Perez Waardige viering van 10-jarig bestaan van Voormalig Verzet Heropening enige meisjes Muziekavond Oosterkerk Martytwee eenzamen die elkaar vinden HOUTMAN ..Utile Dulci" excelleert met blijspel van Noël Coward Koperen jubileum van KDO Nieuw commando op de „Rijndam" Perzische Tapijten PASSAGE VERTOONT: Jubilaris bij Wilton Filmvertoning door de Cefa Zwarte Ridder Met water gegooid en gevallen Alb.Thijm speelt voorSt. Eloy Hond gevonden Van wie zijn die fietsen Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN PIANO'S ORGELS Voetganger gedood Jeugdmeetings van de I.J.E. Gouden echtpaar in Krimpen Ongevallen Rotterdamse won radioprijsvraag SCHIEDAM VERKOPER-INCASSEERDER KOERIERSTERS Zaterdag 5 November 1955 OP waardige wijze heeft de Schiedamse Oud-llligaliteit gis- tercuond iVXust£ Sacrum het tien-jarig bestaan gevierd van de Nederlandse "Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen en de N.F.R„ Voormalig "Verzet Nederland. Iti treffende be woordingen herdacht de voorzitter van de afdeling Schiedam, de heer J. Donkers, hen die vielen voor de goede zaak en schetste hij het werk van de Stichting '40—*45, dat wij als één man moeten dragen", bij het nakomen van de beloften eens gedaan. Mej de opvoering van het toneelstuk ,Jk zieik zie, wat jij 7iiet zief' Blithe Spirit") van Noël Coward vulde de Schie damse Toneelvereniging Utile Duldeen deel van de avond op een wijze haar reputatie waardig: die van Schiedams beste amateur-toneelgezelschapHet spel was over de hele linie op vallend goed en de intellectuele badinage, die typerend is voor deze fantastische klucht, kwam zo sprankelend van het toneel, dat het publiek (feestelijk met een bloem op de borst) onmid dellijk gewonnen was. .Noël Coward, waarin het occultisme losjes-weg, maar trefzeker in de caricatuur van de situatie, op de hak genomen wordt, vraagt van de spe lers een zeker niveau. Daarbij soe pelheid voor de instelling op het hoven-natuurlijke element, waarbij superieure spot met het onwaar schijnlijke plotseling omslaat in zijn tegendeel: verbijstering bij het er varen. Aan deze beide eisen werd zelfs beter voldaan, dan men had durven verwachten. Knap waren in dit verband de dialogen tussen Jane Condomines (Len Visser) en Char les Condomines (P. Dekking), ook als de geest van Elvira (Tcmny Schepp-Stolk) op de achtergrond verwarrend meepraatte. Regisseur Fritz Butzelaer verdient lof voor de wijze, waarop hij al die momenten in het stuk, die driegen op zich zelf te gaan leven, gebonden heeft. Het tempo speelde daarbij een grote rol. De beste rol (ongetwijfeld ook een. dankbare) was die van Bets Schmidt Crans-Mak als de occult- begaafde Madame Arcati, die bij een seance in de huiskamer van de familie Condomines een mate rialisatie verricht: de geest van de gestorven echtgenotp van Charles Condomines verschijnt ten tonele. Het type stond er ten voeten uit. Onmiddellijk daarna moet P. Dek king genoemd worden, die de rol van Charles Condomines in de driehoeksverhouding met zijn bei de echtgenoten sprekend gestalte gaf. Len Visser als zijn. echtgenote toonde zich een goed tegenspeel ster en geraakte er helemaal „in" bij de samenspraak met haar man (zonder aanwezigheid van de geest Elvira) in het vijfde bedrijf. Firma Van der Rhee komt lof toe vqox de wijze waarop de geestver- scnyaingen waren gegrimeerd. De strijd tussen de heide vrouwen Elvira (geest)' en Jane (later ook. geest) om de liefde van een man, waarom heen de schrijver het ver haal vol fantastisch-komisehd plooien heeft gedrapeerd, besluit dolkomisch met eon „samenkomst", waarop de beide vrouwen geesten, zelf onzicht baar, een gooi- en smijtpartij op touw zetten uit woede tegen de man, die hen beiden versmaadt. Hij biecht zijn avontuurtjes.pp, die hij on danks zijn huwelijkse staat heeft gehad en besluit op reis te gaan. ]Vf ET een langdurig applaus be- -1 tuigden de talrijke aanwezi gen hun waardering voor het ver toonde spel. Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer: hoofd bestuursleden van Ëxpoge en het Voormalig Verzet, wethouder II. Sabel, commissaris K, Rijpma en de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer M. Roll, In zijn openingswoord wees de voor zitter, de heer J. Donkers, er op dat in de bezettingsjaren veel ver loren ging, maar dat we dankbaar mogen zijn voor wat we in het herrezen vaderland gekregen heb ben. De ban-den van vriendschap in de moeilijke jaren gesmeed moeten nu hernieuwd worden. Het Wilhelmus werd gezongen, en een De Schiedamse Toneelvereniging „Kunst door Oefening" zal op Za terdag 12 November het 12*4 jarig bestaan vieren met een feestavond in Arcade. De spelers kunnen zelf van het jubileum genieten want het zijn anderen die het program ma zullen verzorgen en wel het Florida-cabaret met de show „Ster ren stralen uit den Haag" onder leiding van Kees Nouens en met medewerking van veie radio- en televisie-sterren. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raadple gen: A. L. J- Kunze, Nieuwe Haven 115. tel. 67760; mevr. C. Duyster—- Jamin. Burg. Knappertlaan 153, 69991; P. J, W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76. tel. 68004 en J. van der Veer, dr Wibautpiein 48, tel. 69873. Geopend is apotheek M. H. Evers, Lange Haven 81, die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Gisteren is het s.s. Rijndam" uit gevaren met als gezagvoerder kapi- tein H. F. Th. W. van Blokland, die kapitein H, W. Löhr als zodanig aflost. Kapitein van Blokland werd op 10 Januari 1896 te Batavia geboren. Hy genoot zijn opleiding voor stuur mansleerling aan de Kweekschool Voor de Zeevaart te Amsterdam. Op 16 Augustus 1915 trad hij :-i dienst van de Holiand-Amerika L.ui. Na alle stuurmansranaon te heb ben. doorlopen, werd hij op 13 Au gustus 1948 aangesteld als kapitein. Het eerste schip waarover hij het commando voerde, was het s.s- „Ab« bedijk". Na er\::o jaren op verschil lende schepen hebben gevaren, werd kapitein Van Blokland 27 Juni 3953 overgeplaatst naar de Westkust- dienst. waar hem het commando over het m.s. „Dongedyk" werd toe vertrouwd. De „Rijndam" is het 10e schip, waarover kapitein Van Blokland het commando zal voeren. Veiling van percelen Bij de openbare vrijwillige ver koping van percelen voor notaris P. Schaberg, gisterochtend in Ar cade gehouden, zijn de volgende biedingen ingekomen: Op perceel Visserstraat 22 een bod van 850.-; Visserstraat 24 950.Korte Achterweg 15 f 1,050.—; Broersveld 153 1.85 «n Oosterstraat 70 3.250.j er.de week heeft de definitieve Vtiijng plaats. ogenblik stilte werd in acht geno men voor hen, die voor hun vader land vielen. Namens do hoofdbestuursleden voerde ds J. Meije uit Land voort nog het woord na de vertoning van het toneelstuk. Hij wenste geluk en me moreerde de goede samenwerking met het Voormalig Verzet Schiedam. Hulde bracht hij aan de Moeder van het verzet tijdens de bezettingsjaren; Koningin (thans Prinses) Wilhelmi- na. De éénsgezindheid tijdens het verzet moet er ook nu zijn, zo be sloot ds Meije. Na afloop was er" gelegenheid om het bestuur te feliciteren met het ju bileum, Tot na middernacht was men nog gezellig bijeen, terwijl het Ball room Orkest N.S.I. muziek speelde. