Problemen en probleempjes in de gemeente Schiedam C 3 Liever vele kleine dan één grote industrie LEIDSE DEKENS Druk handbalprogramma Keihard meesterwerk On the Waterfront HOUTMAN Muziekkring Obrechtdeed oude kunst herleven N.V. „DE KOMEET TYPISTE Koeriersiers WETHOUDER VAN DEN BERG OVER: AGENDA Jaarverslag van de TB C-vereniging ZUiVER WOLLEN VANAF ƒ39.75 W, A. VERWAIJEN Dodelijk ongeval Fietser door bus geschept PASSAGE VERTOONT KAZAN'S KERKDIENSTEN Nachteskader i" Ledenavond van PV „Gusto" Santos-feestavond Burgerlijke Stand PIANO'S - ORGELS Tramverkeer bijna 2 uur gestagneerd SCHIEDAM VAN MEURS KANTOORBEDIENDE <vri.) accurate administratieve kracht AQTIEVE J0N6STE BEDIENDE Zaterdag 22 October 1955 Bij <Je Christelijke Historische Kiesvereniging „Groen van Prinsterer in Schiedam bestaat de prettige gewoonte om eens per jaar, zo tegen de tijd dat de gemeente-begroting in behan deling genomen zal worden, een ledenvergadering te houden waarbij de C.H.-fractie in de raad rekenschap aflegt van het beleid in de raad. Dit om de band tussen kiezers en vertegen woordigers te versterken. Vele vragen over de problemen en probleempjes in de gemeente worden er dan gesteld. Het pret tige is nu dat het wethouder Th. J. L. van den Berg is, die deze vragen beantwoordt, zodat men uit zijn uiteenzettingen een goed inzicht kan krijgen in deze problemen. Hij spreekt dan wel niet in zijn kwaliteit van wethouder, maar dat doet uiter aard niet af aan het feit dat hij een van de best ingelichte man nen in Schiedam is. Donderdagavond is deze ledenver gadering dan in Irene gehouden, on der goede belangstelling der leden. Vele vragen werden op die avond op de heer Van den Barg afgevuurd. Uiteraard kwam 'ook het beleid van de C.H.-fractie in de raad in het geding. Een principiëler stand punt en een krachtiger verdedigen van de eigen beginselen vond een van de aanwezigen gewenst. De heer Van den Berg voerde hier tegen in dat dit zoveel als mogelijk is, reeds geschiedde, maar men moet er wel rekening mee houden dat het werk in de gemeenteraden na de oorlog een drastische wijziging heeft onder gaan. Men houdt zich meer bij de gemeentelijke belangen en spreekt minder over de grote politiek. In Schiedam zelf bestaat een stille af- - spraak tussen de fracties om zich in de vergaderingen te onthouden van uitvoerige debatten over politie ke beginselen. Ook de C.H.-fractie is hierdoor dus gebonden. Maar waar nodig zal zeker het partij-standpunt naar voren worden gebracht. Ambtenaren-verloop Naar aanleiding van een gestelde vraag waarom zoveel gemeenteamb tenaren Schiedam verlieten heeft de heer Van den Berg het ambtenaren- corps nog een veer op de hoed ge stoken Er wordt, ondanks de nij- •pende tekorten, met grote animo gewerkt. De honorering is verre van ideaal, maar de gemeente is hierbij gebonden aan de rijks-regelingen. Andere gemeenten weten er wel „kunstjes" op om tot hogere gelde lijke waarderingen te komen, maar Schiedam wenst niet mee te doen „aan het gedrang rond de voeder troggen van de arbeidskrachten". Verder ontkende hij ten stelligste dat bü aanstelling of promotie van ambtenaren de politieke kleur de doorslag zou geven. De heer Van den Berg had zeer veel lof voor het werk van de wethouder mr Van Kinderen en vooral ook voor wet houder Sabel, die naast het vele werk op onderwijs- en sociaal ge bied nog het departement van de heer Van Kinderen tijdens diens ziekte wilde waarnemen. Meer klein-bedrijf Zeer interessant- was verder de uiteenzetting over het industriali- satie-beïeid van de gemeente. Dit naar aanleiding van vragen over het elders vestigen van een afdeling van Excelsiors Buizenfabriek. 