Maaswater zal binnenkort in de Wilton-dokken stromen Klimt U mee in de mast 1 Karei Doormanhuis voor gedeelte in gebruik De tafeltenniscompetitie komt op volle toeren Directeur Schiedams NY voor Econ. politierechter Politie en Brandweer met mobilofoons uitgerust Santos feest voor steun aan tbc-fonds WERKZAAMHEDEN VORDEREN SNEL' Grote overwinning van Wilton Mes-PIeïnzicht weer gelijk AGENDA Man stal planken en pot verf Burgerlijke Stand Competitie-schakeji ESS-Unilever Kinderboeken week Vergadering Chr. Besturenbond Snelheid en doelmatigheid kan hiermee opgevoerd worden Wie heeft iets verloren Bartimeus-Ioterij BY Gusto kiest nieuw bestuur Controle-actie verwacht KINDERBOEKENWEEK fraaie plaat gratis A.ROODBOL Halve eeuw in baggerbedrijf Kapitein Rijndam met pensioen Kraan kantelde op schuit Donderdag 27 October 1955 Het moment is nabij waarop de dubbele stalen dam wand, die de beide nieuwe dokken 6 en 7 bij Wilton-Fijenoord nog afscheidt van de Maas, zal worden verwijderd. Het moment .waarop het grondwater in de dokken, dat nog even beneden het rivierpeil staat, zal zich vermengen met het water van de Maas. Het zand tussen de beide stalen damwanden is reeds voor het grootste gedeelte weggegraven, zodat ook daar het water gaat stijgen. Dit betekent, dat het werk aan de dokken ■voor een heel groot gedeelte voltooid is en dat het vooral de verdere inrichting van de dokken, de entourage van dit kolos sale bouwwerk is» die nog de nodige aandacht vraagt van op zichters en werklieden. Bijna even snel als het werk aan de dokken vordert de bouw van het Karei Doormanhuis, dat op een 300 meter afstand van de dokken staat. Reeds is het voor- .ste gedeelte in gebruik genomen, terwijl liet skelet van het aansluitend driehoekig gebouwencomplex al vastere vorm be gint aan te nemen. Sinds ons laatste bezoek aan het bouwterrein is het werk flink op geschoten, De kranen, steigers en al dat andere materiaal, dat over- bodig aanwezig was, is van de bo- dem van de dokken verdwenen. Het ^.binnenwerk" is op de afwerking ha gereed: lxet grondwater ia. reeds een eind weegs langs de schalen ge stegen, die grens 34 voet onder A.P. aangeven. De onderste rij TL- 1 buizen is onder het water verdwe nen (de onder water-verlichting) en eveneens een gedeelte van de stalen trappen, die naar dc bodem van de dokken, leiden. De opzet, die van, het begin af heeft voor gestaan, is ook nu nog zichtbaarste achterhalen: dok 7 ver keert in een iets minder vergevor derd stadium dan dok 6. zodat op het tijdstip dat dok 6 in gebruik kan worden genomen, dok 7 binnen afzienbare tyd kan worden vol tooid. De werkzaamheden spelen zich nu voornamelijk af rondom de dokputten. Op de damwand tussen heide dokken, waar het nog een chaos van kleine stellingen, plan ken en ander materiaal is en op de wanden rondom de dokken, waar men de betonnen baan met rails .voltooit, waarop een rijdende kraan van 25 ton zal komen te staan. Grote bedrijvigheid heerst er mo menteel ook by de ingang van de dokken, waar een grijper het laat ste zand tussen de beide stalen damwanden weghaalt- Reeds is ook daar het grondwater gestegen en een zandzuiger, die i" de Maas te gen de stalen wand aan ligt. is in vol bedryh Voortdurend draalen. kraanarmen af en. aan. Aan het einde van de damwand is het skelet van de enorme pilaar, waartegen de dokdeuren komen te rusten bij het opendraaien volgestort met beton. Ook het