MASTKlIMPR'JSVRAAfi 50,- lag-in-top op twee complexen Hoe de voetbal rolt dit weekeinde T: Ippipt Bouwbedrijvigheid aan de Oudedjjk en in Kethel I# Toonkunst 5 verkeert in een moeilijke situatie Kath. Kring trekt door de „Woestijnen van Pakistan55 Lezing in hel kader van de Jeugd-boekenweek AGENDA :i$ri v/, m li8#®ïiS8** Feest bij ODO Zandbakken Jaarvergadering toont noodzaak van gesubsidieerde stichting Hoofdstad Operette speelt voor „Netam" Mr A. Hustinx als gids VARA-avond Olie-films voor P.Y. Roelants Wie heeft iets verloren ADVERTENTIE- van „DE SCHIEDAMMER" 28 prijs f SS," 38 Pr>i* f Al ja opent een nieuwe zaak Vrijdag 28 October 19.: j Boven twee complexen van in aanbouw zijnde woningen heeft de vlag- gewapperd: het teken dat het hoogste punt is bereikt en levens «en aan kondiging dal binnen afzienbare tijd weer nieuwe huizen afgeleverd zul len w orden. Een verheugend feit in Schiedam. Het eerst verscheen de vlag boven een blok van het complex van 114 systeem-woningen, dat door Mays en De Winter volgens de woningwet worden gebouwd aan de Oudedyk, recht tegenover de DamJaan (boven afgebeeld) en op de foto links ziet men de heer H, van der Kraan, met het hoofd van de Gemeentelijke Woning- dienst, mr dr ir M. JVf, van Praag als lachende toeschouwer, de vlag vast spijkerende boven een blok van 9 huizen in het complex van 50 vrije wo ningen die door de heer Van der Kraan aan de Molensingel in Kethel worden neergezet, „Iedere daadwerkelijke poging om de woningnood op te heffen, elk par ticulier initiatief op dit gebied, zal door de gemeente worden bevor derd", zo vertelde de heer Van Praag gisteren tijdens de eenvoudige plech tigheid in Kethel.. In Schiedam, staat de heer Van der Kraan boven de lijst van particuliere bouwers; veel •heeft hij al tot- stand gebracht en gehoopt wordt dat hij nog meer wo ningen zal bouwen. Dit was wel naar de smaak van de heer Van der Kraan, die hoopt het volgende jaar te kunnen begin nen aan het volgende complex van drie-en-veertig 'eveneens vrije wo ningen, gelegen aan het ihans in aan bouw zijnde complex. Wel vroeg hij om de medewerking van de gemeen te om de vergunningen eerder in het jaar te verstrekken, opdat niet tegen de komst van de''winter een ongun stig bouw-seizoen, te moeten begin nen. Wat het complex aan de Oudedijk betreft, karinog gemeld worden dat De Chr. Vereniging voor Lichame lijke Oefening. „O.D.O." bestaat vol gend jaar 25 jaar en hoopt dit zilve ren feest me* .een groots turnfeest te gedenken. Waar de dan uit te voe ren oefeningen thans reeds in voor bereiding zijn, heeft het bestuur het beter gevonden, de jaarlijkse turn- uitvoering voor 1955 te laten ver vallen en hiervoor een propaganda- fee.rtavond in de plaats te stellen. Een en ander deelde de voorzitter van O.D.O., de heer J. Broere gis teravond mede bij de opening van deze avond, welke in Arcade is ge houden,. De Rolé's hebben met hun spotlied jes, hun parodistische Rumbashow en Far West-klanken steeds weer een andere sfeer weten te brengen, ter wijl ook de verschillende opgevoerde sketches in de smaak van het pu bliek zijn gevallen. Deze zeer goed geslaagde avond werd besloten met een gezellig sa menzijn met muzikale medewerking van het orkest van Harm van Zwol. De Gemeentcijke Reinigingsdienst begint zich blijkbaar al gereed te maken voor zijn speciale taak in de winter, het strooien Van zand-met- zout .op de besneeuwde wegen, Hoewel het nog wel enige tijd zal duren, zijn er toch op tien plaatsen in de stad, te weten op de Rotf.er- damsedijk,.het Stationsplein, de Bre de Markstéeg, de Vlaardingerdijk bij de molen, het Rubensplein, de Hoofdstraat bij de