85% van de arbeiders in Schiedam werken in de metaalgrootindustrie, met name vooral de werven. Hierdoor is Schie dam gevaarlijk gevoelig voor de con junctuur in deze industrie. Het ge meentebestuur ioil daarom vooral de kleinere industrie bevorderen. Bij uitgifte aan terreinen in het nieu we iitdttstr ie- gebied krygen deze dan ook zoveel mogelijk voorrang. Er is echter in Schiedam maar heel weinig industrieterrein meer uit te geven. De nieuwe vestiging van Ex celsior zou 20 ha hebben gevraagd en dat is rijkelijk veel. ïn plaats daarvan kan men beter tientallen kleinere bedrijven hebbenWel heeft het gemeentebestuur zich veel moeite gegeven am de vestiging van Excelsior toch in Schiedam te fcry- gen, maar nu dit niet is mogen luk ken, heeft men cr ure! vrede mee. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Westendorp. Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags cn Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 96 u.; Zondags il5 uur; 's Maan dags gesloten- Bioscopen: passage 2. 4-15. 7 Cn 9.15 uur: „On the Waterfront". Monopale. 3, 5, 7 en 9 u,: „Nacht eskader". Voorstellingen: Blauwe Huis, 8 uur: Vara-televi- sieclub. Volksgebouw, 8 u.: Toneelavond ..Amigo". hvk" Arcade, 8 uur: Toneelavond Pad- j^crop Temeer daar er een ruime toevloed is van navraag voor vestiging van andere bedrijven. Binnenkort zal Schiedam er zo nog een behangsel papierfabriek bij krijgen. Stinkend water Het stinkende water in Schiedams havens kwam ter sprake, Dit houdt verband met de sterke verontreini ging van het boezemwater uit de polders. Vele gemeenten lozen hun riolen op deze wateren en bij be paalde wijken in Schiedam is dit ook nog het geval. De gemeente be steedt echter millioenen guldens om dit bezwaar op te heffen, door een gesloten rioleringssysteem in te voe ren, De gemalen aan het Marconi- plein en bij het Julianapaark zijn er een resultaat van. Het zal er in de komende jaren toch van moeten ke rnen dat Schiedam aan. de Nw Ma- thenesserstraat een waterzuiverings installatie krijgt, omdat het rioolwa ter niet meer in de Nieuwe Maas ge loosd kan worden, zoals nu nog het geval is. Door de afsluiting van de Spui- sluis, die een gevaarlijk zwak punt is in het dijkensysteem en daarom vervangen wordt, blijft het stinken de water staan in de havens. Dit zal verbeteren wanneer de nieuwe Spui- sluis gereed zal zijn. Nog geen Stadhuis Nos tal van andere vragen wer den gesteld en beantwoord. Het Is niet te zeggen wanneer met de bouw van het nieuwe Stadhuis wordt he- gonnen en nog minder wanneer het gereed komt. Persoonlijk voelde de heer Van den Berg er het meest voor, dat wanneer niet binnen de vijf jaar begonnen kon worden, men dan naar een ander terrein moest uitzien waar öe bouw wel snelteT kon geschieden. De aanleg van het Stadspark tus sen Kethel en Schiedam vordert niet snel. omdat men afhankelijk is van DUW-arbeiders die voor een groot deel door het rijk worden betaald. Ex- is geen werkloosheid en er zijn geen DUW-arbeiders. Aanleg door de gemeente komt te duur uit. Bo vendien achtte de heer Van den Berg dit project een mooie „reser ve'» voor werkverschaffing, indien er eens een einde mocht komen aan de hoog-conjunctuur. Wel zal over wogen worden of niet tenminste een deel van het park, dat bijna gereed is, opengesteld kan worden. Het werk aan de Tuinlaan komt over ongeveer drie weken gereed. Deze straatverbetering heeft zo lang geduurd omdat de weg, wegens de vele daar gevestigde bedrijven, en diensten, niet totaal afgesloten kon worden. Het werk is overigens door de gemeente uitbesteed geworden, omdat men niet genoeg stratenma kers heeft. Maar de aannemer had met dit zelfde bezwaar te kampen, zodat het werk langer duurde dan verwacht was. Behalve deze beantwoording van vragen door wethouder Van den Berg. werd door de vergadering ook verschillende huishoudelijke punten behandeld. Zo werd de heer P, van Leeuwen in het bestuur van de 'kies vereniging gekozen, maar daarnaast werd aangekondigd dat secretaris mr M. H, Gotink zijn functie zal moeten neerleggen wegens vertrek uit Schiedam. fAduertentte IJL) ZI JUIST ONTVANGEN' HOOGSTRAAT 184—186 TELEFOON 67581 Toen de 61-jarige vlechter N. H. Haumé uit Rotterdam vanmorgen half acht de B.K.