liiiililpil C D R.K. Hockeyclub „Spirit" betrekt 't eigen „home" Humanisme en Arbeiders EEK BRIL Koeriersters ER IS ZELF AAN GEWERKT Prettig gelegen velden met een aardig clubhuis erbij Apachegeen cliché-product Rectificatie *JÊ*JMÈSsZMm3SMsmk Klaverjas-concours van „De Spil" ..MES" behoudt voorsprong Een aansluiting op sociale verhoudingen van belang Monteur op heterdaad betrapt bij diefstal Burgerlijke Stand Ondernemingsraad bij de DES Cefa: Jody en het liertejong VROLIJKE VERKLEEDPARTIJ VAN JONGE LEZERTJES Sprookjesfiguren kwamen door kinderfantasie tot leven Van tak gevallen Wie heeft iets verloren „Vrachtvaart" krijgt nieuw schip HSM bestelt twee nieuwe schepen Hoogste flat van Rotterdam in aanbouw Dienst voor de koopvaardij Uitspraken van de rechtbank S. A. Vlès n.v. 100 jaar VERKOOPSTER 2 Dinsdag 1 November 1955 In het complex nieuwe sportvelden aan de Oudedyk heelt nu ook de R.K. Hockeyclub „Spirit" de eigen velden gekregen. Prachtvelden z|jn met een uitstekende grasmat. Niet ver van de spoorlijn naar Delft liggen ze daar, gezellig twee velden naast elkaar. Door een rand van struiken en Jong geboomte omgeven, heeft dit Spirit-terrein iets knus, iets dat de sfeer geeft van „onder ons'" te zyn. Het geboomte is nog jong, zodat de wind er vry doorheen speelt, maar wanneer deze bomen wat groter zyn zal men er lekker beschut kunnen spelen. Zondag a.s. is het de grote dag -1 immers is, in tegenstelling met voet- d an zullen de velden officieel inge- bal, een strikt amateurspel. Geen bruik genomen worden. Tevens zal dan het aardige clublokaal, dat zich wat uiterlijk betreft zo goed aan past aan de nieuwe velden, ingewijd kunnen worden. Een inwijding, die tevens een bekroning zal zijn op het werk dat door vele Spirit-leden ver zet is. Want het clubhuis is, meer dan velden, een stuk van eigen werk geworden. De velden zijn het eigendom van de gemeente, die ze ook aangelegd heeft en ze in huur uitgeeft. Maar aan de bouw van het clubhuis heb ben de leden voor een deel zelf gewerkt, al heeft de gemeente door het verstrekken van een Jening het bouwen mogelijk gemaakt. Het zit zo. Het ontwerp van dit gebouwtje is van de architect A. Terbraak, zelf een spelend lid van Spirit en de bouwer is de heer M. Kloppers, van de gelijknamige aan nemersfirma, die een oud-lid van de club is. Dit om te beginnen. Ver der hebben een aantal leden hun vrije avonden opgeofferd om de bouw-materiaien aan te voeren. De toegang naar het terrein leidt nl. over een licht bruggetje, waar geen zware vrachtauto's overheen mogen. De jongere leden nu hebben danig meegewerkt om de bouwmaterialen te verslepen van de losplaats naar de plaats van bestemming. Dit ge schiedde met kruiwagens, een karre tje of zelfs 20 maar los in de hand. Een werkje waar de geoefende hockey'ers nog menig zweetdruppel tje bij gelaten hebben. Maar het resultaat mag er dan ook zyn. Het is een aardig ontwor pen en gezellig clublokaal geworden. 14,5 meter lang. 8.5 meter breed en ongeveer 3 meter hoog. De helft van de ruimte wordt gebruikt als twee kleedlokalen, met toilet, douche- hok, enz., terwijl de andere helft de cantine xs. Van hier uit kan men on der het genot van een warm drankje (er is een buta-gas installatie) door de grote spiegelruiten kijken naar de verrichtingen op de velden, In de toekomst zal de accommo datie nog verder verbeterd worden en het bestuur heeft 20 nog enkele plannen „in portefeuille". Deze moeten echter nog wat wach ten tot de kas het toelaat. Hockey betaalde spelers en ook geen beta lende toeschouwers. De leden zullen dus zelf de kosten van alle plannen moeten betalen en dan wordt het wat zwaar. Het bestuur is overigens al dik te vreden met het „eigen home". Voor