Martinit weet van geen ophouden en staat ongeslagen aan de kop Museumdirecteuren komen in Schiedam bijeen Schiedams vermaak van dit weekeinde Oogstfeest WALDO-TAXI Schooltuiniers oogsten Demos werd door TOG B gekraakt (9-1) DE GRAAFS SLAGERIJ Koeriersters Grensgebied van oud en nieuw Nieuwe cursussen De Zonnebloem Voerman moest zijn paard uitspannen AGENDA De Trekvogels in KORFBAL Succes kon Overkanters niet de haas worden Brandweer rukte tweemaal uit Burgerlijke Stand volle actie Diploma's uitgereikt Pers. Ver. Roeïants houdt jaarfeest Ongevallen in de haven Overleden na aanrijding Cabaretavond voor Breeuwwerkfabriek Wat de Schiedammers deze week deden Hengelaars in de feestzaal „Amigo" debuteert met „Witte Legioen" Lezing voor de schilderclubs Wie heeft iets verloren Met fiets gevallen Bromfietsers bij botsing gewond Drie auto's in botsing Ongelukken op het sportterrein Vrouw aangereden op oversteekplaats Botsing op de Henegouwerlaan c SCHIEDAM DE GRAAFS DINSDAG- EN WOENSDAGRECLAME Maandag 24 October 1955 -JE", 8X001 fantal directe oren van Nederlandse musea is Zaterdag naar öcinedam getogen voor de tweede jaarlijkse bijeenkomst, waarop eedïs- cus.sieerd «over het onderwerp: De grens tussen oude cn moderne kunst h^i f»t' 3 I,a?den daarvoor wei een goede plaats uitgezocht, want dit lL~an onderwerp fa m ons Stedelijk Museum een brandend pro- l,sirev?n 18 er huex imD,ers ®P pericht om van dit historische museum ccn centrum van hedendaagse cultuur te maken. Burgemeester mr J. W. Peek heeft de directeuren in dc Aula ontvangen. Hij sprak er zijn waar dering over uit dat deze mu seum-deskundigen naar Schiedam zijn willen komen, hoewel deze stad als uitgespioken mdustrio-stad niet direct een museum-sfeer heeft Wel kon hij met trots opmerken dat ons Stedelijk Museum een van de drukst zo niet het drukst bezochte museum is met een provinciaal ka rakter. Brede lagen van de bevol king zijn hier ontvankelijk gemaakt voor kunst en cultuur. Hij wees er verder op dat moge- gelijk volgend jaar een unicum op museum-gebied in Schiedam geo pend zal worden, nJ. het Gedistil leerd museum. De voorzitter van de Muscumdag. de heer J. C. Ebbinge Wubbe, di recteur van museum Boy mans in Rotterdam had grote waardering voor hetgeen in het Schiedamse Stedelijk Museum met weinig mid delen en onder moeilijke omstandig heden tot stand is gebraeht. Ook over de wijze waarop conservator Schwagermann in dit museum de tentoonstelling „Bali" had ingericht, had hij niets dan lof. Hier ziet men hoe iets ouds op moderne wijze ge- exposeerd kan worden. De heer Schwagermann heeft Ket werk van dc Stichting „De Zonnebloem" voor de vorming van de werkende jeugd in Schiedam, Viaardingen en Maassluis is in Schiedam niet onbekend meer, dank zij de arbeid in de afgelopen vyf jaren verricht. Daar sinds kort De Zonnebloem over meer ruimte de beschikking heeft na de ver huizing naar het gebouw Sursum Corda aan de Nieuwstraat. kan het werk aanmerkelijk uitgebreid wor den. Zo zullen medio November cur sussen voor Meisjes, werkzaam op de kantoren, in de winkels en huishoudens, begonnen worden van huishoudelijke en meer algemeen vormende aard. Zo bijvoorbeeld in koken, naaien, medische raad, ziekenverpleging, woninginrichting, make-up en vele andere onderwer pen. De cursussen worden twee avon den per week gehouden, gedeelte lijk in de Huishoud- en Industrie school aan de Pr. Mauritsstraat en gedeeltelijk in het clubhuis aan de Nieuwstraat 12. De jongedames die interesse hebben voor deze cur sussen kunnen inlichtingen ver krijgen bij mcj. M- H. Berends