 1957 memorie. 1958 memorie, 1959 memorie. Dafc op het investerings programma 19561960 achter 1956 een bedrag (je) sta en in 1957 de verkeersmisère tot het verleden behore, is een bij dui zenden levende wens, die, als de voortekenen niet al te zeer bedriegen, te realiseren is... O fGr Pro/ G. L Gonggrijp. die at sinds 1919 zijn kennis van de Oosterse economie in dienst stelt van de We ds rlartdsche Economische Hoage- school wordt Maandag17 October zeventig. De hooggeleerdedie op Java werd geboren en gedurende een 'aantal jaren burgerlyfc bestuurs ambtenaar in 't voormalig Neder- 1 ands-'Indië was, werd in 1919 be noemd tot lector te Rotterdam. Is» 1926 volgde zijn benoeming tot bui tengewoon hoogleraar; in 19.V) dis tot hoogleraar. Prof. Gonggrijp is ook buitengewoon hoogleraar aan de Ünioerateij van Amsterdam. WOLLEN JASPE-TAPUT ,1n7K 100 cm breed, gespikkeldp. mtr J SU«/3 Oranjegalerij 11 - Schiedam - Tel. 67844 Aangesloten bij 'het F.I.S., dat wil zeggen U verdeelt de betaling over 12 maanden Grote Levens- annex Varia-verzekerings- B maatschappij vraagt voor bestaande afde ling in SCHIEDAM ds H. van 10.15 uur Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen jr, Swammeruamsm- gei 43, tel. 68516; W, T. P. Nijenhuis, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880 en G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 88599. Geopend is apotheek Westendorp, Singel 81, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt IJsselmonde heeft de primeur van de wijktentoonstellingen, die dit winterseizen in verschillende delen van Rotterdam zullen worden ge houden, Deze tentoonstellingen wor den gearrangeerd met het doel de bewoners in contact te brengen met het museum bezit. De wijkraden verlenen er hun medewerking aan. De heer A. J. v. d. Vlerk, de wet houder van onderwijs en volksont wikkeling. zal Vrijdagavond 21 Oc tober a.s. in het N.H. Jeugd;gebouw Crancndonckweg 40 (hoek Koning inneweg), de expositie „Kunst uit Boymans" officieel openen. ZontJaKmorgen om half elf spreekt In de cantl'ie van „Het Vrije Volk" dc Slaak, ds G. J. H. GUmink, In verband met de interlandwêd- i strijd Neder land-België is de, wed strijd Martinit-Ursus. die Zondag- morgen om tien uur gespeeld zou 1 worden, uitgesteld tot 6 November, Aanstelling In loondienst met zeer aan trekkelijke voorwaarden, waardoor een behoorlijk inkomen is verzekerd. Borgstelling vereist. Pensioenregeling aanwezig. Brieven met vermelding van leeftijd, levensloop e.d. worden ingewacht onder no. UZ 5730 bur. v, d. bl. Auto'* - Motoren j Rijwielen Tb koop oangeb. j Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50 Frans Waltman. Rotterdum- sediik 240 tel. 68948. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A. van Leeuwen. Hoogstraat 62. tel. 65783, Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Permanent Wave Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe prüzen en toch 2 jr garantie. C. van Loenei», Dam 41-43, tel. 66192, Show room: Vlaardingerstraat 6 Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is compleet 5.—, stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.-— korting Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22. tel. 67170, Voor allo schoenreparatie is Bata beter en voordeliger Spoedreparatics klaar ter wijl wacht. Hoogstr. 111. Weggelopen Wasmachines.'" Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr. Schaep- mansingel 80. tel. 68977. Zondag 3.1. weggelopen, jon ge Hollandse Herder, luistert naar de naam Beertje. T.b, t.b, Louwens, Nieuwe Ha ven 293. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel 66192 Diversen jj Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan mijn vrouw L. LustigheidGer- dingen, daar door mij niets wordt betaald. H. Lugtigheid, Jensiusstraat 24, Rotterdam. Te huur gevraagd Echtpaar zoekt voor ten hoogste 1 jaar 1 of 2 kamers In Schiedam. Br. no. S 408 bur, van dit blad. De Huishoud- cn Industrie school, Prins Mauritsstr. 9. Schiedam, Ledenvergadering Maandag 17 Oct., 's avonds half acht ln het schoolge bouw. Te huur aongeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H. J. Sten tier, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa- ratiën. W. Frankelandsestr. 76. tel. 69974. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- Iooöbedrljf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280. Laat Uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop- sta adres D.U.K., Groenen dal la (Broersvcldpad), tel. 67028 (na 8 uur tel. 66789). Ledikanten, matrassen, op klap bedden, hutledikanten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Fotografie Voor pasfoto's raar K. van Vtiuren, Hoogstraat 106, tel 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Lessen j Opruimwouder. Nieuwste opbergkasten kan een vrouw zelf doen, zie bij Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, teL 36777.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1