Gas en Electra goedkoper, maar water wordt duurder C 3 Omzetbelasting opgeheven exploitatie duurder Schiedamse schooljeugd dronk 2.000.000 l. melk WF.-heren slaan Animo SOS had geen kans tegen DWS Overheidssteun hij de krotopruiming Ouders Ligthartscliool A op jaarvergadering Tanker cleaning vordert snel met inrichting EEH BRIL VOORSTEL VAN B EN W Veilig Verkeers plaatjes „Jubileum-liter" (met bon) was voor Hans Munnick HANDBAL DWS wint Singel-contacten De Vrouwenkooi, somber relaas over een vrouwengevangenis Verbreding van Koemarktbrug pas in 1956 „Otheïlo" voor KFA Boulevard-Zuid roert een week lang de trom Overbrugging van de huur en toeslag op de bouw-premie Verlichtingmuziek en kinderspelen Mogelijk J schepen per jaar De Kleine Comedie gaat door \Jr aank. bediende (mn!.) 2 Dinsdag 25 October 1955 Het Schiedamse college van Burgemeester en Wethouders heeft het reeds eerder aangekondigde voorstel bij de Gemeente raad ingediend om de tarieven voor gas en electriciteit te ver lagen, waartegenover staat da* het water weer duurder moet worden, ffie levering van gas en electriciteit is per 1 September vrijgesteld van de omzetbelasting terwijl tot dusver 4% moest worden betaald. De besparing op de uitgaven door de gemeente dient de verbruikers ten goede te komen, vandaar de verlaging. Maar daar de exploitatie-kosten van het waterleidingbedrijf gestegen zijn dient hier een verhoging toegepast te worden. Wat het gas betreft komt tie be sparing op de omzetbelasting op 88.000,Voor het huishoudelijk gebruik Is dit dan ƒ64.000, welk be- drag ten goede komt aan de gebrui kers. Er is dus een voordelig ver schil van ƒ24.000,--, welk bedrag B, en W, wil gebruiken voor een ver laging voor de tarieven van bet stadsgas. Het tarief wordt als volgt: Voor gas geleverd over de de gewone me ter 18,S cent per m3 voor de eerste 20 nj3 en 14 ct voor elke m3 daar boven (nu 19Vx ct en 14'/7 ct). Gas voor verwarming en industrie 14 ct per m3 (nu 14i/? ct). Voor gas ge leverd over de penningmeier gelden dezelfde tarieven. Ook voor gebruik van gas in grote hoeveelheden wordt het tarief verlaagd. Ter waarborging van de meterhuur en ter dekking van de aansluitkos ten wordt een minimum-tarief van ƒ1,per maand ingevoerd. Dit mi nimum-tarief is nadelig voor de kleinste afnemers, maar de minst- draagkrachtigen kunnen hierop op schriftelijk verzoek ontheffing ver krijgen. Het ligt verder in de bedoeling, de calorische waarde van het stads gas te verhogen, zoals d3t bü gas ge leverd aan de industrieën aan de Buitenhavenweg reeds het geval is. Met het oog hierop is het gewenst ook voor het stadsgas over te gaan tot prijsberekening gop basis van de geleverde calorieën. Hiertoe 2al t.z.t. ingevoerd worden de rekeneenheid „megacalorie" (Mcal), welke reke ning houdende met de thans gelden de calorische waarde van het gas van 4000 cal., overeenstemt met V* m3. Om het publiek met deze rekeneen heid geleidelijk vertrouwd te maken, zal het gebruik weldra in Mcal op de kwitanties worden gemeld. Dit tarief komt neer op 4.7 cent per Mcal voor de eerste 80 Mcal en 3V4 cent voor elke Mcal daarboven met reducties voor de grotere ver bruikers. Electriciteit De tarieven van de electriciteit worden dus, evenals de omzetbelas ting" bedraagt, met 4 pet vermindevd. De kWh-pnjzen worden voor dag- stroom verminderd van 6'A ct tot 6% cent en van 25 ct tot 24 cent; die voor nachtstroom van 3% cent tot ZhA cent. Voor de verbruikers be tekent dit tezamen een voordeel van ƒ68.000,—. De gemeente derft daar door wat meer aan inkomsten dan zij aan belasting bespaart, maar dit wordt aanvaard. Om redenen van administratieve aard gaat de verla ging in October pas in. Water duurder Het abonnementsgeld voor water wordt voor 60 m3 verhoogd van 12,80 tot 13,60 en overigens