in het clubhuis en wei op Dinsdag avonden van 8 tot 10 uur of anders telefonisch op het nummer 67792. daarop de directeuren iets verteld over het ontstaan. de inrichting en de doelstelling van het Stedelijk Museum en hen rondgeleid over de tentoonstelling „Bali". Na de lunch, in het historische Beursgebouw ge noten. hielden mej. dr M. Roose boom en dr A, B. de Vries inleidin gen op het te bespreken onderwerp. Zaterdagmorgen zag een agent in de Hem brandt laan een paard voor eon wagen dat bijzonder moeilijk liep Bij onderzoek bleek, dat het dier geen hoefijzer onder de voor benen had. De voerman moest het paard uitspannen en naar de smid brengen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Gonka, Hoogstraat 29. Bellen bfj ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80. telefoon 692DD. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en aedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en. Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 96 u.; Zondags 115 uur; 's Maan dags gesloten. Passage 2, 7 en 9.15 uur: „On the Waterfront". Monopoie, 2, 7 en 9 uur: „Nacht eskader", Voorstellingen: Geref, Jeugdhuis, 8 uur: Leden vergadering Gym.ver. D.O.K. Monopoie, 7 en 9.15 uur: K.F.A. ..Othello". Irene, 8 uur: Ouderavond Jan Ligthartschool. Marijke, 8 uur: Contactavond Ver. „Het Singelk war tier". De Kroon, 7.30 uur: Kegelcon cours „De PoedeJaars". Door de regenval van de laatste en zuiver schieten waren de tegen- Advertentie LM.) VOOR GEHEEL OW «EZift Twee maal moest de Schiedamse brandweer Zaterdag uitrukken. Een keer voor een brandje in de Machi nefabriek en Stoom ketelmakerij Ingelse en Co., waar een tankje met benzine in brand vloog, door dat een der arbeiders een sigaret in de on middellijke omgeving rookte. Toen de brandweer onder leiding van brandmeester J, de Jager arriveerde, was het vuur reeds geblust met een schuimblusser. Er werd geen noe menswaardige schade aangericht. De tweede keer, 's middags om twee uur, was het een schoorsteen brandje, dat onder leiding van de heer C. van Oortmerssen met de ramoneur werd gedoofd. Het betrof het gebruik van een schoorsteen in de Lekstraat, die sinds jaren geen dienst had gedaan. Door de Ned. Hervormde Gemeen te in Schiedam is gisteren %hei Oogst/eest gevierd met dankdien sten in de verschillende kerken, voor de rijke oogst van dit iaari De zieken, de ouden van dagen en de eenzamen zijn niet verge ten, want grote hoeveelheden fruit zijn geschonken ter verdeling onder de minder goed bedeelden. In de Grote Kerk is de hele voor raad bijeengebracht, waar nijvere handen het gesorteerd hebben voor verzending. Padvinders bo den de behulpzame hand bij het rondbrengen van de geschenk mandjes die b(j planken tegelijk in de vrachtwagens werden ge laden. dagen moesten er verscheidene ter reinen worden afgekeurd. Van de korfbal-wedstrijden, waarbij de eer ste twaalftallen betrokken waren, heeft daardoor slechts de ontmoe ting OverkantersSucces volledig doorgang gevonden. De wedstrijd Die 'HagheSchiedam werd na de rust wegens regen gestaakt bij de stand 102. Onze stadgenoten hebben dus al een indruk gekregen van de ge duchte kracht van dit Haagse twaalf tal. De wedstrijd Oranje Nassau-— O.D.I. werd afgelast. Succes heeft Overkanters kranig partij gegeven. Door verhindering van enkele spelers heeft men op ou de krachten een beroep moeten doen cn deze hebben het twaalftal blijk baar op toeren gebracht. Onmiddel lijk na de uitworp had A. Bons al succes (01), maar binnen vijf mi nuten bracht de thuisclub de stand weer op gelijke voet, In de