Schiedam maakt breed gebaar tegenover Y laar dingen En zal leeuwendeel in de bouwkosten betalen HOUTMAN Zij kregen wat zij wilden Frank Sinatra als killer in een keiharde film Toestand bij de Spaarbank anno 1820 is rooskleurig Ook Bali in de branding van deze tijd iSFF naar Enschede DE VIJFSLUIZENBRUG Contact bij SFC PIANO'S - ORGELS Nieuwe showroom bij „De Schiedamse Meubelbeurs" In de Gemeenteraad Bouw van stadhuis begint over 3 a 5 jaar Mobilofoons maken politie posthuizen overbodig KERKDIENSTEN Wereldspaardag op 31 October Grootste helft van bevolking heeft een spaarbankboekje JEF LAST BIJ IvAO Ambtsjubileum van H. I. v. P. Kloeseman St Nicoïaas-mars WiHon-coucert Wisdom: „Ik ben er kapot van AGENDA Vacantiezwemmen Zaalhandbal voor Schiedammers Burgerlijke Stand Ponton te water voor nieuwe „Kolossus" Zaterdag 29 October 1955 „Laat Schiedam bij het bouwen van de brug bij de Vijfsluizen een breed gebaar maken ten opzichte van Vlaai-dingen", vroeg wethouder Th. J, L. van den Berg gisteravond tijdens de ver gadering van de Gemeenteraad. Alle fracties bleken bereid de wethouder te volgen in dit brede gebaar en zo zal Schiedam volgend jaar een brug van 25 meter breed bouwen, hoewel de gemeente Vlaardingen een in verhouding gering deel bijdraagt in de kosten. Een brug van die breedte sluit mooi aan op de tunnel, die aangelegd wordt onder de spoorbaan bij Vlaar dingen-Oost en deze breedte is ook juist bevonden, niet alleen door de Gemeente Werken van Schiedam, maar eveneens door Provinciale Waterstaat en door Gemeente Werken van Vlaar dingen. Op do vergadering is do Kwestie van deze Vüfsluizenbrug, die al vier jaar lang sleept, eens geheel uit de doeken gedaan doof wet houder Van den Berg, die door zijn overtuigende betoog de Baad tot een goedkeuring van het prin cipe-besluit heelt weten te krijgen hoewel er van de kant van drie fracties enige protesten hadden op geklonken, vooral wegens de korte termijn van één middag voor de voorbereiding van de behandeling. De bespreking van de plannen voor deze brug zijn niet bepaald vlot verlopen en er zijn ook enige dissonanten geweest, zo verklaarde de wethouder. De kwestie js name lijk dat Vlaardingen van oordeel is dat de brug op Schiedams grond gebied ligt en dat Schiedam maar voor alle kosten moet opdraaien. Schiedam is echter van mening dat deze brug beider grondgebied ver bindt. zodat Vlaardingen zeker Wel kan. bijdragen bij de bouw. Verder onderschreef de wethouder de me ning van dc heer J. Reynart, de „bruggen-deskundige" van de Katho lieke fractie, dat Vlaardingen meer belang heeit bij deze brug clan Schiedam. Hoewel van de zijde van Schie dam alles is gedaan om de onder handelingen in een prettige sfeer te houden, zo verzekerde de wet houder, zijn er wan klanken te horen geweest en in Vlaardingen werd zelfs gesproken van „beledigingen", hetgeen echter door- de wethouder ten stelligste wordt tegengesproken. Door de bemiddeling van Gede puteerde Staten werd vorig 3aar de „sleutel" gevonden voor verdere bespreking, n.l. dat G.S. 50% m de kosten zou bijdragen, Schiedam 30% en Vlaardingen 20%. Aanvan kelijk w ■«- gedacht aan een brug van 36 ter breed, maar toen de spoorbaa.. over deze brug verviel, vfwerd besloten tot .30 meter breedte. De tunnel bij Vlaardingen-Oost werd echter 23 meter breed, zodat het geen zin heeft om een brug van grotere breedte te bouwen. Hiermee zijn zowel Prov. Waterstaat als de diensten G.W. van Schiedam en Vlaardingen accoord gegaan. Nu is het zo dat de provinciale wegen altijd 17 meter breed zijn en subsidie wordt alleen verleend voor 17 meter brede bruggen..G.S. heeft nu een breed gebaar gemaakt door toch te willen subsidiëren voor een brug van 20 meter, meer niet- Dit houdt echter niet in dat de brug, •indien het locale belang dit vergt, niet breder mag worden. Vlaar dingen is echter uit onverklaar bare zuinigheid ineens terugge krabbeld van het oorspronkelijke voornemen en wilde aanvankelijk niet meer betalen dan ƒ50.000. Op voorstel van G.S. is dit dan toch 20% van een brug van 20 meter Al wil het op de voetbalvelden dit jaar met de S.F.C.