werk hieraan is grotendeels voltooid. Deze construc tie staat met de voet stevig in de rivierbodem op een stalen cylinder opgevuld met grond. In. een ruimte bovenop deze aanleunstijl zal de kaapstander geplaatst word en- Gezien deze vorderingen zal het plaatsen van de deuren, die reeds op de werf van Wilton-Fijenoord ge reed liggen, ook niet zo lang meer uitblijven. Aanvankelijk waren er twee kranen geprojecteerd bij de dok ken met een hefvermogen van respectievelijk 25 en 12 top en daarbij nog een. aantal kleinere kranen ter assistentie. In deze plannen zijn wijzigingen geko- BÜ de dokken staat reeds het on derstel itan de kraan met c?11 hefvermogen van 25 ton. die m de toekomst op een baan rondde dokken zal kunnen bewegen De grootste drijvende bok van Euro pa de Heracles, zal er aan te pos móeten komen om de kraan tttae rciZs te plaatsen. men. Een. beslissing hierover schijnt nog niet genomen te zijn. In ieder geval is zeker, dat er een kraan van 25 ton op de rails rondom de rokken geplaatst zal worden. Het onderstel van. deze kraan staat namelyk al enkele maanden op een. honderd meter afstand van de dokken. Voor het plaatsen van deze kraan 2al de grootste drijvende bok van De dam die de beide dokken van Wilton-Fijenoord nog af scheidt van de Maas is voor een groot gedeelte weggegraven en net grondwater begint ook hier ie stijgen. Zandzuiger en grijper zijn in volle actie. Achter de linker damwand op de foto stroomt de Maas, achter de rechter damtoand is de monding van de dokken. Het znj niet lang meer duren.dat ook de stalen damwanden ver dwijnen, zodat het rivierwater in de dokken kan stromen. Europa, de Heracles van de firma Heijboer, worden ingezet. Dit zal gebeuren als de stalen damwand wordt weggehaald, zodat de bok in dok 6 kan va ren. Nog maakt het terrein rondom de dokken een ordeloze en chaotische indruk. Nu met het natte weer is het daar een modderpoel, waarin de met zand van de damwand beladen vrachtauto's moeilijk vooruit kómen. Nauwelijks kan men zich voorstel len, dat hier nog eens orde in ge bracht wordt en dat binnen afzien bare tijd. De betonnen baan rond om. de dokken wijst reeds in de goe. de richting. Bovendien ligt er een brede oprijweg vanaf de Oostelijke ingang, die te zijner tijd zal wor den. doorgetrokken naar de dokken en langs de zijkant van het Karei Doormanhuis. Met de begrenzing van het Karei Doormanhuis en de magazijnen en kantoren krijgt "Wil-"1 ton-Fijenoord hiér een terrein, dat aan de eisen van deze tijd voldoet. De grootste schepen zullen in de toekomst voor reparatie in de nieu we dokken terecht kunnen. □e competitie van de NTTB komt nu op toeren en volgende week kunnen wij de uitslagen vermelden van alle teams die dan wel eens twee of zo mogelijk al drie wed strijden achter de rug hebben TCK speelde zijn eerste wedstrijd in de eerste klas en het moet ge zegd dat deze wedstrijd voor de Schiedammers een beetje is tegen gevallen. Een 5—5 gelijk spel,tegen Xerxes 2 is niet daverend. Wn had den van TCK in deze wedstrijd toch wel een overwinning verwacht. Xerxes is geen team dat tot de sterkste eerste klassers gerekend mag worden. Laten wij hopen dat TCK in de volgende wedstrijd beter voor de dag komt. JÏQAD deed het beter en behaal de in de wedstrijd tegen Carbon 5 een nuttige 6-4 overwinning, NO AD heeft nu uit twee wedstrijden vier punten behaald In de derde klas ging Wilton op bezoek bij Hermandad 