bij is de tijd dat men moest iobben over de velden. Want Spirit heeft wat terrein-moeilijkheden gehad, bijvoorbeeld in de tijd toen één veld in de Boshoek nog gedeeld moest worden met Asvion. Later werd het beter, maar nu is men geheel uit de brand. Een uitbreiding van het leden-tal (nu ongeveer 160) is te verwachten. Dit aantal moest vroe ger beperkt' worden in verband met de terrein-beperking, maar nu kan men weer vooruit wat het leden tal betreft. En belangstelling, vooral op de middelbare scholen, ie er zeker. Zo gaat Spirit een goede toekomst tegemoet op eigen veld. Zondag a.s. bij de opening zal er zeker van ge tuigd worden. In Monopole: „Apache" is meer dan de ge bruikelijke Indianen-film. Alles wat de meeste verfilmingen van dit genre tot cliché-pi'oducten maakt, is hier gelukkig afwezig. Geen troe pen gillende Indianen, geen einde loze achtervolgingen, geen steeds maar weer ketsende kogels. Wie nog in staat is een film over de strijd tussen blank en rood zonder bijgedachten aan deze overbeken de beelden te zien, zal gepakt wor den door het verhaal van de Apa che Massai (Burt Lancaster) die eenzaam een verbitterde strijd voert tegen alles en iedereen. Hij wordt als gevangene wegge voerd naar Florida. Onderweg springt hij uit de trein en te voet trekt hy terug naar zijn geboorte- grond om daar te vechten tegen het gezag, dat zijn stam onderdrukt. Als een ontembare rebel die een verloren strijd voor zichzelf tot het eind wil uitvechten, doet hy van uit de bergen zijn uitvallen. Zonder valse romantiek is de rol die het Indiaanse meisje Naiinle western speelt. Door haar ziet Mas sai tenslotte van zijn nutteloze strijd af. De film eindigt dan ook niet in de gebruikelijke moordpartij. Fa. Hallensleben en Zn, bestaat 75 jaar De firma A. F. Hallensleben en Zn. bestaat dezer dagen 75 jaar. Met de viering van dit heuglijke feit valt samen de omzetting van vennootschap onder firma in de naamloze vennootschap Houtindu strie en Houthandel A. F. Hallens leben. Ter gelegenheid van deze twee belangrijke gebeurtenissen zal er op 3 November tussen 15 en 17 uur een receptie worden gehouden in café-restaurant Engels. In het Zaterdag geplaatste artikel over de toestand by de Spaarbank anno 1820 is een hinderlijke fout geslopen, n.l. waar gezegd, wordt dat „het ingelegde kapitaal aan het emd van het jaar 1,400.000 gulden zal belopen" Het moet ten rechte zijn dat het ingelegde kapitaal met 1.400.000 zal zijn opgelopen tot 17.000 000. Wij hopen de fout hier bij rechtgezet te hebben Op Vrijdagavond is in café De Spil een klaverjasconcours georga niseerd door de Klaverjas-vereni ging „De SpU", waarbij de beker van Schiedam de inzet vormde. Verscheidene verenigingen namen er aan deel en er werd zeer geani meerd gespeeld. Reeds is met de deelnemende verenigingen een spraak gemaakt voor een concours in het volgende seizoen. De beker is gewonnen door de Ouden van Dagen met 13610 pun ten. Tweede werd Vogels Vrienden met 13063 punten en derde de Breemvwerkfabriek met 13046 pun ten. De voorzitter van „De Spil'", de heer Hoogstad, sprak een openings woord uit» Muziekavond voor ouders van Dr. de Visser school De Dr De Visserschool zal op 7 November, aanvang 8 uur, in Irene een ouderavond houden. De heer Herman van Bom, vioolleraar aan het „Toonkunst-Lyceum" in Schie dam, zal op deze avond spreken over de mogelijkheden en moeilijk heden van muziek-onderricht voor kinderen. Zijn betonq wordt onder steund door het opt-..