Wilhelminabrug en op drie plaatsen op de Nieuwe Haven de grote houten bakken ge plaatst waarin het sneeuw ver drij vende mengsel zal worden opgesla gen. De strijd tegen de het verkeer belemmerende sneeuw kan versneld worden, wanneer de mannen niet naar de centrale opslagplaats hoeven om het materiaal te halen. na de '114 woningen die nu in aan bouw zijn er later nog 114 bij zullen komen. Dit wordt dan ook een afge rond complex. Overigens zal er in deze hoek van NieuwJand binnenkort nog wel meer bouwbedrijvigheid te zien zijn, want op het terrein tussen d^Damlaan en de Thorbeckesingel, is'men begon nen met het treffen van de. voorbe reidingen voor de bouw van een groot complex van 564 systeem-wo ningen, die door Muys en De Winter neergezet zullen worden. En volgende week wordt de eerste paal geslagen voor een van de twee Torenflats, die aan de Vlaardinger dijk komen te staan. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D, TulnJaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio> theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan* I dag) van 9.30 tot 4.30 uur er I iedere avond (behalve Woens- dags en Zaterdags) van 7 tot „8-30 uur. Zondags gesloten. RJi. Leeszaal en Bib Holbeek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 6.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 9—6 u.; Zondags 11—5 uur; 'sMaan dags gesloten. Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Ik ben er kapot van". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Man nen zonder mededogen". Voorstellingen: Irene, 8 uur: Jaarvergadering Chr. Bestuurdersbond. Arcade, 8 uur; Toneelavond „St. Eloy". Tivoli, 8 uur: Contactavond S.F.C. Musis Sacrum, 8 uur: Cabaret avond .Ver. tot Steun en Be vordering van Amateurkunste naars. :?5 FIN ANCIEN NIET ROOSKLEURIG De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst in Schiedam en omstreken heeft gisteravond haar Jaarvergadering gehouden in het Toonkunst ge bouw. net meest naar voren tredende in deze ver gadering was, dat de financiële toestand veel te wensen overlaat. Door deze financiële toestand was men ongeveer twee jaar geleden al genood zaakt de beoefening van muziek door een gezelschap van eigen leden te stoppen. Thans verkeert de muziekschool eigenlijk in een overgangsstadium. De gedachte gaat uit naar eeti door het ryk, gemeente en provincie gesubsidieerde stichting, waarin de school te zijner tijd opgenomen zou kunnen worden. Voor de leden van de Personeels- en Ontspanningsvereniging van „Ne tam" voerde de Hoofstad Operette Donderdagavond „Hort raein Lied Violetta" op in Passage. De belang stelling hiervoor was groot, zodat de voorzitter, de heer H. Hoekstra, in zijn openingswoord opmerkte, dat de zaal haast te klein werd voor de era- ployé's van het steeds groeiende be drijf. Op het ogenblik is de situatie zo, dat practisch alle personeelsleden (500) lid van de vereniging zijn, In het bijzonder richtte de voorzitter een woord van welkomst tot de di rectieleden en hun dames. De operette, die reeds aan het be gin van het seizoen is opgevoerd voor de Schiedamse Kunstkring, kreeg veel bijval van het talrijke pu bliek. Het gezelschap speelde in de bekende bezetting. Met nadruk is door de voorzitter, de heer A. S. H. A. Blaisse, over de moeilijke situatie gesproken, waarin Toonkunst momenteel verkeerd. Van een vereniging van zangers is Toon kunst in de loop der jaren eigenlijk uitgegroeid tot een instelling, die goedkope concerten brengt. Tegen over de gunstige feiten, die uit het jaarverslag van de secretaris, ds K. W. van Houten bleken, zoals de toe name van het aantal leden van 302 tot 341 en het verheugend