-Laan m Schie dam met zijn fiets over stale om de Admiraal de Ruyterstraat m te rijden, is hij geschept door een autobus van de HET. Met een schedelbasisfractuur is hij opge nomen in het Gemeenteziekenhuis te Schiedam waar hij enkele uren later is overleden. Zondag a.s. hebben de Scbie- damse handbalverenigingen D.W.S. cn "Wilton Fijenoord weer een druk programma met thuiswedstrijden resp. op de Oudcdïjk cn het terrein aan de Vlaardingcrdyk. Wilton Fijenoord 1 beren krijgt het sterke Animo op bezoek, beide ploegen hebben slechts 1 wedstrijd verloren, evenals D.W.S. dat be zoek krijgt van S-O.S. uit Den Haag, Animo raakte zijn 2 punten kwijt aan S.O.S. en Wilton Fijen oord aan D.W.S.. daarentegen bracht Animo, het Schiedam se D.W.S. de eerste nederlaag toe. Van deze drie ploegen zal er dus Zondag een uit de kopgroep va» de Districts 2e klasse vallen. Het le dameselftal van D.W.S is vrij. Het le dameselftal van Wilton Fijenoord krijgt bezoek -van Olympia uit Den Haag on moet ook daar van kunnen winnen, daar weken hebben geïncasseerd, dat kan nu tegen Wippotder. Om 11.uur sperlt op de Vlaardin gord tik het 2e irerenclftal tegen Turn lust ook uit Den Haag. Het 2e heren van D.W.S. krijgt bezoek van het nog ongeslagen Actief 2 uit Rotterdam. Heren D.W.S. 3 moet de strijd aanbinden tegen het 4c elftat van Dynamo. Het programma voor de jeugd: Zaterdagmiddag adspirant meisjes: D.W.S.Wilton Fijenoord; Zondag junior dames: D.W.S"Wil ton Fijenoord, D.W.S. 2Dynamo; Junior heren: Wilton Fijenoord Ro/Da, Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren. Buys Ballot singel 72—76, telefoon 63661; A. Q. C. Klomp, Juliana van Stolberg- Ölympia slechts 1 punt heeft uit straat 3, tel, 69352: J. J. G. de May. 4 wedstrijden. er.^Burg. ICriapperlaan 30. tel. 68163 Slachtoffer van ongeval overleden De 65-jarige sigarenwinkelier F. S. van de Broersvest, die Donder dag met zijn bromfiets onder de oplegger van een truck raakte m de Gorrit Verboonstraat, is gister middag in het Gemeenteziekenhuis aan de opgelopen verwondingen overleden- Dames 2 \-an Wilton Fijenoord moet het opnemen tegen Actier 2 uit Rotterdam. Dames 2 van 0.W S. speelt legen het le elftal van Wip- polder uit Delft. Deze dames heb ben nog wat goed te maken voor de nederlagen die zij dc laatste Tl OE actueel het probleem is, dat in Elia Kazan's „O n the LJ. waterfront" wordt gesteld, heeft de jongste haven- Staking in New York nog eens aangetoond. Het gaat tussen de vakbonden en de speciale commissie, die is ingesteld om de mis daad en corruptie in de leiding dier vakbonden te ontmaske ren. De merkwaardige organisatie van deze bonden heeft er van lieverlee toe geleiddat gangster-elementen zich konden indringen en door een slinkse vriendjespolitiek feitelijk de winstgevendedictatuur over de arbeiders konden uitoefenen, waarbij het stelen uit scheepsladingen ook een algemeen erkend recht werd. Zoals reeds bekend is, zal de Ver eniging tot Bestrijding van Tuber culose Schiedam in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van de lighaUen. De gemeente wenst zelf over de grond, te beschikken, waar op de lighalen zijn gepaatst, zodat -«- het niet mogelijk is de gebouwen met dit hav.endecor, maar ook met voor andere sympathieke doeleinden het geluid cn vooral de uiterst knap- ^WER deze misstanden nu han- delt „On the waterfront", een keiharde film van keiharde mensen en in het natuurlijk