-en van leer lingen uit de blokfluit-, viool- en plano-klassen. Bovendien kan men op deze avond genieten van declamatie, ballet en pianospel van de Rotterdamse pia niste Carry de Bruin. In de pauze bestaat gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen. Uitvoering Kinderkoor Ger. Ondersver. Schiedam Op Vrijdag 4 November, 8 uur, organiseert ae Gereformeerde Ou- ders-vereniging „Schiedam" een uitvoering van het Kinderkoor on der leiding van de heer Andrê Ver woerd in de Oosterkerk aan de Rotterdamsedyk. Medewerking zal worden verleend door The Old Ti me Religion Singers. Aan het or gel: André Verwoerd. Pianobege leiding van mej. Wil Blanken en orgelbegeleiding van Anton van Tilborg, In de biljarttweekamp Mes, Vïaar- dingen - Pleinzicht, Sc" dam heeft Mes Maandagavond haar kleine voorsprong behouden, in Schiedam wonnen beide teams van de vier ge speelde partijen cr ieder twee: van Pleinzicht wonnen *ie heren Kerk- laan en Slootweg, van Mes haar spe lers Serierse en Pulle. Door deze en voorgaande resultaten »s de stand in de tweekamp thans 75 ten gunste van de Vlaardingers. Haringvangstberichten Vangstbe richt en uit zee: VI 70 f last (nog 16 netten), VI 78 90 kant jes. VI 79 20, VI 85 40. VI 203 65. VI 206 80, VI 207 320, VI 2ü 6. Vi 86 80. VI 97 10 last, VI 190 8 lasi. VI 153 50 kantjes, VI 200 70, VI 50 20, V! 84 34, VI 112 26. Marktnöteringen: Volle haring f 25.90—f 37.—; slem haring f 23 20 f 29.60. iilc haring f 24.70—f 25.20- In de geheel gevulde cantinc van de Gemeentelijke Technische Bedrijven heeft gistermorgen de heer E. E. L. van de Leest afscheid genomen van de chefs, de collega's en het verdere personeel van de G.T.B, In Januari 1920, nu bijna 36" jaar geleden trad de heer Van de Leest als klerk in dienst bij de G.T.B. en heeft zich door vlijt en plichtsbetrachting opgewerkt tot zijn huidige leidinggevende positie van adj. bureau-chef. Wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Van de Leest zijn functie moeten neerleggen en daarom dit afscheid in de cantine. Namens het gemeentebestuur sprak de directeur ir D. J. Adriaanse hem woorden oan waardering toe en liet deze woorden vergezeld gaan door de gebrui kelijke enveloppe-met'inhoud (zie foto). Hij is een goed collegazo zei den ongeveer de heren K. Voorbach, sprekend namens de „jubileum-com missie", de heer J. Kloas namens het personeel en W. Pelt, de waarnemend administrateur en kassier. Van hen ontving de scheidende een aantal boek- terwijl mevrouw v. dLeest ook in de hulde betrokken werd en it bouquet bloemen ontving. Voor leden en belangstellenden van het Humanistisch Verbond te Schie dam heeft dr B. w. Schaper uit Amsterdam, Zondagochtend in Musis Sacrum gesproken over de taak en de mogelijkheden van het moderne hu manisme t.o.v. de arbeiders. In zijn inleiding schetste dr Schaper de sinds het begin van de industriële revolutie in de vorige eeuw zo ingrijpend ge wijzigde positie der arbeiders en besprak vervolgens de gevaren en moge lijkheden van de massa-productie. der sterk levende gevoel van mense lijke verbondenheid. De mogelijkheden en de taak van het humanisme onder de arbeiders zijn, aldus dr Schaper, vooral ge legen in een humanisering van de onderlinge menselijke verhoudingen en het slagen van het moderne hu manisme onder de arbeiders zal dan ook afhankelijk zijn van de mate waarin het een werkelijk sociaal hu manisme zal zijn. Met het ontstaan van de massa productie, m de eerste helft van deze eeuw, is, aldus dr Schaper, een twee de revolutie ingeluid, die door twee tendenzen gekenmerkt wordt. Ener zijds ls er de tendenz om de mense lijke arbeid zo veel mogelijk aan te passen aan de mechanisering van hel productie-proces, als gevolg waarvan de mens meer en meer beschouwd dreigt te worden als een, overigens slordig ontworpen, verlengstuk van de machine. Anderzijds is er de ten denz, van recentere datum, om de mens geheel en al uit te schakelen door een volledige