tweede opstelling liepen de Rotterdammers int tot 31, maar de derde wisse ling was gunstig voor de blauw wit ten. Mej. A. Kauffman herstelde het evenwicht via een doorloopbal cn een treffer van uit vrije positie. In de beginopstelling zorg'de A. Bons zelfs voor een 3—4 voorsprong, maar toen de scheidsrechter het sein gaf voor rusten leidde Overkanters weer met 6—4. Na de hervatting lukte het Aad van Krogten de achterstand weer weg te werken. Maar andermaal liep de thuisclub twee punten uit (8-~6). Ongeveer tien minuten voor het einde kon F. Ruseier tot 87 ophalen en toen kwam de spanning er eerst goed in. In de laatste minuten trok Over kanters toch aan het langste eind door de eindstand op 97 te brengen, waarmee men de overwinning bin nenhaalde. Onze stadgenoten waren weliswaar sneller, maar in techniek OVERLEDEN; J. Maathuis, 95 U wed. van J. Hoefman; N. v. d. Horst, 90 j.; A. C. Houtman, 88 j. GEHUWD: F. J. v. d. Stel, 28 j. en R. p. W. 't Gilde, 24 jaar. De Schiedamse politie roept getui gen op van het ongeluk van Zater dagmorgen om half acht in de Bur gemeester KnappertJaan, waarbij de Rotterdamse vlechter N. H. Raumé om het leven kwam. standers hun toch de baas. Schiedam 2 kwam weer met een overwinning in dubbele cijfers naar huis. Sperwers 6 werd met 010 ge kraakt. De wedstrijd Schiedam 3 Succes 3 won de thuisclub me* klein verschil (21). O.D.I. 3 kwam goed voor de dag met een 70 overwin ning op Kwiek. De a-ploeg van de Succes-adspi- ranten verloor voor de eerste maal met Brote cijfers. Trekvogels a zege vierde met 82. Het b-twaalftal deel de opnieuw de punten, ditmaal met OSCR (1—1). Op de hem eigen vlotte en amu sante wijze opende hopman A, Hectman Zaterdag in Arcade de toneelavond van zijn tachtig leden tellende Groep III der Nederlandse Padvinders Vereniging, „De Trek vogels". Veel meer echter dan deze tachtig leden waren in de zaai aanwezig om te zien hoe het op die avonden van de padvinders nu toegaat. Want dat zou met het toneelspel worden uitgebeeld, deelde de hopman mee. De Vlaardingse Padvindersband (een drumband) beet het spits af met het Generaal Saluut en enkple andere bekende wijsjes. Vervolgens toonden een aantal leden in „Jong geleerd, oud gedaan", dat ook een padvinder met gymnastische toeren wel weg weet. Met veel soepelheid maakten velen een salto over een flink rijtje geknielde makkers en even later verrees er een levende pyramide, die aan stevigheid weinig te wensen overliet. Vaandrig Meer kerk (nog bekend als conferencier van de N.CR.V.) excelleerde als Piet Priegel in een dwaas soldaten- verhaaltje, waarbij het doedelzak- kenspel heel aardig werd geïmi teerd. „Verkenners op assistentie", een padvindersthriller onder regie van A. Munters, deed het goed. terwijl „Doe je mond eens open" vaandrig Meerkerk wederom op het toneel bracht met zijn gitaar, waar bij hij het gestelde doel inderdaad be reikte: het publiek dééd zijn mond open en zong luidkeels mee. „Welpen???" bracht aardig kring- spel en tenslotte kwam het neusje van de zalm: het blijspel van God fried Bomans, gespeeld door A. Munters (Pa), mevrouw Frank huizen (Ma)vaandrig Kruit (zoon akela Ocké (dochter). Gerenom meerde krachten die er iets van maakten onder regie van A. Mun ters. Tot diep in de nacht duurde vervolgens het bal, waarbij het orkest „The Rythm Aces" weinig rust gegund werd. (Advertentie LM.) 67570-6991S Zaterdag 22 October hield de per soneelsvereniging Roelants haar jaarlijkse feestavond in Musis Sa- cum. Om S uur opende de voorzit ter. de heer Kampert, deze avond met een kort welkomstwoord, waar