C D Zaterdagmiddagclubs hadden geen succes SCHIEDAMS VERMAAK VAN DIT WEEKEINDE WALDO-TAXI Geslaagde feestavond van de Dierenbescherming Masjoemi nog op één na de sterkste DE GRAAFS SE GRAAFS SLAGERIJ Koeriersters Symphonia speelt en laat spelen T oneelvoorstelling voor de CJVF 25 Jaar Door Weer en Wind getrokken Feestavond WSO SW-er Veldhoven wint Ronde van Alblasserdam AGENDA KORFBAL Schiedam en ODI hebben de bus gemist! Verloren van zwakkere teams VOETBAL IN SCHIEDAM Slechts een mager programma Voor het Schiedamse Dierentehuis F.S.S. begint de competitie Inbraak om veertig kilo oud-lood Burgerlijke Stand Afsluiting van de Beursbrug 'fi .Onze Taal' bespreekt moeilijkheden van onze stad Grensincident tussen Israel en Syrië Rus pleegt zelfmoord in delegatiegebouw te New York Perzië wijst Russisch protest inzake Turks- Iraaks pact af SCHIEDAM OUD-KATHOLIEKE KERK DINSDAG- EN WOENSDAGRECLAME - Maandag 17 October 1955 Het drie-emdertig jaar oude Symphonia. heeft Zaterdagavond de leden, vrienden en verwanten, ver enigd in. het Volksgebouw. Voor deze contactavond heeft de har monica vereniging de zeer te waar deren medewerking van het Schie dams Toneel verkregen, dat de klucht „De Spaanse Vlieg" op voerde, waarover we reeds eerder schreven. De twintig werkende leden van Symphonia Heten zich aan het be gin van de avond op de mondhar- manica's horen. Vooral „Der Freï- sehütsen de ouverture „Firdal" klonken goed.. Voorzitter A. Kraan sprak het openingswoord waarin hij herinnerde aan de goede prestaties van Symphonia in dit voorjaar in vinkeveen. Op het daar gebonden concours is het Schiedamse mu ziekgezelschap, dat onder leiding staat van de heer W. Straatman, namelijk gepromoveerd naar de af deling „uitmuntendhheid". Bet oude Symphonia marcheert nog verder voort op <Je goede weg, De vereniging is krachtig en kern gezond. De heer Straatman gaf overigens na afloop van de toneel voorstelling blijk over capaciteiten te beschikken om een dansband te leiden, dat geformeerd was uit mu sici van Symphonia. De ruim twee honderd aanwezigen hebben dan ook tot laat genoeglijk gedanst. De ring Schiedam van de Chris telijke Jonge Vrouwen. Federatie had als opening van het seizoen Zaterdag j.l. een toneelavond in Irene op het programma staan. De medewerking van de toneelgroep Ons Doel Getrouw van de CJMV was hiervoor verkregen en de ge heel gevulde zaal heeft volop kun nen. lachen van de vele vermakelij ke situaties in het blijspel „Maison Lïedevelt in tricotages". Het is een verhaal van de nacht waker die bedrijfsleider wordt in een modemagazijn. Maar voor bet zover is moet er eerst nog de doch ter van de eigenaar Liedevelt ge huwd ^worden. Vooraf droeg Frida van I-eeuwen nog wat kort proza voor van S. Carmiggeli en de presidente van de CJ~VF in Schiedam, mej. G. Mak opende en sloot deze toneelavond op de gebruikelijke wijze. De heer W. A. Mak, was verantwoordelijk voor de regie van het opgevoerde stuk. Zaterdagavond is in Arcade het jaarfeest gehouden van de SVV, supportersvereniging „Door Weer en Wind". De voorzitter, de heer J. Vorsten- bos heeft de aanwezigen van harte welkom geheten en in zijn wel komstwoord de secr. penningmees ter, de heer Zagwijn gehuldigd in verband met zijn zilveren bestuurs functie. Spreker dankte de heer Zagwijn voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht en bood hem een fraaie lamp aan. Voorts