décor van de grauwe, onherbergzame havenwijken van New York met het gestamp van machines,- het zwaaien der kranen en de machtige stemmen van oceaan schepen, als een pure havendocu mentaire opgenomen. Men ziet de Nieuw Amsterdam en de Maasdam aan de kade liggen, de emplacemen ten van de Holland Amerika Lijn en vooral' het Rotterdamse filmpubliek zal de sterke werking van dit zo reële havenbeeld in bijzonder mate ondergaan. Het zal ook niemand verbazen dat één van de acht Oscars, die deze „Beste Film van het Jaar", die ook buiten Amerika vele onderscheidin gen heeft verworven, toegekend is voor de regie. Wat Kazan met alleen af te staan-pe activiteiten van de vereniging zijn hierdoor naar andere gebieden verlegd, zo lezen we in het jaarverslag over 3954. In het afgelo pen jaar is veel werk gemaakt van de verzorging van individuele pa tiënten, meestal in hun eigen omge ving. Ook de patiënten, in sanatoria buiten, de gemeente zijn niet verge ten. Dit jaar viert de heer S. J. Kieyn zijn 25-jarig jubileum als penning meester van de vereniging. Geduren de al die tijd heeft hij de penningen van de vereniging zuinig cn met veel overleg beheert. Hij is een stille werker, die veel vrije tijd aan de be langen van de vereniging wijdt. De Emmacolectc is wederom een groot succes geworden. De collecte bracht in totaal ƒ5304,51 op. Het aantal onder toezicht staande gezinnen op 1 Jan. 1954 bedroeg 448 met 549 patiënten cn op 31 Dec. 1954 415 gezinnen met 502 patiënten. Eni ge achteruitgang is dus merkbaar. Door dc T.B.C.-vereniging werden in 1954 opgenomen, in sanatoria: 3ö mannen cn 18 vrouwen en in zeehos- pilia: 3 kinderen. De afgelegde huisbezoeken bedra gen 1.873. Het jaar is afgesloten met een batig saldo. Jted. Hcrv. Kerk. Grote Kerk: 10.15 uur L. J. Cazemter (Oogstd ïenst) 3 uur ds H W. Hemmes. Nieuwe Kerk: 10 uur ds A. Hoffman, 5 uur ds j Gras (H. Doop). Westerkerk: S en 10 30 uur ds J, G. Jansen. 5 uur A. Hoït- innii. Vredeskerk: 9 ert 10 43 uur ds J. Gras* 7 uur ds H. Visser. Opendeur- dienst. Kethel: 10 en i uur ds cR <5ereï. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds 14 n Zbistya. 5 uur ds W. A. Krijger, planiagekerk: 9.30 uur ds E. J- °°Rj; de Wbt. uur ds H. R. Zijlstra. Zlekendlcnst Gemeente-Ziekenhuis, 7 ÏSifSW Evang. «tav» Irene: 30 uur cerw. heer S. Stolk. 4 uur -ds Bartiema. Cbr. Geref. Kerk. Kerkgebouw V\ a - rande/B.K.-taan: 10 cn 15 uur as A. Chr?' Geref. Gemeente. Volksgebouw: 10 cn 4 uur ds M J. Middelkoop Oud-Geref. Kerk. Jeugdhuis .bange "Hnvcn 97 10 ®n 5 uur ds F, Luytjcs Ncd. Prot. Bpnd. Westvcst 92: 10.30 pe (apart bekroonde) montage heeft bewerkstelligd, is subliem. Daarbij kon hij beschikken over een uiterst geconcentreerd scenario (van Budd Schulberg). dat puur voor film is geschreven en over spelers als Marlon Brando (die even eens een Oscar kreeg voor zijn hoofdrol) en -Eva Marïc Saint (uit geroepen tot beste actrice in een bij rol). die zich ondanks het drama, waarbij ze betrokken zijn, in een volkomen natuurlijke stijl blijven uiten. Brando is wederom de brute, haast dierlijke figuur zoals men hem meestal ziet. de jonge ex-bokser, die pas langzaam tot het besef komt, dat hij door de vakbends-bonzen voor zuiver misdadige praktijken ge ëxploiteerd wordt. Hij heeft als jon gen reeds geleerd van zich af te slaan en iedereen op zij te duwen, die hem in dc weg staat. Pas de ontmoeting met een zuster van een mede door zijn toedoen vermoorde havenarbeider en het moedige optreden van een pastoor (uitstekende rol van Karl Malden) In Mono pole: Nachteskader confronteert ons nog eens met de oorlog en zijn verschrikkingen. Verstrooiing kunt u van deze film dan ook niet ver wachten, maar wel een tamelijk re- ele viesie op het leven van de sol daat, in dit geval