2 en het blükt wel dat de Wiltonspelers het nu ernstig menen om nu de derde klas te gaan verlaten. Zij bonden de Rotterdamse politiemannen met 10—'0 in hun eigen huis aan de ze gekar. Piet Boer. Maassen v. d. Brink «n Groeneweg lieten hun te genstanders geen enkel tegenpunt toe. De uitslagen van de afgelopen Wlferste "kkis: TCK 1—Xerxes 2 5—5: NO AD 1—Carbon o 64; Tweede klas: USV 4—NOAD 3 6—4: trO 2—NO AD 2 3—7; Derde klas: Hermandad 3Wilton 1 0—10: Wil ton 2—SVA 3 10—0: Ready 3— Oving 2 8—-2; Vierde klas: NOAD 5—Shell 6 9-1; NO AD 4—Pakhuis- meesteren 3 9—1; Zuid wijk ^-NOAD 6 64; Ready 5—NHF 1 6—4; Vyf- de klas: NOAD 8—Up 4 5—5; BSA 1—Wilton 3 3—7; "Wilton 4—HPV 5 ^"Het programma voor de volgende week voor de eerste teams is als V03SN(iv. West I—TCK 1; 5 Nov. Ready 1—Rotterdam 2 in de Beurs aanvang half acht; 2 ^ov-,<T NOAD 1; Tweede klas: 31 Oct. PTTS 1Stawero 2 in de sehinlkel. der PTT-mgang Plem Eendracht; 3 Nov Wilton 1—Bobavcr I Canti- nc werf W,F.; 4 Nov. Allan 3— TSF 1. Volgende week kunnen wy van alle deelnemende teams vaji de plaatselijke verenigingen die in de Bij de voortzetting van de biljart- tweekamp tussen Mes, Vlaar dingen, en Pleinzicht uit Schiedam, wonnen Woensdagavond bede verenigingen ieder twee partijen. Van Mes won nen Don en De Wit, van Pleinzicht: Slootweg cn Heinsbrock, Mes heeft daardoor zijn voorsprong behouden. NTTB spelen dus de uitslagen ge ven. Er zijn de eerste weken diver se teams vrijaf geweest, zodat eerst nu de competitie voor alle teams is gestart. Wy zijn benieuwd hoe de pres taties van de Schiedamse verenigin gen zullen zijn Mogelijk dat er weer diverse teams aan het eind van het seizoen zullen promoveren. De Schiedamse tafeltenniswereld i: nog steeds aan het groeien Wij ho pen dus dat de prestaties hiermee evenredig zullen 2ijn. Jubileum van de Expogé en het WN De Ncd. Ver. van Ex-politieke Gevangenen, de Expogé en het Voormalig Verzet Nederland vieren Vrijdag 4 November het tienjarig bestaan met een feestavond in Mu sis Sacrum. De Schiedamse Toneel vereniging Utile Duici zal bij deze gelegenheid het blijspel ..Ik zie ik zie wat jij niet ziet" opvoeren. Na afloop bestaat er gelegenheid tot feliciteren waarna een gezellig sa menzijn volgt met medewerking van het Ballroom Orkest NSI. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur er iedere/avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 9—6 u.; Zondags 11—5 uur; 's Maan dags gesloten. Passage. Alleen 2 uur: „On the Waterfront",. Monopoly, 2, 7 en 9 uur: „De - Vrouwenkoor. Voorstellingen: Blauwe Huls, 8 uur. Vara-tele- visieclufa. Musis Sacrum, 8 uur: Lezing in ifilm. Passage, 8 uur: Netam-avond met Hoofdstad Operette: ;,Hör' mein Lied Violetta". Irene. 8 uur: Voordrachtavond Ger. eugdverband. Arcade, 8 uur: Feestavond ODO. Votkgebouw, s uur: Inst. v. Ar- beidersontw., Jef Last over Bali. Toonkunstgebouw. 8 uur: Jaar vergadering Toonkunst. Cantlne Roelants, 8 uur: Pers. Ver. Hoelants, filmavond. Jeugdbibliotheek, 8 uur: Lezing over jeugdboek. De afgelopen nacht is de chauf feur A. J, T. uit Rotterdam in Schiedam aangehouden, terwyl hij een stapel planken 'en een pot verf op zijn fiets vervoerde. De man bleek het materiaal te hebben weg genomen van het terrein van N.V. Thomsens Havenbedrijf aan de Lek- haven. Hij is opgesloten in het hoofd bureau van politie te Schiedam en zal worden overgedragen aan de Rot terdamse politie. GEBOREN: Cornelia d.v. W. Zijl stra en P. Vendelbosch; Brenda R., d.v. L, A. v. d. Berg en C. S, Wal pot; Astrïd A., d.v, W. Hagestein en A, M. A. Hen mg; Rudolnhus H. M.. z.v. L. H. Geerdes en E. J. Th- M. van Thiel MORGENAVOND BRENGT DE SCHIEDAMMER EEN GEZELLIGE ADVERTENTIE-PRIJSVRAAG Doe een greep naar één van de geld-'of troostprijzen! Het eerste tiental van de schaak vereniging E.S.S, heeft zijn compe titiewedstrijd tegen Unilever met een gelijk spel -beëindigd. De einduit slag 55 was wel teleurstellend voor E.S.S. Voor het tweede tiental stonden de kansen om van De Pion 4 te winnen iets ongunstiger. Om de winst in Schiedam te houden moest 2% punt gescoord worden uit de drie afgebroken partijen. Het werd naar verwacht werd, 1% punt, zo dat de bezoekers met 5%--4aan het langste eind trokken. De persoonlijke resultaten waren: Unilever 1—E.S.S. 1: Willebrandts— Reitsma 01. Overgauwv Eden 1-0 Bakker—Janssens 01. Zalsman den Uïjl 0—1. TrouwborstBering 10. Bosselaar-—Penning 01. Lang straat—Bijloo 0—1; DannijsGeurt- sen 0; BroekmanStahlie 1Q;v. Zanten—v. d- Velde 01. E.S.S. 2De Pion 4; Donkhorst— Zantman 01. Brouwerv. d. Lin de 1—0. Groen JrA. Verkijk 01. HersbachSpitse 10. Ahrens—v. 't Hoff 01. SmitG. Verkijk Immerzeel—-Vollegraaf 0—1. v. Grootveid—Jansse 1—0. v. Dyk— Verschoor 01. v- Etten—v. Sorge 1—0. Dg resultaten voor de winterwed- strijden waren: Groep 1: den UijlJanssens V2tó Reitsma—Bijloo 1—0. v. d. Velde Penning afgebr, den. Uijl—Meijer 0I." EeringGroen Sr. 10 v. Eden-—Janssens 10. groep 2: Hersbacht—Ahrens 10. v, EttenGroen Jr. 10. groep 3: KosterBetten 10. Zon neveldSlavenburg 1—0. Slagmo- lenSmit 10, MarbusBetten 1—0, groep 4: Timmersv. Leerdam 01. Smits—Voogt Harteveld v. Dalen -20. de BoerParmet 0—1. De Jeugdbibliotheek in de West- moienstraat 26, filiaal van de Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam, zal gedurende de „Kinderboekenweek" van 27 Oct. tot 3 Nov, een en ander organise ren voor de jeugd, maar ook voor ouders, opvoeders, jeugdleiding en andere belangstellenden. Over het gehele land gebeurt dit ongeveer op dezelfde manier. In de eerste plaats zal er een tentoonstel ling worden gehouden van een aan tal jeugdboeken tot voor 12-jarigen, die in samenwerking met de boek handelaren Roodbol en Van Leeu wen wordt georganiseerd. Deze tentoonstelling is te bezich tigen gedurende de openingsuren van de jeugdbibliotheek en gedu rende de daar te houden activitei ten. Deze zijn: Ten eerste een le zing voor ouders, opvoeders, enz, vanavond om 8 uur. Hiermee wordt deze tentoonstelling en viering van de kinderboeken geopend. Ten tweede wordt er op Maan dagmiddag 31 Oct. een verkleed- wedstrijd gehouden voor kinderen van de jeugdbibliotheek van 6 tot 12 jaar, naar bekende boekenfigu- ren. Ten. derde zal Woensdagmiddag 2 Nov. voor alle kinderen boven 8 jaar. een verteluurtje worden ge houden, om 2 uur en om 3 uur. Gisteravond Meld de Christelijke Besturenbond een vergadering, in het gebouw voor Chr. Sociale Be langen Als spreker trad op de heer W. C. v. Beek, districtsbe stuurder van het C.N-V. uit Amster dam met 't onderwerp: „De Bijbel se boodschap voor 't Sociale leven". „De Bijbel leert ons wat 't Evang. betekent. Jezus heeft zich bemoeid met het gehele menselijke leven m. Zijn tijd. Niets was Hem vreemd. De maatschappij is ons gehele leven van' thans. Ons beroep, be drijf onze cultuur en alles wat daarmede