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M, H, Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal e» Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. EJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling uit eigen werken. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; ook op Zondag. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: Marty". Monopoïe, 3, 5. 7 en 9 uur. „De Zwarte Ridder". VOORSTELLINGEN Musis: 7.30 uur Pers.ver. Vegla Toneelavond. Arcade: 8 uur Nut- en ontspan- nigsver. Steeds Vooruit. Jaar feest. Volksgebouw: 8 uur S.T.V. Ami- eitia. Toneeluitvoering. Harmonie 8 uur Ned. R.K. Bond van Werkmeesters, Feestverg3- d«ring. Irene: 8 uur Cefa-ftlrnavond „Jody en het Hertenjong". Blauwe Huis: 8 uur Vara Telc- visic-club. (Advertentie t-M.J Perez, connaisseur par excellence van het Perzische tapijt, is weergekeerd in Rotterdam. Heden, Zaterdag 5 Nov. opende Perez' Rotterdamse huis op de Meent 124 zijn deuren voor de minnaar van het schoonste, dat Oosterse tapijtknoopkunst voortbrengt. Mogen wij li uit nodigen tot een weerzien in onze nieuwe vestiging? Rotterdam, Meent 124, ceL 26854 De heer C. den Dikkenboer te Schiedam, tabakswerker bij de Er ven van de Weduwe J. van Nelle N.V. te Rotterdam, is bij K.3. on derscheiden met de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. MgS U direct ran ons zoudt trillen wetenwat er nu precies allemaal ,«n de film „Marty" gebeurt, dan moest het antwoord luiden: heel weinig, eigenlijk niets bijzonders. lVant dit Amerikaanse verhaal, dat als televisiespel (van Paddy Chayefsky) een fantastische roep kreeg in de Verenigde Staten, ffaat over niets anders dan een weekend van twee dood gewone jonge mensen, een sympathieke slagersknecht, die maar geen vrouw kan vinden en een onderwijzeresje, dat precies dat schijnt te mis sen teut wannen aantrekt. M ARTY" Prix be vertolking van het Allegro uit één van Handels orgelconcerten. Licht en rank klonken hierin spel en re gistratie. Voor de kinderen waren de orgelintermezzi een gerede aan leiding, een geanimeerde conversa tie te beginnen. Neem het hen eens kwalijk. In de kerk is het orgelspel immers altijd de achtergrond, die behoort bij de wijding maar waar naar niet bewust wordt geluisterd? ELLY SALOME. U EN muziekavond als die in de ■*-* Oosterkerk aan de Rotterdam se dijk bevordert en steunt in hoge mate het saamhorigheidsgevoel en is alleen daarom al van een zekere waarde. Niet alleen de kinderen, behorend bij het Gereformeerde kinderkoor, dat eigenlijk de uitvoe ring gaf werden gisteravond door de dirigent André Verwoerd bij het muziekmaken betrokken. Ook hun ouders voelden zich een ogenblik „koor", toen Verwoerds dirigeerstok ook hen leidde in een georganiseer de samenzang. Het kinderkoor heeft dit eerste optreden er aardig afgebracht. Een grote verdienste van Ver woerd is, dat hij de jeugd leert, zacht en be scheiden te zingen en het was zeker daardoor, dat de zuiverheid niet zo vaak in het gedrang kwam als door de toonomvang van de liedjes wel te vrezen was. Het lijkt namelijk zo eenvoudig, liederen voor kinderkoor te vinden, maar zodra men genood zaakt is, ernaar te zoeken blijkt, dat het aantal paedagogïsch verant woorde liedjes klein is, terwijl met de praktijk van het zingen (in casu de omvang van de kinderstem) :n de meeste gevallen nauwelyk f geen rekening gehouden is. Anaré Verwoerd had voor deze avond een tamelijk bruikbaar stel gevonden en het koer