de bemanningen van bommenwerpers. Gelukkig heeft men ze niet allen een moedige laten spelen. Integendeel, het ac cent viel op de overspanning en de steeds weer terugkerende angst van de mannen, die iedere nacht weer hun bommenlast op het vijandelijke doel, Duitsland, moesten loslaten. Het verhaal is gesponnen om dc vleugelcommandant, Tim Mason. De vluchten hij deed ei* negentig cn werd daarvoor gedecoreerd heb ben vooral op hem zijn uitwerking niet gemist. Het vliegen wordt hem zelfs verboden. Maar één keer stapt hij nog in een bommenwerper en brengt Hitiers zware industrie een zware klap toe. Dat komt Tim op een overplaatsing te staan. Geluk kig verschijnt dan de lieftallige Eve E™rgH'Lut).HeK«B: 10 uur ds A. j Cinyon als troost. vinders ver. „De Trekvogels' Geref. Jeugdhuis, 2.30 tot 5.30 U. en 7 tot 11 u.: Bartimeus-bazar. Musis Sacrum, 8 u.: Feestavond Personeelsvereniging Roelants. Sportfondsenbad, 8 u.: Zwem wedstrijden. Marijke, 8 uur: Contactavond Reisver. Harmonie. Liberty, 8 uur; Contactavond Hengelspoïtvet. Schiedam en omstreken. Julianakerk, 8 uur: Cefafilm „Ik ben met U", Tivoli, 8 uur: Personeelsver. Breeuwwerkfabriek, cabaret. Schooltuincomplex, 8 uur: Sei zoensluiting. Kerk: Dam 28: 10-15 Oud-Kath Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Broervest 53: 10 cn 7 uur ds J. Segnar. neger des ïïeils. Lang® Haven 27. io uur HeUigingssamenkornst: 7.30 .uur van Cabaretmiddag voor Alg. Bond v. Ouden v. Dagen De Ontspanningscommissie van de komst ol..v, Drent je. majoor en mevr. Geen electriciteil De electriciteitsvoorziening aan dc v.m. gemeente Kethel en Spaland zal Zondagmiddag van 12 tot l uur worden onderbroken. Zo wordt van de zijde van het gemeentebestuur bekend gemaakt. Dagen organiseert op Donderdag 3 November, aanvang half twee, in Musis Sacrum een Cabaretmiddag, verzorgd door het gezelschap van Frans Vroolijk. De kaarten voor dit negende jaarfeest kunnen op ver toon van het boekje, met daarin 't Sept.-zegei geplakt, worden afge haald aan de Sociëteit van de Al gemene Bond van Ouden van Da gen. op 24, 25 en 26 October. maken een gewetensstrijd in hem los," waaruit hij tenslotte als de vechter voor de goede kant tevoor schijn komt om de macht van de vakbondsgang te breken. Dit slot is ondanks de beklem mende episode van'de krachtmeting tussen Brando en de vakbondslei der, niet het sterkste deel van de film, omdat de grimmige toon van het hele werk hier naar een goed einde geforceerd wordt. Overigens kunnen we U slechts met de meeste klem aanraden deze meesterlijke en bijzonder spannen de film te gaan zien. In zijn openingsrede heeft de heer M. Wink, voorzitter van de perso neelsvereniging „Gusto", de talrijk aanwezigen gisteravond in Irene moeten teleurstellen. Het bestuur had voor deze eerste leden a vond in het winterseizoen een mooie cultu rele cocktail uitgezocht, maar door omstandigheden kwamen echter de balletvoorstelling, de beeldende kunst en het optreden van een kamerorkest te vervallen. Wat er echter in plaats daarvan gegeven werd, viel toch wel mee. Reeds in haar inleiding wist Cia van Boort de zaal t<" boeion. Voor de pauze voerde zij met haar poppen spel „De Scheïleboom" op, een her- vertelling van de sage „De Faust van Waardeuburg". Het zijn de ca priolen die de duivel vroeger in het Betuwse land moet hebben uilge haald. Mr E. H, Gotink droeg voor uit hét werk van Godfried Bomans, Ina v. d. Beugel en Annie M. G. Schmidt. Tot slot klonk weer het proza van mej. Van Boort, terwijl de poppen het sprookje „De wonderbaarlijke genezing" speelden. De Schiedamse afdeling van „San tos", steun aan Nederlandse Tuber culose onbemiddelde Stadgenoten, zal op Woensdagavond 26 October een feestavond geven in Musis Sacrum. „De Boertjes van Buuten" komen met medewerking Jan Kruutmoes, Lubbert v en Bertus Bolknak de avond verzor gen. Na afloop is er een groot bal. Geopend is apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. die ook gedurende de volgende weck nachtdienst woar- neemt. Geboren: Maria Anna A„ d. v. J. Nels en J. M. van Dijk; Maria A. D., d. v. J. P. van Mil en A. G. Wolf; Johanna P. M., d. v. J. P. Weber cn M. C, J. v. d. Water; Hendrika J., d. v. H. J. Fons cn 23, den Hartog; Johanna M. M., d. v. L. L, Kamp cn A. van Nielen. t Advertentie l M.