automatisering van het productie-proces. Leidt de eerste tendenz tot een degradatie van de arbeider tot een soort robot de tweede belooft hem in zijn mense lijke waardigheid te herstellen. Im mers, bij een volledige automatise ring zal de arbeider met langer een zeer beperkt onderdeel van het pro ductie-proces te verzorgen krijgen, doch hij zal integendeel het gehele proces overzien en met behulp van zijn machine geheel dienen te be heersen. Een grotere scholing zal daartoe vereist zijn. Zo gezien, zal de tweede tendenz kunnen bijdragen tot het elimineren van de gevaren, eigen aan de eer ste, en o.a, schuilend in de ontper- soonlijking van de relaties tussen leiding en individuele arbeider en in de verwisselbaarheid en eentonig heid van de diverse functies. Deze en andere gevaren leiden tot een geestelijke drainage, die zich o.a. manifesteert in de wijze van vrije tijdsbesteding van de arbeider, die nog veel te veel tekort schiet door een te grote passiviteit Het is duidelijk, aldus dr SchapeT, dat de politieke en sociale oplossin gen. in het verleden van jarenlange strijd vdrworven, niet toereikend zijn. De industriële verhoudingen dienen gehumaniseerd te worden en dat zal alleen mogelijk zyn door de culturele positie van de arbeider te wijzigen. Zijn emancipatie is gro tendeels blijven steken. Hoewel het gevaar van verburger lijking niet gering is, achtte dr Schaper de kansen voor het slagen van een dergelijke emancipatie groot. Men kan hierbij aanknopen aan de oude uitgangspunten: de hu maniserende tendenzen in de poli tieke en sociale verbeteringen, en ook spelleren aan het bij de arbei- DEN HAAG. De politie heeft de 26-jarige radiomonteur I. G. uit Rotterdam aangehouden. Hij was werkzaam bij een fabriek van ra dio's en werd op heterdaad betrapt, toen hy de fabriek verliet met een radiotoestel zonder ombouw bij zich. dat een waarde had van f 120. By huiszoeking werd voor f 400 aan radio-onderdelen bij hem ge vonden, eveneens van zijn werkge ver afkomstig G zal aan de Schie damse politie worden overgedragen i mdat hii ook radio-onderdelen had die uit Schiedam afkomstig zijn. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdatn- singel 41 en Apotheek Nieuw- land, dr Wibautplein 19. Bellen bfj ongeval: G.G. en GT5. Tumlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4 30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 8.30 uur Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) vap 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. Cultureel Contact Centrum. Ten toonstelling werken van Dook E verse. Geopend dagelijks 96 u.; Zondags 115 uur; 's Maan dags gesloten BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Ik ben er kapot van". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Apa che". VOORSTELLINGEN Blauwe Huis, 8 uur: Vara-tele- visieclub. Nieuwe Kerk, 8 uur: Wijk I N. H. G„ lezing: De ziel van net schoolkind. GEBOREN: Kare C., z. v, K. G. Flat en en J, C. M. Hendriks; Jo hannes D., z. v, T. J. Osterholt ert W. M van Oers; Anna Th., d. v. J. C. M. Ren ge J ink en A. Schuur; Willem, z. v, W. de Groot en L. van Doorn; Pieternella M., d. v. Th. W, Stolk en M. Knoester; Anna D, M.. 'd, v. J. H. van Rede en C. J. van Heemskerck van Beest; Hen drik, z. v. A. J. Fontijne en J. Winkelman, OVERLEDEN: J. J. Beijer, 82 j.: Th. J WUlemsen, 66 jaar. vrouw van D. J. J. Windhorst; W. M. Koole 53 jaar, wed. van J. H. Loog; H. C. F. Kortekaas. 