werden nog enkele leden gehuldigd methun 25-jarig lid maatschap; het waren de heren Schipper, Kdneman. Van Alphen, Stekhof en. Grims, die allen het zilveren insigne ontvingen. Hierna heeft het Cabaretgezel schap „Klaveren Vijf' 'n revue op gevoerd, waaraan hebben medege werkt Jac. Mol, Jan Mof, Lou Michïalsen, terwijl in diverse sket ches nog optraden de dames Irma van. Hal en F. Schuurman. De 17- jarige Kees Uitdenwillige oogstte een daverend applaus na, zijn ac- cordeonnnummers. De pianobege leiding was in handen van de heer Jef van Vreeken- Een gezellig bal besloot dit uit stekend geslaagde feest van „Door Weer en Wind", De zaal van café Liberty was Zaterdag feestelijk versierd voor de feestavond van V.V.S.O. (Voet balvereniging Scheepswerf Ouwens) dat voor de vierde maal kampioen is geworden in de Vegla-competitie. De voorzitter van de vereniging, de heer G. Westhuis, sprak de aan wezigen toe en heette in het bij zonder de directie van Scheepswerf, Ouwens en het bestuur van de voetbalvereniging welkom. De spe lers werden gehuldigd en ieder van hen kreeg een vork en lepel aan geboden. Ook het bestuur kreeg een verrassing en de feestcommissie die onder leiding van de heer w.' Zeeman de avond organiseerde, werd fn de bloemetjes gezet. De avond werd luister bijgezet met het spelen van sketches door eigen leden. De heer c. Zandstra fungeerde als conferencier en een muziekband onder leiding var. de heer J. Sas hield de moed erin tot laat in de avond, waarbij uiteraard nog al eens een dansje werd ge maakt, Ook de SW-athleten hebben Za terdag deelgenomen aan de Ronde van Alblasserdam over een afstand van ca. 4700 meter. Bertus Veldho ven,. bij de A en B klassers, bewees opnieuw zijn uitstekende vorm. On middellijk na de start nam hii de leiding en met het grootste gemak li"P hij iedere ronde meer en meer op zijn tegenstanders uit. Tenslot te wist hij met een voorsprong van minstens 50 meter op zyrx naaste concurrenten als eerste over de eindstreep te gaan en zodoende voor 1 jaar houder te worden van de fraaie wisselbeker, Bij de C, D en E klassers werd verwoed gestreden, Op 500 meter voor de finish zette Anton van Dommelen een prachtige eindsprint in, passeerde nog een vijftal lopers en ging tenslotte als 2de over de eindstreep, Ben Krabbendam bezette hier de 3de plaats, terwijl Jan Huigen het bij de nieuwelingen eveneens tot een 3de plaats wist te brengen. Op 20 October begint de indoor- training weer in de gymnastiekzaal aan het Frans Halsplein onder lei ding van de heer C. Verschoor. Degenen, die iets voor deze aar dige sport voelen zyn hier van har te welkom. (Advertentie iJH.) voor «keu uw tan BROERSVEST 54 SCHICÜ4M Vergadering A.B.v.O.D. De Schiedamse afdeling van de Alg. Bond van Ouden van Dagen be legt op Dinsdag 18 October de 9e jaarvergadering om 2 uur in de zaai van Musis Sacrum. Aller opkomst wordt verzocht. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: GG en GD TuinJaan 80. telefoon 6929Ü Gem. Openbare Leeszaal en Blbilo- theok, Lange Haven: geopend Iedere werkdac (behalve Maan- dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. KJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 to) 4 uur Ie dere avond (beb&Jve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 3D uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bals" Geopend dagelijks tol 30 October van 2 tot 5 uur. ook op Zondag Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks fl—8 u.; Zondags 115 uur; 's Maan dags gesloten. Bioscopen: Passage, 5, 7 en 9.15 uur: „Be stemming Mars". Monopole, 2, 7, en 9 uur: „The Americano". Voorstellingen: Irene, 8 u.: Vergadering Ouder bestuur W. de Zwijgersch. Lange Haven 33 Ned. Ver. van Huis vrouwen agna bloemensehikken. Vara Televisie-club De Vara Televisie-club geeft deze week twee kijkavonden in hel Blauwe Huis, Lange Nieuwstraat 183 (poort naast Gymnasium). Dins dagavond kan men genieten van het TV-spel „De nacht was barm hartig" en Zaterdg 22 October kampen in TeJemimiek Hilversum en Bussum tegen elkaar. Het Kro kodil-cabaret brengt met interna tionale artisten amusement. Schiedam en O.DJ. hebben de bug gemist. In wedstrijden, die zü in nor male vorm met winst hadden kunnen beëindigen zijn de beide eerste teams roemloos ten onder gegaan. Bij geen der beide ploegen wilden de combi naties ditmaal vlotten en vooral bij Schiedam liet de bewegelijkheid veel te wensen over. in met 13 en in de tweede helft verhoogden de bezoekers de score nog met twee doelpunten, zodat het einde kwam met 15. De weersomstandigheden zijn oor zaak, dat een aantal velden moest worden afgekeurd. De voor Succes vastgestelde wedstrijden zijn hier door afgelast. De reserveploegen van Schiedam deden het heel wat beter dan het eerste. Schiedam 2 won uit van Trekvogels 4 met niet minder dan 212 en Schiedam 3 deelde in Botterdam de punten met Ahoy 3, Hier werd het 11. De eerste reser ves van O.D.I. wonnen met dezelfde cijfers als waarmee 't eerste twaalf tal verloor. Oranje Nassau 2 werd dus met 5—1 het slachtoffer. Van de adspiranten kwam alleen het a-twaalftal van O.D.I. binnen de lijnen, dat Oranje Nassau met een 4—0 nederlaag naar huis zond. (Advertentie i M caoaXKKXxxxxKaxxceccKcaocc&XKoaooocooaxaac. 67570-68915 In verband met de interlandwedstrijd NederlandBelgië is er ook door de Schiedamse verenigingen maar een mager pro gramma afgewerkt dit weekeinde. Slechts de lagere en laagste elftallen zyn in het veld geweest, met uitzondering van de ver enigingen die Zaterdagmiddag gespeeld hebben. Hier was het resultaat maar schraaltjes, daar zowel GTB en HBSS verloren. GTBSWSH 1-2 Het wil maar niet lukken b\ GTB; ook Zaterdag zijn de geel zwarten er niet in geslaagd het eerste puntje binnen te halen! Ditmaal had GTB toch niet be hoeven te verliezen. Integendeel, GTB was het grootste deel van de wedstrijd in de aanval, doch de doelpunten bleven uit. Het begin was wel voor de gasten. ZWSH kwam al direct opzetten, doch het duurde niet lang, of het spel verplaatste zich op de speel- helft van de tegenpartij. Door het spel veel te kort te houden, kon de ZWSH-verdediging steeds weer in grijpen. De enkele schoten, welke werden afgevuurd konden door de doelman wel onschadelijk gemaakt worden, ZWSH -werkte zich uit de inslui ting los en. kwam aanvallend opzet ten. Een misverstand in de GTB. verdediging was voldoende om in een 01 achterstand te geraken, Het tweede tegenpunt ontstond juist in de periode van overwicht De opkomst was groot op de pro- pagandu-feestavond van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Die ren, afdeling Schiedam, die Zater dagavond in Musis Sacrum is ge houden, Voor de pauze stond het programma in het teken van. Het Dier, dat onder alle omstandigheden zo nodig hulp en bescherming: be