de waterprijs per m3 met 1 cent ver hoogd. De tariefswijziging zal op 1 Januari ingaan. B. en W. tekenen hierbij aan dat de watertarieven reeds lang niet meer in overeenstemming zijn met het kostenpeil, De begroting voor het Waterleidingsbedrijf geeft een verlies aan van ƒ75.000,—. Om een verlaging van het tekort te krijgen van ƒ40.000,is deze tariefsverho ging voorgesteld. De tariefsverlaging voor gas en electriciteit geven voor de verbrui kers een voordeel van ƒ156.000,- waartegenover staat een nadeel van 40.000,door de verboging van het watertarief. Uiteindelijk komt, over een kalenderjaar gerekend, derhal ve aan de verbruikers ten goede een bedrag van 116.000, Voor de Jeugd Door het Verbond voor Veilig Verkeer is een serie verkeersplaat- jes uitgegeven met het doel deze op grote schaal te doen verspreiden on der de schooljeugd. Behalve dab in deze plaatjes nog eens de aandacht wordt gevestigd op de voornaamste verkeersregels, be ogen zij speciaal „het fatsoen" in het verkeer, ook onder de jeugd te be vorderen. Het is de bedoeling, dat de plaatjes afzonderlijk aan de leer lingen van de lagere scholen worden uitgereikt en dat de kinderen trach ten door ruiling onderling in het be zit te komen van de gehele serie, die dan in een eveneens door het Ver bond voor Veilig Verkeer uit te ge ven album, kan worden geplakt. Schiedams B. en W. zijn van me ning dat gezien het steeds toene mende aantal verkeersongevallen in ons land geen poging mag worden nagelaten om de verkeersveiligheid te bevorderen, en stellen daarom voor deze actie te steunen door voor alle Schiedamse lagere scholen een hoeveelheid plaatjes te bestellen. Deze plaatjes-actie meente ƒ2.500, kost de ge- Hans Mvnnick, die met zijn elf jaren (twee weken geledera -pas gewor den!) tra de vijfde klas van de Commeniusschool B aan de Singel zitheeft vanmorgen op de school wel "met buitengewoon veel aandacht zijn melk door het rietje opgezogen. Hij krijgt wel is waar vier maal per week een kwart litertje van het gezonde vocht te drtnkera, maar uanmoroen tuas het wel heel bijzondere melk die Juj opdronk, ral. de twee miüioenste liter die door het Schiedamse Schoolmelk Comité is verstrekt. Voor de bijzondere gelegenheid was er dan ook een chocolade smaakje aan toegevoegd. Twee millioen literDat is een de bon". Na wat pingelen in Den klein lankbootje vol, dat de Schie damse schooljeugd na de oorlog naar birmen hoeft gewerkt. Het gaat er altijd met smaak in, zo'n flesje melk in de pauze tussen de lessen door. Het is zo'n rek van het ontbijt tot je middag-boterhammen en dan is de melk wel heel welkom om je de nodige stimulans te geven voor de verdere lessen. Nee. de kinderen vin den het wel best, die schoobneik- uitdeling en dat het in de loop der jaren twee millioen liter zijn ge worden, dat vinden zij ook best. Dat er wel enkele moeilijkheden aan verbonden zijn geweest voordat deze tweemillioenste liter uitgedeeld kon worden, daar hebben zij geen weet van. maar het Schiedamse Schoolmelk-comité des te meer. De heer A. Ledeboer vertelde ons er 't een en ander over. Hoe in 1947, toen de jeugd, nog gehukt ging onder de naweeën \-an de oorlog voor het eerst melk toegewezen kreeg. 800 liter per per week was dat toen in Schiedam, wat veel te weinig was. maar de melk was toen nog schaars en ,,op Het eerste lieren-elftal van Wilton- i licht dat de Uchaamsconditie aan de Fijenoord heeft na een zeer span nende wedstrijd met 7—5 van de naaste concurrent ANIMO gewon nen, maar dames I verloor van het op de onderste plaats staande Olym- pla. Bij de heren was voor de rust Animo sterker, hetgeen ook in de doelpunten werd uitgedrukt, nl. 1 2 voor de gastheren. Maar daarna werd Animo van de kaart gespeeld en de stand werd ai spoedig 5Z. Door over het gehele breedte te spe