feit van een toenemend bezoek aan de con certen (710, vorig seizoen 516>, staat de moeilijke financiële toestand. Wel klonk het jaarverslag van de pen ningmeester. mr G. M. Hovingh, redelijk, maar dit was misleidend aangezien Toonkunst momenteel niet zijn volledige activiteiten ontplooit en er heel veel werk wordt verricht door de leden van het bestuur, waar voor men anders een betaalde kracht nodig zou hebben. Bil ieder concert krijgt Toonkunst wel een subsidie van de gemeente (maximaal ƒ600, maar uit de contributie moet dan nog altijd geld bijgepast worden. In feite is het financiële overzicht van het jaar er vóór maatgevender: Met mr A. Hustinx als gids zün de leden van de Katholieke Kring Schiedam gisteravond in Musis Sacrum op reis geweest naar „De woestijnen van Pakistan". Vorige jaren heeft dezelfde spreker reeds aan de hand van de door hem zelf vervaardigde films iets verteld over India en Ccylon. Maar nu was het de beurt aan Pakistan, de in 1947 onafhankelijk geworden staat, die er naar streeft de grootste Islam-staal van de wereld te worden. Ingeleid door voorzitter N. J, van Baarle 2ette mr Hustinx in zijn in leiding uiteen dat dit streven pas kon ontstaan na de verkrijging van de onafhankelijkheid, want daarvoor vormden de Islamieten een min of meer onderdrukte minderheid op het grote sub-continent. Na de split sing van India in de twee staten trokken de intelligentia en de ge schoolde krachten W-eg, maar het is verwonderlijk hoe „de kleine man" ln Pakinstan toch de jonge staat heeft kunnen handhaven en in zeke re zin zelfs tot on wikkeling brengen. Onder leiding van de Begum Lia- quat Ali Khan. thans ambassadeur in Nederland, hebben ook de vrouwen van Pakistan, eeuwen lang op dc achtergrond gedrukt, zich ontwor steld aan de banden die de Islam de hen omkneld hield. Maar uit de ver toonde film blijkt wel dat deze „ont worsteling" nog niet volkomen is. Na eerst uitvoerig de reis per vrachtboot getoond te hebben, werd de aandacht gevestigd op beelden uit het westelijk deel van Pakistan (het oostelijke, dichterbevolkte deel ligt 1600 km verwijderd) waar ook de hoofdstad Karachi ligt, een menge ling van west en oost. Met de auto en de trein is mr Hustinx door het land getrokken overal opnames makend van pitto reske plaatsjes, van woestijnen en ook van de door de uitgebreide irri gatie-werken vruchtbaar gemaakte streken. Dit alles dan nog opgevro lijkt met beelden uit het volksleven. De 2eer talrijke aanwezigen heb ben met belangstelling geluisterd en spreker na afloop met een applaus bedankt toen had men met schrikbarende te korten te kampen. De muziekschool blijft het punt van het grootste be lang. Sinds het vertrek van de heer Van Zijl naar het buitenland, zit men op een directeur voor de school te wachten, maar uit financieel oogpunt is het niet mogelijk deze aan te stel len. Voor de goede gang van zaken zal er echter een eigen koor en orkest moeten terugkomen. Subsidie is er echter dan een vereiste, want zoals de voorzitter opmerkte, kan een dergelijke instelling als deze zonder subsidie het hoofd niet boven water houden. Het verslag van de gedelegeerde van de muziekschool, G. P. Wattez, klonk niet ongunstig, maar ook hier bleken weer de financiën te wensen over te laten. Het aantal leerlingen, dat de zang- en blokfluitklassen en het ballet bezoekt, bedraagt 213 (vo rig jaar 185). De balletklas blijkt hier de kurk, waar het hele onder wijs op drijft. Zonder dit ballet zou het niet mogelijk zijn de werkzaam heden voort te zetten, die de leraren en leraressen tegen een eigenlijk te geringe vergoeding verrichten. De voorzitter bracht de heer Wattez