79 jaar. GEHUWD; J. J. Bosman, 23 jaar en M. C. G. Schonk, 21 jaar, Schoorsteen-br an d e Gistermiddag om 2 uur kwam de brandweer onder leiding van brand meester J. Keuzekamp in actie voor een schoorsteenbrandje bij de fa milie O. in de Mariastraat. De brandweer had het vuur spoedig ge doofd. Schiedam is weer een Onderne mingsraad rijker geworden. Dezer dagen heeft de verkiezing plaatsge had voor de Ondernemingsraad der Coöperatie „DES". Gekozen werden voor de bakkerij J. Bakker, voor de banketbakkerij: A. van der Touw, voor de broodbezorgers T. Hey, voor de winkelbedienden A. Verstoep, voor de melkafdehng D, Scheepma ker en voor de Algemene Dienst: H M. Kemper. Voorts zal de voor zitter der Coöperatie als voorzitter van de Ondernemingsraad optreden en de bedrijfsleider als waarnemend voorzitter. Binnenkort zal deze Raad worden geïnstalleerd De Schiedamse afdeling van de Chr. Filmactie vertoont op Vrydag 4 en Zaterdag 5 November in het gebouw „Irene" de bekende film „Jody cn_ het Hertejong" naar de gelijknamige rom2n van Marjorie Rawlings. Het verhaal speelt zich af in de bossen van Florida, en geeft een beeld van het harde maar toch vreugd!ge leven van de Amerikaanse voortrekkers. In het centrum staat echter de vriendschap tussen de jougen Jody en zyn speelmakkertje, een jong hertje. De aanvang is gesteld op 8 uur. Begin December hoopt de Cefa een ver haal van Charles Dickens te ver tonen. TT EN verkleedpartijtje blijft voor kinderen één van de grootste genoe- *-* gens, die er bestaan» Mejuffrouw A. P, B. Visser wan de Jeugd-Biblio- iheek aan de Westviolenstraat heeft daar rekening mee gehouden toen ze een verkleedwedsirijd voor kinderen tot twaalf jaar organiseerde in haar domein. De bedoeling was, dat de kinderen figuren zouden uitbeelden uit kinderboeken, „alsof ze zo uit de boeken waren weggelopen". De opzet slaagde uitstekend, want 36 kinderen verzamelden zich gistermiddag in de Jeugd-Bibliotheek tn de meest uiteenlopende klederdrachten, toaarbij het niet aan oorspronkelijkheid ontbrak. De jury had een moeilijke taak. De eerste prijs was voor de zesjarige Waiter Jockcr (als kleine Sjang), de tweede prijs was voor de negenjarige Nannie Bravenboer (als Pinocchio) en de derde prijs voor de elfjarige Hans van Lee (ais BerenkopJ. TLTANS en Grietje, Kabouter Fig- gelmee. Roodkapje en de Wolf, Vrouwtje Tureluur, Klaas Vaak, Sneeuwwitje, dubbele Lotje en zo vele andere bekende figuren uit kinderverhalen, ze liepen gistermid dag, in levende lijve door het zaal tje van de Jeugd-bibliotheek. De figuren waren tot leven geko men door eigen initiatief en fanta sie van de Kinderen en daar ging het tenslotte om Daarbij was het opvallend dat er zoveel oorspron kelijkheid in de uitbeeldingen te bewonderen viel, iets waar de jury ter dege rekening mee hield. Ten slotte ging het niet in de eerste plaats om mooie klederdrachten, maar om de zelfwerkzaamheid van de kinderen, die met behulp van eenvoudige middelen een boeken- fjguur moesten uitbeelden. Na een défilé van de deelnexner- tjes door de zaal moest de jury (ge vormd door de oud-directrice van de leeszaal, mejuffrouw S. C Bok, en de beide jeugdverzorgsters Wil ly Spruyt en Herma Visser) zich ter dege beraden wie van deze kin deren nu wel het beste en met de oorspronkelijkste uitbeelding voor de dag kwam. Het was een bijzon der moeilijke, taak, omdat ze alle maal epf) prijs verdienden. Mejuffrouw Visser kortte de wachttijd voor de kinderen meteen gecstryk en fantastisch verhaal, waarin allerlei bekende figuren uit kinderboeken een rol speelden. Heel wat kindermondjes zakten open by het ingespannen toeluisteren, want behalve het verhaal op zichzelf wekten de namen van de personen alleen, al herinneringen op aan al lerlei boekenbelevenissen Het ging er in als de lollies, die alle deelne- mertjes na afloop kregen, omdat ze allen zo goed hun best hadden ge daan Een boekenleggertje kregen ze ook "nog. Walter en Nannie kregen elk een mooi boek voor hun eerste en