len haalden de gasten het weer op en het werd 5—5. Daarna werd de strijd heel spannend. Post maak te toen het zesde en Overheul het zevende doelpunt. JMet deze verdien de overwinning zitten de rood-wit- ten weer wat steviger op de boven ste plaats op de ranglijst. Dames I stelde hevig teleur, door met drie invalsters op te komen en van de hekkesluiter te verliezen. Olympia nam nog voor de rust de leiding, maar na de thee maakte G- de Raay het tegen punt Het spel golfde wat op en neer, maar de voor waartse» misten het schot. Het was een van de Olympia-achterspeelsters die het winnende punt scoorde. Dames twee hield haar reputatie hoog en behaalde met 3—0 de over winning. Nog steeds is er dus geen tegenpunt tegen hen in gebracht. Heren 2 kon het tegen Turnlust 2 ook niet tot een overwinning bren gen. Met de rust was het 22, daar na 44. Door alle zeilen bij te zetten maakte Turnlust nog twee goaltjes en won zo. Heren junioren speelden thuis te gen Ra da, noteerden bij de rust 1—1 en wonnen tenslotte dank zij Wim Gcerlings met 41. Dames junioren was niet tegen stadgenote DWS opgewassen en ver loor met Cl—5, De Kleinsten van Wil ton deden het beter en versloegen DWS met niet minder dan 16. De Schiedamse-heren van DWS gaan op de goede weg voort. Zondag was het SOS uit Don Haag die met 82 geslagen werd. Hen druilerige regen en een glad veld waren er dc oorzaak van dat net spelpeil ver be neden het norrnrde bleef, De eerste helft van de2e wedstrijd bleek al spoedig dat het geen zware opgave weersomstandigheden niet was aan gepast. Nog 3x werd er door de Schiedamse heren gescoord tegen SOS 1 maal. Einduitslag 8—2. Het le dames elftal had een vrije dag. Dames 28 behaalde een fikse 5—0 overwinning op Wippoider uit Delft. De reserve heren Kunnen het nog steeds niet tot een overwinning brengen. Met 511 kwam Actief uit H'dam als overwinnaar uit de strijd. De oudere doen het nog best. Zij deelde de punten met Dynamo 4 uit K'dam. Uitslag 3—3, Bij dames jun. DWS 1—W.F. na men DWS-dames geen risico 50. Dames 2 behaalde een fikse 50 er steeds beter in. Bij heren jun. ontbreekt de juiste samenwerking Tegen Schutters 1 konden zij het niet bolwerken 3—6. Haag bij het Centrale Schoolmelk Comité werd het toen 2000 liter (ten koste van. andere gemeenten, zei men daar) en later weer 4000 liter. Het voordeel was echter toen wel dat de kosten van de te kleine hoe veelheid bijna geheel voor rekening van het rijk kwam. In 1949 stopte de subsidiëring, maar de melk was makkelijker te krijgen. Toen werd ook het huidige systeem van de kwartiiter-flesj"e-8met-het- rietje ingevoerd. Tevoren hadden de onderwijzers zitten tobben om de melk uit liter-flessen zo eerlijk gelijk te verdelen in de mokken van diverse afmetingen die de kinderen zelf mee moesten nemen. In 1952 werd het Centraal School melk Comité, dat in 1949 was opge heven, weer in 't leven geroepen en de melk werd weer gesubsidieerd met vijf cent per liter, zodat de kinderen hun litertje krijgen voor 0,30. In 1954 werd 249.536 liter melk op de scholen uitgedeeld en in dit jaar tot 21 October 213.684 liter. Gevoegd bij de hoeveelheid van de vorige jaren was dat toen op 480 liter na twee millioen liter. Deze jubileum- liter moet moet dus deze week ge nuttigd worden. Aan de hand van de bestaande distributielijsten heeft de heer Ledeboer toen uitgevist dat deze liter op de Commenius B-school moest komen, en wel bij de twintigste leerling van de vijfde klas. Wel, dat wat Hans Munnick. Vandaar dat hem de eer te beurt viel om de twee millioenste liter te mogen nuttigen. Voor hem was eigenlijk wel het be langrijkste dat dit bijzondere flesje vergezeld ging van een boeken-waar- debon. Zodat hij, zolang het boek hem boeit, hij wel zal denken aan de tankboot vol melk die door de Schiedamse