-elftallen uiet zo vlotten, als men graag zou willen; al is de elftalcommissie zelfs ge noodzaakt geworden het 6e elftal op te heffen, dit alles heeft gelukkig geen invloed op 't verenigingsleven. Dit memoreerde gisteravond de heer- W. Krommenhoek in Tivoli, waar een groot aantal leden met hun dames aanwezig waren voor een contactavond. In minder succesvolle perioden zijn contactavonden meer gewenst, dan anders. Het ledental van S.F.C. mag met 135 werkende en 125 contribuerende leden niet slecht genoemd worden. De goede clubgeest is gisteravond op de soirée-dansante dan. ook wel bewezen. De dansnummers werden afgewis seld met sketches en mondaccordeon- muziek; terwijl een band de dans nummers verzorgde, doch ook dit met eigen krachten. geworden, maar meer betalen 2e niet. Schiedam houdt vast aan de 25 meter omdat dit de redelijke breedte is en met een breed gebaar wil ons gemeentebestuur al zien van verdere besprekingen en het leeuwendeel betalen in de kosten, ml- J2S2,OflO ïn de totale geraamde kosten van ƒ490 000. Snelle bouw Een andere moeilijkheid is dat Ged. Staten verwachten dat de brug in 1936 opgeleverd zal worden en dat de ligging moot stroken met net plan van de nog aan te leggen Benelux-weg, die van Den Haag loopt tussen Vlaardingen en Sch'e- dam met een tunnel onder de Nieuwe Maas naar Antwerpen. B. en W_ hebben er een hard hoofd in of aan deze voorwaarden wel kan worden voldaan omdat verschil lende factoren niet in dc hand liggen, zoals de bouwstop en ook de goedkeuring van het Hoogheemraad schap Delfland, die afhankelijk wordt gesteld van het afkomen van het definitieve Delta-plan. B. en W. willen echter de goede wil tonen, door zo snel mogelijk te beginnen met het bouwen. „Geen dag en geen uur moeten we wach ten", zo meende wethouder Van oen Berg, Daarom is het voorstel nog op het laatste ogenblik by de Gemeenteraad ingediend ter goed keuring, hetgeen aanvankelijk pro testen uitlokte van alle sprekers, die echter later de buitengewone omstandigheden erkenden. Zo heelt dan de Schiedamse Raad de goedkeuring gehecht aan het plan, dat is opgesteld door B. en W. van Schiedam en Ged. Staten. Wanneer nu ook nog Prov. Staten en vooral de gemeenteraad van Vlaardingen er mee accoord gaan, cian zal snel met bouwen begonnen kunnen worden. (Advertentie 1JWJ Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres In „De Schiedamse Meubelbeurs' {fa, P. N. Govaart) aan de Lange Haven was het gisteren een drukte van belang. Steeds maar weer gin gen er nieuwe bezoekers naar bin nen; ditmaal niet om te kopen, maar om de vernieuwing en de uitbreiding van de zaak te bezichtigen en met de heren Go vaart een glaasje te drinken op de goede gang van zaken. Eén der toonzalen was daartoe inge richt tot receptiezaal. Behalve de be langstelling, die uit het bezoek bleek, toonden talrijke bloemstukken, die in de zaak verspreid stonden, dat De Schiedamse Meubelbeurs geen onbe kende is. De bezoekers hebben kunnen zien, dat de firma de zaken stevig aan pakt. Na de uitbreiding van een jaar geleden heeft de zaak opnieuw een uitbreiding ondergaan. Achter het pand is een nieuw gebouw van één verdieping hoog gezet, waarin een modern ingerichte showroom voor meubels is ondergebracht. Het ziet er keurig uit in deze nieuwe toon zaal, waarin reeds een keur van meubels is ten toon gesteld. Met de2e ruimte, die een oppervlakte van 60 ma heeft, is de totale bedrijfsruimte thans 300 m-\ Wat de bezoekers ook onmiddellijk opviel, was dat de entree verruimd was en een modernisering had on dergaan. Het aanzicht bij het binnen komen is hierdoor fleuriger gewor den met de effen hardboard-bekle ding van de wanden, de moderne verlichting, het kleurige tapijt en de gordijnen op de achtergrond. Het gehele werk is uitgevoerd naar een