hoeft. De aardige filmpjes, opgeno men door hoofdinspecteur Visser, ga ven hiervan een beeld. Na de pauze werden, de aanwezigen op aangena me wijze bezig gehouden door de cabaret-revue „Caroussel der Vro lijkheid" met aan het hoofd Octave van Aerschot. De voorzitter van de propaganda- commissie, de heer L. Daniëls, open de de avond en sprak een woord van welkomst uit, speciaal gericht tot de commissaris van politie, de heer K. Rijpma en zijn dochter, die ook aan de collecte heeft deelgeno men, de inspeteurs uit Botterdam en het bestuur van. de afdeling Vlaardingen. De heer TJlrich kreeg nog een pluimpje voor zijn werk als collectant: hij verzamelde het mees te in zijn bus. De heer H. willems van Beveren, de voorzitter van de vereniging, wees op het speciale karakter van de avond, die in het teken stond van het dierentehuis, dat zo hard nodig is in Schiedam en voor het verkrijgen waarvan alles in 't werk wordt gesteld. De Dierenbescher ming is geen sentimentele club van oude dames, aldus de spreker, maar vraagt sentiment gekoppeld aan mentaliteit: dat betekent begrip voor het dier, dat zijn eigen plaats in de samenlevins heeft en Giet als winst object beschouwd mag worden- Het gedrag van de mens tegenover het dier moet een kwestie van innerlijke beschaving zijn. Aller medewerking werd ingeroepen voor de stand ko ming van een dierentehuis. Vervolgens werden de filmpjes „Jeugd en natuur" en „Op de wie ken", opgenomen door de heer Vis ser uit Den Haag, vertoond. Bijzon der aardige opnamen van kinderen in ongedwongen samenzijn. met die ren en van de dierenslachtoffers, die steeds weer het gevolg zijn van een strenge vorstperiode, en dan men senhulp bitter nodig hebben. Een ge sproken woord verduidelijkte de kleurrijke beelden. Na de pauze was het alleen maar amusement wat de klok van de Ca roussel der Vrolijkheid sloeg. Oc tave van Aerschot toonde nog altijd heel wat in zijn mars te hebben en excelleerde in talrijke nummers met zang en voordracht, daarbij geassis teerd door Lotte Bartschat. Barbara Shout parodieerde dat het een lieve lust was en oogstte vooral met „Anno 1900" veel succes bij het lachlustige publiek, The Rilé Bross waren goede cascadeurs en prapjas- sen tegelijkertijd en Martin Rijken, die de nummers op de hem eigen vlotte wijze aan elkaar babbelde, speelde zijn fleurige arrangement „Souvenirs ig051955". De revue-schetsen, waarin het hele gezelschap op het toneel verscheen, wisselden de „solo-nummers" af. De tombola herinnerde nog eens aan een doel van deze avond. Het was een geslaagde avond, die iindigde met een gezellig samenzijn, waarbij Martin Rüken de toon aan gaf met zijn Ballroom Orkest van GTB, Eon even zich losmaken uit de aanval en zelf een. tegenaan val opzetten, was voldoende om* het tweede doelpunt te scoren. Voor de rust maakte GTB het tegenpunt, toen de midvoor op ongeoorloofde wijze werd gevloerd. Een toegeken de indirecte vrije trap leverde dit punt op, doordat de bal nog juist een der tegenspelers raakte alvo rens in het doel te komen. 