schooljeugd is opge dronken. De wijk vereniging „Het Singel kwartier" hield gisteravond haar eerste contactavond van dit seizoen ja Marijke. Nog vijf maal zullen deze gezellige bijeenkomsten voor volwassenen in deze zaal worden gehouden en vier maal voor de ad- spirantleden. Volgend jaar wordt het 25-jarig jubileum gevierd Drt wordt op 6 October in Odeon in Rotterdam gedaan omdat er in Schiedam geen zaal is groot genoeg om heel do vereniging Singelkwar tier te bevatten. MONOPOLE VERTOONT: De Franse cineasten hebben al talloze malen eera btjzondere be- lanostellinfl pefoond voor een be paalde kant van wat men de „so ciale film'' zou kunnen noemen. Het is hef peuanpenis- en tuehr- schoohaezen. dat maar al te vaak nog uitstekend geschikt blyfct voor dramatisering. Al begrmnen de nieuwe opuat£i»ocn van straf op voeding mpfaats van vergelding - langzamerhand overal teel opgelu te doener zijn tn Frankrijk nog genoeg instellingen te vinden, waar een vercuderd systeem meer kwa de dan goede invloed uitoefent °P de delinquenten De film „De Vrouwenkooi" (La cage aux filles). die reeds een aan tal jaren mee gaat, toont dit duide lijk aan, hoewel het hier niet in de eerste plaats gaat om-de misstanden in de vrouwengevangenis aan de kaak te stellen, waar hot meisje Mich-dine (Dantele Dolorme) be- het lot van do „underdog" kan schil deren. moet bij het lezen van de krantenreportage, die de stoot gaf tot deze film, vooral gegrepen zijn door het menselijk onbegrip, dat nooit ophoudt slachtoffers te maken. Het is dit onbegrip, dat een ia wezen goed en gevoelig meisje als deze Mieheline het pad der misdaad opdrijft. Een pad. dat niet voor haar was voorbestemd, maar dat ze door allerlei bij-omstandigheden gedwon gen wordt te gaan. De grootste waarde van deze film Is dan ook, dat zij de wanhopige ontreddering van een mens, die niet meer in vrij heid mag leven, in een ontstellend daglicht plaatst. Wel brengt het optreden van een nieuwe leidster in de gevangenis met moderne opvattingen een om mekeer in de uitzichtloze strafperio de van het verharde meisje teweeg, maar dat neemt niet weg. dat het epn droevige geschiedenis blijft in deze sombere en aangrijpende film spoedig dat het geen opga 'c.( Maurice Cloche, die Óök de happy ending kan daar niets thf/d" Se kwam wel «a het I S^ea met welk een warm tart *i 1 de steer van de aim uuepett. Ook asphaltering moet uitgesteld worden In Juli heeft het Schiedamse Col lege van Burgemeester en Wethou ders in 't vooruitzicht gesteld dat op korte termijn de Koemarktbrug ver breed zou worden, terwijl in aanslui ting op de uitvoering van dit werk overgegaan zou worden tot de as phaltering van de Gerrit Verboon- straat cn de Oranjestraat. Nu blijkt echter dat de uitvoering van dit werk nog wel even op zich zal laten wachten. De leverancier van het brugmaterinal heeft een le- veringstyd van acht maanden ge vraagd, zodat de werkzaamheden aan de Koemarktbrug tot in 193G uitge steld zullen moeten worden. Daar beide werken ter beper king van verkeersmoeilijkheden Ln combinatie uitgevoerd moeten wor den, zal Ook met de asphaltering van beide genoemde straten gewacht wor den. Het aantal begunstigers van de Schiedamse afdeling vande Katho lieke Filmactie breidt zich dermate uit, dat er in tegenstelling tot vorig jaar nu reeds twee voorstellingen per avond moeten worden gegeven. Maandagavond was Monpole twee maal behoorlijk bezet en er werd voor de leden van de KFA de door Orsan Welles geregisseerde verfil ming van Shakespeare's drama „Otheïlo'- vertoond. Orson Welles in de hoofdrol gaf een beklemmende vertolking van deze waanzinnige moor van Vene tië. De subliem weergegeven van de monologen in het dichtwerk wa ren alleen al een. gang naar Mono- pole, waard. In het voorprogramma draaide een