ontwerp van architect S. T. Gos- linga door het aannemingsbedrijf Heyster. De uitbreiding is een direct gevolg geweest van de nog steeds groter wordende toeloop van klan ten, die 2ich gebaat weten bij de scherp gestelde pry zen. VOOR „GUSTO": Voor de leden van de Schiedamse personeelsvereniging „Gusto" lieeft de amateur-toneelvereniging „Magna Fete" Vrijdagavond in de Stadsge hoorzaal te Vlaardingen een cola- tante voorstelling van Louis d'Al ton's blijspel „Zij kregen wat zij wilden" op de planken gebracht. On der de strakke regie van Albert Welling voerde het gezelschap dit byzonder grappige stuk op. Het mocht terecht van het publiek een hartelijk applaus in ontvangst ne men. De familie Murnaghan is wel een zeer bijzondere familie. De heer des huizes citeert te pas en ie onpas Shakespeare, maar heeft een af schuw van werken. De kinderen moeten dus zorgen, dat er geld in het laatje komt. Als dan op een zeker moment de rijkdom voor de deur staat in de vorm van een kans je op een erfenis van een half mü- iioen gulden, verandert er veel in dit eigenaardige gezin. Fapa blijkt toch wel een zeker zakelijk inzicht te bezitten. Hjj weet alles wel zo te regelen, dat, ondanks het feit. dat de erfenis niet doorgaat, de familie aan het slot, als het doek valt. toch met aanzienlijk betere vooruitzich ten uit de strya komt, dan aan het begin verwacht kon worden. Fapa wordt zeer verdienstelijk voorgesteld door Beb van Beelen. Ook moeder Murnaghan, vertolkt door Fiet Boute, was zeer „echt". Zonder aan de overige acteurs en actrices iets te kort te willen doen, moeten we verder nog noemen Jan Juray, die van de moeilijke rol van de gluiperige winkelier Owny Tu- bridy iets zeer bijzonders maakte. De voorstelling, waarvoor de Rot terdamse en Schiedamse leden van „Gusto" met speciale R.E.T.-bussen naar Vlaardingen waren gekomen, was met een enkel woord door voor zitter "Wink ingeleid. MONOPOLE VERTOONT: PRANK Sinötra wil „tke voice" mogelijk nog wat svaren misschien ook heeft hij er zelf nu langzamerhand genoeg van gekregen maar na zijn opmerkelijke acteursprestatie in „From here to ciernitg" heeft hij weer een zuivere speelrol zonder gecroon gekregen in de keiharde thril ler „Suddenly" (Mannen zonder mededogen Sinatra is hier een sinistere, half-1 Frank Sinatra, de killer in „Mcn- psychopatische „killer", die zich in de oorlog de levensbeschouwing .heeft eigen gemaakt, dat je alleen „iets betekent" als je 'n geweer in de handen hebt. Het onbetekenende jongetje uit de sloppen werd een held, onderscheiden met de „golden medal'5 voor het doden van 27 Duit- - sers en hij zet dit handwerk na de sident van de Verenigde Staten neer nen zonder mededogen", de thril Ier, die in Monopole vertoont wordt. taalde moord- en andere misdaad opdrachten. Zijn grootste slag (500.000) dollar) denkt hij te slaan door voor een niet nader genoemde mogendheid de pre- oorlog voort als uitvoerder van be- Op de vergadering van de Schiedamse Gemeenteraad van gisteravond jieeft voorzitter mr J. W. Feek met vreugde -wethouder nir M. J. M. van Kinderen kunnen begroeten, die wegens ziekte maandenlang afwezig >s geweest. De wensen tot een spoedig geheel herstel werden uitgesproken. De goedkeuring van het principe-besluit tot de bouw van de Vljfshiizen- brug vormde voorts de hoofdschotel van de besprekingen, daarnaast kwa men nog enkele andere voorstellen ter sprake. Ncd, Be*v. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds van Leeuwen en 5 uur ds J. g. Jan sen. Nieuwe Kerk: 10 uur dr b. J- Cazemier en 5 uur ds H. W. Hemmes. Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds J. D. Smids en 5 uur vsc a. v. d. Ban, Vre- deskerk: 9 en 10.J5 uur vie a. i'. Ban en 7 uur ds J. D, Smuk. Kethel: 10 uur ds De Bruyn en 7 t m ds Jan sen. Geref. Kerk. Oosierkerk: 10 out ds "W. A, Krijger en 5 uur ds G. Brink man. Plantagekerk: 9.30 uur ds J. Fi- ret en 5 uur ds IJ- Feenstra. Woens dag 2 Nov. 8 uur Dankstond voor het gewas ds E. J, Oomkcs. Kethel: 9.30 uur ds G. Brinkman en 2.30 uur ds W. A Krijger, ZIekendlenst Gemeente Ziekenhuis: 7 uui ds A. Zwiep- Ned. Herv. Geref. Evans. Gebouw Irene: 10 en 4 uur ds J. J. Timmer uit Woerden Chr, Geref. Kerk Kerkgebouw Wa randa/B K.