zijn bijzondere dank voor het vele werk, dat h|j geheel belangeloos als ge delegeerde verricht. Een groot bezwaar is het geringe contact dat het bestuur met de leden heeft, terwijl opbouwende kritiek toch zo van node is. Het bestuur werd uitgebreid met de heer C. Holtn, die bij acclamatie is gekozen. Het verheugende bij het concert bezoek (aantal betalende bezoekers in het afgelopen seizoen achtereen volgens: 667, 623, 812, 786 en 662) is. dat er behalve de leden van Toon kunst zo'n 400 leden van vakvereni gingen bij zijn. Mensen, die wanneer het abonnement niet voor de lage toegangsprijs zorgde, stellig geen concert zouden bezoeken. De verhoging van de contributie, die bij de rondvraag nog ter sprake kwam, kon in de ogen van het be stuur geen goedkeuring vinden. De Vara-afdeling Schiedam belegt op Donderdag 24 November in het Passage-theater een grote propagan- da-avond, waaraan vele Vara-artis- *en hun medewerking verlenen. Het kwintet van Jan Corduwener met zang van Jenny Roda, „Black and White", voor het eerst in Schiedam, 'immitator Peter Piekos cn de gentle man «zakkenroller Peter Oran komen optreden terwijl ook de wereldkam pioen accordeon Harrij Mooten zich zal laten horen. Kaarten voor deze avond zyn van af Maandag 31 October verkrijgbaar bij alle Vara-besturders. Het personeel van de Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants heeft gisteravond kunnen genieten van een drietal films, aangeboden door de B.PJd., die in de eigen can- tine werden gedraaid. De heer C. v. d. Marei gaf een inleiding over het onderwerp van de films, nl. de opsporing en winning van aardolie. Deze door Bert Haanstra vervaardig de rolprenten toonden resp. het ver- kenningsboren. het opsporen van aardolie terwijl de derde ftlm ging over Venezuela, vindplaats van olie. Voorzitter C. H. Kampert van de personeelsvereniging, die de avond opende en sloot" kondigde nog aan dat de volgende personeelsavond ge houden wordt op 12 Januari. Willem van Iependaal zal dan. spreken over het Bargoens iu onze moedertaal Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 25 uur. Portemonnale met inhoud; bril; 1 paar gymnastiekschoenen, zwart regenpak; 1 pasr handschoenen; papieren zak met capsules. Te bevragen bij de vinders: wit snoer met 2. stekkers. J. Pranger, Cartesius- straat 36; gele damessaai, Verhoef, Bei- erlandsestraat 22b: jongenspet, H. Ber- tels. Korte Dam 6; groen ceintuur. Hermsen, Mariastraat 40 b; rode corsa ge, C. Saas, Potgieterstraat 28 b; pad vinderspet, H. Engelbqrts. W. Franka- landseslraat 144 b; grijze regenkap. Schild, Marconistraat 2l: herendas, Jan sen, St. Lidulnastraat 31; 1 paar da meshandschoenen, de Wit, v, Leeuwen- hoeckstraat 72 b; herenhandschoen, Smit, Singel 141 c: 1 paar gymschoenen, A. Holster. Gr. v. Prlnstereriaan 11; da meshandschoen, H. v. d.Wel, Eendracbt- straat 50 a; damesregenjas met sleutels, R. van Oort, Steinstraat 10, Vlaardingen; wollen her en vest, G. Majoor, v, Ruys- daellaan 72a; sigarettenaansteker, B. Verhoog, v. Beverenstraat 12a; étui, met lipsslcutel, J. Vonken, Vlaardingerdijk 21b. kettinkje met sleutels, T. Kleiss, Jan Steenstraat 39; Witte rozenkrans, F. v. d. Linden, Groenendaal 3; rozen krans, v. d. Wateren, Edisonstraat 34b: armband, J, G. Stahlhcuveer, Simon Stevenstraat jOd: hoedenspeld, J. En- gering, Hoogstraat 180; ketting. J. de Winter, Aib. Thijmstraat 9 b; medaille, K. v. Dijk, w. Frankelandsestraat 111 b bankbiljet. M. J. Vuück. Schtedamse- weg 23fi Kethel; muntbiljet, H. Krei- scher, Ph, v, Bourgondiestraat 35 a. zil- verbon, J. Baarvvinger, v. 