12. Na de rust was de druk van de thuisclub zo groot, dat als het ware heel ZWSH in de verdediging stond, Hoe de geel-zwarten ook schoten, steeds kwam een been in de weg. Het was en het bleef 12, hoewel GTB wel een overwinning had ver diend. SSS—HBSS 4-1 Van beide zijden liet het spel veel te wensen over. De thuisclub kon reeds na twee minuten de leiding nemen. De achterhoede van HBSS maakte een fout, de doelman liep te ver uit het doel, zodat de tegen partij gemakkelijk kon scoren. Eer de wedstrijd tien minuten oud was, had de rechtsbuiten van de thuisclub reeds voor het tweede doelpunt gezorgd. Hoewel de Schie dammers ook niet stil zaten en dik wijls in de aanval waren, konden zij niet tot scoren komen. Zij moes ten zelfs aanzien, dat nog voor de rust de stand op 3—0 werd ge bracht en dit nog wel door een fa tale fout binnen het beruchte ge bied, waardoor SSS een strafschop toegewezen kreeg. Toen de tweede helft circa een half uur oud was, ontstond door 'n genomen hoekschop het vierde doel punt van de thuisclub. Een kwartier voor het einde kon den dg Schiedammers de eer red den, ditmaal uit een strafschop. Uitslagen De verdere uitslagen van de door Schiedamse verenigingen gespeelde wedstrijd 2ijn: Zaterdagmiddag KNVB SS—HBSS 4—1, FPSC—Ornas 13, Res. Klasse HBSS 2—Zwaluwen 2 —4. Afd. Rotterdam Res. klasse IA Hermes DVS 5 CW 5 3—2, SMV 1SVDFW 2 2—1, Overmaas 5—DHS 4 11, 1G: Tedïro 2—SFC 2 4—0. IH; DJS 3— Martinit 2 12, Hurricanes 2Ur- sus 2 1—4 en Noorden 2—IVF 2 n.d. 2A: SVV 5—Xerxes 5 I—1. 2 C: Ri sing Hope 3SW 8 16. 2F: Schie dam 3—EDS 3 3—3. 2G: DRZ 3—EDS S—3. SVDFW 3—Progress 2 3—7 SFC 3—Hurricanes 3 7—4. 2L: WF 3—AVS 2 2—10. 3A: SW 9— Feijenoord 12 7—3 en HDVS 7—Xer xes 7 1—2. 3B: ODI 3-4SW 10 3—1. 3C* HOV 6—Hermes DVS 9 10—9. 3G: Steeds Volharden 4—Schiedam 4 1—1, 3L: DJS 5—SFC 5 3—11. 4E: DHS 7—DEH 4 6—2. 4F: DHS 8— Hillegersberg 5 3—5 en EDS 5 SVDPW 5 2—0. 4G: ODI 5—Schie dam 5 4—4. 41: Saturnus 4—Martinit 5 3-2, Bolnes 2—PFSC 2 0—1. Ala we de wedstrijd Schiedam- Veiox met da ontmoeting Schiedam. ■Olympiaan vergelijken, dan moeten we een hemelsbreed verschil consta teren in speeikracht van de thuis club. In laatstgenoemde wedstrijd waren de dames en heren bezield met de juiste vechtlust. Ook toen moest men het onderspit delven, maar eervol, tegen een technisch heel wat betere ploeg dan Velox. Er bestond in de wedstrijd van gisteren geen twijfel aan welk twaalftal de overwinning verdiende. Dat waren de Rotterdammers, die beslist geen subliem spel lieten zien, maar toch met hoofd en schouders uitstaken boven onze stadgenoten. Bij hen ontbrak elk zelfvertrouwen en naarmate de wedstrijd verstreek scheen dat nog af te nemen. De eer ste Schïedam-aanval bracht er niets van terecht, maar de bezoekers scho ten zuiver en veelvuldig. Na 6 minuten hadden zij dan ook een verdiende 02 voorsprong en onmiddellijk na de wisseling ver hoogde zij die tot 0—3. Ook het tweede aanvalsvak van de roodzwar ten slaagden er niet in goede aan vallen op te zetten. De vierde Rot terdamse treffer kon dan ook niet uitblijven. Deze kwam in de I8e mi nuut. De derde opstelling was voor onze stadgenoten de gunstigste. Al heel spoedig trof J. v. d. Tuuk van ver de roos, maar tien minuten later kon Velox nog verder uitlopen, zij het na ongeoorloofd wegdrukken van de verdediger (I51, De tweede helft begon veelbelo vend voor Schiedam, H. Verschoor verkleinde enkele minuten na het begin de achterstand op 25, maar daarna kon men de korf geruime tijd aan geen van beide zijden meer vin den. De Rotterdammers hadden be paald pech, want menigmaal werd de rand geraakt. Eindelijk vijf minuten later kon D. Vermeulen de eindstand nog op 3—6 stellen, een uitslag waar Schiedam dik mee tevreden mag