-Iaan: 10 on 5 Uur ds A, Zwiep, Chr.' Geref Gemeente Volksgebouw Tumlaan: 10 en 1 uur ds M. j. Mid delkoop. Oud-Oercf Kerk Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur F. Leytjes. Ned. Prot Bond. Westfeest 92: 10 30 uur ds Schouwmk. Muzikale medewer king van de heren D. Leuies en J. J- Tb. Penning. Evang. Luth. Kerk: 10 uur ds A. Jen- se. Op Maandag 31 Oct. Herdenking Kerkhervorming. 8 uur ds A. Jense- Oud-Kath. Kerk, Dam 28. 10.15 uur Hoogmis, Dinsdag 1 November: 9 uur v.m. H. Mis Allerheiligen. 8 uur h.m. Vesoers. Woensdas 2 November: ft uur H. Mis Allerzielen. Baptisten Gemeenten. Kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur ds J. Se- gaar. Leger des lleils Lange Haven 27: lö uur Heillgingssamenkomst; 7.20 uur Verlossmgssamenkomst. Gernt Ver- boonstraat: 6.30 uur Open iuchtsa mei'- ltomst oJ.v- majoor en mevr. J. H. Di cutis, De heren W. Kok (CHXJ) en KL Bosch (VVD) vonden het beiden prachtig dat de Schiedamse politie en brandweer uitgerust worden met mobilofoons. Maai* nu door het ge bruik van deze rijdende politie-pos- ten de post aan dé Grote Markt op geheven kan worden, vroeg de heer Bosch of post Buitenhaven nu niet meteen opgeruimd kon worden, vooral daar dit gebouw opgeknapt moet worden. Deze post ligt dicht bii het hoofdbureau en het werk kan ook van daaruit verricht worden. B. en W. willen liever eerst nog een jaartje kijken wat men met deze mobilofoons kan doen, voordat men meerdere posten gaat opheffen. Bo vendien is het publiek bijzonder in gesteld op deze post Buitenhaven weg. Maar deze post staat wel op de nominatie om opgeruimd te worden. Stadhuisbouw Pe heer Kok vond een bedrag van 150.000 rijkelijk groot om te beste den aan het opknappen van de oude huizen (en de bouw van een nieuw) aan de Nieuwstraat waarin de ge meente-diensten zijn ondergebracht. Dit wees wel op de grote noodzaak voor de bouw van een nieuw Stad huis. Het loopt zo op, wanneer nog voor het laatst allerlei oude gebou wen opgeknapt moeten worden. Niets aan te doen, vona burge meester Peek, Het Stadhuis is er voorlopig nog niet. Er moeten huizen onteigend worden en gewacht op de toewijzing van bouw-volume. Het duurt nog minstens drie jaar en maximaal 5 jaar, voor er begonnen kan worden met de Stadhuisbouw. In die tussentijd moet men bij de gemeentediensten toch ook werken en de verbetering van de nieuwe gebouwen kan echt niet langer uit gesteld worden. Dank voor gift Een Schiedammer die onbekend wenst te blijven heeft de gemeente een bedrag van ƒ100.000 geschonken voor de uitbreiding van het St. Ja cobs Gasthuis. De heer J. Poot sprak als oudste raadslid en namens alle fracties de grote erkentelijkheid uit voor deze belangrijke bijdrage in de verbetering van het rusthuis. 't Duurdere water De communist J. Collé was het enige raadslid dat zijn stem verhief tegen de verhoging van de water leiding tarieven. De verlaging van de gas- en electriciteitsprijzen. daar had hij geen bezwaar tegen, wel te gen de verhoging van de waterprys. Hoewel wethouder H. Sabel uiteen zette dat de Schiedamse tarieven, dank zij de goedkope levering van water door Rotterdam, nog aan de lage kant 2ijn in vergelijking met andere gemeenten, besloot de heer Collé toch tegen te stemmen. Hij was de enige. Alle andere voorstellen, die wij reeds min of meer uitvoerig hebben vermeld, werden eveneens aange nomen. Ter gelegenheid van de jaarlijkse Wercldspaardag zal dc Spaarbank anno 1820 in Schiedam een kalender aan alle bezoekers van de Bank uit reiken. Daartoe is in Schiedam alle reden, want de toestanden zjjn bij zonder rooskleurig. Op een totale bevolking van 76.000 noteert de Spaarbank anno 1820 thans 41.000 inleggers (houders van spaarbank boekjes), terwijl verwacht wordt, dat het ingelegde kapitaal aan het eind van het jaar 1,400.000 gulden zal be dragen. Het Spaarbankgebouw heeft inwendig een verbouwing ondergaan en de inventaris is vernieuwd, o.a. met een hypermoderne handboek houdmachine, die wat de kapitaal- en renteberekening betreft v«or niets staat. Aan het Lorentzplein is een bijkantoor in aanbouw en ook Niemv- land zal in dc toekomst een bij kantoor krijgen. De spaarbank is een sociale in stelling bij uitstek, want winstbejag wordt niet nagestreefd. Ze staat mid den in het alledaagse leven, want in vele gezinnen in Schiedam speelt het spaarbankboekje een grote rol. Met het uitgeven van de Spaar bank-kalender, een fraai verzorgde bloemen-kalender. wil de Bank ook in Schiedam trachten het sparen nog te bevorderen. Dat ook anders de nodige aandacht hieraan besteed wordt, blijkt wel uit het feit, dat er dagelijks drie bodes bij de weg zijn om bij ongeveer 2800 gezinnen het spaargeld op te halen. Bovendien bestaat in practisch alle scholen het zegel-sparen. ïn verschillende delen van de stad staan vijf jeugdspaar- banken verspreid. Vanaf 1 Januari tot heden hebben de kinderen onge veer ƒ45.000 gespaard. Als men het kantoor van de Bank binnentreedt, vergeet men dat dit oud grachtenhuis is. Met de verbou wing is het een modern, strak ge houden interieur geworden, dat zake. lijk aandoet. De vloer- en wand-be- te schieten. Met een paar helpers verschanst hij zich in een villa, die uitzicht geeft op het station, waarde president met een speciale trein zal aankomen. De omgeving is zwaar be waakt door veiligheidspolitie, maar bijna weet de moordenaar zijn doel toch te bereiken. Bij zjjn zorgvuldig geplande voorbereidingen tot de aanslag moet de gangster bovendien nog de bewoners van de villa in be dwang houden. Het zijn enkele uren van terreur en spanning, die bijna ondraaglijk wordt. De mensen in de villa er is een gewonde sheriff bij en een jongetje, dat door de gangster onmiddellijk gedood zal worden als de anderen iets tegen hem onderne men proberen de maniak door ge sprekken uit het evenwicht te bren gen. Tenslotte wordt de aanslag door een heel originele stunt verijdeld. „Suddenly" is het voorbeeld van de super-thriller, met zeer veel raf finement verfilmd, maar bovendien, binnen het kader van het fantasti- kleding is uitstekend verzorgd en er ,che Bcnre z,Mf h j gi h g zijn nieuwe plafonds aangebracht ,,omvd. korot d%n no/Bde met geluiddempend materiaal en weij™aar nïet helemaal oeifamr- degelijke verlichting van TL-buizen. de pp-in» tot osvcholosisclie ver- houten meubilair in het kantoor is v7* -Koüert sassier en Lewis geheel door stalen bureaux en kasten 1 vervangen, wat het zakelijke karak ter nog verhoogt. Bovendien is de mechanisatie van de Bank verder Wanneer de Schiedamse afdeling van het Instituut voor Arbeidersont wikkeling beslag legt op de grote zaal van het V oiks gebouw* is er iets bijzonders aan de hand. Dit was Donderdagavond het geval, toen «c schrijver Jef Last kwam vertellen over zijn ervaringen als leraar aan dc HBS te Singaradja op Bah. Als adviseur voor kunst en cultuur Js de heer Last door de Indonesische regering naar Bali gezonden. Hij heeft ujeer dan drie jaar op het mooiste eiland van de wereld gewoond. invloeden, vooral vlak na de derti- De spreker vertelde dat de schoon heid van Bali nog steeds adembene mend is, doch dat het streven naar vooruitgang van de bewoners zelf. afbreuk doet aan de tradities. Bali is het enige eiland in. Indonesië waar de Hindoegodsdienst zich heeft ge handhaafd. De oude kunst is daar door op Bali blijven bloeien. Tot in de twintigste eeuw zijn de wereldstormen, voorbij dit fraaie rijk geraasd. Ten koste van veel bloed slaagden de Hollanders er in 1871 in zich op het noordelijkste punt te vestigen. Het drama van de massale zelfmoorden is bekend. In 1907 werd Bali pas in zijn geheel veroverd. Tot voor