verband houdt. Iemand, die zich Christen noemt, moet zich niet terug t-ekkken .met een boekje in een hoekje. De kracht van het Evangelie wordt bereikt als de mensen zelf op het terrein van het sociale leven opkomen voor hun geloof en dat ook in de praktijk van het ge wone leven laten blijken. Zonder de kracht van het Evangelie is er geen maatschappelijk leven denk baar. Spreker wekte de aanwezigen op om ook op dat punt getrouw te zijn. Het gaat om de hoogste goederen. ..Als Christelijke Vakbe weging hebben wij een taak in de Wereld van vandaag n.l. dat wy de greep op de wereld niet ver liezen," aldus spreker. Van de ge legenheid te stellen van vragen werd door de aanwezigen druk ge bruik gemaakt. In do pauze werd afscheid ge nomen ->van Mevr. de Vries, die jarenlang concierge is geweest van het Gebouw voor Sociale Belangen. De heer H. J. v. Gameren, voor zitter van het Gebouw., overhan digde haar een enveloppe met in- hotid. De nieuwe concierge A. Bal- lijns -was met zijn echtgenote aan wezig en werd geïnstalleerd. Hij werd toegesproken door de heer V. Gameren en door de voorzitter van de Chr. Besturenbond, de heer P. J. Stam. De vergadering" werd op gebruikelijke wijze met gebed geopend en met dankzegging ge stoten. De heer C. J. v. Mastrigt, secretaris van het C.N.V. die als spreker ter vergadering zou komen, was door ziekte verhinderd. Be 62-jarige P. V., dirocteur van een N.V. te Schiedam, die van- Voor de percentagewedstrijd werd j terecht stond voor de Kot- 'v-i-j. - itir-n1 n terdamse economische politierechter de vie zenk west les, gespeeld: KleijheegMalkus 1—0, BrouwerStahlie 0—1. In deze tyd van snelheid is een moderne mobilofoonuitrusting een onmisbaar en zeer efficient hulp middel voor een goed functioneren de politie-dienst. In zestig plaatsen van ons land zijn zij reeds in ge bruik bij de politie en men heeft er "heel gunstige resultaten mee be-' reikt. Schiedam wil hierbij niet achterblijven en B eri W stellen nu de raad voor een dergelijke instal latie, bestaande uit moèder-appa- raat en ontvang-zendapparaten op de auto's aan te schaffen. Van de voordelen, die door het gebruik van de mobilofoon zullen worden verkregen, kunnen o.a. worden genoemd: opvoering van de surveillance, voortdurend contact met het Hoofdbureau van Politie, vlugger beschikbaar zijn voor ge vallen waarin assistentie noodzake lijk is, vlug en duidelijk regelen van het verkeer bij bijzondere ge beurtenissen, optochten, wielerwed strijden e.d- in voorkomende ge vallen dienst doen van de mobilo foonwagen als." commandopost, maar intensieve vervolging enz. Tevens zal een. mobilofoonwagen, uitgerust met een geluidsinstallatie (luidspreker), grote diensten kun nen bewijzen voor het algemeen verspreiden van bevelen en raad gevingen. Van bijzondere betekenis is voorts het feit, dat het ontvang- en zend station (het moederapparaat) ook aan de Brandweer goede diensten zal kunnen bewijzen, indien ge noemde dienst eveneens over ont vang-zendapparaten op 2 brand weerauto's beschikt. De totale kosten voor moederap- paraat en 4 ontvang-zendapparaten Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—5 uur: Tekenpaser. Te bevragen bij de vinders: Zwart zadeldek, A. Verhoef, Stationsstr. 27 b; klos met vliegertouw, A, v. d. Berg, Swammerdamsingel 77 b; .rol vliegertouw, Heezeman, Heenvliet- sestraat 33/1; koperen gewicht. C. Walthuïs, Visserstraat 29; hangslot, A. Korteiand, Aleidastr. 