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Voor het goede doel Fraaie kalender Pro Juventute De zo sympathieke Vereniging „Pro Juventute", die zich ten doel stelt kinderen van alle gezindten te beschermen en. te steunen in hun moeilijkheden, heeft een ïtalender- actie op touw gezet, waarin een ka lender wordt gepresenteerd met 13 fraaie onbekende foto's van de vier Prinsessen, die door het Ko pinklijk Huis welwillend zijn afge staan voor het goede doel. Deze goed verzorgde kalender kan bij atle afdelingen van Pro Juventute wor den besteld. Door het bestellen van deze kalender doet u goed werk want de netto-opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het geen Pro Juventute zich ten doel stelt. Het adres van „Pro Juventute" in Schiedam is niet meer Lange Haven 68, maar Nieuwstraat 12 (tel, 50949) Het spreekuur wordt gehouden op* Maandagavond van 7 tot 9 uur en op Dinsdagmiddag van 3 tot 5 uur. Het mag nog eens gezegd worden, dat hel werk van „Pro Juventute" voor al een preventief karakter heeft Het is de bedoeling de ouders met rasd en zo nodig met daad terzijde te staan met de opvoeding van kin deren, die door hun gedragsmoeilijk heden de kans lopen anders mis schien verkeerd terecht te komen. H en gelsportvereni ging „Swarttouw's Vrienden" Het personeel van Swarttouw's Constructiewerkplaatsen cn Machi nefabriek heeft een hengelsportver- emging opgericht, die de naam draagt: Schiedamse Hengelaars ver eniging Swarttouw's Vrienden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Q. H. Bonefaas. voorzitter, N. W. v. d. Vlies, penningmeester, en J. L, Pronk, secretaris. F)E muziekkring „Obrecht" neemt een unieke plaats in het muziek leven in. omdat de drie echtparen die het vormen, nog verder de weg terug zijn gegaan in historische zin dan andere musici en ensembles, die zich hebben gespecialiseerd op oude re muziekstijlen. Doorgaans valt dan de nadruk op de periode die het leven van Joh. Scb. Bach en diens vóórdagen omvat. Om verschillende redenen blijft dan de band met het heden bestaan, doch de muziekkring „Obrecht" strekt zijn onderzoekings tocht in het verleden verder uit en belandt dan in een sfeer, welke fun- da men teel verschilt van latere pe- r^tnlHoden- Het late* zo gecompliceerd wordfnric nnlvnhrme Het tramverkeer op de R otter dam sed ijk bij het Koemarktplein heeft gisteren van 11.45 uur tot 13.30 uur stagnatie ondervonden. Van een vrachtauto uit Hoogeveen liep een wiel af, zodat er een takelwagen aan te pas moest komen om de vrachtwagen van de tram baan te slepen, die gedeeltelijk ge blokkeerd werd. wordende polyphone componeren ontwikkelt zich aarzelend uit de één stemmigheid, en hoewel daar veel vroeg vernuft en raffinement mee gepaard gaat, is het muzikale idioom toch nog m zekere zin primitief te noemen in vergelijking met wat de latere ontwikkeling te zien geeft. Het gedempte timbre der instrumen ten, die bovendien een andere speel- techniek vereisen, js in dit verband een belangrijke factor. Op het con cert dat „Obrecht" gisterenavond in de Aula gaf is deze kennismaking weer buitengewoon belangwekkend geweest. Instrumenten die men zel den hoort, zoals de zinc, de kleine harp. de urm- en de knie vedel, de luit, werden met kennis van zaken