in hij speciaal mr Roelants, direc teur van. de Kon. Ned. Boekdruk kerij Roelants en de toneelgroep „Mayna Pek" uit Rotterdam wel kom heette. Deze toneelvereniging kreeg hierna gelegenheid om het blijspel „Ze kregen wat ze wilden", van Louis D'Alton, op de planken te brengen. In dit stuk, dat onder regie van de heer Haazer goed werd opge voerd, was te zien hoe de familie Musnagham met fantasie en een fictive erfenis via allerlei ver wikkelingen tenslotte al haar wen sen vervuld krijgt. Hoe zeer dit stuk bü het publiek in de smaak viel bleek wel uit het daverende applaus dat de toneelgroep ten deel viel. Na de opvoering van dit toneel stuk werden in een gezellige tom bola vele mooie prijzen verloot. Het was toen tijd geworden om de zaal in een dansvloer om te toveren, waarna nog geruime tijd bij muziek van »,The Rhythm Ares" werd ge danst. Bestuur en leden, van de perso neelsvereniging Roelants kunnen zeer zeker op een geslaagde avond terugzien. ROTTERDAM In de machinekamer van het Duitse ss Hein Hoyer in de Maas haven is Zaterdagmiddag de 44-ja- rige monteur A. de Vries uit de Deensestraat uitgegleden en achter over geslagen Hu kwam met het hoofd op enige machineonderdelen terecht en moest, vermoedelijk met een schedelbasisfractuur in het Coolsin gelziekenhuis worden opge nomen De 19-jarige Noorse zeeman Kjeli Nesbakken. die te Russenes Finmark in Noorwegen woont, werd ter observatie in het Havenzieken huis opgenomen. Hij was in de nacht van Zaterdag op Zondag van het Noorse ss Sunhill aan de Mer- wehaven op de kade gevallen. De zeeman heeft een val van 4 meter gemaakt. De 48-jarige G H P van Log- hem, van de Prins Hendrikkade, die Dinsdagmiddag op de Westzeedijk door een tramwagen van lijn 10 werd aangereden, is Donderdag in het Coolsingelziebenbuis aan de verwondingen bezwbken. (verdeeld in elf groepen) hebben ge kweekt en er de meeste zorg aan hadden besteed. Negenentwintig weken lang heeft de jeugd op vrije middagen in het Schooltuin complex aan de Vlaardin- gerdijk naar hartelust kunnen schof felen, spitten cn wieden,' maar nu dc- winter voor de deur staat moet er en einde komen aan deze gezonde- activiteit in de buitenlucht. Zaterdag middag is het grote hek van het com plex dan ook voor het laatst open geweest, om daarna voor de rest van het jaar gesloten te blijven. Vele pa's en ma's waren aanwezig om nog een laatste blik te werpen op de boerenkool van Jantje en de goudsbloemen van Mar lotje (niet meegerekend wanneer de kool op hei diner en öe bloemen in de vaas ver schijnen), terwijl ook wethouder H Sabel van zijn belangstelling liet blijken. Het is geen overdreven goed jaar geweest voor de tuinen, verklaard; de heer Dinkelaar, bestuurslid. Dc vorst is te lang in de grond blijven zitten en ook het nieuw orégonnen terrein was niet zo best. Wat wel best was, dat was de belangstelling van de jeugd zelf. En dat is wel de hoofdzaak. De gemeentelijke plan- soenendienst heefc verder gedaan wat men kon om de grond zo soepel mogelijk te maken en ook de tuin- leider C. van der Gaajjf heeft vele moeilijkheden kunnen 'opvangen. De kinderen kregen tot besluit nog een diploma en de drieëndertig beste tuiniertjes kregen nog prijzen omdat zij de beste groenten en bloemen De Personeelsvereniging van de Breeuwwerkfabriek, die één jaar bestaat, heeft Zaterdag een cabaret avond in Tivoli gehouden, waar het bijzonder vrolijk toeging. Daarvoor zorgde Rolee's Cabaret, dat de goochelaar Len Corner met veel hokus pokus voor het voetlicht bracht, de Rico's, die populaire liedjes aan hun accordeons ont lokten geknipt