aantrekkelijke repor tage over de Parijse artistenwijk St. Germain des Prés Voorzitter J. H M. Schaeffer deelde in zijn openingswoord mee dat het bestuur beslag had kunnen leggen op de belangrijke film „De afvallige". Dit werk dat handelt over het leven van een afvallige priester is echter niet in het bios- coopformaat S5 mm. "doch in 16 mm te verkrijgen. De film zal dus in Arcade ge draaid worden op 7 November. ROTTERDAM Bjj de behandeling van de gemeentebegroting voor het dienstjaar üvfi beeft dc wethouder, peinst met woningwetzaken, naar aanleiding van een. desbetreffende vraag van het Raadslid, de heer A. J. van Lith, toegezegd een overzicht te geven van de regelingen, op grond waarvan de Overheid extra financiële steun kan verlenen voor woningen, die worden gebouwd ter vervanging van krotten, op dit punt heeft de Minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting twee regelingen in het leven geroepen, name lijk: een regeling voor woningwetwoningen (gebouwd door woningbouw verenigingen en gemeenten) en één voor woningen, die door particulieren worden gebouwd en bewoond. Beide regelingen zijn 15 Februari 1954 in werking getreden. De eerste regeling biedt de ge meenten de mogelijkheid om de huur van te bouwen woningwet woningen tijdelijk te verlagen en daardoor voormalige krotbewoners in de gelegenheid te stellen zich langzamerhand te gewennen aan een hogere huur dan zij jaren lang ge woon waren te betalen. De huur- verlaging heeft een aflopend karak ter. De verlaagde huur zal namelijk elk jaar zodanig worden verhoogd, dat na vijf jaren de normale huur wordt betaald. Het bedrag van de huurverlagmg is gebonden aan een bepaald maximum. Dit maximum is afhankelijk van de huisvestingscapa- citeit van de woning. Voor het eer ste exploitatie jaar bedraagt de huur- verlaging voor woningen, geschikt voor de huisvesting van: 4 of minder personen ten hoogste 100.per woning; 5 of 6 pevso- nen ten hoogste 125.per woning; 7 of meer personen ten hoogste 150.per woning. De huren van de desbetreffende woningen worden dus gedurende 5 jaren met resp. 20.— en 30. per jaar verhoogd. De helft van het hiiurversehil zal door het Rijk worden bijgedragen, de andere helft moet voor rekening van de gemeente komen. De Rijksbijdrage wordt alleen toe gekend voor zover een tenminste even groot aantal krotten wordt op geruimd of blijvend aan de bewo ning wordt onttrokken, als nieuwe woningen worden gebouwd. De regeling biedt ook de moge lijkheid tot opschuiving, d.w.z. dat ook zij, die een nieuwe woning be trekken en daardoor hun oude wo ning vrij maken voor krotbewoners, voor een lagere huur in aanmerking komen als hun inkomenspeil daar toe naar het oordeel van de gemeen te aanleiding geeft. Dc mogelijkheid tot huurverlaging van te bouwen woningen mag echter alleen worden gebruikt ten behoeve van hen, die tot dusver niet een gelijkwaardige of beter woning bewoonden. Particuliere bouw De regeling voor particulieren be oogt hen, die eigenaar of mede eigenaar zijn van een krotwoning, die zij zelf be won on. met financiële hulp van overheidswege in staat te stellen hun krot op te ruimen on een nieuwe woning te bouwen. Dtv ze financiële hulp wordt verleend in de vorm van een toeslag op de premie, die ingevolge de Premie- en Bijdragreeeling Woningbouw 1953 wordt toegekend. De toeslag bedraagt in totaal 30% van het toe te kennen premiebedrag. Het Rijk neemt de helft van deze 30% voor zijn rekening, echter al leen als de gemeente de andere helft bijdraagt De toeslag kan uitsluitend worden toegekend voor de bouw van een eengezinshuis, waarvoor volgens de reeds bestaande bepalin gen behalve de premie ook een jaar lijkse bijdrage kan worden verleend. Bijna dertig mille hebben de ge zamenlijke winkeliers van de Groe ne Hilledljk en de