zijn. Intussen is door dit resultaat het de gradatiegevaar voor onze stadgeno ten in volle omvang om de hoek ko men kijken. Bij O.D.I, is het net vergaan als bij Schiedam, Men had beslist een off day. Rotterdam Zuid 2 maakte hier van vanzelfsprekend dankbaar ge bruik. Na een 0-2 achterstand kon de thuisclub nog tot 12 inlopen, maar daar bleef het bij. De rust ging Vrijdagavond werd voor ESS de bondscompetitie ingezet met een wedstrijd tegen Unilever te Rotter dam. Al spcedig bleak, dat de tien tallen aan elkaar gewaagd waren. Aan verschillende borden waren spannende partijen, te zien. In een Ciciliaanse partij wist Bijloo door een overwinning de Schiedammers de leiding te bezorgen. Korte tijd later waren de partijen echter weer op gelijke voet gebracht. Door v. d. Velde kreeg ESS opnieuw een voor sprong, welke door Reitsma nog vergroot werd. In een fraai ge speelde partij wist Den Uijl tempo voordeel te verkrijgen en uit te bui ten, zodat, door nog een verlies- partij, bij het afbreken de stand 2—4 in het voordeel van de Schie dammers gekomen was. Van. de vier afgebroken partijen zal er waarschijnlijk één tot winst gebracht kunnerx worden, terwijl van de overige weinig te zeggen valt. Er bestaat daarom nog een kleine kans, dat E$S de overwin ning uit het vuur zal weten te sle pen. In de nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in de op slagplaats van de opkoper L. van D. aan de Jan van Riebeeckweg. Veertig kilo oud lood verdween, evenals het hangslot waarmee de deur was afgesloten. GEBOREN: Unze H„ z. v. H, van der Laan en A. Eggink. Hen drik J. z. v. H. van der Laan en A. Eggink. Krijn z. v. J. Hordijk en J. C. van Gerven; Maria E. d. v, J. Hogenboom en A, J. Hofman; Huiberdina A., d. v. W. H, Roijers en J. C, Krom; Martinus, z. v. C. A. F. Gouka en T. M, van Dijk; Simone J„ d. v. L. J. van Pelt en C. C. A. Weber. OVERLEDEN: F. Winkelman, 75 jaar. OFF. BEKENDMAKING Haringvangstberichten Vangstberiehten: VL 70 5 kantjes, VL 7S 20, VL 85 12. VL 172 13. VL 203 7, VL 205 3. VL 206 4, VL 208 1. VL 29 10, VI 86 13, VL 114 5, VL 115 4, VL 142 20. VL 190 25 uit de halve vleet, VL 196 21. VL 197 15, VL 199 7. VL 53 3, VL 61 14. VL 71 14, VL 83 8, VL 166 7. VL 200 14, VL 50 10, VL 80 8, VL 14 15, VL 84 4, VL 89 23. VL 112 32, VL 132 29. Marktnoteringen: Volle haring Eng. wal f 35,50—f 36,10, volle ha ring f 32,10f 33,90, steurharing f 23,50—f 29,40. ijle haring f 19,50. GEMEENTE lllgMsCBIEDflM 1 OFFICIEEL NIEUWS i De Beursbrug zal wegens het uit voeren van herstelwerkzaamheden zijn afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers, op Dins dag 18 October 's-avonds van 22 uur tot Woensdag 19 October des morgens 6 uur en van Vrijdag 21 October des avonds 22 uur tot Zaterdag 22 October des morgens 6 uur. Alles onder de restrictie dat de afsluiting zoveel korter of langer zal duren als noodzakelijk mocht blijken. (A dvertentie t M méulen Mlstchlen wekken de dagen rond Kerstmis van het vorige jaar voor U alleen nog maar herinneringen aan erg slecht weer, voor ons was het een nachtmerrie, toen onze magazijnen door de enorme hoge vloed onder water kwamen te staan. Niet alleen de magazijnen met onze normale voorraden kwamen blank te «aan. maar ook het magazijn waarin juist die dag een enorme partij badhanddoeken voor onze januari- verkocD was opgestapeld. 