om mee te zingen, de Zingende Cowboys, die kwistig met Zuid-Amerikaanse klanken strooiden, en de humorist Soldaat Boem, die een stevige aanval deed op de lachspieren van het publiek en daarbij veel succes had. En ten slotte was het dan conferencier Len Corner, die in dit gevarieerde pro gramma een danig woordje mee sprak. Het was een bijzonder ge zellige avond, die eindigde met een bal op de muziek van „The Melody Mixers". In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer "W. Hoogstad, in het bijzonder de directe van de fabriek welkom. Zijn wens was, dat al de werknemers van de Breeuwwerkfabriek op de duur liet van de personeelsvereniging zouden worden. Drie schooltuiniers kijken met be langstelling hun diploma in be laden met grote zelf-gekweekte boerenkool. De jangen in het midden zit op een zak aardappe len. Voor de afdeling K.N.V.B. waren dit weekeind DRZ en SVDPW vrü» zodat Schiedam de enige was, die in deze afdeling de Schiedamse eer moest trachten boog te honden. Het had geen gemakkelijke opgaaf tegen het sterke OVV doch Schiedam heeft zich kranig gehouden en heeft een gelijk spel weten af te dwingen. Zoals wy vorige week reeds schreven, had DHS aan Poortugaal een lastige tegenstander. Hoewel op eigen terrein spelend moest het toch in Poortugaal zyn meerdere erkennen, DHS verloor met 23. het DOK-doel werd gespeeld. We derom hadden de Schiedammers succes ditmaal door Huisman <12). Nadat de stand op 13 was ge bracht kwam DOK weer in de aan val en wist voor de rust de stand op gelijke voet te brengen. Na de rust hebben de Séhïedam- mers met goed open. spel aanval op aanval ondernomen, en werd de score door V. d. Vos. Schrumpf en Fabri tot 37 opgevoerd. SchiedamOVV 2-2 Schiedam zal tevreden zijn met de gelijke uitslag tegen OVV. Hoe wel de Schiedammers technisch, be ter speelden, konden zij dit niet in doelpunten uitdrukken. OW maak te het eerste doelpunt, doch. nog voor de rust was de stand gelijk. Na de thee was het wederom OVV dat de score opende, doch voor het eindsignaal klonk was de stand wederom gelijk. De doelpun ten voor Schiedam werden, gescoord door Renierse en Stolk. Het Noorden.SFC 2-1 Het is onze stadgenoten wederom niet gelukt de verlangde puntjes binnen te halen. In een faire en spannende wedstrijd heeft het ten- J1»"': met 1-2 verloren. De gast- had, want nog geen minuut later heien begonnen al direct met snelle zorgde Gouka voor de gelijkmaker aanvaLen, waai mede de Sec—ilefen- (1—1) Voor de afdeling Rotterdam héb ben de Schiedamse verenigingen ook al niet veel succes kunnen boeken. Alleen Martinit maakte wel een bijzonder goede dag, door haar zegetocht voort te zetten; ditmaal was het een 7—-3 overwinning op DOK. Ook WP heeft zich kranig ge houden en won met 3-—1 van RCR/ DKS. Met SFC wil het dit seizoen maar niet lukken; weer moest het een nederlaag boeken en wel tegen Het Noorden. Demos, in dezelfde afdeling spelend, verloor eveneens en met niet zulke kleine cijfers, 9 doelpunten tegen met slechts 1 voor! In de 2e klasse deed Singelkwar tier het beter en won met 40 van Acti vitas, dat blijkbaar niet ac tief genoeg gespeeld heeft. De Schiedamse Boys verloren op eigen terrein van Abbenbroek met 1-4. DOKMartinit 3-7 In een pittig en sportief gespeel de wedstrijd heeft Martinit weder om een overwinning met sprekende cijfers behaald en staat dus nog on geslagen boven aan de ranglijst. Aanvankelijk ging het spel gelijk op, doch na 10 minuten spelen was DOK wat in de meerderheid geko men en maakte de midvoor het eerste doelpunt. Lang plezier heeft DOK niet van deze