kort vierde het feodalisme nog hoogtij maar het kastenstelsel, zoals bij de Hindoes in India, komt bijna niet voor. De adel regeert en de dessa's kennen gewoonlijk een soort oercommunïs- me. gemeenschappelijk grondbezit en bewerking. De inwoners zijn van hoog tot laag een cultuurvolk. Zij vluchten in dc droom, doen wel aan beeldhouw werk on pottenbakken en feesten worden er in massa gehouden. De vrouw is minderwaardig en doet het zware werk. De man danst, dobbelt of bemoeit zich met zijn lievelingen, de hanen, voor de hanengevechten. De Nederlandse regering heeft ger jaren toen een stroom van „Bah- kluivers" zich kwam. vermeien in de ongereptheid van dit gebied. De moderne jeugd wenst deze bescher ming echter niet, Bali is geen mu seum, geen graf, is het motto. Er is een ondermijnende actie om op gelijke voet te komen met de rest van de wereld. Door deze leergierig heid lijdt de innerlijke rijkdom van het land. Schertsend merkt men wel eens op dat de kunst hier bedreigd wordt door het closet. De westerse beschaving heeft dan ook al veel verdrongen. Toch bevorderen de vele toeristen de oude Hindoekunst. De beeldhouwkunst viert door de export hoogtij. In het Noorden, waar 2ich de Nederlanders geves tigd hebben is de kunst verdwenen. In het Zuiden is alles ongeveer in de oorspronkelijke staat, in het midden en de rest van het gebied zijn ber gen en wouden waar nog wilde die ren voorkomen. De heer Last had een aantal kleu rendia's, die een indruk gaven van dit overweldigend schono eiland met zijn talrijke tempels. De spreker had veel bewondering voor de ten toonstelling in het stedelijk museum, omdat volgens hem het oude Bali bier herleefde. Op 10 November wydt het Instituut zich aan de wo- - -=.- ninginnchling en op 29 November Bah altijd beschermd tegen vreemde spreekt de auteur Maurits Dekker. door gevoerd. De vorige maand is er ten boekhoudmachine aangeschaft, dat wel het nieuwste op dit gebied is. Met deze wondermachine zijn vergissingen zo goed als uitgesloten, zodat de accuratesse in de kapitaal- en renteberekeningen nog aanzienlijk is toegenomen. Aan het Lorentzplein, waar men bezig is flats te bouwen, is een nieuw bijkantoor van de Spaarbank in aanbouw, waarmee Oostelijk Schiedam In'de toekomst stellig ge diend xal zijn. Tenslotte is er nog een nieuw bijkantoor gepland in Nieuwland, zodat met dc reeds be staande in de toekomst verschillende bijkantoren In Schiedam verspreid liggen. Met ingang van I Januari zal de Spaarbank dagelijks geopend zijn van 9 tot 4 uur (een uur langer dan thans) en Zaterdags van 9 tot 12.30 uur. Op 25 October j.l. herdacht de hoofdinspecteur bij de Schiedamse politie, de heer W. H. Kloeseman, het feit, dat hij 25 jaar geleden in politiec.cnst trad. Aan het jubileum is geen ruchtbaarheid gegeven: her is in. de huiselijke kring gevierd. Van zijn 25 dienstjaren heelt de hoofdinspecteur er 24 in dienst van het Schiedamse politiecorps door gebracht. Hij is slechts één jaar bij de politie in Deventer geweest. Het was op l Juli 1946 dat de heer Kloe seman hoofdinspecteur in de rang van ambtenaar 3e klas werd. De Schiedamse "Wan delsportvereni ging „De Trekvogels" organiseert voor de achtste m de traditie geworden St. N:.~ «-marsen op Zaterdag 19 en Zon- 20 November, Vorig jaar namen ruim 1600 wande laars deel aan de marsen, gehoopt wordt dat dit jaar het aantal nog zal stijgen tot 2.000. Ook vele liefheb bers van buiten Schiedam hebben ingeschreven. Drie muziek-afdelingen bij Wilton- Fijenoord, het Dameskoor, bet Man nenkoor en het Harmonie-orkest geven onder leiding van de dirigen ten J. Lucas en Joh. F. Palla van avond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen een opera- en operette- concert, met werken o.a. van Bach, Mozart, Von Weber, Verdi, Wagner en Léhar. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raadple gen: J. A. II. van den Berg, L. Nieuwstraat 175, tel. 68881; Ch. A. Poll, Tuiniaan 92, tel. 67856 en H. J. Ormel, Singel 76, tel. 68250, Geopend zijn de apotheken C. J. Jansen, Swammci'damsingel 41 en Nieuwland, Dr Wibautplem 19, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. In Passage: Aan het bekende gooi- en smijt- thema uit de goede oude tijd van Chaphns stomme films hebben, de Britse scenario-schryvers 'n modern tintje gegeven. De slap-stick-come- dian is vervangen door de luidruch tige opvolger van George Formby, Norman Wisdom, Het is niet alleen kolder, wat Norman met zijn alles beheersende lach laat zien. Het is een zeer grote verdienste, dat hij eigenlijk ongemerkt zijn grote acteertalenten demonstreert. Zo heeft „Ik ben er kapot van" toch nog een diepere inhoud. Want Norman weet het publiek ernstig onder ogen te brengen, dat „belofte schuld maakt". Hij confronteert zyn kijkers steeds met dit bekende gezegde, omdat hij als manusje van alles in een kinder tehuis een van de kleuters in een onbezonnen ogenblik een dure speel goedauto heeft beloofd. Deze belofte gaat zyn budget torenhoog teboven. Doch op alle mogelijke, eerlijke ma nieren tracht hij aan het geld te komen om het begeerde speelgoed voor zijn kleine vriendje te kunnen kopen. Dat cca cn ander met veel vrolijke haken en ogen gepaard gaat, is dan de leut. waarom men naar hartelust kan lachen. Behalve Nor man Wisdom excelleren in deze film Joan Rice en Thora Hird. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdam- singel en Apotheek Nieuwland, dr Wibautplein 19. Bellen bij ongeval; G.G, en GD. Tuiniaan 80, telefoon 69290. Gem. Openhare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Ö uur Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Bali". Geopend dagelijks tot 30 October van 2 tot 5 uur, ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook Everse. Geopend dagelijks 9—6 U-; Zondags II5 uur; 's Maan dags gesloten. Passage, 2, 4.15. 7 en 9.15 uur: „Ik ben er kapot van.H Monopole, 3,5,7 en 9 uur: „Man nen zonder mededogen". Volksgebouw 8 uur: P. V. Fon- tijne. Lezing met film; Arcade 8 uur: Amus. ver. ,Ons Genoe gen" met cabaret-revue; Musis Sacrum 8 uur: D.B.O. Toneel avond; Chr. Sociale Belangen 8 uur, 2 en 7.45 uur: Kefico filmvoorstelling; Tlvoll 8 uur: Ontspanningsver. PTt Cabaret avond; Irene 8 uur: CJ.M.V. Filmavond; Irene 7 uur: Voet balvereniging Vegla. Contact avond; De Vriendschap Kethel 7.30 uur: Feestavond Alg. Bond v. Ouden v. Dagen; Cantlne Korte Vaart Merwedehavon 2.30 uur en 7.30 uur: Jubileum- concours Tamboer- en Pijper- corps D.O.K. De SVV-ers kunnen na de over winning op Sittardia weer enigszins ruimer adem halen, enerzijds hebben zij door deze overwinning zich ge handhaafd in de goede helft van de ranglijst, anderzijds dat er weer een aantal doelpunten zijn gescoord waarmede de SW-voorwaartsen hebben aangetoond dit zeker nog te kunnen. Zondag tegen Enschede zal deze morele steun zeker wel nodig zijn, want deze uitwedstrijd wordt weer een lastig te omzeilen klip voor dc rood-groenen. De Enschede'ers beschikken over een goed elftal waarin deze com petitie diverse aanwinsten zijn op genomen met reputatie, o.a. is Abe Lenstra nog altyd een voetballer, waarmede de tegenstander terdege rekening moet houden, terwijl naast hem nog enkele gevaarlijke schut ters lopen die het de SVV-defensie eveneens lastig genoeg zullen maken. Al met al een wedstrijd waarbij da rood-groenen alle hens aan dek moe ten roepen en van het begin tot het einde de zaken energiek aanpakken, willen zij Zondag met enig succes uit Enschede kunnen terugkeren. De SW-r(-serves Het tweede elftal van SVV komt Zondag om 32 uur in het veld tegen het reserve-eiftal van de combinatie ScheveningenHolland Sport. Beide ploegen behoren tot de kopgroep van de reserveklasse betaald voet bal, zodat een spannende kamp te verwachten is. SVV 3 gaat op be zoek bij RFC 2, de koploper van de reserve 2e klasse A, terwijl SVV 4 om 10 uur thuis speelt eveneens te- gen RFC 3. In de nerfst-vacantie