heeft er kennelijk zijn best op gedaan. Anton v. Til borg begeleidde op het orgel net even aan de langzame kant en Wil Blan ken vatte de pianobegeleidingen een beetje te improvisatorisch op. Had Heden herdenkt de heer J. Hof man het heuglijk feit dat hij vijf entwintig jaar werkzaam is bij de Dok en Werf Mij. Wilton-Fijenoord al boordcr. De heer Hofman kwam in 1928 in dienst bij genoemd be drijf en is er dus al langer dan 25 jaar werkzaam, maar gedurende de crisis is hij er voor een periode van twee jaar tussen uit geweest. De thans 54-jarige jubilaris is een enthousiast wandelaar en sinds 1951 heeft hij geen Vierdaagse meer overgeslagen, terwijl hij in 1951 nog meegedaan "'heeft aan de wandel tocht RotterdamBrussel. Vanmorgen is hij, als gebruikelijk door de directie ontvangen on ge huldigd, maar de verdere dag zal het wel feestelijk zijn in de Swee- lïr.ckstraat 79 in Vlaardingen, waar de heer Hofman woont. In Irene waren Vrijdagavond Gregory Peck ea Jane wyman te gast. Zij vervulden de hoofdrollen in de film „Jody en het Hertenjong" naar het bekende boek van Marjorie Rawlings. Het was de tweede voor stelling van het seizoen die door de Schiedamse afdeling van de Chris telijke Film Actie. De grote zaal was geheel gevuld en de aanwezigen heb ben genoten van. deze fraaie rolprent, die echter reeds eerder en kortge leden is vertoond. Penningmeester B. F. J. v. d. Hoek had vooraf een prettige mededeling. Op veler verzoek wordt in het ver volg een korte komische bijfilm ge draaid. Dit was gisteravond reeds het geval en er is hard gelachen om de dwaze fratsen van Stan Laurel en Olivier Hardy als timmerlieden. Hedenavond volgt een tweede voor stelling. Op 2 en 3 December draait de Cefa „A Christmas Carrol", een verfil ming van het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens. met een Grand bekroond op het film festival van Cannes en men kan de jury geen ongelijk geven. Het is een werk, dat geheel en al op sfeer en menselijke uitbeelding drijft, geen film waarin men gewaagde cineas tische handgrepen en experimenten herkent, maar wel één. waarvan de regisseur een bijna ideaal niveau voor waarlijk filmspel heeft gescha pen. De v/einige figuren, die buiten de In Monopole: Rond de ballade van de jongeman van lage afkomst, die een wapen rusting aantrekt om al vechtend de liefde van een adellyke jongedame te winnen, hebben de regisseurs het verhaal geweven van „De Zwarte Kidder". Een jonge wapensmid <AIan Ladd) en de dochter van een kasteelheer (Patricia Medina) raken verliefd op elkaar en van een oude ridder krijgt de jongeman de raad zich tot ridder te vechten. De omstandigheden ko men hem daarbij te hulp. Onder lei ding van een Saraceons edelman, die ook ridder is van De Ronde Tafel, wordt het kasteel van de a.s. schoon vader verwoest en de schuld daar van wordt op de Noormannen ge schoven. De jonge smid trekt dan een zwart hoofdrolspelers optreden, worden juist in hun karakteristieke, kleine trekjes belicht en het is alsof het dagelijks leven er. vooral ook de neerdrukkende sleur van de mo derne massaburger in „Marty" wordt betrapt. De sympathieke vrijgezel- tegen- wil-en-dank, die zoveel blauwtjes heeft gelopen, dat hij er maar in gaat berusten het leven voor altyd alleen te moeten slijten, beleeft de geluk kigste avond van zijn leven als hij het onderwijzeresje Clara ontmoet, dat juist door een ongelikte lefjon gen in de steek is gelaten. Beiden voelen zich eenzaam en onmogelijk en wat is *n betere band tussen jon ge mensen, die toch ook hopen op hun stukje