voorsprong ge- Van af de aftrap bemachtigde de Schiedamse voorhoede wederom de bal welke goed samenspelend naar sie noga! moeite had. Na 8 minu ten kwam opeens op heel merkwaar dige wijze het eerste doelpunt voor Het Noorden. Bij een aanval van de gastheren werd door de Schie damse verdediging dc bal verkeer i weggewerkt, 2odat deze langzaam in eigen doel rolde. Kort hierna moest de Schiedamse doelman voor de 2 e maal de bal uit het net halen (20). Hierdoor werd SFC wakker ge schud en werden aanvallen op het doel van de tegenpartij onderno men. Twintig minuten na de rust kopte de rechtsbinnen van de blauw-zwarten de bal keurig in het doel (21). Verdere resultaten kon den geen van beide partijen berei ken. TOGBDemos 9-1 Hoewel Demos in het begin van de wedstrijd reeds het enige doel punt maakte, heeft het tenslotte moeten toezien, dat deze de score spoedig niet alleen teniet werd ge daan, doch dat de score van de te genstanders met de regelmaat van de klok omhoog liep. Met de rust was het reeds 41. Ook na de rust waren de gast heren voortdurend in de aanval en niettegenstaand hardnekkig verdedi. gen van Demos, werd de score op gevoerd tot 91. Verdere uitslagen: Martinit 2Het Noorden 2 5—0; Martinit 3—Bloem hof 3 7—1; Bloemhof 4Martinit 4 3—3; Groen Witten 4Martinit 5 8—2: WF 2—Ursus 2 2—2. Uitslagen elftallen SFC: Nestoro 2—SFC 2 4—i; Vierpolders 2—SFC 5 2—1; SFC 4—St. Lodewijk 2 3—2. SFC had wel pech met het 3e en 6e elftal, die wegens ziektegevallen van spelers niet konden opkomen. Beide elftallen verloren dus met 50. Roga 4—Demos 3 81; Schiedam 2—DDC 2 1—3; Schiedam 3—DEH 3 6—3; Schiedam 4DHZ 10 0—0; Germinal aSchiedam 5 42; Ac- tivitasSingclkwartier Q4; SVDP W 2—St. Volharden 2 1—2; SVDPW 4—DEH 4 7—0; Schied. Boys—Ab benbroek 14; DJS 5Sch. Boys 2 1—1; RK/WIK 3—DRZ 3 1—4; PPSC 2RWh 3 4—2; DVOR 2—PPSC 3 4—2: GTE 2-Zwaluwen 5 o—3; HJ3SS 3—Sunlight 3 n.g.; Groen Wit R 2GTB 3 41; Energie Boys 2 GSS 2 2—5; Demos 2—Sportvogels 2 2—1, Een prettige mededeling ontvingen de leden van de hengelsportvereni- ging „Schiedam en omstreken" v-1 Zaterdag op de contactavond in ■*-- Liberty. Voorzitter P. Lupker vertel- de in zijn openingswoord, dat er vergunning was verkregen om het volgend seizoen in het Voornse kanaal te vissen. Lange tijd hebben de hengelaars voor deze vergunning in het nieuwe recreatiegebied ge streden. De belangrijke toezegging Werd met gejuich ontvangen. De jagers van de waterkant bleken zich ook op de planken goed thuis to voelen. Onder leiding van de heer Lupker had een. aantal leden een aardig cabaretprogramira ingestudeerd. De stemming kwam er alras in, mede door de aanwezigheid van de colle ga's van de verenigingen De Vrolij ke Baars en De Rietvoorn uit Delft. Tot slot werd er gedanst op muziek van het Amazone trio. Nadat de ontspanningsvereniging „Amigo" zich tot toneelvereniging had getransformeerd, is er een stilte rond de Amigo's ingetreden. Vroe ger waren er regelmatig avondjes, waarbij g'ewoonlijk gehuurde krach ten optraden. Zaterdagavond heeft na een tijd van voorbereiding de toneelgroep het de buut gemaakt. In het Volksgebouw is „Het Witte Legioen" van Maarten Vughfc vertoond- Dit eerste optreden was veelbelo vend. Alles ging nog wat stroef en ook de regie van de heer P. Burg was niet te strak, maar duidelijk was wel te merken dat er serieus is gewerkt. Het witte legioen, reeds eerder in Schiedam vertoond is 't bekende ver haal van de opofferings gezindheid in de medische wereld. Een goede creatie gaf mej. G. Rook als ver pleegster. De heer E. Kooy, als dok ter en D. Scheffer, als