'sGravensan- destroat 30; zilveren oorbel, M. Sijrier. Schietbaanstraat 21. Kethel; fietstas met schoenen. H. Hensman, Vlaardmgerdök 17 a; zijtassen, met fietssieuteï. L. 't Hart, Rotterdamsedijk 307; 1 paar rij- wieltassen. G, Bosman, Fultonstraat 2a; portemonnale de Graaff, Ph. v. Bour gondiestraat 19: groene portemonnale, F. Frledrich, P. Potterstraat 10 a; dames portemonnale, met inhoud. J. Hols, Boerhavelaan 99 klnderportemonnale met inhoud. Veringmeier, Plein Een dracht 35; kinderporlemonnaie, met in- houd. Mulder, Buitenhavenweg 162; i bruine aktetas, met inhoud, van der Most, Prof. Aalberselaan 89, damestas met inhoud, J. Meerburg, Kortlandstraat 19 b: tam konijn zilver grijs, Brandt, Morsestraat 24 a. „De Schiedammer" publiceert vandaag een gezellige advertentieprijsvraag, die U een uurtje prettige verpozing biedt. Op twee advertentiepagina's hangt een aantal advertenties van bekende Schiedamse zaken aan de masten. Op deze pagina's worden een evengroot aantal vragen gesteld. Aan U de taak de juiste beantwoording op deze vragen te vinden. Dat is niet zo heel moeilijk, want II hoeft slechts in de mast te klimmen en de advertenties goed te lezen. In totaal worden 34 vragen gesteld. Stel de antwoorden genummerd van 1 t/m 34 op papier en zend dit aan de administratie van „De Schiedammer", Lange Haven 103, Schiedam. Op de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: „Mastkiim- prijsvraag". Laatste dag van inzending Zaterdag 5 November a.s. Zijn door de jury Uw antwoorden juist bevonden, dan dingt U mede naar één van de geld- of troostprijzen, die respectievelijk doar de directie van dit blad en de adverteerders voer deze prijsvraag beschikbaar zijn gesteld. Bij meerdere goede oplossingen beschikt het lot. GELDPRIJZEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE DIRECTIE VAN DIT BLAD: TROOSTPRIJZEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE MASTKLIMADVERTEERDERSt Is prijs Fa Bouer» Waar dat wfsrt draalt Fa Van Gil* Willem» «n Ernstlng W. A. Yerwaynn Hsrmou Eyl Banketbakkerij Hst Wsitsn K. van Vuuren W. Jams Klodlnghutt Rembrandt Janssen'» Mode-Mogazïjnen Fa v. d. Arend De Broekenkoning Fa Reess Fa Hafefee rf Fa v. d, Leedert Alfa Zeeman'» Ijzerhandel Het Rodiahui* De Graaft Slagerij Fa Sla Fa Marlens Kreuger Herenmodes B. J, ter Braak Goedkope Winkels Fa Elshof Fa Leyte W, v. d. Burg Da Mol - Jansen Broeriveld 122 Hoogsbaat 69 Hoogstraat71 Rotterd.dijk 433 Hoogstraat 184 Hoogstraat 58 5t, Udulnastraat 49 Hoogstraat 106 Hoogstrqat 93 Rombrandtlaon 83 Hoogstraat 137 Hoogstraat 91 Hoogstraat 93 Hoogstraat 60 Hoogstraat 163 Broarsvest 4 a Broersvost 111 Broersvest 52 c Hoogstraat 92 L. Kerkstraat 25 Hoogstraat 178 K. Slngoiitraat 14 Broersvest 8 Gr. Markt 3 Hoogstraat 145 Dam 40 Dr Wibautplofn 49 l. Kerkstraat IS L. Kerkstraat 66 1 dooi Swan zakdoeken T waardebon f 2*50 1 poor kïnderpantoffels 1 thsebeurs 1 waardebon 6 5,— T »hawl 1 taart 1 kleurenfoto l3xlB 1 doos zakdoeken 2 paar kindeaportkousen 1 zijden shewl 2 x een thermometer 1 stropdas 1 waardebon 6 5,— I gromofoonplaat 1 paar Enkalon» 1 shawl 1 zokme» 1 zaklantaorn eolnpi. 1 pallngworst 1 waardebon a 5,— I paar nylons 1 dai 1 duikbril 2 waardebonnen a 2,50 1 waardebon 2,50 T waardebon a 5, 1 waardebon 6 f 10,— 1 gosaansfefeer De namen van ds gelukkigs prijswinnaers(ressen) lullen In „De Schiedammer van Zalerdag 12 November a.s. bekend werden gemaakt. En nu: KLIM IN DE MAST I VEEL SUCCES Voor het komend weekeind staan enkele wedstrijden op het pro gramma welke voor de betreffende verenigingen van belang kunnen zijn. Wanneer wij naar de afd, K-N.V.B, zien, dan staat voor Excel sior 23 weer een goede dag voor de deur, want wij mogen wel ver onderstellen, dat