geluk? De schuchtere ro mance ontwikkelt zich hoofdzake! via wijdlopige monologen van de getogen Marthy en aan het sin: de opwindende avond spreke' jongelui voor de volgende 2cr. middag af. Die Zondag begint slecht gen van de negro spirituels. gezon gen door „The old time religion sin gers" in elkaar gezet? Artistiek wa ren ze niet geheel verantwoord, doch men moet waardering hebben voor de impuls, die dit groepje jongeren in deze richting heeft gedreven. Er was een helder sopraantje bij dit koortje, wier stem stellig een goecle scholing waard zou zijn. André Verwoerd heeft deze avond bovendien als organist doen horen en leverde daarmee uiteraard een zeer waardevolle bijdrage. Het orgel was wel bijzonder geschikt voor de Marty: met een moeder die hem al tijd zo graag getrr :vi ci zag. maar nu opeens met aller"-- oezwaartjes te gen Clara aankon ."t een lastpost van een tante die r door een twis tende neef pn nicht op hun dak ge schoven wordt, met de smalende cri- tiek van de eeuwige vriendjes, die hun vrije tijd met doelloos rondhan gen danszalen en drug-stores ver- do- - dagdromen van uitdagende schoii'. mi stuiversromans. Marty belt Ciara niet op. Maar dan ont waakt hij Hl] doorziet de zinloos heid van dit steriele, vale solistische bestaan, dat nauwelijks meer „Ie- Doordat enkele jongens haar spe- i erwyze met water gooiden, urn het dertienjarige meisje A. K. uit Schiedam gistermiddag f haar fiets irt ds Nassauiaan te vallen, en kreeg een fractuur aan het linkeronderbeen. Het meisje is voor naar het gemeenteziekenhuis ge bracht. maar kon. later weer naar huis. Het is de gewoonte van de Spaar dersvereniging St. Eloy om jaarlijks een gezellige bijeenkomst te houden in Arcade. Door het grote aantal leden, thans bijna 400, moet de bij eenkomst plaats vinden op twee achtereenvolgende Vrijdagavonden. De laatste van deze twee contact - avonden is gisteren gehouden. Het toneelgezelschap „Alberdingk Thijm" voerde op deze avond weer ,,'n Wes pennest" op, een blijspel, dat met veel routine werd gespeeld. Na af loop was er een bal op de muziek van The Musical Rhytm Stars, dat de aanwezigen tot middernacht bijeen hield. Aan het begin van de avond sprak de voorzitter, de heer F. van Gerven een propagandistisch woord. Hij dankte de heer Govaert van De Schiedamse Meubelbeurs voor de gratis beschikbaar gestelde toneel- attributien. Hierdoor kon de toneel- familie Verduin enige uren in nieu we meubels verwijlen. Bij de familie Venniga uit de Zweedsestraat 25 a in Rotterdam (Tel. 32540) is een klein brum/ zwart hondje met witte voetjes ondergebracht, dat zwervende werd aangetroffen in de Nieuwstraat te Schiedam. De eigenaar kan zich op bovengenoemd adres vervoegen. Op het hoofdbureau van politie staat nog een groot aantal rijwielen die onbeheerd zijn aangetroffen en waarvan de eigenaars zich niet hebben gemeld. Zij, die hun fiets missen, worden uitgenodigd om de verzameling te komen bezichtigen. Geboren: 3 Nov.: Anna M., d. v. A, J. Vermeulen en H. Duchateau; Sas- kia C. M., d. v. G. Kamperman en C. J. Combrink: 4 Nov.: Jacobus, z, v. C. C. v. Kluijven en H. Noorduin. Overleden: 1 Nov.: P. Staal 75 j. vr. v. W. Gosselaar, h'ed. Herv. Kerk Grote Kerk: 10 uur ds. Jansen en 5 uur ds. A. Hoffman. Nieuwe Kerk: 10 uur ds. J. Gras en 5 uur ds A. A Wildschut. Opcndeur- dienst: ..God wil niet zonder mensen yijn". Westerkerk. S en 10.30 uur dr Cazemier en 5 uur ds. J. Gras. Vre- deskerk: 9 en 10.45 uur ds. Hemmes. 