Bcücrlandselaan dit jaar op tafel gelegd voor de traditionele winkelweek. Het re sultaat zal vanaf aanstaande Vrij dag te zien en te horen zyn. Tot en mot Zaterdag 5 November wordt „Boulevard-Zuid" 's avonds feeste lijk verlicht, uit honderd luidspre kers zal gramofoonmuziek klinken en vrijwel elke dag is er «ets bij zonders te beleven. Misschien zal het publiek gedu rende de feestweek ook een- of tweemaal 's avonds zijn inkopen kunnen doen op de boulevard. De winkeliersvereniging vroeg twee koopavonden aan het gemeentebe stuur. Of die worden toegewezen is echter nog niet bekend. Behalve de verlichting langs de trottoirs komt er ook nog kleurig licht op de plantsoenen bij deRand- weg en de Hillevliet. Daarvoor zorgt het G.E.B. De gemeente laat verder de fonteinen in de singels spuiten. Als een speciale attractie wordt bij de Randweg een soort „huis" gebouwd, waarin een groot aantal artikelen wordt afgebeeld. Het pu bliek kan het juiste aantal van deze voorwerpen, die alle op de Boule vard-Zuid te koop zijn, raden. Ruim zeshonderd gulden aan waardebon nen is als prijzen beschikbaar. Prijzen zijn er ook voor de jeugd, die aan een aantal evenementen kan deelnemen. Opgave: "Woens dagmiddag van twee tot vier uur in het Zuider Volkshuis aan de Brink, en verder elke dag van vier tot zes uur. Groene Hilled ijk 250. Alle kinderspelen worden door krachten van het Zuider Volkshuis geleid. maliter alleen kan worden toege kend aan personen onder de* vijftig jaar, kan bij toepassing van de krot- opruimingsrogeling in bijzondere ge vallen op advies van de gemeente van deze leeftijdsgrens worden af geweken. Voorwaarde tot het uitbetalen van de extra-toeslag is, dat de door de eigenaar verlaten krotwoning bin nen zes maanden na het gereed ko men van de nieuwe woning wordt afgebroken of dat de gemeente ver klaard heeft, dat afbraak van het Hoewel deze jaarlijkse bijdrage nor- js_ krot van overheidswege verzekert! Maandag 24 October werd in ge bouw „Irene" de Ouderavond ge houden van de Jan Ligthartschool A. Nadat het hoofd der school, de heer Boas, de aanwezigen hartelijk welkom had geheten, in het bijzon der de vertegenwoordigers van de Ouderraad en de Vereniging „Volks onderwijs", werden de notulen van de vorige vergaderingen gelezen en onder dankzegging goedgekeurd. De heer P. J. F. Dupuis, Arts te Rotterdam, hield hierna zijn lezing over ..Sexuele Opvoeding". Uit de vele vragen, die na de pauze wer den beantwoord, bleek wei dat de Ouder commissie een onderwerp had gekozen, dat bij de ouders leeft. Namens de ouders sprak de heer Boas een woord van hartelijke dank aan het adres van de heer Dupuis voor de wijze waarop hij dit moei lijke onderwerp had behandeld. Bij de aankondiging van de pau- zo werd door het hoofd der school de aandacht gevestigd op de Vereni ging „Volksonderwijs", waarvan de ouders tegen een contributie van ƒ2,per jaar lid konden worden. Het Huishoudelijk gedeelte van de agenda stond onder leiding van de voorzitter van de Oudercommis sie. de heer Van der Wal. Nadat de secretaris en penning meester hun jaarverslagen hadden uitgebracht, werden de heren Arbon cn Smit als nieuwe leden in de Ouderconimissie gekozen. Namens de ouders bracht de heer Collé de aftredende voorzitter en secretaris, de heren Van der Wal en Mak, dank voor het vele werk dat zij in resp. 4 en 9 jaren voor In aansluiting op hetgeen wij reeds publiceerden over de Tanker- cleaning N.V., het nieuwe bedrijf dat ingericht wordt op het voormalige terrein van Schïevcetn aan de WH- helminahaven, deelt de directie ons mee, dat verwacht mag worden dat met de nieuwe methode het schoon maken van de tankers aanzienlijk sneller zal gaan. "Werkt de N.V. Uni- tas jaarlijks ongeveer 160 schepen af, het nieuwe bedrijf zal als het geheel is ingericht