deze vereniging, die met 8 punten uit 5 wedstrijden op de 2e plaats staat wel van D.H.L, zal kunnen winnen dat slechts 1 punt uit 5 xvedstrijden heeft weten binnen te krijgen. Het 4e ontvangt het 8ste elftal van. Excelsior uit Rotterdam, terwijl het 5e op bezoek gaat bij Poortugaal 3; het 6e en 7e elftal hebben even eens een uit-wedstrijd resp. tegen VDS 5, Hollandiaan 5 en DEH 4. In de 4e klasse F moet Schie dam op bezoek bij Nieuwerhoorn; onze stadgenoten zullen hier op hun tellen moeten passen, want Nrewerhoorn op de 3e plaats heeft 7 punten uit 5 wedstrijden, terwijl Schiedam met 5—5 op de 6e plaats staat. Schiedam 2. 3 en 4 hebben elk een uiUvedstrijd resp. tegen Belvpdere 2, Rockanje 3 en SMV 5. In 4 G heeft SVDPW het even eens moeilijk; het heeft uit 5 wed strijden, pas 4 punten en staan niet ver van de onderste plaats; Poor- tugaal staat op de 3e plaats met 9 punten uit 6 wedstrijden. Een drie tal elftallen van SVDPW hebben een thuiswedstrijd; het 2e tegen Zuiderster 2, het 3e tegen RK/WIK 3 en het 5e tegen H'berg 5; het 4e elftal gaat op bezoek bij Feijen- oord 16. Afdeling Rotterdam Het nog ongeslagen Martinit zal wel trachten aan het Volkspark haar zegetocht voort te zetten door Tediro te verslaan, hoewel deze vereniging, met 9 punten uit 7 wedstrijden, toch niet onderschat mag worden. Ook van Martinit komen nog een 4tal elftallen in het veld: Sportvogels 2Martinit 2, Germinal 15Martinit 3, Martinit 4SVDP 3, en tot slot nog de Schiedamse derby SFC 6Martinit 5. In dezelfde afdeling, IA, gaat Ursus op bezoek bij Hurricanes; ook al weer een vraagteken; onze stad- In Schiedam heerst activiteit ten I Bij de grote verscheidenheid, die gevolge van de Jeugdboekenweek, i ook in kinderboeken bestaat, is veel die deze week over al in Nederland goeds te vinden, maar zeker even genoten hebben hefc nog niet ver gebracht en staan met 7 uit 5 op de 6e plaats, terwijl Hurrieanes met 11 uit 7 een mooie 2e plaats be zetten. Ursus zal dus alle zeilen moeten bijzetten om goed uit deze wedstrijd te springen. Voor déze vereniging staan nog genoteerd: Ursus 2Het Noorden 3, en Ürsus 3—AVS 3. In 1 B kan het gaan spannen tussen Nestoro en WF, aangezien beide verenigingen uit 7 wedstrijden evenveel punten, hebben. Wij zijn benieuwd welke vereniging aan. het langste eind zal trekken. WF 2 en WF 3 hebben elk een thuiswed strijd resp. tegen RCR/DK5 2 en Hellevoetsluis 2, De meest spannende wedstrijd voor Schiedam zal wel zijn in 1 C; de derby SFC-Demos. Beide ver enigingen hebben 6 punten uit 7 wedstrijden. SFC heeft in deze wed strijd wel het terreinvoordeel. SFC 2 en 3 spelen thuis resp. tegen DOK 2 en Hekelingen 2, terwijl het 5e ASB 4 ontvangt; het 4e heeft een uitwedstrijd 'tegen WICO 2. Demos 2 gaat op bezoek bij Hurricanes 3. In 2A ontvangt Singelkwartier— Voorwaarts, terwijl het 2e elftal op bezoek gaat bij Boulevard Boys 2 In 3 C ontvangen tenslotte de Schiedamse Boys West-End en het 2e elftal gaat op bezoek bij Het Noorden 5. H.B.S.S. gaat in de 3e klasse op bfzoek bij TSB. De Schiedammers hebben tot nu toe niet veel succes gehad en bevinden zich in de on derste regionen, terwijl T.S.B. in de middenmoot van de ranglijst huist. H.B.S-S. 2 ontvangt Monster 2. In de 4e klasse ontvangt F.P.S.C, bezoek van Koudekerken. Voor de afdeling Rotterdam speelt Zaterdag wordt gehouden onder het motto „Meer en betere boeken voor onze jeugd". In het kader van deze actie heeft dc actieve assistente van de Schiedamse jeugd-bibliotheek, me juffrouw A. P. B. Visser, Donder dagavond in haar afdeling uiteenge zet hoe Nederland aan de jeugdboe- kemveek is gekomen. Tot 1950 werd er in Nederland