tweede prijs en Hans ging heel tevreden naar huis met zijn zak zuurtjes. die hij voor de derde prijs kreeg. Bovendien kregen de dne prijswinnaars een fraaie oorkonde. De kleine Annabel, die een aller liefst Roodkapje was, ging aan de hand van de trotse eerste prijswin naar naar huis want Walter Jocker is haar broertje. Een geslaagde middag, die met de hele verkleedpartij toch duide lijk in het teken van het boek stond. Dc vijftien-jarige B. J. F. den H. uit Schiedam wilde gisteren aan een tak van een boom slingeren op de hoek van de Lange Haven en de Gerrit Verboonstraat. Hij kwam te vallen en liep daarbij een hersen schudding op. De jongen is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Contact-avond bij Hermes-DVS De leden van Hermes-D.V.S. heb ben gisteravond in Hotel Byers- bergen een contact-avondje gehad. Ket was de eerste avond van die soort ir. het nieuw-begonnen seizoen en daaraan is het mogelijk te wijten dat er met om te gillen veel leden aanwezig waren. Maar de contact-commissie is vol goede moed dat verder m het seizoen de belangstelling wel groter zal worden. Zeker zal dit het geval zijn voor het grote St. Nicolaas- fecst, dat op 7 December in Musis Sacrum wordt gehouden. De oude Sint zal dan persoonlijk aanwezig zijn. Gisteravond nu werden emge aardige sportfilms vertoond o a. van de wedstrijd van het Nederlandse tram tegen de proffen in Frankrijk Voorts een te keufilmpje. Daarna werd cr een dansje gemaakt, waar bij enkele leden met accordeons en een piano voor de muziek zorgden. De heer Stouthandel, voorzitter van de commissie opende deze eerste contact-avond. Ds S. G. van der Haagen beroepen De Kerker oad van de Evang. Lutherse Gemeente in Schiedam heeft dt R G van der Haagen te Ede beroepen tot Luth. Predikant te Schiedam. Het volgende drietal was voor de beroeping opgesteld: ds S. 'G. van der Haagen; ds E. Johannes te Vlissingen cn dr C. H. Lmdijer te Rotterdam. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Polltic te Schiedam, tussen 912.30 uur en 2—5 uur: 1 paar herensandaïcn; groen gevlam de vulpen; bruin dekkleed; 1 pak gonjezakken. Te bevragen by de vinders: rijwielslot, p. v. d. Linden. Villastraat 91); blauwe autoped, Pil, Singel 119: zwarte vulpen Koeleman Fultonstraat 17 c; zilveren rozenkrans. G. v. d Meer, Kerkweg CD; lipssleutel, mevr. Koster, Goeman Borgesiusstr. 34; huis sleutel, Bats Zwartewaalsestraat 56 b; broche, C. de Ligt, P. Potterstraat 42 a; zilveren broche, J. Tiersma. Warande 175 a; colhertte. Notenboom, Buys Ballotsmgel 110 a; 3 muntbiljetten, M. Stoffels. Fr. Haverschmidtlaan 18; da mes polshorloge. Kloosterman. Boter- str. 14 b; Belgisch Francbiljet, Teek- man Dwarsstraat 37; zwarte porte- monnaie met inhoud, Noordam, IJssel- mondestraat 82; Aktetas met inhoud. C. den Brmker. Broersveld 47; grijze portemonnaie C. Ter Berg, Stadhou derslaan 34; beige kinderschoentje, Veldhuizen, Burg. v. Haa ren laan 257; zwarte dameshandschoen, Walbeek. Da Costastraat 31 b; kinderkousje, F. v. Hous^elt, Kiaaswaalsestraat 9: lederen damescapuchon P. Steens Willemshof 6; ceintuur van damesmantel, H. Kreu- ger. Brugmanstraat X c; bruine kinder schoen, K, Haak. Daltonstraat 25 a; re gencape, Ammerant Lijsterbeslaan 24, pakje nieuw ondergoed, II. J. v. Dij- ke Nieuwe Haven 253 a; regenkapje. S.KJetnekoort, Hoogstraat 42 b; wol len shawl A. Daalmeyer Nieuwsticht midden 31; gummi kaplaars, W. Klein, Franklinstraat 21; groen gevoerde ca puchon, A. Richters. Alb. Cuijpstraat 12 a; groen wollen handschoen, J. v d. Laan West Krakelandsestraat 73 a; bruine damcshandschoon, faas. Hoog straat 131; brume dameshandschoen, v. Leeuwen, ten Bommelstraat 28; lichtbruine hond, lange staart, v. Hal, Oude Dille 267, Rotterdam, telef. 