waarschijnlijk zo'n 300 schepen per jaar kunnen schoonmaken, waarbij aan de stei gers plaats is voor de grootste tan kers. Daarvoor zal echter nog een derde steiger moeten worden gebouwd, waarvan de juiste plaats en uitvoe ring nog niet kunnen worden be paald in verband met de Ln uitvoe ring zijnde werken van de gemeen te aldaar. Nog steeds worden er snelle vor deringen gemaakt met de inrichting van het nieuwe bedrijf. Naast de steiger, die reeds enige tijd gereed is, nadert een tweede 30 meter lange steig'er haar voltooiing. Op het beton storten na is deze gei-eed. De aan weerszijden geslagen stalen dukdal ven hebben reeds bewezen, dat de grootste tankschepen hier veilig kun nen meren. {Reeds zijn hier een aan tal schepen schoon gemaakt, o.a. de Craddle of Liberty, echter nog vol gens de oude methode). Met het aan leggen van ondergrondse en boven grondse leidingen zün reeds belang rijke vorderin&en gemaakt. Een dub bele tanklcldiag Z3l langs iedere stei ger worden aangelegd naar de pomp huizen. die er bij worden geplaatst. De beide tanks van 2000 ton en die van 300 ton, die in de put bij de ingang vaa de haven staan en ook de grote olieafséheider, die daarvoor geplaatst is, zijn vrijwel gereed. Aan de afwerking rondom de put wordt de nodige aandacht besteed. Eén en ander geschiedt in overleg met de Stedebouwkundige Dienst van Schiedam. Verschillende machi nerieën zijn. reeds aangevoerd- Naar verwacht wordt zal de uit breiding van het terrein in de rich ting van het Zwembad niet tot^ge- volg hebben, dat ter plaatse de Rijks waterstaat, de Havendienst en de Roeivereniging VXOS ê'aan verdwij nen. Wel zal er enige wijziging wor den aangebracht in de loop der stei gers. Het gemeenschappelijk belang van de gemeente en Tankercleaning bij de werkzaamheden aan dit terrein kan er misschien toe leiden, dat het werk in de toekomst gelijktijdig ver richt zal worden. Zoals we reeds vermeldden, zal het ketelhuis omstreeks half Decem ber gereed komen en 2al het bedrijf in Januari 1956 in werking gaan. Geboren: Adriana d.v. A. v. Oud- heusden en A. C. Schrller; Saskia A d.v. H. Voogt en B op 't Ende; Elisabeth J. M. d.v. A. A. „van Mil en E. B. Lansbergen; Ronald P.z.v. L. J', M Vernooij en J. G. C. Genesis; Karei P z.v. K. P. Companje en J. C. E, weber; Andreas M A. z.v A. S. A, Seia- rone en C. M. RÏeijster; Neeltje C en Jacoba M.. ds.v. B. v. d. Hoek en L. Gerritsen (tweeling); Robert A z.v. P. H. van Meurs en A. W. de Blok. Overleden: K van Eyk 79 jr; F. Soeters 65 jr; C. H .Ruigrok 75 jr; N, H. Rauhé 60 jr. de school hadden verricht. Deze dank werd onderstreept door het aanbieden van een stoffelijk blijk van waardering. De vergadering stond verder on der leiding van de 2e voorzitter, de heer Kruisbeek. Nadat hij de rond vraag aan de orde had gesteld en de gevraagde inlichtingen naar genoe gen waren gegeven, werd deze zeer Programma Het volledige leesprogramma luidt: Vrijdag 28 October, 18.45: ope^ ning, gevolgd door autopedrace voor ae jeugd. Start bij het Sandeling- plein. Vrydag 28 October, 20.00 uur: rondgang door Harmonie Kapel Kon, Rott. Lïoyd. Zaterdag 29 October, 15.00 uur: rondgang door muziekcorps „Klaas waal" (100 man). Tevens optocht versierde fietsen; opstellen Brink- plein. Maandag 31 October. 