korporaal kwamen eveneens boven heit gemid delde. Na afloop van deze geslaagde eer ste voorstelling was er gezellig dan sen op muziek van Maarten Slaven burg en Cor Schilperoord. Voorzitter M. v. d. Hatord sprak een stimu lerende openingsrede cn hij heette in het bijzonder welkom een vijftigtal genodigde ouden-van-dagen. Op 21 October 1.1. hield Pater Mulders SJ een causerie over de kathedraal van Chartres voor de le den van de Schiedamse Schilders Vereniging S '45 met als gasten „De Studievrienden". Hij deed dit in een bij uitstek ar tistieke omgeving nl. het atelier van de glazeniers de Gebrs. Henderickx. De lichtbeelden, die zijn enthou siast betoog illustreerden, brachten dc bijzondere schoonheid van de bouwwijze, beelden en ramen bijna tastbaar over. Kleuropnamen brachten iets van de werkelijke sfeer binnenin de ka thedraal. Vooral in de détails van de lainen wamn de groLe fantasie en het spontane in tekening en com positie verrassend. Met een hartelijk woord van dank besloot Jaap de Raadt de avond. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 25 uur: Voetsteun van motor. Te bevragen bij de vinders: Bruin lederen schooltas, A. v. Noort, Pr. Mauritsstraai 24 b; boodschappentas, F. v. Leeuwen, Lange Nieuwstraat 149 b; portemonnaie met inhoud, L. Glerum, Dirk Hofstraat 25 b, Rot terdam (W,)ï bruine actetas met inhoud, J. J, Rebers, Brugmanstraat 11; rozenkrans, W. v. d. Mark, B.K. Laan 223 a; motorbril, J, v. d. Plas, Potgieterstraat 22 a; rozenkrans, G. Zeilstra, Rotterdamse dijk 291; rozen krans. M. Letterman, Dwarsstraat 7; dames vulpen, Mooren, p.a. Belas tingkantoor, Lange Haven 67; ro zenkrans, H. Prins, Vlaardingerdijk 201 a; kinderbril, mevr. v. cL Gaag, Parallelweg 220 b; rozenkrans in étui, Ponsioen, St, Liduinastr. 39 a; medaljon, W. de Smits, Hoogstraat 158; broche, P. Krone. Wilhelmina- straat 10; herenpolshorloge. Van Leeuwen, Broersveld 90; doublé armbandje, H. Stok, Stadhouderlaan 52; medaljon, S. Voogdt, Anth. Muijsstraat 26 b; padvindersriem, A. Godijn. Van Wassenaarstraat 4; pa ra plu hoes, H. Buitenhuis, B.K. Laan, 246 b; herenhoed, Hak, Kortlandstr. 24: damesshawl, Vos, Jan Stecnstr. 16: kinder want je, C. Kemper, Aib. Thijmstraat 3b; wit kinderschoentje. Mclief, Dr. Kuijperlaan 61 of 67; rode autoped. R. v. d, Biggelaar. Jan v. Avenncstraat 45 b; groen stepje, H. Lcenderts, Newtonstr. 2 b. Toen mevrouw G. de V. Zaterdag avond in de Jan Steenstraat op haar fiets stapte, haakte de mouw van haar mantel in het stuur, tengevolge waarvan ze kwam te vallen. In be wusteloze toestand werd zij door de G.G, en G.D. naar de Dr Noletstich- ting vervoerd. Zaterdagavond zijn in de Croos- wijksebocht bij de Veiimgbrug twee bromfietsen met elkaar in botsing gekomen. Hierbij moesten de duo passagier van de ene brommer en de bestuurder van de andere naar het Bergwegziekenhuis worden ver voerd. Het waren: de 12-jarige C Groene van de Zwaanhalskade, die een hoofdwond en een rechterbeii- breuk opliep en de 34-jarige slii- oer D. Lookhorst uit de Boezem- dwarsstraat die-schaafwonden aan het hoofd en een hcrsenschuding kreeg Beide bromfietsen werden be schadigd. Op de rijksweg naar Den Haag bij de Hofweg zijn gistermiddag drie auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een der auto's verloor hierbij de macht over het stuur. De auto draaide driemaal in het rond en kwam tenslotte onder steboven in de heg naast het rijwiel pad te liggen. Dc bestuurder liep slechts een' onbetekenend wondje aan het achterhoofd op. Erger was de bestuurder van een der andere personenauto'ser aan