26; 1 paar gymschoenen. Elshout, Ploegstraat 29; zwart glacé dameshandschoen, Ter Berg, Stadhouderslaan 34; bruin lederen herenbandschoen, B. Schiks, P.KO.Laan S7b; grijs wollen hand schoen. C. Veldman. Rotterdamse- dijk 42 creme capuchon, A, Hers bach. Vlaardingerdijk 159 b; 1 paar bruine herenhandschoenen, v. Maa- nen. Esdoornlaan 13. Kethel; mutsje met bedeltjes, J. Verhoef, Rynstr. 9 b; grijs ceintuur, IC. Voorbach, Burgemeester van Haarenlaan 510; handdoek en zwembroekje, L, Hel ders. P.K.O.Laan 104; bruine hand schoen, E. Vermeer, v. Dijckstraat 26 a; grijs regenkapje, W. Wijnolds, Snelliussingel 52 a; oorbel, Wijn- gaart, Edisonstraat B; bankbiljet, A. J v Beek. Visserstra at 3; broche, j' V. Ugg-lrm. Am. v. Solmstraat 31 a; bankbiljet. H. de Bruijne, Ru bensplein 19; muntbiljet, H. Haak, Daltonstraat 35 a; muntbiljet. Vol- lebrccht, Fabriplein 20: dameshorlo ge met bruin bandje, J. v. d. Tuin. Fabristraai 27; rozenkrans, L. de Jong, Celsiusstraat 38; vulpotlood. P. Bertels, Dam 9; sigarenaansteker in étui, Bauman, Hemaflat 304: zil veren rozenkrans, B. Kapoen, P. de Hooghstraat 3 b; vulpen en vulpot lood in. étui, H. Schreuder, Rotter damsedijk 245; leren tas, T, Elshof. Dam 40; kinderportemonnaie, Vol- lebregt, Fabriplein 20; klein zwart wit hondje, E. Prins, Rotterdamse- dijk 189 a. Bij de loterij die gehouden is tij dens de Bartimeus-bazar zijn. de prijzen gevallen op de volgende Joten, Deze prijzen zijn af te halen Zaterdag 29 of Maandag 31 October, 's avonds na half acht op het adres Passage 18. De gelukkige nummers zijn: 3211, 964 505. 2238 4865, 3358, 3727, 1257. 2337, 4507, 3490, 2229, 1040, 61, 27 2366 2929, 3777, 3962, 3966, 532, 4567, 297, 3493. 5000, 4975, 2797, 2114, 930, 4073. 3637. 4526. 712, 4170. 3314, 4186, 680. 3981. 16C7, 2021, 256, 989, 2591, 2915, 2045, 1361. 4855, 1914, 2483, 521, 3736, 4419, 2572, De huis- en straatcollecte die van 10 tot 15 October in Schiedam is gehouden door de Stichting Kruis- collecte alle Gezindten is een be drag van 20 705,50 opgehaald (vo rig jaar 19.130.—) voor het Groe ne Kruis, het Oranje-Groene Kruis (diaconessenarbeid der Ned. Herv. Gemeente en de Gerei. Vereen, voor Ziekenzorg, het Wit-Gele Kruis, de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen. auto's worden geraamd op 25.000,-. Bij-ingebruikstelling van de mo bilofooninstallatie zal de politiepost aan de Grote Markt opgeheven kunnen worden. Indien zulks t.z.t. gewenst zou blykW'te zijn," bestaat obk hog de mogelijkheid om de Gem. Genees kundige- en Gezondheidsdienst op het moederapparaat in te schakelen door aanschaffing van ontvang- zendapparaten op de ziekenauto's. In feestelijke stemming Het nuttige met het aangename verenigen is het streven van de oranjebuurtvereniging^ „Gusto". De 3Ïste jaarvergadering, welke Woens dagavond in Irene gehouden werd, verkreeg hierdoor een feestelijk tintje. Na het serieuze werk kwam de ontspanning aan de beurt. Eerst werden de jaarverslagen goedge keurd ert een nieuw bestuur geko zen. De plannen voor het seizoen werden besproken. Op 3 December wordt de Sint Nicolaasmiddag voor de kinderen in Irene gehouden. Uit het bestuur traden mevr. Hersbach en de heren J. G. Toldo en H. Mar tens. Het nieuwe bestuur is nu als volgt samengesteld: A. v. Bedaf, voorz.; mevr. P. J. Nieuwstraten, Maasdijk 108a. secretaresse; H. Ouwens, penn. en verder