bespeeld en dc manier waarop er een functioneel gebruik van. werd ge maakt in de instrurnentering der oude meerstemmige muziek getuigde van een volkomen vertrouwd zijn met oude tradities, van verbeeldings kracht, van historische speurzin. Uit dit alles, de fijnzinnige bespeling als ook dc kundige instrurnentering, bjijkt dat men hier te doen heeft met ter doge onderlegde specialisten, zonder de vakkundige koudheid, zo vaak eigen aan een specialisme. Liefde \'oor de oude muziek cn haar ontwikkeling uit de éénstem migheid der twaalfde eeuw tot de zelfs reeds vijfstemmige polyphonie van een zestiende eeuwer ais Lud- wig Senfl toe. In dit systematische overzicht, dat centrale figuren als Obrecht, Hcnric Isaac, Guillaume Machaut (de Bach der veertiende eeuw) en Francesco Landini omvat, ziet men langzamerhand de kiem cellen groeien waaruit een enorme vocale kunst als die van Palestrina ontspringt, die dan weer na een in strumentale ontwikkeling in Italië de basis vormt waarop Bach voort bouwt. Menjcan er niet dankbaar genoeg voor zijn dat Folly en Joannes Colet te, Antoinette on Hans van den Hom- bei'gh, "Marijke en Kees Otten, doze oude kunst op zulk een voorbeeldige wijze doen herleven, daarbij meer doen dan in de historie speuren, daar 2s deze ook doen leven. A.I. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, tengevolge van een ongeval, mijn lieve Man, onze beste Vader en Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom de Heer FIETER SOETERS Echtgenoot van Jacoba Dlathering op de leeftijd van 65 jaar J. Soeters— Mathering G. G. Gaanderse Soeters P. C. Gaanderse en verdere familie. SCHIEDAM. 21 Oct. 1955 Broersvest 48, Dc overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest 103. Bezoek uur Maandag 28 Oct. n.m. van 7 tot 8 uur. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats vinden op de Al gemene Begraafplaats tc Schiedam, Dinsdag 25 October a.s. Vertrek van het woonhuis v.m. elf uur 15. Na een droevig ongeval overleed heden onze zorgzame Man. Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer GERARD KRABBENDAM Echtgenoot van Volkje Bakker in de ouderdom van 72 j. Uit aller naam: V. Krabbendam- Bakker SCHIEDAM, 21 Oct. 1955 Rotterdamse dijk 319 b. Geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Dinsdag 25 October a.s. Vertrek van het woonhuis n.m. 2.15 u. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Notaris P. SCHABERG t Schiedam, zal op Vrijdagen 4 en 11 Nov. 1955, telkens v.m. 11 uur, in het Gebouw Arcade (R.K. Volksbond), Lange Haven 71 te Schie dam, in het openbaar ver' kopen bij veiling cn afslag de navolgende percelen te Schiedam: I en II. Twee afz. te veilen woonhuizen met open grond en erven aan dc Visserstraat 22 cn 24, resp. groot 52 c.a. cn 5? c.a. Verhuurd voor resp. 5.40 en 6.45 p. w. Grondbel. resp. 11.78 en 11.80; Straatbel, resp. ƒ4.12 cn ƒ4.12. UI. Het uuonlmis mei open grond en erf aan de Korte Achterweg 5, groot 75 c.a. Verhuurd voor ƒ7.80 p. w. Grondbel. ƒ11.37; Straatbel. ƒ4.14. IV. Het woonhuis met open grond en erf aan het Broer.s- veld 153, groot 49 c.a. Verhuurd voor 6.60 p. w Grondbel. ƒ23.67- Straatbel. 8.32. V, Het woonhuis met open grond en erf aan de Ooster straat 70, groot 71 c.a. Verhuurd voor ƒ7.75 p. w. Grondbel. 15.25; Straatbel. ƒ5.33. De perc. I on II worden bij de afslag ook gecombineerd aangeboden. Aanv. cn betaling 12 Dec. 1955. Bezichtiging 2 en 3 Nov. 1955 van 1012 en van 24 uur. Inl- cn toeg.bcw. t.k.v. de Notaris, Tuinlaan 102 (tele foon 66283 en 68900), In de etalage: leuke vlotte cretonne gordijnstof, 120 cm br. 3,25 2.75 p. m, Picasso gordijnstof in rood, goud en groen, 120 cm. breed 4.45 p. m. ■BOranjegalerij llRBB J5 Buitenhavemveg 90 - Schiedam 1922 jaar voor magazijnadmin. (doorschr.syst.), loon administratie (doorschr.syst.) en typewerk. Sollicitaties aan bovenstaand adres. TH. J. L. VAN DEN BERG C.V. I'TEEN IT BOARD A dm. de Ruyterstr. 