weinig aandacht aan besteed, maar toen ging de vakpers er zich mee be moeien. Het is in Nederland thans voor de eerste keer dat een derge lijke boekenweek wordt gehouden. Bij de jeugd bestaat vaak een ware leeshonger en die moet in goe de banen, geleid worden. Naast de noodzaak, dat het kind boeken van een goed gehalte krijgt te lezen, is het van belang dat men als oudere binnen het bereik blijft om het ge- lezene te bespreken en op- en aan merkingen te maken. veel waardeloze lectuur. Kinderen zijn zeer visueel aangelegd, aldus spreekster, en daarom is het van be lang om bij de lectuur ook te letten op de illustraties. Spreekster vertelde vervolgens iets van haar ervaringen in de lees zaal, waarbij het menigmaal gebeurt, dat de kinderen de geleende boeken met tranen in de ogen terug bren gen: die boeken zijn hun vertrouwd geworden en ze staan ze slechts node af. Behalve dat het lezen van een goed boek en het kijken naar plaat jes smaak-vormend werkt, beleeft het kind door middel van bet boek avonturen en staat het wonder voor het kind open. Op de reis naar de volwassenheid zijn goede boeken stille vrienden, zo besloot mejuf frouw Visser, In een gesprek met de aanwezigen belichtte ze later nog enkele aspecten van de jeugdlectuur. Bij het nieuwe flatgebouw aan de Broersvest, op het kruispunt van de Singel, hingen gistermiddag de vlag gen uit. Want in dit door de fa Kui pers gebouwde pand heeft Alja, da mes-, heren- en kinderconfeotiema- gazijn gister een nieuwe winkel ge opend. De firma Alja werd in 1951 door de heer J. van Bree opgericht voor de fabricatie van kledingstukken, maar daarna werd ook de verkoop ter hand genomen, welke verkoop niet alleen de overhand heeft geno men, maar zelfs zo'n omvang kreeg dat de firma „uit het pand" is ge groeid. Daarom is Alja (de naam is een samentrekking van de namen Ali— Jan) thans overgegaan naar de rui me winkel. In de eenvoudig maar pre trig ingerichte ruimte, met de rus tige verlichting1 door TL-buIzen en de gerichte lampen vindt men een ruime sortering van confectiekleding „voor het hele gezin". In de boven étage kunnen de dames terecht, ter wijl de heren en jongens in de la ger gelegen verdieping alles van hun gading kunnen vinden. Tussen bei de étages in is nog een hoekje inge ruimd voor de kleuters, naast de ruime étalages. De heer en mevrouw Van Bree hebben gistermiddag bij de opening van de nieuwe zaak de talrijke vrienden en relaties ontvangen, die hen kwamen feliciteren „met de vooruitg'ang". Trouwens, een groot aantal bloemstukken, sprak van het medeleven. G.T.B, thuis tegen DVO *32. Er is, naar wij vernemen wat verbetering in het spel van de Schiedamse voorhoede gekomen, zodat de mo gelijkheid wel bestaat dat zy een overwinning behalen. (Advertentie LM.) WIJ willen helemaal niet be weren, dat er In Rotterdam nog dames rondlopen die geen Nyions dragen. Maar evenmin geloven wij, dat de Rotterdamse huismoeders za onverstandig zijn'om met hun Nylonbenen'hun kamers uit te halen. En voor hen houden wij een Prijzenslag In onze grote voorraad van bijzonder fijne, maar uiterst solide links ge weven Bembergzijden da meskousen van 2.45 per paar. Minder kwetsbaar dan Ny lons. maar van een fijnheid die Nylon evenaart, hiel en teen met Perion ver sterkt en met een elastische boord. Zaterdagmorgen om 9 uur" begint In onze kousenafdeling de Prijzenslag van linksge- weven Bembergzijden dames kousen, in alle maten en 3 verschillende A&p*** nieuwe najaars- kleuren, Jj per paar voor Géén postorders WINKELCENTRUM BINNENWEB, Tel. ED ER E MAAN DAG M O RGÉN^ v;-V 'GEOPENp/.Yv^:.^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1