20.000 Badhanddoeken, de beste die ln Twente gemaakt worden, werden gedeel telijk onder water gezet. Na eindeloze onderhandelingen met de verzekeringsmaat schappij zijn wij het eindelijk eens geworden over de grote verliezen en de uiteindelijke verkoop van deze doeken. Ma»rook de fabrikant, van wie deze doeken voor vastgestelde prijzen In heel Nederland worden verkocht (wij hebben zelfs de lintjes met het fabrieksmerk er uit moeten knippen sprak een woordje mee. Maar nu Is het dan zover, de hele partij van de mooiste baddoeken van de meest bekende fabriek op dit gebied, wordt nu verkocht voor bijna de helft van de prijs. 45 x vo cm effen en met moderne strepen, I vastgestelde I PrlJ* 5O x 100 cm tweezijdige badstof nieuwe strepen. gesttloe (VA w m nieuwe «repen, 50 x 100 cm 1 in pasteltinten en 1 moderne fantasie ereatte's, vastgestelde prijsy Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze bijzondere partij baddoeken, echter moeten wij dit voorbe houd makengeen teiefo- niscbe bestellingen en per W' client niet meer dan zes stuks. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttl. 38188 Causerie Oud-Kath Kerk Het Bureau tot verbreiding van het geloof „Apostoleia" zal in de pastorie van de Oud-Katholieke Kerk, Dam 30 (ingang poort) een serie causerieën houden. Op Vrijdag 21 October spreekt pastoor M. A- Zwart uit Utrecht om 8 uur oven „Waarom geloof ik en heb Ik de Kerk nodig?". Op Vrijdag 28 October behandelt dan pastoor J. C. M. Keman uit Deltf het onderwerp: „Welke Kerk heb ik nodig?". DJAKARTA In totaal zjjn (bans 29 millioen der bij de alge mene verkiezingen uitgebrachte stemmen geteld. Hierin zijn ook de eerste resultaten van Zold- en Zuidoost-Ceiebes verwerkt. De nlt- slag tot op dit ogenblik geeft het volgende beeld: FNI 7,5 mlllioen; Masjoemi 7.1 mlllioen; Nahdatoel Oelama 6,3 mll lioen; pKI 5,8 mllléoen. De overige stemmen zijn over 186 lijsten verdeeld. Het zwaartepunt voor de nationa listische partij ligt blijkens de totnutoe bekende uitslagen op Java; de Masjoemi heeft haar aanhang vooral gewonnen op Sumatra, Bor neo en in de Molukken, alsmede i enkele delen van Celebes. Verder blijkt Indonesië een der Aziatische landen te zijn, waar de communistische partij do sterkste aanhang heeft. AMSTERDAM. Diverse moei lijkheden, waarvoor wij bij het ge bruik van de Nederlandse taal ge steld worden, zijn ter sprake geko men op een bijeenkomst in het In. stituut voor de Tropen, die georga niseerd was door het genootschap „Onze Taal". Vierhonderd belang stellenden. vooral uit onderwijskritu gen. maar ook uit vele andere be roepen, woonden haar bij. Onder hen bevonden zich het lid van de Raad van State, mr A. M. Joekes, wje directeur-generaal van de PTT. ir J. D. H. v. d. Toorn. Prof. dr G. A. van Es uit Gronin gen hield een inleiding over het onderwerp ,,De spanning tussen voorschrift en werkelijkheid". n,D® Delftse hoogleraar prof. W. F, ,^rui, 3Prak Qver „Taal en tech- mex Dr J. Leenen, Belgisch lid van de Nederlands-Belgische spel- lingscommissie behandelde ,.De toe- 3*?.