P. Luiks; G. Schuitemaker; C. v. Veen; mevr. P. Homburg; mevr. J. v. Kampen en mevr. J. v. Putten. Na de pauze betrad Harry Kloeg het podium om het publiek met zijn conferences te vermaken. Tezamen met het gezelschap van de Schie damse dichter-musicus Cor Don bracht hü een gevarieerd program ma van schets en muziek. Aan het slot werd op muziek van het slag werk en twee accordeons een dans je gemaakt. in \rerband met hoorde een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met drie jaar proef tijd tegen zich eisen. V. werd ten laste gelegd, dat de n.v. C. V. te Schiedam, waarvan hij directeur en enig aandeelhouder was. tussen 1 Januari 1949 en 1 Mei 1951 in Italië in strijd met het Deviezen besluit 1945 een ,.zwart_ de- viczenpatje" van minstens 25.000 gulden kweekte, door middel van het in rekening brengen van zak ken. Ten tweede werd W. ervan beschuldigd; dat hij tussen 17 Fe- buan '48 en 1 Mei '51 onjuiste op gaven deed in verband met aan vragen tot verkrijging van vergun ning tot aankoop van. Belgische francs. Hij gaf op het geld nodig te hebben voor zakelijke doeleinden; het bleek echter dat hij het ook voor privé-aankopen gebruikte! hij kocht allerlei dingen, o.a. kleding horloges. In de jaren van 1947 en 1954 voerde hij, alweer in strijd met het Deviczenbesluit 1945 ruim ROTTERDAM Rijwielverlichting Be Rotterdamse politie zal bin nenkort weer een strenge controle houden op dc verlichting van dc rijwielen. De verbeterde verlichting, die in het begin van dit jaar. na de inten sieve controles tot stand kwam. dreigt op het ogenblik weer verlo ren te gaan. Het aantal fietsen, waarvan de verlichting niet in orde is. is veel -groter geworden. De po litie meent nu op te moeten treden omdat met het korten der dagen het gevaar aanzienlijk groter wordt. Advertentie IJ4.) 27 OCTOBER—3 NOVEMBER Bij aankoop van tenminste 1.50 aan kinderboeken ontvangt U een Zie onze speciale etalage OOK VOOR KINDERBOEKEN BOEKHANDEL QU8ENSPLEIN15-TE1.635I3-SCHIEDAM De Stichting Sociaal-charitatieve Fondsen van de Nederlandse Mid denstandsbond Santos (Steun aan Nederlandse Tuberculose Onbemid delde Standgenoten) heeft het doel de verzorging van de geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke gezondheid van de Kath. Midden stand. Donaties en collectes zorgen voor de hard nodige gelden. Maar ook het organiseren van feestavonden wil men hiertoe bij dragen^ Feestavonden zoals er bij voorbeeld gisteravond een in Mu sis Sacrum is gehouden en dis een ruime belangstelling van de stand genoten heeft gehad. Voorzitter J. J. Levens kon me dedelen dat de Schiedamse afde ling dit jaar weer aan de spits staat met een bijdrage aan het fonds van 2.200. Toch waarschuwde de heer Levens tegeri' een te passieve hou ding, in de strijd tegen de tubercu lose. Voor de oorlog was het aantal t.b.c.-patiënten 15000 per jaar. Dit aantal is nu reeds beneden de 5000 gedaald, toch kan ieders hulp niet gemist worden. De baten van deze feestavond zouden ook voor Santos worden benut. De heer J. de Groot had hiervoor gratis het Musis Sa crum afgestaan ep er was 'n waar lijk grootse tombola. Zeer veel mid denstanders hadden producten be schikbaar gesteld. Het programma was van behoor lijke kwaliteit. Een keur vanvndio- artisten heeft de 2aal doen bulde ren van het lachen. Gait Jan Kruut- moes, Lubbert van Gortel en ds Boertjes van Buuten wisselden de humoristische schets met muzikale intermezzi. Ook Bertus Bolknak met zijn imitaties had veel succes.