26730; zwarte hond met witte poten en borst, C. v. d. Zo uwen, Jan Steenstraat 31. ROTTERDAM De Maatschappij Vrachtvaart heeft bij de Machinefabr. en Scheepswerf P. Smit Jr ft.v. te Rotterdam een mo torvrachtschip met een draagvermo gen van ongeveer 11000 ton besteld. Het schip, dat de naam „Towa" zal ontvangen, krijgt een lengte van 149.45 meter, een breedte van 19.20 meter en een holte van ongeveer 12 meter. Het wordt een open shelter- deckschip, dat een snelheid van 17.3 knopen zal kunnen ontwikkelen. Voorts ligt het in de bedoeling, dat het schip een laadboom voor 65 ton hijsvermogen en vier dieptanks voor het vervoer, van eetbare oliën zal krijgen. Vrijwel de gehele beman ning zal worden ondergebracht in één-persoons hutten, terwijl voor elke categorie bemanningsleden aparte messrooms zullen worden in gericht. Bovendien zullen voor 12 passagiers 8 hutten met een privé bad worden aangebracht. De Hollandsche Stoomboot Maat schappij heeft een tweetal nieuwe schepen besteld en wel bij de Arn hemse Scheepsbouw Maatschappij. Het worden vrachtschepen van het open shelterdecktype met een draag vermogen van 750 t. Zjj zuilen wor den uitgerust met Werkspoor-moto ren, die de schepen een snelheid zul len geven van 12'/-, mijl. De sche pen die in de loop van 1957 zullen worden opgeleverd, zijn bestemd voor de geregelde lijndiensten van Amsterdam op Engeland. De bouw van het hoogste flatge bouw in Rotterdam, dat op de hoek van de Schiedamscdijk en de Schil derstraat gaat verrijzen, is gistermid dag begonnen. De directeur van Phi lips' Pensioenfonds, de heer C. Tak- kenburg, heeft de eerste paal gesla gen voor het bouwwerk, dat 53 meter boven de Schiedamscdijk zal reiken en dat, wanneer de Bijenkorf is af gebroken de visuele afsluiting van de Coolsingel zal vormen. De flat, die evenals zijn tegen hanger aan de andore kant van de Schiedamscdijk de Maastorenflat v wordt gebouwd naar een ontwerp van architect H. D Bakker, zal in totaal 16 lagen omvatten: een kelder, een parterre, 13 kantoorverdiepingen en een dakverdiepmg. In de kelder komt parkeergelegen heid voor auto's. In dc parterre wor den drie winkels gevestigd De bouw wordt uitgevoerd door de n.v. Aan neming Mij J. F. van Eesteren. De ftewonerïgemeensrhap .Lusi- oerd' te Overschie Klempolder Oost lsat een maandblad verschijnen mat dezelfde naam. In lïemonstr. Kerk Zondagavond wordt in de kerk van de Remonstrants-Gereformeer de Gemeente aan de Westersingel, hoek Mathcnesserlaan, weer de jaarlijkse interkerkelijke „Dienst van herdenking en voorbede voor de koopvaardij" gehouden. De dienst begint om acht uur. Ds J. W. Schokking. dg Hervormde Jcoop- vaardijpredikant, en de heer J. O. Staab, die een belangrijke functie heeft in rederskringen, zullen spre ken. Muzikale medewerking verle nen het Rotterdams Barok Ensem ble. De dienst is bedoeld ter her denking van hen die het afgelopen jaar hun leven gaven voor de koop vaardij en ter voorbede van de mensen die thans varen, en hun ge zinnen. Bij Zwijndrecht Lijk van verdronken knecht gevonden Juist op de dag, dat hij 20 jaar zou zijn geworden, is het stoffelijk overschot van de Sliedrechtse schip persknecht Arie van der Knaap in de rivier bij de Schokindustrie te Zwijndrecht drijvende aangetroffen en aan land gebracht. Op 17 Octo ber was de knecht onder de ge meente 's-Gravendeel in de Dordt- sche Kil van het motorschip „Ta ling" te water geraakt. Sindsdien werd hij vermist. De begrafenis vond vandaag plaats vanuit dc Au la op de Sliedrechtse begraafplaats. De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde vanmorgen de 42-jarige administratief ambtenaar van der S. tot zeven maanden gevangenis straf