toe. Waar schijnlijk tengevolge van de schrrik raakte hij het bewustzijn kwijt en moest later met een verlamming aan het linker been en de linker arm naar het Bergwegziekenhuis worden gebracht. Het was de 63- jarige koopman W. van Leeuwen van de Delftweg. Op een voetbal terrein aan de C. D. Tumenburgstraat kwam Zater dagmiddag tijdens een voetbalwed strijd de 29-jarige C. Advokaat uit Slikkerveer m botsing met een te genstander, Met een rechterscheen- beenbreuk werd de man naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Tijdens het oversteken op de Stre- velsweg bij Lange Hilievveg is Zon dagavond de 54-jarige mevrouw A. v. d. VeldenBorstje uil Kinderdijk aangereden door ccn personenauto. Met een linkeronderbeenfractuur werd zij naar het Bergwegzieken- huis vervoerd. Op de kruising Henegouwerlaan- Beukelsdijk is Zaterdagnacht de 32- jarige chauffeur J. de Wild uit de Hondsdiikstraat, aangereden door een andere personenauto. Met een zware hersenschudding moest de chauffeur in het Bergwegziekenhuis worden opgenomen. Beide auto's werden zwaar beschadigd. De heer A. de Lange Jr. ts be noemd tot directeur van dc Erven G. van Sillevoldt N.V, te Rotterdam. De heer De Lange was tot dusverre ad junct-directeur. Harstcarbonade nu 1.54 Biefstuktartaar nu ƒ1.69 Verse worst nu ƒ1.14 Gehakt, rund- of varkens nu ƒ1,14 Kalfslappen nu ƒ1.79 Zuurkoolspek mager nu ƒ1.59 Extra magere braadlappen nu 1.69 Alles per 500 gram Palingworst 0.59 Leverworst 0.39 Zure zult ƒ0.35 Alles per 250 gram Voor de soep: varkenskop, poten en kluiven öefer voordeliger Lange Kerkstraat 25 Prima rubber iochlband f 0.25 p. m. Tochtlatten in verschillende maten. Frans v. Thienen. Broersveld 123. Tel 89799 Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, Tel 66192 Passpiegels 120 x 30 geplaatst ƒ12.75, 120x36 ƒ14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuif glas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. Opruimwonder. Nieuwste opbergkasten, kan 'n vrouw zelf doen. Zie bij Plate Lo. Stadhuis, Schiedam. Waar u ook zoekt.V be hoeft niet ver te zoeken. U kunt uren zoek brengen tus sen onze prachtige speel- goedsortering. De zeer ge zochte geschenken treft U aan bijBokhorst, Groe- nelaan 36: Hoogstraat 34. Te huur gevraagd Heer zoekt zit-slaapkamer. Volledig pension, geen be roeps. Brieven met prijsop gaaf onder no. S 415 aan bureau van dit blad. Personeel gevr. Te koop aaageb. Legpuzzles (o.a. van 1200 stukjes) in geheel nieuwe sortering en bouwplaten (schepen) bij Kantoorboek handel „Modern", Boerhaa- velaan 124. Tel. 68415. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modern", Boerhaa- veiaan 124, tel. 68415 Mica voor haarden en ka chels. 80 verschillende maten Lage prjjs. Plaatjes asbest, vuurcement. kacheikit enz Frans v. Thienen, Broers veld 123. Tel 69799. H.H. Banketbakkers. Kan ge plaatst worden; le bediende, 2e bediende, leerling en in- pakmeisje, 1517 jr. Goede sociale verzorging en hoog loon. Aanm, Banketbakkerij Frits Grandia, Hoofdstraat 147, Schiedam, telef. 68016. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel. 36777. Permanent Wave Damcskupsalon W. N. V. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, comjileet ƒ6.—. Broers vest 115, teL 67237. Moderne coiffures, K, v. d. Kruit. Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion),, tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Olieper manent ƒ11 (stroom loos) Diversen Zfjn Uw schoenen te klein? W|j vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie, Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1