- Het öansorkest „The Rbytm Aces" ver zorgde tot diep in. de nacht de hal- muziek. 11.000 gulden, horloges en kleding stukken in. V. voerde aan, dat zijn transacties ons land grote hoeveel heden deviezen hadden opgebracht en dat de Nederlandse Bank sn verband daarmee bij het verstrek ken van deviezen aan hem bijzonder soepel was. Het zwarte deviezen- potje in Italië had hij nodig omdat hij gedwongen was daar met steek penningen te werken. Bovendien waren de zakelijk onkosten daar groter dan de som die hij via de Nederlandse Bank aan reisdeviezen kon krijgen. De rechter vonniste conform. Willem Verhoef uit Sliedrecht en Pieter Roomer uit Rotterdam., die beiden respectievelijk als kapitein en kraanmachinist een halve eeuw oy de Koninklijke Maatschappy Adri- aan Volker te Sliedrecht werkzaam zijn, zijn gistermiddag in het kan toor van de firma gehuldigd De heer Adriaan Volker sprak daarbij de jubilarissen toe en over handigde nun de gebruikelijke ge schenken. Na hem prees burge meester Feitsma 'de belde mannen als werkers, die niet alleen en hal ve eeuw bij één bedrijf hebben ge werkt. doch die dat ook met veel ijver, plichtsbetrachting en trouw hebben gedaan. Hij achtte ZICh daarom gelukkig hun de ere-me- daille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau te kunnen opspelden. Tenslotte feliciteerde hoofd-uit- voerder C. J. Kraaijeveld de jubi larissen die onder hem werken, met hun prachtige staat van dienst. Kapitein Hans Wilhelm Löhr ge zagvoerder van het s-s. Rijndam, op 31 October a.s, wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftij'd de Holland-Amerika um verlaten. Hij zal dan ruim veertig jaar aan deze maatschappij verbon den zijn geweest. Kapitein LÖhr is op 21 October 1895 geboren te Elten, gebied dat vroeger Duits was, maar dat in 194o Nederlands werd. Hij bezocht m Amsterdam de Kweekschool voor de Zeevaart, waarna bij op 3 ^-u?' 1915 in dienst kwam bij de Holland- Amerika Lijn als stuurmansleerling op het s.s. Rotterdam. Na de diverse rangen te hebben doorlopen werd hij op 24 Januari 1943 als gezagvoerder aangesteld op het s.s. Ph. Wouwerman. Daarna heelt kapitein Löhr het commando gevoerd over verschillende schepen. Van 16 April 1953 tot 22 Maart 1955 voer hij in de North Pacific Coast- dienst. op achtereenvolgens de Da- lerdijk en. de Diemerdijk. Op laatst genoemde datum werd hem het commando over het s.s. Rijndam opgedragen, welk schip hij op 31 October voor het laatst als gezag voerder de haven van Rotterdam zal binnenbrengen. Kapitein LÖhr is gehuwd en woont te 's-Gravenhage. Bij het lossen van ijzeren buizen met een gewicht van 2% ton uit een in de buitenhaven te Maassluis lig gende schuit, is Woensdagmiddag door tot nu toe onbekende oorzaak de nieuwe VA-tons kraan van de N.V. Key en Kramer, die dit werk verrichtte, gekanteld. De loop van. de zware kraan kwam op de schuit terecht. Gelukkig bleef het onder ste gedeelte van de rijdende kraan in schuine stand op de loswal staan. Het bergingsvaartuig „Zeeleeuw" van v. d. Tak was spoedig ter plaat se en verleende acsLtc.-lic om de loop van de kram va,( iL schuit t& heffen, waardoor het gevaar van zinken voorkomen was. Vervolgens is met behulp van ecu kraanwagen van de firma Nico Nijman uit Rot terdam het gevaarte-weer in de goe de- -stand gebracht. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1