7 uur dr Cazemir.r. Kethel: 10 en 7 uur ds De Bruijn. Ziekmdienst Gemeente-ziekenhuis: 7 uur Vic. A. van der Ban. Geref Kerk Oosterkerk: 10 uur ds. G. Brinkman en 5 uur ds. E. J, Oom- kes. plantagekerk: 9.30 uur ds. W. Krijger en 4.30 uur ds. G. Brinkman. Juliana kerk: 19 uur ds. E. J. Oomkes en 5 uur ds. V. A. Krijger. Kethel: 9.30 uur ds S. P. "Dee en 2.30 uur G. Brinkman. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Ire ne: 10 en 4 uur cand. Van Dijk. Chr, Geref. Kerk. Kerkgebouw Waran de. BK.-laan: 10 en 5 uur ds. A. Zwiep Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 30 en 4 uur ds. M. J. Mid delkoop. Oud-GCrer. Kerk Jeugdhuis Lange Ha ven 9": 10 en 5 uur ds. j. K.Gris- nigt. Ned. Prot, Bond. West vest 92: 10.30 uur dr H. Faber, Evang. Luth, Kerk: 10 uur ds P. B. Muller. Baptisten Gcra. Kerkgebouw Broers- .-est 53. 10 en 7 uur ds. J. Segaar. des Iteils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligjnfissamenkomst; 7 30 Uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat 6.30 uur Openluchtsamen komst o.l.v. majoor en mevrouw J. H. Drentjc Oud-Kath. Kerk Dam 28, 10.15 uur Hoogmis. Advertentie f A) Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres De 71-jarige marktkoopman, de heer A. W. van der Riet van de Nieuwe Binnenweg, werd gistermid dag op de Westzeedijk door een auto aangereden en zwaar gewond. In het Westerziekenhuis overleed 't slacht offer aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde, toen de heer v d R. met zijn hond, die hij aan de lijn hield, de straat overstak. De I.J.E. (Vereniging voor intev- kerkelijke jeugd-evangeüsatie) houdt dit weekeinde weer enkele jeugd meetings. In Zuid wordt morgen avond Dm acht uur een bijeen komst gehouden in de Putsepietn- kerk, waar ds T. Alkema za( spreken. Op dezelfde tijd wordt een dergelijke avond gegeven in de Bergsingelkerk, waar ds G. Quartei zal spreken over het 'onderwerp „De engel of* de ezel?". Zondagmiddag van 5 tot 6—15 uur zendt Hilversum I voorts de laatstgehouden jeugdmeeting In de Oude Kerk te Cbarlois uit. Vrijdag a.s. hoopt het echtpaar J, Sparreboom-Brussé te Krim pen aan de IJssel het gouden huwelijksjubileum te vieren. Zowei mevrouw Sparreboom. die 69 jaar is, als baar 71-jarige echtgenoot zijn nog goed gezond. De heer Sparreboom is in de gemeente een bekende figuur, daar hjj vanaf de crisisjaren tot 2yn 70-ste jaar in olie handelde. ROTTERDAM De 67-jarige J. Sjouken, wo nende aan de Blokweg is met een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen in het Zuiderziekenhuis opgenomen, nadat hij gisteravond op de Groene Hilledyfc met zijn bromfiets was geslipt. De 21-jarige onderwijzeres mej, A. Kouwenhoven uit Schiedam werd hedenmorgen door een personen auto op de Pleinweg aangereden. Met een hersenschudding werd het slachtoffer naar het Gemeentezie kenhuis te Schiedam vervoerd. Bij het oversteken op de Croos- wijksekade werd gisteravond de 39- jarige C. A. Verhoeven, wonende op de Nieuwe Crooswijkseweg, door een auto aangereden. Met een hoofd wond werd het slachtoffer naar het Bergwegziekenhuis overgebracht. De door H.K.H. Prinses Wilhe' mina beschikbaar gestelde ereprijs voor de onlangs gehouden radio- prijsvraag ten bate van het Ko ningin Wilhelminafonds is gewon nen door mej. A. C. van Vuure te Rotterdam, Deze prijs, een porce- leinen beeldje, enige vogels op een tak voorstellend, werd gistermid dag in een daartoe bijeengeroepen vergadering van het dagelijks be stuur van de Rotterdamse afdeling van het Koningin Wilhelminafonds door de voorzitter, de heer Ph. van Ommeren, na een korte toespraak aan. de prijswinnares uitgereikt- Het