£d_van bet Nederlands in Bel- gie TensMte wees prof. dr Garmt Stuiveling 0p het belang van een verantwoord taalgebruik. TEL AVIV In de nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben zich aan de Syriseb-Israelische grens twee incidenten voorgedaan, zo beeft een woordvoerder van het Israëlische le ger Zaterdagavond meegedeeld. Vrijdagavond hadden Syriërs het vuur geopend op inwoners van het dorp Govrim in Galilea, waarna de volgende ochtend drie Syrische mi litairen poogden een Israëlische boer uit dat dorp te ontvoeren. Toen de dorpelingen op de Syriërs schoten, werd een van de overvallers gewond, aldus de Israëlische woordvoerder. NEW YORK - In het hoofdkwar tier van de Russische delegatie bH de Verenigde Naties is Zaterdag middag het lijk gevonden van Alexia Minacw, klerk bij de dele gatie. Volgens de politie had dts man rich met een revolverschot van het leven beroofd. Het lichaam werd gevonden op de vierde verdieping van het ge bouw. De naam MInaew komt niet voor op de lijst van permanente leden van de Russische delegatie bij de Verenigde Naties. TEHERAN. Perzië heeft Zondag het Russische protest van 12 October tegen het Perzische besluit toe te tre den tot het Turks-Iraakse verdedi gingsverdrag van de hand gewezen. In de protestnota had minister Molo- toW het verdrag „een werktuig in handen van agressieve kringen en het kolonialisme" genoemd. AUTOMOBILISTEN, verwarm Uw garage in de ko mende koude wintermaanden met een RIBBE NB UISKACHEL Voor U is de START ELLENDE dan voorb(j. Wij leveren ribbenbuiskachels in diverse maten en geven U gaarne vrijblijvend advies. Verder grote sortering: straal- zonne- en hadkamerkachelg DE MOL-JANSEN, L. KerksÉr. 66, Tel. 08570 VRIJDAGAVOND 21 OCT. a.s. te 8 uur spreekt pastoor M, A. ZWART uit Utrecht in de pastorie Dam 30 (ingang poort) over: Waarom geloof ik en heb ik de Kerk nodig? Vraagt nachtkleding Harstcarbonade nu ƒ1.59 Magere doorregen varkenslappen nu 1.29 Gehakt, rund of varkens, nu ƒ1.14 Speklappen, nu 0.84 Runderlappen nu ƒ1.29 Runderstukjes nu ƒ1.09 Alles per 500 gram Palingworst 0.59 Boterhamworst 0.65 Zure zult 0.30 Alles per 250 gram Alleen in Lange Kerkstraat 25 Prima rubber toebtband f 0.25 p. m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Mica voor haarden en ka chels. 80 verschillende maten. Lage prijs. Plaatjes asbest, vuurcement, kachelkit enz. Frans v, Thienen, Broers veld 123. Tel. 69799. Passpiegcls 120 x 30 geplaatst ƒ12.75, 120 x 36 ƒ14.75, 80 rond ƒ17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuif glas, autoruiten enz, levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon e8945. Te i:oop aangeb. Blank dressoir ƒ127.-, blank dressoir 157.-, zie onze mooie keus, komt dus bin nen bij Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 TeL 66192. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, Is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modem". Boerhaa- velaan 124, tel. 68415 Lcgpuzzles <o.a, van 1200 stukjes) in geheel nieuwe sortering en bouwplaten (schepen? by Kantoorboek handel -Modern". Boerhaa- velaan 124. Tel. 68415. Lessen Voor scooterlea naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel 36777. Permanent Wave Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent Is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10- Oliepermanent ƒ11 (stroom loos). Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet ƒ6.—. Broers vest 115, tel. 67237, Weggelopen Zondag j.l. weggelopen, jon ge Hollandse Herder, luistert naar de naam Beertje, T,b, t.b. Louwens, Nieuwe Ha ven 293. Diversen Zijn Uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie Schoen rep bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66674.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1