27. Schiedam vraagt voor haar afdeling boekhouding (mnl o.f vrl.), leeftijd 1621 jaar. In bezit van of studerend voor diploma boekhouden strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven soil, worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres- GEVKAAGD op Groot Scheepvaartkantoor te Rotterdam een fl Brieven mot volledige inlichtingen te richten onder 9 no. G-10283, Service-Bureau BRAUN N.V., Nieuwe 1 Binnenweg 175, Rotterdam. Gemeente Schiedam Op de afd. „Onderwijs" der gemeente-secretarie kan een worden geplaatst. Het bezit van een U.L.O.-diploma en enige jaren practijk is vereist. Beëdiging zal plaats vinden naar gelang van leeftijd. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 8 da gen na verschijning an dit blad te worden ingezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders. Te koop aangeb. Glaskislen voorradig, diverse maten, billijke prijzen. Van Katwijk's Glashandel. Tel. 68735. Lange Kerkstraat no. 38. Let op het juiste adres. Rooktafels 53.met licht, draaibaar, Iel op 5-delig nieuwste rookstel bij Plate, Stadhuis, Schiedam. Werkt Uw stofzuiger niet goed? Dan naar „Het Pro- toshuis", Reparaties aan alle merken. "Wij haien en bren gen gratis. Nieuwstraat 43, hoek Korte Kerkstraat, Tel. 1703—67720. Van Loenen voor Verf. Ue zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 Tel 66192 Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen scherpe prijzen en toch 2 jr garantie. C. van Loenen, Dam 41-43, teJ 66192, Show room: Vlaardingerstraat 6 Laat Uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K., Groenen dal la Broersveidpad), tel. 67028 (na 6 uur tel. 66789). Ledikanten, matrassen, oP- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Het beste en goedkoopste adres voor feest- en foparti- kelen: 1001 Bazar, Broers- veld 45, tel. 66015. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A van Leeuwen, Hoogstraat 62 tol. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2,25 per week Techn Handels-onderne ming „Berko" Dr Schnep- mansingel 80, tel 68977. Te koop: 1 splegeltelescoop D—20 cm F=155 cm. par. opstell1 nog af te maken slinger klok. 1 trapsiijptafel. Brieven no S-414 bur. dez. Te huur gevraagd Gevraagd: inwoning met kookgelegenheid voor be schaafd verloofd paar. Rui me onkostenvergoeding. Brieven onder no. 5852 bur. van dit blad. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt H ze huren, K. J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa- ratiën. W Frankelandsestr. 79. tel 69974 Personae! gevr. H.H. Banketbakkers. Kan geplaatst worden le bedien de, 2e bediende, leerling en inpakmeisje, 15—17 jaar. Goede soc. verzorging en. hoog loon. Aanm. Banket bakkerij Frits Grandia, Hoofdstraat 147, Schiedam, tel. 68016. Auto's - Motoren Rifwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240 tel. 68948. Permanent Wave Hëiène Permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet 5.—, stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hêlène", Rembrandtlaan 22. tel. 67170. Lessen Voor scooterlcs naar Autorij school E. P. Take. Jan Son» iéstraat 4. R'dam. tel 36777. Fotogralle Voor pasfoto's "•aat K. Vuuren, Hoogsttaat 166. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Waar onze etalages vol van zijn lopen onze winkels van over. Een pracht sortiment -peelgoed en kunst-artikelen ■vaarvan het schenken u be- siist vreugde zal geven. Ga ook eens kijken by Bok horst, Groen elaan 32, Hoog straat 34. Onze prijzen zijn laag, ons sortiment enorm. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrüf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1