verheugde de heer Van Ommeren te kunnen constateren, dat onder de brede 'lagen van de bevolking grote belangstelling bestaat voor dit fonds en dat deze belangstelling nog steeds groeiende is. ^)it mocht o.a. weer biyken uit het grote aan tal deelnemers aan de gehouden radioprijsvraag. Kleur en klank in de programmamuziek De lezingen-serie georganiseerd door Rijken en De Lange werd gisteravond voortgezet in de zaai van de Rotterdamsche Kunstkring. Dimaal werd is samenwerking met de Rotterdamsche Kunstkring een lezing gehouden waarvoor als spre ker was uitgenodigd dr John Dams- kas. Deze muziekkenner sprak over het onderwerp „Kleur en klank m de programmamuziek." Deze lezin gen. die tot doel hebben aan de hand van gramofoonplaten een be paald onderwerp te behandelen, zijn zeer interessant er. geven een goed overzicht van de betekenis van de muziek. Vogende week Vrij dag wordt de serie lezingen be sloten door Ralph Degens die dan zal spreken over „Jeanne au Bücher", Geslaagd oor het candidiatsex- amers Nederlandse taal en letterkunde aan de V.U. te Amsterdam mej. T, J. Vos te Rotterdam De 54-jarige arts, de heer C. A. S. wonende ra de Breitncrstraat heelt bij de politie aangifte gedaan, dat zijn. auto. een zwarte citroen, kenteken H 784555 gistermiddag voor zijn wo ning werd gestolen. De ?i-J.a~Jgr winkelier, de heer O L wonende op de Cehledamseweg kwam Donderdagavond tot de ontdek- king, dat een party textiel, geruite plaids, wollen dekens tafellakens en kleedjes ter waarde van 534.50 was gestolen. harnas aan en toont na talloze vecht- >'en ^n'. yf 5^ClS~ partijen, dat niet de Vikings maar d< Sa racen en het voorzien hebben op leven en rijk van koning Arthur. Als beloning krijgt hij tenslotte de rid derslag en de dochter van de kasteel heer. De film is in technicolor en de liefhebber? van fikse vechtpartijen en mooie middeleeuwse klederdrach ten kunnen er naar hartelust van genieten. je op. Omdat hij niet Lmger meer alleen kan zijn. i Dit ontroerende en simpele ver haal wordt voor een belangrijk deel gedragen door het voortreffelijke, volkomen natuurlijke spel van de tot nu toe vij onbekende) Ernest j Borgnine en Betsy Blair. De namen van de ook uitstekende andere mede- werkenden zullen u helemaal niets zeggen,. Die van de producer: Harold Hecht en van de i-egisseur: Delbert Mann, moogt u echter beslist niet vergeten. Het voorprogramma brengt de wel zeer knappe documentaire „Strijd zonder einde", die de Nederlandse cineast Bert Haanstra in samenwer king met de Shell Film Unit maak te. Dc film onthult verrassende ge heimen van de tropische insecten wereld. schetst het gevaar dat de in secten als overbrengers van gevaar lijke ziekten voor de mensheid be tekenen en behandelt in dramatische beelden een wel zeer spectaculair onderdeel van de strijd tegen de in- spetenmassa's. dp chemische vernie tiging van sprinkhanen-wolken. Haanstra toont met deze film weer eens te meer. dat hij tot Nederland*s vAf"-*«'i«sn4i" filmer* be hoort. „Str1 nder einde" werd op de Arnhem .Innveck en op het zestiende inter rationale festival van documentaire films te Vcnetie (in ait jaar) bekroond. Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe droef heid onze lieve .w en zorgzame moe b2- huwd-. groot- ver* grootmoeder mevrouw PETRONLLLA GROENE WEG EN- VAN GROOTVELD in de ouderdom van 84 jaar. G. groenewegen Kinderen, klein- en a chtc rki einki n der en. Schiedam. 