kan de Schiedamse schooljeugd weer in het Sportfond senbad zwemmen tegen een gereduceerd tarief en wel op Maandag. Dinsdag en Woensdag a.s. van 9 tot 11 uur. Toch nog zaalhandbal voor Schie dammers in de Ahoy-hal, was de verheugende mededeling van de heer R. v. d. Heyden, voorzitter van de afd. Rotterdam van het Ned. Handbal Verbond. Het was wat moeilijk om nog vrije dagen te vin den, maar het is toch gelukt. Voor lopig zijn gereserveerd 20 November 22 of 29 Januari, 12 en 19 Februari. Op deze vier dagen zal dus de com petitie afgewikkeld moeten worden. Het is Dm financiële redenon niet mogelijk geweest om de zaal op Za terdagmiddag te krijgen. De energie hal komt pas volgend jaar in ge bruik. De clubs hebben intussen kunnen inschrijven. Het is vorig jaar mo gelijk gebleken dat 50 pet. van de door de jeugd gemaakte reiskosten terugbetaald wordt. Vangstberichten uit zee van Vrij dag: VL 78 met 3 kantjes; VL 79 met 20 kantjes; VL 85 met 60 kantjes; VL 203 met 30 kantjes; VL 205 met 17 kantjes; VL 206 met 45 kantjes; VL 207 met 5 kantjes; VL 216 met 25 kantjes; VL 29 met 60 kantjes; VL 86 met 4 kantjes, in 20 netten; VL 97 met 3 kantjes; VI 114 met 34 kantjes, thuisvarend; VL 115 met 6 last. thuisvarend; VL 190 met 50 kantjes; VL 196 met 34 kantjes; VL 132 met 25 kantjes; VL 112 met 50 kantjes; VL 197 met 20 kantjes, thuisvarend; VL 199 met 17 kantjes, thuisvarend; VL 53 met 45 kantjes; VL 61 met 50 kantjes; VL 71 met 60 kantjes; VL S3 met 125 kantjes, thuisvarend; VL 166 met 95 kantjes, thuisvarend; VL 50 met 30 kantjes; VL 14 met 50 kantjes, nog 20 netten; VL 56 met 25 kantjes, thuisvarend; VL 84 met 70 kantjes; VI 89 met 50 kantjes, thuisvarend. Marktprijzen: Volle haring 35. tot 3630; steurharing 30.10; ijle haring 24.6 Afscheid bij de Technische Bedrijven Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd gaat de heer E. E. L. v. d. Leest, adjunct- bureauchef bij de Technische Be drijven, de dienst verlaten. Maan dagmorgen om 11 uur zal er afscheid van hem worden genomen in de cantine van de Technische Bedrij- Geboren: Bertus C., z. van B, KuiJ- pers en S. Jongste; Franciseus z. van A. Rip en J. M. TrOmer; Alphoft- sus A.. z. van J. A. Schrauwers en A, M. Snoeren; Jacqueline H. M., d, van J. Verhoeff ett H. J. P, M. van Schie; Martinus J„ z. van C. de Roo en W. Slahlhófer; Ronaldus J. G.. z. van G. Goossens en W. P. C. Wet ter; Edith A. G., d. van E. P. Poel- mann en M. Verbaan; Gabriel M. A. M. z. van C. A. M. WiUems en E, M. T. B. van lp eren; Theadora C-, d. van J. B- van Heijningen en M. A. Schaap; Michelle, d, van F. R, Henar en B. Immerzeel; Jan A., z. van B. J. Haan en D. Roede; Yvonne P, M., d. van L. van Pelt en B. M, v. d. Waard. Overleden; M. E. Kersten 80 j. wed. van Verboom, B. C. J. Gisteren is bij de N.V. Scheepswerf .De Hoop" te. Nederhardinxveid het ponton van de drijvende bok „Kolos sus" met goed gevolg te water ge laten. De doopplechtigheid werd ver richt door mevr. A. van den Berg- Rackwiiz. De bouw van deze bok werd door W. A. van den Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam opgedragen aan J. en K. Smit's Scheepswerven N.V. te Kinderdijk, terwijl tegelijkertijd het vervaardigen van het ponton werd opgedragen aan de N.V. Scheepswerf „De Hoop" te Nederhardinxveid en de berekeningen en constructie van de opstand met toebehoren aan de N.V. F. Kioos en Zonen's werkplaat sen tc Kinderdijk. Deze bok, die de naam draagt van de in de Rotterdamse wateren zeer bekende bok „Kolossus", welke tij- dens oorlogshandelingen verloren ging. is volgens de hoofdafmetingen lang 36 m, grootste breedte 15,5 m en holte in de zijde 3 m. Het hefver mogen in de hoofd take 13 wordt 200 ton bij 8 m spreid- en 34 m hys- hoogte. De lieren en verdere werktuigen zul len door stoom worden gedreven. Deze bok is bestemd voor de be- 24.80 tot i handeling van zware lasten op dc tot 25.20. I zeeschepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1