20.00 uur: rondgang muziekcorps. "Woensdag 2 November, 20.30 uur: lam pion optocht, m.m.v. harmonie Piet Smit. Zaterdag 5 November, 16.00 uur: rondgang door muziekcorps S.H.V. Zaterdag 5 November, 20.00 uur: rondgang door Harmonie Kapel Kon. Rott. Lloyd. om 21.00 uur ge volgd door taptoe en sluiting win kelweek op pleintje voor Incasso- bank. De Kleine Comedie, het toneel gezelschapje. dat is voortgekomen uit de vroegere Rotterdamse Come die, die o.m. de schouwburg „De Lantaren" bespeelde, zet haar be staan dit seizoen voort. In de schouwburg „Concordia" te Gouda geeft de Kleine Comedie Woensdag 26 October de eerste voorstelling van het Franse blij spel „De Huzaren" van Breal onder rogie van Lou Steenbergen. De Haagse Comedie heeft dit stuk het vorig seizoen gebracht. In het af gelopen jaar heeft de Kleine Co medie „Lastige mannen" van Lons dale en „Het huwelijksaanzoek" van Tsjechow gespeeld en voor da jeugd een serie instructieve toneel voorstellingen verzorgd. De koopavond Ongeorganiseerden bij de Bijenkorf protesteren Het niet georganiseerde personeel van de Bijenkorf heeft aan de le den van de Rotterdamse gemeente raad een adres verzonden, waarin een aantal bezwaren worden ken baar gemaakt tegen de instelling van een koopavond. Deze bezwaren lopen parallel met die, welke door de organisaties van winkelpersoneel tegen dc koopavond zyn geopperd. (Het niet ffeor pa niseerde perso neel van de aijenkori schijnt ge schrokken te zijn van dit voorstel Men heeft dus als ongeorganiseer den zu Jiet wel wat laat de koppen by elkaar gestoken. Gepro fiteerd wordt van het feitdat de behandeling ran. dit voorstel onpe- '00on lang duurt een omstandig heiddie zeker niet in de laatste plaats i$ te danken aan het optre den ran htm georganiseerde colle ga's Men troost zich in. deze krin- gen blijkbaar met de gedachte dat geslaagde ouderavond door hem ge- heel erg laat altijd nog beter is dan sloten. j nooit. RedacfieJ. SCHIEDAM Heden overleed onze lie- j ve Tante, Mevrouw de Weduwe LOUISE RIJKSEN- GRAFFELMAN in de leeftijd van bijna 87 jaar. Amsterdam, i A. J. Grafüelman cn familie Arnhem, 5| J. J. Graffelman en familie Loosduinen, 24 Oct. 1955. Condoleanlie-adres: v. Huevenstr. 55, Arnhem De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest 103, Schiedam. De teraardebestelling zal plaats hebben op de al gemene begraafplaats tc bcluedam, Donderdag 27 October a.s. v.m.'11.45 u. Blank dressoir 127.-, blank dressoir J157.-. Zie onze mooie keus, komt dus bin nen bij Plate, t.o. Stadhuis Schiedam. 1 Personeel gevr. H.H. Banketbakkers. Kan geplaatst worden le bedien de, 2e bediende, leerling cn inpakmeisje, 15 tot 17 jaar. Goede sociale verzorging en hoog loon, Aanm. Banket bakkerij Frits Grandia, Hoofdstraat 147, Schiedam, tel. 68016. Auto's - Motoreu Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman. Rotterdam- sedük 240 tel. 68948. S DAN NAAR j Koopt een bromfiets bij Leijte, het 2al U niet spijten. Wij hebben voor U NSÜ, Victoria, Berini M 21, Bata- vus, Centro, Kreidler. Wij leveren op gemakkelijke be taling. Leijte, Swammerdam- singel 25, Dr Wibatitplein. 49 D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Stadwaren Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers- vest 57, repareert en sl^pt ze vakkundig. '$0 De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-cassettes is So lingen, Broersvest 57. «Ifo i£a tèo Diversen Te koop crangeb. Winkelier, middelb. leeftijd, gescheiden, eiser, zoon 13 jr, zoekt kennismaking m. nette eenv. vrouw, ook middelb. leeftijd, Brieven onder no. S 416 bur. van dit blad. Glaskisten voorradig, diverse maten, billijke prijzen. Van Satwijk's Glashand el, telef. 38735, Lange Kerkstraat no. 33. Let op het juiste adres. Ailes op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke- landsestraat 16. tel. 66280. Te koop; E.M. Jaarsma- haard, eiken buffet, wit émaille kolenfornuis, spie- *el, divanbed, linnenkastje Zeer billijk, in goede staat. Prof. Keesomstraat 14 a {bij Franselaan), Schiedam (O.). Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 68402. 5 cent per ladder, ook nylons. Ten kantore van de Firma VISSER en CO Distilleerderij en Likeurstoker^} DE VINK Lange Haven 52 kan geplaatst worden: Sollic. mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1