met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk en dne jaar proeftijd met toezicht. De man, die zich schuldig maakte aan op lichting voor een bedrag van m totaal ruim 8000.hoorde twee weken geleden acht maanden, waar vandrie maanden voorwaardelijk: tegen zich eisen. Zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proef tijd en toezicht is de straf, die de twee en twintigjarige garageknecht D. F, S„ die brand stichtte in een wachthuisje werd opgelegd. Tegen hem was zeven maanden waarvan, drie voorwaardelijk geëist. Dc 29-jarige Haagse broodbe zorger Th. v. d. W. werd conform ac eis veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf met aftrek. Hy maakte zich schuldig aan verduistering, op lichting en valse aangifte. Op Vrydag 25 November bestaat de N.V. Met aal maatschappij van S. A. Vies en Zonen honderd jaar. De directie en de raad van com missarissen hebben het voornemen ter gelegenheid van dit feit tussen 15 en 17.30 uur een receptie te hou den in de Beursfoyer. SCHIEDAM OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Notaris P. SCHABERG te Schiedam, zal op Vrijdagen 4 cn il Nov. 1955, telkens v.m. 11 uur, in het Gebouw Arcade (R.K, Volksbond), Lange Haven 71 te Schie dam, in het openbaar ver kopen bij veiling en afslag de navolgende percelen te Schiedam: I cn II. Twee afz. te veilen woonhuizen met open grond en erven aan de Visserstraat 22 en 24, resp. groot 52 c.a. en 57 e.a. Verhuurd voor resp. 5.40 en ƒ6.45 p. w. Grondbel. resp. ƒ11.78 en ƒ11.80; Straatbel, resp. ƒ4,12 en ƒ4.12. III. Het woonhuis met open grond en erf aan de Korte Achterweg 5, groot 75 c.a. Verhuurd voor ƒ7.80 p. w. Grondbel. ƒ11.87; Straatbel. ƒ4.14. IV. Het woonhuis met open grond en erf aan het Broers veld 153, groot 49 c.a. Verhuurd voor ƒ6.60 p. w Grondbel. ƒ23.67- Straatbel ƒ8.32. V. Het woonhuis met open grond en erl aan de Ooster straat 70, groot 71 c.a. Verhuurd voor ƒ7.75 p. w Grondbel. 15.25; Straatbel ƒ5.33. De perc. I cn II worden bij de afslag ook gecombineerd aangeboden. Aanv. en betaling 12 Dee. 1955, Bezichtiging 2 en 3 Nov, 1955 van 1012 en van 2—4 uur. Inl. en toeg.bew. t.k.v. de Notaris, Tuinlaan 102 (tele foon 66283 en 68900L DAN NAAR D. DE BKUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel 66431 Te koop aczngeb. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist. Br oers vest 57, Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So lingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staal war en- handel „Solingen", Broers- vest 57, Telefoon 55193. Gïaskislen i oorradlg, diverse maten, billijke prijzen. Van Katwijk's Glashandel. Tel. 68735. Lange Kerkstraat no. 38, Let op het juiste adres. Personeel gevr. H. H. Banketbakkers. Gevr. chef, vakkennis vereist, moet goed leiding kunnen geven, 2e bediende. Aanm. bij Banketbakkerij Frits Gran- dia, Hoofdstr. 147, Schiedam. Kousenreparatie Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141. tel. 68402, 5 cent per ladder, ook nylons. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen vao rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd tsx, bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam sedyk 240 tel. 68948. Koopt een bromfiets bij Leijte, het zal U niet spijten. Wij hebben voor U NSU, Victoria, Berinï M 21, Bata- vus, Centro, Kreidier. Wij leveren op gemakkelijke be taling, Leijte, Swammerdam- singel 25, Dr Wibautplein 49 Diversen Alles op het gebied van glas in lood. ,Aa-VeM Glas-ln- loodbedryf. West Franke- iandsestraat 16, tel. 66280. Aanmelden ook na 6 uur. DE WOLBAAL i umineiorieven c»e n#ar ons lurdeeJ niet bonafide up de nhoud der advertentie reage- Broersvest 57 ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1