4 Nov, 1953 Lekstraat 18a De teraardebestelling 2a 1 6laats hebben Dinsdag 8 ovezvber a.s. in het fa milies: af op de Algemene Begraafplaats, Vlaardin. gerdyk te Schiedam. Ver trek van het sterfhuis te 10.30 uur v 'Ti. DOK- EN WERFMAATSCHAPPIJ WILTON-FIJENOORD N.V. SCHIEDAM van 15—17 jaar. voor eenvoudige administratieve werk zaamheden. Schriftelijke sollicitaties aan Wilton-Fyen- oord. Postbus 22, Schiedam. GROOT TEXTIEL-UITZENDBEDRÏJF (verkoop op termijnbetaling) vraagt voor het rayon SCHIEDAM een voor uitbreiding en het blijvend onderhouden van de verkoop en het ir.ca?seren bij de af nemers. Aanv.sal. ƒ70.p w. Flinke wekel. verhogingen voor goede krachten bereikbaar. Vereist; borgstorting (event, in overleg) en prima referenties. Sol!. N.V. ,DE VELE WE', Scheepmakersstr. 9-1S, Den Haag Te koop aangeb. De Edy-wawaachlne, 'n ve- nuft van technisch kunnen, wast 20 kg goed per uur. Zo'n p, week. koopt U bij „Elec tric Cleaner Arro". v.h. „Hït Protoshuis", Nieuwstraat (3 hoek Korte Kerkstraat, tele foon 69703—67720. Uitschuif taf els v.a. 43.50. Grote keus zie 4e verd. Plate, t.o. Stadhuis te Schiedam. Ombotnvplanken v.a, 28.50. Zie grote keus 4e verd. bij Plate t.o. Stadhuis, Schiedam Glaskisten voorradig, diverse maten, billijke prijzen. Van Katwijk's Glashandei. Tel. 68735. Lange Kerkstraat Po. 38. Let op het juiste adres.; Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43 Tel 68192 inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen scherpe prijzen en toch 2 tr girantie. C. van Loenen, am 41-43, tel. 66182. Show- room: Vlaardlngerstraat 6 Wasmachines: Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week Techn. 'Rindels-onderne- ming „E Dr. Sehacp- mansjjigcl 3'J, tel, 6S977. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres van Leeuwen, Hoogstraat 62 tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg Personeel geer. HJJ. Banketbakkers. Gevr. chef, vakkennis vereist, moet goed leiding kunnen geven, en 2e bediende. Aanm. bij Banketbakkerij Frits Gran- dia, Hoofdstr. 147, Schiedam. Te haar aangeb. j Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar by ons kunt U ze huren- H J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W. Fr8RkeIandsestr 79. teJ 69974 Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd cn bijlevering van nieuwe ket- tingiyist, spaken, spatborden tasbeschermer. Frans Walünan, sedyk 240 tel. 37.50 Rotterdam- Permanent Ware Hêiène Permane: 1 'net toe stel. het beste er ia compleet f 5.—, room loos f 750. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon .Hélène". Rembrandtiaan 22, tel. 67170. Lessen Voor scooterles naat Autorij school H. P. Take Jan Son- féstraat 4 R'dam tel 36777. Fotografie Voor pasfoto's *aai K van Vuuren, Hoogstraat 1UÖ tel 66720 In spoedgeval desge wenst in I uur klaar Diversen Laat Uw spiraal vermakeo tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, nis nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K.. Groenen dal la (Broers veld pad», tel. 67028 (na 6 uur tel. 66759'. Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutledikyntcn. kampeerbedden. enz. Kom eens praten. Alles op het gebied van eias in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf. West Franke- landsestraat 16, te! 66280. Gevonden Ten gerieve van urtze i'tvtt hebben wy de mugelynheid opengejteid om onder de me me advertenties tegen een vergoe ding van I 0.23 «d minis tra Ut- koa-ieo annuncefr op te tot een maximum van 20 wor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren D«e advertentie» kunnen uitsluitend tegen contante betaling ons bureau worden ■ivve-"'»"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1